MAO:413/20

Kilpailu- ja kuluttajavirasto > Loomis AB

yrityskauppa - määräajan pidentäminen

Diaarinumero: 2020/366
Antopäivä: 22.9.2020


Asian käsittely markkinaoikeudessa

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (jäljempänä myös virasto) on 21.9.2020 markkinaoikeudelle toimittamassaan hakemuksessa pyytänyt, että markkinaoikeus pidentää kilpailulain 26 §:n 2 momentissa säädettyä määräaikaa 14.10.2020 saakka.

Virastolle on 8.4.2020 ilmoitettu järjestely, jossa Loomis AB hankkii määräysvallan Automatia Pankkiautomaatit Oy:ssä.

Virasto on 14.5.2020 tehnyt kilpailulain 26 §:n 1 momentissa tarkoitetun päätöksen jatkoselvitykseen ryhtymisestä. Kilpailulain 26 §:n 2 momentissa säädetty 69 työpäivän määräaika olisi siten päättynyt 21.8.2020. Markkinaoikeus on 13.8.2020 antamallaan päätöksellä numero 363/20 pidentänyt määräaikaa viraston pyynnöstä 23.9.2020 saakka.

Viraston 21.9.2020 markkinaoikeudelle toimittaman hakemuksen mukaan asiassa käydään tällä hetkellä neuvotteluja kilpailulain 25 §:n 2 momentissa tarkoitettujen ehtojen selvittämiseksi. Pyydettyä lyhyempi määräajan pidennys ei viraston mukaan ole riittävä ehtoneuvottelujen loppuunsaattamiseksi.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on 21.9.2020 toimittanut markkinaoikeudelle Loomis AB:n asiamiehen ilmoituksen, jonka mukaan Loomis AB ei vastusta viraston hakemuksen mukaista määräajan pidentämistä.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Kilpailulain 26 §:n 2 momentin mukaan, jollei Kilpailu- ja kuluttajavirasto aseta ehtoja eikä tee esitystä yrityskaupan kieltämisestä 69 työpäivän kuluessa siitä, kun se päätti jatkoselvitykseen ryhtymisestä, yrityskaupan katsotaan tulleen hyväksytyksi. Markkinaoikeus voi pidentää määräaikaa enintään 46 työpäivällä.

Säännöstä koskevista esitöistä (HE 243/1997 vp s. 27) käy ilmi, että säännöksessä tarkoitettua määräaikaa voidaan hakemuksesta pidentää esimerkiksi kilpailulain 25 §:n 2 momentissa tarkoitettujen ehtojen selvittämiseksi.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston hakemuksen mukaan yrityskaupan ehtojen selvittäminen edellyttää vielä jatkoneuvotteluja ja määräajan pidentämistä. Viraston markkinaoikeudelle toimittaman Loomis AB:n asiamiehen ilmoituksen mukaan yrityskaupan ilmoittaja ei vastusta määräajan pidentämistä.

Markkinaoikeus katsoo, että Kilpailu- ja kuluttajaviraston hakemuksessa esitetyn perusteella kilpailulain 26 §:n 2 momentissa säädettyä määräaikaa on syytä pidentää hakemuksessa esitetyn mukaisesti.

Lopputulos

Markkinaoikeus pidentää kilpailulain 26 §:n 2 momentissa säädettyä määräaikaa 14.10.2020 saakka.

Muutoksenhaku

Kilpailulain 44 §:n 2 momentin nojalla tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Markkinaoikeustuomari Pasi Yli-Ikkelä

 
Julkaistu 5.10.2020