MAO:377/20

Kilpailu- ja kuluttajavirasto > Mehiläinen Yhtiöt Oy

yrityskauppa - määräajan pidentäminen

Diaarinumero: 2020/334
Antopäivä: 21.8.2020

Asian taustaa

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (jäljempänä myös virasto) on 10.2.2020 ilmoitettu järjestely, jossa Mehiläinen Yhtiöt Oy (jäljempänä myös Mehiläinen) hankkii määräysvallan Pihlajalinna Oyj:ssä.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on 12.3.2020 tehnyt kilpailulain 26 §:n 1 momentissa tarkoitetun päätöksen jatkoselvityksen aloittamisesta sen arvioimiseksi, estääkö mainittu yrityskauppa kilpailulain 25 §:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että sillä luodaan määräävä markkina-asema tai vahvistetaan sitä.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on 27.5.2020 tehnyt päätöksen käsittelymääräajan jatkamisesta yrityskauppa-asiassa ja jatkanut kilpailulain 26 §:n 3 momentin nojalla asian käsittelymääräaikaa samalla määrällä päiviä kuin mitä Pihlajalinna Oyj:ltä 14. ja 20.5.2020 pyydettyjen tietojen toimittaminen myöhästyy niiden toimittamiselle asetetuista määräajoista, joista ensimmäinen määräaika on päättynyt 20.5.2020.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on 25.6.2020 pyytänyt markkinaoikeudelta, että se pidentää kilpailulain 26 §:n 2 momentissa säädettyä määräaikaa 27.8.2020 saakka. Virasto on 27.5.2020 tekemäänsä päätökseen liittyen esittänyt, että päätöksessä tarkoitetut puuttuvat tiedot on toimitettu virastolle 24.6.2020 ja että kilpailulain 26 §:n 2 momentissa säädetty 69 työpäivän määräaika on siten päättynyt 27.7.2020.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on 25.6.2020 toimittanut määräajan pidentämistä koskeneen edellä mainitun hakemuksensa yhteydessä markkinaoikeudelle Mehiläinen Yhtiöt Oy:n asiamiehen ilmoituksen, jonka mukaan Mehiläinen Yhtiöt Oy ei vastusta määräajan pidentämistä.

Markkinaoikeus on 26.6.2020 antamallaan päätöksellä numero 318/20 pidentänyt viraston pyynnöstä kilpailulain 26 §:n 2 momentissa säädettyä määräaikaa 27.8.2020 saakka.

Hakemus

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on 18.8.2020 pyytänyt, että markkinaoikeus pidentää kilpailulain 26 §:n 2 momentissa säädettyä määräaikaa 29.9.2020 saakka.

Viraston Mehiläiseltä saaman tiedon mukaan yhtiö ei tue nyt kysymyksessä olevaa hakemusta määräajan jatkamiseksi. Asiassa on kuitenkin olemassa painavia syitä sille, että määräaikaa pidennetään yrityskaupan ilmoittajan vastustuksesta huolimatta.

Viraston käsiteltävänä oleva asia on poikkeuksellisen laaja. Mehiläinen on sen jälkeen, kun markkinaoikeus on 26.6.2020 antamallaan päätöksellä pidentänyt kilpailulain 26 §:n 2 momentissa säädettyä määräaikaa 27.8.2020 saakka, toimittanut viraston alustavaan arvioon yrityskaupan kilpailuvaikutuksista vastineensa 3.8.2020. Vastine sisältää useita talous- ja oikeustieteen asiantuntijoiden lausuntoja ja sen sivumäärä liitteineen on yhteensä noin 480 sivua.

Virastolla ei Mehiläisen vastineen valmistumista odottaessaan ole ollut mahdollisuutta valmistella markkinaoikeudelle esitystä yrityskaupan kieltämiseksi, sillä virastolla ei ole ollut tuolloin tietoa Mehiläisen sille vastineensa yhteydessä toimittamien selvitysten sisällöstä eikä siten siitä, miten ne vaikuttavat viraston arvioon yrityskaupan kilpailuvaikutuksista. Lisäksi Mehiläinen on vastineessaan pyytänyt virastolta mahdollisuutta lisäselvitysten toimittamiseen. Yhtiö on 10.8.2020 toimittanut virastolle luonnoksen sitoumusehdotuksestaan ja edelleen lisäselvitystä 17.8.2020.

Kilpailulain 25 §:n mukaan virastolla on velvollisuus pyrkiä ensisijaisesti selvittämään, onko yrityskauppa mahdollista hyväksyä sitoumuksin. Mehiläisen sitoumustarjous 10.8.2020 on johtanut siihen, että virasto on keskittänyt voimavaransa sitoumusten arvioimiseen, minkä vuoksi lopullisen asiaratkaisun täysipainoinen edistäminen ei ole ollut samaan aikaan mahdollista.

Nykyinen 27.8.2020 päättyvä käsittelymääräaika ei ole riittävä yrityskaupan ilmoittajan 10.8.2020 esittämien ja 17.8.2020 täsmentämien sitoumusten lopulliseen arviointiin yhdessä asiaratkaisun valmistelun kanssa. Virastolle on jäätävä riittävä aika Mehiläisen hyvin laajan vastineen läpikäymiseen, sen myötä ilmenneiden lisäselvitystarpeiden loppuun saattamiseen sekä kohtuullisen ajan varaamiseen asiaratkaisun laatimiselle. Asiaratkaisun laatimiselle varattavan kohtuullisen ajan osalta on otettava huomioon asian laajuus sekä koronakriisin aiheuttamien poikkeusolojen hidastavat vaikutukset viraston selvitystoimenpiteisiin ja asian käsittelyn etenemiseen.

Yrityskaupan kieltoesityksen käsittelyyn markkinaoikeudessa varattu erittäin lyhyt kolmen kuukauden määräaika huomioon ottaen on erityisesti asian poikkeuksellinen laajuus huomioon ottaen perusteltua, että kaikki merkitykselliset seikat tulevat huomioon otetuiksi ja käsitellyiksi hallintomenettelyn aikana virastossa. Pyydettyä lyhyempi määräajan pidennys ei viraston arvion mukaan ole riittävä asian käsittelyn päättämiseksi.

Mehiläinen yhtiöt Oy:n lausuma

Mehiläinen Yhtiöt Oy on pyytänyt, että markkinaoikeus ensisijaisesti hylkää Kilpailu- ja kuluttajaviraston hakemuksen tai toissijaisesti, mikäli virasto on valmis jatkamaan ehtoneuvotteluja Mehiläisen sitoumusehdotuksen pohjalta, pidentää yrityskaupan käsittelymääräaikaa enintään 4.9.2020 saakka.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston yrityskaupan tutkinnan aikana tekemät prosessuaaliset menettelyvirheet ovat johtaneet siihen, että yrityskauppa on tullut hyväksytyksi 24.6.2020 ja viimeistään 22.7.2020. Virasto on asian ensimmäisen käsittelyvaiheen jälkeen tutkinut yrityskauppaa jatkoselvityksessä ja tehnyt jatkoselvityksensä aikana kilpailulain vastaisen päätöksen käsittelymääräajan keskeyttämisestä yli kuukaudeksi.

Kilpailulaissa kuvataan yksiselitteisesti ne tilanteet, joissa lisäaika voidaan myöntää. Asiassa ei ole tällä hetkellä käynnissä kilpailulain 25 §:n 2 momentin mukaisia sitoumusneuvotteluja, jotka mahdollistaisivat lisäajan myöntämisen.

Mehiläinen on yrityskauppa-asian käsittelyn kaikissa tilanteissa pyrkinyt edistämään asian käsittelyä yhteistyökykyisesti ja se on muun muassa tuottanut viraston lukuisten selvityspyyntöjen mukaiset tiedot täsmällisesti ja määräajassa.

Määräajan pidennyksestä koituisi merkittävää haittaa yrityskaupan osapuolille ja kohdeyhtiön osakkeenomistajille. Lisäksi määräajan pidennys olisi hankala siitä syystä, että kysymyksessä on arvopaperimarkkinalainsäädännön mukainen ostotarjous.

Tietyt perustuslain ja hallintolain mukaiset oikeusperiaatteet antavat suojaa yksityisille oikeussubjekteille viranomaisprosesseissa. Prosessin tarpeeton pitkittyminen olisi kohtuutonta sekä oikeusturvaperiaatetta ilmentävän perustuslain 21 §:n ja suhteellisuusperiaatetta ilmentävän hallintolain 6 §:n vastaista.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Kilpailulain 26 §:n 2 momentin mukaan, jollei Kilpailu- ja kuluttajavirasto aseta ehtoja eikä tee esitystä yrityskaupan kieltämisestä 69 työpäivän kuluessa siitä, kun se päätti jatkoselvitykseen ryhtymisestä, yrityskaupan katsotaan tulleen hyväksytyksi. Markkinaoikeus voi pidentää määräaikaa enintään 46 työpäivällä.

Markkinaoikeus toteaa, että nyt tehtävässä määräajan pidentämistä koskevassa päätöksessä on kysymys markkinaoikeuden kilpailulain 26 §:n 2 momentin nojalla antamasta päätöksestä, johon ei kilpailulain 44 §:n 2 momentin mukaan saa hakea muutosta valittamalla. Määräajan pidentämistä koskevan markkinaoikeuden päätöksen yhteydessä ei tule tutkittavaksi Kilpailu- ja kuluttajaviraston menettely siltä osin kuin se on jatkanut käsittelymääräaikaa kilpailulain 26 §:n 3 momentin nojalla. Tämän päätöksen yhteydessä on siten arvioitavana vain kysymys siitä, onko Kilpailu- ja kuluttajavirasto esittänyt kilpailulain 26 §:n 2 momenttiin nähden riittävän painavat syyt viraston markkinaoikeudelta hakemalle määräajan pidentämiselle.

Kilpailulain 26 §:n 2 momentin esitöistä (HE 243/1997 vp s. 27) käy ilmi, että säännöksessä tarkoitettua määräaikaa voidaan hakemuksesta pidentää esimerkiksi kilpailulain 25 §:n 2 momentissa tarkoitettujen ehtojen selvittämiseksi tai sen johdosta, että ilmoituksen tehnyt elinkeinonharjoittaja on Kilpailu- ja kuluttajaviraston käsittelyn loppuvaiheessa ilmoittanut muuttavansa alkuperäistä yrityskauppaa tavalla, joka edellyttää lisäselvityksen tekemistä virastossa. Jos ilmoituksen tehnyt elinkeinonharjoittaja vastustaa määräajan pidentämistä, määräaikaa voidaan pidentää vain painavasta syystä.

Nyt kysymyksessä olevassa asiassa yrityskaupan ilmoittaja Mehiläinen Yhtiöt Oy on vastustanut Kilpailu- ja kuluttajaviraston hakemaa määräajan pidennystä.

Markkinaoikeus toteaa, että esitöissä mainitut tilanteet ovat vain esimerkkejä, ja määräaikaa voidaan pidentää myös muissa tilanteissa. Markkinaoikeus katsoo, että viraston hakemuksessaan esittämiä syitä määräajan pidentämiselle on pidettävä painavina. Näin ollen kilpailulain 26 §:n 2 momentissa säädettyä määräaikaa on yrityskaupan ilmoittajan vastustuksesta huolimatta syytä pidentää hakemuksessa esitetyn mukaisesti 29.9.2020 saakka eli yhteensä 46 työpäivällä.

Lopputulos

Markkinaoikeus pidentää kilpailulain 26 §:n 2 momentissa säädettyä määräaikaa 29.9.2020 saakka.

Muutoksenhaku

Kilpailulain 44 §:n 2 momentin nojalla tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Markkinaoikeustuomari Pasi Yli-Ikkelä

 
Julkaistu 28.8.2020