MAO:320/19

Finavia Oyj > Liikenne- ja viestintävirasto

lentoasemaverkosta ja -maksuista annettu laki - lentoaseman käyttäjä - lentoasemamaksujen asettaminen

Diaarinumero: 2019/160
Antopäivä: 2.7.2019

Päätös, josta valitetaan

Liikenne- ja viestintäviraston päätös 24.4.2019

Asian tausta

Finavia Oyj on 31.10.2018 tekemällään päätöksellä päättänyt muuttaa lentoasemamaksuja vuodelle 2019 sanotusta päätöksestä tarkemmin ilmeneviltä osin. Kyseisellä päätöksellä Finavia Oyj on muun ohella päättänyt uuden kaukolentojen kasvukannustimen käyttöönottamisesta.

KLM Royal Dutch Airlines on 27.11.2018 saattanut Liikenteen turvallisuusvirastolle edellä mainittua Finavia Oyj:n 31.10.2018 tekemää hinnoittelupäätöstä koskevan erimielisyytensä. KLM Royal Dutch Airlinesin Liikenteen turvallisuusvirastolle ilmaisema erimielisyys on muun ohella koskenut Finavia Oyj:n hinnoittelupäätöksellä 31.10.2018 käyttöönotettua kaukolentojen kasvukannustinta.

Liikenteen turvallisuusvirasto on 21.12.2018 tekemällään väliaikaisella päätöksellä kieltänyt Finavia Oyj:tä soveltamasta tämän hinnoittelupäätöksellä 31.10.2018 käyttöönotettua kaukolentojen kasvukannustinta siihen asti, kunnes Liikenteen turvallisuusvirasto tekee lopullisen päätöksensä asiassa.

Liikenteen turvallisuusvirasto ja Viestintävirasto on lakkautettu 31.12.2018 ja ne on 1.1.2019 lukien yhdistetty Liikenne- ja viestintävirastoksi.

Liikenne- ja viestintävirasto on 24.4.2019 tekemällään päätöksellä kieltänyt Finavia Oyj:tä käyttämästä kaukoliikenteen kasvukannustinta Finavia Oyj:n hinnoittelupäätöksen 31.10.2018 mukaisessa muodossa.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Finavia Oyj on 22.5.2019 valittanut valituksenalaisesta Liikenne- ja viestintäviraston päätöksestä 24.4.2019 markkinaoikeuteen. Valituksessaan Finavia Oyj on muun ohella vaatinut, että markkinaoikeus kieltää valituksenalaisen päätöksen täytäntöönpanon.

Finavia Oyj on täytäntöönpanon kieltämistä koskevan vaatimuksensa perusteeksi esittänyt muun ohella, että vaikka se ei sovella kaukolentojen kasvukannustetta vuoden 2019 aikana, Finavia Oyj on kuitenkin valmistelemassa vuoden 2020 hinnoittelua ja alennuksia. Ehdotukset lentoasemamaksujärjestelmän tai lentoasemamaksujen tason muuttamiseksi sekä ehdotettujen muutosten syyt on toimitettava lentoaseman käyttäjille viimeistään neljä kuukautta ennen muutosten voimaantuloa, ja hinnoittelupäätös on puolestaan julkaistava vähintään kaksi kuukautta ennen sen soveltamisen aloittamista. Valituksenalainen Liikenne- ja viestintäviraston päätös rajoittaa Finavia Oyj:n hinnoitteluvapautta lainvastaisesti. Yhtiön kasvukannustin on lainsäädännön ja kilpailunormien mukainen, vastaa yleisesti hyväksyttyä markkinakäytäntöä ja on liiketaloudellisesti perusteltu sekä syrjimätön.

Liikenne- ja viestintävirasto on 12.6.2019 markkinaoikeudelle toimittamassaan vastauksessa täytäntöönpanoa kieltämistä koskevan vaatimuksen osalta ilmoittanut vastustavansa Finavia Oyj:n esittämää vaatimusta täytäntöönpanon kieltämisestä.

Liikenne- ja viestintävirasto on esittänyt muun ohella, että Liikenne- ja viestintävirasto ei ole kieltänyt kasvukannustimen käyttöä sinänsä, vaan on ainoastaan edellyttänyt, että Finavia Oyj ottaa käyttöön alennuksen noudattaen hinnoittelun syrjimättömyyttä, avoimuutta ja läpinäkyvyyttä koskevia vaatimuksia. Finavia Oyj voi valituksenalaisen Liikenne- ja viestintäviraston päätöksen estämättä ottaa vuotta 2020 koskien käyttöön kasvuliikenteen kannustimen toimittamalla asianmukaiset syrjimättömyyden ja avoimuuden vaatimukset täyttävät esitykset.

KLM Royal Dutch Airlines ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa Finavia Oyj:n esittämän täytäntöönpanon kieltämistä koskevan vaatimuksen osalta virallisilla oikeudenkäyntikielillä.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Finavia Oyj:n valitus kohdistuu Liikenne- ja viestintäviraston 24.4.2019 tekemään päätökseen, jolla Liikenne- ja viestintävirasto on kieltänyt Finavia Oyj:tä käyttämästä kaukoliikenteen kasvukannustinta yhtiön 31.10.2018 tekemän hinnoittelupäätöksen mukaisessa muodossa.

Nyt tässä vaiheessa asiassa markkinaoikeudessa on kysymys Finavia Oyj:n valituksessaan esittämästä vaatimuksesta kieltää valituksenalaisen Liikenne- ja viestintäviraston päätöksen täytäntöönpano siltä osin kuin kyseisellä päätöksellä on kielletty Finavia Oyj:tä käyttämästä kaukoliikenteen kasvukannustinta yhtiön 31.10.2018 tekemän hinnoittelupäätöksen mukaisessa muodossa.

Lentoasemaverkosta ja -maksuista annetun lain 11 §:n 1 momentin mukaan lentoaseman pitäjä voi muun ohella tehdä yleisesti sovellettavan lentoasemamaksujen hinnoittelupäätöksen.

Lentoasemaverkosta ja -maksuista annetun lain 12 §:n 1 momentin (210/2011) mukaan lentoaseman käyttäjä on voinut saattaa lentoaseman pitäjän 11 §:n 1 momentissa tarkoitettua hinnoittelupäätöstä koskevan erimielisyyden Liikenteen turvallisuusviraston käsiteltäväksi.

Lentoasemaverkosta ja -maksuista annetun lain 12 §:n 5 momentin mukaan Liikenne- ja viestintäviraston päätös voidaan panna täytäntöön heti, jollei markkinaoikeus mainitun lain 13 §:ssä tarkoitetun valituksen vireille tultua kiellä täytäntöönpanoa tai määrää sitä keskeytettäväksi tai anna muuta täytäntöönpanoa koskevaa määräystä.

Lentoasemaverkosta- ja maksuista annetun lain 12 §:n esitöiden (HE 313/2010 vp s. 11 ja 12) mukaan, koska muutoksenhakumenettelyyn kuluva aika saattaa kohtuuttomasti vaikeuttaa lentoaseman pitäjän toimintaa tai yleistä etua, säädetään pykälässä, että Liikenteen turvallisuusviraston (jonka sijaan edellä selostetulla tavalla on nykyisin tullut Liikenne- ja viestintävirasto) asiassa antama päätös voidaan panna täytäntöön muutoksenhausta riippumatta, jollei markkinaoikeus kiellä päätöksen täytäntöönpanoa tai määrää sitä keskeytettäväksi tai anna muuta täytäntöönpanoa koskevaa määräystä. Lentoaseman pitäjän toiminnan kohtuuton vaikeutuminen voi ilmetä käytännössä esimerkiksi siten, että palveluiden tuottamisesta syntyvät merkittävät kustannukset jäävät muutoksenhakumenettelyn ajalta kokonaan tai osittain kattamatta.

Lentoasemaverkosta ja -maksuista annetun lain 13 §:n mukaan päätökseen, jonka Liikenne- ja viestintävirasto tekee palvelujen tarjoamista tai niiden hinnoittelua koskevan erimielisyyden ratkaisemiseksi mainitun lain 12 §:n nojalla, haetaan muutosta valittamalla markkinaoikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Asian käsittelystä markkinaoikeudessa säädetään oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetussa laissa. Markkinaoikeuden päätökseen haetaan muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

Finavia Oyj on esittänyt perusteena esittämälleen täytäntöönpanon kieltämistä koskevalle vaatimukselle sen, että yhtiö on valmistelemassa vuotta 2020 koskevien lentoasemamaksujen hinnoittelupäätöstä ja että laissa asetetaan vaatimuksia hinnoitteluehdotusten tiedoksiantamisen sekä hinnoittelupäätösten julkaisemisen nopeasta aikataulusta. Lisäksi Finavia Oyj on esittänyt, että Liikenne- ja viestintäviraston päätös rajoittaa sen hinnoitteluvapautta lainvastaisesti. Finavia Oyj on edelleen viitannut siihen, että sen asettama kasvukannustin vuodelle 2019 on ollut lainsäädännön mukainen ja muutoinkin hyväksyttävä.

Kuten edellä on selostettu, nyt tässä vaiheessa asiassa markkinaoikeudessa on kysymys siitä, onko asiassa Finavia Oyj:n esittämästä vaatimuksesta perusteita kieltää valituksenalaisen Liikenne- ja viestintäviraston päätöksen täytäntöönpanoa siltä osin kuin kyseisellä päätöksellä on kielletty Finavia Oyj:tä käyttämästä kaukoliikenteen kasvukannustinta yhtiön 31.10.2018 tekemän hinnoittelupäätöksen mukaisessa muodossa.

Markkinaoikeus toteaa, ettei täytäntöönpanon kieltämistä koskevan vaatimuksen käsittelyn yhteydessä ole tarkoitus vielä ottaa kantaa itse valituksenalaisen ratkaisun lainmukaisuuteen, eli tässä tapauksessa siihen, onko Finavia Oyj:n kasvukannustin yhtiön 31.10.2018 tekemän hinnoittelupäätöksen mukaisessa muodossa täyttänyt lentoasemaverkosta ja -maksuista annetun lain sekä Euroopan unionin perustamissopimuksen vaatimukset läpinäkyvyydestä ja syrjimättömyydestä, vaan tämä tulee tehtäväksi vasta itse pääasian ratkaisemisen yhteydessä.

Markkinaoikeus edelleen toteaa, ettei valituksenalaisella Liikenne- ja viestintäviraston päätöksellä Finavia Oyj:tä ole kielletty käyttämästä kaukoliikenteen kasvukannustinta yleisesti, vaan kyseisellä päätöksellä Finavia Oyj:tä on kielletty käyttämästä kasvukannustinta ainoastaan yhtiön 31.10.2018 tekemän hinnoittelupäätöksen mukaisessa muodossa.

Nyt kysymyksessä olevan Finavia Oyj:n 31.10.2018 tekemän hinnoittelupäätöksen mukaisen kaukolentojen kasvukannustimen osalta on puolestaan huomattava, ettei Finavia Oyj ole kyseistä kannustinta soveltanut toistaiseksi lainkaan, sillä Liikenteen turvallisuusvirasto kielsi sanotun kannustimen soveltamisen jo 21.12.2018 tekemällään väliaikaisella päätöksellä.

Edellä esitetty huomioon ottaen ja kun otetaan huomioon lisäksi se, että Finavia Oyj on itsekin valituksessaan markkinaoikeudelle ilmoittanut, ettei se tule soveltamaan kaukolentojen kasvukannustinta vuoden 2019 aikana, markkinaoikeus katsoo, ettei Finavia Oyj ole asiassa esittänyt sellaisia perusteita, että valituksenalaisen Liikenne- ja viestintäviraston päätöksen täytäntöönpanoa olisi syytä kieltää. Finavia Oyj:n vaatimus Liikenne- ja viestintäviraston päätöksen 24.4.2019 täytäntöönpanon kieltämisestä on siten hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää Finavia Oyj:n vaatimuksen valituksenalaisen Liikenne- ja viestintäviraston päätöksen 24.4.2019 täytäntöönpanon kieltämisestä.

Muutoksenhaku

Lentoasemaverkosta ja -maksuista annetun lain 13 §:n nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen ja Markus Ukkola.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 19.9.2019