MAO:43/19

VR-Yhtymä Oy > Rautatiealan sääntelyelin

valvonta-asia - valituksen peruutus

Diaarinumero: 2018/408
Antopäivä: 28.1.2019

MUUTOKSENHAUN KOHDE

Rautatiealan sääntelyelimen päätös 24.9.2018 erimielisyysasiassa

VALITUKSEN PERUUTTAMINEN JA OIKEUDENKÄYNTIKULUVAATIMUS

Rautatiealan sääntelyelin on päätöksellään 24.9.2018 määrännyt VR-Yhtymä Oy:n korjaamaan hinnoitteluaan ja palvelun jaotteluaan päätöksessä lähemmin määritellyin tavoin.

Valittaja on 24.10.2018 markkinaoikeudelle saapuneessa valituksessaan vaatinut muutoksenhaun kohteena olevan päätöksen kumoamista.

Markkinaoikeus on pyytänyt asiassa lausunnon Rautatiealan sääntelyelimeltä ja Fenniarail Oy:ltä. Lausunnot on saatu 13.11.2018 ja 15.11.2018.

Rautatiealan sääntelyelin ei ole esittänyt vaatimuksia asiassa.

Fenniarail Oy on lausunnossaan vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa VR-Yhtymä Oy:n korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen.

Valittaja on peruuttanut valituksensa 7.12.2018.

Fenniarail Oy on 20.12.2018 ilmoittanut vaatimiensa oikeudenkäyntikulujen määräksi 10.589,60 euroa.

VR-Yhtymä Oy on 7.1.2018 markkinaoikeudelle saapuneessa lausumassaan paljoksunut Fenniarail Oy:n vaatimien oikeudenkäyntikulujen määrää.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Valittaja on peruuttanut valituksensa. Tämän vuoksi lausunnon antaminen VR-Yhtymä Oy:n valituksesta ei enää ole tarpeellista ja asian käsittely jää tältä osin markkinaoikeudessa sillensä. Asiassa on tämän jälkeen enää kysymys kuultavan vaatimuksesta oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 §:n mukaan markkinaoikeudessa käsitellään kilpailu- ja valvonta-asioina muun ohella rautatielakiin perustuvia asioita. Rautatielain 93 §:n 4 momentin mukaan sääntelyelimen mainitun lain 73 §:n tarkoittamassa erimielisyysasiassa tehtyyn päätökseen haetaan muutosta markkinaoikeudessa.

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 2 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan muutoin siltä osin kuin 1 luvun 2 §:ssä mainituissa laeissa ei toisin säädetä, kilpailu- ja valvonta-asiat käsitellään markkinaoikeudessa siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Oikeudenkäyntikulujen osalta asiassa tulee edellä todetun perusteella sovellettavaksi hallintolainkäyttölain 74 §, jonka 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

VR-Yhtymä Oy on peruuttanut valituksensa sen jälkeen, kun Fenniarail Oy on antanut asiassa lausunnon. Näin ollen olisi kohtuutonta, jos valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Tämän vuoksi VR-Yhtymä Oy on velvoitettava korvaamaan Fenniarail Oy:n oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä.

Valittaja on liiketoiminnastaan arvonlisäverovelvollinen ja sillä on oikeus vähentää oikeudenkäyntikuluihinsa sisältyvä arvonlisävero omassa verotuksessaan. Tämän vuoksi korvattavaksi vaadituista oikeudenkäyntikuluista on arvioitaessa kohtuullisten oikeudenkäyntikulujen määrää vähennettävä niihin sisällytetty arvonlisävero.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Valituksen käsittely markkinaoikeudessa jää pääasian osalta sillensä.

Markkinaoikeus velvoittaa VR-Yhtymä Oy:n korvaamaan Fenniarail Oy:n oikeudenkäyntikulut yhteensä 7.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta oikeudenkäyntikuluja koskevan ratkaisun osalta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Markkinaoikeustuomari Pertti Virtanen

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 19.2.2019