MAO:602/18

Kilpailu- ja kuluttajavirasto > Parma Oy

yrityskauppa - määräajan pidentäminen

Diaarinumero: 2018/468
Antopäivä: 27.11.2018

Hakemus

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on 27.11.2018 pyytänyt, että markkinaoikeus pidentää kilpailulain 26 §:n 2 momentissa säädettyä määräaikaa 7.2.2019 saakka.

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on 10.8.2018 ilmoitettu järjestely, jossa Parma Oy hankkii yksinomaisen määräysvallan AS TMB:ssä.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on 7.9.2018 tehnyt kilpailulain 26 §:n 1 momentissa tarkoitetun päätöksen jatkoselvitykseen ryhtymisestä, joten mainitun pykälän 2 momentissa säädetty kolmen kuukauden määräaika päättyy 7.12.2018.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on 27.11.2018 toimittanut markkinaoikeudelle Parma Oy:n asiamiesten pyynnön hakea määräajan pidentämistä 7.2.2019 saakka asian käsittelyn loppuun saattamiseksi.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Kilpailulain 26 §:n 2 momentin mukaan, jollei Kilpailu- ja kuluttajavirasto aseta ehtoja eikä tee esitystä yrityskaupan kieltämisestä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun se päätti jatkoselvitykseen ryhtymisestä, yrityskaupan katsotaan tulleen hyväksytyksi. Markkinaoikeus voi pidentää määräaikaa enintään kahdella kuukaudella.

Säännöstä koskevista esitöistä (HE 243/1997 vp s. 27) käy ilmi, että säännöksessä tarkoitettua määräaikaa voidaan hakemuksesta pidentää esimerkiksi kilpailulain 25 §:n 2 momentissa tarkoitettujen ehtojen selvittämiseksi tai sen johdosta, että ilmoituksen tehnyt elinkeinonharjoittaja on Kilpailu- ja kuluttajaviraston käsittelyn loppuvaiheessa ilmoittanut muuttavansa alkuperäistä yrityskauppaa tavalla, joka edellyttää lisäselvityksen tekemistä virastossa. Jos ilmoituksen tehnyt elinkeinonharjoittaja vastustaa määräajan pidentämistä, määräaikaa voidaan pidentää vain painavasta syystä.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on toimittanut markkinaoikeudelle Parma Oy:n asiamiesten pyynnön hakea määräajan pidentämistä 7.2.2019 saakka asian käsittelyn loppuun saattamiseksi.

Markkinaoikeus toteaa, että esitöissä mainitut tilanteet ovat vain esimerkkejä, ja määräaikaa voidaan pidentää myös muissa tilanteissa. Markkinaoikeus katsoo, että Kilpailu- ja kuluttajaviraston hakemuksessa esitetyn perusteella kilpailulain 26 §:n 2 momentissa säädettyä määräaikaa on syytä pidentää hakemuksessa esitetyn mukaisesti.

Lopputulos

Markkinaoikeus pidentää kilpailulain 26 §:n 2 momentissa säädettyä määräaikaa 7.2.2019 saakka.

Muutoksenhaku

Kilpailulain 44 §:n 2 momentin nojalla tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Markkinaoikeustuomari Nina Korjus


Lainvoimaisuus

Lainvoimainen.

 
Julkaistu 4.12.2018