MAO:498/18

Kilpailu- ja kuluttajavirasto > Terveystalo Healthcare Oy

yrityskauppa - määräajan pidentäminen

Diaarinumero: 2018/375
Antopäivä: 5.10.2018

Hakemus

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on 5.10.2018 pyytänyt, että markkinaoikeus pidentää kilpailulain 26 §:n 2 momentissa säädettyä määräaikaa 14.12.2018 saakka.

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on 14.6.2018 ilmoitettu järjestely, jossa Terveystalo Healthcare Oy hankkii yksinomaisen määräysvallan Attendo Terveyspalvelut Oy:ssä.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on 16.7.2018 tehnyt kilpailulain 26 §:n 1 momentissa tarkoitetun päätöksen jatkoselvitykseen ryhtymisestä, joten mainitun pykälän 2 momentissa säädetty kolmen kuukauden määräaika päättyy 16.10.2018.

Kilpailuvaikutusten arviointiin nyt selvitettävänä olevassa yrityskauppa-asiassa vaikuttaa olennaisesti julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus (jäljempänä sote-uudistus), jota koskevat lakiesitykset ovat eduskuntakäsittelyssä. Yrityskauppatutkintaan vaikuttavat merkittävästi epävarmuudet, jotka liittyvät sote-uudistuksen aikatauluun, toteutumiseen ja lopulliseen sisältöön. Erityisesti yrityskauppatutkinnan kannalta olennaisen valinnanvapauden markkinan toteutumisen aikataulu on muuttunut yrityskauppatutkinnan aikana, minkä lisäksi sen lopullinen muoto riippuu tulevien maakuntien päätöksistä.

Sote-uudistuksen aikataulusta ja toteutumisesta johtuvista epävarmuuksista johtuen Kilpailu- ja kuluttajavirasto ottaa yrityskaupan vaikutuksia koskevassa arvioinnissaan huomioon sen, että uudistus ei välttämättä tule toteutumaan suunnitellussa aikataulussa tai lainkaan. Kilpailu- ja kuluttajavirasto joutuu tästä syystä arvioimaan yrityskaupan vaikutuksia yhtäältä ottaen huomioon sote-uudistuksen aiheuttamat muutokset nykyisissä terveyspalveluiden markkinoissa ja toisaalta siitä näkökulmasta, ettei uudistus toteudu.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on 5.10.2018 toimittanut markkinaoikeudelle Terveystalo Healthcare Oy:n asiamiehen ilmoituksen, jonka mukaan Terveystalo Healthcare Oy ei vastusta määräajan pidentämistä.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Kilpailulain 26 §:n 2 momentin mukaan, jollei Kilpailu- ja kuluttajavirasto aseta ehtoja eikä tee esitystä yrityskaupan kieltämisestä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun se päätti jatkoselvitykseen ryhtymisestä, yrityskaupan katsotaan tulleen hyväksytyksi. Markkinaoikeus voi pidentää määräaikaa enintään kahdella kuukaudella.

Säännöstä koskevista esitöistä (HE 243/1997 vp s. 27) käy ilmi, että säännöksessä tarkoitettua määräaikaa voidaan hakemuksesta pidentää esimerkiksi kilpailulain 25 §:n 2 momentissa tarkoitettujen ehtojen selvittämiseksi tai sen johdosta, että ilmoituksen tehnyt elinkeinonharjoittaja on Kilpailu- ja kuluttajaviraston käsittelyn loppuvaiheessa ilmoittanut muuttavansa alkuperäistä yrityskauppaa tavalla, joka edellyttää lisäselvityksen tekemistä virastossa. Jos ilmoituksen tehnyt elinkeinonharjoittaja vastustaa määräajan pidentämistä, määräaikaa voidaan pidentää vain painavasta syystä.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on toimittanut markkinaoikeudelle Terveystalo Healthcare Oy:n ilmoituksen, jonka mukaan yrityskaupan ilmoittaja ei vastusta määräajan pidentämistä.

Markkinaoikeus toteaa, että esitöissä mainitut tilanteet ovat vain esimerkkejä, ja määräaikaa voidaan pidentää myös muissa tilanteissa. Markkinaoikeus katsoo, että Kilpailu- ja kuluttajaviraston hakemuksessa esitetyn perusteella kilpailulain 26 §:n 2 momentissa säädettyä määräaikaa on syytä pidentää hakemuksessa esitetyn mukaisesti.

Lopputulos

Markkinaoikeus pidentää kilpailulain 26 §:n 2 momentissa säädettyä määräaikaa 14.12.2018 saakka.

Muutoksenhaku

Kilpailulain 44 §:n 2 momentin nojalla tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Markkinaoikeustuomari Nina Korjus


Lainvoimaisuus

Lainvoimainen.

 
Julkaistu 5.10.2018