MAO:70/2021

I Asian käsittely markkinaoikeudessa

1 Kilpailu- ja kuluttajaviraston seuraamusmaksuesitys 4.12.2018 ja sen täydennys 13.12.2018

1.1 Vaatimukset

1. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (jäljempänä myös virasto) on vaatinut, että markkinaoikeus määrää ThermiSol Oy:lle (1.1.2020 alkaen Jackon Finland Oy) 2.758.000 euron ja UK-Muovi Oy:lle 1.530.000 euron suuruisen seuraamusmaksun.

1.2 Perusteet

1.2.1 Aluksi

2. ThermiSol Oy (jäljempänä myös ThermiSol), UK-Muovi Oy (jäljempänä myös UK-Muovi) ja Styroplast Oy (jäljempänä myös Styroplast) ovat rikkoneet kilpailulain 5 §:ää sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 101 artiklaa harjoittaessaan kiellettyä kilpailijoiden välistä yhteistyötä EPS-eristeiden markkinoilla Suomessa vuoden 2012 marraskuusta vuoden 2014 loppuun saakka.

3. Virasto on 4.12.2018 antanut kilpailulain 17 §:n 3 momentin mukaisesti seuraamusmaksusta vapautumista koskevan päätöksen, jossa virasto on katsonut Styroplastin täyttäneen kaikki kilpailulain 14 ja 16 §:n edellytykset.

1.2.2 EPS-eristeiden markkinat

1.2.2.1 Tuotemarkkinat

4. EPS-eristeet (expanded polystyrene eli paisutettu polystyreenimuovi) ovat rakennusmuovituotteita, joita käytetään pääasiallisesti rakennusten lämmöneristeinä, teknisinä eristeinä ja äänenvaimennustuotteina uudis- ja korjausrakentamisessa. EPS-eristeen raaka-aineena käytetään paisuuntuvaa polystyreeniä, jota tuotetaan öljystä. Muoviraaka-aineen osuus valmiista eristeestä on noin 2–5 prosenttia levyjen tilavuudesta. Loput tuotteesta on ilmaa. Raaka-aineen osuus lopputuotteen hinnasta voi nousta jopa 70 prosenttiin. Raaka-aineen hintavaikutus vaihtelee kuitenkin eristelaadun tiheyden mukaan. Eristevalmistajien neuvotteluvoima raaka-aineen hintaan on rajallinen.

5. Seuraamusmaksuesityksen (jäljempänä myös esitys) kohteena oleva menettely on koskenut erityisesti perustuotteita, kuten lattia- ja routaeristeitä, joiden yleisimmin käytetyt laadut ovat EPS 100 Lattia (jäljempänä myös L100) ja EPS 120 Routa (jäljempänä myös R120). Tuotteet ovat CE-merkittyjä volyymituotteita, joita myydään normaalisti rautakauppojen varastotuotteina ja joiden hintakehitystä eristevalmistajat seuraavat viikoittain. Tuotteiden kysyntä on kausittaista ja kasvaa voimakkaasti keväällä, kun rakennushankkeet alkavat. EPS-eristevalmistajien suurimpia asiakkaita ovat rautakauppojen keskusliikkeet ja rakennusyhtiöt. Korkeiden kuljetuskustannusten vuoksi EPS-eristeiden tuonti Suomeen on vähäistä. Viraston arvion mukaan EPS-eristemarkkinoiden koko on vuosien 2013 ja 2014 aikana ollut noin 40–50 miljoonaa euroa vuodessa.

6. EPS-eristeiden myynti on riippuvainen rakentamisen suhdanteista. Rakentamisen lamakaudet vaikuttavat EPS-eristeiden kysyntään ja edelleen niiden myyntiin. Erityisesti vuonna 2008 alkanut rakentamisen laskusuhdanne on näkynyt EPS-eristevalmistajien liiketoiminnassa. Rakennuslupien määrä on laskenut myös esimerkiksi vuonna 2012.

1.2.2.2 Markkinoilla toimivat yritykset

7. Vuosina 2012–2014 kolme alan suurinta toimijaa Suomessa ovat olleet ThermiSol, UK-Muovi ja Styroplast, joiden yhteenlaskettu markkinaosuus on ollut noin 80 prosenttia. ThermiSol on ollut markkinajohtaja UK-Muovin ollessa toiseksi ja Styroplastin kolmanneksi suurin eristevalmistaja.

8. Suomessa on toiminut myös pienempiä paikallisia eristevalmistajia, kuten Ruukin EPS Oy Ruukissa, Solupak Oy Tervasjoella sekä sittemmin toimintansa lopettanut SX-Lämpöpohja Oy (aiemmin Soklex Oy) Saarijärvellä. Pääasiallisesti XPS-eristeitä valmistava Finnfoam Oy on aloittanut EPS-eristeiden valmistamisen loppuvuodesta 2013.

9. Kilpailuasetelmat ovat pysyneet melko vakaina. Styroplastin paluu markkinoille vuoden 2005 jälkeen ja erityisesti sen hinnoittelustrategia on kiristänyt alan kilpailua huomattavasti. ThermiSol on kokenut Styroplastin pääkilpailijakseen Etelä-Suomen markkinoilla.

1.2.2.3 Markkinoiden läpinäkyvyys

10. Markkinat ovat olleet läpinäkyvät. Näytössä on useita esimerkkejä siitä, että kilpailevan eristevalmistajan hinnat tai yksilöity tarjous ovat tulleet toisen valmistajan tietoon asiakkaalta. Lisäksi asiakkaat ovat kilpailuttaneet tarjouksia muun ohella paljastamalla kilpailijalta saadun tarjouksen sekä kilpailijan sopimusluonnoksen, joka on sisältänyt muun ohella tarkat tiedot asiakkaalle annettavista vuosihyvitteistä ja muista keskeisistä ehdoista.

11. EPS-eristevalmistajien toimialajärjestön, Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n (jäljempänä myös RTT) piirissä tapahtunut tietojenkeruu on ollut omiaan lisäämään markkinoiden läpinäkyvyyttä. Järjestö on kerännyt tietoa EPS-eristeiden valmistusvolyymeistä neljännesvuosittain ja julkaissut EPS-eristeiden kokonaismyyntimäärän RTT:n EPS-rakennuseristeteollisuuden verkkosivuilla. Myyntimäärätiedoista yhtiöt ovat voineet arvioida omat markkinaosuutensa.

12. EPS-eristevalmistajien edustajat ovat tavanneet säännöllisesti toimialajärjestön kokouksissa. Järjestöön ovat kuuluneet UK-Muovi, Solupak Oy ja Styroplast. Aiemmin järjestöön kuulunut ThermiSol on eronnut siitä toukokuussa 2013.

1.2.3 Tapahtumakuvaus

13. Viraston selvitykset ja seuraamusmaksusta vapautumiseksi tehdyn hakemuksen (jäljempänä myös leniency-hakemus) yhteydessä toimitetut tiedot ovat osoittaneet, että ThermiSol, UK-Muovi ja Styroplast ovat sopineet ja/tai yhdenmukaistaneet menettelytapansa EPS-eristeiden tulevista hinnankorotuksista. Kiellettyä kilpailijoiden välistä yhteistyötä on toteutettu yhtiöiden välisillä tapaamisilla ja puhelinkeskusteluilla. Lisäksi ThermiSol ja UK-Muovi ovat seuranneet sovittujen hinnankorotusten täytäntöönpanoa muun ohella yhtiöiden verkkosivuilla julkaistujen hinnankorotusilmoitusten avulla.

14. Kiellettyyn yhteistyöhön osallistuneet henkilöt ovat kuuluneet yhtiöiden johtoon. ThermiSolin toimitusjohtajana on toiminut US kesäkuuhun 2013 asti, jolloin uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu VO. US on ollut yhtiön hallituksen jäsen ja enemmistöomistaja yhdessä VO:n kanssa 10.2.2017 asti. UK-Muovin toimitusjohtaja on vuodesta 2004 alkaen ollut MA, ja hänen edeltäjänsä HN toimii edelleen hallituksen puheenjohtajana ja on ollut enemmistöomistajana loppuvuoteen 2018 asti. HN on toiminut RTT:n EPS-rakennuseristeteollisuuden hallituksen puheenjohtajana vuonna 2011 ja varajäsenenä vuonna 2013. Styroplastin toimitusjohtaja ja omistaja on vuoden 2018 alkuun asti ollut OH.

15. Kielletty yhteistyö on alkanut viimeistään marraskuussa 2012 ja jatkunut keskeytyksettä vuoden 2014 loppuun. Viraston selvityksissä on ilmennyt viitteitä ThermiSolin, UK-Muovin ja Styroplastin välisestä kielletystä kilpailijoiden välisestä yhteistyöstä myös marraskuuta 2012 edeltävältä ajanjaksolta. Seuraamusmaksuesitys on rajattu koskemaan aikaa marraskuusta 2012 eteenpäin, koska näyttö tätä aikaisemmalta ajalta on ollut hajanaista.

1.2.3.1 Sovitut hinnankorotukset vuodenvaiheessa 2012–2013

1.2.3.1.1 Tapaaminen marraskuussa 2012

16. ThermiSolin, UK-Muovin ja Styroplastin edustajat ovat marraskuussa 2012 tavanneet hotellissa Helsinki-Vantaan lentokentän lähistöllä. ThermiSolin toimitusjohtaja US on ehdottanut tapaamista, johon UK-Muovin hallituksen puheenjohtaja HN on kutsunut myös Styroplastin toimitusjohtaja OH:n. Asiassa on riidatonta, että US, HN ja OH ovat tavanneet toisensa.

17. Tapaamisessa on [– –].

18. Tapaamisen sisällöstä on esitetty toisistaan poikkeavia näkemyksiä. ThermiSolin US on kertonut, että kilpailijat olivat syyttäneet yhtiötä ”halpamyynnistä”, ja hän oli kokenut olevansa ”syytettyjen penkillä”. Hän oli ollut yllättynyt siitä, että Styroplastin OH oli ollut paikalla. US on kertonut OH:n painottaneen Styroplastin hintojen ja katteen olevan kunnossa.

19. UK-Muovin HN on kertonut järjestäneensä tapaamisen ThermiSolin US:n pyynnöstä. HN on myöntänyt kertoneensa siellä UK-Muovin tulevat EPS-tuotteiden hinnat. Hän on kuitenkin kiistänyt, että tapaamisessa olisi sovittu yhtenäisestä korotusprosentista.

20. UK-Muovin toimitusjohtaja MA on kertonut, että hän ei ole ollut tietoinen tapaamisesta. Hän on todennut keskustelleensa HN:n kanssa syksyllä 2012 EPS-tuotteisiin kohdistuvasta 12–15 prosentin hinnankorotuspaineesta. HN oli ilmoittanut hänelle euromääräisen hinnan, mistä MA oli laskenut korotusprosentin suuruuden. MA on myös raportoinut HN:lle ThermiSolin hinnoittelukäyttäytymisestä.

1.2.3.1.2 Hinnankorotusten täytäntöönpano

21. Tapaamisen jälkeen sovitut hinnankorotukset on pantu täytäntöön. ThermiSol ja UK-Muovi ovat ilmoittaneet hinnankorotuksista sekä verkkosivuillaan että suoraan asiakkaille. Styroplast on [– –].

22. ThermiSol on ilmoittanut hinnankorotuksista ensimmäisenä julkaisemalla asiakastiedotteen yhtiön verkkosivuilla ja tämän jälkeen asiakkailleen sähköpostilla 29.11.2012. Sähköpostin liitteenä olleen taulukon mukaan korotukset tullaan toteuttamaan kolmessa erässä kuukauden välein jokaisen korotuksen suuruuden ollessa neljä prosenttia.

23. Hinnankorotuksia on käsitelty 28.–29.11.2012 pidetyssä ThermiSolin hallituksen kokouksessa. Porrastetut neljän prosentin korotukset ovat ilmenneet lisäksi yhtiön johdon laatimista sisäisistä laskelmista sekä yhtiön sisäiseen käyttöön laadituista asiakasryhmäkohtaisista hinnastoista ja IFS Tehdashinnastoista. Yhtiön kannattavuus on tuolloin ollut heikolla tasolla ja laskelmat on laadittu kuvaamaan tarvittavan hinnankorotuksen suuruutta ja toteuttamistapaa: hinnankorotus on ollut välttämätön ”talouden pelastamiseksi” ja korotustarve on ollut ”kaksnumeroinen”. Porrastetut neljän prosentin korotukset ovat olleet toimitusjohtaja US:n ajatus. Niillä on pyritty välttämään yhden suuremman korotuksen mahdollisesti asiakaskunnassa aikaansaama ”hamstrausilmiö”.

24. UK-Muovi on ilmoittanut hinnankorotuksista julkaisemalla asiakastiedotteen verkkosivuillaan 3.12.2012. Toimitusjohtaja MA on paitsi kertonut hallituksen puheenjohtaja HN:lle korotuksista etukäteen myös lähettänyt hänelle tiedotteen ennen sen julkaisua. Asiakastiedotteen mukaiset korotukset ovat ilmenneet myös UK-Muovin laatimista sisäisistä asiakaskohtaisista hinnastoista sekä asiakkaille tehdyistä tarjouksista. UK-Muovi on tiedottanut asiakkaille korotuksista myös sähköpostitse.

25. [– –]

1.2.3.1.3 Hinnankorotusten seuranta

26. ThermiSol ja UK-Muovi ovat tarkkailleet sovittujen hinnankorotusten toteuttamista. Hävittyjen tarjousten seuranta on paljastanut, etteivät kaikki osapuolet ole noudattaneet sopimusta. Esimerkiksi ThermiSolin myynti- ja markkinointijohtaja TP:n 17.1.2013 toimitusjohtaja US:lle lähettämässä sähköpostissa on verrattu ThermiSolin hintoja Styroplastin edullisempiin hintoihin sekä euromääräisesti että prosenttiyksiköillä kuvattuna.

27. Vastaavasti UK-Muovi on seurannut kilpailijoiden hinnoittelua. UK-Muovin toimitusjohtaja MA on viitannut hallituksen puheenjohtaja HN:lle 9.1.2013 lähettämässään sähköpostissa ”US:n suuriin puheisiin ja vähiin tekoihin” todetessaan, että ThermiSolilla on ollut ”vuodenvaihteen nosto” tekemättä.

28. ThermiSol ei ole yksinomaan seurannut sovittujen hinnankorotusten täytäntöönpanoa vaan on myös reagoinut tietoonsa tulleeseen hintapoikkeamaan Hartman Rauta Oy:n (jäljempänä myös Hartman) eristehankintojen kilpailutuksessa. Hartman on kokenut päätoimittajansa ThermiSolin korotetun hinnan liian korkeaksi ja pyytänyt EPS-eristeiden varastokauppaan vaihtoehtoista tarjousta Styroplastilta, joka [– –].

29. ThermiSol on saanut Styroplastin tarjouksen tietoonsa. Tämän seurauksena ThermiSolin US on soittanut Styroplastin OH:lle 30.1.2013, ja he ovat sopineet tapaavansa Hotelli Ilveksessä Tampereella 31.1.2013. Tapaamisessa on keskusteltu Styroplastin Hartmanille tekemän tarjouksen hinnasta, joka oli US:n mukaan ollut useampia prosenttiyksiköitä liian alhainen. US on myös ilmoittanut, että [– –].

30. Tapaamisen jälkeen [– –].

31. Myös Hartman on kiinnittänyt huomiota Styroplastin tavanomaisesta poikkeavaan menettelyyn kyseisessä hankinnassa. Hartman on pitänyt Styroplastin tarjouksen äkillistä korottamista ja poisvetämistä teolliselle toimijalle sopimattomana käytöksenä. Styroplast on kuitenkin päätynyt toimittamaan tuotteet alkuperäisen tarjouksen mukaisella hinnalla. [– –].

1.2.3.2 Sovitut hinnankorotukset vuonna 2014

32. Seuraavat ThermiSolin, UK-Muovin ja Styroplastin väliset keskustelut EPS-eristeiden hinnankorotuksista on käyty helmikuussa 2014. Myös nämä keskustelut ovat johtaneet yhdessä sovittuihin hinnankorotuksiin ja niistä tiedottamiseen joko julkisin hinnankorotusilmoituksin ja/tai suoraan asiakkaille lähetetyin ilmoituksin.

33. [– –]

34. Yhteydenpidosta on esitetty toisistaan poikkeavia näkemyksiä. ThermiSolin VO ei ole muistanut olleensa yhteydessä kilpailijoihin helmikuun lopulla 2014, mutta on myöntänyt lähettäneensä UK-Muovin MA:lle Styroplastin tilinpäätöksen sähköpostitse 12.2.2014 ja arvioinut tällöin olleensa MA:han yhteydessä standardointikeskustelusta tai toimialajärjestöasiasta.

35. UK-Muovin MA on myöntänyt keskustelleensa OH:n kanssa puhelimitse, mutta ei ole muistanut puhelujen tarkkaa ajankohtaa. Hän on kertonut soittaneensa ThermiSolin VO:lle jonkun OH:n kanssa käymänsä puhelinkeskustelun jälkeen. Keskustelujen yhtenä aiheena on hänen mukaansa ollut sulamis-jäätymistesti ja toimialajärjestön jäsenyys.

36. Puhelinkeskustelujen jälkeen Styroplast on 25.2.2014 julkaissut verkkosivuillaan asiakastiedotteen, jonka mukainen korotus [– –].

37. UK-Muovi on ilmoittanut Styroplastin korotusilmoitusta seuraavana päivänä 26.2.2014 päivätyllä, yhtiön verkkosivuilla julkaistulla asiakastiedotteella niin ikään viiden prosentin hinnankorotuksesta. Korotuksista on ilmoitettu asiakkaille sähköpostitse ja ne on toteutettu.

38. ThermiSol on 3.4.2014 ilmoittanut toteutettavista 3–5 prosentin korotuksista asiakkailleen sähköpostitse. Korotukset ovat ilmenneet lisäksi yhtiön sisäisistä Lattia 100- ja Routa 120 tuotteiden varastohinnastoista, joita on sovellettu 1.2. ja 3.4.2014 alkaen.

39. ThermiSolin VO on tiedottanut aktiivisesti yhtiön sisäisesti kilpailijoiden hinnankorotusilmoituksista. Hän on kommentoinut Styroplastin hinnankorotusilmoitusta välittömästi sen julkaisemista seuraavana päivänä 26.2.2014 todeten seuraavaa: ”Hyvät uutiset jatkuvat. Ensin tuli julki Styroplastin huono tilinpäätös ja nyt tämä tiedote: – –”. Hän on myös 14.3.2014 ilmoittanut yhtiön hallitukselle Styroplastin ja UK-Muovin hinnankorotuksista, esitellyt asian yhtiön johtoryhmän 21.3.2013 pidetyssä kokouksessa sekä raportoinut hinnankorotuksista ja niiden vaikutuksista 24.3.2014 hallitukselle.

40. VO:n helmikuun 2014 yhteydenpidossa [– –], ja hänen yhtiön sisäisesti tekemäänsä aktiivista raportointia asiasta on selittänyt ThermiSolin hallituksen jo ennen edellä mainittuja puhelinkeskusteluja VO:lle antama ohjeistus kevään tavoitteista. Hallituksen kokouksen 14.2.2014 kokouspöytäkirjan mukaan hallitus ”asetti toimitusjohtajalle tavoitteeksi, että uhkaava kassavaje katettaisiin lisämyynnillä”. Se, että kilpailijat ovat nostaneet yhteisen sopimuksen mukaisesti hintojaan viisi prosenttia maaliskuussa, on mahdollistanut ThermiSolille kaivatun lisämyynnin saavuttamisen ennen huhtikuulle ajoitettua omaa hinnankorotusta.

41. Asiakirjanäyttö osoittaa lisäksi, että ThermiSolin ja UK-Muovin toimitusjohtajilla on ThermiSolin VO:n aloitteesta ollut 6.6.2014 tapaaminen UK-Muovin toimitiloissa. VO:n mukaan tapaamisen aiheena on ollut EPS-jaosto ja toimialajärjestön perustaminen. UK-Muovin MA:n mukaan tapaamiselle ei ole ollut selkeää aihetta, mutta ThermiSol oli samoihin aikoihin ehdottanut UK-Muoville mukaantuloa uuteen toimialajärjestöön. MA:n mukaan tämän tai jonkin muun tapaamisen yhteydessä ThermiSolin VO on todennut, että ”pohjosessa voisi olla hintataso korkeampikin”. Tämä toteamus on liittynyt yhtiöiden tehtaiden maantieteelliseen sijaintiin ja tuotantoyksiköiden kannattavuuteen. ThermiSolin pohjoisin tehdas on sijainnut Rovaniemellä, UK-Muovin tehdas Iisalmessa ja Styroplastin Valkeakoskella.

1.2.4 Kilpailuoikeudellinen arviointi

42. Asiassa on kysymys koko Suomen kattavasta kilpailunrajoituksesta, johon ovat osallistuneet kolme markkina-asemaltaan merkittävintä EPS-eristevalmistajaa Suomessa. Menettelyyn osallistuneiden yhtiöiden yhteenlaskettu markkinaosuus Suomen EPS-eristeiden markkinoista on rikkomuksen ajan ollut noin 80 prosenttia. Rikkomuksen maantieteellisen laajuuden sekä siihen osallistuneiden yhtiöiden suuren markkinaosuuden lisäksi yhtiöt ovat tunnistaneet EPS-eristeiden tuonnin mahdollisen kilpailupaineen ja harkinneet toimenpiteitä tuonnin vaikeuttamiseksi. Rikkomuksella on siten ollut ainakin mahdollisia välillisiä vaikutuksia jäsenvaltioiden välisen kaupan rakenteeseen, joten kilpailulain 3 §:n nojalla SEUT 101 artiklan säännöstä ja kilpailulakia on sovellettava rinnakkain.

1.2.4.1 Sopimus ja/tai yhdenmukaistettu menettelytapa

43. Asiassa on kysymys keskenään kilpailevien eristevalmistajien sopimista EPS-eristeiden hintaan tehtävistä korotuksista.

44. Näyttö osoittaa, että ThermiSol, UK-Muovi ja Styroplast ovat sopineet vuosille 2013 ja 2014 ajoittuvista hinnankorotuksista, niiden suuruudesta, ajankohdasta ja toteuttamistavasta tapaamisissa ja puhelinkeskusteluissa. Yhteydenpitoa seuranneita yhtiöiden verkkosivuillaan julkaisemia hinnankorotusilmoituksia ja/tai asiakkaille sähköpostilla lähetettyjä vastaavia ilmoituksia on käytetty korotusten suunnittelussa, täytäntöönpanossa, seurannassa ja valvonnassa. Kyseiset ilmoitukset ovat olleet lähes samanaikaisia ja -suuruisia. Sovitut hinnankorotukset on pantu täytäntöön ilmoittamalla niistä asiakkaille.

45. Kilpailulain 5 §:ssä kielletty kilpailua rajoittava sopimus ja/tai yhdenmukaistettu menettelytapa on käynyt ilmi seuraavista seikoista:

i. ThermiSolin US, UK-Muovin HN ja Styroplastin OH ovat tavanneet marraskuussa 2012. Tapaamisessa on sovittu EPS-eristeiden hintatason korottamisesta [– –]. Kaikki läsnäolijat ovat vahvistaneet tapaamisen, ja HN on myöntänyt kertoneensa tapaamisessa UK-Muovin tulevat hinnat. Myös US:n kertoma on osoittanut, että keskustelua on käyty hinnoista ja hintatasosta. Tapaamista ovat seuranneet julkiset hinnankorotusilmoitukset ja asiakkaille lähetetyt sähköpostit vaiheittaisista korotuksista alkuvuodelle 2013.

ii. ThermiSolin hallituksen kokouksen 28.–29.11.2012 pöytäkirjasta on ilmennyt, että yhtiö tulee toteuttamaan marraskuun 2012 tapaamisessa sovittuja hinnankorotuksia vastaavat korotukset. Siten korotuksista sovittu on suoraan vaikuttanut yhtiön liiketoiminnan suunnitteluun. Tapaamisessa tehdyn sopimuksen sisältö ja sen vaikutus UK-Muovin liiketoimintaan on vastaavasti ilmennyt MA:n tammikuussa 2013 yhtiön hallituksen puheenjohtaja HN:lle lähettämästä sähköpostiviestistä.

iii. ThermiSolin US ja Styroplastin OH ovat tavanneet 31.1.2013. Tapaamisen tarkoitus on ollut saada Styroplast noudattamaan sovittuja hinnankorotuksia, sillä yhtiö oli poikennut marraskuussa 2012 sovituista hinnankorotuksista Hartmanille antamassaan tarjouksessa. [– –]. Menettely on osoittanut osapuolten keskinäistä valvontaa hinnankorotusten noudattamisen varmistamiseksi.

iv. [– –] Keskusteluissa on sovittu maaliskuussa 2014 tehtävistä viiden prosentin hinnankorotuksista sekä siitä, että [– –]. Puhelinkeskusteluja ovat seuranneet Styroplastin ja UK-Muovin julkiset hinnankorotusilmoitukset peräkkäisinä päivinä. ThermiSol on ilmoittanut asiakkailleen hinnankorotuksista maaliskuun 2014 alussa.

v. ThermiSolin ja UK-Muovin toimitusjohtajat ovat tavanneet 6.6.2014. Tämän tai jonkin toisen tapaamisen yhteydessä VO on esittänyt MA:lle hintatason korottamista Pohjois-Suomessa.

46. ThermiSol, UK-Muovi ja Styroplast ovat keskinäisessä yhteydenpidossaan sopineet EPS-eristeiden hintaan tehtävistä prosentuaalisista hinnankorotuksista, jotka on sovittu tehtäväksi keväällä ennen suurinta kysyntäsesonkia. Yhtiöt ovat myös sitoutuneet korotuksiin julkisin hinnankorotusilmoituksin. Toiminnan suunnitelmallisuutta ja yhtiöiden keskinäisiä voimasuhteita osoittaa se, että [– –].

47. Yhtiöt ovat myös valvoneet sovittujen korotusten täytäntöönpanoa. ThermiSolin puuttuminen Styroplastin sovitusta poikenneeseen hinnoitteluun ja kilpailijan hinnankorotusvaatimuksiin mukautuminen osoittaa, että yhtiöt ovat keskenään sopineet hintojen samanaikaisesta korottamisesta. Myös julkaistut hinnankorotusilmoitukset ovat toimineet välineinä sovittujen korotusten täytäntöönpanon valvonnassa. ThermiSol ja UK-Muovi ovat aktiivisesti seuranneet toistensa verkkosivuja varmistuakseen siitä, että hinnankorotukset toteutetaan.

48. Yhtiöt ovat hakeneet korotuksille hyväksyntää perustelemalla niitä asiakkaille muiden valmistajien ilmoittamilla korotuksilla sekä omissa ilmoituksissaan että asiakkaille lähettämissään viesteissä. Asiakkaille on ilmoitettu, miten yhtiöt tulevat toimimaan, kun kilpailijat ilmoittavat hinnankorotuksista. Näin on pyritty varmistamaan, että korotukset on saatu toteutettua ilman asiakassiirtymiä.

49. Näyttö osoittaa yksiselitteisesti, että osapuolten välillä on vallinnut yhteisymmärrys strategiasta hintojen korottamiseksi. Vaikka yhteydenpito on ollut harvalukuista, se on ollut säännöllistä ja riittävää kartellin tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhteydenpito on ajoittunut ajanjaksoon ennen EPS-eristemyynnin vuosittaisen sesongin alkamista ja on mahdollistanut hintatason nostamisen ja kannattavuuden parantamisen. Luonteeltaan strategisten hintatietojen paljastaminen etukäteen on antanut yhtiöille mahdollisuuden ottaa markkinakäyttäytymisestä päättäessään huomioon tiedot kilpailijan aikomuksesta nostaa hintaa, hinnankorotuksen suuruudesta ja ajankohdasta. Toteutetut hinnankorotukset eivät siten ole perustuneet yhtiöiden itsenäiseen arvioon markkinoiden kysyntä- ja tarjontamekanismien perusteella määräytyvästä hintatasosta, vaan ne ovat olleet seurausta yhtiöiden välisestä hintayhteistyöstä ja keskinäisen riippuvuussuhteen tiedostamisen kautta saavutetusta yhteisymmärryksestä. Menettelyllä on poistettu epätietoisuus kilpailijan tulevasta markkinakäyttäytymisestä ja korvattu tietoisesti kilpailun riskit käytännön yhteistyöllä. Kysymys on ollut paljaasta hintakartellista.

50. ThermiSolin VO:n UK-Muovin MA:lle 6.6.2014 esittämä kannanotto Pohjois-Suomen hintatasosta osoittaa, että VO on pyrkinyt vaikuttamaan UK-Muovin markkinakäyttäytymiseen ja samalla poistanut tai ainakin selvästi vähentänyt UK-Muovin epätietoisuutta siitä, miten ThermiSol on nähnyt alueen senhetkisen hintatason.

51. Yhdestä yhtenäisestä rikkomuksesta seuraavassa jaksossa esitetty huomioon ottaen ei ole tarpeen enemmälti erotella rikkomustyyppejä sopimuksiin tai yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin.

1.2.4.2 Yksi yhtenäinen rikkomus

52. Asiassa on kysymys ThermiSolin, UK-Muovin ja Styroplastin yhdestä yhtenäisestä, viimeistään marraskuussa 2012 alkaneesta ja keskeytyksettä vuoden 2014 loppuun jatkuneesta kilpailurikkomuksesta. Rikkomus on koostunut useasta osatekijästä, joiden yhteinen kilpailunvastainen tavoite on ollut EPS-eristeiden hintatason nostaminen ja keskinäisen hintakilpailun rajoittaminen. Kilpailijoiden välinen yhteydenpito ja sitä seuranneet julkiset hinnankorotusilmoitukset ovat olleet keinoja yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

53. Yhtiöt ovat käsitelleet toimintansa yhteensovittamista osin eri kokoonpanoilla toteutetuissa tapaamisissa marraskuussa 2012 ja tammikuussa 2013 sekä puhelimitse helmikuussa 2014. Yhteydenpito on ollut niin säännöllistä kuin tavoitteen saavuttamiseksi on ollut tarpeen. Tavoitteena on ollut sopia tulevien hinnankorotusten suuruudesta, ajankohdasta ja käytännön toteuttamistavasta. Sovittuja hinnankorotuksia ovat seuranneet julkiset hinnankorotusilmoitukset ja/tai sähköpostit asiakkaille. Hinnankorotusilmoitusten sisältö on pysynyt samana koko rikkomuksen ajan.

54. Kartellin täytäntöönpanotavat ovat koko rikkomuksen ajan olleet samanlaiset. Sovitut hinnankorotukset ja niitä koskevat ilmoitukset ovat ajoittuneet vuoden alkuun, ennen korkeimman vuosittaisen kysynnän alkamista. Korotukset ovat jatkuneet keväälle, jolloin EPS-eristeiden kysyntä ja myyntivolyymit ovat kasvaneet voimakkaasti rakennuskauden alkaessa. Tänä ajankohtana toteutetuilla hinnankorotuksilla on ollut kaikkein suurin vaikutus eristevalmistajien tulokseen.

55. Kartellin maantieteellinen laajuus ja sen kohteena olleet tuotteet ovat koko rikkomusajan olleet yhtenevät. Menettely on kohdistunut erityisesti EPS-eristeiden yleisimpiin laatuihin eli EPS 100 Lattia- ja EPS 120 Routa -tuotteisiin. Menettely on kattanut Suomen markkinat kokonaisuudessaan.

56. Kaikki osapuolet ovat osallistuneet tarkoitukseltaan kilpailunvastaiseen yhteistyöhön koko sen keston ajan, myötävaikuttaneet omalla toiminnallaan kokonaissuunnitelman toteuttamiseen ja olleet tietoisia toistensa kilpailusääntöjen rikkomista merkitsevästä toiminnasta.

57. ThermiSolin VO:n UK-Muovin MA:lle 6.6.2014 esittämä kannanotto Pohjois-Suomen hintatasosta yhdessä muun hintayhteistyöstä esitetyn näytön kanssa osoittaa, että osapuolet ovat kommentoineet EPS-eristeiden hintatasoa ja toistensa hinnoittelua eri yhteyksissä ja kokoonpanoissa. Monitahoisen, yhtenä kokonaisuutena pidettävän ja jatketun rikkomisen kukin ilmenemistapa on vahvistanut näyttöä siitä, että tällainen rikkominen on tosiasiallisesti tapahtunut.

58. Tapahtumakuvauksessa yksilöity kilpailijoiden välinen yhteydenpito on muodostanut kokonaissuunnitelman, jolla on ollut edellä kuvattu kilpailua rajoittava tavoite. Osapuolten toiminnassa on koko ajanjakson 2012–2014 ollut havaittavissa selkeä menettelytapojen ja käytännön toiminnan jatkuvuus. Nämä toimet ovat muodostaneet yhden toiminnallisen kokonaissuunnitelman, jota on oikeudellisesti arvioitava yhtenä yhtenäisenä rikkomuksena.

1.2.4.3 Tarkoitus rajoittaa kilpailua

59. Yhtiöt ovat sopineet tulevien hinnankorotusten suuruudesta, ajankohdasta ja toteuttamistavasta yhteydenpidossaan, tapaamisissa ja puhelinkeskusteluissa. Tällaiset kilpailijoiden väliset hinnoittelua koskevat toimenpiteet ovat jo luonteensa puolesta erityisen vakavia rikkomuksia. Kysymyksessä on ollut senkaltainen menettely, että se ilmentää jo itsessään riittävää vahingollisuutta kilpailulle ja on siten tarkoitukseltaan kilpailua rajoittava.

60. Hintayhteistyön tarkoituksena on sekä objektiivisin että subjektiivisin kriteerein arvioituna ollut kilpailun rajoittaminen. EPS-eristemarkkinoilla toimijoita on lukumääräisesti ollut vähän ja markkinat ovat olleet keskittyneet. Tällainen markkinarakenne on edesauttanut tiedon kulkua kilpailijoiden välillä ja helpottanut markkinoiden seurantaa. Homogeenisen tuotteen, kuten EPS-perustuotteiden, keskeisin kilpailutekijä on ollut hinta. Keskittyneillä markkinoilla tapahtuva tuleviin hintoihin kohdistuvien strategisten tietojen paljastaminen on ollut omiaan lisäämään markkinoiden läpinäkyvyyttä entisestään, mikä on edesauttanut kartellin ylläpitämistä.

61. Yritykset ovat sopineet tulevista hinnankorotuksista keskinäisessä yhteydenpidossaan. Kokemus osoittaa, että tämänkaltainen yritysten toiminnan yhteensovittaminen yhtenä vakavimmista kilpailunrajoituksista haittaa jo luonteensa puolesta kilpailun normaalia toimintaa, eikä sen tarkoitusta voida laajemmalti analysoimalla oikeuttaa. Menettelyllä ei objektiivisesti arvioiden voida katsoa olevan muuta tarkoitusta kuin kilpailun rajoittaminen.

62. Lisäksi osapuolten toisilleen paljastamat tiedot ovat olleet luonteeltaan strategisia, sillä ne ovat koskeneet nimenomaisesti tietoja tulevien hinnankorotusten prosentuaalisesta suuruudesta ja niiden toteuttamisajankohdasta. Kyseisellä strategisten tietojen paljastamisella ei objektiivisesti arvioiden voida katsoa olleen muuta tarkoitusta kuin kilpailun rajoittaminen.

63. Osapuolten subjektiivinen tarkoitus on ollut rajoittaa eristemarkkinoiden hintakilpailua yhtiöiden kannattavuuden parantamiseksi. Osapuolet ovat tietoisina menettelyn lainvastaisuudesta poistaneet epävarmuuden toistensa tulevasta markkinakäyttäytymisestä ja mahdollistaneet hinnankorotusten tekemisen samanaikaisesti asiakkaita menettämättä. Menettelyn vahingollisuutta on erityisesti korostanut se, että kolmen suurimman eristevalmistajan (yhteenlaskettu markkinaosuus noin 80 prosenttia) korottaessa hintoja samanaikaisesti asiakkailla ei ole ollut mahdollisuutta kilpailuttaa toimittajia, sillä pienempien valmistajien tuotantokapasiteetti ei ole riittänyt tyydyttämään kasvanutta kysyntää erityisesti keväällä ja kesällä kysynnän ollessa korkeimmillaan. Asiakkailla ei ole siten ollut kartellin ulkopuolisia varteenotettavia toimittajia eikä markkinoille ole syntynyt aitoa hintakilpailua.

64. Rakennusmarkkinoiden sesonkiluonteisuuden takia EPS-eristeiden hinnat seuraavat vuoden aikana rakennussesongin sykliä ja nousevat kysynnän kasvaessa keväällä. Menettelyn vahingollisuutta on korostanut hinnankorotusten ajoittaminen tähän ajankohtaan. Osapuolet ovat maksimoineet hinnannoususta saamansa hyödyn ja varmistaneet, etteivät yhtiöt keskinäisellä kilpailulla alentaisi hintatasoa markkinoilla. Kartellin vaikutuksesta hintataso on noussut alkuvuodesta keinotekoisesti kilpailullista hintatasoa korkeammalle. Hinnat ovat rakennussesongin syklin mukaisesti laskeneet syksyllä, mutta tämä ei ole tarkoittanut sitä, että hintataso olisi palautunut kilpailulliselle tasolle, vaan hintataso on jäänyt kartellin vaikutuksesta tätä tasoa korkeammaksi.

65. Kilpailunvastaista tarkoitusta ilmentää myös yhtiöiden luottamus hinnankorotusten toteutumiseen markkinoilla. Esimerkiksi ThermiSol on arvioinut tulevien hinnankorotusten vaikutuksia tuloksen ja rahoituksen näkökulmasta kartellin osapuolten välisen tapaamisen jälkeen ja jo ennen korotusten tekemistä. Talousjohtaja on joulukuussa 2012 luottovakuutusyhtiölle osoittamassaan sähköpostissa arvioinut hinnankorotusten tulosvaikutukseksi yli [+1,7–2,1] miljoonaa euroa.

66. ThermiSol on arvioinut maaliskuun 2013 tilannekatsauksessaan tammi-, helmi- ja maaliskuun neljän prosentin hinnankorotusten vaikutuksia liikevoittoon. Yhtiössä on siten vallinnut usko siihen, että markkinan hintataso tulee nousemaan, mikä on perustunut kilpailijoiden väliseen yhteisymmärrykseen.

67. Sovitut hinnankorotukset on pantu täytäntöön edellä kuvatusti. Kielletyn menettelyn keskeinen tavoite on ollut EPS-eristeiden hintatason korottaminen markkinoilla. Menettelyllä, joka on tosiasiassa pantu täytäntöön, on täytynyt olla vaikutusta.

68. Edellä todetun perusteella yhtiöiden menettelyllä ei objektiivisesti arvioiden voida katsoa olleen muuta tarkoitusta kuin kilpailun rajoittaminen. Myös osapuolten subjektiivinen tarkoitus rajoittaa kilpailua ilmenee näytöstä. Asiassa on kysymys vakavasta, yksinomaan kilpailun rajoittamiseen tähtäävästä kilpailulain vastaisesta hintayhteistyöstä, joka ilmentää jo itsessään riittävää vahingollisuutta kilpailulle ja joka näin ollen on katsottava tarkoitukseen perustuvaksi kilpailunrajoitukseksi. Menettelyn toteamiseksi kielletyksi ei ole siten tarpeen näyttää toteen sen tosiasiallisia vaikutuksia.

1.2.4.4 Rikkomuksen kesto

69. ThermiSolin, UK-Muovin ja Styroplastin välinen kielletty hintayhteistyö on alkanut viimeistään marraskuussa 2012, ja sen vaikutukset ovat jatkuneet vuoden 2014 loppuun.

70. Helmikuun lopulla käytyjen puhelinkeskustelujen seurauksena Styroplast ja UK-Muovi ovat nostaneet EPS-tuotteiden hintoja maaliskuussa 2014 sekä ilmoittaneet asiasta julkisilla hinnankorotusilmoituksilla. Myös ThermiSol on osallistunut tähän yhteydenpitoon. [– –] ThermiSol on ajoittanut 3–5 prosentin hinnankorotukset tulemaan voimaan vasta 3.4.2014 alkaen. Menettelytapa on sopinut VO:lle, jolle ThermiSolin hallitus oli jo aiemmin asettanut tavoitteeksi kassavajeen kattamisen lisämyynnillä. Kilpailijoitaan myöhemmällä hinnankorotuksella ThermiSol on saanut hintasensitiivisiltä asiakkailta tavoiteltua lisämyyntiä. Näyttö asian sisäisestä käsittelystä ThermiSolissa ei siten ole ristiriidassa [– –] ja MA:n helmikuun 2014 yhteydenpidosta kertoman kanssa.

71. Kartellin päättymisajankohta määräytyy sen mukaan, mihin asti rikkomuksen kohteena olevilla hinnankorotuksilla on ollut vaikutusta markkinoilla. Hinnankorotuksista on sovittu säännöllisesti ennen suurimman sesongin alkua ja ne on ajoitettu alkuvuoteen. Keinotekoisesti korotettu hintataso on pysynyt voimassa suurimman kysyntäkauden ja laskenut vasta syksyllä rakennuskauden hiipuessa. Siten vuoden 2013 tavoin myös vuonna 2014 markkinoiden kausiluonteisuus huomioon ottaen helmikuussa 2014 hinnankorotusten suuruudesta ja toteuttamisaikataulusta sovittu on ollut riittävää kartellin tavoitteen saavuttamiseksi.

72. ThermiSol tai UK-Muovi eivät ole julkisesti irtisanoutuneet kielletystä menettelystä, jonka vaikutukset ovat jatkuneet vuoden 2014 loppuun saakka.

1.2.5 Seuraamusmaksu

1.2.5.1 Rikkomuksen laatu

73. Seuraamusmaksuesityksessä kuvatussa menettelyssä on ollut kysymys selkeästi lain jo pitkään voimassa olleen kiellon vastaisesta toiminnasta. Keskenään kilpailevien yritysten välinen hintayhteistyö kuuluu luonteensa ja vaikutustensa puolesta kaikkein vakavimpiin kilpailunrajoituksiin. Rikkomus on ollut valtakunnallinen ja kestänyt yli kaksi vuotta.

74. Osapuolten yhteistyön tavoite on ollut EPS-eristeiden hintatason nostaminen ja keskinäisen kilpailun rajoittaminen. Hintasopimukset ilmentävät jo itsessään riittävää vahingollisuutta kilpailulle ja ovat siten tarkoitukseltaan kilpailua rajoittavia ilman, että niiden kiellettävyys edellyttäisi kilpailunvastaisten vaikutusten todentamista.

75. Sovitut hinnankorotukset on pantu täytäntöön julkisilla hinnankorotusilmoituksilla ja/tai asiakkaille lähetetyillä sähköposteilla. Vakavaksi katsotulla kilpailunvastaisella menettelyllä, joka on tosiasiassa pantu täytäntöön, on täytynyt olla vaikutusta. Vakavuutta korostaa näyttö kartellin osapuolten subjektiivisesta tarkoituksesta rajoittaa kilpailua.

76. Kysymyksessä on ollut laadultaan erittäin vakava kilpailunrajoitus, paljas hintakartelli.

1.2.5.2 Rikkomuksen laajuus

77. Maantieteellisen laajuuden lisäksi on arvioitava rikkomuksen taloudellista laajuutta, jolloin tarkastellaan esimerkiksi kohteena olevien markkinoiden kokoa ja niiltä elinkeinonharjoittajille kertynyttä liikevaihtoa. Viraston arvion mukaan EPS-eristemarkkinoiden koko on vuosien 2013 ja 2014 aikana ollut noin 40–50 miljoonaa euroa vuodessa.

78. Esityksen kohteena oleva kilpailijoiden välinen yhteistyö on ollut koko Suomen kattavaa. Yhtiöt ovat toimittaneet tuotteita koko Suomen laajuisesti ja niiden yhteenlaskettu markkinaosuus EPS-eristeiden markkinoilla Suomessa on ollut koko rikkomuksen ajan noin 80 prosenttia. Yhtiöt ovat käytännössä hallinneet markkinaa, eikä asiakkailla ole ollut kartellin ulkopuolisia varteenotettavia toimittajia. Menettelyllä on estetty aidon hintakilpailun syntyminen markkinoille.

79. Rikkomuksen taloudellista laajuutta ja merkittävyyttä tarkasteltaessa on kiinnitettävä huomiota myös markkinoiden keskittyneisyyteen. Kysymys on ollut valtakunnallisesti kolmen suurimman toimijan välisestä kielletystä yhteistyöstä. Keskittyneillä markkinoilla tapahtuva yhteistyö on entisestään vahvistanut yhtiöiden markkinavoimaa, vaikuttanut taloudellisesti koko markkinaan ja vähentänyt kilpailua huomattavasti. ThermiSolin ja UK-Muovin liikevaihdosta valtaosa on kertynyt nimenomaan EPS-eristeiden myyntituotoista.

80. Kilpailurikkomuksen maantieteellisestä ja taloudellisesta laajuudesta todettu osoittaa, että kysymyksessä on ollut laajuudeltaan merkittävä kielletty kilpailijoiden välinen yhteistyö.

1.2.5.3 Moitittavuuden aste

81. ThermiSol on arvioinut sovittujen hinnankorotusten vaikutuksia yhtiön tulokseen. Esitetyn näytön perusteella yhtiö on arvioinut yksinomaan vuodenvaihteessa 2012–2013 sovittujen hinnankorotusten tulosvaikutuksen olevan yli [+1,7–2,1] miljoonaa euroa. Tämä osoittaa sitä hyötyä, jonka yhtiö on odottanut saavansa hinnankorotuksista sopimalla.

82. Rikkomuksen vahingollisuutta ja siitä saavutettua hyötyä on korostanut sovittujen hinnankorotusten strateginen ajoittaminen keväälle ennen suurimman kysynnän alkua, jotta kartellin osapuolet saisivat maksimoitua hinnannoususta saamansa hyödyn.

83. Kartellin toimintaan osallistuneet henkilöt ovat olleet tietoisia menettelyn lainvastaisuudesta. Toimialajärjestössä on vuosina 2012–2014 käsitelty toistuvasti kilpailulainsäädäntöä ja kilpailulainsäädännön noudattamisohjetta, johon yhtiöt ovat myös allekirjoituksellaan sitoutuneet.

84. Asiassa on otettu huomioon, että rikkomuksen on toteuttanut ThermiSolin ja UK-Muovin ylin johto. Yhtiökohtaisesti on otettu huomioon myös seuraavat moitittavuuden astetta osoittavat seikat.

ThermiSol

85. ThermiSolin osallisuuden luonnetta ja sen moitittavuuden astetta osoittaa näyttö siitä, että yhtiö on toiminut toistuvasti aloitteellisesti kilpailurikkomuksen aikaansaamisessa ja ylläpitämisessä. ThermiSolin US on ehdottanut marraskuun 2012 tapaamisen järjestämistä ja pyytänyt UK-Muovin HN:ää kutsumaan sen koolle. US on niin ikään organisoinut tammikuun 2013 tapaamisen Styroplastin OH:n kanssa. Myös helmikuun 2014 puhelinkeskusteluissa sovitut hinnankorotukset on käytännössä sanellut ThermiSolin VO, [– –]. Aloitteellisuutta osoittaa sekin, että VO on lähettänyt Styroplastin tilinpäätöksen UK-Muovin MA:lle ennen helmikuun 2014 puhelinkeskusteluja. Aloitteellisuus on käynyt ilmi myös UK-Muovin MA:n kertomasta, jonka mukaan VO on ottanut keskinäisessä tapaamisessa esille hintatason korottamisen Pohjois-Suomessa.

86. ThermiSolin US on myös painostanut Styroplastin OH:ta muuttamaan yhtiön hinnoittelua tammikuun 2013 tapaamisen yhteydessä. Painostamisen voimakkuus ilmenee siitä, että OH [– –].

87. Seuraamusmaksun määrässä on otettava huomioon ThermiSolin selkeä markkinajohtajuus ja siitä seuraava todellinen mahdollisuus vaikuttaa eristemarkkinoiden toimivuuteen ja muiden eristevalmistajien asemaan. Yhtiön ylin johto on sekä suunnitellut marraskuun 2012 tapaamisessa sovitut hinnankorotukset että vaatinut Styroplastia muuttamaan hinnoitteluaan alkuvuonna 2013. ThermiSol on myös [– –].

88. ThermiSolin markkinavoimalla saavutettu vaikutusvalta ilmenee myös näytöstä. Styroplastin OH on noudattanut ThermiSolin US:n hinnanmuutoksesta sanelemaa vaatimusta tammikuussa 2013. UK-Muovin MA puolestaan [– –]. Sekä Styroplast että UK-Muovi ovat julkaisseet hinnankorotusilmoituksen verkkosivuillaan osoittaakseen sitoutumisensa sovittuihin korotuksiin. ThermiSolilla on ollut vahva, markkinajohtajan asemaan pohjautuva luottamus siihen, että kilpailijat noudattavat sen esittämiä vaatimuksia ja seuraavat yhtiön aloitteita hintojen korottamiseksi. Tätä osoittaa myös se, että yhtiön ylin johto on laskenut hinnankorotuksilla saavutettavan tulosvaikutuksen jo ennen korotusten täytäntöönpanoa.

UK-Muovi

89. UK-Muovin osallisuuden luonnetta ja sen moitittavuuden astetta osoittaa se, että UK-Muovin HN on toiminut aktiivisesti hinnankorotussopimuksen aikaansaamiseksi kutsumalla marraskuun 2012 tapaamisen koolle ThermiSolin US:n pyynnöstä. Lisäksi UK-Muovin MA on ollut valmis sopimaan hinnankorotuksista. [– –] UK-Muovi on myös sitoutunut sovittuihin korotuksiin julkaisemalla hinnankorotusilmoituksen sekä panemalla ne täytäntöön.

90. Seuraamusmaksun määrässä on otettava huomioon UK-Muovin asema alan toiseksi suurimpana valmistajana ja siitä seuraava todellinen mahdollisuus vaikuttaa olennaisesti eristemarkkinoiden toimivuuteen.

91. UK-Muovin hallituksen puheenjohtaja HN on viraston kuulemisessa tunnustanut kertoneensa UK-Muovin tulevan hinnan ThermiSolin US:lle ja Styroplastin OH:lle kilpailijoiden kesken järjestetyssä tapaamisessa marraskuussa 2012. Kyseinen seikka tulee ottaa huomioon seuraamusmaksun määrää alentavana seikkana ennen 10 prosentin enimmäismäärään perustuvan leikkurin soveltamista.

1.2.5.4 Rikkomuksen kesto

92. ThermiSolin, UK-Muovin ja Styroplastin välinen kielletty yhteistyö on alkanut viimeistään marraskuussa 2012 ja jatkunut keskeytyksettä vuoden 2014 loppuun. Se on siten kestänyt yli kaksi vuotta. ThermiSol ja UK-Muovi ovat osallistuneet rikkomukseen koko sen keston ajan.

1.2.5.5 Muut seuraamusmaksun suuruuteen vaikuttavat seikat

93. ThermiSolin, UK-Muovin ja Styroplastin menettelyn tarkoituksena on ollut kasvattaa yhtiöiden EPS-eristeliiketoiminnasta saatavia tuloja. Menettelyn kohteena olleita tuotteita käytetään pääasiallisesti rakennusten lämmöneristeinä, teknisinä eristeinä ja äänenvaimennustuotteina uudis- ja korjausrakentamisessa, jossa ne ovat välttämättömiä. Menettely on ollut omiaan nostamaan kustannuksia sekä julkisin että yksityisin varoin toteutettavissa rakennushankkeissa. Vaikutukset ovat ulottuneet yksittäisiin kuluttajiin, yrityksiin sekä julkisen sektorin toimijoihin.

94. Kartellit aiheuttavat aina suoria asiakasvahinkoja laajempia vahinkoja yhteiskunnalle. Näiden tappioiden suuruudesta voidaan esittää vain karkeita arvioita, mutta niiden syntyminen on taloustieteellisissä tutkimuksissa useaan kertaan osoitettu. Nämä laajemmat haittavaikutukset on otettava huomioon vahingollisuutta arvioitaessa.

1.2.5.6 Seuraamusmaksun määrä

95. ThermiSolin liikevaihto vuonna 2014 on ollut 27.580.483,92 euroa. Yhtiön menettelyn laatu, laajuus, moitittavuuden aste ja kesto olisivat edellyttäneet merkittävästi suurempaa seuraamusmaksua kuin esitetty 2.758.000 euroa. Kilpailulaissa asetettu 10 prosentin enimmäistaso ei ole kuitenkaan mahdollistanut tätä. Esimerkiksi asetuksen N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti määrättävien sakkojen laskennasta annetut suuntaviivat (EUVL 2006, C 210, s. 2; jäljempänä myös komission sakkosuuntaviivat) olisivat asettaneet sakon perusmäärän 9,7–21 miljoonan euron välille, kun käytetään 15–30 prosentin osuutta myyntiarvosta, 2,5 vuoden kestoa ja 15–25 prosentin lisäsummaa. Perusmäärässä ei ole otettu huomioon raskauttavia tai lieventäviä seikkoja.

96. UK-Muovin liikevaihto vuonna 2014 on ollut 15.301.266,15 euroa. Yhtiön menettelyn laatu, laajuus, moitittavuuden aste ja kesto olisivat edellyttäneet lain 10 prosentin enimmäistasoa merkittävästi suurempaa seuraamusmaksua kuin esitetty 1.530.000 euroa. Komission sakkosuuntaviivat olisivat asettaneet sakon perusmäärän 4,9–10,7 miljoonan euron välille, kun käytetään 15–30 prosentin osuutta myyntiarvosta, 2,5 vuoden kestoa ja 15–25 prosentin lisäsummaa. Perusmäärässä ei ole otettu huomioon raskauttavia tai lieventäviä seikkoja.

2 ThermiSol Oy:n vastaus

2.1 Vaatimukset

97. ThermiSol Oy on ensisijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus hylkää Kilpailu- ja kuluttajaviraston seuraamusmaksuesityksen perusteettomana. Toissijaisesti yhtiö on vaatinut, että markkinaoikeus kohtuullistaa määrättäväksi esitetyn seuraamusmaksun määrää.

98. Lisäksi ThermiSol Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Kilpailu- ja kuluttajaviraston korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 286.652,87 eurolla viivästyskorkoineen.

2.2 Perusteet

99. Virasto ei ole esittänyt näyttöä, joka osoittaisi ThermiSolin syyllistyneen väitettyyn yhtenäiseen, marraskuusta 2012 vuoden 2014 loppuun kestäneeseen kiellettyyn kilpailijoiden väliseen yhteistyöhön.

100. Virasto ei ole ottanut huomioon ThermiSolin sille esittämiä huomioita muun ohella markkinoiden toiminnasta ja tapahtumakuvauksesta. Esitys sisältää muun ohella virheellisiä ja puutteellisia tietoja markkinaolosuhteista. Lisäksi virasto on sivuuttanut useita tärkeitä markkinatekijöitä.

2.2.1 Markkinaolosuhteet

2.2.1.1 Asiakashintojen kehitys ja siihen vaikuttaneet syyt

101. Esityksessä ei ole otettu huomioon sitä, että raaka-aineen osuus lopputuotteen hinnasta voi olla jopa 70 prosenttia. Raaka-aineen hinnankehitys on olennaisessa roolissa lopputuotteiden hintaa arvioitaessa. Eristevalmistajilla ei ole ollut neuvotteluvoimaa raaka-aineen hintaan, vaan hinta on tullut raaka-aineen toimittajilta annettuna.

102. Styreeni on EPS-eristeiden raaka-aineena käytettävän paisuuntuvan polystyreenin merkittävin yksittäinen komponentti. Monet ThermiSolin asiakkaat ovat seuranneet kuukausittain styreenin hintaa ja tienneet sen suoran vaikutuksen EPS-raaka-aineen hintaan. ThermiSolilla on myös [– –].

103. Raaka-aineen hinnan merkittävät vaihtelut ovat alalle tyypillisiä, mikä on vaikuttanut huomattavasti EPS-eristeiden hinnoitteluun väitetyn rikkomuksen aikana sekä ennen sitä ja sen jälkeen. EPS-raaka-aineen hinta on noussut esimerkiksi kolmen kuukauden ajanjaksolla heinäkuusta 2012 lokakuuhun 2012 lähes 14 prosenttia ja laskenut vastaavan pituisella jaksolla marraskuusta 2014 helmikuuhun 2015 yli 25 prosenttia nousten taas helmikuusta 2015 huhtikuuhun 2015 lähes 37 prosenttia. ThermiSolin asiakashinnat ovat vastaavasti seuranneet raaka-aineen hinnankehitystä. Ainoa merkittävästi poikkeava ajanjakso on ollut vuoden 2012 toinen puolisko, jolloin yhtiön asiakashinnat ovat olleet [– –] hinnoitteluvirheen takia.

104. Myös tuotteiden sesonkiluonteinen kysyntä ja kova kilpailu on vaikuttanut hintojen vaihteluun. Tuotteiden kysyntä on ollut kausittaista ja kasvanut rakennushankkeiden alkaessa keväällä, minkä lisäksi EPS-eristeiden myynti on ollut riippuvaista rakentamisen suhdanteista.

105. Virasto ei ole ottanut lainkaan huomioon EPS-tuotteiden hinnan alenemisia vaan ainoastaan hinnankorotukset. ThermiSolin asiakashinnat ovat laskeneet useaan otteeseen väitetyn rikkomusajanjakson aikana. Virasto on sivuuttanut ThermiSolin sille toimittamat tiedot Lattia 100- ja Routa 120 -tuotteiden asiakaskohtaisten hintojen kehityksestä vuoden 2012 alusta vuoden 2015 loppuun.

106. Virasto on sivuuttanut myös sen, kuinka mitättömän osuuden rakennuskustannuksista EPS-eristeet ovat muodostaneet. Viraston arvion mukaan kaikkien alalla toimivien yhtiöiden EPS-eristeiden kokonaismyynti Suomessa on vuosien 2013 ja 2014 aikana ollut noin 40–50 miljoonaa euroa vuodessa. Talonrakentamisen tuotannon arvo vuonna 2013 on ollut 22,4 miljardia euroa ja vuonna 2014 22,5 miljardia euroa. EPS-eristeiden osuus talonrakentamisen kokonaiskustannuksista on siten ollut alle kolme promillea. Väite menettelyn rakennuskustannuksia nostaneesta vaikutuksesta on siten paitsi tosiasioihin perustumaton myös lähtökohdiltaan perusteeton.

2.2.1.2 Markkinoilla toimivat yritykset

107. Väite markkinoiden vakaudesta on perusteeton. ThermiSolin osuus EPS-eristeiden myynnistä Suomessa on väitetyn rikkomuksen aikana vaihdellut merkittävästi. Yhtiön markkinaosuus on heitellyt merkittävästi erityisesti vuoden 2012 alusta alkaen, ja väitetyn rikkomuksen aikana marraskuusta 2012 vuoden 2014 loppuun se on vaihdellut erittäin paljon. Oletettavasti UK-Muovin ja Styroplastin markkinaosuudet ovat vastaavasti vaihdelleet huomattavasti. Tämä osoittaa, että yhtiöiden välillä on käyty kovaa kilpailua asiakkaista ja markkinaosuuksista.

108. Kilpailuasetelmien ei voida katsoa pysyneen muutoinkaan vakaina. Esimerkiksi XPS-tuotteet ovat kyseisellä ajanjaksolla alkaneet viedä yhä enenevissä määrin markkinaosuutta EPS-tuotteilta. Väitetty menettely ei ole heijastunut EPS-eristealalla toimivien yhtiöiden liiketoiminnan kannattavuuteen, vaan niiden liikevoitot väitetyn rikkomuksen aikana (käytännössä vuodet 2013 ja 2014) ovat olleet vaatimattomia. Ne eivät ole poikenneet ainakaan positiivisesti väitettyä rikkomusta edeltävistä ja sitä seuranneista vuosista. ThermiSolin liiketappion pieneneminen vuonna 2013 on johtunut muista seikoista kuin viraston viittaamista EPS-eristeiden hinnankorotuksista.

2.2.1.3 Markkinoiden läpinäkyvyys

109. Virasto on tulkinnut virheellisesti markkinoiden läpinäkyvyyden merkitystä. Asiakkaiden aktiivinen eristetoimittajien kilpailuttaminen (ja siihen liittyvä tietojen välitys) ei ole osoitus kilpailusääntöjen vastaisesta menettelystä vaan kovasta kilpailusta. Asiakkaina toimivilla rautakauppaketjuilla ja rakennusliikkeillä on ollut merkittävä neuvotteluvoima. Kuten esitetyistä asiakirjoista ilmenee, eristetoimittajat ovat usein joutuneet laskemaan hintojaan huomattavastikin alkuperäisestä tarjouksesta saadakseen kauppaa.

110. Useat keskusliikkeet/asiakkaat ovat vaatineet, että hinnankorotuksista ilmoitetaan heille etukäteen, yleensä vähintään 30 päivää ennen hinnankorotuksen astumista voimaan. Keskusliikesopimukset ovat koskeneet kaikkia kyseisen keskusliikkeen ketjujen toimipisteitä. Vaatimuksen johdosta asiakkaat ovat voineet halutessaan ostaa tuotteita vanhalla hinnalla varastoon joko yksin tai yhteisostoilla siihen asti, kun hinnankorotus on astunut voimaan. Asiakkaiden vaatimuksiin perustuva hinnankorotusaikeiden ilmoittaminen etukäteen on ollut normaalia liiketoimintaa, ja sitä käytetään monella muullakin alalla.

111. ThermiSolilla on kyseisinä vuosina ollut satoja eri rautakauppoja koskeva sopimusehto, jonka mukaan hinnankorotuksista on tullut ilmoittaa asiakkaalle yleensä vähintään 30 päivää ennen hinnankorotuksen voimaantuloa. Hinnankorotusilmoitukset on keväällä 2014 toimitettu ainoastaan asiakkaille, eikä niistä ole ilmoitettu julkisesti ThermiSolin verkkosivuilla tai muulla vastaavalla tavalla.

112. Hinnankorotusilmoituksissa ei ole ollut kysymys kilpailusääntöjen vastaisesta toiminnasta. Se seikka, että osa asiakkaista on ilmoittanut hinnankorotuksista eteenpäin ThermiSolin kilpailijoille – todennäköisesti tarkoituksenaan kiristää eristevalmistajien välistä kilpailua entisestään – ei muuta asian oikeudellista arviointia.

113. Toimialajärjestötoiminnan osalta viraston mainitsemaan tuonnin estämisen harkitsemiseen liittyvä kansallinen soveltamisstandardi on tullut laatia nimenomaan viranomaisten pyynnöstä. Viraston tältä osin viittaamat asiakirjat ovat koskeneet vuosia 2010 ja 2011. ThermiSol on joka tapauksessa eronnut toimialajärjestöstä toukokuussa 2013, eivätkä yhtiön edustajat ole tämän jälkeen osallistuneet järjestön kokouksiin. Jos yhtiöt olisivat viraston väittämin tavoin harjoittaneet kiellettyä yhteistyötä kyseisenä aikana, ThermiSolilla ei olisi ollut intressiä erota toimialajärjestöstä, johon UK-Muovi ja Styroplast ovat kuuluneet.

2.2.2 Tapahtumakuvaus

114. Viraston esitys koskee käytännössä vuodenvaihteen 2012–2013 tapahtumia sekä sitä, onko yhtiöiden menettely silloin kaikilta osin ollut kilpailusääntöjen mukaista. Esityksessä kuvatut konkreettiset tapahtumat eivät edes paikkansa pitäessään osoittaisi ThermiSolin toimineen kilpailusääntöjen vastaisesti ainakaan alkuvuoden 2013 jälkeen.

2.2.2.1 Tapahtumat marraskuun 2012 ja alkuvuoden 2013 välisenä aikana

2.2.2.1.1 ThermiSolin hinnoittelu vuoden 2012 toisella vuosipuoliskolla

115. Esityksessä on kokonaan sivuutettu, miten ThermiSol on hinnoitellut EPS-eristeitään vuoden 2012 toisella vuosipuoliskolla ja miksi. Virasto on myös jättänyt kokonaan ottamatta huomioon sen, miten tämä on johtanut esityksessä mainittuihin hinnankorotuksiin vuodenvaihteen 2012–2013 jälkeen.

116. ThermiSol on tehnyt vuonna 2012 kokoonsa nähden valtavan tappion ja sen kannattavuus on loppuvuodesta 2012 ollut heikolla tasolla. Hinnankorotukset vuodenvaihteen 2012–2013 jälkeen ovat olleet välttämättömiä yhtiön talouden pelastamiseksi, ja korotustarve on ollut kaksinumeroinen. Taloudellisten vaikeuksien takana on ollut muun ohella yhtiön [– –] hinnoitteluvirhe.

117. ThermiSol on ensin laskenut ja sen jälkeen jättänyt nostamatta hintojaan syksyllä 2012, vaikka raaka-aineen hinta on lähtenyt jyrkkään nousuun ja jatkanut nousuaan alkuvuoteen 2013 saakka. Hinnoitteluvirheen takia yhtiön myyntikate on marraskuussa 2012 ollut jopa [– –]. Virheen paljastuttua marraskuussa 2012 yhtiön on ollut pakko korottaa hintojaan nopeasti. Keskeinen syy hinnankorotuksille on ollut tahattoman hinnoitteluvirheen korjaaminen.

118. ThermiSol on vuoden 2012 lopulla ilmoittanut hinnankorotuksista poikkeuksellisesti verkkosivuillaan, koska useat keskusliikkeet/asiakkaat ovat edellyttäneet, että hinnankorotuksista ilmoitetaan heille etukäteen, ja tieto korotuksesta on yhtiön taloudellisen tilanteen takia ollut saatava asiakkaille mahdollisimman nopeasti.

2.2.2.1.2 Tapaaminen marraskuussa 2012

119. Marraskuun 2012 tapaamista koskevat väitteet ovat perustuneet pitkälti [– –].

120. Virasto ei ole osoittanut, että yhtiöiden edustajat olisivat sopineet tai saavuttaneet yhteisymmärrystä yhtenäisistä hinnankorotuksista tai että tapaaminen olisi johtanut hinnankorotuksiin. Tapaamiseen osallistuneiden henkilöiden kertomusten uskottavuutta arvioitaessa on otettava huomioon, että US on alun perinkin todennut tapaamisen olleen marraskuussa 2012 eikä muuna ajankohtana, kuten [– –].

121. Väite siitä, että yhtiöt olisivat tapaamisen jälkeen toteuttaneet väitetysti sovitut hinnankorotukset, ei pidä paikkaansa. [– –] Sama on todettu [– –].

122. UK-Muovin sisäinen sähköposti 9.1.2013 ei osoita UK-Muovin ja ThermiSolin edustajien pitäneen kilpailusääntöjen vastaisesti yhteyttä. Viestistä ei myöskään ilmene, että toteamus ”[t]aas oli US:llä suuret puheet ja vähän tekoja” olisi viitannut marraskuun 2012 tapaamiseen. UK-Muovin edustajat ovat viraston kuulemisissa vahvistaneet, ettei sisäinen sähköpostiviesti ole liittynyt yhteydenpitoon ThermiSolin kanssa.

123. Viraston viittaamasta väitetystä tarkkailusta ei miltään osin ilmene kilpailusääntöjen vastaista menettelyä. TP on kertonut viraston kuulemisessa, että kysymys on ollut normaalista kilpailijaseurannasta. Asiakkaat ovat aktiivisesti kilpailuttaneet EPS-eristeiden toimittajia käyttäen saamiaan tarjouksia neuvotteluvalttina. Tämä ilmenee myös SRV:n kilpailutusta koskevasta viestiketjusta. Rautakesko oli tarjonnut ThermiSolin eristeitä. SRV:n ilmoitettua Rautakeskolle, että Styroplast on tarjonnut huomattavasti alhaisempia hintoja, ThermiSol on alentanut tarjoushintojaan. SRV on kuitenkin saanut vielä alhaisemmat tarjoushinnat Styroplastilta. SRV on ilmoittanut Styroplastin hinnat Rautakeskolle, joka on puolestaan välittänyt ne ThermiSolille. ThermiSolin sisällä on laskettu, kuinka paljon alhaisemmat Styroplastin hinnat ovat olleet verrattuna ThermiSolin hintoihin.

2.2.2.1.3 Tapaaminen tammikuussa 2013

124. Väitetyn hintapoikkeamaan tammikuussa 2013 puuttumisen osalta ThermiSolin US on kertonut, että hän oli hyvin lyhyessä tapaamisessa ihmetellyt OH:lle Styroplastin tarjousta Hartmanille, koska OH oli aiemmin syyttänyt US:ää halvoista hinnoista. Asiasta ei ole keskusteltu sen enempää. Joka tapauksessa Styroplast on toimittanut tuotteet Hartmanille alkuperäisen tarjouksensa mukaisella hinnalla.

125. OH ei ole esittänyt, että US olisi tapaamisessa antanut hänelle ThermiSolin sensitiivisiä tietoja, taikka että hän olisi antanut Styroplastin vastaavia tietoja US:lle. Vaikka yhtiöiden edustajat olisivat tapaamisessaan keskustelleet Styroplastin tarjouksesta (jonka sisällön Hartman, ei Styroplast, oli kertonut ThermiSolille), sillä ei olisi ollut vaikutusta yhtiöiden toimintaan.

126. OH on lisäksi [– –]. Esityksessä mainittu [– –] ei tue väitettä yhdestä yhtäjaksoisesta, vuoden 2014 loppuun kestäneestä kilpailunrajoituksesta. US:n ja OH:n välit olivat tulehtuneet jo 1990-luvun lopulla yrityskauppajärjestelyn yhteydessä.

2.2.2.2 Tapahtumat talvella/keväällä 2014

2.2.2.2.1 Puhelinkeskustelut helmikuussa 2014

127. Esitys koskee ainoastaan väitettyjä puhelinkeskusteluja helmikuussa 2014 [– –]. Mitään näyttöä ThermiSolin osallisuudesta keskusteluihin ei ole. Viraston väitteet ovat perustuneet [– –].

128. OH on todennut, että [– –].

129. OH ei ole edes väittänyt keskustelleensa asiasta ThermiSolin edustajan kanssa. Esitysluonnoksessa virasto on todennut, että [– –]. Esityksen mukaan [– –]. OH on korostanut, että [– –].

130. Se, että OH olisi sopinut, että MA soittaa VO:lle, on liittynyt sulamis-jäätymistestiin eikä hinnankorotuksiin. MA on kuulemisessaan kertonut, että hän on keskustellut joskus OH:n kanssa toimialajärjestöasioista, koska he olisivat halunneet saada ThermiSolin takaisin toimialajärjestöön. MA on kertonut olleensa jonkin OH:n kanssa käymänsä puhelun jälkeen yhteydessä VO:hon koskien sulamis-jäätymistestiä ja toimialajärjestöä. Sekä mainittu testi että ThermiSolin mahdollinen paluu toimialajärjestöön ovat olleet esillä sekä ennen helmikuuta 2014 että sen jälkeen.

131. Näyttöä siitä, että ThermiSol olisi kevään 2014 aikana ollut yhteydessä kilpailijoihin hinnankorotuksista, ei ole esitetty. Esitys on perustunut täysin [– –].

132. [– –] OH ei ole [– –]. Viraston väite maaliskuussa 2014 tehtävistä viiden prosentin hinnankorotuksista on siten perusteeton.

133. OH:n mukaan [– –].

2.2.2.2.2 ThermiSolin toimet ja strategian muutos keväällä 2014

134. ThermiSol on muuttanut koko hinnoittelumallinsa jo elokuussa 2013. Hinnoittelumallin uudistamisen myötä hinnankorotusilmoituksilla ei ole enää ollut vastaavaa merkitystä kuin aiemmin.

135. Yhtiöt eivät ole viraston väittämin tavoin sopineet maaliskuussa 2014 tehtävistä viiden prosentin hinnankorotuksista. ThermiSol ei ole edes tehnyt tällaista hinnankorotusta, vaan on korottanut hintojaan vasta aikaisintaan huhtikuussa 2014 (ei maaliskuussa 2014) ja vain 3–5 prosenttia (ei 5 prosenttia). ThermiSol ei ole ilmoittanut hinnankorotuksesta julkisesti vaan asiakkaille lähetyissä ilmoituksissa. Osalle asiakkaista mahdolliset hinnankorotukset on toteutettu vasta toukokuussa 2014.

136. Esityksessä viitatuista ThermiSolin sisäisistä asiakirjoista ilmenee, että yhtiö on vuonna 2014 pyrkinyt aggressiivisella hinnoittelullaan viemään kilpailijoiden perinteisiä asiakkaita ja kasvattamaan markkinaosuuttaan. Pyrkimys on siis ollut päinvastainen kuin väitetty yhteisymmärrys kilpailijoiden kanssa.

137. ThermiSolin hallituksen kokouksen 14.2.2014 pöytäkirjan mukaan toimitusjohtajalle on asetettu tavoitteeksi uhkaavan kassavajeen kattaminen lisämyynnillä. Tämä tavoite on liittynyt asiakashankintaan ja markkinaosuuden kasvattamiseen, ei väitettyyn yhteisymmärrykseen hinnankorotuksista.

138. Styroplastin ja UK-Muovin ilmoitettua julkisesti hinnankorotuksista ThermiSolin toimitusjohtaja on informoinut yhtiön hallitusta asiasta 14.3.2014. Hän on samalla todennut, että ThermiSol ei ”halua näyttäytyä julkisuudessa hintaveturina, koska haluamme paremman kilpailukykymme ansiosta ottaa viime vuosina menetettyjä asiakkuuksia takaisin”. Kilpailijoiden ilmoittamia hinnankorotuksia on käsitelty hallituksen kokouksessa 24.3.2014. Kyseinen pöytäkirjamerkintä tukee vahvasti sitä, ettei viraston väittämää kiellettyä yhteistyötä ole tapahtunut.

139. ThermiSolin sisäiset asiakirjat osoittavat kiistattomasti, ettei yhtiö ole tehnyt samanlaista hinnankorotusta kuin kilpailijat eikä ole myöskään ilmoittanut hinnankorotuksestaan julkisesti. Lisäksi ThermiSol on päättänyt kasvattaa myyntiään kilpailijoitaan aggressiivisemmalla hinnoittelulla.

140. ThermiSolin osuus Suomessa myydyistä EPS-eristeistä onkin tuolloin kohonnut vuodessa huomattavasti. Osuus on vuoden 2014 ensimmäisellä vuosineljänneksellä ollut noin [30–40] prosenttia, ja vuoden 2014 loppuun mennessä se oli noussut jo yli [50–60] prosenttiin.

2.2.2.3 Tapahtumat loppuvuoden 2014 aikana

141. Esityksessä on annettu harhaanjohtavasti kuva, että ThermiSolin VO olisi kesäkuussa 2014 matkustanut Iisalmeen tavatakseen UK-Muovin MA:n. VO on tuolloin osallistunut Iisalmessa K-Raudan laajennusosan harjannostajaisiin, koska ThermiSol oli toimittanut elementit kyseiseen laajennusosaan. VO on työmatkan yhteydessä tavannut MA:ta koskien uuden toimialajärjestön perustamista. Tapaamisessa on ollut ensisijaisesti kysymys toimialajärjestöasioista. Tätä tukee se, että EPS-jaoston 24.4.2014 pidetyssä kokouksessa on keskusteltu edunvalvonnan järjestämisestä ja ThermiSolin mahdollisesta paluusta yhdistykseen. Lisäksi ThermiSolin 19.6.2014 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirjassa on ollut maininta uuden toimialajärjestön perustamisesta ja UK-Muovin aikeesta lähteä siihen mukaan.

142. Vaikka MA:n kertomus VO:n toteamuksesta koskien pohjoisen hintatasoa pitäisikin paikkansa, se ei osoita, että yhtiöt olisivat toimineet kilpailusääntöjen vastaisesti. MA ei ole esittänyt, että VO olisi tapaamisessa antanut hänelle ThermiSolin sensitiivisiä tietoja, tai että hän olisi antanut UK-Muovin sensitiivisiä tietoja VO:lle.

143. UK-Muovi on tämän jälkeen yrittänyt aktiivisesti saada ThermiSolin perinteisiä asiakkaita Pohjois-Suomessa, ja yhtiöt ovat käyneet kyseisenä aikana kovaa kilpailua Pohjois-Suomessa. ThermiSol on esimerkiksi menettänyt Pohjois-Suomessa pitkäaikaisen ison asiakkaansa UK-Muoville elokuussa 2014.

144. Esitys ei sisällä muita konkreettisia väitteitä, jotka edes paikkansa pitäessään osoittaisivat ThermiSolin toimineen kilpailusääntöjen vastaisesti loppukeväästä 2014 vuoden 2014 loppuun kestäneellä ajanjaksolla.

145. Styroplastin OH on todennut, että [– –]. OH on [– –]. Edes [– –].

146. Esityksen perusteella on jäänyt epäselväksi väitetyn kilpailunrajoituksen jatkuminen vuoden 2014 loppuun. ThermiSol ei ole soveltanut huhtikuussa 2014 käytössä olleita hintoja vuoden 2014 loppuun saakka, vaan hinnat eri asiakkaille ovat muuttuneet useaan otteeseen kyseisenä ajanjaksona. Kuten [– –] on ilmennyt, ThermiSol on aggressiivisella hinnoittelulla pyrkinyt lisäämään markkinaosuuttaan muun ohella Styroplastin kustannuksella.

2.2.3 Kilpailun kovuutta osoittava näyttö

2.2.3.1 Viraston sivuuttamasta näytöstä yleisesti

147. Esityksessä on yksipuolisesti viitattu vain sellaisiin seikkoihin, jotka viraston käsityksen mukaan tukevat sen kilpailunrajoitusväitteitä. Virasto on muun ohella vedonnut asiakirjojen yksittäisiin kohtiin, vaikka niiden sisältö kokonaisuutena tarkasteltuna on ilmentänyt pikemmin alalla vallinnutta kovaa kilpailutilannetta. Vastaavasti uskottavina on pidetty sellaisia kuultujen henkilöiden esittämiä yksittäisiä toteamuksia, jotka ovat tukeneet kilpailunrajoitusväitteitä, ja jätetty ottamatta huomioon lukuisat samaisten henkilöiden esittämät kilpailunrajoitusväitteitä vastaan puhuvat seikat.

148. Yhtiöt ovat käyneet asiakkaista kovaa kilpailua koko väitetyn kilpailunrajoituksen ajan. Asiakkaatkin ovat aktiivisesti kilpailuttaneet tavarantoimittajia. Kilpailun kovuutta ovat ilmentäneet myös alhaiset hinnat sekä huomattavat vaihtelut markkinaosuuksissa.

149. Näyttönä kilpailunrajoitusväitteitä vastaan ovat toimivaa ja kovaa hintakilpailua osoittavat asiakirjat ja kertomukset. Ne ovat myös vastanäyttöä sille, että väitetty menettely olisi ollut omiaan nostamaan rakennuskustannuksia ja että vaikutukset olisivat ulottuneet yksittäisiin kuluttajiin, yrityksiin sekä julkisen sektorin toimijoihin.

150. Esityksessä on sivuutettu sekin, että kilpailijoiden väliset yhteydenpidot ovat liittyneet lähinnä alan yhteiseen kehittämiseen sekä toimialajärjestöjen toimintaan. ThermiSol on eronnut toimialajärjestöstä jo toukokuussa 2013, eivätkä yhtiön edustajat ole tämän jälkeen osallistuneet järjestön kokouksiin. Jos yhtiöt olisivat viraston väittämin tavoin harjoittaneet kiellettyä yhteistyötä kyseisenä aikana, ThermiSolilla ei olisi ollut intressiä erota toimialajärjestöstä, johon UK-Muovi ja Styroplast ovat kuuluneet.

2.2.3.2 Yhtiöiden kova kilpailu asiakkaista

151. Yhtiöiden välistä kovaa kilpailua osoittaa ensinnäkin se, että ne ovat jatkuvasti pyrkineet paitsi vakiinnuttamaan omaa asiakaskuntaansa myös saamaan itselleen toimituksia kilpailijoiden perinteisiltä asiakkailta. Yhtiöiden markkinaosuudet ovat vaihdelleet huomattavasti, ja yhtiöt ovat käyneet koko väitetyn kilpailunrajoituksen ajan kovaa hintakilpailua. Yhtiöiden toisistaan teettämät kilpailija-analyysit eivät myöskään olisi olleet tarpeellisia, jos yritykset olisivat syyllistyneet viraston esityksessä kuvattuun toimintaan.

152. Lukuisat ThermiSolin asiakirjat viittaavat yhtiöiden väliseen kovaan kilpailuun: johtoryhmän kokouksen 11.4.2013 myyntiesitys; toimitusjohtajakatsaus 17.6.2013; johtoryhmän kokouksen 16.1.2014 myyntiesitys; tilannekatsaus 27.1.2014; myyjän sisäinen sähköposti TP:lle 1.4.2014; VO:n sisäinen sähköposti TP:lle 4.4.2014; strategiatyöpaja-asiakirja 13.8.2014; tilannekatsaus 25.9.2014; hallituksen kokouksen pöytäkirja 19.12.2014 ja myyntikokouksen 3.4.2014 esitys. Näyttöä kovasta kilpailusta tukee myös UK-Muovin MA:n sähköposti asiakkaalle 10.9.2014.

153. Kova kilpailu käy myös ilmi useiden henkilöiden kuulemisista. Esimerkiksi [– –] ei ole ollut tietoa siitä, että ThermiSolin hallitus oli keväällä 2014 tehnyt strategisen päätöksen kasvattaa yhtiön markkinaosuutta aggressiivisella hinnoittelulla. Myös MA:n kuulemisesta käy ilmi kova kilpailu.

154. ThermiSolin osuus Suomessa myydyistä EPS-eristeistä on kasvanut vuoden 2014 ensimmäisen vuosineljänneksen tasolta [30–40] prosenttia kolmannen vuosineljänneksen tasolle [50–60] prosenttia. Osuus on pysynyt yli [50–60] prosentissa loppuvuoden 2014.

2.2.3.3 Asiakkaiden toimenpiteet eristetoimittajien kilpailuttamisessa

155. Se, että asiakkaat ovat kilpailuttaneet aktiivisesti tavarantoimittajia ja antaneet tässä yhteydessä eristetoimittajille usein tietoja myös muiden yhtiöiden tarjouksista tai mahdollisista hinnankorotusaikeista, on sivuutettu esityksessä. Asiakkaina toimivilla rautakauppaketjuilla ja rakennusliikkeillä on ollut merkittävä neuvotteluvoima. Eristetoimittajat ovat usein joutuneet laskemaan hintojaan huomattavasti alkuperäisestä tarjouksesta saadakseen kauppaa. Asiakkaiden toimet ovat osoitus kovasta kilpailusta eristetoimittajien välillä.

156. Asiakkaiden edustajat ovat viraston kuulemisissa muun ohella kertoneet, että eristetoimittajat ovat ilmoittaneet hinnankorotuksistaan eri aikoina ja että EPS on ollut pitkälti kilpailtu tuote, katteet ovat olleet pieniä ja hinnat lähellä toisiaan tukkureiden niin sanotuissa nettonettohinnoissa. Asiakkaiden aktiivinen toiminta eristetoimittajien kilpailuttamisessa käy ilmi muun ohella seuraavista asiakirjoista: asiakkaan sähköposti ThermiSolille 16.1.2013; UK-Muovin sähköposti asiakkaalle 26.6.2013 ja asiakkaan sähköposti UK-Muoville 10.1.2014.

2.2.3.4 Alan taloudellinen kehitys

157. Alan taloudellinen kehitys ei tue väitettä siitä, että kilpailijoiden välillä olisi ollut kiellettyä yhteistyötä. Kova kilpailutilanne ja siitä seurannut alhainen hintataso on aiheuttanut taloudellisia vaikeuksia useille alalla toimineille yrityksille. Kova kilpailutilanne on käynyt ilmi myös viraston kuulemisista ja tarkastusmateriaaliasiakirjoista.

158. Markkinaosuudet ovat heilahdelleet merkittävästi, mikä osoittaa, että EPS-eristeiden valmistajien välillä on käyty kovaa kilpailua väitetyn kilpailunrajoituksen ajan. Mikäli ThermiSol, UK-Muovi ja Styroplast olisivat viraston esityksessä esitetyin tavoin tehneet hintayhteistyötä, ei alan markkinatilanteen kehitys olisi ollut toteutuneen kaltainen.

159. ThermiSol on tehnyt kokoonsa nähden valtavan tappion vuonna 2012 ja on tämän johdosta ryhtynyt mittaviin tehostamistoimenpiteisiin. Yhtiö on lopettanut Vimpelin tehtaansa ja seisottanut useita vuosia Nurmijärven tehdasta, joka on suljettu lopullisesti keväällä 2018. ThermiSolin henkilöstömäärä on vuonna 2012 ollut keskimäärin 118. Vuonna 2017 vastaava luku on ollut enää 63.

160. ThermiSolin arvio vuoden 2013 hinnankorotusten tulosvaikutuksesta ei ilmennä sitä hyötyä, jonka yhtiö on odottanut saavansa hinnankorotuksista sopimalla. Arvio on tehty [– –]. Virasto ei ole edes pyrkinyt selvittämään, mikä hinnankorotusten tulosvaikutus on todellisuudessa ollut. ThermiSolin tulos on vuonna 2013 parantunut vuoteen 2012 verrattuna. Vuonna 2012 yhtiön liiketappio on tilinpäätöstietojen mukaan ollut 3,767 miljoonaa euroa ja vuonna 2013 0,838 miljoonaa euroa. Tulosparannus ei ole johtunut EPS-eristeiden hinnankorotuksista vaan muista seikoista, [– –]. Myös vuoden 2014 noin 1,2 miljoonan euron tulosparannus edelliseen vuoteen verrattuna on johtunut näistä muista seikoista, [– –].

2.2.4 Kilpailuoikeudellinen arviointi

161. Esityksessä ei ole otettu huomioon markkinoiden erityispiirteitä eikä laajaa näyttöä kilpailun kovuudesta. Virheelliseen tapahtumakuvaukseen ja puutteelliseen markkinaymmärrykseen perustuva oikeudellinen arvio on jo lähtökohdiltaan väärä. Asian kannalta keskeinen oikeuskäytäntö muun ohella sallitun markkinakäyttäytymisen ja kielletyn yhteistyön välisestä rajasta sekä väitetyn kilpailurikkomuksen ajallisesta ja asiallisesta ulottuvuudesta on sivuutettu.

162. Vaikka esityksen tapahtumakuvaus pitäisi paikkansa, kysymys ei olisi ollut pitkäaikaisesta ja yhtenäisestä, tarkoitukseltaan kilpailua rajoittavasta menettelystä.

2.2.4.1 Seuraamusmaksuesitys ei täytä viraston näyttötaakkaa

163. Esitetyt todisteet eivät ole riittävän uskottavia, täsmällisiä ja yhtäpitäviä, jotta niiden perusteella kokonaisvaltaisestikaan tarkasteltuna voitaisiin katsoa ThermiSolin harjoittaneen kiellettyä kilpailijoiden välistä yhteistyötä EPS-eristeiden markkinoilla marraskuusta 2012 vuoden 2014 loppuun. Näyttö ei osoita, että yhtiöt olisivat sopineet vuosille 2013 ja 2014 ajoittuvista hinnankorotuksista, niiden suuruudesta, ajankohdasta ja toteuttamistavasta tapaamisissa ja puhelinkeskusteluissa. Kilpailusääntöjen rikkomista koskeva todistustaakka kuuluu osapuolelle tai viranomaiselle, joka väittää määräyksiä rikottavan. Mikäli tuomioistuin on todisteiden arvioinnin perusteella epätietoinen ratkaisusta, ratkaisu on syyttömyysolettaman periaatteen nojalla tehtävä väitettyyn kilpailunrajoitukseen osallistuneen yrityksen hyväksi.

164. Virasto on esittänyt vain epätäsmällisiä ja ristiriitaisia selvityksiä väitetyn rikkomuksen muodostavista tekijöistä. Pelkkä yhtiöiden edustajien harvalukuinen yhteydenpito ei osoita, että osapuolet olisivat menetelleet lainvastaisesti.

165. Yhtiöiden edustajien ei ole osoitettu marraskuussa 2012 järjestetyssä tapaamisessa sopineen tai saavuttaneen yhteisymmärrystä yhtenäisistä hinnankorotuksista. Asiassa ei ole myöskään osoitettu, että tapaaminen olisi johtanut hinnankorotuksiin. Kuten muulloinkin, ThermiSol on tehnyt vuodenvaihteessa 2012–2013 hinnoittelupäätöksensä itsenäisesti. Styroplastin OH:n ja ThermiSolin US:n lyhyt tapaaminen tammikuussa 2013 ei osoita, että kysymys olisi ollut kilpailusääntöjen vastaisesta yhteydenpidosta.

166. Virasto ei ole esittänyt näyttöä siitäkään, että yhtiöt olisivat sopineet maaliskuussa 2014 tehtävistä hinnankorotuksista tai saavuttaneet yhteisymmärryksen tällaisista hinnankorotuksista. Näyttöä siitä, että ThermiSol olisi osallistunut väitettyihin keskusteluihin, ei ole esitetty. ThermiSol on sen sijaan muuttanut strategiaansa keväällä 2014 ja pyrkinyt aggressiivisella hinnoittelulla viemään kilpailijoiden perinteisiä asiakkaita sekä kasvattamaan markkinaosuuttaan.

167. Virasto ei ole myöskään osoittanut, että UK-Muovin MA:n ja ThermiSolin VO:n tapaamisessa 6.6.2014 olisi ollut kysymys kielletystä kilpailijoiden välisestä yhteistyöstä. Esitys ei sisällä konkreettisia väitteitä, jotka edes paikkansa pitäessään osoittaisivat ThermiSolin toimineen kilpailusääntöjen vastaisesti loppukeväästä 2014 vuoden 2014 loppuun kestäneellä ajanjaksolla.

168. Todisteita siitä, että ThermiSol olisi syyllistynyt yhteen yhtenäiseen marraskuusta 2012 vuoden 2014 loppuun kestäneeseen rikkomukseen, ei ole esitetty. Viraston esityksessä kuvatut konkreettiset tapahtumat eivät edes paikkansa pitäessään osoittaisi yhtiön toimineen kilpailusääntöjen vastaisesti ainakaan alkuvuoden 2013 jälkeen.

169. Esitys on koskenut alkuvuoden 2013 jälkeisen ajan osalta vain väitettyjä puhelinkeskusteluja Styroplastin OH:n ja UK-Muovin MA:n välillä hiihtolomaviikolla 2014. ThermiSol ei ole osallistunut näihin keskusteluihin eikä sopinut kilpailijoidensa kanssa hinnankorotuksista. ThermiSolin VO:n ja UK-Muovin MA:n toimialajärjestöasioita koskeva keskustelu 6.6.2014 ei ole miltään osin ollut kilpailusääntöjen vastainen.

170. Epäselväksi on jäänyt se, miksi väitetty kilpailunrajoitus olisi päättynyt vasta vuoden 2014 lopussa. ThermiSol ei ole soveltanut keväällä 2014 käytössä olleita hintoja vuoden 2014 loppuun saakka, vaan yhtiön hinnat eri asiakkaille ovat muuttuneet useaan otteeseen myös kyseisenä ajanjaksona. ThermiSol on aggressiivisella hinnoittelulla pyrkinyt lisäämään markkinaosuuttaan muun muassa Styroplastin ja UK-Muovin kustannuksella, ei toimimaan yhteisymmärryksessä kyseisten yhtiöiden kanssa.

171. Esityksessä on runsaasti väitteitä, jotka eivät vastaa edes seuraamusmaksusta vapautumista hakeneen Styroplastin toteamaa. Joka tapauksessa kyseiset näkemykset ja kertomukset ovat monilta osin poikenneet ThermiSolin ja UK-Muovin edustajien näkemyksistä. Pelkästään Styroplastin ja sen edustajien kertomaa ei voida pitää riittävänä näyttönä väitetyistä tapahtumista siltä osin kuin Styroplastin näkemys on poikennut ThermiSolin ja UK-Muovin käsityksistä.

2.2.4.2 Kysymys on ollut ThermiSolin itsenäisistä päätöksistä

172. ThermiSolin toiminnassa ei ole ollut kysymys kielletystä kilpailijoiden välisestä yhteistyöstä vaan yhtiön itsenäisestä päätöksenteosta. Toisin kuin virasto on esittänyt, yhtiön hinnankorotuksissa on ollut kysymys nimenomaan sen itsenäisiin liiketoimintapäätöksiin perustuvista linjauksista.

173. ThermiSolin alkuvuoden 2013 hinnankorotuksiin on johtanut [– –] hinnoitteluvirhe vuoden 2012 toisella vuosipuoliskolla. Virheen paljastuttua marraskuussa 2012 yhtiön on ollut pakko korottaa hintojaan nopeasti taloutensa pelastamiseksi, ja korotustarve on ollut kaksinumeroinen. Korotuksia ei ole tehty OH:n, US:n ja HN:n marraskuun 2012 tapaamisen seurauksena. Kysymys on ollut yhtiön itsenäisestä päätöksestä.

174. Vastaavasti ThermiSolin hintojen korotuksia ja laskuja koskevat ratkaisut vuonna 2014 ovat perustuneet yhtiön itsenäisiin päätöksiin. Yhtiö ei ole ylipäätään tehnyt viraston sovituksi väittämää hinnankorotusta keväällä 2014 vaan on korottanut hintojaan vain 3–5 prosenttia ja aikaisintaan huhtikuussa 2014. ThermiSol on tiedottanut asiasta ainoastaan asiakkaille lähetetyissä ilmoituksissa sen sijaan, että korotuksesta olisi ilmoitettu julkisesti.

175. Nämä pyrkimykset vuonna 2014 ovat olleet täysin päinvastaiset kuin virasto on väittänyt. ThermiSol ei ole pyrkinyt yhteisymmärrykseen kilpailijoidensa kanssa vaan päinvastoin. Kuten esimerkiksi [– –] on ilmennyt, ThermiSol on pyrkinyt vuonna 2014 aggressiivisella hinnoittelulla kasvattamaan markkinaosuuttaan ja viemään kilpailijoiden perinteisiä asiakkaita.

2.2.4.3 Viraston arvio väitetyn rikkomuksen luonteesta on virheellinen

176. Viraston näkemys, jonka mukaan väitetyssä rikkomuksessa olisi ollut kysymys paljaasta hintakartellista ja tulevien hinnankorotusten suuruudesta, ajankohdasta ja toteuttamistavasta sopimisesta, on perusteeton. Vaikka virasto pystyisi osoittamaan, että kilpailijat olisivat esimerkiksi tapaamisessa marraskuussa 2012 kommentoineet hintatasoa tavalla, joka ei kaikilta osin olisi ollut kilpailusääntöjen mukaista, menettelyssä olisi enimmilläänkin ollut kysymys yleisten hintatietojen vaihdosta eikä väitetystä paljaasta hintakartellista.

177. Komission horisontaalisten suuntaviivojen 74 kohdan mukaan sopimukseksi, jonka tarkoituksena on kilpailun rajoittaminen, katsotaan ainoastaan sellainen kilpailijoiden välinen tietojenvaihto, jonka kohteena on suunniteltuja tulevia hintoja tai määriä koskevat yksilöidyt tiedot. Viraston esittämä näyttö ei osoita, että yhtiöt olisivat vaihtaneet tällaisia yksilöityjä tietoja tulevista hinnoistaan.

2.2.5 Seuraamusmaksu

2.2.5.1 Yleistä

178. Seuraamusmaksun määräämiselle ei ole perusteita, koska viraston esitys on perusteeton.

179. Vaikka väitetty tapahtumakuvaus pitäisi paikkansa, ThermiSolille esitetty seuraamusmaksu olisi suuruusluokaltaan täysin ylimitoitettu. Esitys poikkeaa tasoltaan merkittävästi Suomessa vallitsevasta vakiintuneesta seuraamusmaksukäytännöstä. Kotimaisessa oikeuskäytännössä seuraamusmaksujen taso suhteessa rikkomuksiin osallistuneiden yhtiöiden liikevaihtoihin on vakiintuneesti ollut viraston nyt esittämää tasoa huomattavasti pienempi. Esimerkiksi yli seitsemän vuotta kestäneessä asfalttikartelliasiassa suurin määrätty seuraamusmaksu on vastannut alle neljää prosenttia kysymyksessä olevan yrityksen kokonaisliikevaihdosta (KHO 2009:83). Raakapuuasiassa on puolestaan määrätty seuraamusmaksut, jotka eivät ole vastanneet edes puolta prosenttia kysymyksessä olevien yritysten kokonaisliikevaihdosta (MAO:614/09), samoin kuin varaosa-asiassa (MAO:91/09 ja KHO 31.5.2012 taltionumero 1429).

180. Sillä, miten ThermiSolille määrättäväksi esitetyn seuraamusmaksun määrä olisi voinut teoriassa määräytyä komission sakkosuuntaviivojen perusteella, ei ole asiassa merkitystä.

2.2.5.2 Seuraamusmaksun määrään vaikuttavat tekijät

181. Väitetyn rikkomuksen laatu ja laajuus, moitittavuuden aste ja kesto eivät vastaa viraston esityksessä todettua.

182. Esitys on väitetyn rikkomuksen laadun ja laajuuden osalta osin ristiriitainen. Virasto on esittänyt, että väitetysti sovittuja hinnankorotuksia olisi pantu täytäntöön sopimuksen mukaisesti julkisilla hinnankorotusilmoituksilla ja/tai asiakkaille lähetetyillä sähköposteilla. Toisaalta virasto on myöntänyt, ettei ThermiSol ole toiminut väitetyn sopimuksen mukaisesti sen enempää vuodenvaihteessa 2012–2013 kuin keväällä 2014.

183. ThermiSol on tehnyt hinnankorotuspäätöksensä vuodenvaihteessa 2012–2013 itsenäisesti. Keväällä 2014 yhtiö ei ole keskustellut, saati sopinut hinnankorotuksestaan kilpailijoidensa kanssa. Hinnankorotuksesta ei ole ilmoitettu julkisesti, vaan siitä on lähetetty tieto sähköpostitse kullekin asiakkaalle.

184. ThermiSol ei ole toiminut ”toistuvasti aloitteellisesti kilpailurikkomuksen aikaansaamisessa ja ylläpitämisessä”. Yhtiö ei ole ehdottanut tapaamista marraskuussa 2012, vaan UK-Muovin HN on kutsunut ThermiSolin US:n ja Styroplastin OH:n tapaamiseen. Virasto on itsekin katsonut, että keväällä 2014 [– –].

185. Väittäessään ThermiSolin US.n painostaneen Styroplastin OH:ta tammikuussa 2013 virasto on jättänyt mainitsematta, että Styroplast on toimittanut tuotteet asiakkaalle alkuperäisen, virastonkin mukaan itsenäisesti tekemänsä tarjouksen mukaisella hinnalla.

186. Väitetystä rikkomuksesta ei ole ollut viraston väittämää hyötyä ThermiSolille. Yhtiön arvio vuodenvaihteen 2012–2013 hinnankorotusten mahdollisesta positiivisesta tulosvaikutuksesta on kirjoitettu [– –]. Hinnankorotukset eivät ole johtaneet positiiviseen tulosvaikutukseen, vaan ThermiSolin liiketappio on vuonna 2013 vähentynyt vuoteen 2012 verrattuna ennen kaikkea muiden syiden vuoksi, [– –].

187. Väitetty menettely ei ole ollut omiaan nostamaan rakennushankkeiden kustannuksia. Virasto on sivuuttanut paitsi tosiasiallisen hintakehityksen myös sen, kuinka mitättömän osuuden rakentamiskustannuksista EPS-eristeet muodostavat. EPS-eristeiden osuus talonrakentamisen kokonaiskustannuksista on vain joitakin promilleja.

188. Väitetty rikkomus on viraston mukaan kestänyt runsaat kaksi vuotta, mutta on koskenut käytännössä vain vuodenvaihteen 2012–2013 tapahtumia. Viraston ThermiSolille esittämä seuraamusmaksu on täysin ylimitoitettu.

3 UK-Muovi Oy:n vastaus

3.1 Vaatimukset

189. UK-Muovi Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää Kilpailu- ja kuluttajaviraston seuraamusmaksuesityksen. Toissijaisesti yhtiö on vaatinut, että markkinaoikeus kohtuullistaa määrättäväksi esitetyn seuraamusmaksun määrää.

190. Lisäksi UK-Muovi Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Kilpailu- ja kuluttajaviraston korvaamaan sen arvonlisäverottomat asianosais- ja oikeudenkäyntikulut 380.611,88 eurolla viivästyskorkoineen.

3.2 Perusteet

191. Viraston esitys on virheellinen, puutteellinen ja perusteeton. Näyttö ei ole riittävää osoittamaan esityksen väitteitä toteen. Virasto ei ole ottanut riittävästi huomioon ja objektiivisesti punninnut UK-Muovin esittämiä vaihtoehtoisia syitä sen menettelyille.

192. Yhtiöihin tehdyillä tarkastuksilla kerätty asiakirja-aineisto ja viraston kuulemien henkilöiden kertomukset kokonaisuutena arvioiden osoittavat, että yhtiöt ovat koko tarkastelujakson ajan tehneet tahoillaan normaalia kilpailijaseurantaa, kilpailleet jatkuvasti keskenään hinnoilla välillä menettäen ja välillä saaden tilauksia sekä tehneet itsenäisesti hinnoittelupäätöksiä. Hintoja on tarkastelujaksolla alennettu raaka-ainehintojen laskiessa, mikä osoittaa markkinoilla vallinnutta kilpailua.

3.2.1 EPS-eristeiden markkinat

193. Yleisimmissä EPS-eristetuotteissa eli lattia- ja routaeristeissä raaka-aineena käytetyn styreenin osuus omakustannushinnasta on noin 70–80 prosenttia. Styreenin hinta on merkittävällä tavalla riippuvainen raakaöljyn hinnasta. Raaka-aineen suhdanneherkkyyden myötä myös EPS-eristeiden hinnoittelu on kausittaista ja sisältää selkeitä hinnannousuja ja -laskuja.

194. EPS-eristeiden markkinoilla on vuosina 2012–2014 toiminut 11 yritystä. Teknologinen kynnys aloittaa EPS-eristelevyjen tuotanto on ollut erittäin matala uusille toimijoille, kuten muissa maissa jo toimiville EPS-valmistajille, muita eristeitä Suomessa jo valmistaville ja merkittäville teollisille asiakasyrityksille. EPS-eristeiden kysyntä on ollut korvattavissa myös XPS-eristeillä.

195. Toisin kuin esityksessä on väitetty, Ruukin EPS Oy, Solupak Oy ja SX-Lämpöpohja Oy ovat myyneet esityksessä mainittuna ajanjaksona EPS-eristetuotteitaan joka puolella Suomea. Alalla toimivien yhtiöiden markkinaosuudet eivät ole pysyneet viraston väittämällä tavalla vakaina koko tarkastelujaksoa, vaan ne ovat vaihdelleet jopa kuukausittain. Tämän vaihtelun on aiheuttanut alan kova hintakilpailu ja se, että asiakkaat ovat kilpailuttaneet tilauksensa ja vaihtaneet helposti EPS-eristetoimittajaa saadessaan halvemman hinnan.

196. EPS-eristeiden markkinoilla on ollut runsaasti ylimääräistä valmistuskapasiteettia. Mikäli yhtiöt olisivat pyrkineet keinotekoisesti korottamaan eristeiden hintoja, muut markkinoilla toimivat EPS-eristevalmistajat olisivat helposti voineet lisätä myyntiään ja markkinaosuuttaan. Näin ei ole tapahtunut.

197. EPS-eristeiden hinnoittelu on olennaisella tavalla riippunut raaka-aineen toimittajien hinnoittelusta. Muita hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat olleet vuodenaika, tuotteen yleinen kysyntä, yksittäisen asiakkaan haluamat muutokset myyntiehtoihin sekä muut kustannustekijät. Esityksessä on annettu virheellinen kuva siitä, että hintoja olisi ainoastaan nostettu. Raaka-aineen kulloisistakin hintamuutoksista johtuen EPS-eristetuotteiden hinnat ovat vaihdelleet merkittävästi, eivätkä hinnat ole tarkastelujaksolla vain nousseet vaan myös laskeneet. Myös muut EPS-valmistajat ovat samalla tavoin raaka-aineen hintoja seuraten nostaneet ja alentaneet asiakashintojaan ja kilpailleet ThermiSolin, UK-Muovin ja Styroplastin kanssa samoista asiakkaista.

198. Raaka-aineen hinnoittelusta ja markkinatoimijoiden lukumäärästä johtuen EPS-eristeiden markkinalla on ollut kilpailua lisäävää läpinäkyvyyttä, ja markkinarakenne on tietyin osin ollut symmetrinen. Alalla on ollut tiedossa, että raaka-aineen hinnan noustessa toimijoiden kustannuspaineet ovat olleet samankaltaiset ja samanaikaiset, mikä on lisännyt kilpailijoiden toiminnan ennakoitavuutta. UK-Muovin ja samoja raaka-ainetoimittajia käyttävien muiden EPS-eristevalmistajien hinnankorotukset ovat siten luonnollisesti ajoittuneet samoihin ajanjaksoihin, koska ne ovat seuranneet raaka-aineiden hintojen korotuksia.

199. EPS-eristeiden asiakashintoja on yleensä alennettu raaka-ainehinnan laskusuhdanteen aikana joko uusien asiakkaiden hankkimiseksi, nykyisten asiakassuhteiden säilyttämiseksi, asiakkaiden neuvotteluvoimasta johtuen tai eräiden asiakkaiden osalta niiden kanssa ennalta sovittujen raaka-ainehintaindeksitarkistusten myötä.

200. EPS-eristevalmistajien merkittävimpiä asiakkaita ovat olleet rautakauppojen keskusliikkeet, joiden vuosisopimuksissa on määritelty myyntiehdot, kuten maksuehdot, laskulle tulevat alennukset, mahdolliset jälkihyvitykset ja markkinointipanostukset, mutta ei varsinaisia myyntihintoja. EPS-eristeiden myyntihinta on määritelty jokaisen tilauksen yhteydessä kauppiaskohtaisesti. Tuotteita ovat lisäksi ostaneet rakennusliikkeet ja rakennusteollisuuden toimijat, kuten betoniteollisuusyritykset. Osalla eristeitä ostavista asiakasyrityksistä liikevaihto on ollut suuruudeltaan satoja miljoonia tai jopa miljardi euroa ja merkittävä osa asiakasyrityksistä on ollut liikevaihdoltaan kaikkia EPS-valmistajia suurempia. Tuotteita ovat ostaneet hankinnan ammattilaiset, jotka ovat osanneet kilpailuttaa valmistajia. Markkinaa on viime vuosikymmeninä muokannut kaupankäynnin siirtyminen yhä enemmän sähköiseen muotoon. Erilaiset verkkohuutokaupat ovat entisestään lisänneet EPS-eristevalmistajien hinnoittelupaineita.

201. EPS-eristevalmistajan on tullut sopeutua merkittävien asiakkaiden vaatimiin erilaisiin sopimusehtorakenteisiin. Asiakkaiden kanssa on yleisesti sovittu tietyistä hinnoista esimerkiksi kolmen kuukauden ajaksi, minkä jälkeen hinnat on päivitetty, tai sovittu hinnan sitomisesta indeksikorotuksiin. Asiakaskohtaisten ehtojen ja hintojen, erilaisten alennusten, jälkihyvitteiden sekä rahtikustannuksia koskevien käytäntöjen takia kunkin asiakkaan lopullinen ostohinta on määräytynyt yksilöllisesti.

202. Asiakkaiden neuvotteluvoimalla on ollut olennainen vaikutus EPS-eristeiden hinnoitteluun. Asiakkaat ovat voineet nopeasti vaihtaa kilpailevaan toimittajaan tai uhata tekevänsä niin, mikäli asiakkaiden sopimushintoja nostetaan. Tätä riskiä on lisännyt EPS-eristeiden homogeenisuus.

203. Kilpailu EPS-valmistajien kesken on jatkuvasti ollut kovaa ja yksittäisillä, suurilla tilauksilla on ollut huomattava vaikutus yrityksen tulokseen, joten niistä on käyty erityisen kovaa kilpailua. Asiakkaat ovat voineet saada alennusta EPS-eristetuotteista tinkimällä ja EPS-eristetuotteiden hintojen nousun syitä on usein pyritty sähköpostitse selittämään asiakkaille, mikä osoittaa EPS-tuotteita ostavien asiakkaiden neuvotteluvoimaa.

204. EPS-eristeiden kohtaamaa kilpailupainetta muista eristemateriaaleista ei myöskään ole otettu huomioon. Kilpailevat eristemateriaalit ovat helposti voineet korvata EPS:n lähes kaikissa käyttökohteissa, mikä on heikentänyt EPS-valmistajien markkinavoimaa.

3.2.2 Tapahtumakuvaus

3.2.2.1 Kuvaus UK-Muovin menettelystä

205. EPS-eristeiden hinnanmuodostus on UK-Muovissa alkanut raaka-ainetoimittajilta kuukausittain saaduista hinnoista, jotka on yleensä ilmoitettu vasta yhdestä viiteen päivän kuluttua kunkin kuukauden alkamisesta. UK-Muovissa toimitusjohtaja MA on vastannut EPS-raaka-aineiden ostoista ja kunkin kuukauden alussa päivittänyt raaka-aineiden uudet hinnat rekisteriin, jonka perusteella myös EPS-eristeiden omakustannushinnat ovat päivittyneet. Samalla hän on päivittänyt myynnistä vastaavan henkilöstön käyttöön EPS-hinnoittelutaulukon, jossa on ollut kullekin tuotteelle laskennalliset katteet eri hintatasoilla. Myyntihenkilöstö on sitten tehnyt oman hinnoittelutyökalunsa, jossa on otettu huomioon eri asiakkaiden erilaiset myyntiehdot.

206. MA on ohjeistanut EPS-eristeiden myyjiä yksiselitteisesti ja toistuvasti siitä, että yhtiön tulee hankkia uusia asiakkaita ja niitä voi saada vain kilpailijoilta. Esimerkiksi myyntipäällikköä on ohjeistettu, että asiakkaille voidaan antaa hinnaltaan alhaisiakin tarjouksia, jolloin on estetty kilpailijoita viemästä UK-Muovin asiakkaita. Myyjille ei ole määrätty asiakaskohtaisia myyntihintoja, vaan he ovat päättäneet hinnoista itsenäisesti. Myyjät ovat laskeneet eri asiakasketjujen tavoitehinnat, joista jatkuvan kovan kilpailun takia on usein tingitty tapaus- ja asiakaskohtaisesti alaspäin.

207. EPS-eristeiden hinnoittelu on vaihdellut hyvin paljon eri asiakasryhmissä ja asiakkaittain. Rautakaupan suuret tukkuliikkeet ovat käytännössä sanelleet UK-Muoville haluamansa ostoehdot, ja yhtiö on tavarantoimittajana sopeuttanut tuotehintansa näiden ehtojen mukaisiksi. Rautakaupoille on yleensä tarjottu hinta kalenterikuukausittain, mikä ei ole sitonut asiakasta millään tavalla. Pääsääntöisesti rautakaupat ovat pyytäneet hintatarjouksia useammalta toimittajalta. Muun toimittajan tarjottua halvemmalla ne ovat joko ostaneet sieltä, jolloin UK-Muovia on ohjeistettu antamaan jatkossa valmiiksi paremmat hinnat, tai sitten ne ovat ilmoittaneet UK-Muoville, millä hinnalla voisivat tältä ostaa.

208. UK-Muovin kymmenen suurimman asiakkaan osuus yhtiön EPS-eristelevyjen liikevaihdosta on ollut [70–90] prosenttia. Yhdenkin merkittävän asiakkaan menetys on siten vaikuttanut UK-Muovin myyntituottoihin ja kannattavuuteen, mikä on luonut kilpailupainetta ja rajoittanut mahdollisuutta korottaa hintoja. Asiakkaiden neuvotteluvoima ja muutaman suuren asiakkaan merkittävä osuus koko myynnistä on rajoittanut yhtiön kykyä nostaa katetasoaan ja lähtökohtaisesti määritellyt markkinoilla vallitsevan yleisen alhaisen hintatason.

209. Määrällisesti iso osa rakennusliikkeiden EPS-eristeiden kaupasta on tapahtunut rautakauppojen/tukkureiden kautta, joiden yritysmyyjä on kysynyt toimittajalta kohdetarjousta. Joillekin isommille rakennusliikkeille on sovittu kahden tai kolmen kuukauden hintajaksot. Osalle näistä hinnat on tarjottu aina uudestaan ja osan kanssa on sovittu raaka-ainehintaan perustuva hintamuutosjärjestelmä. Rakennuskohteista on pitänyt tarjota myös useita kuukausia etukäteen, jolloin ei ole ollut mahdollista mitenkään arvioida tulevaa raaka-aineen hintatasoa. Molemmat osapuolet ovat tällöin ottaneet kaupallisen riskin: toimittaja on sitoutunut tulevaan myyntihintaan ja asiakas on antanut lyhyellä aikataululla sitovan tilauksen.

210. Kilpailutilanteen takia raaka-aineiden hintojen noususta johtuvia EPS-eristetuotteiden yleisiä hinnankorotuksia on ollut vaikea viedä lopullisiin asiakashintoihin. Mitä suuremmasta korotuksesta on ollut kysymys, sitä varmemmin asiakas on pyytänyt tarjouksia kilpailijoilta. Hinnankorotukset on hyväksytty helpommin, jos asiakas on uskonut korotusten koskevan koko toimialaa, esimerkiksi jos hintojen korotuspaineista on jo kerrottu mediassa. Tästä johtuen UK-Muovi on katsonut esityksessä mainitulla ajanjaksolla hyväksi ratkaisuksi ilmoittaa asiakkailleen verkkosivuillaan raaka-ainehintojen noususta sekä tulevista EPS-eristeiden hinnankorotuksistaan mainiten samalla, että kilpailijatkin tulevat (todennäköisesti) korottamaan omia hintojaan.

211. UK-Muovi on jatkuvasti pyrkinyt saamaan tietoa kilpailijoidensa hintamuutoksista esimerkiksi keskustelemalla asiakkaidensa kanssa ja seuraamalla kilpailijoiden verkkosivuja. Yhtiön toimitusjohtaja on korostanut myyntihenkilöstölle tarvetta havainnoida tarkkaan kilpailijoiden tekemisiä.

212. UK-Muovin asiakkaat ovat olleet hintatietoisia, ja kynnys vaihtaa eristetoimittajaa on ollut erittäin matala. Tämän takia tulevia yleisiä hinnankorotuksia koskevien ilmoitusten julkaiseminen yhtiön verkkosivuilla tai niistä tiedottaminen ennakkoon asiakkaille sähköpostitse tai asiakaskirjeillä on ollut liiketoiminnallisista syistä perusteltu käytäntö ja normaalia asiakassuhteiden hoitamista. Ilmoituksissa tehdyillä viittauksilla kilpailijoiden samanaikaisiin hinnankorotuksiin on pyritty varmistamaan, että asiakkaat eivät välittömästi vaihtaisi toimittajaa saatuaan tiedon yhtiön tulevista hinnankorotuksista. Tällöin ei ole kuitenkaan ollut tiedossa, ovatko kilpailijat tosiasiassa olleet korottamassa omia asiakashintojaan ja jos ovat, missä määrin ja millä aikataululla.

3.2.2.2 Viraston virheelliset väitteet hinnankorotusilmoituksista ja toimialajärjestössä toimimisesta

213. UK-Muovin tai muiden yhtiöiden verkkosivuilla julkaisemat hinnankorotusilmoitukset eivät ole koskeneet varsinaisia tulevia asiakkaiden hintojen korotuksia vaan yleistä tavoitetasoa, jonka pohjalta asiakkaiden kanssa on käyty neuvotteluja myyntihinnoista. Kuten viraston kuulemat henkilöt ovat yhdenmukaisesti kertoneet, asiakashintoja ei ole aina korotettu ilmoituksen mukaisesti, vaan korotukset on saatettu asiakaskohtaisesti jättää toteuttamatta tai niiden toimeenpanoa lykätä.

214. Yhtiöt eivät ole luottaneet kilpailijoidensa julkaisemiin ilmoituksiin niiden tulevista hinnankorotuksista vaan ovat ilmoituksista huolimatta pyrkineet selvittämään asiakkailta kilpailijoiden niiltä perimiä hintoja ja tekemiä hinnankorotuksia.

215. Yhtiöiden toiminta toimialajärjestössä on ollut tavanomaista, kilpailuoikeudellisesti sallittua edunvalvontaa, eikä järjestössä toteutettu tietojen keruu ja julkaisu ole ollut poikkeuksellisen laajaa tai merkittävästi alan läpinäkyvyyttä lisäävää. Yhtiöillä ei ole ollut mahdollisuutta saada EPS-rakennuseristeteollisuuden julkaisemista kokonaismyyntimääristä tarkkaa tietoa edes omasta markkinaosuudestaan vaan ainoastaan arvio siitä.

216. UK-Muovin suhde ThermiSoliin ja Styroplastiin on ollut täysin samanlainen kuin sen suhde muihin kilpailijoihin, kuten Solupak Oy:hyn ja Ruukin EPS Oy:hyn. Viraston kuulemat henkilöt ovat yhdenmukaisesti kertoneet yhtiöiden olleen vuosien ajan yhteydessä toisiinsa liittyen muun ohella toimialajärjestötoimintaan liittyvään edunvalvontaan sekä standardointiin ynnä muihin teknisiin asioihin. UK-Muovin edustajat ovat tavanneet alan edunvalvontaan liittyen myös muiden toimijoiden edustajia sekä seuranneet myös näiden verkkosivuja ja muita tiedotteita osana normaalia markkina- ja kilpailijaseurantaansa.

3.2.2.3 Väitetty hinnankorotuksista sopiminen vuodenvaihteessa 2012–2013

3.2.2.3.1 Tapaaminen marraskuussa 2012

217. Vuonna 2012 pidetyn yhtiöiden välisen tapaamisen kilpailua rajoittavasta sisällöstä ei ole täsmällistä ja yhtäpitävää käsitystä. Siihen osallistuneet henkilöt ovat viraston kuulemisissa esittäneet toisistaan poikkeavia näkemyksiä sekä tapaamisen koollekutsujasta että keskustelluista asioista. Kolmesta tapaamiseen osallistuneesta henkilöstä kaksi, HN ja US, ovat kiistäneet, että tapaamisen yhteydessä olisi sovittu hinnankorotuksista.

218. Väite siitä, että HN olisi tapaamisessa kertonut kilpailijoiden edustajille UK-Muovin hinnat, ei pidä paikkaansa. Kuten jo vastauksessa esitysluonnokseen on todettu, ei ole ollut olemassa mitään yhtä ”UK-Muovin hintaa”, koska eri asiakkailla on ollut hyvin erilaiset hinnat ja myyntiehdot. HN ei ole vuosiin ollut mukana operatiivisessa toiminnassa, eikä hänellä vuonna 2012 ole ollut tiedossaan yhtiön eri tuotteiden valmistuskustannuksia ja omakustannushintoja.

219. UK-Muovin toimitusjohtaja MA ei ollut edes kuullut tästä tapaamisesta ennen kuin virasto on kertonut siitä hänelle kuulemisessa 23.9.2016. HN ei ole tapaamisen jälkeen ilmoittanut MA:lle mitään väitettyjä tulevia myyntihintoja, joista MA olisi voinut laskea hintojen korotusprosentit. He ovat toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan rooliensa mukaisesti keskustelleet kyseisenä ajankohtana vain yleisluontoisesti yhtiön eristeliiketoiminnan voitollisuudesta/tappiollisuudesta, mutta eivät yksittäisistä tuotteista. UK-Muovilla ei ole ollut minkäänlaista sisäistä linjausta tai ohjeistusta siitä, että toimitusjohtaja raportoisi hallitukselle tai sen puheenjohtajalle toimitusjohtajan tehtäviin ja vastuulle kuuluvista asioista kuten EPS-eristeiden hinnoittelusta.

3.2.2.3.2 Väitetystä hinnankorotusten täytäntöönpanosta ja seurannasta

220. Yhtiöiden ei ole osoitettu sopineen hinnankorotuksista, joten mitään tällaisia korotuksia ei ole voitu panna täytäntöön. Kuten MA on kertonut, UK-Muovin ilmoitukset tulevista hintojen korotuksista ovat perustuneet yhtiön itsenäiseen päätöksentekoon. Virasto ei ole esittänyt näyttöä väittämästään yhtiöiden tekemästä hintaseurannasta tai kontrollista. ThermiSolin sisäinen tilannekatsaus ei mitenkään sanamuodoltaan osoita, että hinnoista olisi yhtiöiden kesken sovittu.

221. Näyttöä siitä, että yhtiöiden väitetysti sopimia hinnankorotuksia olisi viety niiden todellisiin asiakashintoihin, ei ole esitetty. Viraston kuulemien henkilöiden kertomuksista ja UK-Muovin tekemästä katevertailusta on käynyt ilmi, että yhtiön ilmoittamat yleiset hinnankorotukset eivät ole käytännössä toteutuneet asiakashinnoissa.

222. Hinnankorotusten julkinen ilmoittaminen on ollut normaalia asiakasviestintää, jossa UK-Muovi on reagoinut markkinajohtaja ThermiSolin ilmoittamaan hinnoitteluun. Päätöksenteon itsenäisyyttä ei ole heikentänyt se, että merkittävän kilpailijan hinnankorotusilmoitus on ollut normaalin kilpailijaseurannan myötä UK-Muovin tiedossa sen tehdessä omaa hinnankorotuspäätöstään, eikä se, että tämä on otettu huomioon päätöksenteossa. Tarve EPS-eristeiden hinnankorotuksille oli tiedostettu UK-Muovissa jo aiemmin, ja korotuksen suuruus on määritetty ottaen huomioon markkinajohtaja ThermiSolin ilmoittama korotus.

223. Kilpailijoiden seuranta ei osoita kilpailunvastaista yhteistyötä. Tämä seuranta on johtunut yhtiöiden välisestä kovasta kilpailusta. Mistään hinnankorotuksista ei ole sovittu, joten niiden toteutumistakaan ei ole UK-Muovissa voitu tarkkailla. Yhtiön myyntihenkilöstö on aina seurannut, ovatko heidän tarjouksensa johtaneet kauppoihin vai eivät. EPS-eristemarkkinoita tai hintoja ei ole UK-Muovissa seurattu minkään väitettyjen kilpailijoiden kanssa tehtyjen sopimusten perusteella.

224. Toimitusjohtaja MA:n 9.1.2013 yhtiön hallituksen puheenjohtaja HN:lle lähettämä sähköposti ei ole miltään osin viitannut väitettyyn kilpailunrajoitukseen. Sähköpostin mukaan UK-Muovin aiempi asiakas oli ostanut EPS-eristeitä kilpailijalta, Ruukin EPS Oy:ltä, mikä osoittaa hintakilpailun toimineen. Sähköposti sekä MA:n ja HN:n virastolle kuulemisessa kertoma eivät ole viitanneet väitettyyn yhteydenpitoon tai sopimukseen ThermiSolin kanssa vaan siihen, että UK-Muovin asiakkaalta saaman tiedon mukaan ThermiSol ei ollut toteuttanut tiedotteessaan ilmoittamaansa hinnankorotusta. Yhtiöt eivät ole siten noudattaneet asiakashinnoissaan ilmoittamiaan yleisiä hinnankorotuksia.

225. Sähköpostin ilmaisu ”tänäkin vuonna yhden hinnan noston liian kalliita” on viitannut alan jatkuvaan kovaan hintakilpailuun ja siihen, että UK-Muovi oli tuolloin tehnyt yleisen hinnankorotuksen, jota asiakkaat eivät olleet hyväksyneet. Kilpailijoiden (esim. ThermiSolin) hintataso oli ollut suuruusluokaltaan UK-Muovin hinta ennen sen tekemää korotusta, mistä sähköpostin sanamuoto on johtunut. Viestin ”tänäkin vuonna” ilmaisu on viitannut siihen, että ThermiSolin taktiikkana oli jo edellisinä vuosina ollut ilmoittaa asiakkailleen yleisesti hinnankorotuksesta mutta asiakaskohtaisesti lykätä niitä tai perua ne myöhemmin asiakkuuksia voittaakseen. Maininta ”[t]aas oli US:llä suuret puheet ja vähän tekoja” on viitannut ThermiSolin silloisen toimitusjohtajan US:n yleisesti tunnettuun esiintymistapaan.

226. Sähköpostilla MA on halunnut havainnollistaa, miksi EPS-eristeiden kate on ollut huonompi kuin muiden tuotteiden ja koko yhtiön tulos huono. Kilpailutilanne ei ole sallinut UK-Muovin toteuttaa suunniteltuja korotuksia kustannusten nousua vastaavasti. Viesti on vahvistanut, että kyseisenä ajanjaksona yhtiöt ovat yrittäneet jatkuvasti saada kilpailijoilta asiakkaita nimenomaan hintakilpailun kautta, kannattavuuden kustannuksellakin, yrittäen samalla pitää kiinni olemassa olevista asiakassuhteista. MA:n sähköposti ei sisältönsä perusteella osoita miltään osin väitettyä hinnoista sopimista tai muuta kilpailijayhteistyötä.

227. Alkuvuoden 2013 muut tapahtumat eivät ole mitenkään liittyneet UK-Muoviin eikä yhtiön ole esitetty olleen tietoinen kyseisistä tapahtumista.

3.2.2.4 Väitetty hinnankorotuksista sopiminen vuonna 2014

228. Riittävää näyttöä ei ole esitetty siitä, että yhtiöiden kesken olisi keskusteltu eristeiden hinnankorotuksista vuonna 2014. Viraston kuulemat henkilöt ovat kertoneet eri tavoin keskinäisestä yhteydenpidostaan kyseisenä ajankohtana. [– –] ei ole vahvistanut mikään muu asiassa esitetty. MA ei ole muistanut mitään yksittäistä puhelua mutta on kertonut syyksi kilpailijoiden kanssa mahdollisesti kyseisenä ajanjaksona käymilleen puheluille toimialajärjestöä koskevat tekniset asiat, kuten jäätymis-sulamistestiä koskevat keskustelut. [– –] ei ole käynyt ilmi, että yhtiöt olisivat sopineet maaliskuussa 2014 tehtävistä viiden prosentin hinnankorotuksista. [– –] ThermiSolkaan ei ole tehnyt maaliskuussa 2014 väitettyä viiden prosentin hinnankorotusta. Yhtiöiden menettely ei siten osoita väitettyä hinnankorotuksista sopimista ja seurantaa vuonna 2014.

229. Sillä, että ThermiSolin VO on toimittanut MA:lle Styroplastin tilinpäätöksen helmikuussa 2014, ei ole mitään liityntää väitettyyn kilpailurikkomukseen. VO on viraston kuulemisessa antanut selityksen sille, miksi hän on toimittanut kyseisen julkisen tilinpäätöksen MA:lle.

230. Väite siitä, että UK-Muovin vuonna 2014 ilmoittamat hinnankorotukset on toteutettu, on virheellinen. Pyrkimyksistä huolimatta ilmoitetut hinnankorotukset ovat käytännössä jääneet monelta osin toteutumatta, koska osa asiakkaista on ilmoittanut saavansa eristetuotteita halvemmalla muualta, jolloin myyjät ovat tinkineet hinnasta. Osalle asiakkaista on tarjottu jo alun perin pienemmällä korotuksella, jos on pidetty todennäköisenä, että asiakas vaihtaa hinnankorotuksen jälkeen toimittajaa.

231. ThermiSolin hallituksen pöytäkirja 24.3.2014 nimenomaan osoittaa, että yhtiöillä ei ole ollut mitään sopimusta ja että ThermiSol on päättänyt itsenäisesti hinnoittelu- ja kilpailustrategiastaan. ThermiSolin päätökset muiden toimijoiden ilmoittamia korotuksia pienemmistä tai myöhemmistä korotuksista eivät tue väitettä hinnankorotuksia koskevasta koordinoinnista. Toimenpiteet ovat osoitus alan kovasta kilpailusta ja asiakkaiden neuvotteluvoimasta.

232. VO:n ja MA:n tapaamisella 6.6.2014 ei ole osoitettu olleen mitään yhteyttä yhtiöiden tekemiin hinnankorotuksiin tai mihinkään kiellettyyn yhteistyöhön. Näyttöä siitä, että VO olisi esittänyt MA:lle hintatason korottamista Pohjois-Suomessa tai pyrkinyt vaikuttamaan UK-Muovin markkinakäyttäytymiseen, ei ole. MA ja VO ovat esittäneet syyn satunnaisille tapaamisilleen. MA:n viraston kuulemisessa mainitsema epämääräinen muistikuva VO:n ”jossakin tapaamisessa” lausumasta yleisluontoisesta, ”pohjoisen” hintatasoa koskevasta toteamuksesta ei osoita kilpailurikkomusta.

3.2.3 Kilpailuoikeudellinen arviointi

3.2.3.1 Viraston esittämä näyttö ei riitä osoittamaan väitettyä rikkomusta

3.2.3.1.1 Aluksi

233. Kilpailurikkomuksen olemassaolosta ei ole esitetty riittävää, täsmällistä ja yhtäpitävää näyttöä. Viraston virheelliset tulkinnat ja asiakirjanäyttöön sekä henkilöiden kuulemisiin liittyvät ristiriitaisuudet huomioon ottaen näyttö ei kokonaisuudessaan ole riittävää osoittamaan yhtiöiden rajoittaneen kilpailua. Näyttö ei myöskään osoita, missä määrin väitetysti sovitut korotukset olisi pantu täytäntöön. Asiakkaiden vahvan neuvotteluaseman johdosta UK-Muovi ja kilpailevat EPS-eristetoimittajat eivät ole useinkaan onnistuneet toteuttamaan suunnittelemiaan hinnankorotuksia täysimääräisesti. Korotuksista on jouduttu joissain tilanteissa luopumaan, jotta asiakkaat eivät olisi siirtyneet tekemään EPS-eristehankintojaan kilpailijoilta. Viraston kuulemat henkilöt ovat yhdenmukaisesti kertoneet, että ilmoitettuja hinnankorotuksia ei ole sellaisinaan viety asiakashintoihin.

234. Yhtiöiden välisen yhteydenpidon ei ole osoitettu olleen säännöllistä eikä liittyneen väitettyyn kartellitoimintaan. Asiakirjanäyttö ja viraston kuulemien henkilöiden kertomukset osoittavat, että yhtiöiden epätietoisuus kilpailijoiden tulevasta hinnoittelusta ei ole missään vaiheessa esityksessä mainittuna ajanjaksona poistunut.

235. UK-Muovin toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan sisäinen sähköposti 9.1.2013 tai ThermiSolin ja Styroplastin tapaaminen tammikuussa 2013 eivät ole liittyneet toisiinsa eivätkä osoita UK-Muovin syyllistyneen kilpailun rajoittamiseen vuonna 2013. Yhtiöiden menettelyt eivät ole olleet keskenään identtisiä esityksessä mainittuna ajanjaksona. Yhtiöissä on luonnollisesti seurattu kilpailijoiden toimia ja niihin on pyritty reagoimaan, mutta hinnankorotusilmoituksia edeltäneet yhtiöiden päätökset ovat perustuneet kunkin yhtiön itsenäiseen päätöksentekoon.

236. Virasto ei ole osoittanut, että yhtiöt olisivat yhdenmukaistaneet toimintansa siten, että sillä olisi ollut vaikutusta niiden markkinakäyttäytymiseen, että yhdenmukaiset hinnankorotukset olisi toteutettu käytännössä tai että hinnankorotusilmoitusten ja tehtyjen hinnankorotusten välillä olisi ollut riittävä syy-yhteys.

237. UK-Muovin laatima EPS-eristeiden ja muiden tuoteryhmien katetasoa koskeva selvitys esityksessä mainitulta sekä tätä edeltävältä ja sen jälkeiseltä ajanjaksolta osoittaa, että eri tuoteryhmien ja koko yrityksen kannattavuus on vaihdellut paljon eri vuosina, myös vuosina 2012–2014. EPS-eristelevyissä katevaihtelut ovat olleet suurimmat, koska näissä tuotteissa raaka-ainekustannusten osuus on hallitseva, kysynnän vaihtelu suurta ja ne ovat kovimmin kilpailtuja bulkkituotteita. Kateprosentti on lähes joka vuosi ollut huonoin verrattuna muihin tuoteryhmiin. Erityisesti vuosina 2012–2014 EPS-eristelevyjen kannattavuus on ollut huonoimmalla tasolla koko tarkastelujaksoon 2007–2017 nähden. Toimitusjohtaja MA on tuonut viraston kuulemisessa esiin EPS-eristeliiketoiminnan huonon kannattavuuden. Taloudellinen näyttö ei osoita, että UK-Muovi olisi saanut väitetystä yhteistyöstä taloudellista hyötyä vuosina 2012–2014. Katevertailun perusteella yhtiön EPS-liiketoimintaryhmässä vuosina 2012 ja 2014 tekemät hinnankorotukset ovat jääneet asiakkaiden neuvotteluvoiman takia toteutumatta.

238. UK-Muovin vuosina 2012 ja 2014 tekemät hinnankorotukset ovat perustuneet raaka-ainehintojen todelliseen tai oletettuun nousuun. Mitään näyttöä ei ole esitetty siitä, että hinnankorotuksilla olisi saatu keinotekoisesti nostettua EPS-eristeiden hintoja enemmän kuin on ollut välttämätöntä raaka-aineiden hinnan nousun takia. Eristevalmistajien markkinaosuudet ovat myös merkittävästi vaihdelleet. Näyttö ei näiltäkään osin tue väitteitä kilpailun rajoittamisesta.

3.2.3.1.2 Satunnaiset puhelinkeskustelut ja tapaamiset eivät osoita rikkomusta

239. Yhtiöiden kiellettyyn hintayhteistyöhön liittyvistä keskinäisistä säännöllisistä tapaamisista, puheluista tai muusta sellaisesta jatkuvasta ja säännöllisestä yhteydenpidosta ei ole esitetty riittävää näyttöä. Riittävää näyttöä ei ole esitetty siitäkään, että yhtiöiden edustajien välisissä muutamissa satunnaisissa tapaamisissa tai puheluissa olisi sovittu ja/tai yhdenmukaistettu yhtiöiden menettelytapoja EPS-eristeiden hinnankorotuksissa eikä siitä, että hinnankorotusten täytäntöönpanoa asiakashintoihin olisi seurattu. Markkinoiden ominaispiirteistä johtuen jokainen EPS-eristevalmistaja on ollut ilman mitään keskinäistä yhteydenpitoa tietoinen siitä, että tarvittavan raaka-aineen hinnannousu on lisännyt paitsi sen omaa, myös sen kanssa kilpailevien muiden eristevalmistajien painetta nostaa myymiensä EPS-eristeiden hintaa.

240. Yritysten edustajien yhteydenpidolle on esitetty perusteltuja syitä, kuten edunvalvonta ja muu toimialajärjestötoiminta, tuotteiden standardointia koskevat tekniset asiat sekä yrityskauppatunnustelut. Yhtiöiden edustajien välisistä satunnaisista tapaamisista tai puheluista ei voida päätellä, että nämä olisivat olleet kilpailua rajoittavia, kun niiden sisältö on jäänyt epäselväksi.

3.2.3.1.3 Asiakastiedotteet ja -kirjeet eivät osoita rikkomusta

241. Asiakaskirjeet ja yhtiöiden verkkosivuilla julkaistut ilmoitukset hinnankorotuksista eivät sellaisenaan osoita, että yhtiöt olisivat sopineet hinnoista tai hinnankorotuksista tai niiden täytäntöönpanosta taikka muutoin yhdenmukaistaneet menettelyään EPS-eristemarkkinoilla.

242. Hinnankorotukset ja korotusilmoitukset on toteutettu yhtiöissä pääsääntöisesti eri tavalla ja aikoina. Hinnankorotusaikeista ja niiden julkaisemisesta on päätetty itsenäisesti, vaikka ne olisivat olleet hyvin samansuuntaisia tai ajoittuneet lähelle kilpailijoiden vastaavia toimenpiteitä. Menettely ei ole ollut omiaan vähentämään epävarmuutta kilpailijoiden tulevista toimista, sillä yhtiöillä ei ole hinnankorotuksista ilmoittaessaan ollut takeita siitä, miten kilpailijat menettelyyn reagoivat. Yhtiöiden menettelyn ei voida katsoa olleen yhdenmukaista.

243. Oligopolistisilla markkinoilla kilpailevat yritykset ovat usein hyvin tietoisia toistensa markkinakäyttäytymisestä ja tunnistavat niiden välisen keskinäisen riippuvuussuhteen. Yhden toimijan nostaessa tai laskiessa hintojaan muut oligopolistisilla markkinoilla toimivat kilpailijat yleensä jossain määrin seuraavat kysymyksessä olevaa toimijaa. Kysymys on normaalista ja itsenäisestä markkinakäyttäytymisestä, joka ei kuulu kilpailulainsäädännön kieltojen piiriin (ns. torikauppa-ilmiö). UK-Muovin toimitusjohtaja on viraston kuulemisessa vahvistanut, että tutkittavana olevan menettelyn taustalla ovat olleet juuri markkinan ominaispiirteet. Yhtiön hinnankorotusilmoitukset ovat perustuneet itsenäisiin liiketoimintapäätöksiin, joille on aina ollut raaka-aineen hinnannoususta johtuva, hyväksyttävä taloudellinen peruste.

244. Hinnankorotusilmoitusten julkaiseminen ei ole ollut EPS-eristealalla säännöllinen tai pitkään jatkunut menettelytapa. Useat hinnankorotusilmoitukset on toimitettu asiakkaille sähköpostitse asiakaskirjeillä, eivätkä ne ole kaikki olleet julkisia. UK-Muovin hinnankorotusilmoitukset ovat ajoittuneet raaka-aineen hinnannousun ajalle, ja julkisia ilmoituksia on kysymyksessä olevana ajanjaksona tehty vain kaksi kertaa. Vuonna 2013 UK-Muovi ei ole tehnyt yhtään julkista hinnankorotusilmoitusta. ThermiSol ja Styroplast ovat kumpikin tehneet tarkastelujakson aikana vain yhden julkisen hinnankorotusilmoituksen.

245. UK-Muovin hinnankorotusilmoitukset on suunnattu asiakkaille ja tarkoituksena on ollut auttaa asiakasta suunnittelemaan hankintojaan raaka-aineen hintakehityksen mukaan. Asiakkaan tietäessä päivämäärän, jolloin hintataso nousee, hän on voinut täydentää varastojaan ennen tätä päivämäärää. Hinnankorotuksista on ilmoitettu usein osana muuta asiakasviestintää, joka on sisältänyt esimerkiksi uusien tuotteiden esittelyä ja tietoa toimialan muutoksista. Tässä yhteydessä on tiedotettu myös raaka-aineen hintakehityksestä ja siitä johtuvasta EPS-eristetuotteiden hinnannoususta. Osa asiakkaista on vaatinut tuotteiden sitomista raaka-aineen hintaindekseihin, jolloin hinnanmuutoksesta tiedottamista on edellytetty aina raaka-aineen hinnan muuttuessa.

246. Markkina on ollut jo valmiiksi melko läpinäkyvä. EPS-eristeiden markkinoilla yleisten julkisten hinnankorotusilmoitusten avulla ei ole ollut mahdollista lisätä läpinäkyvyyttä keinotekoisesti tai poistaa kilpailijoiden hinnoitteluun liittyvää epävarmuutta. Ilmoituksista huolimatta lopulliset hinnat on jouduttu neuvottelemaan asiakkaan kanssa erikseen, eikä suunniteltuja hinnankorotuksia ole saatu sellaisenaan toteutettua. EPS-eristevalmistajilla ei ole siten ollut mahdollisuutta testata hinnankorotuksia ilman riskiä asiakkaiden siirtymisestä kilpailijalle.

247. Menettelyllä ei ole ollut keinotekoista tai muuta vaikutusta yleiseen EPS-eristeiden hintatasoon. EPS-eristeiden hinnat ovat myös laskeneet useaan kertaan tarkasteltavana olevana ajanjaksona. Hinnankorotusten tavoin hinnan alennusten perusteena on pääsääntöisesti ollut raaka-aineen hintakehitys. UK-Muovi on tehnyt hinnankorotusilmoituksensa itsenäisesti ja tarkoituksenaan sopeutua raaka-aineen hinnan muutoksiin ja tiedottaa asiakkaita tulevista korotuksista. Reagointi kilpailijan havaittuun tai oletettuun markkinakäyttäytymiseen on ollut sallittua.

248. UK-Muovi ei ole pystynyt kontrolloimaan kilpailijoidensa asiakashintoihin tekemiä hinnankorotuksia, eivätkä kilpailijat ole kontrolloineet sen tekemiä korotuksia. Yhtiöt eivät ole luottaneet kilpailijoidensa ilmoituksiin hinnankorotuksista, vaan ne ovat pyrkineet lisäksi jatkuvasti selvittämään tosiasiallisia kilpailijoiden hintoja asiakkaiden kautta.

3.2.3.2 Menettely ei ole laadultaan ja moitittavuuden asteeltaan erittäin vakava rikkomus

249. Yhtiöiden menettely ei ole luonteensa perusteella täyttänyt vakavan, tarkoitukseen perustuvan kilpailurikkomuksen tunnusmerkistöä. Kilpailijan julkisesti ilmoittaman tai asiakkaan kautta tiedoksi saadun hinnoittelun seuraaminen ei ole ollut kiellettyä kilpailun rajoittamista. Epävarmuutta ei ole poistettu kilpailijoiden tulevasta markkinakäyttäytymisestä eikä yhtiöiden välillä ole ollut luottamusta hinnankorostusten asiakaskohtaiseen toteutumiseen, vaan kilpailu on ollut kovaa ja asiakkaita ja markkinaosuuksia on sekä saatu että menetetty. Osapuolten subjektiivisesta tarkoituksesta rajoittaa kilpailua ei ole esitetty näyttöä.

250. UK-Muovin menettely sen sisältö, tavoitteet ja asiayhteys huomioon ottaen ei ole ollut sillä tavoin vahingollista, että se voitaisiin katsoa tarkoitukseen perustuvaksi kilpailunrajoitukseksi. Yhtiö on esittänyt hyväksyttävät perusteet tekemilleen hinnankorotusilmoituksille sekä kilpailijoidensa kanssa käymälleen satunnaiselle yhteydenpidolle. Menettelyn tarkoituksena ei voida siten olettaa olleen kilpailun rajoittaminen. UK-Muovin menettelyssä on ollut kyse enimmilläänkin vain yksittäisistä, yksilöimättömien tietojen vaihdoista vuosina 2012 ja 2014. Menettelyllä ei ole osoitettu olleen vahingollisia vaikutuksia kilpailuun.

251. Yhtiöiden menettelyssä ei ole osoitettu olevan kysymys yksilöityjen, tulevien suunniteltujen hintojen vaihdosta. Jotta menettelyllä voitaisiin katsoa olleen kilpailua rajoittavia vaikutuksia EPS-eristeiden markkinoilla, sillä olisi tullut olla todennäköisesti tuntuva kielteinen vaikutus esimerkiksi EPS-eristeiden hintaan, tuotantoon, tuotteiden laatuun, tuotevalikoimaan tai innovointiin ottaen huomioon markkinaolosuhteet ja vaihdettujen tietojen luonne. Asiassa ei ole esitetty riittävää näyttöä siitä, että yhtiöiden edustajien satunnaisissa tapaamisissa tai puheluissa käymillä keskusteluilla tai yhtiöiden omilla verkkosivuillaan julkaisemilla hinnankorotusilmoituksilla olisi ollut mitään vaikutuksia kilpailuun EPS-eristeiden markkinoilla tai joihinkin edellä mainittuihin kilpailutekijöihin esityksessä mainitulla ajanjaksolla. Riittävää näyttöä ei ole esitetty myöskään siitä, että mikään UK-Muovin menettely olisi täyttänyt kielletyn kilpailijoiden välisen tietojenvaihdon tunnusmerkistöä.

252. Viraston tarkastuksilla yhtiöiltä keräämä asiakirjanäyttö päinvastoin osoittaa, että muun ohella esityksessä mainittuna ajanjaksona kilpailu EPS-eristemarkkinalla on ollut kovaa ja asiakkaat ovat yhtiöiden kanssa käymissään hintaneuvotteluissa käyttäneet neuvotteluvoimaansa. Yhtiöiden menettely ei ole siten muuttanut alkuperäisiä markkinaolosuhteita kilpailun kannalta negatiiviseen suuntaan. Myöskään edellä kuvattu taloudellinen näyttö ei vahvista näkemystä vahingollisista kilpailuvaikutuksista.

253. Viraston oikeudellinen analyysi menettelyn luonteesta on tehty virheellisesti ja subjektiivisesti. Virasto on viitannut oikeuskäytäntöön, joka poikkeaa olennaisesti tosiseikoiltaan, olosuhteiltaan ja yritysten menettelytapojen osalta nyt kysymyksessä olevasta menettelystä, ja jättänyt viittaamatta muuhun oikeuskäytäntöön. Yhtiöiden menettelyn ei ole osoitettu poistaneen epävarmuutta siitä, miten kilpailijat tulevat toimimaan markkinoilla eikä UK-Muovin menettelyn vaikutuksia ja väitettyä vahingollisuutta ole tutkittu. Päinvastoin viraston tarkastuksilla yhtiöistä keräämän aineiston perusteella on selvää, että yhtiöt ovat olleet epätietoisia kilpailijoidensa hinnoittelusta, niiden hinnankorotusten täytäntöönpanosta ja täytäntöönpanon ajankohdista.

3.2.3.3 Väitetyn rikkomuksen kestosta ja yhtenäisen rikkomuksen olemassaolosta

254. Virastolla on näyttötaakka siitä, milloin kilpailusääntöjen rikkominen on alkanut ja päättynyt. Mitä pidempi ajanjakso on niiden tapaamisten välillä, joissa kiellettyä menettelyä on väitetty harjoitetun, sitä korkeampi on viranomaiselta vaadittu näyttökynnys osoittaa, että osallistuminen kiellettyyn menettelyyn on ollut jatkuvaa ja että eri tapaamiset tai menettelytavat ovat olleet osa yhtä yhtenäistä rikkomusta.

255. Koko ajanjaksolla marraskuusta 2012 vuoden 2014 loppuun on UK-Muovin osalta esitetty näyttöä vain kahdesta kilpailijoiden välisestä tapaamisesta (vuonna 2012 ja 2014) sekä yhdestä kilpailijan edustajan kanssa käydystä puhelinkeskustelusta vuonna 2014, joiden kaikkien sisältö on jäänyt epäselväksi. Vuonna 2013 UK-Muovin ja kilpailijoiden välillä ei ole edes väitetty olleen minkäänlaista yhteydenpitoa.

256. Vuonna 2013 UK-Muovi ei ole tehnyt julkisia hinnankorotusilmoituksia. Asiakkaiden hinnat ovat nousseet ja laskeneet tarkasteluajanjaksona useasti, eikä hinnankorotusilmoituksissa todettuja korotusprosentteja ole sellaisinaan otettu asiakashintoihin. [– –] UK-Muovin MA:n ja ThermiSolin VO:n välinen viimeinen tapaaminen esityksessä mainitulla ajanjaksolla on ollut kesäkuussa 2014.

257. Yksittäiset, toisistaan erilliset ja riippumattomat yhteydenotot kilpailijoiden edustajiin vuosina 2012 ja 2014, joiden välillä on ollut yli vuoden pituinen jakso ilman mitään yhteydenpitoa, eivät riitä näytöksi siitä, että UK-Muovi olisi osallistunut yhtäjaksoiseen kilpailijayhteistyöhön marraskuusta 2012 vuoden 2014 loppuun. Myöskään yhtiön verkkosivuillaan joulukuussa 2012 ja maaliskuussa 2014 julkaisemat ilmoitukset yleisistä hinnankorotuksista eivät osoita kilpailua rajoittavan menettelyn kestäneen yhtäjaksoisesti marraskuusta 2012 vuoden 2014 loppuun. Mitään näyttöä väitetyn yhteistyön kestosta vuoden 2014 loppuun ei siten ole esitetty.

258. UK-Muovin ei ole osoitettu minään esityksessä mainittuna ajankohtana olleen tietoinen kielletystä kilpailijayhteistyöstä tai myötävaikuttaneen sellaisen toteuttamiseen. UK-Muovilla ei siten ole osallistumisensa, myötävaikutuksensa tai tietoisuutensa kautta juridista vastuuta väitetystä kilpailua rajoittavasta toiminnasta esityksessä mainittuna ajanjaksona.

259. Yhtiöiden menettelyillä ei ole ollut yhtä yhteneväistä kilpailua rajoittavaa tavoitetta. Yhtiöillä ei ole myöskään ollut yhteiseen kilpailua rajoittavaan tavoitteeseen tähtäävää kokonaissuunnitelmaa, ne eivät ole tarkoituksellisesti myötävaikuttaneet tällaiseen suunnitelmaan eivätkä todistetusti tai oletetusti tienneet muiden yhtiöiden kilpailusääntöjen rikkomista merkitsevästä toiminnasta, ymmärtäneet rikkomuksen tapahtuvan eivätkä olleet valmiita ottamaan siihen liittyvän riskin. Yhtiöiden menettelyt ovat olleet toisiinsa liittymättömiä yksittäisiä tapahtumia, joiden ei ole osoitettu olleen kilpailusäännösten vastaisia. Kysymys ei siten ole yhdestä yhtenäisestä kilpailurikkomuksesta.

3.2.4 Seuraamusmaksu

3.2.4.1 Seuraamusmaksun määräämiselle ei ole perusteita

260. UK-Muovi on kiistänyt rikkoneensa kilpailusääntöjä ja on siten vastustanut viraston vaatimusta seuraamusmaksun määräämisestä.

261. Vaikka UK-Muovin menettelyn katsottaisiin olleen joltakin osin kilpailua rajoittavaa, seuraamusmaksun määräämiselle ei ole kilpailun turvaamisen kannalta perusteita, koska menettely on ollut vähäistä, kestoltaan lyhytaikaista, päättynyt useita vuosia sitten, eikä sillä ole ollut vahingollisia kilpailu- ja markkinavaikutuksia.

262. Kilpailijoiden keskinäisiä tapaamisia, joissa on väitetty keskustellun hinnoista ja joihin UK-Muovin edustaja on osallistunut, on osoitettu olleen vain yksi, marraskuussa 2012 pidetty tapaaminen. Oikeudellisesti riittävää näyttöä ei ole esitetty siitä, että hinnoista olisi tämän jälkeen miltään osin keskusteltu kilpailijoiden kesken. Yhteen tapaamiseen rajoittuessaan menettely olisi ollut kestoltaan lyhytaikainen ja päättynyt jo kuusi vuotta ennen esityksen tekemistä. UK-Muovin vuosina 2012 ja 2014 verkkosivuillaan julkaisemilla ilmoituksilla tulevista hinnankorotuksistaan ei ole osoitettu olleen negatiivisia kilpailuvaikutuksia EPS-eristeiden markkinoilla ja tämäkin menettely on päättynyt maaliskuussa 2014, yli 4,5 vuotta ennen esityksen tekemistä. Seuraamusmaksun määräämistä UK-Muoville on siten pidettävä kilpailun turvaamisen kannalta perusteettomana.

3.2.4.2 UK-Muoville esitetty seuraamusmaksu on määrältään kohtuuton

263. Virasto ei ole riittävästi ottanut huomioon esittämänsä seuraamusmaksun määrän kohtuullisuutta suhteessa aiempaan oikeuskäytäntöön ja UK-Muovin liikevaihtoon. Tietyt seikat, kuten väitetty vahingon määrä ja väitetyn rikkomuksen vahingollisuus yhteiskunnalle, on vain yleisesti nostettu esiin niitä mitenkään perustelematta, eikä niiden vaikutusta esitetyn seuraamusmaksun määrään ole tuotu yksilöidymmin esiin, saati näytetty toteen. Seuraamusmaksun määrän kohtuullisuuden ja oikeasuhtaisuuden arvioinnissa on jätetty ottamatta huomioon mahdolliset UK-Muoville esitettävät vahingonkorvausvaatimukset ja tästä sekä kohtuuttoman suuresta seuraamusmaksusta aiheutuva riski yhtiön maksukyvyttömyydestä.

3.2.4.2.1 Väitetyn rikkomuksen laadun, laajuuden ja moitittavuuden asteen vaikutuksesta seuraamusmaksun määrään

264. Yhtiöiden menettelyssä ei ole ollut kysymys selkeästi lain kiellon vastaisesta toiminnasta. UK-Muovin osalta on ollut enimmilläänkin kysymys vain yksilöimättömästä, yleisluontoisen tiedon vaihdosta, jolla ei ole osoitettu olleen vahingollisia vaikutuksia asiakkaisiin tai EPS-eristetuotteiden hintatasoon. Menettely on rajoittunut osaan UK-Muovin liiketoiminnasta Suomessa koskien vain EPS-lattia- ja -routaeristeitä, ja se on ollut satunnaista ja ajallisesti rajoittunutta, ei jatkuvaa ja säännöllistä. Perusteita väitteelle siitä, että kilpailua rajoittava menettely olisi jatkunut vuoden 2014 loppuun saakka, ei ole esitetty.

265. Minkään yhtiöiden menettelyn tavoitteena tai sen seurauksena ei ole osoitettu olleen väitetty EPS-eristeiden hintatason nostaminen tai yhtiöiden keskinäisen kilpailun rajoittaminen. EPS-eristeiden hinnankorotuksia ei ole ajoitettu strategisista syistä kysyntäsesongin alkuun, vaan hinnankorotuksia ja alennuksia on tehty raaka-ainehintojen nousujen ja laskujen seurauksena, ja yhtiöiden kannattavuus on ollut koko esityksen kattaman ajanjakson heikkoa. Koska näyttöä yhtiöiden menettelyn kilpailua rajoittavasta tarkoituksesta ei ole esitetty, kysymys ei ole ollut selkeästi kilpailulainsäädännön kieltojen vastaisesta vakavasta kilpailurikkomuksesta.

266. UK-Muovin koko EPS-eristetuotannon liikevaihto on esityksessä mainittuna ajanjaksona ollut vuosittain [0–15] miljoonaa euroa ja Suomen EPS-eristemarkkinoiden koko noin 30–40 miljoonaa euroa vuodessa. Kysymys ei ole ollut kansantaloudellisesti arvioiden merkittävästä toiminnasta.

267. Asiakkailla on ollut koko tarkastelujakson ajan muita vaihtoehtoisia toimittajia EPS-eristeille. Yhtiöt eivät ole viraston väittämin tavoin hallinneet markkinoita tai estäneet aidon hintakilpailun syntymistä. Esitetty näyttö päinvastoin osoittaa, että alalla on ollut aitoa ja kovaa hintakilpailua. Yhtiöiden lisäksi EPS-eristeiden markkinoilla on ollut useita muita kilpailevia toimijoita, ja asiakkailla on ollut vahvaa neuvotteluvoimaa. Yhtiöiden menettelyllä ei ole osoitettu olleen minkäänlaisia vahingollisia vaikutuksia yhteiskunnalle eikä yhtiöiden ole osoitettu saavuttaneen menettelyllä minkäänlaista hyötyä.

268. Toimintaan osallistuneet henkilöt eivät viraston väittämin tavoin ole olleet tietoisia menettelynsä lainvastaisuudesta. Viraston kuulemat henkilöt ovat päinvastoin kertoneet, että yhtiöiden edustajat ovat aktiivisesti ja oma-aloitteisesti muuttaneet menettelyään toimialajärjestössä sellaiseksi, että se on täyttänyt kilpailulainsäädännön asettamat tietojenvaihtoa ja tilastointia koskevat velvoitteet.

269. Väitteet UK-Muovin osallisuuden luonteesta ja moitittavuuden asteesta ovat perustuneet viraston virheellisiin oletuksiin ja tulkintoihin, eikä niiden tueksi ole esitetty oikeudellisesti riittävää näyttöä. Markkinoiden rakenteesta ja erityispiirteistä johtuen UK-Muovilla ei ole ollut todellista mahdollisuutta vaikuttaa olennaisesti eristemarkkinoiden toimivuuteen.

3.2.4.2.2 Väitetyn rikkomuksen keston vaikutuksesta seuraamusmaksun määrään

270. Viraston väittämä yli kahden vuoden pituinen rikkomuksen kestoaika ei voi olla perusteena seuraamusmaksun määrän arvioinnille.

271. Kysymys ei ole ollut yhtäjaksoisesta menettelystä marraskuusta 2012 vuoden 2014 loppuun eikä siitä, että yhtiöt olisivat osallistuneet väitettyyn rikkomukseen koko mainitun tarkastelujakson ajan. Tapahtumat ja menettelyt ovat olleet toisistaan erillisiä, eikä niillä ole näytetty olleen yhteyttä toisiinsa. Vuodelta 2013 ei ole esitetty minkäänlaista näyttöä UK-Muovin yhteydenpidosta kilpailijoihinsa, saati osallistumisesta minkäänlaiseen kilpailua rajoittavaan menettelyyn. Yhtiöt eivät ole soveltaneet keväällä 2014 käytössä olleita EPS-eristeiden hintoja vuoden 2014 loppuun saakka, vaan niiden hinnat eri asiakkaille ovat muuttuneet useaan otteeseen kevään 2014 jälkeen. Mitään näyttöä ei ole esitetty siitä, että väitetty kilpailunrajoitus olisi päättynyt vasta vuoden 2014 lopussa.

3.2.4.2.3 Esitetyn seuraamusmaksun määrä on kohtuuton suhteessa UK-Muovin liikevaihtoon ja aiempaan oikeuskäytäntöön

272. Esitetyn seuraamusmaksun määrä on vuosittaisesta UK-Muovin EPS-eristeiden liikevaihdosta ([0–15] miljoonaa euroa vuonna 2014) [10–20] prosenttia ja UK-Muovin kokonaisliikevaihdosta (15,3 miljoonaa euroa vuonna 2014) 10 prosenttia ja on siten määrältään kohtuuton.

273. Mikäli UK-Muoville määrätään seuraamusmaksu, sen määrä on alennettava murto-osaan esitetystä. Tätä puoltaa muun ohella väitetyn menettelyn luonne ja sen lyhyt kesto sekä se, ettei menettelyllä ole ollut minkäänlaisia negatiivisia markkinavaikutuksia.

274. Seuraamusmaksun määrä on kohtuuton myös aiempi kansallinen ja Euroopan unionin tason oikeuskäytäntö huomioon ottaen. Komission sakkosuuntaviivoja ei pidä soveltaa kansallisessa menettelyssä, ja joka tapauksessa viraston laskentatapa ei ole linjassa komissionkaan ratkaisukäytännön kanssa. Komissio on mukauttanut sakon perusmäärää sellaisissa tapauksissa, joissa rikkomukseen syyllistyneen yrityksen liikevaihto on merkittäviltä osin muodostunut rikkomiseen suoraan tai välillisesti liittyvien tuotteiden tai palvelujen myynnin arvosta. UK-Muovin liikevaihdosta lähes [60–80] prosenttia on muodostunut EPS-eristeiden myynnistä, mikä on otettava huomioon arvioitaessa seuraamusmaksun oikeasuhtaisuutta.

4 Styroplast Oy:n lausunto

275. Styroplast Oy ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa Kilpailu- ja kuluttajaviraston esityksen ja sen täydennyksen johdosta.

5 Kilpailu- ja kuluttajaviraston vastaselitys

5.1 Aluksi

276. Yhtiöiden vastauksissa ei ole esitetty mitään sellaista, joka ei olisi tullut esiin asiaa selvittäessä tai esitysluonnoksesta kuultaessa. Esitetyille väitteille ei tule antaa merkitystä asian kilpailuoikeudellisessa arvioinnissa, eivätkä ne anna aihetta muuttaa esitystä.

277. Kysymys on ollut kaikkein vakavimpiin kilpailunrajoituksiin lukeutuvasta ja täytäntöönpannusta paljaasta hintakartellista, jonka ainoana tarkoituksena on ollut kilpailun rajoittaminen ja josta tulee määrätä riittävä seuraamusmaksu.

278. Kielletyn yhteistyön tavoitteena on ollut EPS-eristeiden hintatason nostaminen, yhtiöiden kannattavuuden parantaminen ja keskinäisen kilpailun rajoittaminen. Näyttö osoittaa yksiselitteisesti, että osapuolet ovat tiedostaneet keskinäisen riippuvuussuhteensa saadakseen hinnankorotukset aikaan. Samanaikaisilla korotuksilla on varmistettu niiden läpimeno ilman asiakassiirtymiä, tuotu vastavoimaa asiakkaiden neuvotteluvoimalle sekä rajoitettu asiakkaiden mahdollisuutta kilpailuttaa eristevalmistajia keskenään.

279. Rakennusmarkkinoiden sesonkiluonteisen kysynnän ansiosta EPS-eristeiden hinnat ovat nousseet kysynnän kasvaessa keväällä, joten sovittujen korotusten ajoittaminen ennen suurimman sesongin alkua on ollut osapuolille sekä välttämätöntä että hyödyllistä. Vuosina 2013 ja 2014 hintataso on menettelyn vaikutuksesta noussut alkuvuodesta keinotekoisesti kilpailullista hintatasoa korkeammalle. Osapuolet ovat näin maksimoineet hinnankorotuksista saamansa hyödyn ja varmistaneet, etteivät yhtiöt kilpailemalla alenna hintatasoa markkinoilla. Korotettu hintataso on säilynyt kartellin vaikutuksesta kilpailullista tasoa korkeammalla vuoden 2014 loppuun asti.

5.2 Näytön arvioinnin lähtökohdat

280. Yhtiöiden vastauksissa on sivuutettu vakiintunut oikeuskäytäntö yhtäältä kilpailuasioissa sovellettavasta näyttökynnyksestä ja toisaalta leniency-hakijan hakemuksen yhteydessä antamien lausuntojen ja toimittamien todisteiden näyttöarvosta. Näyttökynnys kilpailuasioissa ei ole samalla tasolla kuin rikosasioissa ja kielletyn yhteistyön toteamisessa voidaan käyttää myös päättelyä, aihetodisteita ja toisen käden tietoa. Leniency-hakemuksen yhteydessä annetuilla lausunnoilla on, niiden antamiseen liittyvien riskien takia, erityisen korkea todistusarvo.

5.2.1 Virasto on täyttänyt näyttötaakkansa

281. Viraston esitys on perustunut asian selvittämisen yhteydessä kertyneeseen laajaan näyttöön sekä kokonaisvaltaiseen arvioon ja johtopäätöksiin siitä. Myös seuraamusmaksuesitysluonnokseen annetut vastineet on otettu huomioon. Kaikilla osapuolten vetoamilla seikoilla ei ole kuitenkaan ollut merkitystä vakavan ja tarkoitukseen perustuvan menettelyn kilpailuoikeudellisessa arvioinnissa.

282. Salaiseksi tarkoitetun suullisen yhteydenpidon sisällöstä ei ole ollut saatavissa muuta näyttöä kuin siihen osallistuneiden henkilöiden osin ristiriitaiset kertomukset. Tältä osin keskeistä on se, että [– –] on katsottava erityisen vahvaksi näytöksi ja että kartellista on esitetty [– –] yhdenmukaista ja yksiselitteistä muuta kirjallista näyttöä.

283. [– –]

284. Lausuntojen luotettavuuden vuoksi vaatimukset, joita asetetaan muille niitä tukeville todisteille, voivat olla alhaisemmat. Virastolla on kuitenkin kattavaa muuta asiakirjanäyttöä, minkä lisäksi muut osapuolet ovat hallintomenettelyssä myöntäneet tietyt tosiseikat. Esitys ei ole perustunut pelkästään Styroplastin toteamaan.

285. Esityksen kohteet eivät ole asiaa selvitettäessä tai markkinaoikeudelle antamissaan vastauksissa edes pyrkineet esittämään – sinänsä kokoonpanoltaan ja ajankohdaltaan riidattomalle – marraskuussa 2012 olleelle tapaamiselle jotain viraston esittämästä poikkeavaa syytä tai aihetta. Vastaavasti vuoden 2014 osalta on selvää, että [– –] tulee arvioida osana kokonaisuutta ottaen huomioon muu kirjallinen näyttö, aihetodisteet ja toisen käden tieto. Yhteensattumat ja indisiot voivat, mikäli niille ei ole muuta johdonmukaista selitystä, olla merkityksellisiä yhtäältä kilpailunvastaisen menettelyn tai sopimuksen olemassaolon ja toisaalta niiden keston tai soveltamisajanjakson paljastamisessa. Se, että kartellin jäsenet ovat ajoittaneet suuruudeltaan samankokoiset hinnankorotukset samoihin ajankohtiin ja vieläpä perättäisinä vuosina, ei ole sattumaa.

5.2.2 Vastauksissa ei ole esitetty uskottavaa vaihtoehtoisselitystä

286. Virasto on esittänyt riittävän näytön ThermiSolin ja UK-Muovin osallistumisesta kilpailua rajoittaviin kokouksiin, joten todistustaakka on kääntynyt esityksen kohteille. Yhtiöt eivät ole vastauksissaan esittäneet uskottavaa vaihtoehtoisselitystä viraston näytön olemassaololle tai siitä tekemille johtopäätöksille.

287. Yhtiöiden olisi tullut esittää vastanäyttö, jota voitaisiin pitää uskottavana vaihtoehtoisselityksenä esityksessä yksilöidylle EPS-eristeiden hinnankorotuksista sopimiselle ja/tai menettelytapojen yhdenmukaistamiselle. Toissijaisesti niiden olisi tullut osoittaa, että yhteydenpitoa seuranneiden hinnankorotusilmoitusten (mukaan lukien hinnankorotusprosentin) identtisyys olisi ollut sattumaa eikä seurausta erityisen vahvalla näytöllä osoitetusta yhteydenpidosta.

288. Marraskuun 2012 tapaaminen on ollut klassinen kartellikokous. Asiaa selvitettäessä jokainen paikalla ollut henkilö on kertonut tapaamisen kulusta tavalla, joka on yksiselitteisesti osoittanut, että aiheena on ollut EPS-eristeiden hintataso. Vastauksissa ei ole edes yritetty esittää mitään muuta selitystä tai syytä sille, miksi kolmen yhtiön edustajat ovat tavanneet keskenään.

289. Yhtiöt eivät ole pystyneet horjuttamaan viraston vahvaa näyttöä ja siitä tehtyjä johtopäätöksiä. Muun näytön ohella erityisesti seuraavat seikat on otettava huomioon:

- Viraston näyttö marraskuun 2012 tapaamisen sisällöstä on ollut yksiselitteistä ja vastausten antajien hallintomenettelyvaiheessa myöntämää. Kielletylle menettelylle on siten osoitettu selkeä alkupiste. Esityksen kohteet eivät ole vedonneet julkiseen irtisanoutumiseen saati esittäneet siitä näyttöä.

- ThermiSolin hinnoitteluvirhe selittää yhtiön aloitteellisuudesta marraskuulta 2012 esitettyä näyttöä.

- Tammikuun 2013 tapaamisessa käydyn keskustelun sisältöä ei uskottavasti selitä muu kuin sopiminen hinnankorotuksista marraskuussa 2012.

- ThermiSol on toiminut yhteisen sopimuksen vastaisesti myöhäistämällä joidenkin hinnankorotusten toimeenpanoa. Näin on tapahtunut sekä vuodenvaihteessa 2012–2013 että keväällä 2014. Sovitusta poikkeaminen on varsin tavallista kartelleissa. Sopimuksen ja/tai yhdenmukaistetun menettelytavan saavuttaminen ei sulje pois sitä, että elinkeinonharjoittajat pyrkivät maksimoimaan oman hyötynsä myös kartellitoiminnassa. Esitetyt selitykset eivät ole uskottavia.

- Se, että UK-Muovin MA ei ole muistanut helmikuussa 2014 [– –] kanssa, ei heikennä [– –] näyttöarvoa.

- Vastauksissa ei ole tuotu esiin yhtäkään seikkaa, jonka perusteella olisi uskottavaa, että samansisältöiset ja -aikaiset ilmoitukset, joista ei ole voinut olla merkittävää hyötyä asiakkaille, olisi annettu ilman yhteydenpitoa.

290. Tiedossa ei ole yhtään seikkaa, joka tekisi [– –] tai HN:n, MA:n, US:n tai VO:n kertomasta [– –] uskottavamman. Esitetty muu näyttö on [– –] kanssa.

291. [– –] liittyvä marraskuun 2012 tapaamisen ajankohtaa koskeva väite on perusteeton. Tarkan ajankohdan sijaan näytön arvioinnin keskiössä on [– –] liittynyt epävarmuustekijöitä. [– –] Jos ThermiSolissa on tapahtunut varsin merkittäväksi kuvattu [– –] hinnoitteluvirhe, on selvää, että tämä ajankohta on piirtynyt tarkasti US:n muistiin.

5.3 Arvioitavana on paljas hintakartelli

5.3.1 Aluksi

292. Yhtiöiden vastauksissa sopimuksen ja/tai yhdenmukaistetun menettelytavan ja sen täytäntöönpanon osalta esitetyt väitteet ovat joko perusteettomia tai merkityksettömiä. Vastauksissa rikkomuksen luonteesta esitetty ei anna aihetta arvioida asiaa toisin kuin esityksessä on tehty. Viraston näyttötaakka ei ole edellyttänyt vaikutusarvioinnin tai vaihtoehtoisen tapahtumankulun esittämistä.

293. Rikkomuksen täytäntöönpanossa on kysymys laittoman ja kilpailunvastaisen sopimuksen ja/tai yhdenmukaistetun menettelyn täytäntöönpanosta, eikä sillä ole tarkoitettu hinnankorotusten toteutumista asiakkaan maksamassa hinnassa vaan sovituista korotuksista ilmoittamista julkisilla hinnankorotusilmoituksilla ja/tai asiakaskirjeillä. Lainvastaisuutta ei ole poistanut se, että osa korotuksista ei ole toteutunut suunnitelmien mukaisina.

294. Virasto ei ole esittänyt, että tammikuun 2013 tapaamisessa olisi vaihdettu tai paljastettu sensitiivisiä tietoja yritysten välillä, vaan että tapaaminen on liittynyt rikkomuksen täytäntöönpanon seurantaan. Tapaamisessa ThermiSol on puuttunut havaitsemaansa Styroplastin sovitusta poikkeavaan hinnoittelukäyttäytymiseen. Tarkoituksena on ollut saada Styroplast noudattamaan marraskuussa 2012 sovittuja hinnankorotuksia, joista yhtiö on poikennut Hartmanille antamassaan tarjouksessa.

295. Tapaaminen vahvistaa näyttöä ThermiSolin aloitteellisuudesta yhtiöiden välisessä vuoden 2013 hinnankorotuksiin liittyvässä yhteydenpidossa ja kertoo siitä, että hintojen korottaminen on ollut kaikkein voimakkaimmin juuri ThermiSolin intressissä. Tapaamisen seuraukset ovat olleet ristiriidassa itsenäisyysvaatimuksen kanssa ja siten kilpailulain vastaiset. ThermiSol on puuttumalla Styroplastin antaman tarjouksen hinnoitteluun saanut tämän [– –]. Tässä arviossa ei ole merkitystä sillä, että Styroplast on lopulta toimittanut tuotteet alkuperäisen tarjouksensa mukaisella hinnalla.

296. Yhtäältä ThermiSolin puuttuminen Styroplastin sovitusta poikenneeseen hinnoitteluun ja toisaalta Styroplastin mukautuminen sovittuihin korotuksiin vahvistavat yhtiöiden sopineen hinnankorotuksista esityksen mukaisesti ja siten osaltaan osoittavat yhtiöiden välillä marraskuussa 2012 hinnankorotuksista tehdyn sopimuksen sisältöä.

297. UK-Muovin vastuuta kielletystä menettelystä koko esityksen kattaman ajan ei ole poistanut se, ettei yhtiö ole osallistunut tammikuun 2013 tapaamiseen. Sen osallisuudesta rikkomukseen on kattavaa näyttöä, josta keskeisimpänä näyttö osallistumisesta sekä marraskuun 2012 että helmikuun 2014 yhteydenpitoon. Tammikuun 2013 tapaamista ei ole otettu huomioon arvioitaessa UK-Muovin menettelyn moitittavuuden astetta seuraamusmaksun määrää esitettäessä.

5.3.2 Kielletyn menettelyn luonteesta ja täytäntöönpanosta esitetyt väitteet

5.3.2.1 Päätöksenteon itsenäisyyteen ja kielletyn menettelyn tunnusmerkistön täyttymiseen liittyvät väitteet

298. Väitteet hinnankorotuksiin johtaneen päätöksenteon itsenäisyydestä ovat perusteettomia. ThermiSolin mukaan keskeisin syy yhtiön hinnankorotuspäätökselle on ollut yhtiön marraskuussa 2012 paljastunut, sisäisestä hinnoitteluvirheestä johtunut heikko taloudellinen tilanne, jonka seurauksena hinnankorotustarve on ollut välitön. ThermiSolin olisi ollut lähes mahdotonta saada [– –] suuruista korotusta läpi sopimatta siitä etukäteen kilpailijoidensa kanssa. Hallintomenettelyssä yhtiöiden edustajat ovat tosiasiallisesti myöntäneet keskustelleensa marraskuun 2012 tapaamisessa hinnoista. Tosiasia on se, että tapaamisessa on sovittu hintatason korottamisesta [– –]. [– –] Lisäksi on hyvin epätodennäköistä, että osapuolet olisivat sattumalta ajoittaneet suuruudeltaan samankokoiset hinnankorotukset samoihin ajankohtiin ilman ennakolta tapahtunutta yhdenmukaistamista. Vielä epätodennäköisempää on se, että hinnankorotuksista olisi ilmoitettu samanaikaisilla ja sisältöisillä ilmoituksilla.

299. Päätöksenteon itsenäisyyttä ei osoita ThermiSolin väite siitä, että asiakassopimukset ovat edellyttäneet ennakkoilmoituksia hinnankorotuksista. Yhtiön tarkoittamassa sopimusehdossa on edellytetty asiakaskohtaista ilmoitusta [– –], ei julkisia tai asiakaskirjeillä toteutettuja yleisiä ilmoituksia hinnankorotusprosenteista. Tämä ilmoitustapa on ilmeisesti valittu asiakassiirtymien minimoimiseksi sekä kielletyn yhteistyön tasapainon ylläpitämiseksi, kun otetaan huomioon kilpailijoiden samanaikaiset ja -sisältöiset ilmoitukset.

300. UK-Muovin väite normaalista kilpailijaseurannasta ja yhtiöiden välisestä kilpailusta on perusteeton jo sen perusteella, että yhtiöt ovat sopineet keskenään tulevien hinnankorotusten suuruudesta, ajankohdista ja toteuttamistavoista marraskuussa 2012. Sekä vuoden 2013 että vuoden 2014 osalta kilpailijan hinnankorotusaikeet ovat olleet UK-Muovin tiedossa ennen kuin niistä on ilmoitettu julkisesti tai asiakaskirjeillä. Tämän tiedon yhtiö on saanut osallistumalla kilpailijoiden väliseen kiellettyyn yhteistyöhön, jota on jatkettu vuosien 2013 ja 2014 aikana. Menettelyssä ei ole ollut kysymys normaalista kilpailijaseurannasta.

301. Väitteet sallitusta yleisluonteisesta hintatietojen vaihdosta ovat perusteettomia, koska yhtiöt ovat sekä vaihtaneet tietoa tulevista hinnankorotusaikeistaan että sopineet korotusten suuruudesta, ajankohdasta ja toteuttamistavasta. Arvioitavana ei ole se, täyttävätkö julkiset hinnankorotusilmoitukset sopimuksen ja/tai yhdenmukaistetun menettelytavan tunnusmerkistön. Näillä ilmoituksilla on ollut kaksi funktiota: kontrolloida sitä, että osapuolet ovat panneet sovitut hinnankorotukset täytäntöön, ja minimoida asiakassiirtymien riski. Tällainen tulevan hinnoittelukäyttäytymisen koordinointi on kilpailulainsäädännössä yksiselitteisesti kiellettyä.

302. UK-Muovin MA:n ja ThermiSolin VO:n väite siitä, ettei tapaamisessa 6.6.2014 olisi ollut kysymys kielletystä kilpailijoiden välisestä yhteistyöstä, on perusteeton. Itsenäisyysvaatimuksen mukaisesti jokaisen markkinoilla toimivan yhtiön on itsenäisesti päätettävä markkinoilla noudattamastaan toimintalinjasta. VO ja MA ovat keskustelleet hintatasosta alueella, jossa kummankin edustama yhtiö on ollut aktiivinen. ThermiSolin tilanne kyseisenä ajanjaksona ja UK-Muovin vahvuus nimenomaan Pohjois-Suomen alueella huomioon ottaen ThermiSolilla on ollut voimakas intressi vaikuttaa hintatasoon Pohjois-Suomessa. VO:n ja MA:n välistä kiellettyä yhteydenpitoa koskeva muu näyttö huomioon ottaen kysymys on selvästi ollut sensitiivisestä tiedosta. Sillä, että keskustelun ajankohdasta ei ole aukotonta varmuutta, ei ole merkitystä. Näyttö keskustelun sisällöstä osoittaa, että tämän tai jonkin toisen tapaamisen yhteydessä VO on esittänyt MA:lle hintatason korottamista Pohjois-Suomessa. Yhtiöiden edustajilla on keskustelun perusteella ollut tapana keskustella EPS-eristeiden hinnoitteluun liittyvistä asioista kilpailuoikeudellisesti kielletyllä tavalla.

5.3.2.2 EPS-eristemarkkinoiden hintakehitykseen liittyvät väitteet

303. Asiakirjanäyttö osoittaa, että kartellin jäsenten hinnankorotuksista saavuttama sopimus on pantu täytäntöön ilmoittamalla siitä asiakkaille julkisin hinnankorotusilmoituksin tai sähköpostitse. Se, ovatko sovitut hinnankorotukset toteutuneet korotuksina asiakashintoihin tai ovatko hinnat laskeneet tarkastelujakson aikana, on arvioinnissa toissijaista. Kysymys on vakavasta, tarkoitukseen perustuvasta kilpailunrajoituksesta, jolloin tosiasiallisia vaikutuksia ei ole tarpeen esittää.

304. Muut EPS-valmistajat ovat todennäköisesti seuranneet markkinoiden yleistä hintakehitystä, jonka kartellin osapuolet ovat käynnistäneet kielletyllä yhteistyöllään. Arvioitavana on se, miten menettelyyn osallistuneet yhtiöt ovat kielletyllä tavalla sopineet hinnankorotuksista ja miten nämä korotukset on pantu täytäntöön, eikä menettelyn osapuolia huomattavasti pienempien kilpailijoiden toiminnalla ole tältä kannalta UK-Muovin väittämin tavoin merkitystä.

305. Väitteet siitä, ettei tarkastelujakson aikana tapahtuneita hinnanlaskuja olisi otettu huomioon, ovat perusteettomia ja merkityksettömiä kilpailuoikeudellisessa arvioinnissa. Esityksessä on tunnistettu hintatason lasku rakennussesongin syklin mukaisesti syksyllä. Kielletyn yhteistyön vaikutuksesta hintataso on tällöinkin jäänyt kilpailullista tasoa korkeammaksi.

5.3.3 Yksi yhtenäinen rikkomus

306. Näyttö osoittaa, että yhtiöiden välillä on vallinnut yhteisymmärrys strategiasta hintojen korottamiseksi. Yhtiöiden harvalukuinen yhteydenpito on ollut säännöllistä ja riittävää kartellin tavoitteiden saavuttamiseksi, ja rikkomuksen täytäntöönpanotavat, maantieteellinen laajuus sekä kohteena olleet tuotteet ovat olleet yhtenevät koko rikkomusajan. Rakennuskauden alkuun ajoitetuilla korotuksilla hintataso on saatu pysymään kilpailullista tasoa korkeammalla läpi kauden, vaikka hinnat rakennussesongin syklin mukaisesti ovat syksyllä laskeneet.

307. UK-Muovin väitteet, joiden mukaan kysymyksessä olisivat korkeintaan yksittäiset, toisistaan irralliset toimenpiteet, ovat perusteettomia. Kattava näyttö osoittaa, että kysymys on yhtiöiden kokonaissuunnitelmasta, jonka tavoitteena on ollut EPS-eristeiden hintatason nostaminen ja keskinäisen hintakilpailun rajoittaminen.

308. Menettelyllä on ollut yksi ainoa, kaikki esityksessä kuvattujen tapahtumien osatekijät sekä kaikki kartellin osapuolet kattava kilpailua rajoittava taloudellinen tavoite. Yksittäisten tapahtumien samankaltaisuudesta voidaan päätellä tapahtumien välinen yhteys ja niiden muodostama kokonaisuus. Esitetyt todisteet liittyvät ajallisesti riittävän läheisiin tosiseikkoihin, jotta voidaan todeta, että kilpailusääntöjen rikkominen on jatkunut keskeytymättä väitetyn kielletyn kilpailusääntöjen rikkomisen alkamisajankohdan ja päättymisajankohdan välillä. Toimenpiteet ovat muodostaneet yhden toiminnallisen kokonaisuuden, jolla on pyritty yhteiseen kilpailunvastaiseen tavoitteeseen. Kysymys on ollut yhdestä yhtenäisestä kilpailusääntöjen vastaisesta menettelystä.

5.4 Väitetty uskottava vaihtoehtoisselitys

5.4.1 Aluksi

309. Yhtiöiden väitteet muun ohella kilpailun kovuudesta, asiakkaiden neuvotteluvoimasta ja edunvalvonnasta ovat perusteettomia tai merkityksettömiä. Ne eivät ole kilpailuoikeudellisesti uskottava vaihtoehto esitetylle näytölle ja siitä tehdyille johtopäätöksille, eikä niiden perusteella voida sivuuttaa hinnankorotuksista sopimisesta ja/tai menettelytapojen yhdenmukaistamisesta esitettyä näyttöä. Esitetyt väitteet tai perusteet yhtiöiden edustajien väliselle yhteydenpidolle eivät ole oikeuttamisperuste yhtiöiden menettelylle, eivätkä ne muuta sitä, ettei kysymyksessä olevassa asiassa ole ollut tarpeen näyttää toteen kilpailunvastaisia vaikutuksia.

310. Kartelli mukauttaa sisältönsä ja ilmenemismuotonsa sen mukaan, mitä kilpailunvastaisen lopputuloksen aikaansaaminen edellyttää. Kartellikiellon tunnusmerkistön täyttymiseksi riittää, että yhtiöt ovat sopineet ja/tai yhdenmukaistaneet menettelytapansa myyntihintojen hinnankorotuksista. Tunnusmerkistön täyttymiseksi yhtiöiden ei ole tarvinnut erikseen sopia keskinäisen kilpailun rajoittamisesta tai aina toimia yhdessä sovitun mukaisesti. Menettelyn kiellettävyydelle riittää, että sopimuksen tai yhdenmukaistetun menettelytavan tarkoituksena on ollut estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua. Lisäksi sopimuksen käsitteen tunnusmerkistön täyttymiselle riittävää on, että yritykset ovat ilmaisseet yhteisen tahtonsa käyttäytyä markkinoilla tietyllä tavalla.

311. Kysymys ei ole ollut alan yhteisestä kehittämisestä tai toimialajärjestön toiminnasta vaan paljaasta hintakartellista. Keskenään kilpailevien yhtiöiden välistä hinnankorotuksista sopimista ei ole oikeuttanut se, että samassa yhteydessä on mahdollisesti puhuttu alan kehittämiseen tai toimialajärjestötoimintaan liittyvistä asioista. Viraston ei ole rikkomuksen osoittamiseksi tarpeen analysoida sitä, miksi ThermiSol on tai ei ole eronnut toimialajärjestöstä.

5.4.2 Kilpailun kovuus ja alan taloudellinen kehitys

312. Kova kilpailu yksittäisistä asiakkaista ei ole merkityksellinen seikka paljaan hintakartellin oikeudellisessa arvioinnissa. Yhtiöiden tietyistä asiakkaista käymä kilpailu ei tee esityksessä todettua arviota hintakilpailun estymisestä virheelliseksi, sillä aito hintakilpailu yhtiöiden väliltä on poistettu siinä vaiheessa, kun yhtiöt ovat sopineet ja/tai yhdenmukaistaneet menettelytapansa hinnankorotusten suuruudesta, toteuttamistavasta ja ajankohdasta.

313. Asiakirjanäytön perusteella yhtiöt ovat myös kilpailleet keskenään esityksessä kuvatun menettelyn aikana. Rikkomuksen olemassaolon arvioinnissa merkityksellistä ei ole se, missä laajuudessa sovitut hinnankorotukset on saatu vietyä lopullisiin asiakashintoihin. Riittää, että yhtiöt ovat keskenään sopineet tavoitellun hinnankorotuksen suuruudesta. Se, että yhtiöt tämän jälkeen ovat pettäneet toisiaan tai luopuneet sovittujen korotusten viemisestä täysimääräisesti asiakashintoihinsa, ei ole uskottava vaihtoehtoistulkinta yhtiöiden menettelylle tai oikeuta sitä. Siten ThermiSolin väite siitä, ettei yhtiö olisi vuodenvaihteessa 2012–2013 tai keväällä 2014 toiminut sopimuksen mukaisesti, on vailla merkitystä.

314. Yhtiöiden väitteet alan taloudellisesta kehityksestä, kuten asiakaskohtaisten hintojen kehityksestä, yhtiöiden kannattavuudesta ja vahingollisista vaikutuksista sekä raaka-aineen hinnannoususta, eivät anna aihetta muuttaa esityksessä todettua. Yhtiöiden taloudelliset vaikeudet, huono kannattavuus tai raaka-ainekustannusten symmetriset muutokset eivät ole oikeuttamisperuste kilpailevien yhtiöiden väliselle kielletylle hintayhteistyölle.

315. Kova kilpailu markkinoilla luo myös otolliset olosuhteet kartellille. Kovassa hintakilpailussa yhtiöillä on voimakkaammat kannustimet hillitä kilpailua sopimisen eli kartellin keinoin päinvastoin kuin tilanteessa, jossa hintakilpailu on hillitympää. Tämäkin seikka huomioon ottaen väitteet kovasta kilpailusta ovat merkityksettömiä.

5.4.3 Markkinoista ja asiakkaiden neuvotteluvoimasta esitetyt väitteet

316. Yhtiöiden väitteet markkinaosuuksien huomattavasta vaihtelusta ja potentiaalisesta kilpailusta sekä asiakkaiden neuvotteluvoimasta eivät anna aihetta muuttaa markkinoista esityksessä todettua. Arviota yhtiöiden yhteenlasketusta noin 80 prosentin markkinaosuudesta EPS-eristeiden markkinoilla Suomessa ei ole kiistetty. Menettelyn lainvastaisuuden arviointi ei edellytä potentiaalisen kilpailun huomioon ottamista, joten minkäänasteinen muiden potentiaalisesti kilpailevien tuotteiden aikaansaama kilpailupaine ei oikeuta yhtiöiden menettelyä eikä ole uskottava vaihtoehtoistulkinta.

317. UK-Muovin väitteet markkinoista ovat osittain ristiriitaisia. Yhtäältä yhtiön mukaan EPS-eristeiden markkinoilla on toiminut 11 yritystä ja toisaalta menettelyä on perusteltu oligopolistisilla markkinoilla.

318. Asiakkailla on riidattomasti ollut neuvotteluvoimaa, mikä selittää yhtiöiden tarvetta ryhtyä kiellettyyn menettelyyn. Neuvotteluvoima saattaa kannustaa myyjiä kiellettyyn yhteistyöhön, koska kartelli voi luoda vastapainoa asiakaskunnan neuvotteluvoimalle. Asiakkaiden kyky vastustaa hinnankorotuksia kannustaa kielletyn menettelyn osapuolia luomaan hinnoittelumenetelmät, jotka lisäävät hinnankorotusten hyväksyntää asiakkaissa ja vähentävät sovittujen korotusten vastustamista. Kartellit myös tavallisesti koordinoivat osallisten yhtiöiden julkisia hinnankorotusilmoituksia.

319. Yhtiöiden sopimilla hinnankorotuksilla, joista on ilmoitettu joko julkisesti tai asiakaskirjeillä, on pyritty vähentämään asiakkaiden vastustusta korotuksia kohtaan ja samalla estämään tai ainakin vähentämään asiakassiirtymien riskiä. UK-Muovi on todennut, että asiakas on hyväksynyt hinnankorotuksen helpommin, jos korotusten on uskottu koskevan yleisesti koko toimialaa, esimerkiksi jos hintojen korotuspaineista on kerrottu mediassa.

320. Se, että asiakkaat ovat käyttäneet neuvotteluvoimaansa, ei osoita sitä, että yhtiöiden menettely ei olisi muuttanut alkuperäisiä markkinaolosuhteita kilpailun kannalta negatiivisesti. Menettelyn negatiiviset vaikutukset markkinoille ovat olleet niin ilmeiset, ettei niitä ole esillä olevassa asiassa edes ollut tarpeen tutkia.

321. Verkkohuutokaupat ovat yksi keino, jolla asiakkaat pystyvät tehokkaammin kilpailuttamaan tavarantoimittajia ja siten vaikuttamaan tuotteiden hintatasoon. Tämäkään seikka ei kuitenkaan oikeuta kilpailevia yhtiöitä sopimaan hinnankorotuksista hinnoittelupaineen vähentämiseksi. Verkkohuutokaupat eivät ole myöskään olleet laajasti käytössä vielä esityksen kattamana ajanjaksona.

5.5 Kartellin kesto

5.5.1 Vuoden 2014 yhteydenpidosta esitetty näyttö ja sen arviointi

322. Vuodelta 2014 on esitetty riittävä näyttö siitä, että yhtiöt ovat sopineet ja/tai yhdenmukaistaneet menettelytapansa EPS-eristeiden hinnankorotuksista keskinäisessä yhteydenpidossaan ennen suurimman rakennussesongin alkua. Kielletyn menettelyn tavoite on saavutettu sopimalla hinnankorotuksista sekä ennen vuoden 2013 että ennen vuoden 2014 rakennussesonkia. Lainvastaisten hinnankorotusten vaikutusten ajallista ulottuvuutta arvioitaessa on otettava huomioon, että keinotekoisesti korotettu hintataso on pysynyt voimassa suurimman kysyntäkauden ja laskenut vasta syksyllä rakennuskauden hiipuessa. Hintataso on tällöinkin jäänyt kartellin vaikutuksesta kilpailullista tasoa korkeammaksi ja korotusten vaikutukset ovat jatkuneet vuoden 2014 loppuun saakka.

323. Rikkomuksen alkuhetkestä tai sen päättymisajankohdasta ei ole epäselvyyttä. Näyttö osoittaa niin ikään aukottomasti ThermiSolin ja UK-Muovin osallisuuden kartellin säännölliseen yhteydenpitoon, puhelinkeskusteluihin ja tapaamisiin koko rikkomuksen ajalta marraskuusta 2012 vuoden 2014 loppuun. Vastauksissa esille tuotu ei siten anna aihetta arvioida asiaa toisin.

324. [– –] osoittaa yhtiöiden saavuttaneen yhteisymmärryksen maaliskuulle 2014 ajoittuvista hinnankorotuksista helmikuussa 2014. Asiakirjanäyttö osoittaa, että yhtiöiden yhteydenpidossaan hinnankorotuksista saavuttama yhteisymmärrys on pantu täytäntöön ilmoittamalla siitä asiakkaille julkisin hinnankorotusilmoituksin tai sähköpostitse. Tätä näyttöä kokonaisvaltaisesti arvioitaessa tulee kiinnittää huomiota erityisesti siihen, että virasto on esittänyt vahvan näytön rikkomuksen alkuhetkestä, jolloin saavutettu sopimus ja/tai yhdenmukaistettu menettelytapa on kattanut vuoden 2013 rakennuskauden.

325. [– –] Tällöin saavutettu sopimus ja/tai yhdenmukaistettu menettelytapa on kattanut vuoden 2014 rakennuskauden. Se, että MA ei ole muistanut [– –], ei osoita mitään [– –], saati poista tapahtunutta.

326. Lisäksi näyttö hinnankorotusten täytäntöönpanosta julkisin hinnankorotusilmoituksin on yhdenmukainen [– –].

327. ThermiSolin osuutta edellä mainittuun yhteisymmärrykseen osoittaa myös se, että [– –] on ollut looginen ottaen huomioon, mitä yhtiöiden menettelystä tammikuussa 2013 on esitetty. VO:n tietoisuutta [– –] osoittaa sekin, että hän on kommentoinut Styroplastin hinnankorotusilmoitusta 26.2.2014 eli vain päivä sen ilmestymisen jälkeen.

328. Sillä, että VO on lähettänyt MA:lle Styroplastin tilinpäätöksen 12.2.2014, on merkitystä asian kilpailuoikeudellisessa arvioinnissa. Viestin ajankohta ja lähettämistä seurannut keskustelu osoittavat kiistattomasti VO:n ja MA:n välillä olleen yhteydenpitoa helmikuussa 2014 eli lähellä sitä ajankohtaa, jolloin hinnankorotuksista on sovittu puhelimitse osapuolten kesken.

329. Hinnankorotuksista saavutettua yhteisymmärrystä osoittaa myös se, että puhelinkeskustelujen jälkeen Styroplast, [– –], ja UK-Muovi ovat julkaisseet samansisältöiset hinnankorotusilmoitukset peräkkäisinä päivinä. Korotuksia on perusteltu molemmissa ilmoituksissa nousseilla raaka-ainekustannuksilla, vaikka, kuten ThermiSolkin on sisäisessä viestinnässään ottanut huomioon, raaka-aineen hinta ei ollut kääntynyt kyseisenä ajanjaksona nousuun, vaan laskuun.

330. Mikään asiassa ilmennyt ei ole viitannut siihen, että ThermiSol tai UK-Muovi olisivat julkisesti irtisanoutuneet marraskuussa 2012 alkaneesta kielletystä menettelystä, jonka vaikutukset ovat jatkuneet vuoden 2014 loppuun saakka.

331. Rikkomuksen kestoa koskeva näyttö muodostuu oikeuskäytännössä vahvistetusta erityisen vahvasta näytöstä ja sen kanssa yhtenevästä muusta asiakirjanäytöstä. Näyttöön sisältyy sekä aihetodisteita että niin sanottua toisen käden tietoa. Kaikki tämä näyttö on otettava huomioon sitä kokonaisvaltaisesti arvioitaessa. Koska todisteeksi löydetyt asiakirjat ovat vain hajanaisia ja vähäisiä, kilpailunvastaisen menettelytavan tai sopimuksen olemassaolo sekä sen kesto tulee päätellä yhteensattumista ja indisioista, jotka yhdessä tarkasteltuina voivat muun johdonmukaisen selityksen puuttuessa olla osoitus kilpailusääntöjen rikkomisesta.

5.5.2 ThermiSolin yksittäiset väitteet

332. ThermiSolin väitteet vuoden 2014 tapahtumista ovat virheellisiä. Asiakirjanäyttö osoittaa, että ThermiSolin korotukset, jotka on ajoitettu hallituksen ohjeistusta noudattaen vuoden 2014 huhtikuulle, ovat olleet yhtiön sisäisten asiakaskohtaisten hinnastojen mukaan itse asiassa [– –] kuin 3–5 prosenttia. Vaikka yhtiön hallitus olisi päättänyt strategian muuttamisesta 24.3.2014, ei tällä päätöksellä olisi mitään merkitystä arvioitaessa helmikuulle ajoittuvia tapahtumia. Edellä mainittu hallituksen kokous on pidetty vasta kuukausi [– –] jälkeen.

333. VO:n motiivi jatkaa kiellettyä menettelyä vuonna 2014 on ilmennyt toimitusjohtajalle 14.2.2014, eli jo ennen [– –], asetetusta lisämyyntitavoitteesta. Kilpailijoiden välisessä yhteydenpidossa sovittu on mahdollistanut näiden tulostavoitteiden saavuttamisen. ThermiSolin hinnankorotusten ajoittaminen kilpailijoita myöhäisempään ajankohtaan ei ole liittynyt siihen, etteikö yhtiö olisi ollut osallinen yhteydenpidossa, vaan tapaan pettää muita osapuolia poikkeamalla sovitusta korotusaikataulusta. ThermiSol on toiminut samoin alkuvuoden 2013 hinnankorotusten täytäntöönpanossa, mikä on ilmennyt UK-Muovin toimitusjohtaja MA:n 9.1.2013 hallituksen puheenjohtaja HN:lle lähettämästä sähköpostiviestistä, joka on liittynyt tiiviisti esillä olevaan yhtiöiden väliseen yhteydenpitoon. Viestin ajankohta ja siinä käytetyt sanavalinnat ”[v]uodenvaihteen nosto on siis heillä tekemättä ja me olemme tänäkin vuonna yhden hinnan noston liian kalliita!” ja ”[t]aas oli US:llä suuret puheet ja vähän tekoja” ovat viitanneet marraskuun 2012 tapaamisessa sovittuihin ja alkuvuodelle 2013 ajoitettaviin hinnankorotuksiin sekä siihen, että ThermiSol ei, US:n lupauksesta huolimatta, ollut toteuttanut ensimmäistä, vuodenvaihteeseen ajoittuvaa korotusta. Asia on ilmennyt myös Hartmanin kilpailutukseen liittyvästä asiakirja-aineistosta. Sähköpostiviestille 9.1.2013 vastauksissa annetut muut tulkinnat ovat epätodennäköisiä.

5.6 Seuraamusmaksu

5.6.1 Hintakartellista on määrättävä seuraamusmaksu

334. UK-Muovin väite siitä, että sen osalta menettelyssä olisi ollut kysymys siinä määrin vähäisestä ja lyhytkestoisesta menettelystä, ettei seuraamusmaksun määräämiselle olisi kilpailun turvaamisen kannalta perusteita, on perusteeton tehokkaan kartellivalvonnan täytäntöönpanon kannalta. Kilpailulain 12 §:n 1 momentin nojalla seuraamusmaksun määrääminen on ehdoton pääsääntö.

335. Kysymyksessä on ollut laadultaan ja moitittavuudeltaan erittäin vakava kilpailunrajoitus. Moitittavuutta on lisännyt se, että yhtiöt ovat olleet tietoisia menettelynsä kilpailusäännösten vastaisuudesta, mikä on osoittanut piittaamattomuutta lain sisällöstä. Hallinnollisen sanktion määräämättä jättämiselle laissa asetetut edellytykset eivät täyty. Menettelyä ei voida pitää vähäisenä tai seuraamusmaksun määräämistä kilpailun turvaamisen kannalta muutoin perusteettomana.

5.6.2 Rikkomuksen laatu, laajuus, moitittavuuden aste ja kestoaika

336. Vastauksissa ei ole esitetty rikkomuksen laadusta, laajuudesta, kestosta tai muista seuraamusmaksun määrään vaikuttavista seikoista mitään sellaista, joka antaisi aihetta muuttaa esitystä määrien osalta.

337. UK-Muovi on väittänyt menettelyn rajoittuneen vain osaan sen liiketoiminnasta Suomessa ilmoittaen kuitenkin [60–80] prosenttia UK-Muovin liikevaihdosta muodostuvan EPS-eristeiden myynnistä.

338. ThermiSolin tulosvaikutuksestaan esittämä on vailla merkitystä seuraamusmaksun suuruutta arvioitaessa. Esitetystä näytöstä ilmenee se, kuinka suureksi yhtiön talousjohtaja on joulukuussa 2012 arvioinut vuodenvaihteessa 2012–2013 sovittujen hinnankorotusten tulosvaikutuksen. Myös talousjohtajan yhtiön hallitukselle 28.1.2013 antaman raportin perusteella hinnankorotuksilla on odotettu olevan tulosvaikutuksia yhtiön taloustilanteeseen. Tämä on myös konkretisoinut sitä taloudellista tilannetta, jossa ThermiSol on ollut syksyllä 2012, jolloin [– –]. Näyttö osoittaa, että yhtiö on toiminut kartellin johtajana jatkoyhteydenpidossakin.

339. Kysymyksessä on hintayhteistyö niin sanotun välituotteen osalta. Tällainen kartelli on erityisen haitallinen, koska välituotteet ovat usein välttämättömiä niitä hyödyntävälle teollisuudelle, eli tässä tapauksessa rakennusteollisuudelle. Nämä kartellit ovat usein erityisen houkuttelevia yrityksille kannattavuuden parantamiseksi, koska aikaansaadut hinnankorotukset peittyvät lopputuotteen eli tässä tapauksessa valmiiden rakennusten hinnan alle ja jäävät siten lopputuotteen ostajan eli kuluttajan maksettaviksi.

5.6.3 Hintakartellista määrättävän seuraamusmaksun suuruus

340. Useissa kotimaisissa tapauksissa on määrätty hyvin matalia seuraamusmaksuja. Riittävän erityis- ja yleisestävän vaikutuksen saavuttaminen edellyttää tulkintakäytännön kehittymistä suuntaan, joka ottaa täysimääräisesti huomioon myös EU-oikeuden tehokkaan täytäntöönpanon vaatimuksen täyttymisen.

341. Seuraamusmaksukäytäntö ei kilpailuoikeudellisissa asioissa voi muodostua kaikilta yksityiskohdiltaan helposti ennustettavaksi tai sellaiseksi, ettei se voisi ajan myötä muuttua. Kilpailunrajoitukseen syyllistynyt elinkeinonharjoittaja ei voi edellyttää, että sille määrättävä seuraamusmaksu ei voisi olla ankarampi kuin aiemmin määrätyt seuraamusmaksut tai että seuraamusmaksujen taso ei muutoin voisi tulkintakäytännössä kehittyä.

342. Yhtiöt ovat voineet arvioida ja ennakoida kilpailunrajoituksesta mahdollisesti aiheutuvien seuraamusten ja korvausvelvoitteiden yhteisvaikutusta kilpailunrajoitukseen ryhtyessään. Väitettyyn riskiin yhtiön maksukyvyttömyyteen ajautumisesta ei puolestaan ole ollut mahdollista ottaa kantaa ilman väitettä tukevaa numeerista ja tilintarkastajan lausuntoon nojautuvaa selvitystä.

343. Rikkomuksen laatu, laajuus, moitittavuuden aste ja kesto olisivat edellyttäneet esitettyjä merkittävästi suurempia seuraamusmaksuja. Seuraamusmaksun 10 prosentin enimmäismäärä on ainoastaan maksun enimmäismäärää rajoittava leikkuri, jonka tarkoitus on estää se, että elinkeinonharjoittajalle määrättäisiin seuraamusmaksu, jota sen ei voitaisi olettaa pystyvän maksamaan.

344. Komission sakkosuuntaviivoja on käytetty vain esimerkkinä siitä, mitä kilpailulain 13 §:ssä mainittujen rikkomuksen piirteiden johdonmukainen huomioon ottaminen seuraamusmaksun määrää arvioitaessa olisi asiassa merkinnyt.

345. Valtakunnallinen, yli kaksi vuotta kestänyt kartelli on ollut erittäin vakava kilpailunrajoitus, josta tulee määrätä sellaiset seuraamusmaksut, joilla on riittävä yleis- ja erityisestävä vaikutus.

5.7 Oikeudenkäyntikulut

346. Esillä olevassa asiassa ei ole perusteita hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n nojalla velvoittaa virastoa korvaamaan esityksen kohteiden oikeudenkäyntikuluja. Oikeudenkäynti ei ole johtunut viranomaisen virheestä. Viraston tiedossa ei ole muutakaan seikkaa, jonka perusteella olisi kohtuutonta, että vastaajat joutuvat pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

6 ThermiSol Oy:n lisävastaus

6.1 Markkinaolosuhteet ja alan taloudellinen kehitys

347. Virasto on vastaselityksessään edelleen sivuuttanut useita markkinaolosuhteisiin liittyviä keskeisiä tekijöitä. ThermiSolin esittämiin huomioihin ei ole otettu kantaa tai kiistetty niiden todenmukaisuutta, mikä vahvistaa yhtiön esittämää. Muun ohella asiakkaista käyty kova kilpailu on vastanäyttöä viraston väitteitä vastaan.

348. Sekä esityksessä että vastaselityksessä on jätetty ottamatta huomioon raaka-aineen hinnan merkitys lopputuotteen hinnoittelussa, ThermiSolin asiakashintojen kehitys sekä asiakkaiden neuvotteluvoima. Sopimusvelvoitteiden ja asiakkaiden vaatimusten käytännön merkitystä hinnankorotusilmoituksille ei myöskään ole otettu huomioon. Väite, jonka mukaan verkkosivuilla ilmoittaminen ei olisi täyttänyt ThermiSolin sopimusehtoja, on perusteeton. Tarkasteluajanjaksolla voimassa olleissa asiakassopimuksissa ei ole edellytetty asiakaskohtaista [– –] ilmoitusta. Yhtiön tekemät etukäteiset hinnankorotusilmoitukset ovat johtuneet asiakkaiden vaatimuksista ja täyttäneet tätä koskevat sopimusehdot. Asiakkaiden neuvotteluvoima ja toimenpiteet eristetoimittajien kilpailuttamisessa eivät tue väitteitä kielletystä kilpailijoiden välisestä yhteistyöstä.

349. ThermiSolin markkinaosuus on väitetyn rikkomuksen aikana vaihdellut jopa enemmän kuin sitä ennen, joten markkinat ovat olleet epävakaat. Useat alalla toimineet yritykset ovat kohdanneet kovasta kilpailutilanteesta ja siitä seuranneesta alhaisesta hintatasosta johtuen taloudellisia vaikeuksia. Esimerkiksi Styroplastin liikevoitto on kääntynyt vuonna 2013 merkittävästi tappiolliseksi ja ollut selvästi tappiollinen myös vuonna 2014.

350. ThermiSolin tulosparannukset vuosina 2013 ja 2014 eivät ole johtuneet EPS-eristeiden hinnankorotuksista, joten yhtiön etukäteen tekemillä arvioilla mahdollisista tulosparannuksista ei ole merkitystä väitetyn menettelyn vaikutuksia arvioitaessa.

6.2 Tapahtumakuvaus

351. Vuodenvaihteen 2012–2013 hinnankorotukset ovat olleet ThermiSolin itsenäinen, taloudellisista vaikeuksista johtunut välttämätön päätös. Hinnankorotuksista olisi ilmoitettu riippumatta siitä, olisiko UK-Muovin HN kutsunut marraskuun 2012 tapaamisen koolle vai ei. Syy korotuksille on ollut hinnoitteluvirheen korjaaminen, ei väitetty kilpailunrajoitus. ThermiSolin US on ehdottanut hintojen korottamista yhtiön sisäisesti taloudellisen tilanteen korjaamiseksi. Virastonkaan mukaan tammikuun 2013 tapaamisessa ei ole vaihdettu tai paljastettu sensitiivisiä tietoja yritysten välillä.

352. Markkinaolosuhteet ovat muuttuneet vähemmän läpinäkyviksi elokuussa 2013 käyttöönotetun ThermiSolin hinnoittelumallin myötä. Ennen tätä julkisesta hinnankorotusilmoituksesta on ollut hyötyä asiakkaille. Hinnoittelumallin muutoksen jälkeen korotuksista on ilmoitettu asiakkaille keväällä 2014 ainoastaan sähköpostitse.

353. Osapuolten välillä on ollut yhteydenpitoa vuoden 2014 alkupuolella toimialajärjestöasioista ja teknisistä asioista. VO on arvioinut olleensa tällöin MA:han yhteydessä nimenomaan standardointikeskustelusta tai toimialajärjestöasioista. ThermiSolin edustajat eivät kuitenkaan ole osallistuneet toimialajärjestön kokouksiin enää yhtiön erottua siitä toukokuussa 2013.

354. Se, että VO on huomannut Styroplastin 25.2.2014 julkaistun hinnankorotusilmoituksen 26.2.2014, ei osoita, että ThermiSol olisi ollut osallinen hiihtoloman 2014 kilpailijoiden välisiin väitettyihin keskusteluihin. Kysymys on ollut tavanomaisesta kilpailijaseurannasta.

355. ThermiSolin hallituksen maaliskuussa 2014 tekemällä päätöksellä strategian muuttamisesta on vastoin viraston väitettä merkitystä arvioitaessa helmikuulle ajoittuvia väitettyjä tapahtumia. ThermiSolin pyrkimys entistäkin aktiivisempaan asiakashankintaan ja markkinaosuuden kasvattamiseen on ollut esillä jo helmikuussa. Yhtiön sisäiset asiakirjat tukevat johtopäätöstä siitä, että kilpailijoiden kanssa ei ole sovittu tai saavutettu yhteisymmärrystä hinnankorotuksista. Muutetun strategian avittamana ThermiSolin osuus Suomessa myydyistä EPS-eristeistä on kohonnut vuodessa huomattavasti.

356. Kesäkuun 2014 Iisalmen tapaamisessa on sekä MA:n että VO:n mukaan käsitelty toimialajärjestöasioita. Epäselväksi on jäänyt, millä tavoin keskustelun sisältö olisi osoittanut viraston väitteen Pohjois-Suomen hintatason korottamisesta todeksi.

6.3 Kilpailuoikeudellinen arviointi

357. Virasto on vastaselityksessään myöntänyt, että väitetyn suullisen yhteydenpidon sisällöstä saatavilla oleva näyttö koostuu ainoastaan kertomuksista, joiden sisältö on osin ristiriitaista.

358. ThermiSolin vastauksessa on yksilöity useita viraston väitteitä, jotka eivät vastaa edes Styroplastin toteamaa. ThermiSol on muun ohella tuonut esiin, että [– –] huolimatta yhtiöiden on esitetty sopineen maaliskuussa 2014 tehtävistä viiden prosentin hinnankorotuksista. Edes [– –]. Viittaaminen [– –] on perusteetonta, koska [– –]. [– –]

359. Vaikka markkinaoikeus katsoisi viraston täyttäneen näyttötaakkansa, väitetty rikkomus olisi kattanut vain yhden tapaamisen marraskuussa 2012. Esityksessä kuvatut tapahtumat eivät edes paikkansa pitäessään osoittaisi ThermiSolin toimineen kilpailusääntöjen vastaisesti ainakaan alkuvuoden 2013 jälkeen. Vastaselityksessä ei ole esitetty rikkomuksen kestosta uutta näyttöä, jonka perusteella olisi syytä arvioida toisin ThermiSolin tältä osin toteamaa. Sillä, onko rikkomuksen alkuhetkestä ollut vahvaa näyttöä ja väitetty rikkomus tapahtunut marraskuussa 2012, ei ole merkitystä arvioitaessa sitä, onko rikkomus jatkunut puolitoista vuotta myöhemmin. ThermiSolin käsitys tapahtumakulusta, markkinaolosuhteista ja kovasta kilpailutilanteesta on uskottava vaihtoehtoisselitys esitetylle näytölle ja siitä tehdyille johtopäätöksille.

360. Taloudelliset vaikeudet eivät ole olleet syy väitetylle rikkomukselle, vaan ThermiSolin omille päätöksille. Hinnankorotuksista olisi ilmoitettu täysin riippumatta kilpailijoiden toimista.

361. Virastolla on näyttötaakka rikkomuksen kestosta, eikä sillä, onko jokin taho julkisesti irtisanoutunut väitetystä kilpailunrajoituksesta, ole vaikutusta asiaan.

6.4 Seuraamusmaksu

362. Asiassa on riidatonta, että viraston esittämien seuraamusmaksujen taso ei vastaa vakiintunutta oikeuskäytäntöä.

363. Asfalttikartelliasiassa yli seitsemän vuotta kestäneen kilpailunrajoituksen päämääränä katsottiin olevan toimivan kilpailun poistaminen. Tästä huolimatta suurin määrätty seuraamusmaksu oli alle neljä prosenttia kysymyksessä olleen yrityksen liikevaihdosta (KHO 2009:83). ThermiSolille on esitetty laissa asetettua kymmenen prosentin enimmäismäärää vastaavaa seuraamusmaksua, vaikka viraston mukaan on ollut ilmeistä, että yhtiöt ovat kilpailleet runsaan kahden vuoden mittaisen väitetyn rikkomuksen aikana.

364. Koska tulosparannukset vuosina 2013 ja 2014 eivät ole johtuneet hinnankorotuksista, ThermiSolin etukäteen tekemillä arvioilla mahdollisista tulosparannuksista ei ole merkitystä asian arvioinnissa.

365. ThermiSol ei viraston väittämin tavoin ole toiminut kartellin johtajana eikä ole ollut siinä aloitteellinen. Myös väite erityisen haitallisesta hintayhteistyöstä välituotteen osalta on perusteeton.

7 UK-Muovi Oy:n lisävastaus

7.1 Viraston menettely asian tutkinnassa ei ole ollut objektiivista

366. Virasto ei ole toiminut puolueettomasti hallintolain ja hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti eikä ole objektiivisesti arvioinut sille tutkinnan aikana esitettyä näyttöä, tosiseikkoja ja UK-Muovin ja ThermiSolin näkemyksiä tapahtumien kulusta. Vasta tämän arvioinnin jälkeen olisi tullut kokonaisarvion perusteella tehdä johtopäätökset siitä, riittääkö näyttö osoittamaan epäillyn rikkomuksen olemassaolon. Esityksessä ja vastaselityksessä on pidetty tosiseikkoina asioita, jotka ovat olleet puhtaasti viraston oletuksia ja tulkintoja ja joista ei ole näyttöä.

367. Esitettyjä riidattomia tosiseikkoja ei ole riittävästi ja asianmukaisesti arvioitu. Keskeisimmätkin viraston tahtotilasta päinvastaiseen suuntaan viittaavat tosiseikat ja todisteet on sivuutettu. Virasto on vain toistanut, ettei näillä tosiseikoilla ole merkitystä ja että yhtiöt eivät ole antaneet markkinaoikeudelle toimittamissaan vastauksissa uskottavaa vaihtoehtoisselitystä viraston tulkinnalle. Vaikuttaa siltä, että virasto on ensin määrittänyt asianomaisten yhtiöiden syyllistyneen vakavaan kilpailurikkomukseen ja vasta sen jälkeen pyrkinyt tulkitsemaan näyttöä tämän olettamansa mukaisesti sivuuttaen merkityksettöminä ne tosiseikat ja sen asiakirjanäytön, jotka eivät tue viraston ennakko-olettamaa.

368. Yhtiöille on esitetty määrättäväksi seuraamusmaksut, jotka ovat suuruudeltaan aikaisempaan oikeuskäytäntöön ja väitetyn menettelyn laatuun ja laajuuteen sekä yhtiöiden vuosittaiseen liikevaihtoon nähden kohtuuttoman korkeat. Hyväksyttäviä perusteita korottaa yhtiöille määrättävän seuraamusmaksun tasoa merkittävästi aiemmasta oikeuskäytännöstä ei ole esitetty. Viraston menettely on ollut yhtiöiden oikeusturvan ja oikeutettujen odotusten sekä yhdenvertaisuus- ja syrjimättömyysperiaatteiden vastaista.

7.2 Virasto ei ole esittänyt riittävää näyttöä rikkomusta koskevien väitteidensä tueksi

369. Virasto ei ole täyttänyt asiassa näyttötaakkaansa, vaan on tehnyt virheellisen johtopäätöksen yhtiöiden menettelyn luonteesta ja kestosta ilman näkemystään tukevaa yksiselitteistä asiakirjanäyttöä tai suullisesti kuulemiensa henkilöiden täsmällisiä ja yhtäpitäviä kertomuksia.

370. Vastaselityksessä ei ole esitetty mitään uutta näyttöä viraston väitteiden tueksi eikä ole otettu huomioon yhtiöiden vastauksissaan esittämiä näkemyksiä ja niitä tukevia todisteita ja tosiseikkoja.

371. Virasto ei ole perustellut virheellistä ja harhaanjohtavaa kuvaa EPS-eristeiden hintojen kehityksestä millään asiakirja- tai taloudellisella näytöllä. Kattava asiakirjanäyttö osoittaa, että EPS-eristeiden hinnat eivät ole olleet kilpailullista tasoa korkeammat vuosina 2013–2014, vaan hinnat ovat myös laskeneet hintatason vaihdellessa jatkuvasti vuosina 2013–2014. EPS-eristevalmisteiden myynnin kannattavuus on ollut poikkeuksellisen heikkoa kyseisellä ajanjaksolla, mikä ei vahvista viraston väitettä keinotekoisen korkeista hinnoista tai siitä, että väitetty hintayhteistyö olisi ollut yhtiöille kannattavaa.

372. Virasto on myöntänyt, ettei se ole lainkaan tutkinut väitetyn kilpailurikkomuksen vaikutuksia markkinoilla. Väitteet yhtiöiden menettelyn vaikutuksista hintatasoon ovat siten pelkkää viraston spekulaatiota, eivätkä perustu tosiseikkoihin tai asiassa esitettyyn näyttöön.

373. Viraston näyttö on käytännössä perustunut [– –], joista yhdenkään sisällöstä ei ole selvyyttä. Väitteiden tueksi ei ole esitetty yhtään kirjallista todistetta, jonka perusteella olisi selvää, että yhtiöt ovat syyllistyneet kiellettyyn hintayhteistyöhön. Viraston esittämä näyttö ei ole yksiselitteistä, vahvaa ja kattavaa. Jopa viraston oma asiakirjanäyttö [– –] osoittavat esityksessä ja vastaselityksessä tehdyt tulkinnat monilta kohdiltaan vääriksi.

374. Kokonaisarviointi ei voi korvata kilpailurikkomuksesta esitettävän näytön laadullisia kriteereitä. Päättely, aihetodisteet ja toisen käden tieto tai leniency-hakemuksen yhteydessä virastolle annetut suulliset lausunnot eivät todistusarvoltaan ole verrattavissa eivätkä voi korvata asiakirjatodistelua ja suullisesti markkinaoikeudessa vakuutuksen nojalla kuultavan todistajan lausumaa. Näytönarvioinnin tulee perustua ensisijaisesti todisteena oleviin asiakirjoihin sekä markkinaoikeudessa vastaanotettavaan henkilötodisteluun.

375. Muut henkilöt eivät ole viraston kuulemisissa vahvistaneet [¬– –]. [– –] tai muu kirjallinen näyttö. Sillä, että [– –], ei ole merkitystä, koska muuta yksiselitteistä, täsmällistä ja yhtäpitävää näyttöä, joka olisi vahvistanut [– –], ei ole esitetty.

376. Esitetty näyttö ei osoita väitettyä paljasta kartellia eikä UK-Muovin osallisuutta kiellettyyn menettelyyn. Yhtiöiden edustajien välisten tapaamisten ja puhelujen sisällöstä saati siitä, että yhtiöiden välinen yhteydenpito olisi ollut kilpailua rajoittavaa, ei ole esitetty näyttöä. Yhtiöt eivät ole miltään osin myöntäneet tällaisen hintakartellin olemassaoloa. Todistustaakkaa ei voi vaatia käännettäväksi sillä perusteella, että virasto on pitänyt väitteitään ja oletuksiaan uskottavina muun ohella UK-Muovin, ThermiSolin ja Styroplastin välisen yhteydenpidon kilpailua rajoittavasta sisällöstä ja tarkoituksesta.

377. Asiakirjanäyttö on perustunut UK-Muovin tulevista hinnankorotuksista kertoviin julkisiin ilmoituksiin, jotka ovat olleet sen verkkosivuilta kenen tahansa saatavilla. Tämän näytön perusteella ei voida tehdä johtopäätöstä yhtiön osallistumisesta väitettyyn hintakartelliin.

378. Näin ollen todistustaakka ei ole siirtynyt UK-Muoville edellä mainitun yhteydenpidon tai asiakirjanäytön perusteella. UK-Muovin ei tarvitse vedota menettelyjensä osalta tehokkuuspuolustukseen tai oikeuttamisperusteeseen, koska yhtiön menettelyn ei ole osoitettu olleen miltään osin kilpailulainsäädännön vastaista. UK-Muovi on kuitenkin esittänyt hyväksyttävät, uskottavat ja loogiset syyt menettelylleen, vaikka sen ei ole tarvinnut esittää tällaista vaihtoehtoista selitystä. Yhtiöt ovat kiistäneet viraston virheelliset tulkinnat ja esittäneet mittavaa tosiseikkoihin perustuvaa vastanäyttöä omien näkemystensä tueksi, mikä on otettava huomioon.

379. Virasto ei ole osoittanut eikä edes arvioinut sitä, onko yhtiöiden menettelyyn liittynyt kilpailunvastaista luottamuksellisten tietojen vaihtoa. Yhtiöiden markkinakäyttäytymiselle on myös osoitettu perusteltu syy.

380. Homogeenisen bulkkituotteen markkinalla yritykset ovat aktiivisesti seuranneet kilpailijoidensa hinnoittelua erityisesti silloin, kun eristetuotteiden kauppaa on tehty saamatta siitä juurikaan katetta. Jokainen alalla toimiva yritys on pyrkinyt saamaan EPS-eristeiden hintatasoa nousemaan tilanteessa, jossa normaalit katteet ovat jääneet saamatta. Nämä taloudelliset tosiseikat vahvistavat sitä, että yhtiöiden samanaikaisille hinnankorotuksille on ollut vaihtoehtoinen selitys.

381. UK-Muovin vahingoksi ei voida katsoa sitä, ettei se ole vastauksessaan esittänyt selitystä kaikkiin viraston väitteisiin tapahtumien kulusta. Virastokaan ei ole esittänyt, mitä se on katsonut kunkin esitykseen liittämänsä asiakirjan eri kohtien merkitsevän.

7.3 Yhtiöiden välinen yhteydenpito ja muu tapahtumien kulku

7.3.1 Marraskuu 2012

382. Yhtiöiden edustajien tapaamisen marraskuussa 2012 Vantaalla ei ole osoitettu olleen klassinen kartellikokous. Se, että tapaamisessa käydyissä keskusteluissa on mahdollisesti ollut esillä EPS-eristeiden kyseisenä aikana yleisesti tiedossa ollut hintataso, ei ole ollut kiellettyä kilpailun rajoittamista. Esitetty näyttö ja viraston johtopäätökset marraskuun 2012 tapaamisen sisällön kilpailua rajoittavasta luonteesta ei ole ollut vahvaa ja yksiselitteistä. UK-Muovi ei ole missään vaiheessa hallintomenettelyä myöntänyt, että marraskuun 2012 tapaamisessa olisi käyty yhtiöiden hinnoittelusta kilpailulain vastaista keskustelua.

383. Kukaan marraskuun 2012 tapaamiseen osallistuneista ei sen sisällöstä esitetyistä erilaisista näkemyksistä huolimatta ole viraston kuulemisissa esittänyt, että tapaamisessa olisi sovittu tai päätetty yhdenmukaistaa yhtiöiden hinnoittelu. Asiakirja-aineistosta on käynyt ilmi, ettei tapaamisella ole ollut tällaista vaikutusta yhtiöiden hinnoitteluun. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon EPS-eristeiden valmistuksessa käytettävän raaka-aineen hinnan merkittävä nousu vuonna 2012, 10–20 prosenttia. Vaikutus on ollut sama kaikille valmistajille, joten samansuuruisille hinnankorotuspaineille samalla ajanjaksolla on ollut täysin looginen peruste ja selitys.

7.3.2 Tammikuu 2013

384. Tampereella tammikuussa 2013 pidetyn tapaamisen kilpailua rajoittavaa luonnetta ei ole näytetty toteen. ThermiSol on esittänyt vastauksessaan tapaamiselle uskottavan vaihtoehtoisen selityksen. Se, että yhtiö ei ole toiminut ilmoittamiensa hinnankorotusten mukaisesti vuonna 2013 osoittaa, että mitään väitettyä kilpailijoiden välistä sopimusta ei ole ollut.

385. Viraston viittaus siihen, että sovitusta poikkeaminen on varsin yleistä kartellissa, on puhtaasti teoreettinen. Kartellia ei kartelliteorioiden mukaan tyypillisesti jatketa kartellirikkurin kanssa enää sen jälkeen, kun sovitusta poikkeaminen on havaittu. Mikäli viraston tulkinta kartellista pitäisi paikkansa, on kartelliteorioiden valossa selvää, ettei sitä olisi jatkettu enää sen jälkeen, kun oletettu sovitusta poikkeaminen vuodenvaihteessa 2012–2013 olisi tullut muille osapuolille ilmi alkukeväästä 2013. Virasto on poikkeuksellisen yksipuolisesti, subjektiivisesti ja tarkoitushakuisesti ottanut huomioon paitsi asiassa esitettyä näyttöä myös kartelliteorioita ja jättänyt kokonaan arvionsa ulkopuolelle tulkintansa vastaiset tosiseikat ja teoriat.

386. UK-Muovi on koko tarkasteluajanjakson itsenäisesti päättänyt miten ja milloin se tekee tarvittavat asiakashintojen korotukset. Asiakirja-aineistosta ei ole ilmennyt mitään yhteyttä marraskuussa 2012 ja tammikuussa 2013 pidettyjen tapaamisten välillä. [¬– –] UK-Muovin ei ole edes väitetty osallistuneen vuonna 2013 Tampereella pidettyyn tapaamiseen tai edes tienneen siitä.

7.3.3 Helmikuu 2014

387. [– –] on heikentänyt olennaisesti se, ettei MA ole muistanut [– –]. Tälle satunnaiselle yhteydenpidolle on annettu uskottava selitys: molemmat ovat olleet aktiivisesti mukana alan toimialajärjestöissä sekä keskustelleet edunvalvonnasta ja alan kehittämiseen liittyvistä teknisistä asioista. Virasto on myöntänyt, että yhtiöiden välillä on ollut mainittuihin asioihin liittyvää yhteydenpitoa. UK-Muovin ja Styroplastin välillä on myös ollut toimittaja-asiakassuhde, joten niiden välinen yhteydenpito on ollut osa normaalia liiketoimintaa.

388. [– –]

389. UK-Muovin Styroplastin tekemän julkisen hinnankorotusilmoituksen jälkeen tekemä ilmoitus selittyy täysin järkeenkäyvästi ja uskottavasti UK-Muovin hinnoitteluratkaisujensa tueksi tekemällä kilpailijaseurannalla. Styroplastin julkaiseman ilmoituksen huomattuaan UK-Muovi on katsonut samantyyppisen korotuksen mahdolliseksi ja päättänyt reagoida siihen vastaavalla ilmoituksella. Myös [– –].

7.4 Hinnankorotusilmoitukset ja niiden merkitys

390. UK-Muovin vuosina 2012 ja 2014 verkkosivuillaan tekemä hinnankorotusilmoitusten julkaisu on ollut itsenäinen toimenpide. Eri yhtiöiden ilmoitusten yhdenmukaisuus ja julkaisu samoihin aikoihin ei ole ollut sattumaa, vaan on johtunut kaikkiin alan toimijoihin samalla tavoin vaikuttavasta raaka-ainehintojen muutosten ja kysynnän vaikutuksesta hinnoitteluun sekä markkinan läpinäkyvyydestä. EPS-eristeitä valmistavat yhtiöt ovat olleet sidottuja saman raaka-aineen hintaan, minkä takia ne ovat pyrkineet viemään raaka-aineen hinnan oman lopputuotteensa hintaan katteensa turvaamiseksi. Tämä on edellyttänyt kilpailijoiden hintojen jatkuvaa tarkkailua ja välitöntä muiden hintoihin reagoimista. Kysymys ei ole ollut kielletystä kilpailun rajoittamisesta.

391. Yhtiöiden hinnankorotusilmoitusten julkaisemista ei ole osoitettu edeltäneen hinnankorotuksista sopiminen tai muu kielletty kilpailunvastainen yhteydenpito. Julkiset ilmoitukset hintojen tulevista korotuksista ovat olleet käytössä monella muullakin rakentamisen alan sektorilla, eikä niiden käyttö EPS-eristetuotteissa ole ollut mitenkään poikkeuksellista. Alan toimijoiden välillä vallinnut jatkuva ja aggressiivinen kilpailu osoittaa myös selvästi, ettei kilpailun rajoittamisesta ole sovittu.

392. [– –] Tämäkin osoittaa, ettei hinnankorotuksista ole sovittu, julkiset hinnankorotusilmoitukset tai asiakaskirjeet eivät ole olleet minkään sovitun hinnankorotuksen täytäntöönpanoa, ja ettei ilmoituksissa ole ollut kysymys sovitun hinnan seurannasta.

393. Julkisista hinnankorotusilmoituksista on ollut merkittävää hyötyä asiakkaille. Saadessaan tietää ennakkoon tulevista yleisistä hinnankorotuksista asiakkaat ovat voineet ostaa tuotteita varastoon vanhalla alemmalla hinnalla, ja ne ovat pystyneet varautumaan paremmin omiin tuleviin hintaneuvotteluihinsa sekä budjeteissaan hintojen nousuun. Virasto on tutkimatta asiaa esimerkiksi kysymällä yhtiöiden asiakkaiden näkemyksiä hinnankorotusilmoitusten hyödyistä päätynyt näkemykseen, etteivät UK-Muovin esittämät seikat asiakkaiden hyödyistä ole olleet uskottavia.

394. Jos hinnankorotuksista olisi viraston esittämällä tavalla sovittu ennalta yhtiöiden kesken, kaikki kolme yhtiötä olisivat myös toteuttaneet ne asiakashinnoissaan samaan aikaan ja samansuuruisina. Näin ei ole osoitettu tapahtuneen, minkä asiakirjanäyttö kiistatta osoittaa. Esitetyt tosiseikat yhtiöiden EPS-eristeissä soveltaman asiakashinnoittelun, todellisten hinnankorotusten ja niiden käyttöönoton ajankohtien merkittävistä eroista yhtiöiden välillä on kuitenkin sivuutettu.

7.5 Kilpailun kovuus ja asiakkaiden neuvotteluvoima

395. Virasto on myöntänyt kilpailun olleen kovaa yhtiöiden välillä esityksessä mainittuna ajanjaksona, mutta ei ole ymmärtänyt, että tämä kilpailun kovuus osoittaa, että väitettyä kartellia ei ole ollut olemassa eikä mitään yhdenmukaista menettelyä ole sovellettu tai pantu täytäntöön. Ilmoitettuja yleisiä hinnankorotuksia ei ole viety asiakashintoihin, vaan niiden käyttöönottoa on lykätty ja korotukset ovat olleet eri suuruisia ja ne on toteutettu eri aikaan yhtiöissä. Tämä ei viraston väittämin tavoin osoita yhtiöiden pettäneen toisiaan. Korotusten tekemättä jättäminen osoittaa, että yhtiöiden välillä ei ole ollut sopimusta, jonka noudattamista olisi voitu rikkoa tai josta olisi voitu luopua.

396. Yhtiöiden markkinaosuuksien huomattava vaihtelu sekä todellinen ja potentiaalinen kilpailu EPS-eristeiden markkinoilla Suomessa osoittavat osaltaan kilpailun asiakkaista olleen kovaa esityksen mukaisella ajanjaksolla yhtiöiden sekä muiden alan toimijoiden kesken. UK-Muovin lausumissa markkinatoimijoiden lukumäärästä ei ole ollut mitään ristiriitaa, vaan alan kilpailutilannetta on arvioitu kahden eri markkinamäärittelyn näkökulmasta. Tällä seikalla ei ole merkitystä, koska kilpailu markkinalla on joka tapauksessa ollut kovaa, eikä virasto ole osoittanut kiellettyä yhteistyötä minkään tuotteiden osalta.

397. Väitteet siitä, että kova kilpailu on luonut otolliset olosuhteet kartellille, ovat yleisiä, teoreettisia ja jääneet näyttämättä tarkasteltavassa asiassa eivätkä siksi sovellu nyt käsiteltävään tapaukseen. Markkinoita ja kilpailun ja kartellin teoriaa on tulkittu vain viraston näkemystä yhtiöiden välisestä kartellista tukevalla tavalla. Kova kilpailu yhtiöiden välillä tarkasteluajanjaksolla osoittaa, että niiden välillä ei ole ollut kilpailua rajoittavaa yhteistyötä.

398. Asiakkaiden neuvotteluvoima osoittaa osaltaan sitä, että väitettyä hintakartellia ei olisi voitu ylläpitää yhtiöiden kesken: EPS-eristeitä myyvillä toimijoilla on ollut jokaisen merkittävän asiakkaansa kanssa käytössä eri toimitusehdot ja hinnat ja asiakkailla on ollut mahdollisuus painostaa eristetoimittajia kahdenvälisissä hintaneuvotteluissa. Väite pyrkimyksestä vähentää asiakkaiden vastustusta hinnankorotuksista on myös virheellinen, koska jokainen yhtiö on päättänyt itsenäisesti omista hinnoistaan ja niiden korotuksista.

399. UK-Muovi ei ole pyrkinyt oikeuttamaan mitään väitettyä kilpailunvastaista menettelyään asiakkaiden neuvotteluvoimalla. Asiakkaiden neuvotteluvoima on ollut virastonkin myöntämä EPS-eristemarkkinoilla vallitseva tosiseikka. Tämän vahvan neuvotteluvoiman takia yhtiöiden menettelyllä ei ole ollut negatiivisia vaikutuksia kilpailuun tai hintoihin.

400. Verkkohuutokaupat on tuotu esiin vain yhtenä monista tosiseikoista, jotka osoittavat, että EPS-eristeiden markkinoilla vallitsevissa olosuhteissa olisi ollut mahdotonta ylläpitää viraston väittämää hintakartellia tai muutoinkaan vaikuttaa kilpailijoiden välisellä yhteistyöllä negatiivisesti markkinakilpailuun.

7.6 Taloudelliset analyysit

401. Taloudelliset analyysit ja selvitykset väitetyn kilpailurikkomuksen kohteena olevien tuotteiden hinta- ja katetasoista tarkasteluajanjakson aikana sekä sitä ennen ja sen jälkeen ovat olennainen osa epäiltyjen kilpailurikkomusten arviointia. Näin on ollut vakiintuneesti myös aiemmassa oikeuskäytännössä. Esimerkiksi asfalttikartelliasiassa viraston väitteitä tukeva taloudellinen näyttö on katsottu yhdeksi osaksi sitä kokonaisarviota, jonka perusteella asiassa on päädytty toteamaan kielletty menettely tiettynä ajanjaksona Suomen markkinoilla. Aiemmissa markkinaoikeudelle tehdyissä seuraamusmaksuesityksissä virasto on useimmiten viitannut joko itse tekemäänsä tai ulkopuolisen tahon laatimaan taloudelliseen analyysiin yritysten hinta- ja katetasosta, joka on tukenut sen väitteitä kielletystä kilpailunrajoituksesta.

402. Vaikuttaa siltä, että virasto jättää epäilemiään kilpailurikkomuksia tutkiessaan valikoivasti taloudelliset ja markkinoita koskevat analyysit huomioon ottamatta silloin, kun niiden lopputulokset eivät tue sen olettamaa väitetystä rikkomuksesta, mutta ottaa huomioon taloudellisen näytön silloin, kun saa siitä tukea oletuksilleen ja väitteilleen. Tällainen valikoiva menettely on selvästi hallintolain, hyvän hallinnon periaatteiden ja objektiivisuusvelvollisuuden vastaista. UK-Muovin toimittamien taloudellisten analyysien sisältöä ja oikeellisuutta ei kuitenkaan ole kiistetty.

403. UK-Muovin esittämä asiakirjanäyttö osoittaa myös sen, että EPS-eristeliiketoiminnan kannattavuus on ollut poikkeuksellisen alhaalla tarkasteluajanjaksona. Tämä selittyy sillä, että yhtiöt, ainakaan UK-Muovi, eivät ole saaneet raaka-aineen hintoja vietyä loppuasiakashintoihin. Tästä johtuen UK-Muovin EPS-eristeliiketoiminnan [– –]. EPS-eristetuotteiden hinnat eivät siten ole olleet kilpailullista tasoa korkeammat tai keinotekoisen korkeat.

404. Taloudellisella näytöllä ei ole pyritty osoittamaan oikeuttamisperustetta väitetylle kilpailurikkomukselle, vaan taloudellinen analyysi osoittaa perusteen tehdyille hinnankorotuksille ja korotusilmoituksille sekä samalla uskottavan vaihtoehtoisselityksen väitetylle kielletylle hintayhteistyölle. Taloudellinen näyttö osoittaa, että väitteet yhtiöiden keinotekoisesta hintojen korottamisesta ja kilpailurikkomuksen vahingollisista vaikutuksista EPS-eristemarkkinalla eivät pidä paikkaansa.

7.7 Viraston näkemys yhtiöiden menettelyn luonteesta on virheellinen

405. Virasto ei ole tutkinut, olisiko yhtiöiden menettely voinut olla luonteeltaan muuta kuin väitetty paljas hintakartelli, vaikka asiassa ei ole osoitettu kilpailevien yhtiöiden välistä hinnoista ja/tai hinnankorotuksista sopimista, tällaisen sopimuksen täytäntöönpanoa ja seurantaa. Toteennäyttämätön, yhtiöiden kiistämä väite siitä, että ne olisivat keskenään sopineet hinnankorotuksista, ei ole tosiseikka. Viraston ei tule tehdä pelkkiin teorioihin perustuvia oletuksia yhtiöiden menettelyn negatiivisista vaikutuksista, etenkin kun yhtiöt ovat esittäneet kattavaa taloudellisiin tosiseikkoihin perustuvaa vastanäyttöä.

406. UK-Muovin MA:n ja ThermiSolin VO:n ei ole osoitettu keskustelleen kesäkuussa 2014 yhtiöidensä soveltamasta hintatasosta siten, että yhteydenpidossa olisi ollut kysymys sensitiivisen tiedon vaihdosta tai muutoin lainvastaisesta menettelystä. Yleisluontoinen, yksipuolinen toteamus hintatasosta tai sen alhaisuudesta jollain alueella ei ole kilpailurikkomus eikä osoita kiellettyä hinnoista keskustelua. Viraston väite siitä, että VO olisi esittänyt tämän tai jonkin toisen tapaamisen yhteydessä MA:lle hintatason korottamista Pohjois-Suomessa, ei riitä osoittamaan väitettyä kiellettyä hintayhteistyötä.

407. Jokaiselle alalla toimivalle yhtiölle on ilman mitään yhteydenpitoa ollut selvää se, että raaka-aineen hintojen noustessa kaikille toimijoille on syntynyt hinnankorotuspaineita niiden myymiin EPS-eristetuotteisiin sekä se, että tuotteiden kysyntä on vaihdellut eri ajanjaksoina. Virasto ei ole osoittanut, että UK-Muovi olisi koordinoinut kilpailijoidensa kanssa tulevaa hinnoittelukäyttäytymistään eikä sitä, mitä tietoja tulevista hinnankorotusaikeista yhtiöiden kesken olisi vaihdettu, jotka tiedot yhtiöt olisivat voineet ottaa huomioon markkinakäyttäytymisessään. Yhtiön verkkosivuilla julkaistu tai asiakkaille sähköpostitse lähetetty yleinen ilmoitus tulevista hinnankorotuksista ei osoita mitään kilpailijoiden välistä sopimusta eikä sellaisen täytäntöönpanoa. Ne osoittavat vain sen, että yhtiössä on päätetty tehdä yleinen hinnankorotus, josta on ilmoitettu asiakkaille verkkosivuilla tai sähköpostitse ennen tulevien korotusten mahdollista toteuttamista.

408. Asiassa esitetystä ei ole ilmennyt, millä perusteilla yhtiöiden julkiset hinnankorotusilmoitukset tai niistä kertovat asiakaskirjeet olisivat olleet yhdenmukaistetun menettelytavan täytäntöönpanoa. Näiden ilmoitusten ei ole osoitettu eikä edes väitetty näkyneen loppuasiakashintojen korotuksina. Tällaisia ilmoituksia ei sinänsä ole pidetty kiellettynä menettelynä, mutta virasto on katsonut ne esillä olevassa asiassa sellaisiksi, koska niiden on tulkittu osoittavan yhtiöiden sopineen hinnasta/hinnankorotuksesta. Sovitun/yhdenmukaistetun hinnan tai hinnankorotuksen täytäntöönpano jo sanamuotonsa perusteella sisältää sen, että sovittu hinta tai hinnankorotus pannaan täytäntöön.

409. Tällä toteutumattomalla hinnankorotusten täytäntöönpanolla on esitetty olleen ilmeisiä negatiivisia vaikutuksia. Yhtiöiden on kuitenkin osoitettu käyneen jatkuvasti keskinäistä kilpailua asiakkaista, ja ne ovat korottaneet ja alentaneet hintojaan eri aikoina ja eri tavoin omille asiakkailleen. Todellinen markkinatilanne on osoittanut selvästi, ettei mitään kilpailua rajoittavaa sopimusta ole ollut eikä pantu täytäntöön tai seurattu yhtiöiden välillä. Virasto ei ole perustellut väitettään siitä, miksi UK-Muovin menettelyssä ei olisi voinut olla kysymys luonnollisesta reagoinnista kilpailijan toimenpiteeseen kovan kilpailun tilanteessa.

410. Esityksen kohteena olevien yhtiöiden kanssa EPS-eristemarkkinalla kilpailevat muut yhtiöt ovat toimineet hinnoittelussaan esityksessä mainittuna ajanjaksona samansuuntaisesti, mikä osoittaa, että nekin ovat seuranneet raaka-aineen hintojen nousuja ja laskuja sekä kysynnän muutoksia. Muiden kilpailijoiden toiminta on vahvistanut, että asianosaisten yhtiöiden ilmoittamille hinnankorotuksille on ollut hyväksyttävät perusteet.

411. Yhtiöiden esittämä näyttö osoittaa, että EPS-eristeiden liiketoiminta on ollut poikkeuksellisen kannattamatonta, koska raaka-aineen hinta on ollut vuosina 2012–2014 keskimääräistä korkeammalla tasolla ja on vaihdellut jatkuvasti kysymyksessä olevana ajanjaksona. Taloudellisten lukujen perusteella on ollut selvää, että yhtiöt eivät ole syyllistyneet keinotekoiseen, kilpailusääntöjen vastaiseen hintojen nostamiseen.

412. Virasto ei ole tehnyt vaikutusarviointia ja on tästä huolimatta esittänyt, että yhtiöiden menettelyllä on ollut negatiivisia kilpailuvaikutuksia. Esitettyä taloudellista näyttöä, kuten EPS-eristetuotteiden hintojen tosiasiallista kehitystä, asianosaisten yhtiöiden taloudellista tilannetta ja niiden EPS-eristemyynnistä saatuja katteita sekä asiakkaiden ja muiden kuin asianosaisten yhtiöiden toimintaa EPS-eristemarkkinoilla tarkasteluajanjaksona, ei ole lainkaan arvioitu.

7.8 Yksi yhtenäinen rikkomus ja sen väitetty kesto

413. Virasto ei ole osoittanut esityksessä mainitulla ajanjaksolla mitään selkeää yhtiöiden menettelytapojen ja käytännön toiminnan jatkuvuutta eikä yhtiöiden välistä säännöllistä yhteydenpitoa. Mistään yhtiöiden kokonaissuunnitelmasta ei ole esitetty kattavaa tai muutakaan näyttöä. Virasto on myöntänyt, että EPS-eristeiden hinnat ja yhtiöiden markkinaosuudet ovat vaihdelleet ja kilpailu yhtiöiden välillä on ollut kovaa. Nämä riidattomat tosiseikat osoittavat virheelliseksi sen, että yhtiöiden välillä olisi ollut yhteisymmärrys tai kokonaissuunnitelma niiden keskinäisen kilpailun rajoittamisesta. Yhtiöt eivät siten ole voineet julkisesti irtisanoutua menettelystä, jota ei ole edes ollut olemassa.

414. Viraston kuulemat henkilöt tai muu näyttö eivät ole osoittaneet yhtiöiden välillä olleen säännöllistä, koko väitetyn rikkomusajan jatkunutta yhteydenpitoa. Tämä on ilmennyt myös [– –]. UK-Muovin menettelyn luonteen ja sen osallisuuden laajuuden arvioinnin kannalta on merkityksellistä, että sen ei ole osoitettu olleen missään yhteyksissä kilpailijoihinsa eikä ilmoittaneen julkisesti tai asiakaskirjeillään hinnankorotuksistaan vuonna 2013. Tämäkin osoittaa, että UK-Muovin väitetysti kilpailua rajoittava menettely ei ole jatkunut yhtäjaksoisesti marraskuusta 2012 alkaen vuoden 2014 loppuun saakka.

415. Yhtiöiden menettelyllä ei ole saatu hintatasoa pysymään kilpailullista tasoa korkeammalla koko rakennuskauden ajan. Taloudellinen näyttö osoittaa, etteivät hinnat ole olleet tarkasteluajanjaksona keinotekoisen korkeat tai kilpailullisen tason yläpuolella ja että ne ovat vaihdelleet tiheästi myös sesongin aikana. EPS-eristeiden hinnat ovat lisäksi olleet voimassa asiakkaille vain yhdestä kolmeen kuukautta kerrallaan, joten eristeiden hintasykli on ollut lyhyempi kuin viraston esittämä syksyyn saakka kestävä rakennussesonki. Esimerkiksi EPS-eristeitä ostavan asiakkaan Hartmanin edustaja on vahvistanut, että aikaisemmin tuottajat antoivat hinnan kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan ja että aikajänne on sittemmin lyhentynyt yhdestä kahteen kuukauteen.

416. Esityksessä kuvatuilla tapahtumilla ei ole osoitettu olleen mitään yhteyttä toisiinsa, yhtiöiden väliseen yhteydenpitoon ovat osallistuneet eri ajanjaksoina eri henkilöt, eikä yhtiöiden kesken ole osoitettu olleen mitään tiettyä säännönmukaista toimintatapaa tai yhtä ainoaa kilpailua rajoittavaa tavoitetta, tarkoitusta tai kokonaissuunnitelmaa. Asiassa ei ole myöskään osoitettu olleen sellaisia samankaltaisia tai ajallisesti riittävän läheisesti toisiinsa liittyviä yksittäisiä tapahtumia, joista voitaisiin tehdä johtopäätös yhdestä yhtenäisestä kilpailulain vastaisesta menettelystä. Väitteet koko tarkasteluajanjakson kestäneestä yhdestä yhtenäisestä rikkomuksesta ovat näin ollen perusteettomia.

417. Oikeudellisesti riittävää näyttöä väitteelle siitä, että yhtiöt olisivat saavuttaneet helmikuussa 2014 yhteisymmärryksen maaliskuussa 2014 ilmoittamilleen hinnankorotuksille, ei ole esitetty. Näyttöä ei ole siitäkään, että mikään yhtiöiden hinnoista sopiminen tai muu yhdenmukaistettu menettelytapa olisi kattanut vuoden 2013 ja/tai vuoden 2014 rakennuskauden. EPS-eristeiden asiakashintoja ei ole määritetty rakennuskausittain, vaan ne ovat muuttuneet huomattavasti tiheämmin, yhdestä kolmeen kuukauden välein joko ylös- tai alaspäin mukautuen raaka-ainehintoihin ja markkinatilanteeseen. Väitteet hinnoittelun kattamisesta koko rakennuskauden eivät siten pidä paikkaansa.

418. ThermiSol ei ole tehnyt vuonna 2014 kilpailijoita vastaavaa ilmoitusta omista hinnankorotuksistaan vaan on oman tarpeensa mukaan nostanut hintojaan raaka-aineiden hinnan kehityksen takia. Se, että yhtiö on seurannut tai kommentoinut merkittävän kilpailijansa hinnoittelua taikka kilpailijaansa koskevia julkisia tilinpäätöstietoja, ei ole kiellettyä. UK-Muovin ja Styroplastin peräkkäisinä päivinä julkaistujen samansisältöisten hinnankorotusilmoitusten kommentointi yhtiön sisäisesti ei miltään osin osoita väitettyä kartellia. Kysymyksessä on ollut täysin normaali kilpailijaseuranta ja sen jälkeinen kilpailijan toimenpiteeseen reagointi.

419. Jos jokin yhtiöiden menettely katsottaisiin kielletyksi kilpailunrajoitukseksi, ratkaisevaa kilpailunrajoituksen keston osalta olisi se, milloin kyseistä menettelyä on viimeisen kerran sovellettu (esimerkiksi luottamuksellisia tietoja vaihdettu tai hinnankorotuksesta sovittu yhtiöiden kesken), eikä se, mihin saakka virasto on itse arvellut jonkin väittämänsä yleisen hintavaikutuksen kestäneen (ilman mitään tutkimusta menettelyn todellisista hintavaikutuksista ja lisäksi vastoin asiassa esitettyä päinvastaista näyttöä).

420. Vaikka jonkinlaista hintakeskustelua olisi käyty yhtiöiden välillä alkuvuodesta 2014, ei tästä voida päätellä menettelyllä olleen vaikutusta hinnoitteluun vuoden 2014 loppuun asti. Myös [– –].

421. Virasto ei ole osoittanut säännöllistä yhteydenpitoa yhtiöiden välillä eikä mitään selkeää väitetyn kilpailurikkomuksen alkamis- tai päättymishetkeä.

7.9 Seuraamusmaksua koskevat väitteet

422. UK-Muovin menettelyssä ei ole millään ajanjaksolla osoitettu olleen kysymys laadultaan ja moitittavuudeltaan erittäin vakavasta kilpailunrajoituksesta. Tulevia hinnankorotuksia koskevien ilmoitusten julkaiseminen satunnaisesti yhtiön verkkosivuilla ja mahdolliset yhtiön edustajan satunnaiset huomiot kilpailevien yhtiöiden kanssa alan yleisestä hintatasosta eivät ole olleet luonteeltaan sellaisia kilpailunrajoittamistoimenpiteitä, joista tulisi määrätä UK-Muoville seuraamusmaksu.

423. Menettelyillä ei ole osoitettu olleen mitään vaikutuksia hintoihin eivätkä ne ole rajoittaneet yhtiöiden välistä kilpailua. Seuraamusmaksun määräämiselle UK-Muoville ei tämänkään johdosta ole perusteita.

424. Näyttöä siitä, että UK-Muovin menettelyllä olisi ollut valtakunnan laajuisia negatiivisia kilpailuvaikutuksia, ei ole esitetty. UK-Muovin menettelyn kilpailuvaikutuksia ei edes ole tutkittu. Virasto ei ole myöskään tutkinut tai ottanut huomioon yhtiöiden markkinaosuuksien tosiasiallisia muutoksia asiassa merkityksellisillä EPS-eristemarkkinoilla, yhtiöiden välistä kovaa kilpailua asiakkaista, asiakkaiden neuvotteluvoimaa taikka muiden markkinoilla toimivien yritysten tuomaa kilpailupainetta hinnoitteluun.

425. EPS-eristeiden mitätön osuus rakentamisen kokonaiskustannuksista on todennettaviin laskelmiin perustuva tosiasia. Sen sijaan viraston näkemys välituotteita koskevan kartellin haitallisuudesta on ollut täysin teoreettinen. Tämän teorian soveltuvuutta vastaan puhuu näyttö EPS-eristetuotteiden tosiasiallisten hintojen kehityksestä, kova kilpailu yritysten välillä sekä tutkinnan kohteena olevien yritysten liiketoiminnan heikko kannattavuus tarkasteluajanjaksona. Teoreettiset oletukset siitä, minkälaiset tuotteet voivat olla kartellien kohteina, eivät voi perustella väitettyä rikkomusta tai siitä määrättävää seuraamusmaksua.

426. Virasto pyrkii käsiteltävässä asiassa kaikin keinoin nostamaan merkittävästi seuraamusmaksujen tasoa nykyisestä kansallisesta oikeuskäytännöstä. Samasta syystä virasto ajaa voimakkaasti sitä näkemystään, että käsiteltävässä asiassa yhtiöiden todettaisiin syyllistyneen vakavaan paljaaseen kartelliin, josta olisi helpompi määrätä niille tasoltaan korkeat seuraamusmaksut. Viraston tapa toteuttaa kilpailupoliittisia tavoitteitaan seuraamusmaksujen tason nostamiseksi yhtiöiden kustannuksella on kestämätön.

427. Näyttö ei osoita viraston väittämää vakavaa paljasta kartellia, joten yhtiöille ei tulisi määrätä korkeita seuraamusmaksuja, vaikka näyttö joltain osin katsottaisiin riittäväksi osoittamaan jonkin tasoista kiellettyä menettelyä. Perusteita nostaa seuraamusmaksujen tasoa merkittävästi aiempaan kansalliseen oikeuskäytäntöön verrattuna ei ole. Oikeudellisesti riittävää näyttöä väitetystä vakavasta, pitkäkestoisesta kartellista ei ole eikä yhtiöiden menettelyn kilpailunvastaisia vaikutuksia markkinoilla ole edes tutkittu. Esitetty seuraamusmaksu UK-Muoville on näin ollen perusteiltaan virheellinen ja määrältään kohtuuton.

428. Komission sakkosuuntaviivoja ei tule käyttää oikeudellisena ohjeena. Viraston esityksessä käyttämän sakon laskentaesimerkin yläpää perustuu maksimiperusmäärään (30 prosenttia myynnin arvosta) ja lisäsummaan (25 prosenttia myynnin arvosta). Komission ratkaisukäytännössä edes kaikkein räikeimmissä hintakartellitapauksissa myynnin arvon kerroin ei ole ylittänyt 21 prosenttia. Käytetty sakkoesimerkki on siten harhaanjohtava ja tarkoitushakuinen eikä sovellu nyt käsiteltävään asiaan. Tämäkin osoittaa, että virasto on pyrkinyt virheellisin ja epäasiallisin keinoin perustelemaan asianosaisille yhtiöille esittämiään kohtuuttoman korkeita seuraamusmaksuja.

429. Seuraamusmaksujen määrää ei voida korottaa äkillisesti ja mielivaltaisesti ottamatta huomioon aiempaa oikeuskäytäntöä, yritysten yhdenvertaisuutta kilpailulakia sovellettaessa ja yritysten oikeutettuja odotuksia. Korkeimman hallinto-oikeuden näkemys, että seuraamusmaksujen taso voi muuttua ajan myötä, ei tarkoita sitä, että käsiteltävässä asiassa UK-Muoville voitaisiin määrätä viraston esittämä, tasoltaan merkittävästi korkeampi seuraamusmaksu kuin mitä yrityksille on määrätty aiemmassa oikeuskäytännössä huomattavan vakavista ja pitkäkestoisista kilpailurikkomuksista.

430. Virasto on julkisuudessa tuonut vahvasti esiin tavoitteensa saada nostettua kartellirikkomuksista Suomessa määrättävien seuraamusmaksujen tasoa. Käsiteltävä asia on tuotu julkisuudessa esiin vakavana kartellina, jolla on ollut negatiivisia markkinavaikutuksia. Virasto on pyrkinyt kilpailupoliittisin perustein, tarkoitushakuisesti ja julkisuutta hyväksi käyttäen ennalta määrittämään yhtiöiden menettelyn vakavaksi kilpailunrajoitukseksi, josta tulee määrätä mahdollisimman korkeat seuraamusmaksut.

7.10 Oikeudenkäyntikulut

431. Asiassa on kysymys viraston virheellisin perustein tekemästä seuraamusmaksuesityksestä, jolle ei ole esitetty hyväksyttäviä perusteita. Virasto on velvoitettava korvaamaan UK-Muovin oikeudenkäyntikulut.

8 Valmisteluistunto ja sen jälkeinen kirjallinen valmistelu

432. Asian valmistelun yhteydessä markkinaoikeudessa on 19.6.2019 toimitettu valmisteluistunto. Valmisteluistunnosta on laadittu erillinen pöytäkirja.

433. Asiaa on valmisteluistunnon jälkeen valmisteltu vielä kirjallisesti.

9 Suullinen käsittely markkinaoikeudessa

434. Markkinaoikeus on 10.–12., 16., 18., 19. ja 23.9.2019 toimittanut asiassa suullisen käsittelyn, josta on laadittu erillinen pöytäkirja.

435. Suullisessa käsittelyssä on kuultu viraston nimeämänä todistajana OH:ta.

436. ThermiSolin nimeämänä kuultavana on kuultu VO:ta sekä todistajina US:ää ja TP:tä.

437. UK-Muovin nimeäminä kuultavina on kuultu HN:ää ja MA:ta.

II Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

1 Asian arvioinnin lähtökohdat

438. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on esittänyt, että markkinaoikeus määrää ThermiSol Oy:lle (1.1.2020 alkaen Jackon Finland Oy) 2.758.000 euron ja UK-Muovi Oy:lle 1.530.000 euron suuruisen seuraamusmaksun kilpailulain 5 §:n ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 101 artiklan 1 kohdan vastaisesta menettelystä EPS-eristeiden markkinoilla Suomessa vuoden 2012 marraskuusta vuoden 2014 loppuun saakka. Virasto on vapauttanut Styroplast Oy:n seuraamusmaksusta.

439. Seuraamusmaksuesityksen mukaan ThermiSol, UK-Muovi ja Styroplast ovat sopineet ja/tai yhdenmukaistaneet menettelytapansa EPS-eristeiden hinnankorotuksista keskinäisessä yhteydenpidossaan. Esityksen mukaan kysymys on ollut yhdestä yhtenäisestä kilpailurikkomuksesta, jonka tavoitteena on ollut EPS-eristeiden hintatason nostaminen ja keskinäisen kilpailun rajoittaminen.

440. ThermiSol ja UK-Muovi ovat kiistäneet syyllistyneensä kilpailusääntöjen vastaiseen menettelyyn ja vaatineet, että markkinaoikeus hylkää esityksen. Yhtiöt ovat toissijaisesti vaatineet, että määrättäväksi esitetyn seuraamusmaksun määrää kohtuullistetaan.

441. UK-Muovi on pyytänyt markkinaoikeutta ottamaan arvioinnissaan huomioon myös viraston menettelyvirheet hallinnollisessa menettelyssä, kuitenkaan vaatimatta asian palauttamista virastoon.

442. Virasto on tulkinnut UK-Muovin väitteiden kohdistuvan yhtäältä asian selvittämisen objektiivisuuteen eli näytön arviointiin ja toisaalta seuraamusmaksutasoon.

443. Markkinaoikeus toteaa, ettei UK-Muovi ole yksilöinyt sellaisia väitettyjä viraston menettelyvirheitä, joita olisi tarpeen arvioida erillisinä menettelyvirheinä. UK-Muovin väitteet tulevat tarvittavassa määrin arvioiduiksi jäljempänä.

444. Asiassa on siten kysymys siitä, onko seuraamusmaksuesityksessä kuvattu yhtiöiden menettely ollut kilpailulain 5 §:n ja SEUT 101 artiklan 1 kohdan vastaista ja jos on, kuinka pitkältä ajalta. Jos rikkomus todetaan, asiassa on vielä kysymys seuraamusmaksun mahdollisesta määräämisestä ThermiSolille ja UK-Muoville sekä sen suuruudesta.

445. Koska virasto on esityksessään arvioinut väitettyä kilpailurikkomusta myös SEUT 101 artiklan 1 kohdan perusteella, asiassa on kuitenkin ensin arvioitava yhtiöiden menettelyn mahdollista vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Tämän jälkeen päätöksessä selostetaan asiassa sovellettavat oikeusohjeet sekä kuvataan merkitykselliset markkinat. Tämän jälkeen esitetään tapahtumakuvaus ja selostetaan asiassa esitettyä näyttöä, minkä jälkeen markkinaoikeus arvioi sitä, mitä asiassa on näytetty tapahtuneeksi. Tämän jälkeen esitetään asian kilpailuoikeudellinen arviointi ja lopuksi tarvittaessa seuraamusmaksuarviointi.

2 Vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan

446. Seuraamusmaksuesityksen mukaan kolmen markkina-asemaltaan merkittävimmän EPS-eristevalmistajan välisellä Suomen laajuisella kartellilla on ollut ainakin mahdollisia välillisiä vaikutuksia jäsenvaltioiden välisen kaupan rakenteeseen SEUT 101 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

447. Kilpailulain 3 §:n mukaan, kun kilpailunrajoitus on omiaan vaikuttamaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, sovelletaan myös muun ohella SEUT 101 artiklan säännöksiä.

448. Perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailu-sääntöjen täytäntöönpanosta 16.12.2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 3 artiklan 1 kohdasta ilmenee, että jos jäsenvaltioiden kilpailuviranomaiset tai kansalliset tuomioistuimet soveltavat kansallista kilpailulainsäädäntöä SEUT 101 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin sopimuksiin, yritysten yhteenliittymien päätöksiin tai yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin, jotka saattavat vaikuttaa kyseisessä säännöksessä tarkoitettuun jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, niiden on myös sovellettava SEUT 101 artiklaa mainitunlaisiin sopimuksiin, päätöksiin tai yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin. Mainitun asetuksen 3 artiklan 2 kohdasta puolestaan käy ilmi, että kansallisen kilpailulainsäädännön soveltaminen ei saa johtaa muun ohella sellaisten sopimusten, yritysten yhteenliittymien päätösten tai yhdenmukaistettujen menettelytapojen kieltämiseen, jotka saattavat vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, mutta jotka eivät rajoita kilpailua SEUT 101 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

449. Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan, jotta SEUT 101 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu sopimus, päätös tai yhdenmukaistettu menettelytapa on omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, on oltava nähtävissä riittävällä todennäköisyydellä ja kaikkien asiaan vaikuttavien oikeudellisten seikkojen ja tosiseikkojen perusteella, että sillä voi tosiasiallisesti tai mahdollisesti olla suoraa tai välillistä vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan tavalla, joka voisi haitata jäsenvaltioiden välisten yhtenäismarkkinoiden toteuttamista. Tämän lisäksi vaaditaan, ettei tämä vaikutus ole vähäistä. Siltä osin kuin on kyse jäsenvaltion koko alueen kattavan yhteistoimintajärjestelyn mahdollisuudesta vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, että tällainen järjestely on jo luonteeltaan sellainen, että se lujittaa kansallista markkinoiden eristämistä ja haittaa näin Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa (EUT-sopimus) tavoiteltua taloudellista vuorovaikutusta (ks. tuomio 16.7.2015, ING Pensii, C 172/14, EU:C:2015:484, 48 ja 49 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

450. Asiassa ei ole tullut esiin seikkoja, joiden vuoksi markkinaoikeuden olisi arvioitava vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan toisin kuin virasto. Asiassa esitetystä selvityksestä käy ilmi, että mahdollisessa kilpailurikkomuksessa kysymys on ollut koko Suomen kattavasta menettelystä, johon ovat osallistuneet Suomen kolme merkittävintä EPS-eristeiden valmistajaa, joiden yhteenlaskettu markkinaosuus Suomen EPS-eristeiden markkinoista on väitetyn rikkomuksen ajan ollut noin 80 prosenttia (ks. jäljempänä 476 kohta).

451. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan unionin kilpailuoikeutta ja kansallista kilpailuoikeutta sovelletaan rinnakkain. Kun kansallinen kilpailuviranomainen soveltaa kartellit kieltäviä kansallisen kilpailuoikeuden säännöksiä yritysten väliseen sopimukseen, joka on omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan SEUT 101 artiklassa tarkoitetulla tavalla, asetuksen N:o 1/2003 3 artiklan 1 kohdasta ilmenevästi sen kanssa rinnakkain on sovellettava myös SEUT 101 artiklaa (tuomio 14.2.2012, Toshiba Corporation ym., C 17/10, EU:C:2012:72, 81 ja 77 kohta sekä tuomio 13.12.2012, Expedia, C-226/11, EU:C:2012:795, 18 kohta; ks. myös analogisesti SEUT 102 artiklan osalta tuomio 3.4.2019, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie, C-617/17, EU:C:2019:283, 25 ja 26 kohta).

452. Kilpailulain 3 §:n ja asetuksen N:o 1/2003 3 artiklan 1 kohdan nojalla SEUT 101 artiklaa ja kilpailulakia on siten sovellettava rinnakkain esillä olevaan menettelyyn.

3 Sovellettavat oikeusohjeet

453. Kilpailulain 5 §:n 1 momentin mukaan sellaiset elinkeinonharjoittajien väliset sopimukset, elinkeinonharjoittajien yhteenliittymien päätökset sekä elinkeinonharjoittajien yhdenmukaistetut menettelytavat, joiden tarkoituksena on merkittävästi estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua tai joista seuraa, että kilpailu merkittävästi estyy, rajoittuu tai vääristyy, ovat kiellettyjä. Pykälän 2 momentin 1 kohdan mukaan kiellettyjä ovat erityisesti sellaiset sopimukset, päätökset ja menettelytavat, joilla suoraan tai välillisesti vahvistetaan osto- tai myyntihintoja taikka muita kauppaehtoja.

454. Kilpailulain 5 § perustuu SEUT 101 artiklan 1 kohtaan ja sitä on tulkittava yhdenmukaisesti mainitun artiklan ja sitä koskevan oikeuskäytännön kanssa. Edellä todetusti SEUT 101 artiklaa on esillä olevassa asiassa sovellettava rinnakkain mainitun pykälän kanssa.

455. SEUT 101 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan sisämarkkinoille soveltumattomia ja kiellettyjä ovat sellaiset yritysten väliset sopimukset, yritysten yhteenliittymien päätökset sekä yritysten yhdenmukaistetut menettelytavat, jotka ovat omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan ja joiden tarkoituksena on estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua sisämarkkinoilla tai joista seuraa, että kilpailu estyy, rajoittuu tai vääristyy sisämarkkinoilla, ja erityisesti sellaiset sopimukset, päätökset ja menettelytavat, joilla suoraan tai välillisesti vahvistetaan osto- tai myyntihintoja taikka muita kauppaehtoja.

456. Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklan 1 kohdan mukaan jokaisella on oikeus siihen, että unionin toimielimet, elimet ja laitokset käsittelevät hänen asiansa puolueettomasti, oikeudenmukaisesti ja kohtuullisessa ajassa. Artiklan 2 kohdassa on lueteltu tähän oikeuteen erityisesti kuuluvat oikeudet ja velvollisuudet.

457. Perusoikeuskirjan 41 artiklaa ei ole sanamuotonsa mukaan osoitettu jäsenvaltioille vaan unionin toimielimille, elimille ja laitoksille, joten siihen ei voida vedota kansallisia viranomaisia vastaan (ks. tuomio 11.12.2014, Boudjlida, C-249/13, EU:C:2014:2431, 32 ja 33 kohta; tuomio 17.12.2015, WebMindLicenses, C-419/14, EU:C:2015:832, 83 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen; tuomio 9.3.2017, Doux, C-141/15, EU:C:2017:188, 60 kohta ja tuomio 13.9.2018, UBS Europe ym., C 358/16, EU:C:2018:715, 28 kohta). Artiklassa tarkoitettuja oikeuksia asiallisesti vastaavat oikeudet hyvään hallintoon on kuitenkin Suomessa turvattu Suomen perustuslain 21 §:ssä ja yleislakina noudatettavassa hallintolaissa.

458. Perustuslain 21 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Pykälän 2 momentin mukaan käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.

459. Perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännön mukaan hallinnolliset sanktiot eivät saa menettelynsä puolesta muodostua perustuslain 21 §:ssä tarkoitetun syyttömyysolettaman vastaisiksi, eivätkä ne voi myöskään perustua puhtaasti käännettyyn todistustaakkaan taikka ankaraan objektiiviseen vastuuseen (esimerkiksi PeVL 2/2017 vp ja PeVL 15/2016 vp; ks. myös KHO 2016:221, 273 kohta).

460. Perusoikeuskirjan 48 artiklan 1 kohdan mukaan jokaista syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen.

461. Perusoikeuskirjan 47 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan jokaisella, jonka unionin oikeudessa taattuja oikeuksia ja vapauksia on loukattu, on oltava mainitussa artiklassa määrättyjen edellytysten mukaisesti käytettävissään tehokkaat oikeussuojakeinot tuomioistuimessa. Artiklan toisen kohdan mukaan jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa, joka on etukäteen laillisesti perustettu.

462. Perusoikeuskirjan 47 artiklassa vahvistettu suoja unionin oikeudessa vastaa Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kappaleessa vahvistettua suojaa (tuomio 11.7.2013, Ziegler v. komissio, C-439/11 P, EU:C:2013:513, 126 kohta). Perusoikeuskirjan 52 artiklan 3 kohdan mukaan perusoikeuksien merkitys ja ulottuvuus ovat samat kuin Euroopan ihmisoikeussopimuksessa.

463. Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kappaleen mukaan jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tai häntä vastaan nostetusta rikossyytteestä.

464. Kilpailulain mukaisen seuraamusmaksun määräämistä koskevaa menettelyä on Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön valossa pidettävä ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kappaleen rikosoikeushaaran soveltamisalaan kuuluvana (ks. esim. tuomio 27.9.2011, A. Menarini Diagnostics S.R.L. v. Italia, 43509/08, 42–44 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja tuomio 14.2.2019,

SA-Capital Oy v. Suomi, 5556/10, 68 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kappaleen vaatimusten toteutumista esillä olevassa asiassa arvioitaessa on otettava huomioon, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan nämä vaatimukset eivät rikosprosessin ydinalueen ulkopuolella välttämättä ole kaikilta osin yhtä tiukkoja kuin varsinaisessa rikosprosessissa. Kilpailuoikeudellisen seuraamusmaksun määräämistä koskevassa menettelyssä ei edellytetä noudatettavan perinteisen (”classic”) rikosprosessin vaatimuksia (ks. esim. tuomio 14.2.2019, SA-Capital Oy v. Suomi, 5556/10, 71 ja 72 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen; ks. myös KHO 2016:221, 245 kohta ja KHO 2019:98, 633 kohta).

465. Hallintolainkäyttölain (586/1996) 51 §:n 1 momentin mukaan valitusviranomaisen tulee harkita kaikkia esiin tulleita seikkoja ja päättää, mihin seikkoihin ratkaisu voidaan perustaa.

466. Markkinaoikeuden päätöksen myöhemmissä jaksoissa selostetaan aihepiireittäin merkityksellistä oikeuskäytäntöä sekä muita sovellettavia tai muutoin huomioon otettavia oikeusohjeita.

4 Merkityksellisistä markkinoista

4.1 Tuotemarkkinat

467. Kilpailu- ja kuluttajaviraston seuraamusmaksuesitys koskee EPS-eristeiden markkinoita. Esityksen mukaan EPS-eristeet (expanded polystyrene eli paisutettu polystyreenimuovi) ovat rakennusmuovituotteita, joita käytetään pääasiallisesti rakennusten lämmöneristeinä, teknisinä eristeinä ja äänenvaimennustuotteina uudis- ja korjausrakentamisessa. EPS-eristeet jaetaan tiheyden mukaan eri laatuluokkiin ja ne luokitellaan puristuslujuuksilla. Pääkäyttökohteiden mukaisia tuoteryhmiä ovat routa-, lattia-, seinä- ja kattoeristeet sekä kevennerakenteet. (esityksen 17 kohta)

468. Edelleen esityksen mukaan EPS-eristeen raaka-aineena käytetään paisuuntuvaa polystyreeniä, jota tuotetaan öljystä. Muoviraaka-aineen osuus valmiista eristeestä on noin 2–5 prosenttia levyjen tilavuudesta ja loput tuotteesta on ilmaa. Raaka-aineen osuus lopputuotteen hinnasta voi nousta jopa 70 prosenttiin. Raaka-aineen hintavaikutus vaihtelee kuitenkin eristelaadun tiheyden mukaan. Esityksen mukaan eristevalmistajien neuvotteluvoima raaka-aineen hintaan on rajallinen. (esityksen 18 kohta)

469. Esityksen mukaan sen kohteena oleva menettely on koskenut erityisesti perustuotteita, kuten lattia- ja routaeristeitä, joiden yleisimmin käytetyt laadut ovat EPS 100 Lattia (jäljempänä myös L100) ja EPS 120 Routa (jäljempänä myös R120). Tuotteet ovat CE-merkittyjä volyymituotteita, joita myydään normaalisti rautakauppojen varastotuotteina ja joiden hintakehitystä eristevalmistajat seuraavat viikoittain. Tuotteiden kysyntä on kausittaista ja kasvaa voimakkaasti keväällä, kun rakennushankkeet alkavat. EPS-eristevalmistajien suurimpia asiakkaita ovat rautakauppojen keskusliikkeet ja rakennusyhtiöt. Edelleen esityksen mukaan korkeiden kuljetuskustannusten vuoksi EPS-eristeiden tuonti Suomeen on vähäistä. Viraston arvion mukaan EPS-eristemarkkinoiden koko on vuosien 2013 ja 2014 aikana ollut noin 40–50 miljoonaa euroa vuodessa. (esityksen 19 kohta)

470. Yhtiöt eivät ole kiistäneet viraston esitystä edellä mainituilta osin, eikä markkinaoikeudella ole aihetta arvioida esitettyä toisin.

471. Markkinaoikeus kuitenkin toteaa, ettei esityksessä ole määritelty tarkemmin, mitä EPS-eristeitä esitys koskee.

472. Asiassa esitetty näyttö on käytännössä koskenut lähinnä EPS 100 Lattia- ja EPS 120 Routa tuotteita, vaikka erityisesti UK-Muovin osalta mukana on muiden lattia- ja routatuotteiden lisäksi ollut myös seinätuotteita. ThermiSolin ja UK-Muovin liikevaihtotietojen perusteella EPS 100 Lattia- ja EPS 120 Routa tuotteet ovat muodostaneet suurimman osan yhtiöiden EPS-eristeiden liikevaihdosta. Tähän nähden asiassa ei ole tarpeen määritellä merkityksellisiä tuotemarkkinoita tarkemmin kuin esityksessä on tehty.

473. Esityksen kohteena oleva menettely on ollut koko Suomen laajuista, joten maantieteellisinä markkinoina on koko Suomi.

4.2 Esityksen kohteena olevat yritykset ja muut markkinoilla toimivat yritykset

474. Esityksen mukaan ThermiSol, UK-Muovi ja Styroplast ovat olleet EPS-eristemarkkinoilla seuraamusmaksuesityksen kattamana aikana kolme suurinta toimijaa Suomessa. ThermiSol on ollut markkinajohtaja UK-Muovin ollessa toiseksi ja Styroplastin kolmanneksi suurin eristevalmistaja. Myös yhtiöt ovat luonnehtineet ThermiSolia markkinajohtajaksi.

475. Markkinaoikeudessa yhtiön edustajana kuullun ThermiSolin toimitusjohtaja VO:n mukaan ThermiSol on vuosina 2012–2014 ollut EPS-eristemarkkinoilla Suomen suurin toimija ja ainoa toimija, jolla on ollut useampia kuin yksi tehdas. ThermiSol ei VO:n mukaan ole kuitenkaan ollut hintajohtaja. VO on luonnehtinut ThermiSolia markkinajohtajaksi esimerkiksi joulukuussa 2012 luottovakuuttajalle lähetetyssä viestissä (ks. jäljempänä 520 kohta). Myös markkinaoikeudessa todistajana kuultu ThermiSolin entinen toimitusjohtaja US on luonnehtinut ThermiSolia markkinajohtajaksi, samoin kuin markkinaoikeudessa UK-Muovin edustajina kuullut UK-Muovin toimitusjohtaja MA ja UK-Muovin hallituksen puheenjohtaja HN.

476. Yhtiöt eivät ole pitäneet riidattomana sitä, että niiden yhteenlaskettu markkinaosuus olisi ollut esityksen mukainen noin 80 prosenttia EPS-eristeiden markkinoilla merkityksellisenä ajanjaksona. Ne eivät ole kuitenkaan toimittaneet sellaista näyttöä, jonka perusteella osuus olisi arvioitavissa pienemmäksi. Esimerkiksi asiakirjasta ”Kilpailijavertailu: EPS (block moulding) tiedot tarkistettu 23.2.2015”, jonka taulukoihin on listattu kuuden merkityksellisenä ajankohtana toimineen yhtiön tiedot, käy ilmi, että ThermiSolin, UK-Muovin ja Styroplastin liikevaihdon osuus on vuosina 2013 ja 2014 ollut yli 85 prosenttia taulukoissa mainittujen yhtiöiden kokonaisliikevaihdosta (ks. jäljempänä 697 kohta).

477. Suomessa on toiminut lisäksi pienempiä paikallisia eristevalmistajia. Esityksessä on mainittu Ruukin EPS Oy Ruukissa, Solupak Oy Tervasjoella sekä sittemmin toimintansa lopettanut SX-Lämpöpohja Oy (aiemmin Soklex Oy) Saarijärvellä. Näiden yritysten lisäksi Finnfoam Oy valmistaa XPS-eristeitä (extruded polystyrene eli suulakepuristettu polystyreeni) ja on lanseerannut EPS-tuotteet vuonna 2014.

478. Esityksen mukaan kilpailuasetelmat ovat pysyneet melko vakaina, mink