MAO:331-332/11

Etelä-Savon poliisilaitos - vainajien kuljetuspalvelut

vertailuperusteet
tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: t 346/10/JH ja 348/10/JH
Antopäivä: 7.7.2011

Etelä-Savon poliisilaitos - vainajien kuljetuspalvelut
- vertailuperusteet
- tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus


Dnrot 346/10/JH ja 348/10/JH
Antopäivä 7.7.2011


TARJOUSPYYNTÖ JA HANKINTAPÄÄTÖS

Etelä-Savon poliisilaitos on pyytänyt 6.5.2010 päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjouksia vainajien kuljetuspalveluista Etelä-Savon poliisilaitoksen toimialueella ajalla 1.9.2010–31.8.2013 tarjouspyynnössä täsmennetyillä kunnittain jaotelluilla alueilla 1–5. Tarjouspyyntö on sisältänyt mahdollisuuden jatkaa sopimuskautta yhdellä optiovuodella. Hankinnasta on julkaistu 6.5.2010 avointa menettelyä koskeva kansallinen hankintailmoitus ja 10.5.2010 korjausilmoitus. Hankintayksikkö on saanut viisi tarjousta.

Etelä-Savon poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö on päätöksellään 18.6.2010 sulkenut Päivärannan Ruusu ja Hautauspalvelu S Ky:n tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena ja valinnut palvelun tuottajaksi kaikille viidelle alueelle Suomen Hautaustoimistot Oy:n.

Päivärannan Ruusu ja Hautauspalvelu S Ky on tehnyt edellä mainitusta hankintapäätöksestä hankintaoikaisuvaatimuksen, jonka Etelä-Savon poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö on päätöksellään 18.8.2010 hylännyt.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 400.000 euroa.

Hankintayksikkö on ilmoittanut allekirjoittavansa hankinnan järjestämisestä väliaikaisen sopimuksen voittaneen tarjoajan kanssa niiden alueiden osalta, joita koskevista päätöksistä on valitettu.


PÄIVÄRANNAN RUUSU JA HAUTAUSPALVELU S KY:N VALITUS (dnro 346/10/JH)

Päivärannan Ruusu ja Hautauspalvelu S Ky on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Etelä-Savon poliisilaitoksen kilpailuttamaan vainajien kuljetuspalvelut uudelleen siten, että tarjouspyyntö laaditaan selkeämmäksi, jotta tarkempi vuosikustannusten vertailu on mahdollista.

Tarjouspyyntö on ollut epäselvä useamman kuin yhden vainajan kuljettamisen sekä paluukuljetuksen osalta. Tarjouspyynnössä ei myöskään ole huomioitu paikallisia olosuhteita ja se on ollut pienyrittäjiä syrjivä. Alueella neljä ja viisi suurimman kuluerän muodostavat ajetut kilometrit, joten käytetyt vertailuperusteiden painoarvot eivät tuo esille hankintalain edellyttämää kokonaistaloudellista edullisuutta.

Palvelumaksun suuri painoarvo suhteessa kilometrikorvauksiin on suosinut suurta yritystä pienempien kustannuksella. Alueiden neljä ja viisi todellista suuremmilla kilometrikorvauksilla on pystytty kattamaan alhaisen palvelumaksun ja lyhyiden matkojen aiheuttama vaje.

Voittaneesta tarjouksesta ei ole voitu tarkalleen laskea vuosikuluja eikä näin ollen sen kokonaistaloudellista edullisuutta. Voittaneella tarjoajalla toimivat samat henkilöt, autot ja alihankkijat usealla eri alueella ympäri Suomea, joten epäselväksi jää, pystyykö voittanut tarjoaja suoriutumaan tarjoamastaan palvelusta tarjouksessaan esittämässä ajassa.

Tarjousten vertailussa ajettujen kilometrien määrän vaikutusta kokonaishintaan ja näin ollen myös hankinnan kokonaistaloudellisuuteen ei ole laskettu.


VASTINE

Etelä-Savon poliisilaitos on esittänyt, että tarjouspyyntö ja hankintapäätös on tehty ottaen huomioon toiminnan joustavuus ja taloudellisuus. Hankintayksiköllä ei ole ollut syytä epäillä näiden edellytysten täyttymistä. Valittajan tarjous ei ole ollut mukana tarjousvertailussa, koska se on suljettu tarjouskilpailusta hankintapäätöksessä mainituilla perusteilla.


LAUSUNTO

Suomen Hautaustoimistot Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut 1.800 eurolla arvonlisäveroineen sekä korkoineen.

Suomen Hautaustoimistot Oy on esittänyt hankintayksikölle kaikki vaaditut selvitykset ja sen tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen. Valittaja on pyrkinyt rajaamaan kilpailun ainoastaan paikallisiin yrityksiin ja siten rajoittamaan kilpailua.

Suomen Hautaustoimistot Oy:llä on tarjouspyynnössä ilmoitettujen palvelujen tuottamiseksi riittävät resurssit. Tarjouspyyntö ja siinä varattu aika ovat myös antaneet mahdollisuuden lisätä kalustoa ja henkilöstöä tarvittaessa Etelä-Savon seudulle. Suomen Hautaustoimistot Oy:llä on yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa ja tarjouspyynnön mukaan alihankkijoiden käyttäminen on ollut mahdollista. Suomen Hautaustoimistot Oy:llä on myös hankintasopimuksia useiden maakunnallisten poliisilaitosten kanssa ja yhteistyö on toiminut hyvin samoin kuin Etelä-Savon alueella syyskuussa alkaneet vainajien kuljetukset.

Suomen Hautaustoimistot Oy:n hintataso on linjassa muun maan yleisen hintatason kanssa. Etelä-Savon alueella hintataso on sen sijaan aiemmin ollut muita alueita paljon korkeampi.


LISÄKIRJELMÄT

Valittaja on antanut vastaselityksen ja lisäkirjelmän.


HAUTAUSTOIMISTO MIELONEN OY:N JA SAVONLINNAN HAUTAUS- JA JUHLAPALVELU OY:N VALITUS (dnro 348/10/JH)

Hautaustoimisto Mielonen Oy ja Savonlinnan Hautaus- ja Juhlapalvelu Oy ovat vaatineet, että markkinaoikeus kumoaa Etelä-Savon poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikön 18.6.2010 tekemän päätöksen ja velvoittaa hankintayksikön järjestämään hankinnasta uuden tarjouskilpailun. Valittajat ovat myös vaatineet, että valinta- ja vertailuperusteita muutetaan siten, että ne vastaavat paremmin hankinnan kohteen luonnetta ja laatua.

Suomen Hautaustoimistot Oy:n tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön mukainen. Kun otetaan huomioon Suomen Hautaustoimistot Oy:n tämänhetkisen toimialueen laajuus suhteutettuna yrityksen käytettävissä olevaan kalustoon ja työvoimaan, sen tarjous ei ole vastannut tarjouspyynnössä asetettuja edellytyksiä. Suomen Hautaustoimistot Oy on ilmoittanut sen käytössä olevan alueella 1 yhden ruumisauton ja alueella 4 kaksi ruumisautoa, joista toinen kuuluu sen alihankkijalle. Alihankkijan kotipaikka on Outokumpu. Suomen Hautaustoimistot Oy on lisäksi ilmoittanut sen kaikkien ruumisautojen olevan tarpeen mukaan käytössä Etelä-Savon poliisilaitoksen alueella. Tarjouksessa on kuitenkin selvitys ainoastaan yhdestä lisäautosta, joka tarjouksen mukaan on käytettävissä alueella 2. Kyseinen auto on käytössä vainajien kuljetuksessa myös Kanta-Hämeen ja Oulun poliisilaitosten alueella. Suomen Hautaustoimistot Oy:n tarjouksessaan esittämistä kahdeksasta henkilöstä viisi toimii myös muiden poliisilaitosten alueella ympäri Suomea ja kaksi heistä toimii alihankkijan palveluksessa. Suomen Hautaustoimistot Oy on tarjouksessaan esittänyt kuljetuspalvelun vasteajaksi 58 minuuttia, mutta se ei ole esittänyt selvitystä siitä, mistä heidän kuljetusautonsa tulisivat ilmoituksen saatuaan lähtemään. Ottaen huomioon alueen laajuus, ei nopean palvelun edellytys voi tulla täytetyksi.

Suomen Hautaustoimistot Oy ei ole esittänyt tarjouspyynnössä edellytettyä selvitystä suoritetuista veroista ja maksuista eikä hankintalain mukaisten poissulkemisperusteiden olemassaolosta ja vastuuvakuutuksesta.

Tarjouspyynnössä esitetyt vertailuperusteet ovat olleet hankinnan kohde ja luonne huomioon ottaen vääriä. Vainajien ihmisarvon huomioiminen tarjoamalla ripeää ja luotettavaa palvelua on vainajankuljetuspalveluissa ensiarvoisen tärkeää. Sen vuoksi vasteajalla ja palvelun saatavuuden luotettavuudella tulee olla suurempi painoarvo tarjouskilpailussa kuin mikä sille on annettu.


VASTINE

Etelä-Savon poliisilaitos on esittänyt, että Suomen Hautaustoimistot Oy on liittänyt tarjousasiakirjoihinsa selvitykset tarjouspyynnössä vaadituista liiteasiakirjoista. Voittanut tarjoaja on toiminut usean muun poliisilaitoksen alueella ja näiltä saatujen tietojen mukaan se on kyennyt hoitamaan sopimuksiin liittyvät velvoitteensa. Näin ollen ei ole ollut syytä epäillä voittaneen tarjoajan kykyä hoitaa velvoitteitaan myös Etelä-Savon alueella, vaikka heidän tapansa toimia poikkeaa hieman paikallisten hautaustoimistojen toimintatavoista.

Valinta- ja vertailuperusteet sekä niiden painoarvot on pyritty valitsemaan niin, että ratkaisuksi voidaan valita poliisilaitokselle edullisin vaihtoehto kuitenkin niin, että toiminta pystytään hoitamaan tarjouspyynnössä asetettujen ehtojen puitteissa.


LAUSUNTO

Suomen Hautaustoimistot Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajat korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut 1.800 eurolla arvonlisäveroineen sekä korkoineen.

Suomen Hautaustoimistot Oy on esittänyt hankintayksikölle kaikki vaaditut selvitykset ja sen tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen. Valittajat ovat pyrkineet rajaamaan kilpailun ainoastaan paikallisiin yrityksiin ja siten rajoittamaan kilpailua.

Suomen Hautaustoimistot Oy:llä on tarjouspyynnössä ilmoitettujen palvelujen tuottamiseksi riittävät resurssit. Tarjouspyyntö ja siinä varattu aika ovat myös antaneet mahdollisuuden lisätä kalustoa ja henkilöstöä tarvittaessa Etelä-Savon seudulle. Suomen Hautaustoimistot Oy:llä on yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa ja tarjouspyynnön mukaan alihankkijoiden käyttäminen on ollut mahdollista. Suomen Hautaustoimistot Oy:llä on myös hankintasopimuksia useiden maakunnallisten poliisilaitosten kanssa ja yhteistyö on toiminut hyvin samoin kuin Etelä-Savon alueella syyskuussa alkaneet vainajien kuljetukset.

Suomen Hautaustoimistot Oy:n hintataso on linjassa muun maan yleisen hintatason kanssa. Etelä-Savon alueella hintataso on sen sijaan aiemmin ollut muita alueita paljon korkeampi.


VASTASELITYS

Valittajien mukaan heillä ei ole velvollisuutta korvata Suomen Hautaustoimistot Oy:n oikeudenkäyntikuluja. Valitus on kohdistettu hankintapäätökseen, jonka on tehnyt Etelä-Savon poliisilaitos, eikä voittanut tarjoaja ole asiassa asianosaisen asemassa. Myös vaadittua määrää paljoksutaan.


MARKKINAOIKEUDEN RATKAISUN PERUSTELUT

Asian tutkiminen

Valitusten kohteena oleva Etelä-Savon poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikön päätös 18.6.2010 koskee vainajien kuljetuspalvelujen toimittajan valintaa koko Etelä-Savon alueelle tarjouspyynnössä täsmennetyillä kunnittain jaotelluilla alueilla 1–5. Päivärannan Ruusu ja Hautauspalvelu S Ky on osallistunut tarjouskilpailuun vain alueiden 4 ja 5 osalta. Hautaustoimisto Mielonen Oy on puolestaan osallistunut tarjouskilpailuun vain alueen 1 sekä Savonlinnan Hautaus- ja Juhlapalvelu Oy alueen 4 osalta. Markkinaoikeus on tämän vuoksi tutkinut asian kyseisten alueiden osalta.

Sovellettavat säännökset

Kysymyksessä olevan palveluhankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo ylittää koko hankinta-alueen osalta julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 16 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun EU-kynnysarvon. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan kyseessä on kuitenkin hankintalain liitteen B mukainen toissijainen palveluhankinta. Näin ollen hankintaan tulevat hankintalain 21 §:n 2 ja 3 momentissa säädetyn mukaisesti sovellettaviksi hankintalain I, III ja IV osien säännösten lisäksi lain II osasta sanotuissa lainkohdissa mainitut säännökset, muun ohella hankintalain 46 §.

Hankintamenettely

Hankintalain 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Vertailuperusteiden ja niiden painoarvojen asettaminen sekä soveltaminen

Valittajat ovat esittäneet, että tarjouspyyntö on ollut epäselvä ja että tarjouspyynnössä asetetut vertailuperusteet ovat olleet vääriä hankinnan kohde ja luonne huomioon ottaen. Lisäksi valittajat ovat esittäneet, että tarjouspyyntö on ollut pienyrittäjiä ja paikallisia olosuhteita syrjivä. Hankintapäätöksessä ei myöskään ole huomioitu tarjousten kokonaiskustannuksia.

Hankintalain 69 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Pykälän 2 momentin mukaan tarjouspyynnössä on oltava muun ohella hankinnan kohde sekä tarjouksen valintaperuste ja kokonaistaloudellista edullisuutta käytettäessä myös tarjouksen vertailuperusteet ja niiden tärkeysjärjestys.

Hankintalain 72 §:n 1 momentin mukaan tarjouksista on hyväksyttävä se, joka on hankintayksikön kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen arvioinnissa käytettävien vertailuperusteiden tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja mahdollistaa tarjousten puolueeton arviointi. Pykälän 2 momentin mukaan käytettäessä valintaperusteena kokonaistaloudellista edullisuutta myös arvioinnissa käytettävät vertailuperusteet on ilmoitettava tärkeysjärjestyksessä hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä.

Markkinaoikeus toteaa, että käytettäessä valintaperusteena kokonaistaloudellista edullisuutta hankintayksiköllä on harkintavaltaa sovellettavien kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteiden sekä niiden mahdollisen painotuksen määrittämisessä. Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteina tulee kuitenkin käyttää sellaisia seikkoja, joiden perusteella voidaan selvittää, mikä tarjouksista on taloudellisesti edullisin. Vertailuperusteiden tulee lisäksi liittyä hankinnan kohteeseen ja olla luonteeltaan syrjimättömiä. Vertailuperusteet eivät myöskään saa antaa hankintayksikölle rajoittamatonta vapautta tarjousten vertailun toteuttamisessa.

Tarjouspyynnössä on ilmoitettu hankinnan kohteeksi vainajien kuljetuspalvelut Etelä-Savon poliisilaitoksen toimialueella. Hankinnan kohdealue on kattanut 17 kuntaa, jotka on jaettu viiteen eri alueeseen tarjouspyynnössä tarkemmin määritellyn kuntajaon mukaisesti. Tarjouksen on voinut antaa kaikkien viiden alueen osalta, mutta myös osatarjoukset jonkun tai joidenkin alueiden osalta on hyväksytty.

Päivärannan Ruusu ja Hautauspalvelu S Ky on antanut tarjouksen alueiden 4 ja 5 osalta, Hautaustoimisto Mielonen Oy alueen 1 osalta ja Savonlinnan Hautaus- ja Juhlapalvelu Oy alueen 4 osalta.

Tarjouksen valintaperusteena on tarjouspyynnön mukaan ollut kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka vertailuperusteiksi on ilmoitettu:

– Palvelumaksun kokonaishinta 60 prosentin painoarvolla.
– Kilometrikorvauksen hinta (senttiä/km) silloin kun kuljetettavana on yksi vainaja 20 prosentin painoarvolla.
– Kilometrikorvauksen hinta (senttiä/km) silloin kun kuljetettavana on enemmän kuin yksi vainaja 10 prosentin painoarvolla.
– Palvelun vasteaika 10 prosentin painoarvolla. Palvelun vasteajassa eli valmiusajassa tarkastellaan sitä aikaa, joka kuluu palvelun toimittajalle tehdystä ilmoituksesta siihen, kun tehtävää hoitava ajoneuvo on lähtenyt liikkeelle.

Tarjouspyynnössä on hinnan osalta ilmoitettu myös seuraavaa:

”Palvelun hinta muodostuu palvelumaksusta ja kilometrikorvauksesta. Hinnat tulee esittää euromääräisinä ilman arvonlisäveroa.

Palvelumaksuun sisältyvän hinnan tulee sisältää mm. seuraavat palvelut:

Vainajan kuljetuksen terveyskeskukseen tai vastaavaan säilyttämispaikkaan sekä oikeuslääketieteelliseen avaukseen sille paikkakunnalle, jossa tämä toimenpide suoritetaan, avauksen odotusajan ja vainajan palauttamisen johonkin poliisilaitoksen toimialueen kuntaan, vainajan käsittelyssä ja kuljetuksessa tarvittavat välineet, vainajan riisumisen sekä muut tehtävään liittyvät palvelut ja mahdolliset ulkopuoliset maksut.”

Tarjouspyynnön liitteenä olleessa asiakirjassa on lisäksi esitetty tarkempi kuvaus vertailuperusteiden soveltamisesta sekä esimerkkilaskelma pisteytyksestä.

Markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyyntö on ollut riittävän selvä vertailukelpoisten tarjousten antamiseen. Tarjouspyynnössä esitetyt vertailuperusteet ovat liittyneet hankinnan kohteeseen, olleet syrjimättömiä ja ne ovat mahdollistaneet tarjousten puolueettoman arvioinnin. Hankintayksiköllä vertailuperusteiden ja niiden painotuksen asettamisessa oleva harkintavalta huomioon ottaen tarjouspyynnön ei voida katsoa olleen hankintalain vastainen.

Hankintapäätöksestä ja sen liitteenä olleesta tarjousten vertailutaulukosta ilmenee, että hankintayksikkö on vertaillut tarjouksia palvelumaksun, yhden vainajan ja toisaalta usean vainajan kuljetukselle ilmoitettujen kilometrikorvausten sekä vasteajan osalta. Markkinaoikeus katsoo, että tarjousten vertailu on suoritettu tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla, eikä hankintayksikkö siten ole tältäkään osin menetellyt valittajien esittämällä tavalla hankintalain vastaisesti.

Päivärannan Ruusu ja Hautauspalvelu S Ky:n tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Hankintalain 46 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta.

Päivärannan Ruusu ja Hautauspalvelu S Ky:n tarjouksen mukaan kuljetukselle laskettava hinta määräytyy sen mukaan, mille vaihteluvälille 20 kilometrin välein porrastetussa hinnastossa ajettava kilometrimäärä sijoittuu. Hintaan vaikuttaa myös se, onko autossa kuljettajan lisäksi apumies. Lisäksi hintaan vaikuttavat eri toimenpiteille laskettavat erilliskorvaukset, joita tarjouksen mukaan ovat huonokuntoisen vainajan lisä, nostolakana, arkkupussi, vainajan riisuminen, odotusaika ja hälytysmaksu.

Markkinaoikeus toteaa, että annetuissa tarjouksissa on tullut noudattaa tarjouspyynnössä asetettuja jaotteluja kokonaishinnan muodostumisen osalta tarjousten vertailtavuuden vuoksi. Saapuneiden tarjousten perusteella on todettavissa, että tarjoajat ovat esittäneet tarjouspyynnössä edellytetyt kokonaishinnan osatekijät yhtenevällä tavalla lukuun ottamatta Päivärannan Ruusu ja Hautauspalvelu S Ky:n tarjousta, jonka tarjouksesta on puuttunut vaadittu kilometrikorvaus.

Markkinaoikeus katsoo, että Päivärannan Ruusu ja Hautauspalvelu S Ky:n on ilmoittanut tarjouksensa hintatiedot tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten vastaisesti eikä sen tarjous tämän johdosta ole ollut vertailukelpoinen muiden tarjousten kanssa. Näin ollen hankintayksikön on tullutkin sulkea Päivärannan Ruusu ja Hautauspalvelu S Ky:n tarjous tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.


Voittaneen tarjoajan soveltuvuus ja tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Valittajat ovat esittäneet, ettei voittaneen tarjoajan tarjous ole vastannut tarjouspyyntöä, koska sen käytössä olevat henkilöstö- ja kalustomäärät eivät voi olla riittävät alueen laajuus huomioon ottaen. Lisäksi voittanut tarjoaja ei valittajien mukaan ole esittänyt kaikkia tarjouspyynnössä vaadittuja selvityksiä hankintayksikölle.

Tarjouspyynnön mukaan tarjouksessa on ilmoitettava palveluntarjoajan koko käytössä oleva ajoneuvokalusto, mukaan lukien mahdollinen alihankkija, sekä kaluston sijoittuminen alueittain. Käytettäessä alihankkijoita, tarjoajan tulee vastata alihankkijan palvelusta kuin omastaan. Lisäksi tarjouspyynnön mukaan kuljetuspalvelun saatavuus on taattava kaikkina viikonpäivinä ja kaikkina vuorokauden aikoina siten, että tarjoaja kykenee itsenäisesti hoitamaan kaikki vainajan siirtämiseen liittyvät toimenpiteet. Tarjouksessa on esitettävä selvitys siitä, että tarjoajan henkilöstöresurssit riittävät edellä mainitun ehdottoman edellytyksen täyttämiseksi. Kuljetuspalvelun vasteaika voi tarjouspyynnön mukaan olla enintään yksi tunti.

Tarjoajien on lisäksi tullut liittää tarjousasiakirjoihin seuraavat selvitykset:

– Todistus siitä, että toimittaja on merkitty ammatti- ja elinkeinorekisteriin.
– Selvitys siitä, että tarjouksen antaja on huolehtinut veroista ja muista lakisääteisistä velvoitteista (verojäämistä, ennakkoperintärekisteriote, todistus maksetuista eläkevakuutuksista).

Suomen Hautaustoimistot Oy on tarjouksessaan ilmoittanut yksityiskohtaisesti kuljetuksissa käytettävien ajoneuvojen tiedot ja lukumäärän alueittain sekä palveluksessaan toimivan henkilöstön. Lisäksi voittanut tarjoaja on nimennyt käyttämänsä alihankkijan sekä alihankkijan palveluksessa toimivan henkilöstön ja käytössä olevan kaluston. Voittanut tarjoaja on edelleen ilmoittanut vastaavansa alihankkijansa palvelusta kuin omastaan. Lisäksi se on ilmoittanut koko oman ja alihankkijansa kaluston olevan käytettävissä vainajien päivystys- ja paluukuljetuksiin koko Etelä-Savon alueella. Voittanut tarjoaja on ilmoittanut voivansa tarvittaessa lisätä nopeasti henkilöstön ja kaluston määrää kyseisellä alueella. Lisäksi voittanut tarjoaja on ilmoittanut kuljetuspalvelun vasteajakseen kaikkien alueiden osalta 58 minuuttia.

Suomen Hautaustoimistot Oy:n tarjouksen liitteenä on ollut ote kaupparekisteristä sekä todistukset verojen ja eläkevakuutusten maksamisesta.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnössä ei ole asetettu vähimmäisvaatimuksia tarjottavan kaluston tai henkilöstön määrälle taikka sijainnille. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tarjoajilla ei myöskään lähtökohtaisesti tarvitse olla tarjouspyynnössä edellytettyjä resursseja hallussaan vielä tarjouksen tekohetkellä. Riittävää on, että tarjouksessa on sitouduttu hankinnan toteuttamiseen tarjouspyynnössä edellytetyillä resursseilla sopimuskauden alkaessa.

Edellä mainitulla tavalla Suomen Hautaustoimistot Oy on ilmoittanut tarjouksessaan tarjouspyynnössä edellytetyt tiedot ja sitoutunut toteuttamaan hankinnan tarjouspyynnössä asetettujen ehtojen mukaisesti. Markkinaoikeus katsoo, että Suomen Hautaustoimistot Oy:n tarjous ei ole ollut valittajien esittämin tavoin tarjouspyynnön vastainen. Hankintayksiköllä on lisäksi ollut oikeus luottaa siihen, että tarjoajan tarjouksessaan esittämät tiedot ovat pitäneet paikkansa. Näin ollen hankintayksikkö on voinut harkintavaltansa puitteissa katsoa, että Suomen Hautaustoimistot Oy tulee suoriutumaan hankinnan toteuttamisesta. Hankintayksikkö ei ole menetellyt virheellisesti, kun se ei ole sulkenut Suomen Hautaustoimistot Oy:tä tai sen tarjousta tarjouskilpailun ulkopuolelle.

Johtopäätös

Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajien esittämin tavoin julkisista hankinnoista annettujen oikeusohjeiden vastaisesti. Valitukset on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Hautaustoimisto Mielonen Oy ja Savonlinnan Hautaus- ja Juhlapalvelu Oy ovat katsoneet, etteivät he ole velvollisia korvaamaan tarjouskilpailun voittaneen Suomen Hautaustoimistot Oy:n oikeudenkäyntikuluja, koska tämä ei ole asiassa asianosaisen asemassa.

Hankintalain 80 §:n 1 momentin (348/2007) mukaan markkinaoikeus ei saa ratkaista asiaa varaamatta hankintayksikölle ja muille, joita asia koskee, tilaisuutta tulla kuulluksi. Markkinaoikeus on varannut Suomen Hautaustoimistot Oy:lle tilaisuuden lausua asiassa, koska asiassa annettavalla ratkaisulla on saattanut olla vaikutusta myös tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan asemaan.

Suomen Hautaustoimistot Oy on antanut asiassa kaksi lausuntoa valitusten johdosta. Yhtiölle on aiheutunut lausuntojen antamisesta kuluja. Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos yhtiö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Tämän vuoksi valittajat on velvoitettava korvaamaan Suomen Hautaustoimistot Oy:n oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä.


MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Markkinaoikeus hylkää valitukset.

Markkinaoikeus velvoittaa Päivärannan Ruusu ja Hautauspalvelu S Ky:n korvaamaan Suomen Hautaustoimistot Oy:n oikeudenkäyntikulut 1.000 eurolla.

Markkinaoikeus velvoittaa Hautaustoimisto Mielonen Oy:n ja Savonlinnan Hautaus- ja Juhlapalvelu Oy:n yhteisvastuullisesti korvaamaan Suomen Hautaustoimistot Oy:n oikeudenkäyntikulut 1.000 eurolla.

Korvauksille on maksettava vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan siitä lähtien, kun kuukausi on kulunut siitä päivästä, jona tämä päätös on ollut asianosaisten saatavissa.


MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden lainoppineet jäsenet Pasi Yli-Ikkelä ja Sami Rautiainen. 
Julkaistu 7.7.2011