MAO:566/20

Helsingin kaupunki ja Helsingin Konsernihankinta Oy - ilmanpuhdistimien vuokraukset ja huollot

julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - syrjimätön kohtelu

Diaarinumero: 2019/397 ja 2019/398
Antopäivä: 21.12.2020


Asioiden tausta

Helsingin kaupunki ja Helsingin Konsernihankinta Oy (jäljempänä myös hankintayksiköt) ovat ilmoittaneet 1.7.2019 julkaistulla EUhankintailmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta yhteishankinnasta koskien ilmanpuhdistimien vuokrauksen ja huollon palveluhankintaa 24 kuukauden sopimuskaudelle ja 24 kuukauden mittaiselle optiokaudelle. Hankinta on jaettu kolmeen osaan eli kohderyhmään.

Helsingin kaupungin hankintajohtaja on 25.11.2019 tekemällään hankintapäätöksellä § 82 valinnut puitesopimustoimittajiksi hankinnan kohderyhmään 1 Energiakonsultit insto Oy:n, Cramo Finland Oy:n ja Cair AB Finland Filialin, kohderyhmään 2 Energiakonsultit insto Oy:n ja Cair AB Finland Filialin sekä kohderyhmään 3 Energiakonsultit insto Oy:n ja Cramo Finland Oy:n (markkinaoikeuden asia dnro 2019/397).

Helsingin Konsernihankinta Oy on 25.11.2019 tekemällään hankintapäätöksellä § 29 valinnut puitesopimustoimittajiksi hankinnan kohderyhmään 1 Energiakonsultit insto Oy:n, Cramo Finland Oy:n ja Cair AB Finland Filialin, kohderyhmään 2 Energiakonsultit insto Oy:n ja Cair AB Finland Filialin sekä kohderyhmään 3 Energiakonsultit insto Oy:n ja Cramo Finland Oy:n (markkinaoikeuden asia dnro 2019/398).

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut 2.000.000 euroa.

Hankintapäätöksiä ei ole pantu täytäntöön.

Asioiden käsittely markkinaoikeudessa

Valitukset

Vaatimukset

Cair AB Finland Filial on vaatinut markkinaoikeuden asioissa dnrot 2019/397 ja 2019/398 toimittamissaan yhteneväisissä valituksissa, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevat hankintapäätökset ja velvoittaa hankintayksiköt korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksiköt korvaamaan yhteisvastuullisesti sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut yhteisesti molemmissa asioissa 6.440 eurolla lisättynä oikeudenkäyntimaksun määrällä viivästyskorkoineen.

Valittaja on vielä vaatinut, että sille annetaan tilaisuus tutustua Energiakonsultit insto Oy:n tarjouksen liitteenä olleisiin mittauspöytäkirjoihin.

Perusteet

Hankintayksiköiden olisi tullut sulkea Energiakonsultit insto Oy:n ja Cramo Finland Oy:n tarjoukset tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisina. Energiakonsultit insto Oy:n ja Cramo Finland Oy:n tarjoamat laitteet eivät ole täyttäneet tarjouspyynnön vaatimusta, jonka mukaan tarjottavien laitteiden tulee täyttää tarjouspyynnön vaatimukset puhtaan ilman tuotosta ja äänitason enimmäismäärästä samanaikaisesti.

Hankintayksiköt ovat laiminlyöneet velvollisuutensa selvittää tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus. Tarjouksissa annettujen tietojen virheellisyys on ollut ilmeistä asiantuntevalle henkilölle. Hankintayksiköiden suorittamat testit ja niiden tulokset ovat olleet epäluotettavia. Testien olosuhteista ja toteuttamistavoista ei ole ollut saatavilla riittäviä tietoja, eikä testejä ole toteutettu akreditoiduissa tiloissa. Tarjoajilla ei ole ollut tietoa siitä, onko laitteita käytetty testiolosuhteissa sellaisella teholla, joka on täyttänyt samanaikaisesti tarjouspyynnön vaatimukset puhtaan ilman tuotosta ja äänitason enimmäismäärästä. Hankintayksiköiden testauspöytäkirjoista ja muistiosta on käynyt ilmi, että testeissä on mitattu ainoastaan laitteiden desibelitasoa. Koska hankintayksiköt ovat kuitenkin sulkeneet osan tarjouksista tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisina, hankintamenettelyssä ei ole noudatettu yhdenvertaisen kohtelun vaatimusta.

Vastine

Vaatimukset

Helsingin kaupunki ja Helsingin Konsernihankinta Oy ovat yhteisessä vastineessaan markkinaoikeuden asioissa dnrot 2019/397 ja 2019/398 vaatineet, että markkinaoikeus hylkää valitukset ja velvoittaa valittajan korvaamaan Helsingin kaupungin arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.700 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjouspyynnössä hankintayksiköille on varattu mahdollisuus tarvittaessa testata, täyttääkö tarjottu laite tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset. Koska tarjoajien selvitykset äänitasosta ovat olleet vaikeatulkintaisia, hankintayksiköt ovat päättäneet käyttää oikeuttaan testata ne laitteet, joiden äänitasoksi tarjoajat ovat ilmoittaneet tarjouksessaan enintään 35 desibeliä. Muiden vaatimusten osalta hankintayksiköt eivät ole katsoneet testausta tarpeelliseksi. Testauksen järjestäminen on ollut hankintayksiköiden harkintavallassa. Hankintayksiköillä on ollut oikeus luottaa tarjouksissa ilmoitettuihin tietoihin, eikä yhden ominaisuuden testaamisesta ole voinut seurata velvollisuutta testata myös kaikkia muita vaadittuja ominaisuuksia.

Hankintayksiköillä ei ole ollut velvollisuutta antaa äänitason testausta ulkopuolisen tahon suoritettavaksi. Hankintayksiköillä ei ole ollut myöskään velvollisuutta käyttää testaamiseen akreditoituja tai sertifioituja tiloja. Testaukset on suoritettu äänieristetyssä musiikkistudiossa kalibroidulla desibelimittarilla, millä on varmistettu mittausten luotettavuus ja tasapuolisuus. Testaukset on suoritettu 0,6 metrin etäisyydellä laitteesta, 0,6 metrin korkeudella lattiasta ja vaaditulla puhtaan ilman tuotolla. Hankintayksiköiden käyttämät menetelmät ovat olleet luotettavia. Lisäksi hankintayksiköt ovat huomioineet testauksessa neljän desibelin mittausepävarmuuden siten, että vasta 39 desibeliä testissä ylittäneet laitteet on hylätty. Hankintayksiköt ovat toteuttaneet testin kaikkien tarjoajien osalta yhdenmukaisesti.

Testaukset on suoritettu tarjouksissa ilmoitetuilla säätötasoilla. Testaustilanteessa asetettu säätötaso on käynyt ilmi kunkin laitteen testauspöytäkirjasta. Hankintayksiköillä on ollut oikeus luottaa tarjouksissa ilmoitettuihin puhtaan ilman tuoton määriin. Energiakonsultit insto Oy:n ja Cramo Finland Oy:n tarjoukset ovat olleet tarjouspyynnön mukaisia, joten hankintayksiköillä ei ole ollut velvollisuutta sulkea niitä tarjouskilpailusta. Hankintayksiköt ovat kohdelleet tarjoajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä testausta suorittaessaan että päätöksenteon osalta.

Kuultavien lausunnot

Cramo Finland Oy on markkinaoikeuden asiassa dnro 2019/397 esittänyt, että sen tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen.

Energiakonsultit insto Oy on markkinaoikeuden asioissa dnrot 2019/397 ja 2019/398 esittänyt, että sen tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen. Tarjouspyynnössä pyydetyt todistukset ovat olleet ulkopuolisten ja luotettavien tutkimuslaitosten tekemiä. Hankintayksiköiden suorittamat testit on toteutettu asiallisesti ja tasapuolisesti.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että testauspöytäkirjoista ja muistiosta on käynyt ilmi, että testeissä on mitattu ainoastaan laitteiden desibelitasoa eikä samanaikaisesti puhtaan ilman tuottoa, vaikka se on tarjouspyynnössä asetettu vaatimukseksi. Testauspöytäkirjojen ja muistion perusteella ei voi tietää, onko laitteita käytetty vaaditulla teholla vai pienemmällä teholla, joka olisi mahdollistanut pääsemisen alle raja-arvon äänimäärän osalta. Tarjouspyyntö on ollut epäselvä, testejä ei ole suoritettu asianmukaisesti ja tarjouksia ei ole voitu vertailla keskenään.

Muut kirjelmät

Hankintayksikötovat esittäneet, että valittajan pyytämät asiakirjat ovat Energiakonsultit insto Oy:n liikesalaisuuksia.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeuden asiat dnrot 2019/397 ja 2019/398

Tiedon antaminen asiakirjasta

Valittaja on vaatinut, että sille annetaan tilaisuus tutustua Energiakonsultit insto Oy:n tarjouksen liitteenä olleisiin mittauspöytäkirjoihin.

Markkinaoikeus toteaa, että valittajan vaatimat asiakirjat on toimitettu markkinaoikeudelle osana oikeudenkäyntiaineistoa. Asiassa on siten valittajan esittämän vaatimuksen osalta kysymys oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 7 §:ssä tarkoitetun oikeudenkäyntiasiakirjan saamisedellytyksistä.

Oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 8 §:n mukaan oikeudenkäyntiasiakirjan julkisuudesta ja salassapidosta on voimassa, mitä asiakirjan julkisuudesta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (jäljempänä julkisuuslaki) tai muussa laissa säädetään, jollei oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetussa laissa toisin säädetä. Saman pykälän mukaan hallintotuomioistuin voi kuitenkin salassapitosäännösten estämättä antaa oikeudenkäyntiasiakirjasta tiedon siinä laajuudessa kuin se on tarpeen oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin taikka asiaan liittyvän tärkeän yleisen tai yksityisen edun turvaamiseksi.

Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan mukaan salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat, jollei erikseen toisin säädetä, asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liikesalaisuudesta, samoin kuin sellaiset asiakirjat, jotka sisältävät tietoja muusta vastaavasta yksityisen elinkeinotoimintaa koskevasta seikasta, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi elinkeinonharjoittajalle taloudellista vahinkoa, ja kysymys ei ole kuluttajien terveyden tai ympäristön terveellisyyden suojaamiseksi tai toiminnasta haittaa kärsivien oikeuksien valvomiseksi merkityksellisistä tiedoista tai elinkeinonharjoittajan velvollisuuksia ja niiden hoitamista koskevista tiedoista.

Julkisuuslain 11 §:ssä säädetään asianosaisen oikeudesta tiedonsaantiin. Pykälän 1 momentin mukaan hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.

Julkisuuslain 11 §:n 2 momentin 6 kohdan mukaan asianosaisella, hänen edustajallaan ja avustajallaan ei ole mainitun pykälän 1 momentissa tarkoitettua oikeutta julkisessa hankinnassa toisen ehdokkaan tai tarjoajan liikesalaisuutta koskeviin tietoihin; tieto tarjousten vertailussa käytetystä kokonaishinnasta on kuitenkin aina annettava.

Oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 9 §:ssä säädetään asianosaisen oikeudesta tiedonsaantiin. Pykälän 1 momentin mukaan oikeudenkäynnin osapuolena olevalla asianosaisella on oikeus saada tieto muustakin kuin julkisesta oikeudenkäyntiasiakirjasta, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn, jollei mainitun pykälän 2 tai 3 momentista muuta johdu. Pykälän 3 momentin mukaan hallintotuomioistuin voi kuitenkin jättää antamatta muun ohella julkisuuslain 11 §:n 2 momentin 6 kohdassa mainitun salassa pidettäväksi säädetyn tiedon, jos tiedon antamatta jättäminen on välttämätöntä salassapitosäännöksessä tarkoitetun edun suojaamiseksi eikä tiedon antamatta jättäminen vaaranna oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista.

Edellä mainittua oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 9 §:ää koskevassa hallituksen esityksessä (HE 12/2006 vp s. 28) on todettu, että harkittaessa tiedon antamatta jättämistä 3 momentin perusteella on otettava huomioon tiedon ilmaisemisesta aiheutuva haitta tai vahinko niille eduille, joiden suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on säädetty julkisuuslaissa. Näitä etuja ovat yksityisyyden, terveyden ja lapsen edun turvaaminen, liike- ja ammattisalaisuuksien ja niiden rinnastettavien yritystoimintaa koskevien tietojen suojaaminen, yleinen järjestys ja turvallisuus sekä muu erittäin tärkeä yksityinen tai julkinen etu. Tieto voidaan jättää antamatta asianosaiselle vain, kun tämä on välttämätöntä salassa pidettäväksi säädettyjen etujen suojelemiseksi eikä tiedon antamatta jättäminen vaaranna oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista.

Hankintayksiköt ovat esittäneet, että valittajan pyytämät asiakirjat ovat Energiakonsultit insto Oy:n liikesalaisuuksia.

Valittajalla on oikeudellinen intressi sellaisiin tietoihin, joilla voi olla merkitystä arvioitaessa sitä, onko hankintamenettely ollut julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaista. Harkittaessa vaadittujen asiakirjojen antamista valittajalle on otettava huomioon asiakirjojen antamisesta Energiakonsultit insto Oy:lle aiheutuva haitta tai vahinko sekä toisaalta oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaamisen edellytykset.

Markkinaoikeus katsoo, että valittajan vaatimuksen kohteena olevat salaisiksi ilmoitetut tiedot sisältävät sellaista yksityiskohtaista tietoa suoritetuista testauksista ja niiden tuloksista sekä Energiakonsultit insto Oy:n tarjoamista laitteista ja niiden teknisistä ominaisuuksista, että kysymys on julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdassa tarkoitetuista liikesalaisuuksista. Tiedon antamatta jättäminen on välttämätöntä salassapitosäännöksessä tarkoitetun edun eli liikesalaisuuksien suojaamiseksi.

Kun otetaan huomioon edellä mainittu ja jäljempänä hankintamenettelyn oikeellisuudesta lausuttu, markkinaoikeus katsoo, ettei valittajan vaatimien tietojen antamatta jättäminen vaaranna oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista.

Edellä todetuin perustein valittajan vaatimukset tiedon antamisesta asiakirjasta on hylättävä.

Pääasiaratkaisun perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 67 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden liitteet on laadittava niin selviksi, että niiden perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 71 §:n 1 momentin mukaan hankinnan kohdetta kuvaavat määritelmät sekä niihin mahdollisesti sisältyvät tekniset eritelmät on esitettävä hankintailmoituksessa, tarjouspyynnössä, neuvottelukutsussa tai näiden liitteissä ja niissä on vahvistettava rakennusurakoilta, palveluilta tai tavaroilta vaadittavat ominaisuudet. Määritelmien on mahdollistettava tarjoajille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun, eivätkä ne saa perusteettomasti rajoittaa kilpailua julkisissa hankinnoissa.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.

Hankintalain 79 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan hankintayksikön on ennen tarjousten valintaa tarkistettava, että tarjous on hankintailmoituksessa ja hankinta-asiakirjoissa asetettujen vaatimusten, ehtojen ja perusteiden mukainen.

Hankintamenettelyn kulku

Tarjouspyynnön kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit" kohderyhmälle 1 "Ilmanpuhdistimien vuokraus, huone 200 m3" on asetettu muun ohella seuraavat vaatimukset:

"Puhtaan ilman tuotto

Laitteen puhtaan ilman tuotto on vähintään 400m3/h. Ilmoitettava laitteen puhtaan ilman tuotto.

Ilmoitettava säätötaso, jolla puhtaan ilman tuotto 400 m3/h toteutuu.

[– –]

Äänitaso

Äänitaso enintään 35 dB (A) 0,6 m etäisyydellä äänilähteestä säätötasolla, jolla puhtaanilman tuotto 400 m3/h toteutuu.

Tarjoajan tulee osoittaa, että tarjotun laitteen äänitaso ulkopuolisen tahon mittaamana. Mittaus tulee tapahtua kalibroidulla mittalaitteella vaatimuksen mukaisessa testaustilanteessa. Tarjoaja lataa ulkopuolisen tahon mittaustuloksen.

Testaustilanne:

    • Äänitaso on mitattava 0,6 m metrin etäisyydellä laitteesta 0,6 m korkeudella lattiassa
    • Puhtaan ilman tuotto vähintään 400 m3/h".

Edellä mainitussa tarjouspyynnön kohdassa on lisäksi esitetty vastaavanlaiset vaatimukset kohderyhmälle 2 "Ilmanpuhdistimien vuokraus, huone 90 m3" puhtaan ilman tuoton ollessa 180 kuutiometriä tunnissa sekä kohderyhmälle 3 "Ilmanpuhdistimien vuokraus, huone 200 m3 T-VOC" puhtaan ilman tuoton ollessa 400 kuutiometriä tunnissa.

Edellä mainitussa tarjouspyynnön kohdassa on lisäksi kaikkien kohderyhmien osalta todettu, että hankintayksikkö voi tarvittaessa testata, täyttääkö laite vaatimukset.

Hankintayksikkö on saanut tarjoukset yhdeksältä tarjoajalta. Cramo Finland Oy ja Energiakonsultit insto Oy ovat jättäneet tarjoukset kaikkiin kohderyhmiin.

Cramo Finland Oy on tarjonnut samaa laitetta kaikkiin kolmeen kohderyhmään ja ilmoittanut jokaisessa kohderyhmässä laitteen puhtaan ilman tuotoksi 465 kuutiometriä tunnissa. Lisäksi Cramo Finland Oy on ilmoittanut kohderyhmissä 1 ja 3 puhtaan ilman tuoton 400 kuutiometriä tunnissa toteutuvan säätötasolla 2. Myös kohderyhmässä 2 Cramo Finland Oy on ilmoittanut puhtaan ilman tuoton 180 kuutiometriä tunnissa toteutuvan säätötasolla 2. Kohderyhmissä 1 ja 3 Cramo Finland Oy on ilmoittanut äänitasoksi 26,4 desibeliä 0,6 metrin etäisyydellä äänilähteestä puhtaan ilman tuoton ollessa 400 kuutiometriä tunnissa. Myös kohderyhmässä 2 Cramo Finland Oy on ilmoittanut äänitasoksi 26,4 desibeliä 0,6 metrin etäisyydellä äänilähteestä puhtaan ilman tuoton ollessa 180 kuutiometriä tunnissa. Cramo Finland Oy on liittänyt tarjoukseensa tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla ulkopuolisen tahon testausraportin.

Energiakonsultit insto Oy on tarjonnut yhtä laitetta kohderyhmiin 1 ja 3 ja toista kohderyhmään 2. Kohderyhmissä 1 ja 3 Energiakonsultit insto Oy on ilmoittanut laitteen puhtaan ilman tuotoksi 400 kuutiometriä tunnissa. Kohderyhmässä 2 Energiakonsultit insto Oy on ilmoittanut laitteen puhtaan ilman tuotoksi 180 kuutiometriä tunnissa. Kohderyhmissä 1 ja 3 Energiakonsultit insto Oy on ilmoittanut puhtaan ilman tuoton 400 kuutiometriä tunnissa toteutuvan säätötasolla 279. Kohderyhmässä 2 Energiakonsultit insto Oy on ilmoittanut puhtaan ilman tuoton 180 kuutiometriä tunnissa toteutuvan säätötasolla Sleep/1. Energiakonsultit insto Oy on 10.9.2019 täsmentänyt hankintayksikön pyynnöstä, että vaadittu puhtaan ilman tuotto toteutuu säätötasolla Sleep. Kohderyhmissä 1 ja 3 Energiakonsultit insto Oy on ilmoittanut äänitasoksi 35 desibeliä 0,6 metrin etäisyydellä äänilähteestä puhtaan ilman tuoton ollessa 400 kuutiometriä tunnissa. Myös kohderyhmässä 2 Energiakonsultit insto Oy on ilmoittanut äänitasoksi 35 desibeliä 0,6 metrin etäisyydellä äänilähteestä puhtaan ilman tuoton ollessa 180 kuutiometriä tunnissa. Energiakonsultit insto Oy on liittänyt tarjoukseensa tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla ulkopuolisen tahon testausraportit.

Muutoksenhaun kohteena olevissa hankintapäätöksissä on todettu muun ohella testatun laitteet, joiden äänitasoksi tarjoaja on ilmoittanut enintään 35 desibeliä. Laitteiden testausta koskevassa 6.11.2019 päivätyssä muistiossa "Ilmanpuhdistimien dBmittaukset" on todettu muun ohella, että lähtökohtana on ollut mitata 13 ilmanpuhdistimen desibelitasoja ja että tarkoituksena on ollut selvittää, onko laitteen äänitaso enintään 35 desibeliä säätötasolla, jolla tarjouksen mukaan vaadittu puhtaan ilman tuotto toteutuu. Muistiossa on kuvattu muun ohella laitteiden testausolosuhteita ja testauksessa käytettäviä laitteita. Muistiossa on todettu muun ohella, että desibelimittari on asetettu lattiaan teipattuun jalustaan 60 senttimetrin korkeudelle lattiasta ja 60 senttimetrin etäisyydelle mitattavista ilmanpuhdistimista ja että mitattavat ilmanpuhdistimet on sijoitettu samaan teipillä merkittyyn kohtaan lattialle. Lisäksi muistiossa on todettu, että mittausolosuhteiden tuoman epävarmuuden on arvioitu olevan neljä desibeliä.

Hankintayksiköt ovat laatineet testauspöytäkirjat kaikista testaamistaan laitteista. Testauspöytäkirjoissa testausetäisyydeksi on ilmoitettu 0,6 metriä laitteesta ja korkeudeksi 0,6 metriä lattiasta. Jokaisessa testauspöytäkirjassa on lisäksi ilmoitettu säätötaso, jolla laitetta on testattu.

Cramo Finland Oy:n laitteen testauspöytäkirjasta on käynyt ilmi, että hankintayksiköt ovat testanneet laitetta säätötasolla 2 ja että äänitaso testausetäisyydellä on ollut 35,7 desibeliä. Energiakonsultit insto Oy:n kohderyhmiin 1 ja 3 tarjoaman laitteen testauspöytäkirjasta on käynyt ilmi, että hankintayksiköt ovat testanneet laitetta säätötasolla 279 ja että äänitaso testausetäisyydellä on ollut 30,1 desibeliä. Energiakonsultit insto Oy:n kohderyhmään 2 tarjoaman laitteen testauspöytäkirjasta on käynyt ilmi, että hankintayksiköt ovat testanneet laitetta säätötasolla Sleep ja että äänitaso testausetäisyydellä on ollut 29,0 desibeliä.

Valittajan kohderyhmiin 1, 2 ja 3 tarjoamien laitteiden testauspöytäkirjoista on käynyt ilmi, että laitteiden äänitasot valittajan tarjouksessa ilmoitetuilla säätötasoilla ovat testausetäisyydellä olleet 35,3 desibeliä, 37,3 desibeliä ja 38,9 desibeliä.

Asian arviointi

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikön olisi tullut sulkea Energiakonsultit insto Oy:n ja Cramo Finland Oy:n tarjoukset tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisina, koska niiden tarjoamat laitteet eivät ole täyttäneet tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia puhtaan ilman tuotosta ja äänitason enimmäismäärästä samanaikaisesti. Valittajan mukaan hankintayksiköt ovat laiminlyöneet velvollisuutensa selvittää tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus eikä hankintamenettelyssä ole noudatettu yhdenvertaisen kohtelun vaatimusta. Valittaja on esittänyt myös, että tarjouspyyntö on ollut epäselvä.

Hankintayksiköt ovat esittäneet, että Energiakonsultit insto Oy:n ja Cramo Finland Oy:n tarjoukset ovat olleet tarjouspyynnön mukaisia ja että hankintayksiköt ovat kohdelleet tarjoajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä testausta suorittaessaan että päätöksenteon osalta.

Kuultavat ovat esittäneet, että niiden tarjoukset ovat olleet tarjouspyynnön mukaisia.

Edellä todetulla tavalla tarjouspyynnössä on asetettu jokaisessa kolmessa kohderyhmässä kuutiometreissä ilmoitettu vähimmäisvaatimus puhtaan ilman tuotolle sekä desibeleissä ilmoitettu vähimmäisvaatimus äänitasolle. Tarjouspyynnössä on edellytetty, että tarjoaja liittää tarjoukseensa ulkopuolisen tahon mittaustuloksen, josta käy ilmi äänitasoa koskevan vaatimuksen täyttyminen. Tarjouspyynnössä on lisäksi asetettu vaatimuksia testaustilanteelle ja laitteille. Lopuksi tarjouspyynnössä on todettu, että hankintayksikkö voi tarvittaessa testata, täyttääkö tarjottu laite sille asetetut vaatimukset.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnön mukaan tarjoajat ovat voineet ilmoittaa laitteelleen myös korkeampia puhtaan ilman tuottoja kuin mitä tarjouspyynnössä on vaadittu. Riippumatta siitä, mitä tarjoajat ovat ilmoittaneet laitteen puhtaan ilman tuotoksi, tarjouspyynnön mukaan tarjoajien on tullut ilmoittaa laitteen säätötaso ja äänitaso tarjouspyynnössä edellytetyn puhtaan ilman tuoton vaatimuksen toteutuessa. Markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyyntö on ollut puhtaan ilman tuottoa, säätötasoa ja äänitasoa koskevien vaatimusten osalta riittävän selvä ja yksiselitteinen, jotta tarjoajat ovat voineet antaa yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintayksiköt ovat esittäneet, että äänitasoa koskevat tarjoajien selvitykset ovat olleet vaikeatulkintaisia, joten hankintayksiköt ovat käyttäneet oikeuttaan testata ne laitteet, joiden äänitasoksi tarjoajat ovat ilmoittaneet tarjouksessaan enintään 35 desibeliä. Markkinaoikeus toteaa, että tarjouksista ja testauspöytäkirjoista on käynyt ilmi, että hankintayksiköt ovat testanneet kaikki sellaiset laitteet, joiden äänitasoksi on ilmoitettu enintään 35 desibeliä. Vastaavasti hankintayksiköt ovat sulkeneet tarjouskilpailusta sellaiset laitteet, joiden äänitasoksi on tarjouksissa ilmoitettu yli 35 desibeliä. Hankintayksiköiden on siten katsottava menetelleet tarjoajia kohtaan tasapuolisesti ja syrjimättömästi valitessaan testattavat laitteet.

Laitteiden testausta koskevan 6.11.2019 päivätyn muistion ja testauspöytäkirjojen mukaan hankintayksiköt ovat testanneet, onko tarjotun laitteen äänitaso ollut enintään 35 desibeliä säätötasolla, jolla laitteelta vaadittu puhtaan ilman tuotto toteutuu. Muistiosta on lisäksi käynyt ilmi, että mittaus on suoritettu 0,6 metrin etäisyydellä laitteesta ja 0,6 metrin korkeudella lattiasta, kuten tarjouspyynnössä testaustilanteelta on vaadittu. Testauspöytäkirjoista on edelleen käynyt ilmi, että hankintayksiköt ovat testanneet laitteet sillä säätötasolla, jolla tarjoajat ovat ilmoittaneet vaaditun puhtaan ilman tuoton toteutuvan.

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tarjoaja vastaa tarjouksensa sisällöstä ja tarjouksia arvioidaan ainoastaan niistä ilmenevien tietojen perusteella. Hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti oikeus luottaa tarjouksessa ilmoitettuihin tietoihin, ellei sillä ole perusteltua syytä muuta epäillä.

Asiassa ei ole esitetty selvitystä, jonka perusteella voitaisiin katsoa, etteivät hankintayksiköt olisi voineet luottaa tarjoajien ilmoittamiin puhtaan ilman tuoton säätötasoihin. Hankintayksiköt ovat näin ollen voineet suorittaa testaukset kyseisillä säätötasoilla. Hankintayksiköt ovat huomioineet testaustuloksissa mittausepävarmuuden +/- 4 desibeliä. Asiassa ei ole esitetty selvitystä, jonka perusteella hankintayksiköillä ei olisi ollut oikeutta käyttää tällaista mittausepävarmuuden vaihteluväliä. Hankintayksiköt ovat sen jälkeen hyväksyneet tarjousvertailuun kaikki sellaiset laitteet, joiden äänitason testaustulos on ollut hankintayksiköiden testauksen jälkeen mittausepävarmuuden asettamissa rajoissa tarjouspyynnön mukainen eli enintään 39 desibeliä, mukaan lukien valittajan tarjoamat laitteet. Koska testitilanne on ollut kaikille tarjotuille laitteille sama ja hankintayksiköt ovat arvioineet myös mittausepävarmuuden (+/- 4 desibeliä) kaikille laitteille samaksi, hankintayksiköiden ei voida katsoa kohdelleen tarjoajia epätasapuolisesti ja syrjivästi suorittamassaan tarjouspyynnön mahdollistamassa testissä.

Edellä kuvatulla tavalla Energiakonsultit insto Oy ja Cramo Finland Oy ovat ilmoittaneet tarjouksissaan tarjoamiensa laitteiden äänitasoiksi enintään 35 desibeliä laitteiden ollessa 0,6 metrin etäisyydellä äänilähteestä ja niiden tuottaessa tarjouspyynnössä edellytetyn määrän puhdasta ilmaa. Molemmat tarjoajat ovat liittäneet tarjoukseensa tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla ainakin yhden ulkopuolisen tahon testausraportin. Hankintayksikön suorittamien testausten perusteella Energiakonsultit insto Oy:n laitteiden äänitasot ovat olleet 30,1 desibeliä ja 29,0 desibeliä sekä Cramo Finland Oy:n laitteen äänitaso 35,7 desibeliä. Laitteiden äänitasot ovat siten olleet myös hankintayksikön suorittamissa mittauksissa tarjouspyynnössä asetetuissa rajoissa edellä mainittu mittausepävarmuus huomioon ottaen.

Edellä todetun perusteella markkinaoikeus katsoo, että hankintayksiköt eivät ole menetelleet hankintasäännösten vastaisesti arvioidessaan Energiakonsultit insto Oy:n ja Cramo Finland Oy:n tarjoukset tarjouspyynnön mukaisiksi. Asiassa ei ole myöskään ilmennyt, että hankintayksiköt olisivat muutoin menetelleet tarjoajia kohtaan epätasapuolisesti tai syrjivästi tarjousten tarjouspyynnön mukaisuutta arvioidessaan.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksiköt eivät ole menetelleet hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitukset on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin (1397/2016) mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksiköt joutuisivat pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksiköiden määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää Cair AB Finland Filialin vaatimukset tiedon antamisesta asiakirjasta markkinaoikeuden asioissa dnrot 2019/397 ja 2019/398.

Markkinaoikeus hylkää valitukset markkinaoikeuden asioissa dnrot 2019/397 ja 2019/398.

Markkinaoikeus velvoittaa Cair AB Finland Filialin korvaamaan Helsingin kaupungin oikeudenkäyntikulut 2.700 eurolla viivästyskorkoineen markkinaoikeuden asioissa dnrot 2019/397 ja 2019/398. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Petri Rinkinen, Jaakko Ritvala ja Mirva Näsi.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta

 
Julkaistu 29.12.2020