MAO:562/20

Ålands Landskapsregering - företagshälsovård

offentlig upphandling - anbud i överensstämmelse med anbudsförfrågan - tjänst enligt bilaga E

Diaarinumero: 2019/396
Antopäivä: 21.12.2020


Bakgrund

Ålands Landskapsregering (nedan även den upphandlande enheten) har med en 10.10.2019 publicerad EU-upphandlingsannons, som gäller ett öppet förfarande, begärt anbud på anordnande av företagshälsovård för landskapsregeringens anställda inklusive Landskapets fastighetsverk för tiden 1.1.2020–31.12.2023 med en option att förlänga avtalstiden med 24 månader.

Ålands Landskapsregering har med ett upphandlingsbeslut 21.11.2019 nummer 7 antagit Cityläkarna Mariehamn Ab:s anbud och förkastat Medimar Scandinavia Ab:s anbud.

Enligt den upphandlande enheten har upphandlingens uppskattade totala värde exklusive mervärdesskatt varit 1 442 000 euro.

Upphandlingsbeslutet har inte verkställts.

Handläggningen i marknadsdomstolen

Besvären

Yrkanden

Medimar Scandinavia Ab har yrkat att marknadsdomstolen upphäver det överklagade upphandlingsbeslutet och ålägger den upphandlande enheten att korrigera sitt oriktiga förfarande. Vidare har Medimar Scandinavia Ab yrkat att marknadsdomstolen ålägger den upphandlande enheten att ersätta dess rättegångskostnader, som exklusive mervärdesskatt uppgår till 11 600 euro, jämte dröjsmålsränta.

Grunder

Medimar Scandinavia Ab har lämnat två anbud. Medimar Scandinavia Ab:s båda anbud hade ett lägre pris än det vinnande anbudet. Enligt det första anbudet skulle bl.a. blodprov och pulsmätningar utföras hos beställaren, medan vård som inte krävde platsbesök skulle ske på distans. Den upphandlande enheten förkastade anbudet på basen av att det utgjorde ett förbjudet alternativt anbud. Enligt det andra anbudet skulle all sjukvård utföras inom en radie om 300 meter från beställaren. Den upphandlande enheten motiverade förkastandet av detta anbud med att endast ett anbud utan alternativa lösningar kunde utvärderas och med att en ändring av anbudet inte kunde godtas.

Det framgick av upphandlingsdokumenten att det är möjligt att ordna de lagstadgade hälsoundersökningarna på plats hos beställaren. Det specificerades inte var eller på vilket sätt vården ska utföras. Enligt upphandlingsdokumenten ska vården överensstämma med lag, författningar samt andra bestämmelser avseende företagshälsovård. I enlighet med anvisningar om förebyggande företagshälsovård upprättade av Arbetshälsoinstitutet kan individuell handledning och rådgivning om hälsa och arbetsförmåga, hälsoundersökningar, konsultationer och annan kontakt ske på distans genom en IT-lösning, förutsatt att serviceproducenten eller yrkesutövaren inom företagshälsovården gör bedömningen att tjänsten är lämplig att utföras på distans. Medimar Scandinavia Ab:s första anbud har således överensstämt med både Arbetshälsoinstitutets anvisningar och villkoren i upphandlingsdokumenten.

Det andra anbudet har varit ett parallellt anbud och inte ett förslag på alternativt utförande av tjänsten. Anbudet har överensstämt med upphandlingsdokumenten.

Av upphandlingsdokumenten har inte framkommit varför anbudsgivarnas verksamhetsställe måste ligga inom fem kilometer från beställaren eller varför ett monetärt påslag baserat på sträckan från anbudsgivarens verksamhetsställe till beställaren gjorts på anbudens pris. Kravet utgör en otillåten begränsning, som hindrar unionsmedborgare från att utöva friheten att tillhandahålla tjänster och utgör en sådan inskränkning som medför förbjuden snedvridning av konkurrens i upphandlingen.

Ett krav som hindrar eller försvårar tillhandahållandet av tjänster för unionsmedborgare får enbart användas om inskränkningen har ett legitimt mål av allmänintresse och proportionalitetsprincipen iakttas.

Folkpensionsanstalten (nedan även FPA) har aktivt bidragit till en ökning av distansvård, vilket kan tala för att ett allmänintresse för utökat användande av distansvård föreligger.

Jämförelsegrunderna ska vara kopplade till föremålet för upphandlingen och inte ge den upphandlande enheten obegränsad valfrihet. Kvalitetskriteriet har tillämpats felaktigt vid bedömningen av anbuden. Tillgänglighetskriteriet utgör ett sådant kvalitetskriterium som ska värderas genom ett särskilt viktsystem, där den upphandlande enheten specificerar den relativa viktningen av de olika jämförelsegrunderna. Den upphandlande enheten har utan motivering eller objektiv grund omvandlat viktsystemet till en direkt jämförelse av pris, vilket inte framgått av upphandlingsdokumenten. Det monetära påslaget har gynnat den vinnande lokala anbudsgivaren då enbart ett marginellt monetärt påslag lagts till samtidigt som utomstående konkurrenter direkt eller indirekt hindrats från att medverka i upphandlingen.

Den upphandlande enheten har enbart beaktat anbudsgivarnas pris utan att beakta något kvalitetskriterium. Detta står i strid med upphandlingsbestämmelserna, som förutsätter att skälen till att enbart det lägsta priset beaktas anges i upphandlingsdokumenten.

Bemötande

Yrkanden

Ålands Landskapsregering har yrkat att marknadsdomstolen avslår besvären och ålägger ändringssökanden att ersätta dess rättegångskostnader, som exklusive mervärdesskatt uppgår till 1 182 euro jämte dröjsmålsränta.

Grunder

Den aktuella upphandlingen har avsett företagshälsovård, som omfattas av de upphandlingsregler som gäller för upphandling av social- och hälsovårdstjänster.

Anbuden har utvärderats på basen av bästa förhållande mellan pris och kvalitet. Kvalitetskriterierna utgjordes av tillgänglighetskriterier, dels av avståndet till verksamhetsstället för den lagstadgade hälsoundersökningen och dels avståndet till verksamhetsstället för sjukvården utöver den lagstadgade. Den lagstadgade hälsoundersökningen kunde enligt upphandlingsdokumenten anordnas hos beställaren, men inte sjukvården.

Ändringssökanden angav i sitt anbud att avståndet till verksamhetsstället för sjukvården var 0 kilometer. På den upphandlande enhetens begäran om förtydligande svarade ändringssökanden att sjukvården skulle tillhandahållas på distans från beställarens verksamhetsställe. Alternativt skulle en verksamhetspunkt upprättas inom en radie om 300 meter från den upphandlande enheten.

Av ändringssökandens förtydligande till den upphandlande enheten framgick inte att anbudsgivaren skulle erbjuda platsbesök hos beställaren vid sjukvårdsbesök för de fall som inte kan skötas på distans. Ändringssökanden anförde i förtydligandet endast att man ämnade sköta besöken på distans genom en IT-lösning.

Ålands Landskapsregering har ställt krav på att tjänsten ska utföras i anbudsgivarens utrymmen med dess utrustning och vårdmaterial, om inget annat har överenskommits. Det har således specificerats var och på vilket sätt sjukvården ska utföras. Utförande av tjänsten på distans genom en IT-lösning uppfyller inte kravet.

FPA:s förmånsanvisningar och FPA:s och social- och hälsovårdsministeriets anvisningar om distanstjänster inom den förebyggande hälsovården har inte blivit en del av upphandlingen såsom ändringssökanden framfört, eftersom de inte kan anses vara jämställda med lag, författning och bestämmelser om företagshälsovård som avses i de krav som ställs. Därtill har den upphandlande enheten inte krävt en distanslösning och ändringssökanden har dessutom inte uppfyllt de krav som ställs i anvisningarna på t.ex. patientens samtycke till tjänsten och omsorgsfull och individuell bedömning av huruvida vården kan ske på distans.

Ändringssökanden har inte lämnat ett parallellt anbud då det i förtydligandet av anbudet har framförts att en verksamhetspunkt kan upprättas på 300 meters avstånd, eftersom denna uppgift inkommit efter anbudstidens slut. Denna ändring av anbudet kan inte godkännas.

Ändringssökanden har framfört att tillgänglighetskriterierna hindrar den fria rörligheten och strider mot proportionalitetsprincipen. Den upphandlande enheten har tolkat de förenklade reglerna som gäller för upphandling av social- och hälsovårdstjänster att de påbjuder beaktande av bl.a. faktorer som kvalitet, kontinuitet, åtkomlighet, överkomlighet och tillgänglighet. I samband med de förenklade reglerna hänvisas endast till principerna om öppenhet och likabehandling, inte till proportionalitetsprincipen. Kravet på att leverantörens verksamhetsställe skall ligga inom ett rimligt avstånd från arbetsplatsen är ägnat att uppfylla Europeiska unionens krav på att beakta dem som ska använda tjänsterna. Det ligger i allas intresse att möjligheten att ta sig till mottagningen inte orsakar alltför stor tidsåtgång och olägenhet, då det är möjligt att nyttja företagshälsovården under betald arbetstid. Tillgänglighet är ett av de möjliga kriterier som nämns i upphandlingsreglerna för social- och hälsovårdsupphandlingar. Det fiktiva monetära påslaget för avstånd har räknats på basen av mervärdet av inbesparade medel när betald arbetstid används till vårdbesök.

Den upphandlande enheten har även uppfattat att reglerna för upphandling av social- och hälsovårdstjänster inte ens förutsätter viktande av utvärderingskriterierna. Den upphandlande enheten har dock viktat kriteriet med hjälp av ett fiktivt monetärt påslag.

Utlåtande av den som hörts

Yrkanden

Cityläkarna Mariehamn Ab har yrkat att marknadsdomstolen avslår besvären och ålägger ändringssökanden att ersätta dess rättegångskostnader, som exklusive mervärdesskatt uppgår till 1 900 euro.

Grunden

Cityläkarna Mariehamn Ab har anfört att ändringssökanden endast har lämnat ett anbud under anbudstiden. Upprättandet av en verksamhetspunkt inom en radie på 300 meter från landskapsregeringen har angetts för första gången i förtydligandet efter anbudstidens utgång. Denna ändring av anbudet är väsentlig och utgör en klar förbättring av anbudet, vilket den upphandlande enheten inte får godkänna.

Det framgår tydligt av upphandlingsdokumenten att sjukvårdstjänsterna ska utföras fysiskt vid anbudsgivarens verksamhetsställe om inget annat överenskommits med den upphandlande enheten. De lagstadgade hälsoundersökningarna har utgjort ett undantag från huvudregeln att tjänsterna ska utföras i tjänsteleverantörens utrymmen, vilket framgår av anbudsförfrågans utvärderingsmodell.

Enligt anbudshandlingarna har det inte varit möjligt att erbjuda sjukvårdstjänsterna på plats hos den upphandlande enheten. Således har ändringssökandens anbud inneburit att alla sjukvårdstjänster skulle utföras på distans. Upphandlingsdokumenten har inte öppnat upp för möjligheten att leverera tjänsterna på distans genom IT-lösningar och det är inte i praktiken möjligt att utföra alla sjukvårdstjänster på distans. Ifall detta hade varit den upphandlande enhetens avsikt hade krav ställts på den använda IT-lösningen.

Således har ändringssökandens anbud utgjort ett alternativt anbud, vilket inte accepteras enligt upphandlingsdokumenten. Den upphandlande enheten har haft en skyldighet att förkasta anbudet. Om anbudet hade antagits skulle andra potentiella anbudsgivare, som uppfattat att tjänsterna inte kan erbjudas på distans, försatts i en sämre ställning än ändringssökanden. Detta hade stått i strid med kravet om likvärdig och icke-diskriminerande behandling av anbudsgivare.

Ändringssökandens hänvisning till Arbetshälsoinstitutets anvisningar om distanstjänster är inte relevant, eftersom anvisningarna inte kan jämställas med de författningar och bestämmelser som anges i upphandlingsdokumenten. Ändringssökandens anbud motsvarar inte heller anvisningarna, eftersom dessa förutsätter att patienten ger sitt samtycke till distanstjänsten och att dess lämplighet bedöms från fall till fall. Anvisningarna avser dessutom uttryckligen förebyggande företagshälsovård och inte sjukvårdstjänster.

Upphandlingsbestämmelserna som tillämpas i denna upphandling förutsätter inte att den relativa viktningen av jämförelsegrunderna bör specificeras i upphandlingsannonsen, inbjudan att förhandla eller anbudsförfrågan. Även om kravet på viktning av jämförelsegrunderna skulle ha gällt i upphandlingen i fråga, så kan den upphandlande enheten fritt bestämma om jämförelsegrunderna och deras viktning, så länge som anbudsgivarna behandlas på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt.

Genmäle

Medimar Scandinavia Ab har i sitt genmäle anfört att enligt upphandlingsdokumenten ska platsbesök utföras hos beställaren och tjänsten kan i övrigt utföras på valfri plats enligt överenskommelse med den upphandlande enheten. Var företagshälsovården utförs faller inom ramen för avtalsförhandlingarna, vilka den upphandlande enheten uttryckligen har tillåtit, eftersom det konstateras i upphandlingsdokumenten att "tjänsten ska utföras i tjänsteleverantörens utrymmen med tjänsteleverantörens utrustning och vårdmaterial, om inget annat har överenskommits med ÅLR".

Den upphandlande enheten skulle i ett korrekt upphandlingsförfarande ha godtagit Medimar Scandinavia Ab:s anbud som det ekonomiskt mest fördelaktiga, varefter parterna borde ha inlett avtalsförhandlingar gällande platsen för utförande av tjänsterna. Utförandet av tjänsten i nära anknytning till beställarens verksamhetsställe är med hänsyn till upphandlingens utformning och syfte inte en sådan väsentlig ändring av anbudet som är förbjuden enligt upphandlingsbestämmelserna. Det har således inte haft betydelse när ändringssökandens andra anbud kommit Ålands Landskapsregering tillhanda.

Den upphandlande enheten har tillämpat de angivna kraven på ett selektivt och inskränkande vis gentemot ändringssökanden då den beslutat att tjänsterna måste utföras på det nuvarande verksamhetsstället. Upphandlingsdokumenten har i varje fall varit uppenbart missvisande.

Övriga skrivelser

Ålands Landskapsregering har framhållit att förutsättningarna för upphandlingskontraktet hade ändrats i en sådan utsträckning att föremålet för upphandlingen inte längre hade varit det samma om frågan om hur företagshälsovården skulle ordnas hade fallit inom ramen för avtalsförhandlingarna såsom Medimar Scandinavia Ab anfört.

Marknadsdomstolens avgörande

Skälen för avgörandet

Rättsregler

Om offentlig upphandling i landskapet Åland stadgas i landskapslagen om tillämpning på Åland av rikslagar om offentlig upphandling (ÅFS 80/2017; nedan landskapslagen). Enligt 1 § 1 mom. landskapslagen ska lagen om offentlig upphandling och koncession (nedan även upphandlingslagen) tillämpas på Åland, med de avvikelser som anges i landskapslagen.

Enligt 1 § 2 mom. landskapslagen ska lagen endast tillämpas på upphandling som beräknas uppgå till minst de tröskelvärden som fastställs i EG:s bestämmelser om offentlig upphandling.

Av landskapsregeringens lagförslag till den ovan nämnda landskapslagen (lagförslag 23/2016–2017) framgår att Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (nedan upphandlingsdirektivet) föreslås genomföras i landskapet genom att rikets förnyade lagstiftning om offentlig upphandling görs tillämplig i landskapet. Enligt lagförslaget (s. 15) ska rikets bestämmelser om nationellt tröskelvärde och bestämmelser om upphandling vars värde överstiger det nationella tröskelvärdet men är lägre än EU-tröskelvärdet inte tillämpas.

Föremålet för upphandlingen har varit företagshälsovård som är en tjänst som omfattas av bilaga XIV till upphandlingsdirektivet. Enligt bestämmelsen i upphandlingsdirektivets artikel 74 tillämpas på kontrakt för tjänster som anges i bilaga XIV bestämmelserna i direktivets kapitel om sociala tjänster och andra särskilda tjänster. Upphandlingen som besvären gäller överstiger EU-tröskelvärdet för upphandling av sociala och andra särskilda tjänster som avses i upphandlingsdirektivet.

I upphandlingslagen stadgas om de bestämmelser som tillämpas på tjänsteupphandlingar som förtecknas i lagens bilaga E, som motsvarar upphandlingsdirektivets bilaga XIV, på följande sätt.

Enligt 107 § upphandlingslagen tillämpas bestämmelserna i lagens avdelning I (1–31 §) och IV (123–174 §) samt kapitel 12 (107–115 §) på de tjänsteupphandlingar som förtecknas i lagens bilaga E och vars värde uppgår till minst de tröskelvärden som anges i 25 § 1 mom. 3 eller 4 punkten.

Av landskapslagen följer enligt ordalydelsen i dess 1 § 2 mom. att upphandlingslagen är tillämplig på upphandlingen som besvären gäller. Av detta följer att de i upphandlingslagens 107 § nämnda bestämmelserna blir tillämpliga.

I 3 § 1 mom. upphandlingslagen stadgas att den upphandlande enheten ska behandla deltagare i upphandlingsförfaranden och andra leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt förfara öppet och med beaktande av proportionalitetskraven.

Av 108 § 1 mom. upphandlingslagen framgår att den upphandlande enheten vid tjänsteupphandling enligt kapitel 12 ska beakta den lagstiftning som gäller tjänsten i fråga. Enligt sagda paragraf 2 mom. ska den upphandlande enheten vid upphandlingen av social- och hälsovårdstjänster utöver det som föreskrivs i 1 mom. beakta faktorer som har samband med tjänsternas kvalitet, kontinuitet, åtkomlighet, överkomlighet, tillgänglighet och omfattning, de olika användarkategoriernas särskilda behov, användarnas deltagande och ökade möjligheter till påverkan samt innovation.

Enligt 113 § 1 mom. upphandlingslagen ska den upphandlande enheten i upphandlingsannonsen eller anbudsförfrågan be leverantörerna lämna sina anbud inom utsatt tid. Anbudsförfrågan ska utarbetas skriftligt och så att det utifrån den är möjligt att lämna anbud som är jämförbara.

Enligt 2 mom. sagda paragraf ska en anbudsgivare i sitt anbud visa att den tjänst som erbjuds svarar mot kraven i anbudsförfrågan. Anbud som inte motsvarar anbudsförfrågan eller villkoren för anbudsförfarandet ska uteslutas ur anbudsförfarandet. Den upphandlande enheten kan be anbudsgivare eller anbudssökande att inom en viss tid lämna, förtydliga eller komplettera ofullständig eller felaktig information eller dokumentation.

Marknadsdomstolens bedömning

Enligt anbudsförfrågan ska tjänsteleverantören ha ett verksamhetsställe eller mottagning på fasta Åland inom fem kilometers radie från Ålands Landskapsregering, som finns i Mariehamn. Tjänsten ska utföras i tjänsteleverantörens utrymme och med dennes utrustning och vårdmaterial, om inget annat har överenskommits med den upphandlande enheten.

Anbudsgivarna har i anbudsförfrågan ombetts ange det kortaste promenadavståndet med två decimalers noggrannhet uppmätt i Google Maps från Ålands Landskapsregerings verksamhetsställe till verksamhetsstället där hälsoundersökningarna respektive sjukvården kommer att anordnas. Enligt anbudsförfrågan är det möjligt att anordna de lagstadgade hälsoundersökningarna på plats hos den upphandlande enheten och då ska anbudsgivaren uppge 0 kilometer som avstånd. För sjukvårdens del har motsvarande möjlighet inte angetts.

Medimar Scandinavia Ab har i sitt anbud uppgett att avståndet mellan den upphandlande enheten och platsen för anordnandet av både hälsoundersökningarna och sjukvårdstjänsterna är 0 kilometer. Till följd av detta har den upphandlande enheten bett Medimar Scandinavia Ab om ett förtydligande beträffande verksamhetsstället för sjukvårdstjänsterna. Medimar Scandinavia Ab har svarat att tjänsterna erbjuds på distans genom en IT-lösning.

Marknadsdomstolen konstaterar inledningsvis att enligt upphandlingsbestämmelserna har den upphandlande enheten i enlighet med sina behov en omfattande prövningsrätt när det gäller att bestämma föremålet för upphandlingen. Den upphandlande enheten ska dock även vid bestämmandet av föremålet för upphandlingen behandla deltagare i upphandlingsförfaranden på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt förfara öppet och med beaktande av proportionalitetskraven.

För att försäkra likvärdig och icke-diskriminerande behandling av deltagarna i upphandlingsförfarandet bör upphandlingens krav beskrivas i anbudsförfrågan så tydligt att anbudsförfrågan leder till jämförbara anbud. Det bör vara klart för anbudsgivarna vad som avses med kraven i anbudsförfrågan. Kravet på öppenhet i upphandlingsförfarandet förutsätter att anbudsgivarna redan när de utformar sina anbud vet vilka omständigheter som är relevanta för utfallet i upphandlingsförfarandet.

Av upphandlingsdokumenten framgår ett tydligt krav på att anbudsgivarna bör ha ett verksamhetsställe på högst fem kilometers avstånd från Ålands Landskapsregering och att tjänsterna ska utföras i tjänsteleverantörens utrymmen med dennes utrustning och vårdmaterial, om inget annat har överenskommits med den upphandlande enheten. Upphandlingsdokumenten har inte innehållit något omnämnande av möjligheten att offerera tjänster på distans.

Med beaktande av föremålet för upphandlingen och bestämmelserna i 108 § upphandlingslagen har kravet på verksamhetsställets läge varit i enlighet med upphandlingsbestämmelserna.

Marknadsdomstolen finner att det på basen av upphandlingsdokumenten har varit klart att den upphandlande enheten avsett att tjänsteleverantören erbjuder sjukvårdstjänsterna fysiskt i sitt eget verksamhetsställe. Enbart den omständigheten att utförande av tjänsterna på distans inte har uteslutits i upphandlingsdokumenten kan inte anses betyda att ett anbud som avser distanstjänster borde godkännas.

Medimar Scandinavia Ab har i sitt anbud uppgett att avståndet mellan den upphandlande enheten och platsen där sjukvårdstjänsterna anordnas är 0 kilometer och senare förklarat att tjänsterna anordnas på distans genom en IT-lösning. Medimar Scandinavia Ab:s anbud har således inte svarat mot kravet i anbudsförfrågan.

Den upphandlande enheten kan be en anbudsgivare att precisera eller komplettera sitt anbud när det är fråga om oväsentliga brister, motstridigheter eller fel. Den upphandlande enheten får dock inte tillåta väsentliga ändringar eller begära preciseringar, rättelser eller kompletteringar på ett sådant sätt att detta väsentligt påverkar anbudsgivarens ställning.

Medimar Scandinavia Ab har, efter att anbudstiden har gått ut, som svar på den upphandlande enhetens förfrågan uppgett att man alternativt kan offerera sjukvårdstjänsterna på 300 meters avstånd från den upphandlande enheten. Marknadsdomstolen konstaterar att det inte har varit tillåtet att förbättra anbudet efter att anbudstiden har gått ut. Medimar Scandinavia Ab har således inom anbudstiden endast lämnat ett anbud, vilket har baserat sig på distanstjänster för sjukvårdens del, vilket inte varit i enlighet med anbudsförfrågan. Marknadsdomstolen finner att den upphandlande enheten inte har förfarit i strid med upphandlingsreglerna då den har uteslutit Medimar Scandinavia Ab:s anbud ur upphandlingsförfarandet.

Slutsats

På ovan nämnda grunder finner marknadsdomstolen att den upphandlande enheten inte har förfarit i strid med de rättsregler som gäller för offentlig upphandling. Besvären ska därför avslås.

Rättegångskostnader

Enligt 149 § 2 mom. (1397/2016) upphandlingslagen tillämpas bestämmelserna i 74 § 1 mom. förvaltningsprocesslagen (586/1996) på ersättande av rättegångskostnaderna i ett upphandlingsärende.

Enligt 74 § 1 mom. förvaltningsprocesslagen (586/1996) är en part skyldig att ersätta en annan parts rättegångskostnader helt eller delvis, om det särskilt med beaktande av avgörandet i ärendet är oskäligt att denne själv får bära sina rättegångskostnader.

Med beaktande av avgörandet i ärendet ska Medimar Scandinavia Ab själv svara för sina rättegångskostnader. Däremot är det oskäligt att Ålands Landskapsregering och Cityläkarna Mariehamn Ab själva skulle svara för sina rättegångskostnader. Medimar Scandinavia Ab ska därför åläggas att ersätta Ålands Landskapsregerings och Cityläkarna Mariehamn Ab:s rättegångskostnader med de yrkade beloppen, som marknadsdomstolen finner skäliga.

Slutresultat

Marknadsdomstolen avslår besvären.

Marknadsdomstolen ålägger Medimar Scandinavia Ab att ersätta Ålands Landskapsregerings rättegångskostnader med 1 182 euro jämte dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan bestäms enligt den räntefot som anges i 4 § 1 mom. räntelagen från det att en månad förflutit från den dag då detta beslut gavs.

Marknadsdomstolen ålägger Medimar Scandinavia Ab att ersätta Cityläkarna Mariehamn Ab:s rättegångskostnader med 1 900 euro.

Hur besvär anförs

Enligt 165 § lagen om offentlig upphandling och koncession får detta beslut överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Med stöd av 168 § 1 mom. lagen om offentlig upphandling och koncession ska ett beslut av marknadsdomstolen iakttas även om besvär anförts, om inte högsta förvaltningsdomstolen bestämmer något annat.

En besvärsanvisning finns som bilaga.

Ordförande Anne Ekblom-Wörlund

Ärendet har enhälligt avgjorts av marknadsrättsdomarna
Anne Ekblom-Wörlund, Riikka Innanen och Jari Tiainen.

Observa

Den som vill veta om beslutet har vunnit laga Kraft ska kontakta högsta förvaltningsdomstolen.

 
Julkaistu 29.12.2020