MAO:557/20

Sansia Oy - AV-järjestelmät

julkinen hankinta - osatarjous - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2020/391
Antopäivä: 17.12.2020


Asian tausta

Sansia Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) ja Lapinlahden kunta ovat ilmoittaneet 26.6.2020 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Matin ja Liisan uuden alakoulun AV-järjestelmän hankinnasta laitteineen ja asennuksineen. Hankinta on jaettu kahteen osaan.

Sansia Oy:n toimitusjohtaja on 21.9.2020 tekemällään päätöksellä dnro 206/2020 sulkenut Vidrio Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta.

Sansia Oy:n toimitusjohtaja on 21.9.2020 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut tarjouskilpailun voittajat.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 270.000 euroa.

Markkinaoikeus on 21.10.2020 antamallaan päätöksellä numero 457/20 sallinut hankintapäätöksen täytäntöönpanon.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Vidrio Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaiset päätökset, kieltää hankintayksikköä tekemästä hankintasopimusta tai muullakaan tavalla jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on vaatinut myös, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 50.000 euroa, määrää hankintayksikölle tehottomuusseuraamuksen, määrää hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun ja lyhentää hankintasopimuksen sopimuskauden päättymään välittömästi markkinaoikeuden päätöksen jälkeen. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 7.698 eurolla lisättynä oikeudenkäyntimaksua vastaavalla määrällä viivästyskorkoineen. Edelleen valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön maksamaan sille vahingonkorvauksena 150.000 euroa virheellisestä hankintamenettelystä.

Perustelut

Valittajan tarjous on virheellisesti suljettu tarjouskilpailusta. Tarjouspyynnön mukaan osatarjoukset ovat olleet sallittuja ja tarjous on voinut koskea kaikkia hankinnan osia, mutta se ei ole ollut pakollista.

Vastine

Vaatimukset

Sansia Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 5.875 eurolla viivästyskorkoineen.

Perustelut

Valittaja on jättänyt tarjouskilpailussa tarjouspyynnön vastaisen osatarjouksen osa-alueeseen 1, minkä vuoksi hankintayksikön on tullut sulkea valittajan tarjous tarjouskilpailusta.

Hankinta on jaettu kahteen osa-alueeseen. Hankinnan kohteena ovat olleet osa-alueessa 1 AV-laitteet opetustiloihin, pienryhmätiloihin, soluaulaan, ruokasaliin, psykologin tilaan ja neuvotteluhuoneeseen sekä info-näyttöjärjestelmä ja AV-ohjausjärjestelmä, ja osa-alueessa 2 AV-laitteet musiikkiluokkiin ja musiikinharjoitustiloihin. Tarjouspyynnössä on sallittu osatarjoukset siten, että tarjous on voinut koskea joko hankinnan osa-aluetta 1 tai hankinnan osa-aluetta 2, tai vaihtoehtoisesti näitä molempia. Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että osatarjoukset osa-alueen sisällä eivät ole sallittuja ja hankintayksikkö valitsee tarjoajan osa-alueeseen 1 ja tarjoajan osa-alueeseen 2.

Valittaja on jättänyt tarjouksen vain osa-alueeseen 1. Valittaja on tarjouksessaan ilmoittanut hinnat kaikille osa-alueen 1 pyydetyille riveille, mutta rivien T2200-4 Ruokasali ja AV-ohjausjärjestelmä tarjoushinnat ovat olleet yhden euron. Valittaja on täsmentänyt tarjouksessaan, että sen tarjous ei koske tilaa T2200-4 Ruokasali eikä AV-ohjausjärjestelmää. Valittajan kanssa käydyssä puhelinkeskustelussa on käynyt ilmi, että valittaja on päätynyt laittamaan edellä mainittuihin kohtiin yhden euron tarjoushinnan, koska kilpailutusjärjestelmän vuoksi kyseisiin kohtiin on tullut syöttää jokin hinta, jotta tarjouksen on voinut jättää. Valittaja ei ole myöskään ladannut kyseisiin kohtiin liitteeksi tarjouspyynnössä vaadittuja kirjallisia selostuksia tai erittelyitä tarjotusta kokonaisuudesta eikä kuvallisia esitteitä tarjotuista tuotteista. Valittajan tarjous on siten koskenut vain osaa osa-alueen 1 hankinnan kohteesta ja näin ollen sen tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen.

Vastaselitys

Valittaja on antanut vastaselityksen.

Muut kirjelmät

Valittaja ja hankintayksikkö ovat esittäneet lisäkirjelmiä muun ohessa hankintayksikön oikeudenkäyntikuluihin liittyen. Valittaja on esittänyt, että hankintayksikön oikeudenkäyntikulut ovat ylimitoitetut.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Vahingonkorvausvaatimuksen tutkiminen

Vidrio Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön suorittamaan sille vahingonkorvauksena 150.000 euroa virheellisestä hankintapäätöksestä.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (jäljempänä hankintalaki) 169 §:n 3 momentin mukaan vahingonkorvausasioissa toimivaltainen tuomioistuin on oikeudenkäymiskaaren 10 luvussa tarkoitettu käräjäoikeus. Vidrio Oy:n vahingonkorvausvaatimus on näin ollen jätettävä markkinaoikeuden toimivaltaan kuulumattomana tutkimatta.

Pääasiaratkaisun perustelut

Oikeusohjeet

Hankintalain 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.

Hankintalain 75 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi tehdä hankintasopimuksen erillisinä osina ja määritellä kyseisten osien koon ja kohteen. Pykälän 2 momentin mukaan hankintayksikön on ilmoitettava hankintailmoituksessa, voiko tarjouksen antaa yhdestä, useammasta vai kaikista osista.

Asian arviointi

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikkö on menetellyt hankintasäännösten vastaisesti sulkiessaan valittajan tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena tarjouskilpailusta, vaikka tarjouspyynnön mukaan osatarjoukset ovat olleet sallittuja.

Hankintayksikkö on pyytänyt tarjouksia Matin ja Liisan uuden alakoulun AV-järjestelmän hankinnasta laitteineen ja asennuksineen. Tarjouspyynnön mukaan hankinta on jaettu kahteen osaan. Hankinnan osa 1 on sisältänyt AV-laitteet opetustiloihin, pienryhmätiloihin, soluaulaan, ruokasaliin, psykologin tilaan ja neuvotteluhuoneeseen sekä info-näyttöjärjestelmän ja AV-ohjausjärjestelmän. Hankinnan osa 2 on sisältänyt AV-laitteet musiikkiluokkiin ja musiikinharjoitustiloihin. Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että tarjoukset voivat koskea kaikkia osia ja että osatarjoukset hyväksytään.

Tarjouspyynnön kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit" on pyydetty tarjoajaa täyttämään tarjoushinta seuraaville riveille:

Kokonaisuus 1:

1.1 Opetustilat, pienryhmätilat ja soluaulat
- T2200-02 Pienryhmätila
- T2200-03 Soluaula
- T2200-01 Opetustila

1.2 Muut tilat yhteensä
- T2200-04 Ruokasali
- T2200-05 Psykologi 168
- T2200-06 Neuvottelu 171

1.3 Info-näyttöjärjestelmä

1.4 AV-ohjausjärjestelmä

Kokonaisuus 2:

Musiikkiluokat ja musiikinharjoitustilat yhteensä

Hintatietojen lisäksi tarjoajan on tullut liittää tarjoukseensa kirjallinen selostus/erittely kustakin tarjotusta kokonaisuudesta 1.1–1.4 ja 2 sekä kuvalliset esitteet tarjotuista tuotteista. Lisäksi tarjouspyynnön kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit" on kokonaisuuksien 1 ja 2 osalta ilmoitettu, että osatarjoukset osa-alueen sisällä eivät ole sallittuja.

Tarjouspyynnön kohdassa "Hankinnan taustaa" on muun ohella ilmoitettu, että osatarjoukset ovat sallittuja, tarjoaja voi jättää tarjouksen joko molempiin kokonaisuuksiin tai vain toiseen kokonaisuuteen ja että osatarjoukset osa-alueen sisällä eivät ole sallittuja.

Tarjouspyynnön kohdassa "Päätöksenteon perusteet" on ilmoitettu, että osatarjoukset ovat mahdollisia osakokonaisuuksittain 1 ja 2. Lisäksi kyseisessä kohdassa on todettu, että hankinnassa valitaan tarjouspyynnön vaatimukset täyttävistä tarjouksista kokonaistaloudellisesti edullisin osakokonaisuudelle 1 ja 2.

Valittaja on hankinnan osaan 1 antamassaan tarjouksessa ilmoittanut pyydetyt hintatiedot kaikkiin osaan 1 sisältyneisiin hankinnan kohteisiin kuitenkin siten, että sekä tilan T2200-04 Ruokasali että AV-ohjausjärjestelmän hinnaksi on ilmoitettu yksi euro. Valittaja on tarjouksensa kohdan "A: Tarjoajaa koskevat tiedot" alakohdassa "Osat" esittänyt tekevänsä tarjouksen hankinnan osasta 1 pois lukien tarjouspyynnön kohdan 1.2 tilat T2200-04 Ruokasali ja T2200-5 Psykologi 168 sekä kohta 1.4 AV-ohjausjärjestelmä. Valittaja on lisäksi tarjouksensa saatekirjeessä todennut muun ohella, että koska osatarjoukset ovat sallittuja, sen tarjous koskee infonäyttöjärjestelmää sekä tiloja T2200 1–3, T2200 5–6, T2200-7 ja T2200-10 ja 11. Tilat T2200-10 ja 11 ovat koskeneet hankinnan osaa 2.

Hankintayksikkö on 18.9.2020 tiedustellut valittajalta sähköpostitse seuraavaa:

"Tarjouspyynnön kokonaisuuteen 2 Musiikkiluokat ja musiikinharjoitustilat ette ole antaneet tarjousta varsinaiselle tarjousdokumentille. Koskeeko tarjouksenne myös musiikintiloja ja mistä tarjousasiakirjoista löytyy niiden hinnoittelu?"

Valittaja on vastannut tiedusteluun seuraavaa:

"Koska valikoimissamme ei ole musiikkiluokkiin soveltuvia laitteita emme tarjonneet niitä lainkaan. Tarjouksemme ei siis sisällä musiikkiluokkien laitteita."

Hankintayksikkö on tämän jälkeen 21.9.2020 tekemällään päätöksellä sulkenut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta, koska valittaja on jättänyt osatarjouksen osaan 1. Hankintayksikön mukaan valittaja ei ole jättänyt tarjousta osan 1 riveille 1.2 / T2200-4 Ruokasali ja 1.4 AV-ohjausjärjestelmä.

Markkinaoikeus toteaa, että valittajan tarjouksen ja valittajan hankintayksikön tiedusteluun antaman vastauksen mukaan sen tarjous on koskenut vain hankinnan osaa 1. Tarjouspyynnössä on edellä todetulla tavalla nimenomaisesti ilmoitettu, että osatarjoukset osa-alueen sisällä eivät ole sallittuja. Valittajan tarjouksessa ei ole tarjottu laitteita kaikkiin hankinnan osaan 1 kuuluviin tiloihin eikä AV-ohjausjärjestelmää. Edellä lausuttuun nähden markkinaoikeus katsoo, että valittajan tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön mukainen eikä hankintayksikkö siten ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti sulkiessaan valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin hankintasäännösten vastaisesti.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muutoin, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95–101 §:ssä säädetään, ei kuitenkaan 95 §:n 3 momenttia.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95 §:n 1 momentin mukaan oikeudenkäynnin osapuoli on velvollinen korvaamaan toisen osapuolen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan. Pykälän 2 momentin mukaan korvausvelvollisuuden kohtuullisuutta arvioitaessa voidaan lisäksi ottaa huomioon asian oikeudellinen epäselvyys, osapuolten toiminta ja asian merkitys asianosaiselle.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi itse vastaamaan kokonaan oikeudenkäyntikuluistaan. Hankintayksikön oikeudenkäyntikuluvaatimus on asian vaativuuteen nähden ylimitoitettu. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä. Asian näin päättyessä valittaja saa itse vastata oikeudenkäyntikuluistaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus jättää Vidrio Oy:n vahingonkorvausvaatimuksen tutkimatta ja muilta osin hylkää sen valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Vidrio Oy:n korvaamaan Sansia Oy:n oikeudenkäyntikulut 3.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Sami Myöhänen, Esko Pakka ja Jenni Poropudas.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta

 
Julkaistu 18.12.2020