MAO:556/20

Kuhmon seurakunta - muutostyöt rakennusurakoista

julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen - hyvitysmaksun edellytykset

Diaarinumero: 2020/402
Antopäivä: 17.12.2020

Asian tausta

Kuhmon seurakunta (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 10.8.2020 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Ikolan pappilan muutostöiden rakennusurakasta.

Kuhmon seurakunnan kirkkovaltuusto on 16.9.2020 tekemällään hankintapäätöksellä § 30 valinnut tarjouskilpailun voittajan.

Kuhmon seurakunnan kirkkoneuvosto on 19.10.2020 tekemällään päätöksellä § 92 keskeyttänyt hankintamenettelyn.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 335.671 euroa.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Puiterakennus Oy on saatuaan tiedon edellä mainitusta hankintamenettelyn keskeyttämistä koskevasta päätöksestä vaatinut enää, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 1.116 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 4.263 eurolla lisättynä markkinaoikeuden oikeudenkäyntimaksua vastaavalla määrällä, molemmat määrät viivästyskorkoineen.

Perustelut

Hankintayksikkö on menetellyt hankintasäännösten vastaisesti käyttäessään vertailuperusteena kateprosenttia. Hankintayksikkö on myös soveltanut vertailuperusteita virheellisesti ja vertailut tarjoukset väärin. Vertailuperusteet ovat joka tapauksessa olleet epäselvät.

Oikein suoritetussa hankinnassa valittaja olisi voittanut tarjouskilpailun, sillä sen saamat kokonaispisteet olisivat olleet korkeimmat, kun materiaalihankintojen katetta koskeva vertailuperuste olisi jätetty ottamatta huomioon. Jos materiaalihankintojen kate olisi otettu huomioon, olisivat valittajan kokonaispisteet olleet suurimmat. Tilanteessa, jossa edullisinta tarjousta ei valita, tulee korvattavaksi niin sanottu positiivinen sopimusetu ja edullisimman tarjouksen tehneelle osapuolelle asiassa aiheutuneet kustannukset.

Vastine

Kuhmon seurakunta on antamassaan vastineessa esittänyt, että se on päättänyt keskeyttää hankintamenettelyn.

Muut kirjelmät

Markkinaoikeus on pyytänyt valittajaa hankintamenettelyn keskeyttämistä koskevan päätöksen johdosta ilmoittamaan, onko sillä vaatimuksia asiassa.

Valittaja on esittänyt, että valituksenalainen hankintapäätös on menettänyt merkityksensä hankintamenettelyn keskeyttämisen johdosta. Jälkimmäistä päätöstä on perusteltu vertailuperusteiden tulkinnanvaraisuudella, mutta myös sillä, että vertailuperusteissa ei ole otettu huomioon erilaisten työtehtävien kokonaismäärää urakan toteuttamisessa. Hankintamenettely on siten keskeytetty vain osittain valituksen mukaisten perustelujen takia.

Valittajan tarjous olisi ollut käytettyjen vertailuperusteiden mukaan kokonaistaloudellisesti edullisin, eikä vertailuperusteiden epäselvyys ole johtunut valittajasta. Valittajalla olisi siten ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu.

Koska hankintamenettely on keskeytetty, on hankintayksikön katsottava olevan velvollinen korvaamaan valittajalle tarjouksen tekemisestä aiheutuneet kulut, määrältään 1.116 euroa.

Hankintayksikkö on esittänyt, että valittajan vaatimukset on hylättävä lakiin perustumattomina. Valittajan tarjous on joka tapauksessa ollut tarjouspyynnön vastainen.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Hankintamenettelyn keskeyttäminen ja seuraamusharkinta

Kuhmon seurakunnan kirkkovaltuusto on 16.9.2020 tekemällään hankintapäätöksellä § 30 valinnut tarjouskilpailun voittajan seurakunnan 10.8.2020 kansallisella hankintailmoituksella aloittamassa hankintamenettelyssä, ja Kuhmon seurakunnan kirkkoneuvosto on 19.10.2020 tekemällään päätöksellä § 92 keskeyttänyt kysymyksessä olevan hankintamenettelyn.

Valittaja ei ole hakenut valittamalla muutosta hankintamenettelyn keskeyttämistä koskevaan päätökseen, mutta on kuitenkin vaatinut, että hankintayksikkö tulee velvoittaa maksamaan sille hyvitysmaksu, koska valittajalla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu oikein suoritetussa hankintamenettelyssä.

Hyvitysmaksu on käytettävissä oleva toissijainen oikeussuojakeino, joka tulee sovellettavaksi silloin, kun ensisijaisiksi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (jäljempänä myös hankintalaki) 154 §:n 1 momentin 1–3 kohdissa tarkoitetut oikeussuojakeinot eivät ole käytettävissä. Lähtökohtaisesti hyvitysmaksu voidaan määrätä silloin, kun muihin oikeussuojakeinoihin ryhtyminen on mahdotonta, koska hankintasopimus on jo tehty. Hankintamenettelyn keskeyttäminen puolestaan tarkoittaa sitä, ettei hankintasopimusta ole enää tarkoitus tehdä kysymyksessä olevan hankintamenettelyn perusteella.

Markkinaoikeus toteaa, ettei hyvitysmaksun määrääminen ole siten käytettävissä oleva seuraamus silloin, kun hankintamenettely on keskeytetty, vaikka hankintamenettelyn kuluessa olisikin tapahtunut virheitä. Valittajan hyvitysmaksun määräämistä koskeva vaatimus on siten hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muutoin, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95–101 §:ssä säädetään, ei kuitenkaan 95 §:n 3 momenttia.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95 §:n 1 momentin mukaan oikeudenkäynnin osapuoli on velvollinen korvaamaan toisen osapuolen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan. Pykälän 2 momentin mukaan korvausvelvollisuuden kohtuullisuutta arvioitaessa voidaan lisäksi ottaa huomioon asian oikeudellinen epäselvyys, osapuolten toiminta ja asian merkitys asianosaiselle.

Hankintamenettelyn keskeyttämistä koskevassa päätöksessä esitetyt perustelut huomioon ottaen kyseinen päätös on ainakin osittain perustunut valituksessa esitettyihin seikkoihin. Toisaalta vielä hankintamenettelyn keskeyttämisen jälkeen tarkennettu hyvitysmaksuvaatimus on hylätty perusteettomana. Mainitut seikat huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi itse vastaamaan kokonaan oikeudenkäyntikuluistaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Kuhmon seurakunnan korvaamaan Puiterakennus Oy:n oikeudenkäyntikulut 3.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit
Sami Myöhänen, Jari Tiainen ja Esko Pakka.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta

 
Julkaistu 18.12.2020