MAO:553/20

Lahden Talot Oy - radonkorjaukset

julkinen hankinta - myöhästynyt valitus - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2020/275
Antopäivä: 16.12.2020

Asian tausta

Lahden Asunnot Oy on ilmoittanut omasta ja Lahden Talot Oy:n puolesta 18.3.2020 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta radonkorjauksia koskevasta rakennusurakasta kahdeksan kuukauden ajalle.

Lahden Talot Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on 15.4.2020 tekemällään päätöksellä keskeyttänyt hankintamenettelyn sekä päättänyt hankinnan kilpailuttamisesta uudelleen.

Lahden Asunnot Oy on ilmoittanut omasta ja Lahden Talot Oy:n puolesta 25.5.2020 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta radonkorjauksia koskevasta rakennusurakasta.

Lahden Talot Oy on 11.6.2020 tekemällään hankintapäätöksellä sulkenut RadonFix Suomi Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta sekä valinnut Juvatec Oy:n ja Suomen radonhallinta Oy:n tarjoukset.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 500.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

RadonFix Suomi Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa 15.4.2020 ja 11.6.2020 tehdyt valituksenalaiset hankintapäätökset ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 185.162,50 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 4.500 eurolla oikeudenkäyntimaksulla lisättynä, viivästyskorkoineen.

Perustelut

Hankinnan keskeyttämiselle ei ole ollut todellista ja perusteltua syytä eikä keskeyttämistä koskeva menettely ole ollut tasapuolinen tai syrjimätön eikä täyttänyt avoimuuden ja suhteellisuuden vaatimuksia. Koska valittajan tarjous on ollut tarjouskilpailun halvin, valittaja olisi ilman hankinnan keskeyttämistä voittanut tarjouskilpailun kaikkien kohteiden osalta.

Valittajan lukuisista pyynnöistä huolimatta hankintayksikkö ei ole toimittanut sille hankinnan asiakirjoja. Hankintamenettelyn keskeyttämällä ja vetoamalla tarjousasiakirjojen salassa pidettävyyteen, hankintayksikkö on evännyt valittajalta mahdollisuuden tehdä valitusta markkinaoikeuteen aikaisemmin.

Hankintayksikkö on menetellyt hankintasäännösten vastaisesti hankintamenettelyn keskeyttämisen jälkeen toteutetussa hankintamenettelyssä, kun se on sulkenut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta. Tarjouspyynnössä vaadittu tarjoukseen liitettävä kustannuspaikkakohtainen suunnitelma korjaustavasta on valittajan tarjouksen osalta jäänyt latausvirheen vuoksi latautumatta PRIS-projektipankkiin.

Valittajan on ollut mahdotonta varmistua kyseisen liitteen saapumisesta, koska projektipankista ei tule vastaanottokuittausta lähetyksen onnistumisesta. Lisäksi tarjouspyynnössä mainittua julkista tarjousten avaustilaisuutta ei järjestetty. Avaustilaisuudessa virhe olisi huomattu ja voitu korjata. Hankintayksiköllä olisi ollut mahdollisuus pyytää valittajaa toimittamaan puuttuneen liitteen, koska puuttunutta liitettä ei ole otettu huomioon tarjousten vertailussa.

Valittajan ensimmäisen tarjouksen kokonaishinta ja myyntikate vastaavissa urakoissa sekä valittajan asianosaiskustannukset ja markkinaoikeuden käsittelymaksu huomioon ottaen hyvitysmaksua on määrättävä 185.162,50 euroa.

Molempiin hankintapäätöksiin on liitetty virheellinen ja puutteellinen valitusosoitus. Tämän menettelyn tarkoituksena on ollut vaikeuttaa valituksen tekemistä ja estää valittajan mahdollisuus saada oikeussuojaa.

Vastine

Vaatimukset

Lahden Talot Oy on vaatinut, että markkinaoikeus ensisijaisesti jättää tutkimatta ja toissijaisesti hylkää 15.4.2020 tehtyä päätöstä koskevan valituksen sekä hylkää 11.6.2020 tehtyä hankintapäätöstä koskevan valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.590 eurolla viivästyskorkoineen.

Perustelut

Radonkorjauksia koskeva hankintamenettely on aloitettu 17.3.2020 ja keskeytetty 15.4.2020. Keskeytyspäätös on annettu tiedoksi valittajalle 15.4.2020, joten sitä koskeva muutoksenhakuaika on päättynyt 29.4.2020. Valitus on tullut vireille 25.6.2020, joten keskeytyspäätöstä koskeva valitus on jätettävä myöhässä saapuneena tutkimatta.

Valitus 11.6.2020 tehdystä hankintapäätöksestä on ollut perusteeton. Valituksessa ei ole tuotu tältä osin esiin mitään sellaista, mikä osoittaisi hankintamenettelyn virheelliseksi tai minkä vuoksi hankintapäätöstä olisi tullut muuttaa.

Hankintayksikkö on julkaissut 25.5.2020 uuden, täsmennetyllä tarjouspyynnöllä oheistetun hankintailmoituksen radonkorjausten hankinnasta. Valittajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen, koska tarjouksesta on puuttunut tarjouspyynnössä vaadittu kustannuspaikkakohtainen suunnitelma korjaustavasta. Koska kyse on ollut tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden arvioinnin kannalta olennaisesta liitteestä, hankintayksikkö ei olisi voinut pyytää valittajaa täydentämään tarjoustaan tarjousajan päättymisen jälkeen puuttuneen liitteen osalta. Lisäksi tarjouspyynnössä on rajoitettu hankintayksikön harkintavaltaa täydennyttää tarjousta ilmoittamalla, ettei tarjousta tulla hyväksymään ilman suunnitelmaa. Valittajalle annettu mahdollisuus toimittaa puuttuva liite tarjousajan päättymisen jälkeen olisi ollut vastoin tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua.

Valittajan esittämiin asiakirjapyyntöihin on vastattu mahdollisimman nopeasti ja valittaja on saanut haltuunsa kaikki ne asiakirjat, jotka hankintayksikön on lain mukaan tullut sille luovuttaa, ja joihin se on asemansa puolesta ollut oikeutettu.

Kuultavien lausunnot

Juvatec Oy ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

Suomen radonhallinta Oy on vaatinut, että markkinaoikeus ensisijaisesti jättää tutkimatta 15.4.2020 tehtyä päätöstä koskevan valituksen tai toissijaisesti hylkää sitä koskevan valituksen ja hylkää 11.6.2020 tehtyä hankintapäätöstä koskevan valituksen sekä velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.710 eurolla viivästyskorkoineen.

Hankintayksikkö ei ole toiminut virheellisesti keskeyttäessään hankinnan 15.4.2020.

Jälkimmäisessä hankintamenettelyssä hankintayksiköllä ei ole ollut velvollisuutta pyytää valittajaa täydentämään tarjoustaan tarjouksesta puuttuneella kustannuspaikkakohtaisella korjaustapasuunnitelmalla.

Tarjoajat ovat voineet varmistua tarjouksen liitteen latautumisesta projektipankkiin. Käyttäjälle on näkynyt, mitä tiedostoja se on ladannut projektipankkiin.

Vastaselitys

Valittaja on antanut vastaselityksen.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Valituksen tutkiminen

Oikeudelliset lähtökohdat

Asiaan yleisenä oikeudenkäyntilakina sovellettavan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 81 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaan tuomioistuin jättää valituksen tutkimatta, jos valitusta ei ole tehty määräajassa.

Asiassa on 15.4.2020 tehdyn hankintamenettelyn keskeyttämispäätöksen osalta ensi vaiheessa kysymys siitä, onko RadonFix Oy:n valitus toimitettu markkinaoikeuteen määräajassa. Mikäli näin ei ole, valitus on jätettävä tältä osin tutkimatta.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 123 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava. Pykälän 2 momentin mukaan päätöksestä tai siihen liittyvistä asiakirjoista on käytävä ilmi ratkaisuun olennaisesti vaikuttaneet seikat, joita ovat ainakin ehdokkaan, tarjoajan tai tarjouksen hylkäämisen perusteet sekä keskeiset perusteet, joilla hyväksyttyjen tarjousten vertailu on tehty.

Hankintalain 126 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on liitettävä tekemäänsä päätökseen muun ohella valitusosoitus, jossa selostetaan, miten asia on mahdollista saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Pykälän 2 momentin mukaan valitusosoituksen ja oikaisuohjeen antamiseen ja korjaamiseen sovelletaan muutoin, mitä hallintolain
7 luvussa
säädetään valitusosoituksesta ja oikaisuvaatimusohjeesta.

Hankintalain 126 §:n 2 momentin perusteella valitusosoituksen hankintapäätökseen liittämisen osalta tulee sovellettavaksi hallintolain 7 luvun 47 §, jonka 1 momentin mukaan päätökseen, johon saa hakea muutosta valittamalla, on liitettävä valitusosoitus. Siinä on mainittava valitusviranomainen (1 kohta), viranomainen, jolle valituskirjelmä on toimitettava (2 kohta) sekä valitusaika ja mistä se lasketaan (3 kohta). Pykälän 2 momentin mukaan valitusosoituksessa on selostettava säännökset valituskirjelmän sisällöstä, liitteistä ja valituksen perille toimittamisesta sekä valituksen käsittelystä perittävistä maksuista.

Hankintalain 127 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön tekemä päätös perusteluineen sekä valitusosoitus ja oikaisuohje on annettava tiedoksi kirjallisesti niille, joita asia koskee. Päätös edellä mainittuine asiakirjoineen annetaan tiedoksi käyttäen ehdokkaan ja tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa. Käytettäessä sähköistä yhteystietoa ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon päivänä, jona asiaa koskeva sähköinen asiakirja on viestin vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että sähköistä viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa hankintayksikön on merkittävä viestiinsä erikseen tieto viestin lähettämispäivästä.

Hankintalain 147 §:n 1 momentin mukaan valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen, jollei mainitussa pykälässä toisin säädetä. Pykälän 3 momentin mukaan valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Hankintapäätös ja valitus

Hankintamenettelyn keskeyttämispäätöksen kohdassa "Keskeytyksen perusteet" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Lahden Talot Oy:n radonkorjauksia koskevassa kilpailutuksessa on tarjousten vastaanottamisen jälkeen ilmennyt, että hankintayksikön julkaisema tarjouspyyntö on ollut liian tulkinnanvarainen ja epäselvä. Tästä syystä tarjoukset eivät ole vertailukelpoisia keskenään eikä tarjousten vertailua voi suorittaa siten, että tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu sekä avoimuuden ja suhteellisuuden vaatimukset toteutuvat. Lisäksi hankintayksikölle on ilmennyt hankintamenettelyssä tapahtunut olennainen ilmoitusvirhe. Ainoa mahdollisuus korjata virheet on keskeyttää hankinta ja käynnistää siitä kokonaan uusi tarjouskilpailu. Hankinnan keskeyttämiselle on yllä kerrotun mukaisesti lainsäädännön tarkoittama perusteltu syy eikä ratkaisu vaikuta syrjivästi tarjoajiin."

Hankintayksikön 15.4.2020 ja 11.6.2020 tekemiin päätöksiin on liitetty asiakirja nimeltään "Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus", jossa on kohdassa II "Valitusosoitus markkinaoikeuteen" todettu kohdassa "Valituksen toimittaminen, markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot" muun ohella seuraavaa:

"Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet."

Lisäksi edellä mainitussa asiakirjassa on esitetty kohdassa "Muutoksenhakuaika" seuraavaa:

"Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan.

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä."

Lisäksi edellä mainitussa asiakirjassa on esitetty kohdassa "Valituksen sisältö" seuraavaa:

"Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään."

Asian arviointi

Asiassa saadun selvityksen perusteella 15.4.2020 tehty hankinnan keskeyttämistä koskeva päätös on annettu samana päivänä tiedoksi valittajalle. Hankintamenettelyn keskeyttämisen jälkeen toteutettua kilpailutusta koskeva hankintapäätös on tehty 11.6.2020. Valittajan kyseisiä päätöksiä koskeva valitus on saapunut markkinaoikeuteen 25.6.2020. Valittaja on esittänyt, että päätöksiin liitetty valitusosoitus on ollut molempien päätösten osalta puutteellinen. Valittaja on lisäksi esittänyt, että hankintayksikkö ei ole valittajan lukuisista pyynnöistä huolimatta toimittanut sille hankinnan asiakirjoja, mikä on estänyt valituksen tekemisen aikaisemmin.

Hankintayksikkö on esittänyt, että valitus on saapunut 15.4.2020 tehdyn hankintamenettelyn keskeyttämispäätöksen osalta myöhässä, minkä johdosta se tulee jättää tältä osin tutkimatta. Hankintayksikkö on lisäksi esittänyt, että valittajan esittämiin asiakirjapyyntöihin on vastattu mahdollisimman nopeasti ja valittaja on saanut haltuunsa kaikki ne asiakirjat, jotka hankintayksikön on lain mukaan tullut sille luovuttaa, ja joihin se on asemansa puolesta ollut oikeutettu.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksikkö on esittänyt hankintamenettelyn keskeyttämispäätöksessä perustelut päätökselleen. Päätöksen perusteluissa on kiinnitetty huomiota tarjouspyyntöön ja hankintailmoitukseen, jotka ovat olleet avoimesti tarjoajien saatavilla. Markkinaoikeus katsoo, että tarjoajat ovat voineet keskeyttämispäätöksen perustelujen johdosta arvioida muutoksenhaun tarvettaan keskeyttämispäätöksen osalta. Perustelujen ei voida katsoa olleen puutteelliset, eikä oikeussuojan tarpeen arviointi ole edellyttänyt esimerkiksi hankintamenettelyssä annettuihin tarjouksiin tutustumista.

Markkinaoikeus toteaa lisäksi, että muutoksenhaun kohteina olevien päätösten tiedoksianto on saadun selvityksen perusteella sisältänyt lainmukaisen valitusosoituksen markkinaoikeuteen. Näin ollen hankintayksikkö ei ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti edellä mainittuihin päätöksiin liittämiensä valitusosoitusten osalta.

Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, että hankintamenettelyn keskeyttämispäätöstä tai siihen liitettyä valitusosoitusta ei voida pitää puutteellisina.

Keskeyttämistä koskeva 15.4.2020 tehty päätös on annettu samana päivänä tiedoksi valittajalle. Markkinaoikeus toteaa, että tiedoksianto on edellä esitetyin tavoin sisältänyt lainmukaisen valitusosoituksen markkinaoikeuteen. Näin ollen määräaika valituksen tekemiselle markkinaoikeuteen on valittajan osalta alkanut kulua 15.4.2020. Valittaja on toimittanut asiassa valituksen markkinaoikeuteen 25.6.2020.

Hankintalain 147 §:n 1 momentissa säädetty 14 päivän määräaika valituksen tekemiselle markkinaoikeuteen on päättynyt 29.4.2020. Koska valitus markkinaoikeuteen on tehty vasta 25.6.2020, se on jätettävä 15.4.2020 tehtyyn hankintamenettelyn keskeyttämispäätökseen kohdistuvilta osin myöhässä saapuneena tutkimatta.

Pääasiaratkaisun perustelut

Kysymyksenasettelu ja sovellettavat oikeusohjeet

Asiassa on valituksessa esitetyn johdosta arvioitava 11.6.2020 tehdyn hankintapäätöksen osalta, onko hankintayksikkö menetellyt hankintasäännösten mukaisesti sulkiessaan valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Hankintalain 99 §:n mukaan sen lisäksi, mitä I (1–31 §) ja IV (123–174 §) osassa säädetään hankintasopimuksista, tavara- ja palveluhankintoihin, suunnittelukilpailuihin sekä rakennusurakoihin, jotka ovat arvoltaan 26 §:ssä säädetyt EU-kynnysarvot alittavia, mutta vähintään 25 §:n 1 momentin 1 tai 2 kohdassa säädettyjen kansallisten kynnysarvojen suuruisia, sovelletaan 11 luvun (99–106 §) säännöksiä.

Hankintalain 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 102 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan hankintailmoituksessa on oltava ainakin hintahaarukka tai ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa taikka tieto siitä, onko hankinnan ennakoitu arvo vähintään 25 §:ssä tarkoitetun kansallisen kynnysarvon suuruinen.

Hankintalain 102 §:n esitöiden (108/2016 vp s. 211–212) mukaan hankintailmoituksessa mainittuja tietoja voidaan täydentää muualta saatavissa olevilla tiedoilla, mistä on ilmoitettava hankintailmoituksessa.

Hankintalain 104 §:n 2 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintailmoitusta, tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta määräajassa toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja ja asiakirjoja.

Hankintalain 104 §:n 2 momentin esitöissä (HE 108/2016 vp s. 212–213) on todettu, että hankintayksikkö voi pyytää täydennyksiä ja täsmennyksiä tarjouksiin ja osallistumishakemuksiin mainitun lain 74 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. Viimeksi mainitun momentin esitöissä (HE 108/2016 vp s. 174) on todettu, että hankintayksiköllä on harkintavaltaa siitä pyytääkö se ehdokkaita tai tarjoajia täsmentämään tai täydentämään asiakirjoja. Hankintayksiköllä ei sitä vastoin ole velvollisuutta antaa ehdokkaille tai tarjoajille oikeutta täsmentää tai täydentää tarjouksia tai osallistumishakemuksia, eikä tarjoajalla olisi oikeutta vaatia lisäaikaa ja mahdollisuutta tarjouksen loppuunsaattamiseksi hankinta-asiakirjojen vaatimalle tasolle.

Tarjouspyyntö ja valittajan tarjous

Tarjouspyynnön kohdassa "Tarjous" on esitetty muun ohella seuraavaa:

"Tarjouslomakkeen liitteenä on oltava kustannuspaikkakohtainen suunnitelma korjaustavasta. Suunnitelmassa tulee esittää korjaustapa ja mahdollisten imureiden tai kaivojen määrä kustannuspaikkakohtaisesti. Muutoin tarjousta ei hyväksytä.

Tarjoukseen on liitettävä pyydetyt liitteet. Muutoin tarjousta ei hyväksytä."

Valittaja ei ole oheistanut tarjoukseensa tarjouspyynnössä vaadittua kustannuspaikkakohtaista suunnitelmaa korjaustavasta.

Hankintayksikkö on 11.6.2020 tekemällään hankintapäätöksellä sulkenut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. Hankintayksikkö on perustellut päätöstään valittajalle 11.6.2020 toimittamassaan kirjeessä muun ohella seuraavasti:

"Tarjouksestanne puuttui kokonaan tarjouspyynnössä edellytetty kustannuspaikkakohtainen suunnitelma korjaustavasta. Suunnitelma on asetettu tarjouksen hyväksyttävyyden ehdottomaksi edellytykseksi ja kaikki muut tarjoajat ovat sen tarjoukseensa liittäneet.

Täten ainoa lainmukainen vaihtoehto on ollut katsoa tarjouksenne tarjouspyynnön vastaiseksi, minkä takia olemme joutuneet hylkäämään tarjouksenne."

Asian arviointi

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikkö on menetellyt hankintasäännösten vastaisesti hankintamenettelyn keskeyttämisen jälkeen toteutetussa hankintamenettelyssä, kun se on sulkenut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta. Valittaja on lisäksi esittänyt, että tarjouspyynnössä vaadittu tarjoukseen liitettävä kustannuspaikkakohtainen suunnitelma korjaustavasta on jäänyt latausvirheen vuoksi latautumatta PRIS-projektipankkiin. Valittajan mukaan sen on ollut mahdotonta varmistua kyseisen liitteen saapumisesta, koska projektipankista ei tule vastaanottokuittausta lähetyksen onnistumisesta.

Hankintayksikkö on esittänyt, että valittajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen, koska tarjouksesta on puuttunut tarjouspyynnössä vaadittu kustannuspaikkakohtainen suunnitelma korjaustavasta. Hankintayksikkö on lisäksi esittänyt, että koska kyse on ollut tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden arvioinnin kannalta olennaisesta liitteestä, hankintayksikkö ei olisi voinut pyytää valittajaa täydentämään tarjoustaan tarjousajan päättymisen jälkeen puuttuneen liitteen osalta. Hankintayksikön mukaan tarjouspyynnössä on lisäksi rajoitettu hankintayksikön harkintavaltaa täydennyttää tarjousta ilmoittamalla, ettei tarjousta tulla hyväksymään ilman suunnitelmaa.

Kuultava on esittänyt, että käyttäjälle on näkynyt mitä tiedostoja se on ladannut projektipankkiin.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjoaja kantaa vastuun siitä, että sen tarjous on tarjouspyynnön sisällöltään selvinä pidettävien vaatimusten mukainen. Sisällöltään tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen sulkeminen tarjouskilpailusta ei ole ainoastaan hankintayksikön oikeus, vaan hankintayksikkö on tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi velvollinen sulkemaan tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen tarjouskilpailusta silloin, kun tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun tarjousvertailussa.

Lisäksi markkinaoikeus toteaa, että tarjouksia arvioidaan ainoastaan niistä ilmenevien tietojen perusteella. Hankintayksiköllä on oikeus pyytää tarjoajaa määräajassa toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja ja asiakirjoja, mutta sillä ei edellä kuvattujen hankintalain esitöiden toteamusten nojalla ole velvollisuutta siihen.

Markkinaoikeus katsoo, että valittajan tarjous on ollut tarjouspyynnön ehdottomien ja selvänä pidettävien toimitettavia liitteitä koskevien vaatimusten osalta tarjouspyynnön vastainen, kun tarjouksen liitteenä ei ole toimitettu tarjouspyynnössä vaadittua kustannuspaikkakohtaista suunnitelmaa korjaustavasta. Markkinaoikeus toteaa, että riippumatta siitä, onko PRIS-projektipankista tullut vastaanottokuittausta liitteen lataamisen ja toimittamisen onnistumisesta, valittajalla on ollut mahdollisuus tarkistaa PRIS-projektipankkiin väitetysti lataamansa liitteen onnistunut toimitus. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö ei ole menetellyt virheellisesti sulkiessaan valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta mainitulla perusteella tarjouspyyntöä vastaamattomana.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin hankintasäännösten vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muutoin, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95–101 §:ssä säädetään, ei kuitenkaan viimeksi mainitun lain 95 §:n 3 momenttia.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95 §:n 1 momentin mukaan oikeudenkäynnin osapuoli on velvollinen korvaamaan toisen osapuolen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan. Pykälän 2 momentin mukaan korvausvelvollisuuden kohtuullisuutta arvioitaessa voidaan lisäksi ottaa huomioon asian oikeudellinen epäselvyys, osapuolten toiminta ja asian merkitys asianosaiselle.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö ja kuultava joutuisivat itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön ja kuultavan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Asian näin päättyessä valittaja saa itse vastata oikeudenkäyntikuluistaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta siltä osin kuin se on kohdistettu hankintayksikön 15.4.2020 tekemään päätökseen hankintamenettelyn keskeyttämisestä.

Muilta osin markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa RadonFix Suomi Oy:n korvaamaan Lahden Talot Oy:n oikeudenkäyntikulut 2.590 eurolla ja Suomen radonhallinta Oy:n oikeudenkäyntikulut 2.710 eurolla, molemmat määrät viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.


Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Petri Rinkinen ja Markus Ukkola sekä asessori Anu Pitkänen.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta

 
Julkaistu 18.12.2020