MAO:545/20

HUS-Kiinteistöt Oy - vaarallisten jätteiden käsittely

julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

Diaarinumero: 2020/131
Antopäivä: 14.12.2020

Asian tausta

HUS-Kiinteistöt Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 3.12.2019 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta vaarallisten jätteiden käsittelyn palveluhankinnasta tarjouspyynnön mukaan kahden vuoden sopimuskaudelle ja kahden vuoden optiokaudelle.

HUS-Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja on 23.3.2020 tekemällään hankintapäätöksellä sulkenut valittajan ja erään toisen tarjoajan tarjouksen tarjouskilpailusta sekä valinnut Fortum Waste Solutions Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 3.200.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Kierto Ympäristöpalvelut Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 9.750 eurolla oikeudenkäyntimaksun määrällä lisättynä viivästyskorkoineen.

Perustelut

Hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti ja suhteellisuusperiaatteen vastaisesti, kun se on sulkenut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouksen voimassaolon perusteella. Valittajan tarjouksen kansilehdellä on vähäisenä ilmaisuerehdyksenä ja ristiriitaisena tietona ilmoitettu, että tarjous on voimassa kuukauden päiväyksestä 9.1.2020. Valittaja on kuitenkin sitoutunut tarjouspyynnön tarjouksen voimassaoloa koskeviin ehtoihin sekä vähimmäisehtoihin ja sopimusehtoihin. Hankintayksikön tarjouspyyntö on ollut tarjousten voimassaolon osalta ristiriitainen, koska tarjouksen on tullut olla yhtäältä voimassa 31.5.2020 saakka ja toisaalta neljä kuukautta tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä. Hankintayksikkö olisi voinut ja sen olisi tullut pyytää valittajalta täsmennystä.

Vastine

Vaatimukset

HUS-Kiinteistöt Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.119 eurolla viivästyskorkoineen.

Perustelut

Hankintayksikkö ei ole menetellyt virheellisesti sulkiessaan valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta, kun valittajan tarjous ei ole enää ollut voimassa hankintapäätöstä tehtäessä. Valittajan tarjouksen kansilehden mukaan tarjous on ollut voimassa yhden kuukauden päiväyksestä 9.1.2020 eli 9.2.2020 asti. Hankintailmoituksen, tarjouspyynnön ja tarjouspyynnöstä esitettyihin kysymyksiin annettujen vastausten mukaan tarjousten on tullut olla voimassa 31.5.2020 asti. Voimassaoloaika ei ole ollut epäselvä, vaikka tarjouspyynnön liitteenä olleen hankintaohjelman mukaan tarjouksen on tullut olla voimassa 10.5.2020 asti.

Hankintayksikkö on kiinnittänyt huomiota valittajan tarjouksen voimassaoloon vasta, kun tarjous on ollut umpeutunut. Umpeutuneen tarjouksen voimassaoloajan jatkamisen pyytäminen valittajalta olisi merkinnyt uuden myöhässä annetun tarjouksen antamista ja olisi ollut muita tarjoajia kohtaan epätasapuolista. Hankintayksiköllä ei olisi ollut velvollisuutta pyytää valittajaa korjaamaan huolimattomasti tehtyä tarjousta, vaikka virhe olisi havaittu 9.2.2020 mennessä. Tarjoaja vastaa itse sen tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuudesta. Valittaja olisi voinut kieltäytyä hankintasopimuksen tekemisestä sen tarjouksen voimassaoloajan umpeutumisen jälkeen, joten hankintayksikkö ei ole luottaa voinut siihen, että valittaja olisi tehnyt hankintasopimuksen, jos sen tarjous olisi tullut valituksi.

Kuultavan lausunto

Fortum Waste Solutions Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 8.750 eurolla viivästyskorkoineen.

Valittajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen sen kansilehdellä olleen tarjouksen voimassaoloehdon vuoksi. Tarjoaja vastaa tarjouksestaan. Valittaja ei ole nimenomaisesti maininnut tarjouksessaan kuin kyseisen yhden voimassaoloajan. Tarjouspyynnön vastainen voimassaoloaika ei ole ollut epäolennainen puute, ristiriita tai virhe. Hankintayksiköllä ei ole ollut velvollisuutta edes suhteellisuusperiaate huomioon ottaen pyytää valittajaa täsmentämään tarjoustaan. Vaatimus tarjouksen voimassaolosta on ollut yksiselitteinen viimeistään hankintayksikön kysymyksiin antaman vastauksen myötä.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikkö on menetellyt syrjivästi ja epätasapuolisesti, kun se on sulkenut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta, mutta hyväksynyt voittaneelta tarjoajalta täsmennystä pyytämättä sen tarjouksen tarjouspyynnön vastaisen maksuehdon ja tarjouspyynnössä edellytetyn vastaisesti yli kaksi kuukautta vanhat tarjoajan soveltuvuuden osoittamiseksi vaatimansa selvitykset riskiluokituksesta ja ympäristöasioiden hallintajärjestelmästä.

Lisäksi hankinnasta olisi tullut julkaista uusi hankintailmoitus, kun tarjouslomaketta kesken hankinnan on muutettu sen sijaan, että tieto muutetusta tarjouslomakkeesta on lähetetty vain tarjouspyyntöaineiston kilpailutusjärjestelmästä ladanneille tahoille.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on lisävastineessaan esittänyt, että voittaneen tarjoajan soveltuvuuden osoittamiseksi toimittamien esillä olevien todistusten tiedot ovat olleet ajantasaisia tarjouksen jättöhetkellä ja hankintapäätöstä tehtäessä, mikä on ollut sertifikaatistakin todettavissa. Todistusten päivääminen yli kaksi kuukautta ennen tarjousten jättämistä ei ole ollut merkityksellinen puute. Hankintayksiköllä ei ole ollut velvollisuutta sulkea voittanutta tarjoajaa tarjouskilpailusta.

Maksuehto on ollut epäolennainen sopimusehto. Hankintayksikkö on voinut luottaa siihen, että maksuehto määräytyy tarjoajan nimenomaisesti hyväksymän sopimusluonnoksen perusteella, joten hankintayksikkö on voinut sivuuttaa voittaneen tarjoajan tarjoukseen ilmeisesti epähuomiossa sisällytetyt maksuehtomuotoilut. Hankintayksiköllä ei ole ollut oikeutta eikä velvollisuutta sulkea voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouskilpailusta. Sopimusluonnoksessa ei sen sijaan ole käsitelty tarjouksen voimassaoloa, joten valittajan tarjousta on tullut arvioida toisin. Tarjouslomakkeen vakuutus tarjouspyynnön ehtoihin sitoutumisesta on esitetty ja liittynyt ainoastaan soveltuvuuden osoittamiseen ja soveltuvuuden arviointiin, ei tarjouksen voimassaoloon.

Hankintayksikkö ei ole tarjouslomaketta päivittäessään ollut velvollinen keskeyttämään hankintamenettelyä. Kaikki tarjoajat ovat saaneet tiedon tarjouslomakkeen päivittämisestä. Tarjouslomakkeen täsmennykset eivät ole liittyneet nyt esillä oleviin valitusperusteisiin.

Fortum Waste Solutions Oy on lisälausunnossaan esittänyt, että se on tarjouksessaan vakuuttanut, että se hyväksyy sopimusluonnoksen sopimusehdot sellaisenaan eli tarjouksen saatteen laskutusta koskevasta maininnasta huolimatta. Laskutusehto on poikennut sopimusluonnoksesta niin vähän, ettei eroavaisuudella ole ollut vaikutusta tarjousten vertailuun. Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestyksen vuoksi saatteen laskutusta koskeva maininta ei ole voinut tulla sopimusaikana sovellettavaksi.

Hankintayksikkö on tarjouspyynnössä jättänyt itselleen harkintavaltaa soveltuvuuden täyttymisen arvioinnissa, ja hankintayksikkö on voinut hyväksyä soveltuvuusselvityksiä, jos ne ovat päiväyksiltään poikenneet jonkin verran kahden kuukauden aikarajasta. Kyse on ollut kolmannen tahon antamista todistuksista. Voittaneen tarjoajan tarjoukseen liitetyn raportin mukaan sen luottoluokitus on ollut paras mahdollinen, eikä alle kahden viikon poikkeamalla tarjouspyynnöstä edellytetystä todistuksen antoajankohdasta ole ollut merkitystä soveltuvuuden arvioinnissa. Ympäristöhallintajärjestelmän laadunhallinnan osalta tarjouksesta on ilmennyt sertifikaatin olevan voimassa 14.9.2021 saakka, joten voittanut tarjoaja on selvityksen päivämäärästä huolimatta selvästi täyttänyt soveltuvuusvaatimuksen.

Valittajan antama sitoumus tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisiin ehtoihin sitoutumisesta on koskenut vain soveltuvuuden täyttämistä. Kun valittajan tarjouksen voimassaolo on päättynyt 9.2.2020, hankintayksiköllä on ollut velvollisuus sulkea tarjoaja tarjouskilpailusta hankintapäätöstä tehtäessä 23.3.2020. Hankintasäännökset eivät sivuuta yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita tarjouksen tekemisestä ja hyväksymisestä. Hankintapäätöstä ei voi tehdä sellaisen tarjoajan hyväksi, jonka tarjous ei päätöksentekohetkellä ole enää tarjoajaa sitova. Rauenneen tarjouksen hyväksyminen olisi ollut tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimusten vastaista.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Kysymyksenasettelu ja keskeiset oikeusohjeet

Hankintayksikkö on valituksenalaisella hankintapäätöksellään sulkenut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön voimassaoloehdon vastaisena. Asiassa on ensiksi arvioitava, onko hankintayksikkö laatinut tarjouspyynnön riittävän selväksi ja sen jälkeen tarvittaessa arvioitava hankintayksikön menettelyä tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arvioinnissa.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 67 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden liitteet on laadittava niin selviksi, että niiden perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 68 §:n mukaan tarjouspyynnössä, hankintailmoituksessa, ehdokkaille osoitetussa kutsussa tai niiden liitteissä on oltava muun ohella hankinnan kohteen määrittely tai hankekuvaus sekä hankinnan kohteeseen liittyvät muut laatuvaatimukset (1 kohta), tarjousasiakirjojen esittämistä ja muotoa koskevat muut vaatimukset (6 kohta), ehdokkaiden tai tarjoajien taloudellista ja rahoituksellista tilannetta, teknistä soveltuvuutta ja ammatillista pätevyyttä koskevat ja muut vaatimukset sekä pyyntö täydentää yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja ja luettelo asiakirjoista, joita ehdokkaan tai tarjoajan sekä tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan on soveltuvuuden arviointia varten toimitettava (8 kohta), kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteet ja niiden suhteellinen painotus, kohtuullinen vaihteluväli tai poikkeuksellisissa tapauksissa vertailuperusteiden tärkeysjärjestys (9 kohta), tarjousten voimassaoloaika (10 kohta) ja keskeiset sopimusehdot (11 kohta).

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.

Hankintalain 83 §:n mukaan hankintayksikkö voi asettaa ehdokkaiden tai tarjoajien rekisteröitymistä, taloudellista ja rahoituksellista tilannetta sekä teknistä ja ammatillista pätevyyttä koskevia 84–86 §:ssä tarkoitettuja vaatimuksia. Vaatimuksista on ilmoitettava hankintailmoituksessa. Vaatimusten tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja ne on suhteutettava hankinnan luonteeseen, käyttötarkoitukseen ja laajuuteen. Vaatimuksilla tulee voida asianmukaisesti varmistaa, että ehdokkaalla tai tarjoajalla on oikeus harjoittaa ammattitoimintaa ja että sillä on riittävät taloudelliset ja rahoitusta koskevat voimavarat sekä tekniset ja ammatilliset valmiudet toteuttaa kyseessä oleva hankintasopimus. Ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Hankintayksikkö on tarjouspyynnöllään pyytänyt tarjousta vaarallisten jätteiden noudosta ja niiden asianmukaisesta hävittämisestä.

Tarjouspyynnön liitteenä 1 olleen hankintaohjelman kohdan 7 "Tarjoajan soveltuvuutta koskevat ehdottomat vaatimukset ja tarjoajalta vaadittavat selvitykset" on muun ohella todettu seuraavaa:

"Tarjoaja, jonka tarjous ei sisällä pyydettyjä selvityksiä, voidaan sulkea tarjouskilpailusta pois.

[– –]

Tarjoajan tulee täyttää kaikki hankintalain mukaiset soveltuvuuden vaatimukset, jotka todetaan hankintalain 79–98 §:ssä."

Kyseisen kohdan alakohdassa 7.1 on esitetty rahoitukselliseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyviä vaatimuksia ja alakohdassa 7.2 tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyviä vaatimuksia. Alakohdassa 7.3 "Tarjoajalta vaadittava muu selvitys" on esitetty seuraava vaatimus:

"Tarjoajan on hyväksyttävä tarjouspyynnön liite 3 Sopimusluonnos sopimuskohdat.

Vaatimukseen liittyvä selvitys:

Hyväksyykö tarjoaja liitteenä olevan liitteen 3 Sopimusluonnos sopimuskohdat sellaisenaan? Kyllä / Ei."

Hankintaohjelman kohdassa 8 "Tarjottavan palvelun ehdottomat vaatimukset" on todettu seuraavaa:

"Tarjottavan palvelun on täytettävä palvelua koskevat vaatimukset. Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensaitse laatimansa vapaamuotoinen selvitys vaatimusten täyttymisestä tarjotussa palvelussa. Tarjoaja, jonka tarjous ei sisällä pyydettyä selvitystä, voidaan sulkea tarjouskilpailusta pois."

Kyseisen kohdan alakohdissa 8.1–8.8 on esitetty erinäisiä vaatimuksia.

Hankintaohjelman kohdassa 10 "Tarjouksen valintaperuste" on tuotu esiin, että hinnasta on voinut saada 60 pistettä ja laadusta 40 pistettä siten, että tarkemmin määritellyin tavoin asiakaspalvelusta, palvelun laadun valvonnasta, "koulutuksista/seminaareista/tutustumiskäynneistä" ja ajoneuvojen epäpuhtauspäästöistä on voinut kustakin saada 10 pistettä.

Tarjouspyynnön liitteenä 2 olleen tarjouslomakkeen väliotsikon "Kelpoisuuskriteerit 2 tarjoajan soveltuvuus: (riittävät resurssit ja osaaminen)" on todettu ensin seuraavaa:

"ILMOITAMME SEURAAVAT TIEDOT TARJOAJAN SOVELTUVUUDEN TARKISTAMISTA VARTEN, merkitkää rasti (X) ruutuun:

Sitoudumme tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisiin ehtoihin ja vähimmäisvaatimuksiin, myös mahdollisten alihankkijoiden ja yhteistyökumppaneiden osalta.

Vaatimus 11: Hyväksyykö tarjoaja liitteenä 3 olevan Sopimusluonnoksen sopimuskohdat sellaisenaan?"

Kyseisen väliotsikon alla on edellä mainittujen kohtien jälkeen, alaotsikon "Tarjouksen liitteenä ovat seuraavat selvitykset" alla, pyydetty useita soveltuvuuteen liittyviä selvityksiä sekä selvityksiä tarjoajan toiminnasta ja prosesseista, joista on tullut ladata asiakirjaselvitys tarjouspyynnön liitteiksi. Osa kyseisistä selvityksistä on nimetty "vertailukriteereiksi".

Kyseisen väliotsikon alla on vielä todettu jälkikommentissa:

"Edellä olevilla kohdilla ja selvityksillä ja muilla asiakirjoilla arvioidaan tarjoajan kelpoisuutta/soveltuvuutta. Jos tarjoajan kelpoisuus/soveltuvuus katsotaan puutteelliseksi, varataan oikeus hylätä annettu tarjous."

Tarjouspyynnön kohdan "Tarjouksen jättäminen" mukaan tarjousten jättöajaksi on ilmoitettu 10.1.2020 kello 12.00 mennessä ja tarjouksen on tullut olla voimassa 31.5.2020 saakka. Hankintaohjelman kohdan 16 "Tarjousten jättäminen" mukaan tarjouksen on tullut olla sitovana voimassa neljä kuukautta tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä, ja tarjoukset on tullut jättää 10.1.2020 klo 16.00 mennessä.

Hankintaohjelman kohdan 18 "Hankinnasta tehtävä sopimus" alakohdassa 18.1 "Sopimusehdot ja yleiset sopimusehdot" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Kaikki puitesopimusluonnoksessa esitetyt sopimusehdot ovat tarjouspyynnön ehdottomia vaatimuksia ja niihin ei ole sallittua tehdä mitään muutoksia. Tarjoajan tulee hyväksyä sopimusluonnos sellaisenaan, eikä siihen saa esittää tarjouksessa mitään muutoksia, lisäyksiä tai varauksia. Jos tarjoaja ei hyväksy sopimusehtoja, tarjous hylätään tarjouspyynnön vastaisena. Tarjouksen liitteeksi ei tule sisällyttää tarjoajan omia sopimusehtoja."

Hankintamenettelyssä on esitetty muun ohella seuraava kysymys:

"Mihin asti tarjous tulee olla voimassa? Tarjouspyynnössä, hankintaohjelmassa ja sopimusluonnoksessa on annettu ristiriitaisia tietoja."

Hankintayksikkö on vastannut tähän seuraavasti:

"Tarjouksen tulee olla voimassa 31.5.2020 asti."

Asian arviointi

Valittaja on esittänyt, että valittaja on sitoutunut tarjouspyynnön tarjouksen voimassaoloa koskeviin ehtoihin sekä vähimmäisehtoihin ja sopimusehtoihin. Valittajan mukaan tarjouspyyntö on ollut tarjousten voimassaolon osalta ristiriitainen, koska tarjouksen on tullut olla yhtäältä voimassa 31.5.2020 saakka ja toisaalta neljä kuukautta tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä.

Hankintayksikkö on esittänyt, että voimassaoloaika ei ole ollut epäselvä, vaikka tarjouspyynnön liitteenä olleen hankintaohjelman mukaan tarjouksen on tullut olla voimassa 10.5.2020 asti. Hankintayksikön mukaan tarjouslomakkeen vakuutus tarjouspyynnön ehtoihin sitoutumisesta on esitetty ja liittynyt ainoastaan soveltuvuuden osoittamiseen ja soveltuvuuden arviointiin, ei tarjouksen voimassaoloon.

Kuultava on esittänyt, että vaatimus tarjouksen voimassaolosta on tullut yksiselitteinen viimeistään hankintayksikön sille esitettyihin kysymyksiin antaman vastauksen jälkeen.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksikön tarjouksen voimassaoloa koskevaan kysymykseen antama vastaus on ratkaissut tarjouspyyntöasiakirjoissa olleen sisäisen ristiriidan tarjouksen jättöpäivästä 10.1.2020 laskettavan neljän kuukauden voimassaolon ja viimeiseksi voimassaolopäiväksi vaaditun päivämäärän 31.5.2020 välillä. Tarjouspyyntöasiakirjat ei ole enää tämän jälkeen olleet siten epäselvät, että niiden perusteella ei olisi voinut antaa vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintayksikkö on tarjouslomakkeella tarjoajan soveltuvuutta koskevan väliotsikon "Kelpoisuuskriteerit 2 tarjoajan soveltuvuus: (riittävät resurssit ja osaaminen)" jälkeen esittänyt edellä kuvatuin tavoin soveltuvuuteen liittyvien vaatimusten ohella myös tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuteen ja tarjousten vertailuun liittyviä vaatimuksia.

Markkinaoikeus toteaa tältä osin, että tarjouspyynnössä käytetyn rakenteen vuoksi hankintayksiköllä ja valittajalla on ollut erilainen näkemys siitä, mihin tarjoaja on sitoutunut, kun tarjoaja on vastannut myöntävästi vaatimukseen: "Sitoudumme tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisiin ehtoihin ja vähimmäisvaatimuksiin, myös mahdollisten alihankkijoiden ja yhteistyökumppaneiden osalta". Tarjouspyynnön perusteella on ollut epäselvää, onko kyseisellä sitoutumisella tarkoitettu hankintayksikön esittämällä tavalla sitoutumista vain vaatimuksiin tarjoajan soveltuvuudesta, kuten kyseisen kohdan otsikko ja siinä oleva jälkikommentti osoittavat, vai onko siinä sitouduttu myös tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuteen, muun ohella vaatimukseen tarjouksen voimassaolosta, kuten kyseisen kohdan sanamuoto voidaan tulkita.

Edellä todetulla tavalla tarjouspyynnössä ei ole kyseisen otsikon alla riittävän selvästi eroteltu soveltuvuus- ja muita vaatimuksia. Kyseisessä kohdassa annetun sitoumuksen laajuudella on myös keskeinen merkitys arvioitaessa sitä, ovatko valittajan ja voittaneen tarjoajan tarjoukset olleet tarjouspyynnön mukaisia. Markkinaoikeus katsoo, että koska kyseinen sitoumus on ollut asiayhteydessään tulkinnanvarainen ja se on vaikuttanut tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointiin, tarjouspyyntö on ollut hankintalain 67 §:ssä tarkoitetulla tavalla epäselvä tältä osin.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt tarjouspyynnön laatiessaan hankintasäännösten vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Edellä mainittu hankintamenettelyn virheellisyys sekä jäljempänä seuraamusten osalta lausuttu huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua muista hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista väitteistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu tai pantu muutoinkaan täytäntöön. Näin ollen valituksenalainen hankintapäätös voidaan hankintalain 154 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano kieltää.

Hankintalain 161 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeus voi asettaa tässä laissa tarkoitetun kiellon tai velvoitteen noudattamisen tehosteeksi uhkasakon.

Koska jo tarjouspyyntö on ollut hankintasäännösten vastainen, hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata vain siten, että hankinnasta järjestetään kokonaan uusi tarjouskilpailu.

Mikäli HUS-Kiinteistöt Oy aikoo edelleen toteuttaa vaarallisten jätteiden käsittelypalvelujen hankinnan julkisena hankintana, sen on järjestettävä uusi tarjouskilpailu, jossa on otettava huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muutoin, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95–101 §:ssä säädetään, ei kuitenkaan viimeksi mainitun lain 95 §:n 3 momenttia.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95 §:n 1 momentin mukaan oikeudenkäynnin osapuoli on velvollinen korvaamaan toisen osapuolen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan. Pykälän 2 momentin mukaan korvausvelvollisuuden kohtuullisuutta arvioitaessa voidaan lisäksi ottaa huomioon asian oikeudellinen epäselvyys, osapuolten toiminta ja asian merkitys asianosaiselle.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön hankintasäännösten vastainen toiminta huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi itse vastaamaan kokonaan oikeudenkäyntikuluistaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden asian laatuun nähden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä. Asian näin päättyessä hankintayksikkö ja kuultava saavat itse vastata oikeudenkäyntikuluistaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa HUS-Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtajan 23.3.2020 tekemän hankintapäätöksen. Markkinaoikeus kieltää HUS-Kiinteistöt Oy:tä tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön nyt asetetun 300.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa HUS-Kiinteistöt Oy:n korvaamaan Kierto Ympäristöpalvelut Oy:n oikeudenkäyntikulut 10.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää HUS-Kiinteistöt Oy:n ja Fortum Waste Solutions Oy:n vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Petri Rinkinen, Reima Jussila ja Pekka Savola.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta

 
Julkaistu 18.12.2020