MAO:544/20

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - yhteysalusliikennepalvelut

julkinen hankinta - tarjouspyynnön epäselvyys

Diaarinumero: 2020/244
Antopäivä: 11.12.2020

Asian tausta

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 2.4.2020 julkaistulla EU-hankintailmoituksella ja 24.4.2020 julkaistulla korjausilmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta yhteysalusliikennepalvelun Porvoo–Sipoo hankinnasta ajalle 1.5.2021–30.4.2026.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 27.5.2020 tekemillään päätöksillä sulkenut EW FINLAND OY:n tarjouksen sekä Suomen Saaristokuljetus Oy:n ja sen tarjouksen tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö on 27.5.2020 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Kymen Saaristoliikenne Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 5.000.000 euroa.

Markkinaoikeus on 16.7.2020 antamallaan päätöksellä numero 343/20 hylännyt hankintayksikön pyynnön sen 27.5.2020 tekemän hankintapäätöksen täytäntöönpanon sallimisesta.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

EW FINLAND OY on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaiset hankintapäätökset, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 50.446,50 eurolla viivästyskorkoineen.

Perustelut

Voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen. Voittanut tarjoaja on osallistunut tarjouskilpailuun tarjoten vakituiseen yhteysalusliikennöintipalveluun uusia, rakennettavia aluksia. Voittaneen tarjoajan toimittamat selvitykset tarjottavista aluksista sekä varakalustosta ovat olleet useilta osin puutteellisia.

Voittaneen tarjoajan tarjous ei ole täyttänyt kansainvälisen merenkulkujärjestön (jäljempänä IMO) IMO TIER II-päästövaatimusta. Hankintayksikkö on menetellyt epätasapuolisesti ja syrjivästi soveltaessaan kyseistä päästövaatimusta tiukasti valittajan tarjoukseen.

Voittaneen tarjoajan tarjous ei ole myöskään sisältänyt kuvausta alusten rakentamisesta tai valmistumisaikataulusta. Tarjouspyynnössä on edellytetty, että tarjoaja liittää tarjoukseensa yksityiskohtaisen kuvauksen tehtävien muutostöiden laajuudesta ja aikataulusta, mikäli tarjottava alus tai alukset eivät täytä tarjouspyynnön vaatimuksia. Koska tulevaisuudessa rakennettava alus ei ole täyttänyt tarjouksen jättöhetkellä tarjouspyynnön vaatimuksia, voittaneen tarjoajan olisi tullut toimittaa selvitykset uusien rakennettavien alusten rakentamisesta ja aikataulusta. Ilman mainittuja selvityksiä hankintayksikkö ei ole voinut arvioida, tuleeko tarjottu alus täyttämään asetetut vaatimukset sopimuskauden alkaessa. Voittanut tarjoaja ei ole toimittanut edes perustietoja, kuten tietoja telakasta, alusten pääkoneista ja niiden tehoista, tulevasta liikennöintialueesta sekä alusten rakentamisaikatauluista keskeisine virstanpylväineen.

Voittaneen tarjoajan tarjous ei ole sisältänyt listaa varakalustosta ja varakaluston teknisistä tiedoista. Tarjouspyynnössä on edellytetty, että käytettävissä olevat varakalustoresurssit tulee luetteloida. Tarjouspyynnössä on siten edellytetty, että tarjoaja luetteloi eli yksilöi kaikki tarjoajan käytettävissä olevat vara-alukset, vaikka juuri tarjouspyynnön reiteillä käytettäviä vara-aluksia ei ole ollut pakko nimetä. Voittaneen tarjoajan selvitys ei ole täyttänyt alusten luettelointivaatimusta.

Tarjouspyynnössä on vaadittu selvitys varakaluston teknisistä tiedoista. Aluksen tekniset tiedot koskevat muun ohella aluksen pituutta, leveyttä, syväystä, konetehoa, alustyyppiä sekä liikennöintialuetta. Varakaluston tekniset tiedot ovat puuttuneet voittaneen tarjoajan selvityksestä. Ilman varakaluston teknisiä tietoja on mahdotonta arvioida, täyttävätkö varakalustoresurssit tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset. Ilman syväystietoja ei ole mahdollista arvioida, soveltuuko suunniteltu varakalusto reittialueen liikennetarpeisiin. Suomen Saaristokuljetus Oy:n tarjous on suljettu tarjouskilpailusta muun ohella sillä perusteella, että tarjottu alus ei pysty 2,1 metrin syväyksensä takia liikennöimään Pirttisaaren väylällä, jonka suurin sallittu kulkusyvyys on 1,8 metriä.

Hankintayksikön olisi tullut sulkea voittaneen tarjoajan tarjous tarjouskilpailusta. Hankintayksikön menettely ei ole ollut tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun mukaista, koska hankintayksikkö on sulkenut kahden muun tarjoajan tarjoukset tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisina perusteilla, jotka vastaavat voittaneen tarjoajan tarjouksen puutteellisuuksia.

Vastine

Vaatimukset

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 5.687,50 eurolla viivästyskorkoineen.

Perustelut

Voittaneen tarjoajan tarjoaman aluksen konetyyppi on täyttänyt IMO TIER II-päästövaatimuksen, ja voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen.

Tarjouspyynnössä vaadittu selvitys on koskenut kyseisellä hetkellä olemassa olevaan alukseen tehtäviä muutostöitä, mikäli alus ei tuossa vaiheessa ole täyttänyt palvelukuvauksen vaatimuksia. Voittanut tarjoaja ei ole tarjonnut palvelukuvauksesta poikkeavia olemassa olevia aluksia, joihin tarvitsisi tehdä muutostöitä, vaan kahta uutta tätä hankintaa varten rakennettavaa tarjouspyynnön vaatimukset täyttävää alusta. Voittaneen tarjoajan ei ole siten tarvinnut toimittaa tarjouspyynnössä vaadittua selvitystä. Voittanut tarjoaja on toimittanut tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla tarjottavien alusten GA-kuvat. Tarjouspyynnössä ei ole pyydetty toimittamaan tietoja alukset rakentavasta telakasta, alusten pääkoneista ja niiden tehoista, tulevasta liikennöintialueesta tai alusten rakentamisaikatauluista keskeisine virstanpylväineen. Voittaneella tarjoajalla ei ole ollut velvollisuutta toimittaa sellaisia tietoja, joita ei ole pyydetty.

Voittanut tarjoaja on toimittanut tarjouspyynnön mukaisen selvityksen varakalustosta. Varakaluston osalta tarjouspyynnössä ei ole pyydetty toimittamaan tietoja aluksen pituudesta, leveydestä, syväyksestä, konetehosta, alustyypistä tai liikennöintialueesta.

Kuultavan lausunto

Kymen Saaristoliikenne Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.760 eurolla viivästyskorkoineen. Lisäksi kuultava on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa valittajan korvaamaan sille valituksesta aiheutuneet kulut 550.219,96 eurolla.

Valituksesta on aiheutunut yrittäjäriskin kasvua, markkinaoikeuden käsittelystä johtuvaa aikataulun kiristymistä ja siitä seuraavaa alushankintojen hinnan nousua ja mahdollisia ylimääräisiä kalustohankintoja sekä hankinnan tahallista hankaloittamista.

Hankintayksikkö on toiminut hankintasäännösten mukaisesti valitessaan voittaneen tarjoajan tarjouksen ja sulkiessaan muut tarjoukset tarjouskilpailusta. Voittanut tarjoaja on vakuuttanut tarjouksessaan, että sen tarjoama palvelu on tarjouspyynnön mukainen. Tarjouspyynnössä ei ole pyydetty tietoja rakennuttamisaikataulusta tai telakasta. Voittanut tarjoaja on liittänyt tarjoukseensa GA-kuvat päämittoineen.

Tarjouspyynnön mukaan varakaluston ei ole tarvinnut kaikilta osin vastata ominaisuuksiltaan pääkaluston vaatimuksia. Tarjouspyynnössä on mainittu erikseen varakalustolta vaaditut tekniset tiedot, jotka ovat olleet talviliikennehyväksyntä, soveltuvuus reittialueen liikennetarpeisiin telakointien aikana ja kansikapasiteetti. Voittaneen tarjoajan tarjous on sisältänyt nämä tiedot. Tarjouspyynnön mukaan varakalustoa ei ole tarvinnut ennalta osoittaa tai nimetä. Voittaneen tarjoajan tarjous on ollut varakaluston osalta tarjouspyynnön mukainen.

Tarjouspyynnössä on vaadittu, että ympärivuotisen yhteysaluksen syväyksen tulee mahdollistaa liikennöinti reittialueella. Tämän vaatimuksen täyttyminen on tullut osoittaa tarjoukseen liitettävällä GA-kuvalla. Tarjouspyynnössä ei ole ollut vastaavaa vaatimusta varakaluston osalta. Hankintayksikkö on menetellyt tarjoajia kohtaan tasapuolisesti.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että markkinaoikeudella ei ole toimivaltaa tutkia kuultavan vahingonkorvausvaatimusta. Vaatimus on jätettävä tutkimatta.

Vasta tulevaisuudessa rakennettava alus ei ole voinut täyttää palvelukuvauksen vaatimuksia tarjouksen jättöhetkellä. Mikäli markkinaoikeus katsoisi, että kysymyksessä oleva vaatimus ei ole koskenut rakennettavia aluksia, tarjouspyyntö on ollut toissijaisesti syrjivä ja hankintasäännösten vastainen. Ei ole objektiivisesti perusteltavissa, että rakennettavilla aluksilla tarjouskilpailuun osallistuvien tarjoajien ei tarvitse osoittaa edes perustietoja alusten rakentamisesta ja aikataulusta.

Tarjouspyynnön mukaan tarjoajien on tullut luetteloida varakalusto eli nimetä ne vara-alukset, jotka ovat käytettävissä palvelun toteuttamiseen ja joita käytetään pääkaluston korvaamiseen. Muut tarjoajat ovat yksilöineet ja nimenneet tarjouksessaan käytettävissä olevan varakalustonsa. Voittanut tarjoaja ei ole yksilöinyt tai nimennyt käytettävissä olevia vara-aluksia. Teknisillä tiedoilla tarkoitetaan aluksen teknisiä perustietoja, joita käytetään kuvaamaan aluksen perusominaisuuksia. Alalla ammattimaisesti toimivalle tarjoajalle on selvää, että nämä tiedot sisältävät ainakin aluksen pituus-, leveys- ja syväystiedot. Usein teknisiin perustietoihin luetaan myös koneteho, alustyyppi ja liikennöintialue. Tarjouspyynnössä on siten edellytetty, että tarjoaja antaa vara-alusten pituus-, leveys- ja syväystiedot. Hankintayksikkö ei ole pystynyt varmistamaan varakaluston soveltuvuutta reittialueen liikennetarpeisiin ilman varakaluston teknisiä tietoja.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on esittänyt, että tarjouspyynnössä ei ole todettu, että tarjoajan olisi tullut nimetä ja yksilöidä vara-alukset. Tarjouspyynnön mukaan palveluntuottajan ei ole tarvinnut ennalta osoittaa tai nimetä tilaajalle tiettyä pääkaluston korvaavaa alusta.

Hankintayksikkö ei ole määritellyt vara-alusten teknisiä ominaisuuksia valittajan esittämällä tasolla. Se, että vara-aluksen tulee olla reittialueelle soveltuva ei tarkoita sitä, että alukselta vaadittaisiin samoja teknisiä ominaisuuksia kuin pääalukselta. Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että varakaluston ei ole tarvinnut kaikilta osin vastata ominaisuuksiltaan pääkaluston vaatimuksia, vaan varakaluston vaatimukset on määritelty erikseen.

Valittaja on antanut lisälausuman.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Kuultavan vahingonkorvausvaatimus

Kuultava Kymen Saaristoliikenne Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa valittajan korvaamaan sille valituksesta aiheutuneet kulut 550.219,96 eurolla. Kuultava on viitannut kulujen osalta yrittäjäriskin kasvuun, markkinaoikeuden käsittelystä johtuvaan aikataulun kiristymiseen ja siitä seuraavaan alushankintojen hinnan nousuun ja mahdollisiin ylimääräisiin kalustohankintoihin sekä hankinnan tahalliseen hankaloittamiseen. Kuultavan vaatimuksessa on kyse hankintapäätökseen kohdistetun valituksen yhteydessä esitetystä voittaneen tarjoajan valittajaa kohtaan esittämästä vahingonkorvausvaatimuksesta.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (jäljempänä hankintalaki) 146 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tekemä ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Hankintalain 154 §:n 1 momentin mukaan, jos hankinnassa on menetelty hankintalain vastaisesti, markkinaoikeus voi:

 1. kumota hankintayksikön päätöksen osaksi tai kokonaan;
 2. kieltää hankintayksikköä soveltamasta hankintaa koskevassa asiakirjassa olevaa virheellistä kohtaa tai muuten noudattamasta virheellistä menettelyä;
 3. velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä;
 4. määrätä hankintayksikön maksamaan hyvitysmaksun asianosaiselle, jolla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä;
 5. määrätä hankintayksikölle tehottomuusseuraamuksen;
 6. määrätä hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun;
 7. lyhentää hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen sopimuskauden päättymään määräämänsä ajan kuluttua.

Markkinaoikeus toteaa, että se on julkista hankintaa koskevassa asiassa toimivaltainen tutkimaan, onko hankinnassa menetelty julkisista hankinnoista annettujen oikeusohjeiden mukaisesti. Pääasian osalta markkinaoikeuden määrättävissä olevat seuraamukset on lueteltu tyhjentävästi hankintalain 154 §:n 1 momentissa. Edellä todettu huomioon ottaen markkinaoikeuden toimivaltaan ei kuulu tutkia, onko kuultavalle aiheutunut valituksen johdosta taloudellista vahinkoa. Kuultavan vahingonkorvausvaatimus on näin ollen jätettävä markkinaoikeuden toimivaltaan kuulumattomana tutkimatta.

Pääasiaratkaisun perustelut

Kysymyksenasettelu ja oikeusohjeet

Asiassa on ensin arvioitava, onko hankintayksikkö menetellyt julkisista hankinnoista annettujen oikeusohjeiden vastaisesti tarjouspyyntöä laatiessaan. Tämän jälkeen asiassa on tarvittaessa arvioitava, onko hankintayksikkö menetellyt julkisista hankinnoista annettujen oikeusohjeiden ja tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimusten vastaisesti arvioidessaan voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaiseksi.

Hankintalain 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 67 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden liitteet on laadittava niin selviksi, että niiden perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Säännöksen esitöiden (HE 108/2016 vp s. 164) mukaan tarjouspyynnön ja neuvottelukutsun tarkoituksena on hankinnan kohteen ja sen toteuttamiseen liittyvien seikkojen kuvaaminen siten, että sen perusteella saadaan lopullisia, yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia, joiden perusteella tarjouksia voidaan tasapuolisesti verrata.

Tarjouspyyntö ja saadut tarjoukset

Tarjouspyynnön kohdan "Hankinnan kohteen kriteerit" alakohdan "Yleiset kriteerit/tiedot" alakohdassa 2 "Selvitykset" tarjoajia on pyydetty toimittamaan muun ohella seuraavat selvitykset:

"Tarjottavien alusten GA-kuvat, joista käy ilmi vähintään aluksen mitat, syväys, aluksen hyötypinta-alan suuruus sekä keula- ja/tai peräporttien leveys

[– –]

Yksityiskohtainen kuvaus tehtävien muutostöiden laajuudesta ja aikataulusta, mikäli tarjottava alus/alukset eivät tässä vaiheessa täytä palvelukuvauksen vaatimuksia

[– –]

Lista varakalustosta, jota on käytettävissä tämän palvelun toteuttamiseen, ja näiden tekniset tiedot."

Tarjouspyynnön liitteenä olleen palvelukuvauksen kohdassa 2 "Kalusto" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Palveluntuottajan ei tarvitse ennalta osoittaa tai nimetä tilaajalle tiettyä pääkaluston korvaavaa alusta, mutta käytettävissä olevat resurssit tulee luetteloida ja toimittaa tilaajalle. Vara-aluksen käyttö ei saa heikentää muiden reittialueiden palvelutasoa. Varakaluston ei tarvitse kaikilta osin vastata ominaisuuksiltaan pääkaluston vaatimuksia, vaan varakaluston eritysvaatimukset on määritetty erikseen."

Palvelukuvauksen kohdan "Porvoon reitin palvelutaso" alakohdassa 1 "Alusvaatimukset" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Ympärivuotiselta yhteysalukselta vaadittavat ominaisuudet:

 • Aluksen tulee olla katsastettu reittialueen mukaiselle kotimaan liikennealueelle ja hyväksytty talviliikenteeseen
 • Aluksen pääkoneiden tulee täyttää IMO TIER II ympäristövaatimukset
 • Aluksen syväyksen tulee mahdollistaa liikennöinti reittialueella
 • Aluksen kulkunopeuden tulee mahdollistaa esimerkkiaikataulun noudattaminen
 • Aluksen konehuoneen tulee olla kameravalvottu
 • Aluksella tulee olla lastikansi, jonka hyötypinta-alalta on vähintään 15 m2 (hyötypinta-alaan ei lasketa ovien edustoja ja hätäpoistumisteitä). Hyötypinta-alan tulee olla yhtenäinen.
 • Lastikannen tulee kestää vähintään 3 tonnin kuorma ja siinä tulee voida kuljettaa esimerkiksi mönkijöitä
 • Aluksella tulee olla nosturi, tai muu lastinkäsittelyvälineistö, joka soveltuu saariston tavanomaisten rahtikuljetusten siirtelyyn aluksen ja laiturin välillä
 • Aluksen tulee olla katsastettu vähintään 50 matkustajalle
 • Aluksen lämpimissä sisätiloissa tulee olla istumapaikat vähintään 30 matkustajalle ja paikka heidän matkatavaroilleen".

[– –]

Varakalustolta vaadittavat ominaisuudet:

 • Varakaluston tulee olla hyväksytty talviliikenteeseen
 • Varakaluston tulee soveltua reittialueen liikennetarpeisiin telakointien ja muiden mahdollisten liikennekatkosten aikana
 • Kansikapasiteetin tulee mahdollistaa reittialueen tavanomaiset ajoneuvo- ja tavarakuljetukset.
 • Varakalusto voi olla yhteinen Sipoon reitin kanssa".

Palvelukuvauksen kohdan "Sipoon reitin palvelutaso" alakohdassa 1 "Alusvaatimukset" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Ympärivuotiselta yhteysalukselta vaadittavat ominaisuudet:

 • Aluksen tulee olla katsastettu reittialueen mukaiselle kotimaan liikennealueelle ja hyväksytty talviliikenteeseen
 • Aluksen pääkoneiden tulee täyttää IMO TIER II ympäristövaatimukset
 • Aluksen syväyksen tulee mahdollistaa liikennöinti reittialueella
 • Aluksen kulkunopeuden tulee mahdollistaa esimerkkiaikataulun noudattaminen
 • Aluksen konehuoneen tulee olla kameravalvottu
 • Kansikapasiteetin tulee mahdollistaa reittialueen tavanomaiset tavarakuljetukset
 • Aluksella tulee olla nosturi, tai muu lastinkäsittelyvälineistö, joka soveltuu saariston tavanomaisten rahtikuljetusten siirtelyyn aluksen ja laiturin välillä
 • Aluksen tulee olla katsastettu vähintään 40 matkustajalle
 • Aluksen lämpimissä sisätiloissa tulee olla istumapaikat vähintään 12 matkustajalle ja paikka heidän matkatavaroilleen.

[– –]

Varakalustolta vaadittavat ominaisuudet:

 • Varakaluston tulee olla hyväksytty talviliikenteeseen
 • Varakaluston tulee soveltua reittialueen liikennetarpeisiin telakointien ja muiden mahdollisten liikennekatkosten aikana
 • Kansikapasiteetin tulee mahdollistaa reittialueen tavanomaiset tavarakuljetukset.
 • Varakalusto voi olla yhteinen Porvoon reitin kanssa".

Voittanut tarjoaja on toimittanut tarjouksensa liitteenä GA-kuvat, joista on käynyt ilmi muun ohella sen tarjoamien vielä rakentamattomien alusten pituus, leveys ja syväys. Lisäksi se on toimittanut vara-aluksista selvityksen, jossa on todettu seuraavaa:

"1. Talviliikennehyväksytty alus lastikannella, henkilömäärä tulee olemaan 12
2. Avovesikauden alus lastikannella, henkilömäärä tulee olemaan 12".

Valittaja ja Suomen Saaristokuljetus Oy ovat toimittaneet GA-kuvien lisäksi selvitykset aluksiin tehtävistä muutostöistä ja muutostöiden aikatauluista. Lisäksi valittaja ja Suomen Saaristokuljetus Oy ovat toimittaneet selvitykset varakalustosta. Selvityksistä on käynyt ilmi muun ohella vara-alusten nimet, pituudet, leveydet ja syväykset, moottorien tehot, liikennöintialueet ja suurimmat sallitut matkustajamäärät.

Asian arviointi

Valittaja on esittänyt, että tarjouspyynnössä on edellytetty, että tarjoaja luetteloi eli yksilöi kaikki tarjoajan käytettävissä olevat vara-alukset, vaikka juuri tarjouspyynnön reiteillä käytettäviä vara-aluksia ei ole ollut pakko nimetä. Valittaja on lisäksi esittänyt, että alalla ammattimaisesti toimivan tarjoajan on tullut ymmärtää, että teknisillä tiedoilla on tarkoitettu ainakin aluksen pituus-, leveys- ja syväystietoja. Valittaja on vielä esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjous ei ole sisältänyt listaa varakalustosta ja varakaluston teknisistä tiedoista. Valittaja on edelleen esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjous ei ole sisältänyt muun ohella kuvausta alusten rakentamisesta ja valmistumisaikataulusta. Valittajan mukaan tarjouspyynnön vaatimus tehtävistä muutostöistä on koskenut myös rakennettavia aluksia.

Hankintayksikkö on esittänyt, että varakaluston osalta tarjouspyynnössä ei ole pyydetty toimittamaan tietoja aluksen pituudesta, leveydestä, syväyksestä, konetehosta, alustyypistä tai liikennöintialueesta ja että voittanut tarjoaja on toimittanut tarjouspyynnön mukaisen selvityksen varakalustosta. Hankintayksikön mukaan tarjouspyynnössä vaadittu selvitys muutostöistä on koskenut olemassa olevaan alukseen tehtäviä muutostöitä. Hankintayksikön mukaan voittaneen tarjoajan ei ole tarvinnut toimittaa tällaista selvitystä, koska voittanut tarjoaja on tarjonnut rakennettavia aluksia.

Kuultava on esittänyt, että tarjouspyynnön mukaan varakalustoa ei ole tarvinnut ennalta osoittaa tai nimetä. Kuultava on lisäksi esittänyt, että tarjouspyynnössä on mainittu erikseen varakalustolta vaaditut tekniset tiedot, jotka ovat olleet talviliikennehyväksyntä, soveltuvuus reittialueen liikennetarpeisiin telakointien aikana ja kansikapasiteetti. Kuultava on vielä esittänyt, että tarjouspyynnössä ei ole pyydetty tietoja rakennuttamisaikataulusta tai telakasta.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on oikeus päättää hankintojensa sisällöstä tarpeidensa mukaisesti ja että sillä on laaja harkintavalta sen suhteen, miten se määrittelee hankinnan kohteen. Hankintayksikön on kuitenkin otettava huomioon hankintalain vaatimukset tarjouspyynnön selvyydestä sekä tarjoajien tasapuolisesta ja syrjimättömästä kohtelusta. Suhteellisuusperiaatteesta johtuu, että määrittelystä johtuvien vaatimusten on oltava oikeassa suhteessa tavoiteltavaan päämäärään.

Edellä kuvatun mukaisesti tarjouspyynnön kohdan "Hankinnan kohteen kriteerit" alakohdan "Yleiset kriteerit/tiedot" alakohdan 2 "Selvitykset" mukaan tarjoajien on tullut toimittaa lista varakalustosta ja varakaluston tekniset tiedot. Tarjouspyynnössä ei ole täsmennetty, mitä teknisillä tiedoilla on tarkoitettu. Toisaalta palvelukuvauksen kohdan 2 "Kalusto" mukaan palveluntuottajan ei ole tarvinnut ennalta osoittaa tai nimetä tilaajalle tiettyä pääkaluston korvaavaa alusta, mutta käytettävissä olevat resurssit on tullut luetteloida ja toimittaa tilaajalle.

Edellä kuvatulla tavalla voittaneen tarjoajan toimittamista tiedoista on käynyt ilmi vara-alusten henkilömäärät ja se, että molemmissa vara-aluksissa on lastikansi sekä se, että toisella vara-aluksella on talviliikennehyväksyntä. Voittaneen tarjoajan ja hankintayksikön mukaan voittanut tarjoaja on toimittanut varakalustosta tarjouspyynnössä edellytetyt tiedot. Sen sijaan valittaja ja Suomen Saaristokuljetus Oy ovat yksilöineet nimeltä tarjoamansa vara-alukset sekä ilmoittaneet teknisinä tietoina muun ohella vara-alusten pituudet, leveydet, syväykset, liikennöintialueet, moottorien tehot ja suurimmat sallitut matkustajamäärät.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella tarjoajille on muodostunut tarjouspyynnön perusteella erilainen käsitys siitä, mitä tietoja varakalustosta on tullut toimittaa. Palvelukuvauksen eri kohtien vaatimukset varakalustosta ovat myös olleet ristiriitaiset, jos niitä on tullut tulkita hankintayksikön esittämin tavoin siten, että varakalustoa ei ole tosiasiassa tarvinnut luetteloida eikä ilmoittaa varakalustosta juuri mitään teknisiä tietoja. Tarjouspyynnön perusteella tarjoajille on siten voinut jäädä epäselväksi, onko vara-alukset tullut nimetä tarjouksessa ja mitä kaikkia tietoja vara-aluksista on tullut toimittaa. Tarjouspyynnön perusteella tarjoajille on myös voinut jäädä epäselväksi se, mitä reittialueen liikennetarpeisiin soveltumisella ja reittialueen tavanomaiset ajoneuvo- ja tavarakuljetukset mahdollistavalla kansikapasiteetilla on tarkoitettu ja näin ollen mitä vaatimuksia varakaluston on tullut täyttää.

Markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyyntö ei ole ollut hankintalain edellyttämällä niin selvä, että sen perusteella olisi saatu vertailukelpoisia tarjouksia.

Markkinaoikeus toteaa lisäksi, että tarjoajat ovat voineet saada tarjouspyynnön perusteella erilaisen käsityksen siitä, minkälaiset alukset ja vara-alukset soveltuvat reittialueelle muun ohella syväyksensä puolesta. Tarjouspyynnössä on todettu, että varsinaisen aluksen syväyksen tulee mahdollistaa liikennöinti reittialueella. Vaikka vara-alusten osalta ei ole mainittu syväystä, vara-alustenkin on kuitenkin edellä kuvatulla tavalla edellytetty soveltuvan reittialueen liikennetarpeisiin. Kuten markkinaoikeus on todennut asiassa diaarinumero 2020/246 antamassaan päätöksessä numero 543/20, hankintayksikkö ei ole avoimuusperiaatteen edellyttämällä tavalla antanut tarjouspyynnössään tarjoajille riittäviä tietoja tarjouksen laatimiseksi.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan hankintasäännösten vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Edellä mainittu hankintamenettelyn virheellisyys sekä jäljempänä seuraamusten osalta lausuttu huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua muista hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista väitteistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintapäätöksen perusteella ei ole tehty hankintasopimusta. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös voidaan hankintalain 154 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano kieltää.

Hankintalain 161 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeus voi asettaa tässä laissa tarkoitetun kiellon tai velvoitteen noudattamisen tehosteeksi uhkasakon.

Koska jo hankintamenettelyä koskeva tarjouspyyntö on ollut hankintasäännösten vastainen, hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata vain siten, että hankinnasta järjestetään kokonaan uusi tarjouskilpailu.

Mikäli Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus aikoo edelleen toteuttaa yhteysalusliikennepalveluhankinnan julkisena hankintana, sen on järjestettävä uusi tarjouskilpailu, jossa on otettava huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muutoin, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95–101 §:ssä säädetään, ei kuitenkaan viimeksi mainitun lain 95 §:n 3 momenttia.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95 §:n 1 momentin mukaan oikeudenkäynnin osapuoli on velvollinen korvaamaan toisen osapuolen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan. Pykälän 2 momentin mukaan korvausvelvollisuuden kohtuullisuutta arvioitaessa voidaan lisäksi ottaa huomioon asian oikeudellinen epäselvyys, osapuolten toiminta ja asian merkitys asianosaiselle.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön hankintasäännösten vastainen toiminta huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi itse vastaamaan kokonaan oikeudenkäyntikuluistaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä. Asian näin päättyessä hankintayksikkö ja kuultava saavat itse vastata oikeudenkäyntikuluistaan.

Korvattavien oikeudenkäyntikulujen kohtuullista määrää harkitessaan markkinaoikeus on ottanut huomioon myös sen, että hallintolain 64 §:n 1 momentin mukaan hallintoasiassa kukin vastaa omista kuluistaan. Valittajan esittämästä kuluerittelystä ilmenee, että sen vaatimukseen on sisällytetty hankintaoikaisumenettelyyn liittyviä kuluja. Näiltä osin valittajan vaatimus on hylättävä sen vuoksi, että hallinnollisen käsittelyn kulut eivät ole oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa tarkoitettuja oikeudenkäyntikuluja.

Lopputulos

Markkinaoikeus jättää Kymen Saaristoliikenne Oy:n vahingonkorvausvaatimuksen tutkimatta.

Markkinaoikeus kumoaa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 27.5.2020 tekemän päätöksen asiassa VARELY/3638/2019 Kymen Saaristoliikenne Oy:n tarjouksen valinnasta. Markkinaoikeus kieltää Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön nyt asetetun 500.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus kumoaa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 27.5.2020 tekemän päätöksen asiassa VARELY/3638/2019 EW FINLAND OY:n tarjouksen tarjouskilpailusta sulkemisesta.

Markkinaoikeus velvoittaa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen korvaamaan EW FINLAND OY:n oikeudenkäyntikulut 24.100 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Kymen Saaristoliikenne Oy:n vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.


Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Petri Rinkinen, Reima Jussila ja Pekka Savola.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta

 
Julkaistu 17.12.2020