MAO:525/20

SK Hankintapalvelut Oy - sydämentahdistimien strateginen hankinta

julkinen hankinta - puitejärjestely - kevennetty kilpailutus - käsittelylupa - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjousten vertailu

Diaarinumero: 2020/152
Antopäivä: 27.11.2020


Asian tausta

SK Hankintapalvelut Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 28.10.2019 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta Tays Sydänkeskus-konsernin tarvitsemien kardiologian sekä sydän- ja rintaelinkirurgian tarvikkeiden ja palveluiden hankinnasta ajalle 16.12.2019–31.12.2027.

SK Hankintapalvelut Oy on edellä mainittuun puitejärjestelyyn liittyen pyytänyt 27.2.2020 päivätyllä, lopullisella tarjouspyynnöllä tarjouksia sydämen tahdistimien strategisesta tavarahankinnasta vuosille 2020–2027.

SK Hankintapalvelut Oy:n toimitusjohtaja on 1.4.2020 tekemällään hankintapäätöksellä SKH/19PUITE_01 valinnut Boston Scientific Nordic AB:n tarjouksen.

Puitejärjestelyn ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut noin 50.000.000 euroa. Asiassa annettujen tarjousten perusteella sydämen tahdistimien strategisen tavarahankinnan kokonaisarvo on ollut yli 10.000.000 euroa.

Markkinaoikeus on 28.4.2020 antamallaan päätöksellä numero 189/20 väliaikaisesti kieltänyt hankintayksikön 1.4.2020 tekemän hankintapäätöksen SKH/19PUITE_01 täytäntöönpanon.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Medtronic Finland Oy on vaatinut, että markkinaoikeus myöntää sille käsittelyluvan, kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä vähintään 1.000.000 euron sakon uhalla. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 23.255 eurolla viivästyskorkoineen.

Perustelut

Asiassa on hankintayksikön virheellisen menettelyn vuoksi painava syy käsittelyluvan myöntämiseksi.

Voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen. Voittaneen tarjoajan tarjoamat CRT-P-laitteet "tahdistin biventrikulaarinen CRT-P, MRI", "tahdistin biventrikulaarinen CRT-P vaihto, MRI", "tahdistin biventrikulaarinen CRT-P erikoistoiminnoin, MRI" ja "tahdistin biventrikulaarinen CRT-P erikoistoiminnoin vaihto, MRI" eivät ole täyttäneet tarjouspyynnön vaatimusta "automaattinen kynnysmittaus ja säätö (eteinen ja kammio)". Lisäksi voittaneen tarjoajan tarjoamat CRT-P-laitteet "tahdistin biventrikulaarinen CRT-P (MRI) + tarvikkeet" ja "erikoistahdistin biventrikulaarinen CRT-P (MRI) + tarvikkeet" eivät ole täyttäneet tarjouspyynnön vaatimusta "automaattinen kynnysarvon määritys (eteinen ja kammio)". Voittaneen tarjoajan CRT-P-laiteportfolio ei sisällä yhtään sellaista Suomessa hyväksyttyä laitetta, joka täyttää edellä mainitut ehdottomat vaatimukset vasemman kammion (LV) osalta.

Sama ehdoton vaatimus on ollut hankintayksikön vuoden 2017 hankinnan kategoriassa "tahdistin rytmihäiriö CRT-P". Hankintayksikkö on sulkenut hankintaoikaisupäätöksellään voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouskilpailusta, koska tarjouspyynnön ehdoton vaatimus automaattisen kynnysarvon määrityksestä (eteinen ja kammio) ei täyttynyt Visionist CRT-P-laitteilla IS4-konnektorin osalta.

Voittaneen tarjoajan tarjoamat CRT-P-laitteet eivät ole myöskään täyttäneet tarjouspyynnön vaatimusta MRI-yhteensopivuudesta.

Voittaneen tarjoajan tarjoamat CRT-D-laitteet "tahdistin rytmihäiriö biventrikulaarinen CRT-D, MRI", "tahdistin rytmihäiriö biventrikulaarinen CRT-D vaihto, MRI", "tahdistin rytmihäiriö biventrikulaarinen CRT-D erikoistoiminnoin, MRI", "tahdistin rytmihäiriö biventrikulaarinen CRT-D erikoistoiminnoin vaihto, MRI", "tahdistin rytmihäiriö biventrikulaarinen CRT-D (MRI) + tarvikkeet" ja "erikoistahdistin rytmihäiriö biventrikulaarinen CRT-D (MRI) + tarvikkeet" eivät ole myöskään täyttäneet tarjouspyynnön vaatimusta MRI-yhteensopivuudesta.

Tarjouspyynnön ehdottomissa vaatimuksissa on ollut kaikkia edellä mainittuja nimikkeitä koskien maininta "LV johtovalikoima, myös nelinapainen malli". Näin ollen tarjoajien on tullut tarjota sekä IS1-konnektoria, joka on yhteensopiva kaksinapaisen IS1 LV-johdon kanssa, että IS4-konnektoria, joka on yhteensopiva nelinapaisen IS4 LV-johdon kanssa.

Tarjottavien laitteiden MRI-yhteensopivuuden merkitys on käynyt ilmi myös siitä, että hankintayksikkö on lisännyt kyseisen vaatimuksen koskemaan kaikkia tarjouspyynnön nimikkeitä viimeisen kahden vuoden aikana, kun se on aikaisemmin koskenut vain osaa nimikkeistä. Hankintayksikkö tuntee voittaneen tarjoajan tuotteet, ja on siten tiennyt, että voittaneen tarjoajan tarjoamat tuotteet eivät ole täyttäneet tarjouspyynnön ehdottomia vaatimuksia.

Tarjousten vertailu on ollut virheellistä. Hankintayksikkö on menetellyt tarjousten vertailussa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimuksen vastaisesti, kun se on tarjouspyynnöstä poiketen antanut ensimmäisen kuukauden kuukausihinnan osalta kaikille muille paitsi yhdelle tarjoajalle nolla pistettä. Hankintayksikkö on soveltanut tarjouspyynnöstä ilmenemätöntä matemaattista kaavaa muita tarjouksia pisteyttäessään.

Lisäksi hankintayksikkö on menetellyt laadullisten vertailuperusteiden, kuten erityisesti "tahdistimien etäseuranta" ja "kumppanuuden kehityssuunnitelma", vertailussa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimusten vastaisesti. Hankintayksikkö on suosinut voittanutta tarjoajaa antamalla sille täydet tai lähes täydet pisteet kaikista laadullisista vertailuperusteista sekä antamalla valittajalle perusteettoman matalat pisteet. Tarjouksia arvioineet asiantuntijat ovat antaneet valittajan tarjoukselle virheellisesti myös osapisteitä (4-, 2+ ja 2,5). Tarjouspyynnön mukaan vain tasapisteitä on voitu käyttää, sillä osapisteille ei ole annettu tarjouspyynnössä mitään sanallisia perusteluja.

Valittajan olisi tullut saada tahdistimien etäseurannasta vähintään kahdeksan pistettä ja voittaneen tarjoajan enintään seitsemän ja puoli pistettä. Lisäksi valittajan olisi tullut saada kumppanuuden kehityssuunnitelmasta vähintään 12 pistettä ja voittaneen tarjoajan huomattavasti heikommat pisteet.

Hankintayksikkö ei ole antanut valittajalle tilaisuutta tutustua muiden tarjoajien ja erityisesti voittaneen tarjoajan esittämiin suunnitelmiin. Hankintayksikkö ei ole myöskään antanut valittajan tutustua muiden tarjoajien asiantuntija-arviointien yhteenvetoihin, jotka eivät selvästikään sisällä tarjoajien liikesalaisuuksia.

Vastine

Vaatimukset

SK Hankintapalvelut Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää käsittelyluvan myöntämistä koskevan vaatimuksen ja valituksen sekä velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 7.700 eurolla viivästyskorkoineen ja asianosaiskulut 4.400 eurolla viivästyskorkoineen.

Perustelut

Kaikki tarjotut laitteet ovat täyttäneet tarjouspyynnön ehdottomat vaatimukset. Tarjouspyynnön ehdottomana vaatimuksena on ollut, että automaattinen kynnysmittaus ja kynnysarvon määritys tehdään sydämen yhdestä kammiosta ja yhdestä eteisestä. Tarjouspyynnössä ei ole edellytetty, että kynnysarvon mittaus ja määritys tehtäisiin molemmista kammioista ja molemmista eteisistä, eikä tarjouspyynnössä ole määritelty kummasta kammiosta ja kummasta eteisestä kynnysarvon mittaus ja määritys tehdään. Voittaneen tarjoajan laitteet määrittelevät kynnysarvon automaattisesti kammiosta ja eteisestä sekä tekevät automaattisen kynnysmittauksen ja säädön kammiosta ja eteisestä.

Tarjouspyynnön yhdenkään laitteen ehdottomissa vaatimuksissa ei ole mainittu MRI-yhteensopivuutta tai MRI-yhteensopivuutta vasemman kammion konnektoreilla. Tarjouspyynnön liitteessä 1 on mainittu lyhenne "MRI" (Magnetic Resonance Imaging), joka on magneettikuvauksen vakiintunut lyhenne. MRI-lyhenteen käyttö laitteen nimikkeen perässä ei aseta laitteelle tarkkoja teknisiä edellytyksiä, eikä lyhenteestä ole johdettavissa valittajan väittämää vaatimusta vasemman kammion konnektorista. Voittaneen tarjoajan tarjoamat laitteet ovat olleet MRI-yhteensopivia, ja ne ovat täyttäneet tarkistuksessa ehdottomat vaatimukset. Lisäksi voittanut tarjoaja on tarjonnut tarjouspyynnön vaatimusten mukaisen johtovalikoiman. Valittajan esittämät määritelmät eivät ole sisältyneet tarjouspyyntöön. Tarjousten vertailu on tehty oikein. Tarjouspyynnössä on esitetty yksiselitteinen laskentatapa elinkaaripalvelun ensimmäisen kuukauden hinnalle. Hankintayksikkö on käyttänyt tarjouspyynnön mukaista kaavaa ja suhteuttanut muut tarjoukset halvimpaan tarjoukseen tarjouspyynnössä esitetyn kaavan mukaisesti. Tarjouspyynnön kahden desimaalin pyöristyssäännön vuoksi muun ohella valittajan pistemäärä on pyöristetty nollaan pisteeseen.

Tahdistimien etäseurannan ja kumppanuuden kehityssuunnitelman arviointi on suoritettu tarjouspyynnön mukaisesti. Kuusi asiantuntijaa on suorittanut arvioinnin itsenäisesti ja hinnoista tietämättöminä. Menettely on ollut tasapuolinen ja syrjimätön. Tahdistimien etäseurannassa valittaja on saanut asiantuntijoilta jopa 16 kommenttia puutteista. Kumppanuuden kehityssuunnitelmassa valittaja on saanut asiantuntijoilta 56 kommenttia puutteista.

Tarjousten luottamuksellisuuden vuoksi käyttöön sopivuuden perusteluyhteenvedot on koottu ja liitetty hankintapäätökseen tarjoajakohtaisina liitteinä. Tarjoajakohtaiset perusteluliitteet kokoamalla hankintayksikkö on pystynyt kokoamaan yhteen asiantuntijoiden antamat arvosanat ja perustelukommentit toimittajakohtaisesti sekä välittämään ne edelleen tarjoajille tavalla, jossa mahdolliset liikesalaisuudet eivät ole paljastuneet. Hankintayksikön menettely on turvannut sen, että tarjoajat ovat saaneet perustelupalautteen tarjouksistaan sellaisenaan.

Hankintayksikkö on varannut ja järjestänyt valittajalle tutustuttavaksi sen pyytämät ei-luottamukselliset asiakirjat. Aineistoon tutustuessaan valittaja on tiedustellut suullisesti myös asiantuntija-arviointeja paikalla olleelta hankintayksikön edustajalta, joka on todennut, ettei niitä ole ollut hankintapäätöksen mukaisesti tarkoitus antaa, ja ohjeistanut henkilön, jolta asiaa on voinut tiedustella. Valittaja ei ole välittänyt pyyntöä kyseiselle henkilölle suullisesti tai kirjallisesti.

Kuultavan lausunto

Boston Scientific Nordic AB on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää käsittelyluvan myöntämistä koskevan vaatimuksen ja valituksen sekä velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 50.492,50 eurolla viivästyskorkoineen.

Valitusluvan myöntämiselle ei ole perusteita.

Voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen, ja se on täyttänyt tarjouspyynnön liitteen 1 sarakkeessa E asetetut ehdottomat ja yksiselitteiset vaatimukset. Sarakkeessa E lueteltujen ominaisuuksien lisäksi laitteille ei ole asetettu tarjouspyynnössä muita ehdottomia vaatimuksia. Valittajan esittämät laitteiden ja tarvikkeiden yhteensopivuuskysymykset eivät perustu tarjouspyyntöön. Lisäksi valittajan viittauksilla vuoden 2017 tarjouskilpailuun ei ole tämän asian arvioinnissa merkitystä.

Tarjouspyynnössä on edellytetty, että automaattinen kynnysmittaus ja kynnysarvon määritys tehdään sydämen yhdestä kammiosta ja yhdestä eteisestä. Tarjouspyynnössä ei ole edellytetty, että kynnysarvon mittaus ja määritys tehtäisiin molemmista kammioista ja molemmista eteisistä. Tarjouspyynnössä ei ole myöskään määritelty kummasta kammiosta ja kummasta eteisestä kynnysarvon mittaus ja määritys tehdään. Voittaneen tarjoajan tarjoamat laitteet määrittelevät kynnysarvon automaattisesti kammiosta ja eteisestä sekä tekevät automaattisen kynnysmittauksen ja säädön kammiosta ja eteisestä.

Yhdenkään laitteen ehdottomissa vaatimuksissa ei ole mainittu laitteen MRI-yhteensopivuutta. Tarjouspyynnön liitteen 1 sarakkeessa "Nimikkeen nimi ja tarkenne" on mainittu lyhenne "MRI" (Magnetic Resonance Imaging), joka on magneettikuvauksen vakiintunut lyhenne. Tarjouspyynnössä ei ole ollut tämän tarkempia määrittelyjä MRI-yhteensopivuuden sisällölle ja tasolle. MRI-lyhenteen käyttö laitteen nimikkeen perässä ei aseta laitteelle tarkkoja teknisiä edellytyksiä, eikä lyhenteestä ole johdettavissa valittajan väittämää vaatimusta vasemman kammion konnektorista. Voittaneen tarjoajan tarjoamat laitteet ovat olleet MRI-yhteensopivia. Lisäksi voittanut tarjoaja on tarjonnut tarjouspyynnön vaatimusten mukaisen johtovalikoiman.

Potilasta hoitava lääkäri määrittelee kussakin yksittäistapauksessa, mikä tahdistin ja mitkä konnektorit potilaalle kulloinkin sopivat. Hankintayksikkö on määritellyt hankittavat laitteet ja tarvikkeet sekä niitä koskevat vaatimukset tarkoin oman laajan asiantuntemuksensa ja harkintavaltansa mukaisesti. Tarjoajien asia on tarjota tuotteet, jotka täyttävät tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset. Tarjouspyynnön vaatimuksista, tarjousten arvioinnin perusteista sekä kevennetyn kilpailutuksen kulusta on järjestetty ennen lopullisen tarjouspyynnön julkaisua kaikkien toimittajien kanssa yhteinen tilaisuus sekä kaksi tarjoajakohtaista neuvottelukierrosta. Jokaisella tarjoajalla on ollut mahdollisuus selvittää hankintayksikön tavoitteet, tarjousten arvioinnin perusteet ja kevennetyn kilpailutuksen prosessi.

Tarjousten vertailu on suoritettu asianmukaisesti ja tarjouspyynnöstä ilmenevin perustein. Voittanut tarjoaja on paneutunut tarjouspyyntöön ja siitä ilmeneviin hankintayksikön odotuksiin ja tehnyt parhaansa laatiakseen tarjouksen, joka on vastannut hankintayksikön odotuksiin jokaisen osa-alueen osalta.

Elinkaaripalvelun kuukausihinnan laskentatapa on esitetty tarjouspyynnössä. Tarjouspyynnöstä on käynyt selvästi ilmi, miten tarjouksia arvioidaan, miten ne pisteytetään ja miten pisteet skaalataan.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikön vuonna 2017 tekemä hankintaoikaisupäätös ja voittaneen tarjoajan tarjouksen sulkeminen tarjouspyynnön vastaisena tukee sitä tulkintaa, että ehdottomissa vaatimuksissa on sekä vuonna 2017 että vuonna 2020 tarkoitettu myös vasenta kammiota.

CRT-P-laitteita asennetaan nimenomaan vajaatoimintapotilaille, joilla on oikean ja vasemman kammion dyssynkronia. Tavallisessa yhden tai kahden johdon tahdistinlaitteessa tahdistinjohto laitetaan joko oikeaan eteiseen ja/tai oikeaan kammioon. CRT-laitteessa johto asetetaan aina lisäksi tahdistamaan myös vasenta kammiota (LV). Näin oikean ja vasemman kammion välinen synkronia saadaan tahdistuksella palautettua. Jos kynnysarvo, jolla sydänlihas tahdistuu, syystä tai toisesta nousee eikä laite pysty automatiikan puutteen vuoksi mittaamaan kynnysarvoa ja nostamaan tahdistusjännitettä, kohde jää supistumatta. Jos vasemman kammion tahdistuskynnys nousee ja automatiikan puuttuessa tahdistus jää saavuttamatta, potilaan vointi ja elämänlaatu heikkenee nopeasti. Vasemman kammion mittauksen ja säädön tärkeys on tiedostettu Suomessa ja maailmalla.

Tarjouspyynnössä asetettu vaatimus MRI-yhteensopivuudesta on ollut niin olennainen, että se on esitetty kaikkien tahdistinlaitteiden osalta jo tarjouspyynnön liitteen 1 sarakkeessa "nimikkeen nimi ja tarkenne" eikä enää merkityksettömästi uudelleen sarakkeessa "ehdottomat vaatimukset".

MRI-yhteensopivuudesta kysymällä valittaja on nimenomaan halunnut varmistaa, että kaikkien tarjoajien tuotteet ovat uusinta mallisukupolvea, MRI-yhteensopivia ja keskenään vertailukelpoisia niin hinnan kuin turvallisuudenkin osalta. Tahdistinlaitteissa on tekniikkaa, joka saattaa aiheuttaa potilaalle erilaisia vaaratilanteita, jos tahdistinlaite ei ole MRI-yhteensopiva. Riski kasvaa, kun magneettikuvauslaitteissa siirrytään nykyisin yhä enemmän käyttämään suurempia kenttävoimakkuuksia. Mitä monimutkaisempi tahdistinlaite on ja mitä useampi johto siinä on, sitä monimutkaisempi tahdistinsysteemi on myös MRI-yhteensopivuuden osalta. CRT-laitteet ovat monimutkaisimpia tahdistinlaitteita ja siten suurinta riskiryhmää. Ääritilanteessa seurauksena voi olla pysyvä laiterikko tahdistinriippuvaiselle potilaalle.

MRI-yhteensopivuus testataan ja myönnetään kunkin laitemallin sisällä jokaiselle mahdolliselle konnektorikombinaatiolle erikseen. Tarjouspyynnössä ei siis tarvitse erikseen määritellä, että jokainen konnektori pitäisi olla MRI-yhteensopiva, vaan laitemallin jokaisen tarjottavan konnektorikombinaation eli laitteen tulee olla testattu ja hyväksytty MRI-yhteensopivaksi, jotta sitä voidaan tarjota MRI-yhteensopivana.

Tarjouspyynnön liitteessä 1 on määritelty selkeästi, että tarjouksessa tulee tarjota sekä ensiasennus- että vaihtolaitteita. Se seikka, että maailmanlaajuisesti tiedetään vaihtopotilailla olevan vielä runsaasti IS1-tyypin vasemman kammion LV-johtoja on fakta. Kun johtoja ei vaihdeta kuin niiden rikkoutuessa on selvää, että tarve IS1-tyypin LV-konnektorille on olemassa. Siten tarjouksessa on tullut tarjota sekä konfiguraatioita IS1-IS1-IS4 että IS1-IS1-IS1. Muuten tarjous on ollut puutteellinen.

Valittaja on pyytänyt hankintamenettelyn aikana hankintayksikköä useita kertoja antamaan tarjoajille tasapuolisella tavalla enemmän tietoa tahdistinpotilaiden etäseurannasta ja polikäytänteistä, mutta hankintayksikkö ei ole suostunut antamaan näitä tietoja. Valittaja on joutunut laatimaan tarjouksen ja suunnitelman tahdistinpotilaiden etäseurannan järjestämisestä ja organisoinnista puutteellisin tiedoin. Sen sijaan hankintayksikön kanssa tiivistä yhteistyötä tehneellä voittaneella tarjoajalla on ollut käytössään viimeisen seitsemän vuoden ajalta täsmälliset ja kattavat tiedot.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on esittänyt, että kaikki tarjoajat ovat todenneet toisen neuvottelukierroksen päätteeksi, että tarvetta kysymys/vastaus-menettelylle ei ole ollut ja vahvistaneet saaneensa vastaukset kysymyksiinsä. Hankintayksikön edustaja on painottanut neuvotteluissa sitä, että tarjouksen on vastattava tarjouspyyntöä ja että tuotteiden on täytettävä tarjouspyynnön ehdottomat vaatimukset.

Vuonna 2017 hankintayksikkö muutti hankintapäätöstä sillä perusteella, että hankintayksikkö ei saanut voittaneelta tarjoajalta asianmukaista vastinetta määräajassa hankintaoikaisuvaatimuksessa esitettyihin, voittaneen tarjoajan tarjousta koskeviin väitteisiin. Hankintayksikkö päätyi tuolloin siihen, että voittaneen tarjoajan tarjous ei ollut tarjouspyynnön mukainen.

MRI-yhteensopivuudesta ei ole mitään kansallisia vähimmäisvaatimuksia. Hankintayksikkö on ottanut huomioon MRI-yhteensopivuuden ja muut tarpeet tarjouspyynnössä asianmukaisesti. Mikäli hankintayksikkö olisi asettanut tarjouspyyntöön kaiken kattavan MRI-vaatimuksen, se ei olisi saanut yhtään hyväksyttävää tarjousta, sillä hankintayksikön tietojen mukaan kenelläkään valmistajalla ei ole tarjota kaikkien eri valmistajien johtojen kanssa testatusti yhteensopivia laitteita. Tästä johtuen tarjouspyyntö on muotoiltu vastaamaan hankintayksikön tarpeita eri näkökulmat huomioon ottaen.

Hankintayksikkö on määritellyt tarjouspyynnössä selkeästi, mitä etäseurantasuunnitelmalta on odotettu. Tarjouspyynnössä on nimenomaisesti todettu, että tarjoajan tulee esittää tarjouksensa liitteenä kokonaisvaltainen suunnitelma tahdistinpotilaiden etäseurannan järjestämisestä ja organisoinnista.

Kuultava on esittänyt, että se ei ole tarjonnut niitä tuotteita, joita valittaja on väittänyt sen tarjonneen. Tarjouspyyntöön ei ole voinut sisältyä sellaisia teknisiä vaatimuksia, joita siihen ei ole kirjattu. Valittajan väittämiä kansainvälisiä käytäntöjä ei ole määritelty minkään tunnetun ja toimivaltaisen tahon toimesta. Markkinoilla on yleisesti tiedossa, että valmistajat päivittävät vanhan konnektoriluokan laitteita MRI-yhteensopiviksi ja -hyväksytyiksi, vaikka kaikkien vanhojen johto/laite-kombinaatioiden yhteensovittaminen takautuvasti on haasteellista jokaiselle valmistajalle. Tämän vuoksi kaikkia laitekombinaatioita ei pyydetä tarjousten ehdottomina vaatimuksina.

Markkinaoikeus on 2.9.2020 varannut valittajalle, hankintayksikölle sekä kuultavalle tilaisuuden antaa kirjallinen lausuma kyseessä olevassa tarjouspyynnössä käytetyn terminologian selvyyteen liittyen.

Valittaja on esittänyt, että tarjouspyynnössä käytetty lyhenne MRI tulee englannin kielen sanoista "Magnetic Resonance Imaging", ja että tällä lyhenteellä viitataan yksiselitteisesti tahdistinlaitteiden MR-yhteensopivuuteen eli siihen, ovatko tahdistinlaitteet turvallisia ja sallittuja magneettikuvauksissa. Lyhenteen "MRI" käyttämiselle tarjouspyynnön liitteen 1 sarakkeessa "Nimikkeen nimi ja tarkenne" ei ole olemassa mitään muuta järkevää selitystä kuin se, että sillä on tarkoitettu edellyttää vakiintuneeseen tapaan tahdistinlaitteiden yhteensopivuutta magneettikuvauksen kanssa.

Tarjouspyynnössä tarjoajaa on ohjattu esittämään kokonaisvaltainen suunnitelma tahdistinpotilaiden etäseurannan järjestämisestä, ja arviointiperusteissa on puhuttu tahdistimien etäseurannasta. Kun kyseessä on vain tahdistimien etäseuranta, ovat kriteerit "käytettävyys lääketieteellisestä näkökulmasta" ja "käytettävyys potilaan sujuvan hoidon näkökulmasta" alan ammattimaiselle tarjoajalle selviä ja yksiselitteisiä kriteerejä. On kuitenkin eri asia puhua tahdistimien etäseurannasta ja kokonaisvaltaisesta suunnitelmasta kuin tahdistinpotilaiden etäseurannan järjestämisestä ja organisoinnista. Kun hankintaprosessi on ollut läpinäkymätön, eivätkä tarjoajat ole saaneet tietoa muiden tarjoajien tarjousten sisällöstä tai edes niiden arvioinnin sanallisista perusteluista, eivät tarjoajat ole pystyneet varmistamaan oikeusturvansa toteutumista. Tarjousten vertailussa on ajauduttu arvioimaan muita seikkoja kuin pelkästään tarjouspyynnön arviointiperusteiden mukaisesti tahdistimien etäseurantaan liittyviä seikkoja.

Hankintayksikkö on esittänyt, että tarjouspyynnössä kaikkia nimiä yhdistävät lyhenteet ovat olleet "tahdistin" ja "MRI". Lyhenne "MRI" (Magnetic Resonance Imaging) tarkoittaa magneettikuvausta. Tarjouspyynnön liitteessä 1 käytetty termi "tahdistin MRI" on siis tarkoittanut magneettikuvauksen kestävää tahdistinta. Alustavassa tai lopullisessa tarjouspyynnössä ei ole ollut ehdottomia vaatimuksia MRI:tä koskien, eikä muutoinkaan tarkempia määrittelyjä tahdistimien MRI-kestävyyden sisällölle tai tasolle. MRI-lyhenteen käyttö laitteen nimessä ei ole asettanut laitteelle tai siihen liittyville oheistarvikkeille tarkempia teknisiä edellytyksiä. Mikäli asiaa olisi ollut tarpeen tarkentaa, hankintayksikkö olisi tehnyt sen. Hankintayksikölle tarjotut tahdistimet ovat olleet korkeatasoisia ja tarjouspyynnön mukaisesti MRI-yhteensopivia, ja ne ovat täyttäneet tarjouspyynnön ehdottomat vaatimukset.

Kuultava on esittänyt, että tarjouspyynnön liitteen 1 sarakkeessa "Nimikkeen nimi ja tarkenne" osassa on listattu pyydetyt laitteet, joiden perässä on ollut lyhenne "MRI" (Magnetic Resonance Imaging), joka on magneettikuvauksen vakiintunut lyhenne. Tässä yhteydessä MRI on kuvannut hankintayksikön tavoitetta. Yhdeltäkään laitteelta ei ole edellytetty MRI-yhteensopivuutta ehdottomana vaatimuksena.

MRI-merkintä kuvaa sitä, että tarjottava laite sellaisenaan ja ilman johtoja on MRI-yhteensopiva käyttötarkoituksensa mukaisesti. Otsikko, jossa on mainittu MRI, on markkinoilla yleinen käytäntö, jonka mukaisesti ensiasennuslaitteet eli ensimmäinen kyseisen laitemallin asennus potilaalle ovat MRI-yhteensopivia. MRI-yhteensopivuutta ei aseteta tuotevalikoimien pakollisiksi vaatimuksiksi, koska kukaan valmistajista ei pysty takaamaan kokonaisuuden täyttä MRI-yhteensopivuutta potilaan useimmiten vuosikausia kestävän sairauden ajan, jos potilaan sydämeen on aikaisemmin asennettu toisen valmistajan johtoja, mutta hoidon jatkuessa laite vaihtuu. Tämä on yleisesti hankintayksikön ja tarjoajien tiedossa.

Hankintayksikkö on laatinut tarjouspyynnön siten, että se on saanut potilaiden hoitoon tarvitsemansa laitteet ja johdot ottaen huomioon potilasturvallisuus ja hoidon tarve. Täysi MRI-yhteensopivuus ehdottomana vaatimuksena tarkoittaisi sitä, että nykyisille tuhansille potilaille tahdistinlaitteita vaihdettaessa sydämestä jouduttaisiin poistamaan sinne jo asennetut toimivat johdot. Hankintayksikkö on varannut oikeuden käyttää tahdistinlaitteiden kanssa muiden valmistajien tarvikkeita kuten johtoja. On selvää, että MRI-yhteensopivuus kaikissa kombinaatioissa ei ole voinut olla tarjouspyynnön ehdoton vaatimus.

Kuultava on antanut lisälausuman.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Käsittelylupa

Esillä olevassa asiassa on kysymys julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 43 §:ssä tarkoitetusta puitejärjestelyyn perustuvasta hankinnasta.

Hankintalain 146 §:n 3 momentin mukaan mainitun lain 43 §:ssä tarkoitettuun puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa.

Markkinaoikeus myöntää Medtronic Finland Oy:lle käsittelyluvan.

Pääasiaratkaisun perustelut

Asian tarkastelun lähtökohdat

Valituksessa esitetyn johdosta asiassa on ensin arvioitava, onko hankintayksikkö menetellyt julkisista hankinnoista annettujen oikeusohjeiden vastaisesti, kun se on arvioinut voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaiseksi. Valittaja on kohdistanut väitteensä tältä osin yhtäältä tarjouspyynnössä esitettyihin automaattista kynnysmittausta ja säätöä sekä automaattista kynnysarvon määritystä koskeviin vaatimuksiin ja toisaalta MRI-yhteensopivuutta koskevaan vaatimukseen. Asiassa on tämän jälkeen arvioitava, onko hankintayksikkö menetellyt tarjousten vertailun ja hankintapäätöksen perustelemisen osalta virheellisesti.

Oikeusohjeet

Hankintalain 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 43 §:n 3 momentin mukaan, jos hankintayksikkö on tehnyt puitejärjestelyn usean toimittajan kanssa ja puitejärjestelyn kaikkia ehtoja ei ole vahvistettu, puitejärjestelyyn perustuvat hankinnat on tehtävä kilpailuttamalla puitejärjestelyyn valitut toimittajat noudattamalla puitejärjestelyä perustettaessa esitettyjä kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteita, joita voidaan täsmentää, sekä muita ehtoja, jotka on ilmoitettu puitejärjestelyn tarjouspyynnössä.

Hankintalain 43 §:n 4 momentin mukaan hankintayksikön on puitejärjestelyyn perustuvien hankintojen kilpailuttamisessa pyydettävä kirjallisesti tarjous puitejärjestelyyn valituilta toimittajilta. Hankintayksikön on määrättävä tarjousaika, jonka on oltava riittävä ottaen huomioon hankinnan monimutkaisuus ja tarjousten tekemisen edellyttämä aika. Tarjoukset on annettava kirjallisesti ja niiden sisältö on pidettävä luottamuksellisena tarjousajan päättymiseen saakka. Hankintayksikön on valittava paras tarjous noudattaen tarjouspyynnössä esitettyjä kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteita.

Hankintalain 71 §:n 1 momentin mukaan hankinnan kohdetta kuvaavat määritelmät sekä niihin mahdollisesti sisältyvät tekniset eritelmät on esitettävä hankintailmoituksessa, tarjouspyynnössä, neuvottelukutsussa tai näiden liitteissä ja niissä on vahvistettava rakennusurakoilta, palveluilta tai tavaroilta vaadittavat ominaisuudet. Määritelmien on mahdollistettava tarjoajille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun, eivätkä ne saa perusteettomasti rajoittaa kilpailua julkisissa hankinnoissa.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.

Hankintalain 79 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan hankintayksikön on ennen tarjousten valintaa tarkistettava, että tarjous on hankintailmoituksessa ja hankinta-asiakirjoissa asetettujen vaatimusten, ehtojen ja perusteiden mukainen.

Hankintalain 93 §:n 4 momentin mukaan hankintayksikön on ilmoitettava käyttämänsä kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste tai hinta-laatusuhteen mukaiset vertailuperusteet hankintailmoituksessa, tarjouspyynnössä tai neuvottelukutsussa. Hankintayksikön on yksilöitävä vertailuperusteiden suhteellinen painotus hankintailmoituksessa, neuvottelukutsussa tai tarjouspyynnössä. Painotus voidaan ilmaista myös ilmoittamalla kohtuullinen vaihteluväli. Jos vertailuperusteiden suhteellista painotusta ei objektiivisesta syystä voida määritellä, vertailuperusteet on ilmoitettava alenevassa tärkeysjärjestyksessä.

Hankintalain 93 §:n 5 momentin mukaan vertailuperusteiden on liityttävä hankinnan kohteeseen 94 §:n mukaisesti, ne eivät saa antaa hankintayksikölle rajoittamatonta valinnanvapautta ja niiden on oltava syrjimättömiä ja varmistettava todellisen kilpailun mahdollisuus. Hankintayksikön on asetettava vertailuperusteet siten, että tarjoaja pystyy todentamaan niihin perustuvat tiedot tarjousten vertailua varten. Epäselvissä tapauksissa hankintayksikön on tosiasiallisesti tarkistettava tarjoajien antamien tietojen ja näytön paikkansapitävyys.

Hankintalain 123 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava. Pykälän 2 momentin mukaan päätöksestä tai siihen liittyvistä asiakirjoista on käytävä ilmi ratkaisuun olennaisesti vaikuttaneet seikat, joita ovat ainakin ehdokkaan, tarjoajan tai tarjouksen hylkäämisen perusteet sekä keskeiset perusteet, joilla hyväksyttyjen tarjousten vertailu on tehty. Päätöksessä, joka koskee puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan kilpailuttamista, on riittävää todeta seikat, jotka osoittavat, että tarjousten valinta- ja vertailuperusteita on sovellettu 43 §:ssä edellytetyllä tavalla.

Viimeksi mainitun momentin esitöiden (HE 108/2016 vp s. 221) mukaan hankintapäätöksen tulee sisältää olennaiset tiedot tarjouskilpailun ratkaisemisesta, kuten voittaneen tarjoajan nimi sekä tiedot vertailuperusteiden soveltamisesta. Päätöksessä tulee esittää tarjousvertailua koskevat perustelut sillä tarkkuudella, että tarjoajalle käy ilmi oman tarjouksensa sijoittuminen suhteessa muihin. Vertailuperusteiden soveltamisesta saatu pistemäärä tulee perustella ja vertailusta tulee ilmetä, miten kutakin tarjousta on arvioitu kunkin vertailuperusteen osalta.

Mainittujen hankintalain 123 §:n 2 momentin esitöiden mukaan hankintayksikön ei tarvitse yksilöidä, mihin konkreettiseen tarjouksesta ilmenevään seikkaan tarjouksen kustakin vertailuperusteesta saama pistemäärä perustuu, kunhan tarjouksen ansiot ja saadun pistemäärän perusteet käyvät muutoin ilmi perusteluista. Erityisen laajoissa, kymmeniä tai satoja tuotteita sisältävissä hankinnoissa hankintayksikön ei tarvitse yksilöidä erikseen, miten kutakin vertailuperustetta on sovellettu kuhunkin tarjoukseen jokaisessa tuotteessa tai tuoteryhmässä, vaan piste-eroja voidaan kuvata tätä yleisemmällä mutta hankinnan luonteeseen nähden riittävän kuvaavalla tasolla. Esitöissä on edelleen todettu, että lainkohdan perusteena olevan hankintadirektiivin 55 artiklan 2 kohdan mukaan hankintapäätöksen perusteluvelvollisuus tarjousten vertailun osalta kattaa valitun tarjouksen ominaisuuksien ja suhteellisen edun selostamisen. Hankintapäätöksen perustelujen tulee olla riittäviä, jotta asianosaiset voivat asianmukaisesti arvioida päätösten oikeellisuutta ja näin ollen valitustarpeensa. Puitejärjestelyyn perustuvaa hankintaa koskevassa päätöksessä on riittävää todeta seikat, jotka osoittavat, että tarjousten valinta- ja vertailuperusteita on sovellettu hankintalain 43 §:ssä edellytetyllä tavalla.

Voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Tarjottavilta laitteilta edellytetty "automaattinen kynnysmittaus ja säätö (eteinen ja kammio)" ja "automaattinen kynnysarvon määritys (eteinen ja kammio)"

Valittaja on esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön mukainen. Valittajan mukaan voittaneen tarjoajan tarjoamat tietyt CRT-P-laitteet eivät ole täyttäneet tarjouspyynnön ehdotonta vaatimusta "automaattinen kynnysmittaus ja säätö (eteinen ja kammio)" vasemman kammion osalta. Lisäksi valittajan mukaan voittaneen tarjoajan tarjoamat tietyt CRT-P-laitteet eivät ole täyttäneet tarjouspyynnön ehdotonta vaatimusta "automaattinen kynnysarvon määritys (eteinen ja kammio)" vasemman kammion osalta.

Hankintayksikkö on esittänyt, että tarjouspyynnön ehdottomana vaatimuksena on ollut, että automaattinen kynnysmittaus ja kynnysarvon määritys tehdään sydämen yhdestä kammiosta ja yhdestä eteisestä. Hankintayksikön mukaan tarjouspyynnössä ei ole edellytetty, että kynnysarvon mittaus ja määritys tehtäisiin molemmista kammioista ja molemmista eteisistä, eikä tarjouspyynnössä ole määritelty kummasta kammiosta ja kummasta eteisestä kynnysarvon mittaus ja määritys tehdään. Hankintayksikkö on lisäksi esittänyt, että voittaneen tarjoajan laitteet määrittelevät kynnysarvon automaattisesti kammiosta ja eteisestä sekä tekevät automaattisen kynnysmittauksen ja säädön kammiosta ja eteisestä.

Kuultava on esittänyt, että sen tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen ja että sen tarjoamat laitteet määrittelevät kynnysarvon automaattisesti eteisestä ja kammioista sekä tekevät automaattisen kynnysmittauksen ja säädön eteisestä ja kammioista.

Hankintayksikkö on 27.2.2020 päivätyllä tarjouspyynnöllään pyytänyt tarjouksia sydämen tahdistimien strategisesta hankinnasta. Kyseinen tarjouskilpailu on perustunut hankintayksikön kardiologian sekä sydän- ja rintaelinkirurgian tarvikkeita ja palveluja koskevaan puitejärjestelyyn.

Tarjouspyynnön kohdan 2 "Hankinnan kohde" alakohdassa 2.1 "Tahdistinlaitteet, -tarvikkeet ja -palvelut" on todettu muun ohella, että tahdistinlaitteet, -tarvikkeet ja -palvelut muodostavat tarjouspyynnössä ryhmät, jotka ovat tarjouspyynnön liitteenä 1 ja että kullekin nimikkeelle on arvioitu hankintavolyymi sopimuskaudelle sekä määritetty ehdottomat vaatimukset, jotka nimikkeeseen tarjottavien tarvikkeiden ja palveluiden tulee ehdottomasti täyttää.

Tarjouspyynnön liitteessä 1 on listattu tarjottavat laitteet ja niille asetetut ehdottomat vaatimukset. Laitteille "tahdistin biventrikulaarinen CRT-P, MRI", "tahdistin biventrikulaarinen CRT-P vaihto, MRI", "tahdistin biventrikulaarinen CRT-P erikoistoiminnoin, MRI" ja "tahdistin biventrikulaarinen CRT-P erikoistoiminnoin vaihto, MRI" on asetettu muun ohella vaatimukset "automaattinen kynnysmittaus ja säätö (eteinen ja kammio)" ja "LV-johtovalikoima, myös 4-napainen malli". Laitteille "tahdistin biventrikulaarinen CRT-P (MRI) + tarvikkeet" ja "erikoistahdistin biventrikulaarinen CRT-P (MRI) + tarvikkeet" on asetettu muun ohella vaatimukset "automaattinen kynnysarvon määritys (eteinen ja kammio)" ja "LV-johtovalikoima, myös 4-napainen malli".

Voittanut tarjoaja on toimittanut tarjouksensa liitteenä selvityksen ehdottomien vaatimusten täyttymisestä. Selvityksessä on kuvattu muun ohella edellä mainittujen vaatimusten täyttymistä.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnössä ei ole täsmennetty, onko automaattista kynnysmittausta ja säätöä sekä automaattista kynnysarvon määritystä koskevien vaatimusten tullut täyttyä vain yhden kammion ja eteisen osalta vai molempien kammioiden ja eteisten osalta. Tarjouspyynnössä käytetyt yksikkömuodot "eteinen" ja "kammio" ovat kuitenkin viitanneet siihen, että vaatimusten on tullut täyttyä yhden eteisen ja yhden kammion osalta. Tarjouspyynnössä ei ole myöskään määritelty, kumman eteisen ja kumman kammion osalta vaatimusten on tullut täyttyä. Tarjouspyynnön sanamuodon mukaan vaatimus on voinut täyttyä joko oikean tai vasemman kammion ja joko oikean tai vasemman eteisen osalta. Tarjouspyynnön muiden vaatimusten perusteella ei myöskään ole ollut suoraan pääteltävissä, että vaatimukset olisivat koskeneet nimenomaan vain vasenta kammiota. Tarjoajien on katsottava voineen tarjota laitteita, jotka täyttävät kysymyksessä olevat vaatimukset jommankumman eteisen ja jommankumman kammion osalta.

Markkinaoikeus lisäksi toteaa, että tarjouspyyntöä on arvioitava itsenäisenä kokonaisuutena, eikä valittajan viittaamassa hankintayksikön aikaisemmassa vuoden 2017 tarjouskilpailussa omaksuttuja tulkintoja voida ottaa huomioon nyt esillä olevan tarjouspyynnön arvioinnissa.

Kun otetaan huomioon tarjouspyynnön sanamuoto ja voittaneen tarjoajan tarjoamistaan laitteista antama selvitys, markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on voinut arvioida voittaneen tarjoajan tarjoamat laitteet edellä mainittujen vaatimusten osalta tarjouspyynnön mukaisiksi.

MRI-yhteensopivuus

Valittaja on esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjoamat tietyt CRT-P- ja CRT-D-laitteet eivät ole täyttäneet tarjouspyynnön ehdotonta vaatimusta MRI-yhteensopivuudesta. Valittaja on lisäksi esittänyt, että MRI-yhteensopivuus testataan ja myönnetään kunkin laitemallin sisällä jokaiselle mahdolliselle konnektorikombinaatiolle erikseen. Valittajan mukaan tarjouspyynnössä ei ole tarvinnut erikseen määritellä, että jokainen konnektori pitäisi olla MRI-yhteensopiva, vaan laitemallin jokaisen tarjottavan konnektorikombinaation eli laitteen tulee olla testattu ja hyväksytty MRI-yhteensopivaksi, jotta sitä voidaan tarjota MRI-yhteensopivana.

Hankintayksikkö on esittänyt, että tarjouspyynnössä kaikkien nimikkeiden yhteydessä on ollut sanat "tahdistin" ja "MRI" ja että "tahdistin MRI" on tarkoittanut tarjouspyynnössä magneettikuvauksen kestävää tahdistinta. Hankintayksikkö on lisäksi esittänyt, että alustavassa tai lopullisessa tarjouspyynnössä ei ole ollut ehdottomia vaatimuksia MRI:tä koskien, eikä muutoinkaan tarkempia määrittelyjä tahdistimien MRI-kestävyyden sisällölle tai tasolle. Hankintayksikkö on lisäksi esittänyt, että valittajan esittämät väitteet erilaisista konnektorikonfiguraatioista eivät perustu tarjouspyyntöön. Hankintayksikkö on edelleen esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjoamat laitteet ovat olleet MRI-yhteensopivia.

Kuultava on esittänyt, että tarjouspyynnössä käytetty lyhennys "MRI" on

kuvannut hankintayksikön tavoitetta ja että yhdeltäkään laitteelta ei ole edellytetty MRI-yhteensopivuutta ehdottomana vaatimuksena. Kuultava on lisäksi esittänyt, että MRI-merkintä kuvaa sitä, että tarjottava laite sellaisenaan ja ilman johtoja on MRI-yhteensopiva käyttötarkoituksensa mukaisesti. Kuultava on edelleen esittänyt, että otsikko, jossa on mainittu MRI, on markkinoilla yleinen käytäntö, jonka mukaisesti ensiasennuslaitteet eli ensimmäinen kyseisen laitemallin asennus potilaalle ovat MRI-yhteensopivia. Kuultava on vielä esittänyt, että sen tarjoamat laitteet ovat olleet MRI-yhteensopivia.

Tarjouspyynnön liitteen 1 sarakkeessa "Nimikkeen nimi ja tarkenne" on listattu muun ohella seuraavat laitteet:

"C1 tahdistin biventrikulaarinen CRT-P, MRI
C2 tahdistin biventrikulaarinen CRT-P vaihto, MRI
C3 tahdistin biventrikulaarinen CRT-P erikoistoiminnoin, MRI
C4 tahdistin biventrikulaarinen CRT-P erikoistoiminnoin vaihto, MRI
017162 tahdistin biventrikulaarinen CRT-P (MRI) + tarvikkeet
017162/2 erikoistahdistin biventrikulaarinen CRT-P (MRI) + tarvikkeet".

Edellä mainittujen tahdistimien lisäksi liitteessä 1 on listattu myös muita sydämen tahdistimia. Kaikkien liitteessä 1 listattujen tahdistimien yhteydessä on ollut tarkenne "MRI". Liitteen 1 sarakkeessa "Ehdottomat vaatimukset" ei ole mitenkään erikseen tarkennettu edellytystä yhteensopivuudesta magneettikuvaukseen tai asetettu edellytyksiä yhteensopivuuden sisällölle tai tasolle.

Edellä todetulla tavalla voittanut tarjoaja on toimittanut tarjouksensa liitteenä selvityksen ehdottomien vaatimusten täyttymisestä. Selvityksessä on kuvattu myös laitteiden MRI-yhteensopivuutta.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on oikeus päättää hankintojensa sisällöstä tarpeidensa mukaisesti ja että sillä on laaja harkintavalta sen suhteen, miten se määrittelee hankinnan kohteen. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tarjoaja vastaa tarjouksensa sisällöstä ja tarjouksia arvioidaan ainoastaan niistä ilmenevien tietojen perusteella. Hankintayksiköllä on lisäksi oikeus luottaa tarjouksessa ilmoitettuihin tietoihin, ellei sillä ole perusteltua syytä muuta epäillä.

Tarjouspyynnön perusteella tarjoajien on edellytetty tarjoavan sellaisia tahdistimia, jotka kestävät magneettikuvauksen eli jotka ovat MRI-yhteensopivia. Tarjouspyynnössä ei ole kuitenkaan asetettu tämän tarkempia vaatimuksia MRI-yhteensopivuuden sisällölle tai tasolle. Vaikka MRI-yhteensopivuuden tarkkaa sisältöä ja tasoa ei ole määritelty tarjouspyynnössä, asiassa esitetyn selvityksen perusteella ei ole kuitenkaan käynyt ilmi, että tarjouspyyntö olisi ollut MRI-yhteensopivuutta koskevan vaatimuksen osalta siten epäselvä, etteivät alalla ammattimaisesti toimivat tarjoajat olisi ymmärtäneet, mitä tarjouspyynnössä on vaadittu. Tarjouspyynnön perusteella on ollut riittävää, että tarjottu laite yksistään on ollut yhteensopiva magneettikuvauksen kanssa. Markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyynnöstä ei ole ollut pääteltävissä, että siinä olisi asetettu vaatimuksia tietyistä konnektorikonfiguraatioista ja niiden MRI-yhteensopivuudesta. Kun otetaan huomioon voittaneen tarjoajan toimittama selvitys ja se, että tarjouspyynnössä ei ole ollut tarkempia määrittelyjä MRI-yhteensopivuuden sisällölle ja tasolle, markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on voinut arvioida voittaneen tarjoajan tarjoamat laitteet MRI-yhteensopivuuden osalta tarjouspyynnön mukaisiksi.

Edellä todetun perusteella markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö ei ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti arvioidessaan voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaiseksi.

Tarjousten vertailu ja hankintapäätöksen perusteleminen

Ensimmäisen kuukauden kuukausihinta

Valittaja on esittänyt, että tarjousten vertailu on ollut virheellistä. Valittajan mukaan hankintayksikkö on menetellyt tarjousten vertailussa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimuksen vastaisesti, kun se on tarjouspyynnöstä poiketen antanut ensimmäisen kuukauden kuukausihinnan osalta kaikille muille paitsi yhdelle tarjoajalle nolla pistettä. Valittaja on lisäksi esittänyt, että hankintayksikkö on soveltanut tarjouspyynnöstä ilmenemätöntä matemaattista kaavaa muita tarjouksia pisteyttäessään.

Hankintayksikkö on esittänyt, että tarjouspyynnössä on esitetty yksiselitteinen laskentatapa elinkaaripalvelun ensimmäisen kuukauden hinnalle. Hankintayksikön mukaan se on käyttänyt tarjouspyynnön mukaista kaavaa ja suhteuttanut muut tarjoukset halvimpaan tarjoukseen tarjouspyynnössä esitetyn kaavan mukaisesti.

Kuultava on esittänyt, että elinkaaripalvelun kuukausihinnan laskentatapa on esitetty tarjouspyynnössä ja että tarjouspyynnöstä on käynyt selvästi ilmi, miten tarjouksia arvioidaan, miten ne pisteytetään ja miten pisteet skaalataan.

Tarjouspyynnön kohdan 2 "Hankinnan kohde" alakohdan 2.1 "Tahdistinlaitteet, -tarvikkeet ja -palvelut" alakohdassa 2.1.1 "Elinkaarilaitepalvelu" on todettu ensimmäisen kuukauden kuukausihinnasta muun ohella seuraavaa:

"Em. lisäksi vertaillaan käyttöön sopivuuden kannalta ensimmäiselle kuukaudelle annettu kuukausihinta. Ensimmäiselle kuukaudelle annettu hinta lasketaan kaikille elinkaarilaitepalvelun nimikkeille annettujen ensimmäisen kuukauden hintojen keskiarvona, volyymilla painottamatta (nimikkeiden ensimmäisen kuukauden hinnat per nimikkeiden määrä).

Elinkaaripalvelun ensimmäisen kuukausihinnan käyttöön sopivuuden pistemäärä on kaksi (2) pistettä. Halvimman ensimmäisen kuukauden keskimääräisen kuukausihinnan sisältävä tarjous saa kaksi (2) pistettä ja muiden tarjousten pisteet määräytyvät suhteessa halvimpaan (huomioidaan kahden desimaalin tarkkuudella)."

Tarjouspyynnön liitteessä 2 "Hintaliite" tarjoajien on tullut ilmoittaa yksi arvonlisäveroton hinta ensimmäiselle kuukaudelle ja yksi arvonlisäveroton hinta toisesta kuukaudesta alkaen aina oletuselinkaaren päättymiseen. Edellä mainitut hinnat on tullut ilmoittaa jokaiselle hintaliitteessä listatulle tahdistimelle.

Hankintapäätöksestä on käynyt ilmi, että yhden tarjoajista ensimmäisen kuukauden kuukausihintojen keskiarvo on ollut nolla euroa. Kyseinen tarjoaja on saanut ensimmäisen kuukauden kuukausihinnasta kaksi pistettä ja muut tarjoajat nolla pistettä.

Tarjouspyynnössä on edellä todetulla tavalla kuvattu, miten ensimmäiselle kuukaudelle annettujen hintojen keskiarvo lasketaan jokaisen tarjoajan osalta sekä ilmoitettu halvimmasta ensimmäisestä kuukausihinnasta saatavat enimmäispisteet. Tarjouspyynnössä on lisäksi todettu, että muiden tarjoajien pisteet määräytyvät suhteessa halvimpaan hintaan kahden desimaalin tarkkuudella. Markkinaoikeus toteaa, hankintayksikkö ei ole menetellyt tarjouspyynnön ehtojen vastaisesti pisteyttäessään ensimmäisen kuukauden kuukausihintojen keskiarvot. Koska halvin ensimmäisen kuukauden kuukausihintojen keskiarvo on tässä tapauksessa ollut nolla euroa, muiden tarjoajien pisteiksi on tullut nolla pistettä.

Edellä todetun perusteella markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti vertaillessaan ja pisteyttäessään ensimmäisen kuukauden kuukausihinnat.

Tahdistimien etäseuranta ja kumppanuuden kehityssuunnitelma

Valittaja on esittänyt, että tarjousten laatuvertailu on ollut virheellistä ja että hankintayksikkö on suosinut laatuvertailussa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimusten vastaisesti tarjouskilpailun voittanutta tarjoajaa antamalla sille täydet tai lähes täydet pisteet kaikista laadullisista vertailuperusteista sekä antamalla valittajalle perusteettoman alhaiset pisteet. Valittajan mukaan laatuvertailu on ollut virheellistä erityisesti tahdistimien etäseurantaa ja kumppanuuden kehityssuunnitelmaa koskeneen vertailun osalta. Valittaja on esittänyt, etteivät tarjoajat ole etäseurannan vertailun osalta pystyneet varmistamaan oikeusturvansa toteutumista, koska ne eivät ole saaneet tietoa muiden tarjousten sisällöstä eikä niiden arvioinnin sanallisista perusteluista.

Hankintayksikkö on esittänyt, että tahdistimien etäseurannan ja kumppanuuden kehityssuunnitelman arvioinnit on suoritettu tarjouspyynnön mukaisesti sekä tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Hankintayksikkö on lisäksi esittänyt, että tarjousten luottamuksellisuuden vuoksi perusteluyhteenvedot on koottu ja liitetty hankintapäätökseen tarjoajakohtaisina liitteinä.

Kuultava on esittänyt, että tarjousten vertailu on suoritettu asianmukaisesti ja tarjouspyynnöstä ilmenevin perustein.

Tarjouspyynnön kohdan 2 "Hankinnan kohde" alakohdan 2.2. "Tilaaja-toimittajakumppanuus" alakohdassa 2.2.2 "Tahdistimien etäseuranta" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Tarjoajan tulee esittää tarjouksen liitteenä kokonaisvaltainen suunnitelma tahdistinpotilaiden etäseurannan järjestämisestä ja organisoinnista Sydänsairaalassa sopimuskauden ajalle. Suunnitelmassa tulee selkeästi kuvata myös tilaajan roolia etäseurannan järjestämisessä ja kehittämisessä. Lisäksi suunnitelmassa tulee arvioida sen vaikutuksia sopimuskaudella.

[– –]

Sydänsairaalan eri asiantuntijat arvioivat etäseurantasuunnitelman käyttöön sopivuuden sekä lääketieteellisestä näkökulmasta että potilashoidon sujuvuuden näkökulmasta. Molemmat näkökulmat arvioidaan asteikolla 1–5."

Lisäksi edellä mainitussa kohdassa on ollut taulukko, josta on käynyt ilmi, että käyttöön sopivuuden arviointiperusteesta "Suunnitelma tahdistimien etäseurannan järjestämisestä ja organisoinnista Sydänsairaalassa" on voinut saada enintään kymmenen pistettä, joka on koostunut arviointiperusteista "käytettävyys lääketieteellisestä näkökulmasta" ja "käytettävyys potilaan sujuvan hoidon näkökulmasta". Molemmista edellä mainituista perusteista on voinut saada enintään viisi pistettä. Lisäksi edellä mainitussa kohdassa on todettu, että molemmat kohdat arvostellaan asteikolla 1–5.

Lisäksi tarjouspyynnössä on todettu, että kumppanuuden kehityssuunnitelmasta on voinut saada enintään 20 pistettä. Pisteitä on voinut saada kattavuudesta, räätälöinnistä tilaajan tarpeisiin, uskottavuudesta, innovatiivisuudesta ja tuloksellisuudesta, joista jokaisesta on voinut saada enintään neljä pistettä ja jotka on arvosteltu asteikolla 1–5.

Tarjouspyynnön kohdan 2 "Hankinnan kohde", alakohdan 2.2 "Tilaaja-toimittajakumppanuus" alakohdassa 2.2.3 "Kumppanuuden kehityssuunnitelma" on todettu muun ohella, että kumppanuudessa keskeisessä roolissa ovat tahdistimien elinkaaripalveluiden hallinta ja kehittäminen, mutta myös muut elementit, kuten tilaajan ja toimittajan välisen strategisen yhteistyön mahdollisuudet. Tarjouspyynnössä on esitetty strategian tavoitekuva. Lisäksi edellä mainitussa kohdassa on todettu muun ohella, että tarjoajan on tullut esittää tarjouksen liitteenä sopimuskaudelle kokonaisvaltainen kumppanuuden kehityssuunnitelma, joka huomioi tarjouspyynnössä mainitut näkökulmat, mutta jonka ei tarvitse rajoittua ainoastaan tarjouspyynnössä mainittuihin näkökulmiin, vaan joka tukee tarjouspyynnössä mainituissa näkökulmissa onnistumista ja luo lisäarvoa.

Tarjouspyynnön kohdan 6 "Tarjousten käsittely" alakohdassa 6.2. "Kokonaistaloudellinen edullisuus" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Käyttöön sopivuuden pisteytyksen osalta todetaan lisäksi, että tarjoajat laativat edellä tarjouspyynnössä mainitut suunnitelmat ja kuvaukset, ja jokainen erillinen arviointiperuste arvioidaan kokonaisuutena. Arvioinnin suorittavat tilaajan ja Sydänsairaalan asiantuntijat."

Lisäksi edellä mainitussa kohdassa on esitetty pisteet 1–5 sekä niitä vastaavat arvioinnin lähtökohdat seuraavasti:

"5 = Erinomainen, luo erittäin paljon lisäarvoa Sydänsairaalalle, ylittää selkeästi (markkinatarjonnan) oletus-/perustason
4 = Hyvä, luo lisäarvoa Sydänsairaalalle, ylittää (markkinatarjonnan) oletus-/perustason
3 = Tyydyttävä, (markkinatarjonnan) oletus-/perustaso
2 = Välttävä, täyttää vain osittain (markkinatarjonnan) oletus-/perustason
1 = Heikko, ei vastaa (markkinatarjonnan) oletus-/perustasoa".

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella hankintayksikkö on ilmoittanut valituksenalaisen hankintapäätöksensä yhteydessä kaikkien tarjousten tarjousvertailussa saamat vertailuperustekohtaiset pistemäärät sekä tarjousten yhteispistemäärät. Lisäksi tarjoajalle on ilmoitettu hankintayksikön asiantuntijoiden tarjoukselle, eli valittajan kohdalla pelkästään valittajan tarjoukselle, vertailuperusteittain antamat arvosanat eli asiantuntijakohtaiset pistemäärät sekä asiantuntijoiden näille yhtä tarjousta koskeneille arvioinneilleen esittämät perustelut.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjousten vertailun asianmukaiseen toteuttamiseen sisältyy olennaisena osana myös hankintayksikön tarjouksille antamien pistemäärien perusteleminen hankintapäätöksessä sillä tavoin, että vertailusta käy ilmi, mihin konkreettisiin seikkoihin tarjousten keskinäisen paremmuuden arviointi on kunkin vertailuperusteen osalta perustunut. Tarjousten vertailu ja tarjousten väliset piste-erot on perusteltava sillä tarkkuudella, että asianosainen pystyy arvioimaan päätöksen oikeellisuutta ja valitustarvettaan.

Edellä lausuttuun nähden hankintapäätöksen perustelemiseksi ei ole katsottava olleen hankintasäännösten nojalla riittävää, että tarjoajat ovat saaneet oman tarjouksensa arvioinnista edellä kuvatut tiedot ilman, että hankintapäätöksestä olisi käynyt ilmi tarjousten keskinäistä vertailua ja pisteytystä koskevia perusteluita. Tällaista tarjouspyynnössä esitettyihin vertailuperusteisiin nähden puutteellisesti perusteltua hankintapäätöstä ei voida pitää riittävänä myöskään nyt kysymyksessä olevan kevennetyn kilpailutuksen olosuhteissa.

Hankintayksikön perusteluvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi hankintamenettelyssä ei ole ollut mahdollista varmistua siitä, miten laadullisia vertailuperusteita on eri tarjousten kohdalla vertailussa sovellettu, onko vertailu tapahtunut tarjouspyynnössä ilmoitettujen vertailuperusteiden mukaisesti ja ovatko laadulliset vertailuperusteet kaikilta osin riittävästi turvanneet tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun tarjousten laatuvertailussa.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan hankintapäätöksen perustelemisen osalta hankintasäännösten vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Edellä mainittu hankintamenettelyn virheellisyys sekä jäljempänä seuraamusten osalta lausuttu huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua muista hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista väitteistä.

Seuraamusten määrääminen

Markkinaoikeus on 28.4.2020 antamallaan päätöksellä kieltänyt SK Hankintapalvelut Oy:tä väliaikaisesti tekemästä muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen perusteella hankintasopimusta tai panemasta mainittua päätöstä muutoinkaan täytäntöön. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös voidaan hankintalain 154 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano kieltää.

Hankintalain 161 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeus voi asettaa kiellon tai velvoitteen noudattamisen tehosteeksi uhkasakon.

Hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata siten, että hankintayksikkö vertailee tarjoukset uudelleen ja tekee uuden perustellun hankintapäätöksen.

Mikäli SK Hankintapalvelut Oy aikoo edelleen toteuttaa Tays Sydänkeskuskonsernin tarvitsemien kardiologian sekä sydän- ja rintaelinkirurgian tarvikkeiden ja palveluiden hankinnan kysymyksessä olevan tarjouskilpailun perusteella, sen on vertailtava tarjoukset uudelleen ja tehtävä uusi perusteltu hankintapäätös ottaen huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muutoin, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95–101 §:ssä säädetään, ei kuitenkaan viimeksi mainitun lain 95 §:n 3 momenttia.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95 §:n 1 momentin mukaan oikeudenkäynnin osapuoli on velvollinen korvaamaan toisen osapuolen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan. Pykälän 2 momentin mukaan korvausvelvollisuuden kohtuullisuutta arvioitaessa voidaan lisäksi ottaa huomioon asian oikeudellinen epäselvyys, osapuolten toiminta ja asian merkitys asianosaiselle.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön hankintasäännösten vastainen toiminta huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä. Asian näin päättyessä hankintayksikkö ja kuultava saavat itse vastata oikeudenkäyntikuluistaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa SK Hankintapalvelut Oy:n toimitusjohtajan 1.4.2020 tekemän hankintapäätöksen SKH/19PUITE_01. Markkinaoikeus kieltää SK Hankintapalvelut Oy:tä tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön nyt asetetun 500.000 euron sakon uhalla.

Edellä määrätty kielto korvaa markkinaoikeuden 28.4.2020 määräämän väliaikaisen kiellon.

Markkinaoikeus velvoittaa SK Hankintapalvelut Oy:n korvaamaan Medtronic Finland Oy:n oikeudenkäyntikulut 10.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää SK Hankintapalvelut Oy:n ja Boston Scientific Nordic AB:n vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Petri Rinkinen (eri mieltä), Jaakko Ritvala ja Pasi Yli-Ikkelä.

Asiassa on äänestetty. Eri mieltä olevan jäsenen äänestyslausunto on liitetty päätökseen.

Eri mieltä olevan jäsenen äänestyslausunto

Markkinaoikeustuomari Rinkinen:

Olen enemmistön kanssa samaa mieltä käsittelyluvan myöntämisestä sekä pääasiaratkaisun osalta voittaneen tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden arvioinnista ja ensimmäisen kuukauden kuukausihinnan vertailusta. Sen jälkeen lausun tarjousten laatuvertailusta seuraavaa. Olen samaa mieltä asiassa esitetyn osalta kirjatusta sivuilla 18–19.

Hankintapäätöksen perusteleminen laadullisten vertailuperusteiden osalta

Hankintalain 123 §:n 2 momentin osalta lain esitöissä (HE 108/2016 vp s. 221) on todettu kokonaisuudessaan seuraavaa: "Pykälän 2 momentissa täsmennettäisiin kuitenkin päätöksen perusteluvelvollisuutta siten, että hankintapäätöksen perusteluissa olisi riittävää kertoa vain keskeisimmät perusteet, joilla hyväksyttyjen tarjousten vertailu on tehty. Hankintayksikön ei näin ollen tarvitsisi esimerkiksi yksilöidä, mihin konkreettiseen tarjouksesta ilmenevään seikkaan tarjouksen kustakin vertailuperusteesta saama pistemäärä perustuu, kunhan tarjouksen ansiot ja saadun pistemäärän perusteet käyvät muutoin ilmi perusteluista. Erityisen laajoissa, kymmeniä tai satoja tuotteita sisältävissä hankinnoissa hankintayksikön ei tarvitsisi yksilöidä erikseen, miten kutakin vertailuperustetta on sovellettu kuhunkin tarjoukseen jokaisessa tuotteessa tai tuoteryhmässä, vaan piste-eroja voitaisiin kuvata tätä yleisemmällä mutta hankinnan luonteeseen nähden riittävän kuvaavalla tasolla. Lainkohdan perusteena olevan hankintadirektiivin 55 artiklan 2 kohdan mukaan hankintapäätöksen perusteluvelvollisuus tarjousten vertailun osalta kattaa valitun tarjouksen ominaisuuksien ja suhteellisen edun selostamisen. Yksinomaan tarjousten vertailun ja pisteytyksen perustelemiseen liittyviä kysymyksiä on käsitelty runsaasti voimassa olevan hankintalain aikana tuomioistuimissa. Perusteluvelvollisuuden keventämisellä pyritään vähentämään hankintayksiköiden hallinnollista taakkaa sekä vähentämään yksinomaan hankintapäätösten perusteluvelvollisuutta koskevia valituksia markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Hankintapäätöksen perustelujen tulisi kuitenkin olla riittäviä, jotta asianosaiset voivat asianmukaisesti arvioida päätösten oikeellisuutta ja näin ollen valitustarpeensa. Momentin mukaan puitejärjestelyyn perustuvaa hankintaa koskevassa päätöksessä olisi riittävää todeta seikat, jotka osoittavat, että tarjousten valinta- ja vertailuperusteita on sovellettu ehdotetussa 43 §:ssä edellytetyllä tavalla. Jos hankinnassa on noudatettava odotusaikaa, päätöksestä tai siihen liittyvistä asiakirjoista olisi lisäksi käytävä ilmi, minkä ajan kuluttua hankintasopimus voidaan tehdä."

Hankintalain 123 §:n 2 momentin mukaan päätöksestä tai siihen liittyvistä asiakirjoista on käytävä ilmi ratkaisuun olennaisesti vaikuttaneet seikat. Hankintalain esitöiden mukaan hankintayksikön ei tarvitse hankintapäätöksessä esimerkiksi yksilöidä, mihin konkreettiseen tarjouksesta ilmenevään seikkaan tarjouksen kustakin vertailuperusteesta saama pistemäärä perustuu, kunhan tarjouksen ansiot ja saadun pistemäärän perusteet käyvät muutoin ilmi perusteluista.

Esitöissä kiinnitetään huomiota siihen, että hankintalain uudistuksen myötä perusteluvelvollisuutta on kevennetty ja että perustelujen tulisi olla riittäviä, jotta asianosaiset voivat asianmukaisesti arvioida päätösten oikeellisuutta ja näin ollen valitustarpeensa. Puitejärjestelyyn perustuvien hankintojen osalta esitöissä on todettu, että olisi riittävää todeta seikat, jotka osoittavat, että tarjousten valinta- ja vertailuperusteita on sovellettu 43 §:ssä edellytetyllä tavalla. Tältä osin olennaisin 43 §:ssä esitetty edellytys on, että hankintayksikön on valittava paras tarjous noudattaen tarjouspyynnössä esitettyjä kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteita.

Hankintapäätös on nyt kyseessä olevassa asiassa muodostettu siten, että se on koostunut päätösasiakirjasta sekä siihen liitetyistä liitteistä. Liitteenä ollut tarjousyhteenveto on sisältänyt kunkin tarjoajan osalta niiden tarjoaman hinnan sekä kunkin tarjoajan kustakin laadullisesta vertailuperusteesta saamat pisteet. Lisäksi hankintapäätöksen liitteenä ovat olleet tarjoajakohtaiset luottamukselliset liitteet ja muutoksenhakuohjeet.

Laadullisten vertailuperusteiden pisteet on muodostettu valituksen kohteena olevien "Tahdistimien etäseurannan" sekä "Kumppanuuden kehityssuunnitelman" osalta hankintayksikön käyttämien kuuden asiantuntijan itsenäisesti tekemien arviointien perusteella. Kyseiset asiantuntijoiden arviot on kuvattu sanallisesti hankintapäätöksen liitteenä olevissa tarjoajakohtaisissa luottamuksellisissa liitteissä, jotka on toimitettu tarjoajille vain niiden oman tarjouksen osalta.

Hankintapäätöksessä on laadullisen vertailuperusteiden osalta todettu seuraavaa:

"Käyttöön sopivuuden arvioinnin suorittivat tilaajan ja Sydänsairaalan nimeämät kuusi asiantuntijaa. Käyttöön sopivuuden arviointi toteutettiin itsenäisesti ja sokkoutettuna hintavertailusta, tarjouspyynnön arviointiperusteiden mukaan. Käyttöön sopivuuden arvioinnissa asiantuntijoiden kaikkiin kohtiin antamat arvosanat muutettiin pisteiksi ja huomioitiin keskiarvona.

[– –]

Tarjousten luottamuksellisuuden vuoksi käyttöön sopivuuden perustelut ovat esitetty tämän päätöksen luottamuksellisissa tarjoajakohtaisissa liitteissä."

Totean, että "käyttöön sopivuudella" viitataan hankintapäätöksessä muun ohella "Tahdistimien etäseurantaan" sekä "Kumppanuuden kehityssuunnitelmaan".

Hankintamenettelyssä voidaan tarjouksiin sisällyttää liikesalaisia osioita, joista muiden tarjoajien ei ole oikeutta saada tietoa. Nyt kyseessä olevassa asiassa jokaisen tarjoajan liikesalaisiksi esittämiä suunnitelmia on käytetty laadullisen arvioinnin perusteena ja niiden arvioinneista on tehty tarjoajakohtaiset yhteenvedot, jotka myös ainakin jossain määrin ovat sisältäneet kommentteja, joiden voidaan katsoa olevan liikesalaisuuksien piirissä.

Asiassa on siten arvioitava, onko asiassa ollut riittävää, että asiantuntijoiden arvioinneista muodostuneet perustelut on annettu kullekin tarjoajalle vain sen oman tarjouksen osalta sillä perusteella, että kyseiset perustelut ovat sisältäneet liikesalaisuuksia.

Ottaen huomioon, että kyseessä on puitejärjestelyyn perustuva kevennetty kilpailutus, jossa hankintayksikön perusteluvelvollisuus on kevyempi kuin normaalissa hankintamenettelyssä, että hankintapäätöksessä on edellä kuvatulla tavalla esitetty kunkin tarjoajan saamat pisteet kunkin vertailuperusteen osalta sekä miten vertailuperusteiden pisteytys on tapahtunut, ja että asiantuntijoiden esittämät arvioinnit ovat sisältäneet liikesalaisuuksia, katson, että hankintayksikkö ei ole toiminut hankintasäännösten vastaisesti tarjousten vertailussa pidättäytyessään antamasta asiantuntijoiden arvioinneista tehtyjä yhteenvetoja muille tarjoajille.

Tahdistimien etäseuranta

Valittaja on vielä esittänyt, että hankintayksikkö on menetellyt laadullisen vertailuperusteen "Tahdistimien etäseuranta" vertailussa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimusten vastaisesti antamalla valittajalle perusteettoman matalat pisteet ja voittaneelle tarjoajalle perusteettoman korkeat pisteet. Valittaja on lisäksi esittänyt, että vertailussa on arvioitu muita seikkoja kuin pelkästään tarjouspyynnön arviointiperusteiden mukaisesti tahdistimien etäseurantaan liittyviä seikkoja. Valittajan mukaan tarjouspyynnössä tarjoajaa on ohjattu esittämään kokonaisvaltainen suunnitelma tahdistinpotilaiden etäseurannan järjestämisestä ja organisoinnista Sydänsairaalassa sopimuskauden ajalle, kun taas arviointiperusteissa on puhuttu tahdistimien etäseurannasta. Valittaja on lisäksi esittänyt, että tarjouksia arvioineet asiantuntijat ovat antaneet valittajan tarjoukselle virheellisesti myös osapisteitä (kuten 4-), vaikka tarjouspyynnön mukaan vain tasapisteitä on voitu käyttää, sillä osapisteille ei ole annettu tarjouspyynnössä mitään sanallisia perusteluja.

Hankintayksikkö on esittänyt, että tahdistimien etäseurannan arviointi on suoritettu tarjouspyynnön mukaisesti ja tasapuolisesti sekä syrjimättömästi. Hankintayksikkö on lisäksi esittänyt, että valittaja on saanut tahdistimien etäseurannassa asiantuntijoilta jopa 16 kommenttia puutteista.

Kuultava on esittänyt, että tarjousten vertailu on suoritettu asianmukaisesti ja tarjouspyynnöstä ilmenevin perustein.

Totean, että tarjouspyynnön kohdissa 2 ja 6 on edellä kuvatulla tavalla esitetty vertailuperusteen "Tahdistimien etäseuranta" arviointi- sekä pisteytysperusteet.

Tarjouspyynnön kohdan 6 "Tarjousten käsittely" alakohdassa 6.2 on esitetty lisäksi muun ohella seuraavaa:

"Asiantuntijoiden perusteet yksittäisen pisteytyksen osalta voivat poiketa myös näistä perusteluista. Asiantuntijan antama yksittäinen piste skaalataan seuraavasti, ellei edellä kohdissa 2.2.1.–2.2.4. ole tarkemmin toisin määritelty: 1p = 20 %, 2p = 40 %, 3p = 60 %, 4p = 80 % ja 5p = 100 %, jolla kerrotaan arviointikohdan pistemäärä (ja mahdolliset välit skaalataan lineaarisesti). Esimerkiksi, asiantuntija voi arvioida kuvauksen 5 pisteen arvoisen lääketieteellisen näkökulman 4 arvioiseksi asteikolla 1–5. Tällöin tarjoajan pisteytys skaalataan 80 %:ksi ja kerrotaan arviointikohdan pistemäärällä 5= 4,00 pistettä."

Valittaja on saanut kyseisen vertailuperusteen osalta yhteensä 6,29 pistettä ja voittanut tarjoaja 9,21 pistettä.

Totean, että tarjouspyynnössä on selkeästi ilmoitettava, millä konkreettisilla seikoilla tulee olemaan merkitystä tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden arvioinnissa ja miten pisteytys tullaan suorittamaan. Lisäksi vertailuperusteiden tulee mahdollistaa tarjousten puolueeton arviointi, eivätkä ne saa antaa hankintayksikölle rajoittamatonta vapautta tarjousten vertailun toteuttamisessa.

Totean lisäksi, että hankintayksiköllä on harkintavaltaa tarjousten vertailussa sen suhteen, miten se pisteyttää tarjoukset, kunhan vertailu tapahtuu tarjouspyynnössä etukäteen ilmoitetun mukaisesti ja tarjouksissa ilmoitettuihin tietoihin perustuen tarjoajien kannalta tasapuolisesti.

Olen tarkastellut toisaalta tarjouspyynnössä esitettyjä pisteytyksen perusteita tahdistimien etäseurantasuunnitelmalle ja toisaalta valittajan ja voittaneen tarjoajan toimittamia tahdistimien etäseurantasuunnitelmia sekä arvioinut sitä, miten hankintayksikkö on pisteyttänyt suunnitelmat. Totean, että hankintayksikön käyttämien kuuden asiantuntijan antamat pisteet ovat olleet linjassa heidän antamiensa kommenttien kanssa, eikä niiden osalta ole havaittavissa sellaisia eroavaisuuksia, jotka osoittaisivat, että asiantuntijat eivät olisi arvioineet suunnitelmia tasapuolisesti ja syrjimättömästi.

Tarjouspyynnön kohdassa "Tahdistimien etäseuranta" on viitattu sekä tahdistimien etäseurantaan että tahdistinpotilaiden etäseurantaan ja todettu muun ohella, että tarjoajan tulee esittää tarjouksen liitteenä kokonaisvaltainen suunnitelma tahdistinpotilaiden etäseurannan järjestämisestä ja organisoinnista. Käyttöön sopivuuden arviointiperusteena on kuitenkin ilmoitettu olevan "Suunnitelma tahdistimien etäseurannan järjestämisestä ja organisoinnista Sydänsairaalassa". Sekä valittaja että voittanut tarjoaja ovat liittäneet tarjoukseensa asiakirjan "Tahdistimien etäseuranta". Vaikka tarjouspyynnössä on puhuttu myös tahdistinpotilaiden etäseurannasta, katson, että alalla ammattimaisesti toimivien tarjoajien on tullut ymmärtää, minkä seikkojen perusteella tarjouksia on ollut tämän vertailuperusteen osalta tarkoitus vertailla. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella tarjouspyynnössä asetetut arviointiperusteet "käytettävyys lääketieteellisestä näkökulmasta" ja "käytettävyys potilaan sujuvan hoidon näkökulmasta" eivät ole olleet tahdistimien etäseurannan yhteydessä terminologisesti epäselviä. Kun otetaan lisäksi huomioon, että tarjouspyynnössä on todettu, että asiantuntijoiden perusteet yksittäisen pisteytyksen osalta voivat poiketa tarjouspyynnössä esitetyistä perusteluista, katson, että hankintayksikkö ei ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti myöskään siltä osin, kun se on sallinut asiantuntijoiden antamat osapisteet.

Edellä esitetyin perustein asiassa esitetystä selvityksestä ei ole käynyt ilmi, etteikö hankintayksikkö olisi voinut pisteyttää valittajan ja voittaneen tarjoajan suunnitelmia vertailuperusteen "Tahdistimien etäseuranta" osalta suorittamallaan tavalla. Katson, että hankintayksikkö ei ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti vertaillessaan ja pisteyttäessään valittajan ja voittaneen tarjoajan tarjoukset kyseisen vertailuperusteen osalta.

Kumppanuuden kehityssuunnitelma

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikkö on menetellyt laadullisen vertailuperusteen "Kumppanuuden kehityssuunnitelma" vertailussa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimusten vastaisesti antamalla valittajalle perusteettoman matalat pisteet ja voittaneelle tarjoajalle perusteettoman korkeat pisteet. Valittaja on lisäksi esittänyt, että tarjouksia arvioineet asiantuntijat ovat antaneet valittajan tarjoukselle virheellisesti myös osapisteitä, vaikka tarjouspyynnön mukaan vain tasapisteitä on voitu käyttää, sillä osapisteille ei ole annettu tarjouspyynnössä mitään sanallisia perusteluja.

Hankintayksikkö on esittänyt, että kumppanuuden kehityssuunnitelman arviointi on suoritettu tarjouspyynnön mukaisesti sekä tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Hankintayksikkö on lisäksi esittänyt, että kumppanuuden kehityssuunnitelmassa valittaja on saanut asiantuntijoilta 56 kommenttia puutteista.

Kuultava on esittänyt, että tarjousten vertailu on suoritettu asianmukaisesti ja tarjouspyynnöstä ilmenevin perustein.

Totean, että tarjouspyynnön kohdissa 2 ja 6 on edellä kuvatulla tavalla esitetty vertailuperusteen "Kumppanuuden kehityssuunnitelma" arviointi- sekä pisteytysperusteet.

Valittaja on saanut vertailuperusteen "Kumppanuuden kehityssuunnitelma" osalta yhteensä 8,74 pistettä ja voittanut tarjoaja 19,73 pistettä.

Olen tarkastellut toisaalta tarjouspyynnössä esitettyjä pisteytyksen perusteita kumppanuuden kehityssuunnitelman osalta sekä toisaalta valittajan ja voittaneen tarjoajan toimittamia suunnitelmia ja arvioinut sitä, miten hankintayksikkö on pisteyttänyt laaditut suunnitelmat. Asiassa esitetystä selvityksestä ei ole käynyt ilmi, etteivätkö hankintayksikön käyttämät kuusi asiantuntijaa olisi voineet pisteyttää valittajan ja voittaneen tarjoajan suunnitelmia tarjouspyynnössä esitettyjen perusteiden mukaisesti suorittamallaan tavalla. Totean, että hankintayksikön käyttämien kuuden asiantuntijan antamat pisteet ovat olleet linjassa heidän antamiensa kommenttien kanssa, eikä niiden osalta ole havaittavissa sellaisia eroavaisuuksia, jotka osoittaisivat, että asiantuntijat eivät olisi arvioineet suunnitelmia tasapuolisesti ja syrjimättömästi.

Osapisteiden käyttämisen osalta viittaan edellä vertailuperusteen "Tahdistimien etäseuranta" kohdalla esitettyyn ja katson vastaavilla perusteilla, että hankintayksikkö ei ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti myöskään siltä osin, kun se on sallinut asiantuntijoiden antamat osapisteet.

Edellä esitetyin perustein asiassa esitetystä selvityksestä ei ole käynyt ilmi, etteikö hankintayksikkö olisi voinut pisteyttää valittajan ja voittaneen tarjoajan suunnitelmia vertailuperusteen "Kumppanuuden kehityssuunnitelma" osalta suorittamallaan tavalla. Katson, että hankintayksikkö ei ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti vertaillessaan ja pisteyttäessään valittajan ja voittaneen tarjoajan tarjoukset kyseisen vertailuperusteen osalta.

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin hankintasäännösten vastaisesti.

Ratkaisu huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö ja kuultava joutuisivat itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön kohtuulliset oikeudenkäyntikulut sekä kuultavan oikeudenkäyntikulut kohtuulliseksi harkitsemallani määrällä. Sen sijaan asianosaiskulut on tarkoitettu korvattavaksi vain poikkeuksellisissa tilanteissa. Kun asioissa ei ole voitu todeta, että hankintayksikölle olisi aiheutunut oikeudenkäynnistä tavanomaisesta poikkeavia erityisiä kuluja, hankintayksikön vaatimus asianosaiskulujen korvaamisesta on hylättävä.

Esitetyillä perusteilla hylkään valituksen ja velvoitan valittajan korvaamaan hankintayksikön oikeudenkäyntikulut 7.700 eurolla ja Boston Scientific Nordic AB:n oikeudenkäyntikulut 20.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeuden 28.4.2020 määräämä väliaikainen kielto raukeaa.

Äänestyksen tuloksen johdosta velvollisena lausumaan oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevista vaatimuksista enemmistön pääasiaratkaisun pohjalta totean olevani niiden osalta samaa mieltä kuin enemmistö.

Vakuudeksi:

Puheenjohtaja Petri Rinkinen

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 8.12.2020