MAO:514/20

Rovaniemen kaupunki - suun terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmä

julkinen hankinta - hankinnasta ilmoittaminen - hankintasanasto (CPV)

Diaarinumero: 2019/332
Antopäivä: 23.11.2020


Asian tausta

Rovaniemen kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 28.6.2019 julkaistulla ja 20.8.2019 korjatulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta suun terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmän hankinnasta.

Rovaniemen kaupungin tietohallintojohtaja on 7.10.2019 tekemällään hankintapäätöksellä § 11 valinnut Orkestr.io Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 250.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Hygga Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.372,50 eurolla lisättynä markkinaoikeuden oikeudenkäyntimaksua vastaavalla määrällä viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankinnan pääasialliseksi CPV-koodiksi on ilmoitettu 48451000-4 "Ohjelmatuotteet toiminnanohjaukseen (ERP)" ja CPV-lisäkoodiksi 48000000-8 "Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät". Molemmat CPV-koodit koskevat tavarahankintaa, eivätkä ne ole vastanneet ilmoitettua hankintalajia eli palvelujen hankintaa. Kyseiset CPV-koodit eivät ole myöskään vastanneet tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyä suomenkielistä hankinnan kuvausta, jossa on ilmoitettu SaaS-palvelun (Software as a Service) hankinnasta.

Ohjelmatuotteen tai tietojärjestelmän hankinta tavarahankintana koskee pysyvän käyttöoikeuden hankkimista ohjelmatuotteeseen. Muutoksenhaun kohteena olevassa päätöksessä hankinnan kohteena on tarjouspyynnön liitteessä todetuin tavoin kuitenkin SaaS-palvelu, jossa ei myydä käyttöoikeutta ohjelmatuotteeseen, vaan toimittaja tarjoaa omista konesaleistaan käsin palvelun, jota tilaaja voi käyttää omilla tietokoneilla tietoverkon ylitse. Siten hankinnan kohteena ei ole ollut ohjelmatuote tai tietojärjestelmä, vaan järjestelmäpalvelu. Hankinnan keskeiseen sisältöön kuuluvat myös tarjouspyynnön liitteessä 1 todetut käyttöönotto-, tuki-, seuranta- ja kehityspalvelut. Hankinnan hinnoittelumallissa ei ole ainuttakaan tavarahankinnan mukaista hinnoitteluelementtiä, vaan kaikki pyydetyt hinnat koskevat palveluita. Vastaavasti hankintasopimus on palvelusopimus, jolla on yhden kuukauden irtisanomisaika.

Myös hankintasopimuksen kesto on ilmoitettu hankintailmoituksessa virheellisesti. Hankintailmoituksessa on ilmoitettu, että hankintasopimuksen kesto on 48 kuukautta eikä sopimusta ole mahdollista jatkaa. Hankinnan kuvausta koskevassa hankintailmoituksen kohdassa on kuitenkin ilmoitettu hankintasopimuksen olevan toistaiseksi voimassa oleva. Myös tarjouspyynnöstä ja sen liitteistä ilmenee, että hankintasopimus on toistaiseksi voimassa oleva.

EU-hankintailmoituksissa CPV-koodin ja hankintasopimuksen voimassaoloajan oikealla ilmoittamisella on olennainen merkitys, koska nämä EU-hankintailmoituksen kohdat kääntyvät muille Euroopan unionin virallisille kielille. Sen sijaan hankinnan kohteen kuvaus ei käänny muille kielille. Virheen vuoksi käytännössä ainoastaan suomalaiset toimijat ovat voineet helposti havaita, että kysymyksessä on toistaiseksi voimassa oleva hankintasopimus. Tällä seikalla on voinut olla huomattava vaikutus hankinnan kiinnostavuuteen mahdollisten tarjoajien kannalta.

Vastine

Vaatimukset

Rovaniemen kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.000 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankinnan kohteena on SaaS-palveluna tuotettava toiminnanohjausjärjestelmä suun terveydenhuoltoon. Hankinnan pääasiallinen CPV-koodi on 48451000-4 "Ohjelmatuotteet toiminnanohjaukseen (ERP)", koska kysymys nimenomaan on toiminnanohjaukseen hankittavasta järjestelmästä.

Hankintayksikkö on hakenut valmisohjelmistoa, joka on heti otettavissa käyttöön ilman hankintayksikön ohjelmistokehityspanosta. Järjestelmän konfigurointia asiakkaan toimintaan ei voida katsoa ohjelmistokehitykseksi. Käytännössä kaikki paitsi erittäin yksinkertaiset ohjelmistot vaativat konfigurointia.

Kysymys ei ole ollut hankintayksikölle räätälöidyn tai kehitettävän palvelun rakentamisesta (jota vastaavat CPV-koodit löytyvät osastosta 72000000-5), johon eivät sisälly SaaS-ohjelmistot. CPV-koodisto on vuodelta 2008, joten koodisto ei välttämättä ole seurannut IT-alan kehitystä. CPV-koodistossa ei edes mainita SaaS-termiä eikä ohjelmistoille palveluna ole yksiselitteisesti osoitettavissa omaa CPV-koodia. Tällaisessa tilanteessa hankintayksikön on itsestään riippumattomista syistä tullut valita CPV-koodeista lähinnä vastaava ja sopivin.

Vaikka SaaS-ohjelmisto on nimenomaan palvelu, CPV-koodistossa hankinnan kohdetta parhaiten kuvaava koodi on ollut hankintailmoituksessa käytetty 48451000-4 "Ohjelmatuotteet toiminnanohjaukseen (ERP)", koska kyseinen koodi yksilöi selkeästi hankinnan kohteena olevan palvelun huolimatta siitä, että se on tavarahankinnan koodi. Myös useat muut suomalaiset hankintayksiköt ovat kilpailuttaneet vastaavan SaaS-palveluna tuotettavan toiminnanohjausjärjestelmän käyttäen samaa hankintasopimuksen tyyppiä ja samoja CPV-koodeja kuin mitä tässä asiassa on käytetty. Lisäksi valittaja on osallistunut useaan toiminnanohjausjärjestelmää koskevaan kilpailutukseen, mutta ei ole aikaisemmin riitauttanut CPV-koodin valintaa.

CPV-lisäkoodin 48000000-8 "Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät" valinnalla hankintayksikkö on pyrkinyt nimenomaan hankintailmoituksen laajaan näkyvyyteen, jotta tarjouspyyntö tavoittaisi mahdollisimman monta alalla toimivaa tarjoajaa.

Hankintailmoituksessa on pakollista ilmoittaa hankintasopimuksen kesto. Jos sopimus on toistaiseksi voimassa oleva, tarkkaa sopimuksen kestoaikaa ei voi ilmoittaa. Hankintasäännösten mukaan toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen ennakoidun arvon laskennan perusteena käytetään ennakoitua kuukausiarvoa kerrottuna luvulla 48. Tämän kanssa yhteneväisesti hankintailmoituksessa on sopimuksen kestoksi ilmoitettu 48 kuukautta. Muualla hankintailmoituksessa ja tarjouspyyntöasiakirjoissa on kuitenkin selkeästi ilmoitettu, että hankintasopimus on toistaiseksi voimassa oleva.

Hankintailmoituksessa on edellytetty, että tarjoukset toimitetaan ja hankinnan kohteena oleva palvelu tuotetaan suomen kielellä. Saadakseen käsityksen hankinnan kohteesta tarjoajan on joka tapauksessa täytynyt ennen tarjouksen jättämistä perehtyä hankinnan suomenkieliseen kuvaukseen.

Kuultavan lausunto

Orkestr.io Oy on esittänyt, että käsite SaaS ei sinänsä määrittele, onko jokin ohjelmisto palvelu, valmisohjelmisto vai tuote. Termin merkitys on ainoastaan, että ohjelmisto jaellaan pilvipalvelimilta ja asiakkaan ei tarvitse itse ylläpitää omaa palvelininfrastruktuuria. Vaikka hankinta-asiakirjoissa on käytetty kyseistä käsitettä, tämä ei merkitse, että kysymyksessä on palveluhankinta. Nyt kysymyksessä olevassa hankinnassa edellytetään, että toimittaja huolehtii palvelinten ylläpidosta ja hallinnasta. Käsitteellä SaaS tarkoitetaan tässä hankinnassa pilvipalveluja yksinkertaisessa muodossa, jossa ohjelmiston tuottaja jakelee ohjelmistoa omilta palvelimiltaan. Hankinnan kohteena on ollut valmisohjelmisto, eikä hankintaan ole sisältynyt ohjelmiston räätälöintiä.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että hankinnan kohteena ei ole ollut ohjelmistolisenssi, vaan kokonaispalvelu, joka ei rinnastu tavarahankintaan. Toisin kuin voittanut tarjoaja, myös hankintayksikkö on katsonut, että kyseessä on palveluhankinta.

Nyt kysymyksessä olevassa hankinnassa ei ole esitetty integraatio- tai rajapintavaatimuksia, mutta raportointiominaisuudet ja järjestelmäpäivitykset sekä järjestelmän määrittely ja konfigurointi ovat sisältyneet hankintaan. Hankinnan kohteena on kokonaisuudessaan ollut palvelu, eikä siihen ole sisältynyt ainuttakaan lisenssi- tai tavarahankintaa, mikä ilmenee hinnoittelumallista.

Varmistaakseen, että hankinnasta on ilmoitettu riittävässä laajuudessa, hankintayksikkö olisi voinut selvittää asiaa markkinakartoituksella tai käyttää hankintailmoituksessa sekä tavara- että palveluhankinnan CPV-koodeja.

Vieraskielisiin hankintailmoituksiin perehtyminen edellyttää, että ensin voidaan esikarsia ne ilmoitukset, jotka tosiasiallisesti koskevat laajuudeltaan kiinnostavia hankintoja. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus voi helposti olla kestoltaan hyvinkin pitkä ja arvokkaampi kuin lyhytaikainen sopimus. Sopimuksen kestoa koskevalla tiedolla voi olla vaikutusta hankintailmoituksen kiinnostavuuteen.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Hankinnasta ilmoittaminen

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 2 §:n 2 momentin mukaan hankintayksiköiden on pyrittävä järjestämään hankintatoimintansa siten, että hankintoja voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti ja suunnitelmallisesti olemassa olevat kilpailuolosuhteet hyväksi käyttäen ja ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat huomioon ottaen.

Hankintalain 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 4 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan tavarahankintasopimuksella tarkoitetaan hankintasopimusta, jonka tarkoituksena on tavaroiden osto, leasing, vuokraus tai osamaksulla hankkiminen osto-optioin tai ilman niitä; tavarahankintasopimukseksi katsotaan myös sellainen hankintasopimus, jonka kohteena on tavarahankinnan lisäksi kokoamis- tai asennustöitä. Saman momentin 4 kohdan mukaan palveluhankintasopimuksella tarkoitetaan muuta kuin julkista rakennusurakkaa koskevaa hankintasopimusta, jonka kohteena on palvelujen suorittaminen.

Saman momentin 15 kohdan mukaan yhteisellä hankintanimikkeistöllä (CPV) tarkoitetaan yhteisestä hankintasanastosta (CPV) annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2195/2002 sekä yhteisestä hankintasanastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2195/2002 sekä julkisista hankintamenettelyistä annettujen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2004/17/EY ja 2004/18/EY muuttamisesta ja yhteisen hankintasanaston tarkistuksesta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 213/2008 tarkoitettua viitenimikkeistöä.

Hankintalain 32 §:n mukaan avoimessa menettelyssä hankintayksikkö julkaisee hankintailmoituksen ja asettaa saataville tarjouspyynnön, joiden perusteella kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

Hankintalain 59 §:n 1 momentin mukaan hankintoja koskevat ilmoitukset on tehtävä vakiolomakkeiden vahvistamisesta julkisiin hankintoihin liittyvien ilmoitusten julkaisemista varten ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 842/2011 kumoamisesta annetussa komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/1986, vahvistettuja vakiolomakkeita käyttäen. Ilmoituksissa on oltava hankintalain 1 §:n 2 momentin 1 kohdassa todettu julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/24/EU (jäljempänä hankintadirektiivi) liitteessä V esitetyt tiedot. Lain 59 §:n 2 momentin mukaan hankintojen määrittelyssä on käytettävä 4 §:n 15 kohdassa tarkoitettua yhteistä hankintanimikkeistöä (CPV).

Yhtenäisen viitenimikkeistön käytöllä on pyritty turvaamaan hankintojen avoimuus ja läpinäkyvyys. Viitenimikkeistön ja numeerisen koodin käyttö on pakollista, koska ilmoitustila ei salli pitkiä sanallisia selostuksia ja koska EU-hankintailmoituksissa hankinnan kohde käännetään Euroopan unionin muille virallisille kielille CPV-koodien perusteella. Menettely mahdollistaa tavara- ja palvelukohtaisten hakupalveluiden käytön ilmoitusten seurannassa. Jos koodi on määritelty virheellisesti, ilmoitusten löytäminen on vaikeata ja sattumanvaraista. Tästä syystä virheellisen koodin käyttö voi olla rinnastettavissa muunlaisiin ilmoitusvirheisiin.

Rovaniemen kaupunki on julkaissut 28.6.2019 suun terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmän hankintaa koskevan EU-hankintailmoituksen. Hankintailmoituksessa hankintalajiksi on ilmoitettu palvelut. Hankinnan pääasialliseksi CPV-koodiksi on ilmoitettu 48451000 "Ohjelmatuotteet toiminnanohjaukseen (ERP)" ja CPV-lisäkoodiksi on ilmoitettu 48000000 "Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät".

Hankintailmoituksen kohdassa "Kuvaus hankinnasta" on todettu, että hankinnan kohteena on Rovaniemen kaupungin suun terveydenhuollon "kerralla suu kuntoon" -mallin toteuttamiseen soveltuva toiminnanohjausjärjestelmä. Järjestelmällä hallinnoidaan muun ohella tila- ja henkilöstöresurssien organisointia ja potilasvirtoja. Lisäksi järjestelmästä viestitetään asiakkaille hoitoajoista tekstiviestein. Hankintailmoituksen kohdassa "Tietoa lisähankintamahdollisuuksista" on muun ohella edellytetty, että toimittaja sitoutuu kehittämään palveluaan sopimusaikana.

Tarjouspyynnön liitteen l "Toiminnanohjausjärjestelmän ehdottomat vaatimukset" välilehden 2a "Toiminnalliset ja tekniset ehdottomat vaatimukset" kohdassa "Tekninen ympäristö" on asetettu seuraavan sisältöinen vaatimus: "Palvelu ei edellytä asiakkaan hankkimia palvelimia, vaan palvelu tulee tuottaa ns. SaaS-palveluna. Toimittaja huolehtii palvelinten ylläpidosta ja hallinnasta. Järjestelmän asiakassovellus (client) voi olla Windows-työpöytäohjelmisto tai web-selaimella avattava käyttöliittymä. Jos kyseessä on web-selaimella avattava käyttöliittymä, tulee järjestelmän toimia joko Internet Explorer tai Chrome-selaimen uusimmilla versioilla."

Hankintaan sisältyvät myös tarjouspyynnön liitteen 1 välilehdellä 3 "Toimitus ja palvelut" kuvatut palvelut, joita ovat muun ohella käyttöönotto-, tuki- ja seurantapalvelut. Lisäksi toimittajan tulee käsitellä tilaajan tekemät kehitysehdotukset ja vastata niihin.

Tarjouspyynnön liitteenä 2 ovat olleet henkilötietojen käsittelyä koskevat ehdot. Ehtojen perusteella toimittaja osallistuu sopimuksen tarkoituksen toteutumisen edellyttämällä tavalla asiakasrekisterin henkilötietojen käsittelyyn. Toimittaja nimeää tietosuojavastaavan tai tietosuojayhteyshenkilön henkilötietoihin liittyviä tilaajan yhteydenottoja varten. Ehdoissa on asetettu henkilötietojen käsittelijälle yksityiskohtaisia velvoitteita. Henkilötietojen käsittelyä koskevat toimittajan toimet on tarkemmin lueteltu tarjouspyynnön liitteessä 2.1. Lisäksi palveluntuottaja vastaa palvelun tietoturvasta tarjouspyynnön liitteen 2.2 mukaisesti.

Tarjouspyynnön liitteenä on ollut myös luonnos hankintasopimukseksi, jonka mukaan sopimus on voimassa toistaiseksi ja tilaajalla on oikeus irtisanoa se yhden kuukauden irtisanomisajalla. Sopimuksen mukaan hinnoittelu perustuu työasemakohtaiseen kuukausihintaan, minkä lisäksi käyttöönottoprojektista, lisäkoulutuksesta ja tekstiviesteistä veloitetaan erikseen. Sopimuksessa on asetettu toimittajalle edellä mainittujen palveluiden lisäksi velvollisuus toimittaa erilaisia tilaajan tarvitsemia raportteja.

Hankintayksikön mukaan kysymyksessä on ollut palveluhankinta, mutta se on käyttänyt tavaroita koskevia CPV-koodeja, koska ne ovat kuvanneet hankinnan kohdetta parhaiten.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintailmoituksessa ilmoitettu pääasiallinen CPV-koodi 48451000 "Ohjelmatuotteet toiminnanohjaukseen (ERP)" viittaa CPV-luokittelujärjestelmän osastoon 48000000 "Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät", joka hankintailmoituksessa on ilmoitettu CPV-lisäkoodiksi. Euroopan unionissa julkisista hankinnoista tietoa tarjoavilla verkkosivuilla https://simap.ted.europa.eu/ on julkaistu muun ohella asiakirja "CPV 2008 Seliteosa", jonka mukaan ohjelmatuotteita ja tietojärjestelmiä koskevaa osastoa 48 käytetään vain ostettaessa valmisohjelmatuotteita, jolloin se katsotaan tavarahankinnaksi.

Hankintailmoituksessa käytetty hankintalaji on ilmaissut tarjoajille, että kyse on ollut pääasiassa palveluiden hankinnasta. Hankintailmoituksessa on kuitenkin käytetty ainoastaan tavarahankintojen CPV-koodeja, joiden ilmaisema hankinnan kohde ei ole siten vastannut ilmoitettua hankintalajia.

Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus toteaa, että nyt kysymyksessä olevassa hankinnassa on julkaistu hankintailmoitus, jossa CPV-koodit on ilmoitettu sillä tavoin virheellisesti, ettei ilmoitusta ole tämän vuoksi ollut mahdollista löytää ainakaan palvelukohtaista hakupalvelua käyttämällä. Vaikka hankintailmoitus on ollut kaikkien mahdollisten tarjoajien luettavana hankintalaissa tarkoitetuissa tietokannoissa ja ilmoituspaikoissa, ilmoitusten suuren lukumäärän vuoksi kaikkien hankintailmoitusten seuraaminen on kuitenkin työlästä eikä tällaista toimintatapaa voida pitää toimittajien kannalta vaikeuksitta mahdollisena tai edes kohtuullisena.

Hankintailmoituksen virheellisyys CPV-koodien osalta ei ole ollut omiaan turvaamaan potentiaalisten tarjoajien tasapuolisia mahdollisuuksia tehdä tarjousta tarjouskilpailussa. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikön menettely on ollut julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaista.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Edellä mainittu hankintamenettelyn virheellisyys sekä jäljempänä seuraamusten osalta lausuttu huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua muista hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista väitteistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu. Näin ollen muutoksenhaun kohteena olevat päätökset voidaan hankintalain 154 §:n 1 momentin nojalla kumota ja niiden täytäntöönpano kieltää.

Hankintalain 161 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeus voi asettaa tässä laissa tarkoitetun kiellon tai velvoitteen noudattamisen tehosteeksi uhkasakon.

Koska jo hankintamenettelyä koskeva hankintailmoitus on ollut hankintasäännösten vastainen, hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata vain siten, että hankinnasta järjestetään kokonaan uusi tarjouskilpailu.

Mikäli Rovaniemen kaupunki aikoo edelleen toteuttaa suun terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmän hankinnan julkisena hankintana, sen on järjestettävä uusi tarjouskilpailu, jossa on otettava huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin (1397/2016) mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Siltä osin kuin korvattaviksi vaadittuihin kuluihin sisältyy yhteensä 190 euroa hankintaoikaisuvaatimukseen liittyviä kuluja, markkinaoikeus toteaa, että nämä kulut eivät ole hallintolainkäyttölaissa tarkoitettuja oikeudenkäyntikuluja eikä niitä näin ollen voida määrätä korvattaviksi. Näin ollen valittajan oikeudenkäyntikuluista tulevat korvattavaksi palkkion osuudesta 3.182,50 euroa ja lisäksi markkinaoikeuden oikeudenkäyntimaksua vastaava määrä 2.050 euroa.

Asian näin päättyessä hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Rovaniemen kaupungin tietohallintojohtajan 7.10.2019 tekemän hankintapäätöksen § 11. Markkinaoikeus kieltää Rovaniemen kaupunkia tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön nyt asetetun 30.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa Rovaniemen kaupungin korvaamaan Hygga Oy:n oikeudenkäyntikulut 5.232,50 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Rovaniemen kaupungin vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Sami Myöhänen, Markus Mattila ja Esko Pakka.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 2.12.2020