MAO:511/20

Vattenfall Oy - kalatien rakennusurakka

julkinen hankinta - erityisalojen hankintalaki - kynnysarvon alittuminen - tutkimatta jättäminen

Diaarinumero: 2020/45
Antopäivä: 18.11.2020


Asian tausta

Vattenfall Oy on ilmoittanut 20.12.2019 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Leuhunkosken kalatien rakennusurakasta.

Vattenfall Oy on 3.2.2020 tekemällään hylkäyspäätöksellä sulkenut Ykkös Infra Oy:n tarjouskilpailusta.

Vattenfall Oy on 3.2.2020 tekemällään päätöksellä valinnut tarjouskilpailun voittajan.

Rakennusurakan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on Vattenfall Oy:n ilmoituksen mukaan ollut noin 1.600.000 euroa.

Urakkasopimus on allekirjoitettu 18.2.2020.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Ykkös Infra Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaiset päätökset ja velvoittaa Vattenfall Oy:n korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää Vattenfall Oy:n maksamaan sille hyvitysmaksuna 126.800 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Vattenfall Oy:n korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.820 eurolla lisättynä markkinaoikeuden oikeudenkäyntimaksua vastaavalla määrällä, molemmat määrät viivästyskorkoineen.

Perustelut

Valittaja on suljettu tarjouskilpailusta hankintasäännösten vastaisesti.

Tarjouspyynnössä esitetyt soveltuvuusvaatimukset eivät ole olleet hankinnan kohteen kannalta perusteltuja. Erityisesti liikevaihtovaatimus ei vaaditussa suuruudessaan ole ollut hankinnan kohteen kannalta perusteltu. Myös referenssivaatimukset on asetettu tarpeettoman korkeiksi.

Vattenfall Oy on virheellisesti jättänyt arvioimatta valittajan esittämän soveltuvuusvaatimusten täyttymistä osoittavan näytön. Vattenfall Oy ei ole pyytänyt valittajalta lisäselvitystä ennen valittajan sulkemista tarjouskilpailusta, eikä perustellut, miksi valittaja ei ole täyttänyt soveltuvuusvaatimuksia tai miksi selvitykset eivät ole vastanneet vaadittua tai olleet riittäviä vastaavana näyttönä.

Valittaja olisi voittanut tarjouskilpailun virheettömässä menettelyssä.

Vastine

Vaatimukset

Vattenfall Oy on vaatinut, että markkinaoikeus jättää valituksen ensisijaisesti tutkimatta ja toissijaisesti hylkää sen. Lisäksi Vattenfall Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 8.602,50 eurolla viivästyskorkoineen.

Perustelut

Markkinaoikeus ei ole toimivaltainen tutkimaan valitusta.

Vattenfall Oy on Ruotsin valtion omistama kaupallinen energiayhtiö, jonka toimialana on tuottaa ja myydä sähköä kaikkialle Suomeen. Vattenfall Oy toimii siten vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetussa laissa (jäljempänä myös erityisalojen hankintalaki) tarkoitetulla energiahuollon toimialalla. Energiahuolto kuuluu erityisalojen hankintalain piiriin.

Hankinnassa on ollut kysymys Leuhunkosken voimalaitoksen yhteyteen rakennettavasta kalatiestä, johon Vattenfall Oy on saanut tukea Euroopan unionilta Metsähallituksen hallinnoiman Freshabit LIFE IP -hankkeen kautta. Vattenfall Oy on kilpailuttanut Leuhunkosken urakan kyseisen tuen rahoitussopimuksen ehtojen perusteella.

Rahoitussopimuksessa ei ole tarkemmin täsmennetty, miten kilpailutus on käytännössä toteutettava. Riippumatta valitusta kilpailuttamistavasta pelkät rahoitussopimuksen kilpailutusehdot eivät sellaisenaan perusta markkinaoikeudelle toimivaltaa tutkia tuen saajan järjestämää kilpailutusta. Markkinaoikeuden toimivalta perustuu kansallisiin toimivaltasäännöksiin.

Mikäli markkinaoikeus vastoin Vattenfall Oy:n näkemystä katsoisi olevansa toimivaltainen käsittelemään valittajan valituksen, valitus on joka tapauksessa perusteeton.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt muun ohella, että hankinnan kohde on rahoitettu olennaisilta osin valtion ja Euroopan unionin tuella. Rahoitusehtojen ja hankintasäännösten mukaisesti rahoituksen saajan on tullut kilpailuttaa kohde käyttäen avointa kilpailutusta ja julkaista tarjouspyyntö. Hankinnan kohteen arvo huomioon ottaen hankinta on tullut kilpailuttaa julkisesti ja hankintasäännösten mukaisesti. Asiassa tulee soveltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (jäljempänä myös hankintalaki), ja markkinaoikeus on asiassa toimivaltainen.

Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että hankintamenettelyssä sovelletaan hankintalakia. Kohde on myös kilpailutettu hankintasäännösten mukaisesti. Myös valituksenalaisiin päätöksiin on liitetty valitusosoitus markkinaoikeuteen.

Hankinnassa ei ole ollut kysymys energian tuottamisesta, myymisestä tai niihin liittyvistä hankinnoista.

Muut kirjelmät

VattenfallOyon antanut lisälausuman.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Hankintalain 154 §:n 1 momentista seuraa, että markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluu tutkia, onko hankinnassa menetelty hankintalain tai pykälässä mainittujen muiden säännösten vastaisesti.

Erityisalojen hankintalain 128 §:n mukaan muutoksenhakuun kyseisessä laissa tarkoitetuista ratkaisuista sekä lainvastaisen menettelyn johdosta määrättäviin seuraamuksiin sovelletaan, mitä muun ohella hankintalain 154 §:ssä säädetään.

Markkinaoikeuden toimivallan edellytyksenä on siten se, että markkinaoikeudelle tehdyssä valituksessa esitetyt vaatimukset koskevat hankintalain tai erityisalojen hankintalain soveltamisalaan kuuluvaa hankintaa.

Erityisalojen hankintalain 1 §:n 1 momentin mukaan vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien valtion ja kuntien viranomaisten sekä muiden 5 §:ssä tarkoitettujen hankintayksiköiden on kilpailutettava hankintansa ja käyttöoikeussopimuksensa siten kuin kyseisessä laissa säädetään.

Erityisalojen hankintalain 6 §:n 3 momentin mukaan sanottua lakia sovelletaan sellaisten kiinteiden verkkojen antamiseen käyttöön tai toimintaan, joiden tarkoituksena on tarjota yleisölle sähkön tuotantoon, siirtoon tai jakeluun liittyviä palveluja. Kyseistä lakia sovelletaan myös sähkön toimittamiseen näihin verkkoihin sekä sähkömarkkinalaissa tarkoitetun järjestelmävastuun hoitamiseen.

Asiassa on kysymys erityisalojen hankintalain 4 §:n 2 kohdassa tarkoitetusta rakennusurakkaa koskevasta hankinnasta, jonka osalta erityisalojen hankintalain 13 §:n 1 momentin 3 kohdan mukainen kynnysarvo on ollut hankintailmoituksen julkaisemishetkellä 5.548.000 euroa.

Hankintalain 10 §:n mukaan hankintalakia ei sovelleta erityisalojen hankintalaissa tarkoitettua toimintaa varten tehtäviin hankintoihin ja käyttöoikeussopimuksiin.

Asiassa on markkinaoikeuden toimivaltaisuuden selvittämiseksi arvioitava, onko hankinnassa kysymys hankintalain tai erityisalojen hankintalain soveltamisalaan kuuluvasta hankinnasta. Tämän ratkaisemiseksi asiassa on ensin tarkasteltava, harjoittaako Vattenfall Oy erityisalojen hankintalain 6–9 §:ssä tarkoitettua toimintaa ja liittyykö nyt kysymyksessä oleva hankinta kyseisen toiminnan harjoittamiseen.

Vattenfall Oy:n toimialana on sen ilmoituksen mukaan tuottaa ja myydä sähköä kaikkialle Suomeen. Markkinaoikeus toteaa, että yhtiön toiminnassa on kysymys sähkön tuotannosta ja toimittamisesta verkkoon eli erityisalojen hankintalain 6 §:n 3 momentin mukaisesta toiminnasta. Nyt kysymyksessä olevassa hankinnassa on kysymys yhtiön Leuhunkosken voimalaitoksen yhteyteen rakennettavasta kalatiestä. Markkinaoikeus katsoo, että kyseinen hankinta liittyy siinä määrin Vattenfall Oy:n harjoittamaan edellä mainittuun erityisalojen hankintalain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettuun toimintaan, että asiassa tulevat sovellettaviksi erityisalojen hankintalain säännökset.

Hankinnassa on ollut kysymys rakennusurakasta, jonka osalta erityisalojen hankintalain 13 §:n 1 momentin 3 kohdan mukainen kynnysarvo on ollut hankintailmoituksen julkaisemishetkellä edellä todetusti 5.548.000 euroa. Urakan ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa on Vattenfall Oy:n ilmoituksen mukaan ollut noin 1.600.000 euroa. Voittaneen tarjoajan urakkahinta on ollut Vattenfall Oy:n arviota alhaisempi. Hankinnan kokonaisarvo on jäänyt alle erityisalojen hankintalain 13 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun kynnysarvon. Hankintaan ei siten ole tullut soveltaa erityisalojen hankintalakia.

Hankintalain 10 §:n säännös huomioon ottaen hankintaan ei ole tullut soveltaa myöskään hankintalakia.

Edellä esitetyin perustein valituksessa yksilöidyssä hankinnassa ei ole ollut kysymys hankintalain tai erityisalojen hankintalain soveltamisalaan kuuluvasta hankinnasta, jota koskevan valituksen tutkimiseen markkinaoikeus olisi toimivaltainen. Valitus on siten jätettävä pääasian osalta tutkimatta.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Erityisalojen hankintalain 128 §:n nojalla sovellettavan hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muutoin, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95–101 §:ssä säädetään, ei kuitenkaan 95 §:n 3 momenttia.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95 §:n 1 momentin mukaan oikeudenkäynnin osapuoli on velvollinen korvaamaan toisen osapuolen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan. Pykälän 2 momentin mukaan korvausvelvollisuuden kohtuullisuutta arvioitaessa voidaan lisäksi ottaa huomioon asian oikeudellinen epäselvyys, osapuolten toiminta ja asian merkitys asianosaiselle.

Vattenfall Oy on julkaissut kansallisen hankintailmoituksen ja liittänyt valituksenalaisiin päätöksiinsä valitusosoituksen asian saattamiseksi markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Vattenfall Oy on vasta markkinaoikeudessa esittänyt, ettei valituksen tutkiminen kuulu markkinaoikeuden toimivaltaan. Kun otetaan huomioon, että Ykkös Infra Oy on valittanut markkinaoikeuteen valituksenalaisiin päätöksiin sisältyneen valitusosoituksen mukaisesti ja kysymys hankintalainsäädännön soveltamisesta on noussut esiin vasta markkinaoikeudessa, markkinaoikeus katsoo, että pääasian lopputuloksesta huolimatta olisi kohtuutonta, että valittaja joutuisi itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan (ks. KHO 2018:146 ja siinä mainitut oikeudenkäyntikuluja koskevat ratkaisut). Tämän vuoksi Vattenfall Oy on velvoitettava korvaamaan Ykkös Infra Oy:n määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut lisättynä markkinaoikeuden oikeudenkäyntimaksua vastaavalla määrällä. Sen sijaan Vattenfall Oy saa itse vastata oikeudenkäyntikuluistaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta pääasian osalta.

Markkinaoikeus velvoittaa Vattenfall Oy:n korvaamaan Ykkös Infra Oy:n oikeudenkäyntikulut 2.320 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Vattenfall Oy:n vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Muutoksenhaku

Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain 128 §:n nojalla sovellettavan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Sami Myöhänen, Jari Tiainen ja Esko Pakka.

Huomaa

Päätöksestä on valitettu. Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 2.12.2020