MAO:516/20

Vantaan kaupunki - vantaa.fi -verkkosivuston palveluhankinta

julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2020/178
Antopäivä: 24.11.2020


Asian tausta

Vantaan kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 3.2.2020 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta vantaa.fi -verkkosivustoa koskevasta palveluhankinnasta 36 kuukauden ajanjaksolle ja sen jälkeen toistaiseksi voimassa olevalle sopimuskaudelle.

Vantaan kaupungin tietohallintojohtaja on 20.4.2020 tekemällään hankintapäätöksellä § 35/2020 valinnut Wunder Finland Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut noin 600.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Ambientia Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 5.000 eurolla viivästyskorkoineen.

Perustelut

Voittaneen tarjoajan tarjous olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Tarjouspyynnössä on edellytetty, että tarjottavaa tuotepohjaista julkaisujärjestelmää kehitetään koko ajan valmistajan toimesta. Voittanut tarjoaja on tämän vaatimuksen vastaisesti tarjonnut avoimen lähdekoodin selainpohjaista Drupal-sisällönhallintajärjestelmää, jota kehitetään ainoastaan kehittäjäyhteisön toimesta, eikä sillä ole yksittäisen valmistajan antamaa tukea tai valmistajaa, joka jatkuvasti kehittäisi alustaa. Kyseinen järjestelmä koostuu erilaisista käyttäjien rakentamista moduuleista, joita on tällä hetkellä saatavilla yli 160.000 kappaletta. Drupal-alustan luonne on notorisesti tunnettu toimialalla.

Valittajan käsityksen mukaan valmistajan tuen puuttuminen on näkynyt voittaneen tarjoajan ja muiden tarjoajien kustannuksissa siten, että hintaerot voittaneen tarjoajan ja kahden muun tarjoajan välillä ovat olleet noin 40.000 euroa ja noin 140.000 euroa.

Hankintayksikkö on tarjousten tekijöiden kysymyksissä ja niihin annetuissa vastauksissa kahteen otteeseen todennut, että Drupaljärjestelmä täyttää tuotepohjaisen julkaisujärjestelmän kriteerit, vaikka se on avoimen lähdekoodin järjestelmä. Hankintayksikkö on kuitenkin kehottanut tarjouksen tekijöitä kuvaamaan tarjouksessaan tarjotun tuotteen DXP (Digital Experience Platform) -ominaisuudet, eli käytännössä sen ohjelman tai usean ohjelman kokonaisuuden, jota tarjoaja tarjoaa. Hankintayksikkö on erityisesti selventänyt vielä vastaustaan toteamalla, että "tuotteella on selkeä omistaja ja tuotekehitys". Valituksessa ei ole kysymys siitä, onko Drupal-järjestelmä tuote tai tuotepohjainen julkaisujärjestelmä.

Se, ettei voittaneen tarjoajan tarjousta ole suljettu tarjouskilpailusta, on johtanut hankintasäännösten tavoitteiden vastaiseen tilanteeseen, jossa tarjoajilla ei ole ollut tasapuolisia mahdollisuuksia tarjota palveluja hankintayksikölle. Lukuisilla muillakin tarjoajilla olisi ollut mahdollisuus tarjota jo alkuperäisessä kilpailutuksessa avoimen lähdekoodin järjestelmiä ilman valmistajan tukea. Valmistajan tuen puuttuminen verkkopalveluiden alustalta on lisäksi saattanut aiheuttaa hankintasäännösten mukaisen laadukkaan ja kestävän hankinnan kriteerin loukkaamisen.

Vastine

Vaatimukset

Vantaan kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 4.500 eurolla viivästyskorkoineen.

Perustelut

Voittaneen tarjoajan tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön vastainen.

Tarjouspyynnössä ei ole kielletty avoimeen lähdekoodiin perustuvien ratkaisujen tarjoamista. Voittaneen tarjoajan tarjoaman avoimen lähdekoodin Drupal-järjestelmän kehitystä johtaa ja koordinoi keskitetysti Drupal Association, joka kansainvälisenä toimijana vastaa Drupalprojektin hallinnoinnista, tuesta, yhteisöstä, rahoituksesta ja muista toiminnoista. Drupal Associationissa on mukana lukuisia merkittäviä yrityksiä ja organisaatioita. Kansainvälinen laaja yhteisö on sitoutunut kehitystyöhön. Alustaa kehitetään jatkuvasti siten kuin tarjouspyynnössä on edellytetty. Voidaan jopa olettaa, että valmistajan tuki ja alustan elinkaari on turvattu yhden kehittäjän mallia paremmin.

Ohjelmiston tai ohjelmistoalustan "valmistamisella" on tarkoitettu tarjouspyynnössä tarjoukseen liittyvän koko ohjelmistokokonaisuuden kehitystä sisältäen muun ohella ohjelmointityötä, testausta ja ohjelmistoarkkitehtuurin suunnittelua. Mikäli tarjouspyyntöä tulkittaisiin niin, että alustaa tulisi kirjaimellisesti kehittää yhden valmistajan toimesta, tämä sulkisi lähtökohtaisesti kaikki muut kuin yhden yrityksen kehittämään avoimeen tai suljettuun lähdekoodiin perustuvat ratkaisut tarjouskilpailun ulkopuolelle. Tämä olisi omiaan rajoittamaan kilpailua, ja sitä kautta se olisi hankintasäännösten tavoitteiden vastaista. Kyseinen lähtökohta olisi hankintasäännösten tavoitteiden vastaista myös, kun otetaan huomioon Drupal-järjestelmän kaltaisten avoimen lähdekoodin projektien tunnistetut hyödyt.

Hankinnan kohteen vaatimukset on kuvattu tarkasti tarjouspyynnön liitteissä 4 (vaatimusmääritykset) ja 4.1 (vantaa.fi hankinnan kuvaus). Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset ja niihin annetut hankintayksikön vastaukset ovat osoittaneet selvästi, että Drupal-julkaisujärjestelmä on täyttänyt hankinnan kohteen vaatimukset. Lisäksi voittanut tarjoaja on sitoutunut tarjouspyynnön mukana olleeseen sopimusluonnokseen ja sen ehtoihin kokonaisuudessaan. Tarjouspyynnössä ja sopimusluonnoksessa todetun perusteella on yksiselitteistä, että tarjoaja sitoutuu tarjotun ratkaisun jatkokehittämiseen hankintayksikön kanssa, eikä kehittämistyö ole riippuvainen julkaisujärjestelmän taustalla olevan avoimen lähdekoodin ratkaisun kehitystyöstä. Siten sillä seikalla, onko julkaisujärjestelmällä, johon tarjottu ratkaisu perustuu, yksi vai useampi kehittäjä, ei ole asiassa merkitystä.

Tarjousten vertailussa käytetty vertailuhinta on muodostunut useasta osaalueesta, ja tarjoaja vastaa siitä, että tarjotut hinnat sisältävät kaikki tarjouspyynnössä vaaditut palvelut. Voittaneen tarjoajan tarjoama kokonaishinta ei ole juurikaan poikennut valittajan kokonaishinnasta eikä ollut muutoinkaan poikkeuksellisen alhainen. Tarjoajilla on vapaus hinnoitella tarjoamansa palvelu haluamallaan tavalla.

Kuultavan lausunto

Vaatimukset

Wunder Finland Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.990 eurolla viivästyskorkoineen.

Perustelut

Kuultavan tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön vastainen.

Valittajan esittämä väite Drupal-järjestelmän kelpaamattomuudesta tarjouspyynnön vaatimuksien mukaiseksi tuotealustaksi on perustunut yksinomaan siihen, että hankintayksikkö olisi edellyttänyt, että ohjelmiston takana tulisi olla yksi valmistaja, joka jatkuvasti kehittäisi alustaa. Tarjouspyynnössä ei kuitenkaan ole millään tavoin suljettu pois avoimen lähdekoodin ratkaisuja. Päinvastoin hankintamenettelyn kysymysten yhteydessä hankintayksikkö on nimenomaisesti vahvistanut Drupal-järjestelmän yhdeksi tuotevaihtoehdoksi.

"Avoin lähdekoodi" viittaa ohjelmiston osalta vain sen lisensointitapaan. Samaa ohjelmistoa voidaan lisensoida erilaisilla lisenssiehdoilla. Sillä, onko koodin valmistajana ja kehittäjänä yksi tai useampi taho, ei ole kehityksen uskottavuuden kannalta merkitystä. Drupal-järjestelmän osalta tuotteen ja sen kehityksen koordinointi on poikkeuksellisen vahvasti organisoitu, ja Drupal Association vastaa globaalisti alustan kehityksestä. Toisaalta voidaan myös katsoa, että itse tarjoajakin voi avoimen lähdekoodin ratkaisussa toimia edellä mainitulla tavalla ratkaisun valmistajana ja kehittäjänä toisin kuin suljetuissa, ulkopuolisilta kolmansilta osapuolilta lisensoitavissa ratkaisuissa. Kuultava on tarjouksessaan sitoutunut palvelun toimittamiseen sen ehtojen mukaisesti. Tämä sisältää sopimuksellisen vastuun ohjelmistopäivityksistä.

Valittajan väite ylläpidon kustannuksista osoittaa ainoastaan sen, miksi avoimen lähdekoodin lisensointiin perustuvat järjestelmät ovat hankintayksikön kannalta kokonaistaloudellisempia.

Kuultava on kuvannut tarjoamansa tuotteen DXP-ominaisuudet tarjouspyynnön edellyttämällä ja hankintayksikön hyväksymällä tavalla.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että avoimen lähdekoodin järjestelmä on ollut kilpailutuksessa lähtökohtaisesti hyväksyttävä alusta, jos muut tarjottavaa järjestelmää koskevat edellytykset ovat täyttyneet. Avoimen lähdekoodin ohjelmistot jakautuvat ohjelmistoihin, joilla on kehityksestä vastaava valmistaja, ja Drupal-järjestelmän kaltaisiin ohjelmistoihin, joiden kehitys on käyttäjäyhteisön vastuulla ilman tuotteesta vastaajan valmistajan tuotekehitystoimintaa.

Vaikka hankintayksikkö on tarjousvaiheessa esitettyihin kysymyksiin annetuissa vastauksissa ilmoittanut Drupal-järjestelmän täyttävän kriteerin tuotepohjaisesta järjestelmästä, hankintayksikön vastauksissa ei ole ilmoitettu, että Drupal-järjestelmällä olisi tarjouspyynnössä edellytetty valmistaja ja/tai valmistajan antama varmuus tuotteen jatkuvasta kehittämisestä. Tuotetta asiakkaalle rakennettavan wwwsivuston luomisessa käyttävä IT-konsultointiyritys ei voi rinnastua tuotteen valmistajaan. Voittanut tarjoaja ei pysty toimimaan itse globaalisti käytössä olevan avoimen lähdekoodin ja järjestelmän kehityksen vastuuasemassa ja kontrolloimaan alustan tuotekehitystä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaamisessa tulee pääasian ratkaisusta huolimatta ottaa huomioon, että voittanut tarjoaja on lausunnossaan käsitellyt laajasti asiassa riidattomia seikkoja.

Muut kirjelmät

Hankintayksikköon esittänyt, ettei hankintayksikkö ole antaessaan lupaa Drupal-järjestelmän käytölle eritellyt tai tarkentanut tuotteen valmistajaa. Hyväksyessään kysymysten ja vastausten tarkennuksissa Drupaljärjestelmän täyttävän tuotepohjaisen järjestelmän kriteerit ja siten olevan tarjouspyynnön mukainen hankintayksikkö on samalla antanut luvan Drupal-järjestelmän kaltaisen tuotteen kehittämiselle, sillä kyseisen tuotteen kehitys on yleisesti tiedossa eikä hankintayksikkö ole katsonut, että sen tulisi tarkennuksissaan avata tätä. Hankintayksikkö on toisin sanoen hyväksyessään avoimen lähdekoodin käytön tarjouspyynnön mukaiseksi ja todeten, että Drupal-järjestelmää voi tarjota, samalla antanut luvan siihen, että tuotteen kehittäminen tapahtuu Drupaljärjestelmän kehittämisorganisaation kautta.

Voittaneen tarjoajan tarjouksessa tarjotun ratkaisun omistajuus on selkeästi kuvattu yleisesti tunnettujen avoimen lähdekoodin lisenssien muodossa. Kuka tahansa voi tarjota avoimeen lähdekoodiin pohjautuvaa ratkaisua kokonaisvastuullisesti omana tuotteenaan. Voittanut tarjoaja on tarjouspyynnössä edellytetyin tavoin sitoutunut toimimaan kokonaisvastuullisena toimittajana tuotteen kehittämisestä hankinnan kohteen ja asiakastarpeen puitteissa. Näin ollen voittanut tarjoaja vastaa kokonaisvastuullisena tahona tuotteen kehittämisestä.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Kysymyksenasettelu ja oikeusohjeet

Asiassa on markkinaoikeudessa kysymys siitä, onko hankintayksikkö menetellyt hankintasäännösten vastaiseksi, kun se ei ole sulkenut voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan lain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluja ja rakennusurakoita julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa. Pykälän 2 momentin mukaan hankintayksiköiden on pyrittävä järjestämään hankintatoimintansa siten, että hankintoja voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti ja suunnitelmallisesti olemassa olevat kilpailuolosuhteet hyväksi käyttäen ja ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat huomioon ottaen.

Hankintalain 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.

Hankintalain 79 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan hankintayksikön on ennen tarjousten valintaa tarkistettava, että tarjous on hankintailmoituksessa ja hankinta-asiakirjoissa asetettujen vaatimusten, ehtojen ja perusteiden mukainen.

Hankintalain 92 §:n 1 momentin mukaan toimittajat saavat tehdä tarjouksia tai ilmoittautua ehdokkaaksi ryhmittymänä. Pykälän 2 momentin mukaan ehdokas tai tarjoaja voi käyttää hankinnan toteuttamiseen muiden yksiköiden voimavaroja riippumatta niiden välisten suhteiden oikeudellisesta luonteesta. Myös ryhmittymä voi käyttää hankinnan toteuttamiseen muiden yksiköiden voimavaroja.

Tarjouspyyntöasiakirjat ja voittaneen tarjoajan tarjous

Hankinnan kohteena on ollut Vantaa.fi-verkkosivujen hankinta palveluna tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Tarjouspyynnön kohdan II "Hankinnan kohde" alakohdassa II.1.4 "Lyhyt kuvaus" on todettu hankinnan kohteesta muun ohella seuraavaa:

"Vantaan kaupunki hakee tuotepohjaista julkaisujärjestelmää, jolla on Suomessa ja kansainvälisesti useita toteutuksia ja jota kehitetään koko ajan valmistajan toimesta. Vantaan kaupungin vaatimuksena on, että julkaisujärjestelmä sisältää kaikki modernin verkkopalvelujen julkaisujärjestelmien toiminnallisuudet ja ominaisuudet."

Tarjouspyynnön kohdan "Muut tiedot" alakohdassa "Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot" on todettu muun ohella, ettei vaihtoehtoisia tarjouksia hyväksytä.

Tarjouspyynnön liitteen 4 "Vaatimusmääritykset" välilehdellä "Täyttöohje" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Pakolliset vaatimukset ovat tässä vaatimusmäärittelyssä merkitty. Kaikki vaatimukset ovat pakollisia.

Tarjoaja merkitsee vaatimuksen kohdalla ’Vaatimus täyttyy’-sarakkeeseen ’Kyllä’, mikäli vaatimus täyttyy, tai ’Ei’, mikäli vaatimus ei täyty."

Kyseisen liitteen välilehdellä "Yleiset vaatimukset" on esitetty muun ohella seuraavat vähimmäisvaatimukset ja niiden tarkennukset:

Vaatimus YV2: "Sisällönhallintajärjestelmän ja julkaisujärjestelmän tulee olla tuotepohjainen palvelu"

Vaatimuksen YV2 tarkennus: "Sisällönhallinta- ja julkaisujärjestelmän tulee olla tuotepohjainen palvelu, jolloin oletuksena on, että kaikki moderneissa sisällönhallinta- ja julkaisujärjestelmissä olevat toiminnallisuudet tulevat tuotteen mukana. Tarjouspyynnössä mainitut pakolliset vaatimukset tarkentavat Vantaan vaatimuksia."

Vaatimus YV3: "Digital Experience Platform (DXP)"

Vaatimuksen YV3 tarkennus: "Julkaisujärjestelmän tulee sisältää Digital Experience Platform toiminnallisuudet".

Tarjouspyynnön kohdan "Muut ehdot" alakohdassa "Muut vaatimukset" on esitetty muun ohella seuraavat vähimmäisvaatimukset:

"Tarjoajan tulee sitoutua tarjouspyynnön liitteenä olevaan sopimusluonnokseen liitteineen."

"Tarjoajan tulee kyetä toimittamaan tarjouspyynnön mukainen Ratkaisu tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyn aikatauluvaatimusten mukaisesti."

Tarjouspyynnön liitteenä olleen sopimusluonnoksen kohdan 8 "Vastuut" alakohdassa 8.1 "Toimittajan vastuu" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Toimittajan sitoutuu Ratkaisun jatkokehittämiseen yhteistyössä Tilaajan kanssa säännöllisten kehitystapaamisten ja kehitysfoorumien kautta."

Tarjouspyynnöstä on hankintamenettelyn aikana esitetty hankintayksikölle kysymyksiä. Hankintayksikölle on esitetty muun ohella seuraavat kysymykset, joihin hankintayksikkö on vastannut seuraavasti:

"1. Mitä hankintayksikkö tarkoittaa ’tuotepohjaisella julkaisujärjestelmällä’?

Vastaus: Tuotepohjaisella ratkaisulla tarkoitamme, että Ratkaisun tulee pohjautua jo olemassa olevaan tuotteeseen, joka on laajasti ja globaalisti käytössä. Katsomme, että esim. Drupal on tuotepohjainen, vaikka se on avoimen lähdekoodin ratkaisu.

[– –]

9. Täyttävätkö tilaajan näkemyksen mukaan Wordpress tai Drupal vaaditut CMS (YV2) ja DXP (YV3) -vaatimukset?

Vastaus: Molemmat mainitut järjestelmät ovat tuotepohjaisia. Toimittajan tulee kuvata tarjottavan järjestelmänsä DXP ominaisuudet.

10. Miten YV2 ja YV3 -vaatimusten toteutuminen todennetaan?

Vastaus: (YV2) Katsomme, että tarjottu järjestelmä on tuotepohjainen, kun se on esim. globaalisti käytössä. Tuotteella on selkeä omistaja ja tuotekehitys, sekä tuotteella on monia järjestelmätoimittajia ympäri maailmaa.

(YV3) Kun tuotteella on mainittu olevan tämä ominaisuus."

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan voittanut tarjoaja on tarjouksessaan tarjonnut Drupal 8 -sisällönhallinta- ja julkaisujärjestelmää. Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan merkinnyt "Kyllä" tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksiin "Tarjoajan tulee sitoutua tarjouspyynnön liitteenä olevaan sopimusluonnokseen liitteineen" ja "Tarjoajan tulee kyetä toimittamaan tarjouspyynnön mukainen Ratkaisu tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyn aikatauluvaatimusten mukaisesti". Lisäksi voittanut tarjoaja on merkinnyt "Kyllä" tarjouksensa liitteenä olleen, tarjouspyynnössä esitetyn asiakirjan "Vaatimusmääritykset" välilehden "Yleiset vaatimukset" edellä yksilöityihin vaatimuskohtiin YV2 ja YV3.

Asian arviointi

Valittaja on esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjoama Drupalsisällönhallintajärjestelmä ei ole täyttänyt tarjouspyynnön vaatimusta siitä, että tarjottavaa tuotepohjaista julkaisujärjestelmää kehitetään koko ajan valmistajan toimesta. Valittajan mukaan kyseistä järjestelmää kehitetään ainoastaan kehittäjäyhteisön toimesta. Valittaja on lisäksi esittänyt, että vaikka hankintayksikkö on tarjousvaiheessa esitettyihin kysymyksiin annetuissa vastauksissa ilmoittanut Drupaljärjestelmä täyttävän kriteerin tuotepohjaisesta järjestelmästä, hankintayksikön vastauksissa ei ole ilmoitettu, että kyseisellä järjestelmällä olisi tarjouspyynnössä edellytetty valmistaja ja/tai valmistajan antama varmuus tuotteen jatkuvasta kehittämisestä. Valittajan mukaan se, ettei voittaneen tarjoajan tarjousta ole suljettu tarjouskilpailusta, on johtanut hankintalain tavoitteiden vastaiseen tilanteeseen, jossa yrityksillä ei ole ollut tasapuolisia mahdollisuuksia tarjota palveluja hankintayksikölle. Lukuisilla muillakin tarjoajilla olisi ollut mahdollisuus tarjota jo alkuperäisessä kilpailutuksessa avoimen lähdekoodin järjestelmiä ilman valmistajan tukea.

Hankintayksikkö on esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön vastainen. Hankintayksikön mukaan voittaneen tarjoajan tarjoaman avoimen lähdekoodin Drupal-järjestelmän kehitystä johtaa ja koordinoi keskitetysti Drupal Association, ja kansainvälinen laaja yhteisö on sitoutunut järjestelmän kehitystyöhön. Kyseistä alustaa kehitetään jatkuvasti siten kuin tarjouspyynnössä on edellytetty. Hankintayksikön mukaan tarjouspyyntöä koskevat kysymykset ja niihin annetut hankintayksikön vastaukset ovat osoittaneet selvästi, että Drupaljulkaisujärjestelmä on täyttänyt hankinnan kohteen vaatimukset. Hankintayksikkö on todennut myös, että voittanut tarjoaja on sitoutunut tarjouspyynnön mukana olleeseen sopimusluonnokseen ja sen ehtoihin kokonaisuudessaan. Hankintayksikkö on esittänyt lisäksi, että mikäli tarjouspyyntöä tulkittaisiin niin, että alustaa tulisi kirjaimellisesti kehittää yhden valmistajan toimesta, tämä olisi omiaan rajoittamaan kilpailua.

Kuultava on esittänyt, että hankintamenettelyn kysymysten yhteydessä hankintayksikkö on nimenomaisesti vahvistanut Drupal-järjestelmän yhdeksi tuotevaihtoehdoksi. Kuultavan mukaan Drupal Association vastaa globaalisti alustan kehityksestä. Lisäksi kuultava on esittänyt, että se on tarjouksessaan sitoutunut palvelun toimittamiseen sen ehtojen mukaisesti ja että tämä sisältää sopimuksellisen vastuun ohjelmistopäivityksistä.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan hankintayksikkö on ilmoittanut tarjouspyyntöasiakirjoissa hakevansa tuotepohjaista julkaisujärjestelmää, jota muun ohella kehitetään koko ajan valmistajan toimesta. Asiassa on valituksen perusteella kysymys siitä, onko voittaneen tarjoajan tarjous täyttänyt tämän hankinnan kohteen kuvauksen.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on laaja harkintavalta sen suhteen, miten se määrittelee hankinnan kohteen ja millaisia ominaisuuksia se hankinnan kohteelta edellyttää. Tarjouskilpailuun osallistuvien tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi hankinnan kohde tulee kuvata tarjouspyynnössä sellaisella tarkkuudella, että tarjouspyyntö tuottaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Markkinaoikeus toteaa lisäksi, että tarjousten vertailussa tarjoajien tasapuolinen kohtelu voi toteutua ainoastaan, mikäli tarjoukset ovat keskenään yhteismitallisia ja vertailukelpoisia. Hankintayksikkö on tämän vuoksi velvollinen sulkemaan tarjouskilpailusta tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen, mikäli tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen kohtelun tarjousten vertailussa.

Markkinaoikeus toteaa edelleen, että tarjoaja kantaa vastuun siitä, että sen tarjous on tarjouspyynnön sisällöltään selvinä pidettävien vaatimusten mukainen. Hankintalaissa säännellyn tarjouskilpailumenettelyn lähtökohtana on, että tarjousta arvioidaan ainoastaan siitä ilmenevien tietojen perusteella. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että hankintayksiköllä on oikeus luottaa tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamiin tietoihin, ellei sillä ole perusteltua syytä muuta epäillä.

Vaikka asiassa ei ole kysymys siitä, onko voittaneen tarjoajan tarjous täyttänyt tarjouspyynnön vähimmäisvaatimukset YV2 tai YV3, tästä huolimatta asian arvioinnissa voidaan ottaa huomioon edellä kuvatut hankintayksikön vastaukset Drupalsisällönhallintajärjestelmän tarjouspyynnön mukaisuutta koskeviin kysymyksiin.

Markkinaoikeus toteaa, ettei asiassa markkinaoikeudessa esitetty selvitys osoita, että kansainvälisen yhteisön toteuttama ja Drupal Associationin johtama ja koordinoima Drupalsisällönhallintajärjestelmän kehitystyö ei olisi sellaista jatkuvaa kehittämistä kuin tarjouspyyntöasiakirjoissa on kuvattu. Tarjouspyynnössä ei ole edellytetty, että sisällönhallintajärjestelmää tulisi kehittää esimerkiksi ainoastaan yhden elinkeinonharjoittajan toimesta. Kun lisäksi otetaan huomioon, että hankintalain 92 §:n mukaan ehdokas tai tarjoaja voi käyttää hankinnan toteuttamiseen muiden yksiköiden voimavaroja, alalla ammattimaisesti toimivien tarjoajien on tullut viimeistään hankintayksikön esittämien vastausten perusteella ymmärtää, että Drupal-sisällönhallintajärjestelmä täyttää hankinnan kohteelle asetetut vaatimukset.

Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan sitoutunut tarjouspyynnön vaatimuksiin, eikä hankintayksiköllä voida katsoa olleen perusteltua syytä epäillä muuta.

Edellä todetuin perustein markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole toiminut hankintasäännösten vastaisesti, kun se ei ole sulkenut voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin hankintasäännösten vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muutoin, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95–101 §:ssä säädetään, ei kuitenkaan viimeksi mainitun lain 95 §:n 3 momenttia.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95 §:n 1 momentin mukaan oikeudenkäynnin osapuoli on velvollinen korvaamaan toisen osapuolen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan. Pykälän 2 momentin mukaan korvausvelvollisuuden kohtuullisuutta arvioitaessa voidaan lisäksi ottaa huomioon asian oikeudellinen epäselvyys, osapuolten toiminta ja asian merkitys asianosaiselle.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö ja kuultava joutuisivat itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön ja kuultavan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Vastaavasti valittaja saa itse vastata oikeudenkäyntikuluistaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Ambientia Oy:n korvaamaan Vantaan kaupungin oikeudenkäyntikulut 4.500 eurolla ja Wunder Finland Oy:n oikeudenkäyntikulut 3.990 eurolla, molemmat määrät viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Jussi Karttunen sekä markkinaoikeustuomarit Mirva Näsi ja Markus Ukkola.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 2.12.2020