MAO:505/20

Sarastia Oy - talonrakennuksen suunnittelupalvelut

julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - tarjousten täsmentäminen - tasapuolinen kohtelu

Diaarinumero: 2020/148
Antopäivä: 16.11.2020


Asian tausta

Sarastia Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on omasta ja eräiden muiden puolesta ilmoittanut 9.12.2019 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta talonrakennuksen suunnittelupalveluiden hankinnasta 48 kuukauden sopimuskaudelle.

Sarastia Oy on 30.3.2020 tekemällään hankintapäätöksellä sulkenut muun ohella Granlund Häme Oy:n tarjouskilpailusta ja valinnut sopimustoimittajat etusijajärjestyksessä muun ohella valituksenalaisiin osakokonaisuuksiin 4, 5, 10, 11, 16 ja 17.

Koko hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut 5.851.200 euroa, josta valituksenalaisten osakokonaisuuksien arvo on ollut 1.857.600 euroa.

Valituksenalaisilta osin puitesopimuksia ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Granlund Häme Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen hankintapäätöksen osakokonaisuuksien 4, 5, 10, 11, 16 ja 17 osalta sekä kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä näiltä osin. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 4.750 eurolla viivästyskorkoineen.

Perustelut

Hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti sulkiessaan valittajan tarjouskilpailusta perustellen tätä sillä, että valittajan ilmoittama Hämeenlinnan pääterveysaseman referenssi ei ole ollut tarjouspyynnössä edellytetyn mukainen.

Valittaja on tarjouksessaan ilmoittanut muun ohella, että Hämeenlinnan pääterveysaseman 1.030 bruttorakennusneliömetrin suuruisen kolmannen kerroksen rakentaminen on kestänyt elokuusta 2018 lokakuuhun 2019. Tarjouksessa on todettu urakan edenneen aikataulussa ja olevan valmistunut. Tarjous on sisältänyt kaikki vaaditut tiedot, ja toimeksianto on sellaisenaan täyttänyt hankintayksikön edellytykset. Sopimukseen on kuulunut myös myöhemmin päätetty optio toisen kerroksen peruskorjauksesta. Valittaja on siksi ilmoittanut toisen kerroksen vielä keskeneräisen osuuden erikseen.

Tarjouspyynnössä ei ole määritelty mitä toimeksiannolla on tarkoitettu. Tarjouspyyntö ei ole rajoittanut tarjoajan oikeutta esittää toimeksiantona jo valmistunutta urakkasuoritusta, vaikka siihen liittyvä optio olisi ollut vielä kesken. Rakennushankkeille on tyypillistä, että urakkasuoritus voidaan toteuttaa porrastetusti. Kolmannen kerroksen osalta vastaanottotarkastus on pidetty 15.11.2019, joten kerros on valmistunut ja käyttöönotettu tarjouspyynnön mukaisesti. Olisi suhteellisuusperiaatteen vastaista kytkeä referenssitoimeksiannon hyväksyttävyys koko pääurakan valmistumiseen. Referenssin ilmoittamisessa on ollut kyse korkeintaan merkityksettömästä ristiriidasta.

Hankintayksikkö ei ole antanut valittajalle tiedoksi tarjousten vertailutaulukkoa. Hankintayksikön mukaan valittajan tarjousta ei ole vertailtu, eikä valittajalla ole ollut oikeutta saada tietoonsa muiden tarjoajien tarjouksia. Valittaja ei ole voinut sille toimitetun puutteellisen hankintapäätöksen perusteella arvioida asemaansa tarjouskilpailussa, joten toimitettu hankintapäätös on ollut puutteellisesti perusteltu.

Vastine

Vaatimukset

Sarastia Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.500 eurolla viivästyskorkoineen.

Perustelut

Hankintayksikön on tullut sulkea valittaja tarjouskilpailusta. Tarjouspyynnössä on yksiselitteisesti ilmoitettu, että toteutuksella tarkoitetaan urakan vaiheita suunnittelutyön aloituksesta rakennuksen käyttöönottoon ja että referenssiluettelossa on tullut olla tieto ainoastaan pyydetystä määrästä referenssikohteita.

Valittaja on tarjouksessaan ilmoittanut referenssikseen Hämeenlinnan pääterveysaseman E-osan toisen ja kolmannen kerroksen peruskorjauksen yhtenä referenssinä ja ilmoittanut toisen kerroksen töiden olevan vielä käynnissä. Referenssin toteutus ei siten ole edellytetyllä tavalla edennyt käyttöönottoon. Valittajan tarjouksesta ei ole ilmennyt, että valittaja olisi tarkoittanut ilmoittaa referenssin kahdeksi erilliseksi referenssiksi. Valittaja olisi siinä tapauksessa tarjouspyynnön vastaisesti ilmoittanut enemmän kuin kaksi referenssiä.

Kuultavien lausunnot

Etteplan Finland Oy, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Insinööritoimisto Erkki Leskinen Oy, Insinööritoimisto JH-Suunnittelu Oy, Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy, Niemi Energy Oy, Rejlers Finland Oy, Sol-Air Oy ja Vahanen Talotekniikka Oy eivät ole niille varatusta tilaisuudesta huolimatta antaneet lausuntoa.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että selvyyden vuoksi se on referenssiä nimetessään tuonut esiin sen yleisesti tiedossa olevan seikan, että toisen kerroksen osalta remontti on ollut kesken, jotta hankintayksikkö ei pitäisi kolmannen kerroksen toimeksiantoa keskeneräisenä. Toisen kerroksen osalta korjaustoimet on aloitettu eri ajankohtana, ja kyse on ollut kolmanteen kerrokseen nähden eri toimeksiannosta. Valittaja on myös tarjouksessaan vakuuttanut referenssien täyttävän tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 74 §:n 2 momentin mukaan, jos tarjouksessa tai osallistumishakemuksessa olevat tiedot tai asiakirjat ovat puutteellisia tai virheellisiä taikka jotkut asiakirjat tai tiedot puuttuvat, hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään tietoja tai asiakirjoja hankintayksikön asettamassa määräajassa. Edellytyksenä on, että menettelyssä noudatetaan lain 3 §:ssä säädettyjä periaatteita.

Hankintalain esitöiden (HE 108/2016 vp s. 174) mukaan asiakirjojen täsmentämisessä ja täydentämisessä tulee noudattaa ehdokkaiden ja tarjoajien yhdenvertaisen kohtelun periaatetta¸ jonka mukaisesti täsmentämis- ja täydentämismahdollisuus tulee antaa samalla tavalla kaikille samassa asemassa oleville ehdokkaille tai tarjoajille. Esitöiden mukaan soveltuvuuteen liittyvien asiakirjojen täydentämiseen ja täsmentämiseen sovelletaan samoja periaatteita kuin tarjouksiin. Siten tarjoajien ei ole sallittua tehdä olennaisia muutoksia toimittamiinsa tietoihin ja asiakirjoihin. Esimerkiksi ehdokkaan tai tarjoajan ei tule sallia vaihtaa sellaista referenssiä, joka ei täytä hankintayksikön esittämiä vaatimuksia, mutta hankintayksikkö voi pyytää ehdokkailta tai tarjoajalta lisäselvitystä referenssin sisällöstä.

Hankintalain 83 §:n mukaan hankintayksikkö voi asettaa ehdokkaiden tai tarjoajien rekisteröitymistä, taloudellista ja rahoituksellista tilannetta sekä teknistä ja ammatillista pätevyyttä koskevia lain 84–86 §:ssä tarkoitettuja vaatimuksia. Vaatimuksista on ilmoitettava hankintailmoituksessa. Vaatimusten tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja ne on suhteutettava hankinnan luonteeseen, käyttötarkoitukseen ja laajuuteen. Vaatimuksilla tulee voida asianmukaisesti varmistaa, että ehdokkaalla tai tarjoajalla on oikeus harjoittaa ammattitoimintaa ja että sillä on riittävät taloudelliset ja rahoitusta koskevat voimavarat sekä tekniset ja ammatilliset valmiudet toteuttaa kyseessä oleva hankintasopimus. Ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta.

Hankintalain 86 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia, joilla varmistetaan, että ehdokkailla ja tarjoajilla on tarvittavat henkilöstö- ja tekniset voimavarat ja kokemusta hankintasopimuksen toteuttamiseksi hankintayksikön edellyttämällä tasolla. Hankintayksikkö voi vaatia, että riittävä kokemus osoitetaan viittaamalla aiemmin toteutettuihin sopimuksiin.

Tarjouspyyntö, hankintapäätös ja valittajan tarjous

Hankintayksikkö on pyytänyt tarjouksia valituksenlaisissa osakokonaisuuksissa 4, 5, 10, 11, 16 ja 17 LVIAE- ja sähkösuunnittelusta Kanta-Hämeeseen, Uudellemaalle ja Kymenlaaksoon.

Tarjouspyynnön osakokonaisuuden 4 kohdassa "Tarjoajayritystä koskevat referenssit" on esitetty seuraava vaatimus, johon on tullut vastata myöntävästi:

"Tarjoajayritys on viimeisen viiden (5) vuoden aikana toteuttanut onnistuneesti vähintään kaksi (2) LVIAE-suunnittelun toimeksiantoa. Hyväksyttäviksi referenssikohteiksi katsotaan sellaiset julkiset tai julkiseen käyttöön tarkoitetut rakennukset, jotka ovat kooltaan vähintään 1.000 bruttoneliömetriä ja joissa tarjoaja on toiminut päävastuussa suunnittelutyöstä. Toisen referenssikohteen tulee olla uudisrakennusta ja toisen korjauskohdetta koskeva. Onnistuneeksi toimeksiannoksi katsotaan sellaiset toimeksiannot, jotka on toteutettu tilaajan kanssa sovitussa aikataulussa sekä muiden sopimusehtojen mukaisesti. Toteutuksella tarkoitetaan urakan vaiheita suunnittelutyön aloituksesta rakennuksen käyttöönottoon."

Tarjouspyynnössä on tämän jälkeen todettu seuraavaa:

"Tarjoaja lataa selvityksen, josta selviää kyseisten referenssikohteiden tiedot seuraavasti: 1) Referenssikohde ja bruttoneliöt, 2) yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot, 3) referenssin toteutusajankohta (kk/vuosi – kk/vuosi), 4) kuvaus toimeksiannon sisällöstä. Lisäksi selvityksessä tulee antaa tieto 5) hankkeen onnistumisesta ts. toteutuksen pysyminen sovitussa aikataulussa sekä muiden sopimusehtojen mukaisesti. Referenssilistauksessa tulee olla tieto ainoastaan pyydetystä määrästä referenssikohteita."

Valituksenalaisten osakokonaisuuksien 10 ja 16 kohdalla on esitetty samat vaatimukset, ja sähkösuunnittelua koskevien osakokonaisuuksien 5, 11 ja 17 kohdalla on esitetty vastaavat vaatimukset sähkösuunnittelusta.

Valittaja on suljettu tarjouskilpailusta hankintayksikön 30.3.2020 tekemällä hankintapäätöksellä, jonka liitteenä valittajalle on toimitettu 27.3.2020 päivätyt tarjoajakohtaiset perustelut.

Hankintapäätöksen liitteen mukaan valittajan ilmoittamista referensseistä toinen on kohdistunut Hämeenlinnan kaupungin pääterveysaseman toisen ja kolmannen kerroksen peruskorjaukseen ja tarjouksessa on ilmoitettu, että toisen kerroksen työt ovat vielä käynnissä. Liitteen mukaan toimeksiannot on tullut toteuttaa tilaajan kanssa sovitussa aikataulussa, millä on tarkoitettu urakan vaiheita suunnittelutyön aloituksesta rakennuksen käyttöönottoon. Liitteen mukaan tiedoista ei ole yksiselitteisesti käynyt ilmi, että toimeksianto olisi toteutettu vaan että hanke on ollut kesken. Liitteen perustelujen mukaan hankintayksikkö ei ole voinut pyytää täsmennystä, koska kyseessä on ollut olennainen ja selkeä puute.

Valittaja on tarjouksessaan vastannut tarjoajayritystä koskeviin referenssivaatimuksiin "kyllä" sekä liittänyt tarjoukseensa referenssejä kuvaavan asiakirjan, jossa on todettu muun ohella seuraavaa:

"Hämeenlinnan kaupunki
Pääterveysaseman E-osan peruskorjaus 2. ja 3. kerros

yht. n. 2.050 brm2, josta 3. kerros joka on valmistunut 1.030 brm2

Rakentaminen 3. kerros 08/2018 – 10/2019. 2. kerroksen työt vielä käynnissä. Työmaa edennyt aikataulun mukaan."

Asian arviointi

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti sulkiessaan valittajan tarjouskilpailusta perustellen tätä sillä, että valittajan ilmoittama referenssi Hämeenlinnan pääterveysasemasta ei ole ollut tarjouspyynnössä edellytetyn mukainen. Valittajan mukaan tarjous on sisältänyt kaikki vaaditut tiedot, ja toimeksianto on sellaisenaan täyttänyt hankintayksikön edellytykset. Valittaja on esittänyt myös, että kolmannen kerroksen osalta vastaanottotarkastus on pidetty 15.11.2019, joten kerros on valmistunut ja käyttöönotettu tarjouspyynnön mukaisesti. Valittajan mukaan olisi suhteellisuusperiaatteen vastaista kytkeä referenssitoimeksiannon hyväksyttävyys koko pääurakan valmistumiseen, ja referenssin ilmoittamisessa on ollut kyse korkeintaan merkityksettömästä ristiriidasta.

Hankintayksikkö on esittänyt, että sen on tullut sulkea valittaja tarjouskilpailusta. Hankintayksikön mukaan tarjouspyynnössä on yksiselitteisesti ilmoitettu, että toteutuksella tarkoitetaan urakan vaiheita suunnittelutyön aloituksesta rakennuksen käyttöönottoon ja että referenssilistauksessa on tullut olla tieto ainoastaan pyydetystä määrästä referenssikohteita. Hankintayksikkö on esittänyt myös, että valittajan ilmoittaman referenssin toteutus ei ole edellytetyin tavoin edennyt käyttöönottoon. Hankintayksikön mukaan valittajan tarjouksesta ei ole ilmennyt, että valittaja olisi tarkoittanut ilmoittaa referenssin kahdeksi erilliseksi referenssiksi.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella hankintayksikkö on pyytänyt täsmennyksellä erästä tarjoajaa ilmoittamaan tietoja referenssin yhteyshenkilön nimestä ja yhteystiedoista sekä toteutusajankohdasta. Hankintayksikkö on valinnut kyseisen tarjoajan puitejärjestelyyn. Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on voinut hankintalain 74 §:n 2 momentin mukaisesti pyytää täsmennystä kyseisistä tiedoista edellyttäen, että täsmennysten hankkimisessa noudatetaan hankintalain 3 §:ssä säädettyjä periaatteita kuten tarjoajien tasapuolisen kohtelun vaatimusta, jonka mukaisesti täsmentämismahdollisuus tulee antaa samalla tavalla kaikille samassa asemassa oleville tarjoajille.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjoajien soveltuvuutta koskevilla vaatimuksilla hankintayksikkö pyrkii varmistumaan toimittajan kyvystä toteuttaa hankinta. Hankintayksikkö on edellyttänyt vähintään kahden suunnittelutoimeksiannon onnistunutta toteutusta, jolla on tarkoitettu urakan vaiheita suunnittelutyön aloituksesta rakennuksen käyttöönottoon.

Edellä selostetusti valittaja on tarjouksessaan ilmoittanut toiseksi referenssikseen Hämeenlinnan pääterveysaseman peruskorjauksen, johon on kuulunut sekä rakennuksen kolmannen että sen toisen kerroksen peruskorjaus. Valittajan tarjouksen mukaan peruskorjausurakan kolmannen kerroksen toteutusajankohta on päättynyt lokakuussa 2019, eli valittajan mukaan kohde on ollut valmis. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella urakasta on pidetty marraskuussa 2019 vastaanottotarkastus, jonka pöytäkirjan mukaan myös taloudellinen loppuselvitys tehtäisiin marraskuussa 2019. Valittajan esittämän mukaan kolmas kerros on otettu käyttöön. Markkinaoikeus toteaa asiassa esitetyn selvityksen perusteella, että kyseisen kolmannen kerroksen peruskorjausurakka on sinänsä yksinään täyttänyt referenssivaatimuksen mukaisen pinta-alavaatimuksen. Valittajan tarjouksessaan esittämän mukaan kyseisen rakennuksen toisen kerroksen peruskorjaus on vielä ollut keskeneräinen.

Markkinaoikeus katsoo, että valittaja on tarjouksessaan tarkoittanut vedota soveltuvuusvaatimuksen täyttämiseksi kyseiseen laajuudeltaan riittävään kolmannen kerroksen urakkaan ja että hankintayksikölle on tullut olla selvää, että valittaja ei ole vedonnut soveltuvuusvaatimuksen täyttämiseksi peruskorjauksen vielä keskeneräiseen toisen kerroksen urakkaan. Markkinaoikeus toteaa, että jos hankintayksiköllä on ollut tästä epätietoisuutta, sen olisi tullut, edellä selostettu toiselle tarjoajalle tehty referenssitietoja koskeva täsmennyspyyntö huomioon ottaen, tasapuolisuusperiaatteen mukaisesti pyytää myös valittajalta täsmennystä siitä, mihin referenssiin se on tarkoittanut vedota.

Hankintayksikkö on markkinaoikeudessa vielä esittänyt, että valittaja olisi tarjouspyynnön vastaisesti ilmoittanut enemmän kuin tarjouspyynnössä edellytetyt täsmälleen kaksi referenssiä.

Markkinaoikeus katsoo, että valittaja ei ole esittänyt tarjouspyynnön vastaisesti kolmea referenssiä pelkästään sillä perusteella, että valittaja on referenssikohteen kolmannen kerroksen peruskorjausurakasta ilmoittaessaan esittänyt selventäviä tietoja myös samaan rakennukseen liittyneestä keskeneräisestä toisen kerroksen urakasta. Markkinaoikeus toteaa vielä, että hankintayksikkö ei olisi toiminut tarjoajien tasapuolisen kohtelun periaatteen mukaisesti, jos se olisi sulkenut valittajan tarjouskilpailusta kolmen referenssin esittämisen perusteella, sillä hankintayksikkö on valinnut puitejärjestelyyn erään tarjouksessaan kolme referenssiä esittäneen tarjoajan.

Edellä todetuilla perusteilla markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on ylittänyt harkintavaltansa ja menetellyt tarjoajien tasapuolisen kohtelun periaatteen vastaisesti, kun se on sulkenut valittajan tarjouskilpailusta yritysreferenssiä koskevan soveltuvuusvaatimuksen täyttymättä jäämisen perusteella pyytämättä siltä täsmennystä referenssistä esitetyistä tiedoista.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan hankintasäännösten vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Edellä mainittu hankintamenettelyn virheellisyys sekä jäljempänä seuraamusten osalta lausuttu huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua muista hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista väitteistä.

Seuraamusten määrääminen

Puitesopimuksia ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole valituksenalaisilta osin allekirjoitettu. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös voidaan hankintalain 154 §:n 1 momentin nojalla tältä osin kumota ja sen täytäntöönpano kieltää.

Hankintalain 161 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeus voi asettaa kiellon tai velvoitteen noudattamisen tehosteeksi uhkasakon.

Hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata siten, että hankintayksikkö arvioi tarjoajien soveltuvuuden ja tarjouspyynnön mukaisuuden uudelleen sekä vertailee tarjoukset uudelleen ja tekee uuden perustellun hankintapäätöksen.

Mikäli Sarastia Oy aikoo edelleen toteuttaa talonrakennuksen suunnittelupalveluiden hankinnan kysymyksessä olevan tarjouskilpailun perusteella, sen on arvioitava tarjoajien soveltuvuus ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus uudelleen sekä vertailtava tarjoukset uudelleen ja tehtävä uusi perusteltu hankintapäätös ottaen huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muutoin, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95–101 §:ssä säädetään, ei kuitenkaan viimeksi mainitun lain 95 §:n 3 momenttia.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95 §:n 1 momentin mukaan oikeudenkäynnin osapuoli on velvollinen korvaamaan toisen osapuolen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan. Pykälän 2 momentin mukaan korvausvelvollisuuden kohtuullisuutta arvioitaessa voidaan lisäksi ottaa huomioon asian oikeudellinen epäselvyys, osapuolten toiminta ja asian merkitys asianosaiselle.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön hankintasäännösten vastainen toiminta huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Asian näin päättyessä hankintayksikkö saa itse vastata oikeudenkäyntikuluistaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Sarastia Oy:n 30.3.2020 tekemän hankintapäätöksen osakokonaisuuksien 4, 5, 10, 11, 16 ja 17 osalta. Markkinaoikeus kieltää Sarastia Oy:tä näiltä osin tekemästä puitesopimuksia sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä mainituilta osin muutoin täytäntöön nyt asetetun 150.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa Sarastia Oy:n korvaamaan Granlund Häme Oy:n oikeudenkäyntikulut 4.750 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Sarastia Oy:n vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Petri Rinkinen ja Pekka Savola sekä asessori Anu Pitkänen.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 2.12.2020