MAO:496/20

VTK Kiinteistöt Oy - jäähallin kylmäkoneisto

julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2020/127
Antopäivä: 11.11.2020


Asian tausta

VTK-Kiinteistöt Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 24.1.2020 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Myyrmäen jäähallin kylmäkoneiston uusimista koskevasta kokonaisvastuurakentamisen rakennusurakasta (KVR-urakka).

VTK-Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja on 16.3.2020 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Oy Yleiskylmä-Findri Ltd:n (nykyisin Findri Finland Oy) tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 200.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Suomen Tekojää Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen hankintapäätöksen osittain tai kokonaan, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on myös vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksun.

Perustelut

Voittaneen tarjoajan tarjouksessa ilmoitetut referenssitiedot ovat olleet puutteelliset, eivätkä ne ole pitäneet kaikilta osin paikkaansa. Tarjoukseen ei ole liitetty vaadittuja kohdereferenssejä.

Markkinaoikeuden tulee varmistaa, että voittanut tarjoaja on toimittanut tarjouksen liitteenä tarjouspyynnön mukaiset pääkomponenttien mitoitustiedot eli mitoitusajot kompressorien, lauhduttimien, höyrystimien, lämmönsiirtimien ja pumppujen osalta sekä tekniikkakontin mittapiirustukset ja layoutin.

Vastine

Vaatimukset

VTK Kiinteistöt Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.845 eurolla viivästyskorkoineen.

Perustelut

Voittaneen tarjoajan tarjous on ollut kohdereferenssien osalta tarjouspyynnön mukainen ja voittanut tarjoaja on täyttänyt asetetut soveltuvuusvaatimukset.

Tarjouspyynnössä on vaadittu vähintään kolme toteutettua jäähallin kylmäkoneistojen uusimisprojektia viimeisen viiden vuoden aikana. Voittaneen tarjoajan referenssitietojen osalta on otettu huomioon tarjouspyynnön vaatimukset täyttäneet kolme kohdereferenssiä eli Tarto vuodelta 2016, Nokia vuodelta 2017 ja Vantaa vuodelta 2018.

Voittanut tarjoaja on toimittanut hankintayksikölle kaikki tarjouspyynnössä pyydetyt liitteet. Voittaneen tarjoajan tarjouksessa salassa pidettäviksi merkityt järjestelmien teknisiä tietoja koskevat liitteet ovat olleet tarjouspyynnön mukaisia.

Kuultavan lausunto

Findri Finland Oy on esittänyt, että sen tarjoukseen on liitetty tarjouspyynnön mukaisesti tiedot vähintään kolmesta referenssikohteesta, jotka on toteutettu viimeisen viiden vuoden aikana.

Kuultavan tarjoukseen on liitetty tarjouspyynnön mukaiset erittelyt, yksikköhinnat ja tekniset tiedot, kuten kuvaus tarjottavasta järjestelmästä, kytkentäkaavio laitoksen toiminnasta, tarvittavat mitoitusajot, tekniikkakontin mittapiirustukset ja layout.

Vastaselitys

Valittaja ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut vastaselitystä.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on markkinaoikeuden pyynnöstä yksilöinyt, missä voittaneen tarjoajan tarjouksen liitteissä on esitetty pääkomponenttien mitoitusajot kompressiorien, lauhduttimien, höyrystimien, lämmönsiirtimien ja pumppujen osalta. Hankintayksikön selvitys on toimitettu valittajalle tiedoksi.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Kysymyksenasettelu ja oikeusohjeet

Asiassa on ensin arvioitava, onko hankintayksikkö menetellyt julkisista hankinnoista annettujen oikeusohjeiden vastaisesti, kun se ei ole sulkenut voittanutta tarjoajaa tarjouskilpailun ulkopuolelle puuttuvan soveltuvuuden vuoksi. Tämän jälkeen asiassa on tarvittaessa arvioitava, onko hankintayksikkö menetellyt mainittujen oikeusohjeiden vastaisesti, kun se ei ole sulkenut voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (jäljempänä hankintalaki) 99 §:n mukaan sen lisäksi, mitä I (1–31 §) ja IV (123–174 §) osassa säädetään hankintasopimuksista, tavara- ja palveluhankintoihin, suunnittelukilpailuihin sekä rakennusurakoihin, jotka ovat arvoltaan 26 §:ssä säädetyt EU-kynnysarvot alittavia, mutta vähintään 25 §:n 1 momentin 1 tai 2 kohdassa säädettyjen kansallisten kynnysarvojen suuruisia, sovelletaan 11 luvun (99–106 §) säännöksiä.

Hankintalain 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 104 §:n 2 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintailmoitusta, tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta määräajassa toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja ja asiakirjoja.

Hankintalain 105 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia tarjoajan soveltuvuudelle. Soveltuvuutta koskevien vaatimusten tulee olla oikeassa suhteessa hankinnan kohteeseen. Hankintayksikön tulee ilmoittaa käyttämänsä vaatimukset hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja, joka ei vastaa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia. Hankintayksikkö voi vaatia, että tarjoajat antavat tarjouksensa osana vakuutuksen, että ne täyttävät hankintayksikön asettamat soveltuvuutta koskevat vaatimukset. Vakuutuksessa annettujen tietojen paikkansapitävyys tulee tarkastaa tarjouskilpailun voittajan osalta ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista.

Voittaneen tarjoajan soveltuvuus

Valituksenalaisen hankintapäätöksen mukaan kumpikin tarjoaja on täyttänyt tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset.

Tarjouspyynnön kohdassa 5 "Tarjousten jättäminen, määräaika ja voimassaolo" on esitetty muun ohella seuraavaa:

"Tarjoajan vaatimukset: Urakoitsijalla on oltava vähintään 3 kpl toteutettuja jäähallin kylmäkoneistojen uusimisprojekteja viimeisen 5 vuoden aikana. Kohdereferenssit on liitettävä tarjoukseen."

Voittanut tarjoaja on toimittanut tarjouksensa liitteenä selvityksen referensseistään. Selvityksessä on listattu useita referenssikohteita vuosilta 1995–2019.

Markkinaoikeus toteaa, että voittaneen tarjoajan tarjoukseensa liittämässä selvityksessä on kuvattu suuri määrä tarjouspyynnön vaatimukset asiakkaiden ja toteutusvuosien osalta täyttäviä yksilöityjä referenssikohteita, joista ilmenee, että niissä on ollut kysymys jäähallien tai ulkoilmatekojäiden kylmäkoneistojen uusimista koskevista projekteista. Hankintayksikkö on vastineessaan yksilöinyt ne referenssit, joiden perusteella se on katsonut voittaneen tarjoajan täyttävän asetetut soveltuvuusvaatimukset tältä osin. Markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt virheellisesti, kun se on katsonut voittaneen tarjoajan täyttävän asetetut soveltuvuusvaatimukset.

Voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Valittaja on esittänyt, ettei voittanut tarjoaja ole mahdollisesti toimittanut tarjouksensa liitteenä tarjouspyynnön mukaisia pääkomponenttien mitoitustietoja sekä tekniikkakontin mittapiirustuksia ja layoutia.

Hankintayksikkö on esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjouksessa salassa pidetyiksi merkityt järjestelmien teknisiä tietoja koskevat liitteet ovat olleet tarjouspyynnön mukaisia ja voittanut tarjoaja on toimittanut kaikki tarjouspyynnössä pyydetyt liitteet.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjoaja kantaa vastuun siitä, että sen tarjous on tarjouspyynnön sisällöltään selvinä pidettävien vaatimusten mukainen. Hankintayksikkö on tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi velvollinen sulkemaan tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen tarjouskilpailusta silloin, kun tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun tarjousvertailussa.

Tarjouspyynnön liitteenä 1 olevassa Urakkaohjelmassa on kohdan 17 "Urakoitsijan valintaperusteet" alakohdassa 17.1 "Tarjouksen muoto" vaadittu, että tarjoukseen on liitettävä muun ohella pääkomponenttien mitoitusajot. Pääkomponenteiksi on yksilöity kompressorit, lauhduttimet, höyrystimet, lämmönsiirtimet ja pumput. Lisäksi tarjouksen yhteydessä on tullut toimittaa tekniikkakontin mittapiirustukset ja layout.

Asiassa on selvitetty, että voittanut tarjoaja on toimittanut tarjouksensa liitteenä kompressorien, lauhduttimien, höyrystimien ja lämmönsiirtimien osalta erilliset liitteet, jotka ovat sisältäneet tietoja muun ohella kompressorien osalta niiden kapasiteetista, lauhduttimien osalta nesteen virtausmääristä ja erilaisista lämpötiloista, höyrystimien osalta virtausmääristä ja paineista sekä lämmönsiirtimien osalta virtausmääristä ja lämpötiloista. Lisäksi kyseiseen tarjoukseen sisältynyt kuvaus tarjottavasta järjestelmästä on sisältänyt tietoja rata- lauhde- ja lto-pumpuista. Voittaneen tarjoajan tarjoukseen on myös liitetty konehuoneen pohjapiirustukset, joista on ilmennyt muun ohella sen mitat ja laitesijoittelu.

Markkinaoikeus katsoo, ottaen huomioon tarjouksessa annettavan selvityksen sisällölle tarjouspyynnössä asetetun vaatimustason, ettei hankintayksikkö ole menetellyt valittajan esittämällä tavalla virheellisesti, kun se ei ole sulkenut voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisista hankinnoista annettujen oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muutoin, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95–101 §:ssä säädetään, ei kuitenkaan 95 §:n 3 momenttia.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95 §:n 1 momentin mukaan oikeudenkäynnin osapuoli on velvollinen korvaamaan toisen osapuolen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan. Pykälän 2 momentin mukaan korvausvelvollisuuden kohtuullisuutta arvioitaessa voidaan lisäksi ottaa huomioon asian oikeudellinen epäselvyys, osapuolten toiminta ja asian merkitys asianosaiselle.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Suomen Tekojää Oy:n korvaamaan VTK Kiinteistöt Oy:n oikeudenkäyntikulut 2.845 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Sami Myöhänen ja Esko Pakka sekä asessori Anu Pitkänen.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 18.11.2020