MAO:493/20

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä - välityspalveluhankinta

julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

Diaarinumero: 2019/370
Antopäivä: 11.11.2020Asian tausta

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 18.9.2019 julkaistulla ja 23.9.2019 korjatulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta henkilökuljetusten välityspalveluhankinnasta 36 kuukauden sopimuskaudelle ja yhden vuoden optiokaudelle, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana, kunnes hankinta on saatu kilpailutettua uudelleen.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä on 8.11.2019 tekemällään hankintapäätöksellä § 84 valinnut FCG Smart Transportation Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 1.800.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu eikä hankintapäätöstä ole muutoinkaan pantu täytäntöön.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Lahden Aluetaksi Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 27.664,75 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Voittaneen tarjoajan tarjous on ollut hinnaltaan poikkeuksellisen alhainen useissa tarjotuissa hintaerissä. Hankintayksikkö on laiminlyönyt velvollisuutensa pyytää selvitystä poikkeuksellisen alhaiselta vaikuttavasta tarjoushinnasta rajaamalla selvityspyynnön vain yhteen vertailuun vaikuttavaan hintaerään. Voittaneen tarjoajan selvitys on ollut epäluotettava ja puutteellinen. Selvitys on myös osoittanut, että voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen, koska voittaneen tarjoajan tarkoituksena on ollut käyttää palvelun tuottamiseen ainoastaan järjestelmäautomatiikkaa, vaikka tarjouspyynnön mukaan palvelun tuottamiseen tarvitaan järjestelmien lisäksi myös työntekijöitä 24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä.

Voittanut tarjoaja on edellyttänyt, että liikennöitsijät ostavat tarvittavat laitteet, vaikka tarjouspyynnön mukaan liikennöitsijältä perittävän kuukausihinnan on täytynyt sisältää kaikki tarvittavat laitteet. Hankintayksikön olisi tullut sulkea voittaneen tarjoajan tarjous tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena ja hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisena. Mikäli tarjouspyynnössä on tarkoitettu liikennöitsijältä perittävällä kuukausihinnalla jotain muuta kuin liikennöitsijöiden käyttöön tulevien laitteiden kustannusta, tarjouspyyntö on tältä osin ollut niin epäselvä, että sen perusteella ei ole voinut saada vertailukelpoisia tarjouksia.

Vastine

Vaatimukset

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 16.042,50 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjouspyynnön hankinnan kohteen määrittely on mahdollistanut erilaisten ratkaisujen tarjoamisen. Tämä on koskenut myös laitteita, koska laitteiden merkitys voi vaihdella olennaisesti eri palvelumalleissa. Tarjouspyyntö on ollut yksiselitteinen, selkeä ja helposti ymmärrettävä.

Voittaneen tarjoajan tarjous on ollut hinnaltaan muita tarjouksia halvempi. Hankintayksikkö on pyytänyt voittanutta tarjoajaa kuvaamaan ja selvittämään muun ohella toteutustapaa ja suoritusmenetelmää, jolla hankinnan kohteena oleva palvelu voidaan tuottaa tarjotulla hinnalla. Hankintayksikkö on hankintasäännösten mukaisesti varmistanut selvityspyynnöllään, että voittanut tarjoaja on sitoutunut toimittamaan tarjouksensa perusteella vaatimusten mukaista palvelua. Voittanut tarjoaja on selvityksessään perustellut hinnoitteluaan ja sitoutunut tarjouspyynnön mukaisen palvelun toimittamiseen. Hankintayksiköllä ei ole ollut oikeutta tai velvollisuutta sulkea voittaneen tarjoajan tarjousta tällä perusteella tarjouskilpailusta.

Voittaneen tarjoajan tarjoama palvelumalli ei ole edellyttänyt erillisiä laitehankintoja, koska käytännössä kaikilla liikennöitsijöillä on hyödynnettävissä oleva älypuhelin tai -laite. Liikennöitsijöillä on tarve tietoliikenneyhteydelle myös muiden liikennepalvelusovellusten käytön vuoksi, eikä välityspalvelu siten ole ainoa peruste hankkia älylaite tai tietoliikenneliittymä. Tietoliikenneliittymän sisällyttäminen hintavertailuun olisi muodostanut ylimääräisen ja tarpeettoman kustannuserän.

Kuultavan lausunto

FCG Smart Transportation Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.070 eurolla viivästyskorkoineen.

Voittaneen tarjoajan tarjous ei ole ollut hinnaltaan poikkeuksellisen alhainen suhteessa muihin tarjouksiin eikä myöskään palvelun tuotantokustannuksiin tai yleiseen hintatasoon. Hankintayksikön selvityspyyntö on ollut hankintasäännösten mukainen ja voittanut tarjoaja on kuvannut hinnoitteluperusteensa ja antanut selvityksen siitä, mihin sen mahdollisuus toteuttaa palvelu muita tarjoajia edullisemmin on perustunut. Hankintayksikkö ei ole voinut tällä perusteella sulkea voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouskilpailusta.

Voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen ja täyttänyt hankittavalle palvelulle asetetut vaatimukset. Voittaneen tarjoajan mahdollisuus tuottaa palvelu edullisesti on perustunut palvelun tuottamisessa käytettäviin ja jo olemassa oleviin järjestelmiin sekä muilla alueilla tuotettavien palvelujen resurssien hyödyntämismahdollisuuteen.

Voittaneen tarjoajan tarjoaman palvelun käyttö ei ole edellyttänyt erillisiä laitehankintoja liikennöitsijöiltä, koska käytännössä kaikilla liikennöitsijöillä on hyödynnettävissä oleva älypuhelin tai -laite. Palvelu on käytettävissä liikennöitsijän omilla laitteilla, kuten perustason älypuhelimilla, eikä uusia puhelimia tai ylimääräisiä dataliittymiä ole ollut tämän takia tarkoituksenmukaista sisällyttää tarjoushintaan. Uusien laitteiden hankintakustannukset ovat olleet tarjouspyynnön mukaisesti liikennöitsijöille vapaaehtoisia.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt muun ohella, että tarjousten hintaerojen syynä on ollut se, että tarjoajat ovat tarjouspyynnön epäselvyyden vuoksi sisällyttäneet tarjoukseensa erilaisia eriä, joita hankintayksikön mukaan ei olisikaan ollut tarpeen sisällyttää tarjoukseen. Tarjouspyynnön epäselvyys olisi ollut vältettävissä sillä, että tarjouspyyntö ja siitä tehtyihin kysymyksiin annetut vastaukset olisi laadittu yksiselitteisiksi.

Hankintayksikkö on julkaissut muutoksenhaun kohteena olevaan hankintapäätökseen perustuvan uuden tarjouspyynnön, jolla se on hankkimassa henkilökuljetuspalveluita tarjoavia liikenteenharjoittajia, jotka käyttävät nyt kysymyksessä olevassa kilpailutuksessa hankittua välityspalvelua. Tarjouspyynnön liitteenä on ollut voittaneen tarjoajan laatima sopimuspohja. Sopimuksen mukaan liikennöitsijöiltä veloitettava kuukausihinta 9,90 euroa kuukaudessa ei kata kaikkea sitä, mitä sen on tullut tarjouspyynnön mukaan kattaa. Uuden tarjouspyynnön perusteella on entistäkin selvempää, että muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen perustana oleva tarjouspyyntö on ollut niin epäselvä, että sen perusteella ei ole voinut saada vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintayksikölle on esitetty hankintamenettelyn aikana kysymys liikennöitsijältä perittävistä kuluista. Hankintayksikön vastaus on vahvistanut sitä käsitystä, että kaikki laitekustannukset on täytynyt sisällyttää liikennöitsijältä perittävään kuukausimaksuun eikä liikennöitsijältä saa periä muita kustannuksia. Kaikilla liikennöitsijöillä ei ole käytössään älypuhelinta tai -laitetta. Laitteet eivät myöskään ole ikuisia, vaan niitä on ajoittain uusittava. Liikennöitsijöitä ei voida velvoittaa käyttämään henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettua älypuhelinta tai -laitetta ammattinsa harjoittamiseen. Sama koskee liittymä- ja dataliikennekustannuksia.

Valittaja on noudattanut tarjouspyyntöä ja sisällyttänyt päätelaitteet liittymineen liikennöitsijöiden kuukausihintaan. Muutkin tarjoajat voittanutta tarjoajaa lukuun ottamatta ovat ymmärtäneet tarjouspyynnön samalla tavalla kuin valittaja. Tarjouspyyntö on ollut epäselvä tai voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen. Voittaneen tarjoajan tarjouksessa on lisäksi esitetty virheellistä tietoa sen referensseistä, eikä kaikkia sen esittämiä referenssejä ole tullut hyväksyä.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on antanut lisävastineen.

Valittaja on esittänyt muun ohella, että hankinnan väliaikaisesta järjestämisestä on käynyt ilmi, että liikennöitsijät tarvitsevat päätelaitteen erikseen voittaneen tarjoajan järjestelmää varten. Liikennöitsijöiden ja välityskeskuksen välisessä yhteydessä on ollut katkoksia tai merkittäviä häiriöitä, mikäli liikennöitsijät ovat käyttäneet samaa päätelaitetta muun ohella puhelinkeskusteluun. Vapaana oleva kuljettaja on jäänyt tällöin havaitsematta.

Hankintayksikkö on antanut lisävastineen.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Kysymyksenasettelu ja keskeiset oikeusohjeet

Asiassa on valituksen perusteella ensin arvioitava, onko tarjouspyyntö laadittu niin selväksi, että sen perusteella on voitu antaa vertailukelpoisia tarjouksia. Tämän jälkeen asiassa on tarvittaessa arvioitava muun ohella poikkeuksellisen alhaisen hinnan selvittämistä ja voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuutta.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankinnan kohteena olevan hankintasopimuksen kilpailuttamiseen sovellettavan hankintalain 67 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden liitteet on laadittava niin selviksi, että niiden perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Hankinnan kohteena on ollut henkilökuljetusten välityspalveluhankinta. Hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön kohdassa II.2.4 "Kuvaus hankinnasta" on todettu muun ohella, että hankintayksikkö perustaa erikseen dynaamisen hankintajärjestelmän, jonka kautta hankitaan liikenteenharjoittajia toteuttamaan asiakkaiden kuljettamista. Edellä mainitussa kohdassa on lisäksi todettu, että liikenteenharjoittajat lisätään palveluntuottajan toimesta välitysjärjestelmään, minkä jälkeen palveluntuottaja välittää tilatut kuljetukset hankintayksikön hyväksymille liikenteenharjoittajille. Tarjouspyynnön mukaan kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena on ollut halvin hinta.

Tarjouspyynnön liitteen 1 "Palvelukuvaus" kohdan 3 "Välityskeskus" alakohdassa 3.2 "Välityskeskukselle suoritettavat korvaukset" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Välityskeskuksella on oikeus veloittaa suoraan dynaamiseen hankintajärjestelmään liittyneiltä liikenteenharjoittajilta välityskeskuksen tarjouksessaan ilmoittamat maksut, johon sisältyy välityskeskuksen ylläpitämän välttämättömän järjestelmän/sovelluksen toimitus ja asentamista koskevan ohjeistuksen sekä käyttökoulutuksen antaminen liikenteenharjoittajalle, sekä tämän jälkeen seuraavat jatkuvat kustannukset. Liikenteenharjoittajilta ei saa veloittaa muita kustannuksia, kuin mitä välityskeskus on tarjouksessaan ilmoittanut, ellei yksittäinen liikenteenharjoittaja hanki omatoimisesti ja vapaaehtoisesti muita mahdollisia lisäpalveluja välityskeskukselta. Maksua voidaan periä siihen päivämäärään asti, kuin liikenteenharjoittaja on mukana järjestelmässä."

Palvelukuvauksen kohdan 4 "Välityspalvelusovellusta koskevat vaatimukset" alakohdassa 4.1 "Välityspalvelusovelluksen vähimmäisvaatimukset" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Sen lisäksi mitä välityspalvelun tilaamisesta on kuvattu, Tilaaja edellyttää, että välityspalvelun Palveluntarjoajan tulee tarjota tilauksien tekemiseen älypuhelimeen asennettavaa mobiilisovellusta, joka mahdollistaa kuljetustilausten tekemisen välityskeskukselta. Sovelluksen kautta tehtävän tilauksen yhteydessä välitetään tarvittavat asiakastiedot sekä välityskeskukselle että liikennöitsijöille.

Sovelluksen tulee käytettävissä yleisesti käytössä olevilla mobiililaitteilla ja niiden käyttöjärjestelmillä, jolloin sovelluksen tulee olla joko Android- tai iOS-yhteensopiva. Tällä varmistetaan, että asiakkailla on tosiasiallinen mahdollisuus tilausten tekemiseen, ja että liikennöinnistä vastaavat tahot pystyvät hyödyntämään sovellusta tilausten vastaanottamisessa.

Välityspalvelusovellus tulee sekä asiakkaiden että liikennöitsijöiden käyttöön ja sovelluksen tulee mahdollistaa asiakkaalle tilausten tekeminen (ns. asiakasnäkymä) sekä vastaavasti kuljettajille kuljetusten hallintaan ja vastaanottamiseen (ns. kuljettajanäkymä). Palveluntuottajan tulee yksilöidä tarjouksessaan liikennöitsijöiden autoihin tarvittavat laitteet ja teknologiat, joiden avulla kuljettajat voivat ottaa tilauksia vastaan."

Tarjouspyynnön liitteessä 2 "Hintaliite" tarjoajia on pyydetty ilmoittamaan hinnat tietyille hankintayksiköltä ja liikennöitsijöiltä veloitettaville kustannuslajeille. Jokaisen kustannuslajin kohdalla on lisäksi ilmoitettu, otetaanko kyseinen hinta huomioon vertailussa vai ei.

Liikennöitsijöiltä veloitettavat kustannukset on jaoteltu liikennöitsijältä perittävään kuukausihintaan ja laitteen hankintahintaan. Hintaliitteen kohdan "Liikennöitsijöiltä perittävät hinnat ja kustannuslajit" sarakkeessa "Kuukausiveloitteiset kustannukset" on todettu seuraavaa:

"Yhdeltä (1) liikennöitsijältä perittävät kustanukset Välityskeskuksen käytöstä tulee ilmoittaa kuukausikohtaisena hintana. Hinta on liikennöitsijäkohtainen kuukausikohtainen hinta 48 kk sopimuskaudelle siten, että automäärän arvioidaan olevan noin 200 kappaletta.

Hinnan tulee sisältää kaikki liikennöitsijän tarvitsemien laitteiden/laitekokonaisuuden muodostaman kokonaisuuden hinta sekä välitysohjelmistojen ja -laitteiden käyttötuki liikennöitsijältä. Hinnan tulee lisäksi sisältää liikennöitsijältä seuraavat kuljetustilausten vastaanotosta, toteuttamisesta, Välityskeskuksen käytöstä ja palvelun asianmukaisen toimittamisen vaatimasta asiakaspalvelusta, yhteydenotoista (mm. poikkeukset ja niiden käsittely) ja koulutuksesta johtuvat kustannukset. Hinnassa tulee lisäksi huomioida mahdolliset muutokset liikennöitsijän kalustossa ja vaaditussa laitteistossa tai kulloinkin sovellettavassa lainsäädännössä, sekä näistä aiheutuvat päivystys- ja muut tarpeet.

Hintaa ilmoittaessaan tarjoajan tulee huomioida, että Välityskeskuspalvelu hankintaan kokonaispalveluna eikä tarjoajalla ole oikeutta periä muita erillisiä tilisiä. Ilmoitettava hinta on enimmäiskustannus, jonka tarjoaja saa periä liikennöitsijöiltä. Kustannuksen on oltava kohtuullinen ottaen huomioon kyseessä olevan palvelun ja sen kokonaispalveluluonteen.

Liikennöitsijöiden vastuut ja velvollisuudet sekä laitteiden ja niiden muodostaman kokonaisuuden vaatimukset ja sisältö on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä olevassa hankinnan kohteen kuvauksessa (tarjouspyynnön liite 1). Tarjoajan tulee ottaa nämä ja muut hankinta-asiakirjoissa esitetty ehdot sekä seikat huomioon hintaa ilmoittaessaan.

Hinta otetaan huomioon hintavertailussa."

Hintaliitteen kohdan "Liikennöitsijöiltä perittävät hinnat ja kustannuslajit" sarakkeessa "Vertailun ulkopuoliset hinnat" on todettu seuraavaa:

"Laitteiden hankintahinnan osalta tulee ilmoittaa enimmäishinta, joka ei sido liikennöitsijöitä ostamaan laitteita itselleen.

Mikäli liikennöitsijöillä on mahdollisuus ostaa omakseen kuljetuspalvelun tuottamiseen tarvittava laitekokonaisuus, laitteiden ostohinnan voi ilmoittaa tässä."

Hankintayksikölle on esitetty hankintamenettelyn aikana seuraava kysymys:

"Voiko valituksi tuleva välityskeskus velvoittaa autoilijat hankkimaan autoilijoiden kustannuksella tiettyjä taksamittareita, joiden kautta matkojen kustannukset mitataan ja kerätään? Vai pitääkö mahdollisesti vaadittavien järjestelmien olla (asennuskustannuksineen) olla sisällytetty tarjouksessa ilmoitettuun autoilijamaksuun?"

Hankintayksikkö on vastannut kysymykseen seuraavasti:

"Kyllä voi. Välityskeskus esittää tarjouksessaan palvelun tuottamisen kannalta välttämättömät laitteet sekä sovellukset, jotka liikennöitsijä tarvitsee. Välityskeskuksen tulee tarjouksessaan ilmoittaa kokonaisuudessaan liikennöitsijältä perittävä kuukausikohtainen hinta joka sisältää välityspalvelukokonaisuuden (laitteet, sovellukset/lisenssit, asennukset, ylläpito jne.). Hintavertailussa käytetään painoarvona ajoneuvomäärää 200 ajoneuvoa / 48 kk. Selkeyden vuoksi todetaan, että liikennöitsijältä peritään ko. kustannus ajoneuvokohtaisesti sopimuskaudella, eli sen mukaan kuinka monta ajoneuvoa liikennöitsijällä on liikennöimässä hankinnan kattavia kuljetuksia välityksen piirissä."

Hankintayksikölle on myös esitetty seuraava kysymys:

"Auton välityslaite? Jos välityslaitteena käy älypuhelin, jonka omistaa yrittäjä ja palveluntuottaja antaa yrittäjälle käyttöön puhelimeen välitysohjelman josta peritään lisenssimaksu. Kuinka tämä ilmoitetaan tarjouslomakkeella?"

Hankintayksikkö on vastannut kysymykseen seuraavasti:

"Välityslaitekokonaisuus sekä siihen kuuluvat sovelluskulut tulee esittää tarjouksessa hintaliitteessä kohdassa ’liikennöitsijältä perittävät hinnat - kuukausiveloitteiset kustannukset’."

Saadut tarjoukset ja hankintapäätös

Hankintayksikkö on saanut määräaikaan mennessä yhdeksän tarjousta. Voittanut tarjoaja on ilmoittanut tarjouksessaan yhdeltä liikennöitsijältä perittäväksi kustannukseksi välityskeskuksen käytöstä 9,90 euroa kuukaudessa ja laitteen hankintahinnaksi 500 euroa. Hintavertailussa 200 liikennöitsijältä neljän vuoden aikaiseksi kokonaiskustannukseksi on siten muodostunut 95.040 euroa. Alhaisin liikennöitsijöiltä veloitettavien kuukausittaisten erien kokonaiskustannus on ollut noin 100 euroa ja korkein yli miljoona euroa. Kuuden muun tarjoajan kokonaiskustannukset ovat olleet kysymyksessä olevan kohdan osalta yli 200.000 euroa.

Hankintayksikkö on tarjousajan päättymisen jälkeen lähettänyt voittaneelle tarjoajalle 21.10.2019 päivätyn selvityspyynnön ja todennut siinä muun ohella seuraavaa:

"Lisäksi olette tarjouksen hintaliitteellä ilmoittaneet 500,00 euroa yhden hankittavan laitteen hinnaksi (hintaliite, rivi 35). Tätä hintaa ei oteta huomioon hintavertailussa. Hankintayksikkö pyytää toimittamaan kuvauksen laitteen hankintahintaa koskevan kustannuslajin osalta siitä, millaisen laitekokonaisuuden (laitteet ja ohjelmistot) kyseinen kustannuslaji sisältää ottaen huomioon hankinta-asiakirjoissa asetetut vaatimukset laitteistolle ja kenen maksettavaksi laitekustannus kuuluu."

Voittanut tarjoaja on 23.10.2019 vastannut edellä mainittuun kysymykseen seuraavasti:

"Liikennöitsijöille tarjottava 500 €/kpl laitteisto sisältää Palveluntuottajan hankkiman ajoneuvolaitteiston. Palveluntuottajan toimittaman etähallittavan mobiililaitteiston hankkiminen on autoilijalle vapaaehtoinen. Vapaaehtoisen laitehankinnan kustannuksesta vastaa kuljetusyrittäjä.

Laitteiston sisältö:

  • Uusimmalla Android-käyttöjärjestelmällä varustettu matkapuhelin tai tabletti
    • esim. Samsung Galaxy A40 tai Samsung Galaxy Tab
  • Laitteiston asennuksen ja tarvittavan kuljetusvälitysohjelmiston asennuksen
  • Laitteistoon asennetaan etähallintaohjelmisto 48 kk lisenssillä, jonka ansiosta laitetta voidaan mahdollisissa yksittäistä laitetta tai sovellusta koskevissa häiriötilanteissa etähallita ja ratkaista autoilijan avuksi palvelua häiritsevät tilanteet."

Hankintayksikkö on 8.11.2019 tehnyt hankintapäätöksen, jossa se on viitannut edellä mainittuun selvityspyyntöön ja voittaneen tarjoajan vastaukseen ja todennut muun ohella, että voittaneen tarjoajan tarjous on täyttänyt kaikki tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset ja että tarjottujen hintojen ja kustannusten keskivertaista alhaisempi taso ovat olleet perusteltuja. Hankintayksikkö on valinnut voittaneen tarjoajan tarjouksen sen ollessa vertailuhinnaltaan halvin. Hankintapäätöksen liitteestä "Vertailutaulukko" on käynyt ilmi, että voittaneen tarjoajan vertailuhinta on ollut 738.480 euroa. Tarjouskilpailussa toiseksi tulleen valittajan vertailuhinta on ollut 1.470.000 euroa. Muiden tarjoajien vertailuhinnat ovat olleet yli 2.000.000 euroa suurimman vertailuhinnan ollessa 4.343.520 euroa.

Asian arviointi

Valittaja on esittänyt, että tarjouspyyntö on ollut epäselvä liikennöitsijän kuukausihintaan sisältyvien kulujen osalta. Valittajan mukaan voittanut tarjoaja on edellyttänyt liikennöitsijöiden ostavan tarvittavat mobiililaitteet ja tietoliikenneliittymät, kun taas valittaja ja muut tarjoajat ovat sisällyttäneet mobiililaitteet ja tietoliikenneliittymät liikennöitsijän kuukausihintaan.

Hankintayksikkö on esittänyt, että tarjouspyynnön hankinnan kohteen määrittely on mahdollistanut erilaisten ratkaisujen tarjoamisen. Hankintayksikön mukaan tarjouspyyntö on ollut yksiselitteinen, selkeä ja helposti ymmärrettävä. Hankintayksikkö on myös esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjoama palvelumalli ei ole edellyttänyt erillisiä laitehankintoja, koska käytännössä kaikilla liikennöitsijöillä on hyödynnettävissä oleva älypuhelin tai -laite.

Kuultava on esittänyt, että sen tarjoama palvelu on ollut käytettävissä liikennöitsijän omilla laitteilla, kuten perustason älypuhelimilla, eikä uusia puhelimia tai ylimääräisiä tietoliikenneliittymiä ole ollut tämän takia tarkoituksenmukaista sisällyttää tarjoushintaan. Kuultava on myös esittänyt, että uusien laitteiden hankintakustannukset ovat olleet tarjouspyynnön mukaisesti liikennöitsijöille vapaaehtoisia.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden mukaan oikeus päättää hankintojensa sisällöstä tarpeittensa mukaisesti sekä laaja harkintavalta hankinnan kohteen ja sitä koskevien vaatimusten määrittämisessä. Tarjouskilpailuun osallistuvien tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi hankinnan kohde ja tarjouksen valintaan vaikuttavat seikat on kuvattava tarjouspyynnössä sellaisella tarkkuudella, että tarjouspyyntö tuottaa vertailukelpoisia tarjouksia. Hankintamenettelyn avoimuus ja tasapuolisuus edellyttävät, että tarjoajat tietävät jo tarjouksia laatiessaan, millä seikoilla on merkitystä tarjouskilpailua ratkaistaessa.

Tarjouspyynnön mukaan tarjoajan on tullut ilmoittaa liikennöitsijältä veloitettava kuukausikohtainen hinta, joka sisältää kaikki liikennöitsijän käyttöön tulevat laitteet, ja hinnassa on tullut ottaa huomioon mahdolliset muutokset liikennöitsijän kalustossa ja vaaditussa laitteistossa. Lisäksi hankintayksiköltä on kysytty hankintamenettelyn aikana, miten hinta ilmoitetaan tarjouslomakkeella, jos välityslaitteena käytetään älypuhelinta. Hankintayksikkö on vastannut, että välityslaitekokonaisuus ja siihen kuuluvat sovellukset on ilmoitettava hintaliitteessä kohdassa "liikennöitsijältä perittävät hinnat - kuukausiveloitteiset kustannukset".

Tarjouspyynnössä on edellytetty, että asiakkaille ja liikennöitsijöille tarjottava mobiilisovellus on käytettävissä yleisesti käytössä olevilla mobiililaitteilla ja niiden käyttöjärjestelmillä, jolloin sovelluksen on tullut olla joko Android- tai iOS-yhteensopiva. Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyyntö on ollut tältä osin ristiriitainen, koska jos mobiilisovellus on tukenut vain Android- tai iOS-käyttöjärjestelmää, se ei ole voinut olla käytettävissä näistä toisella käyttöjärjestelmällä varustetulla yleisesti käytössä olevalla mobiililaitteella. Tällöin epäselvää on ollut se, miten sovelluksen edellyttämän tietyn käyttöjärjestelmän ja mobiililaitteen liikennöitsijälle aiheuttamat kustannukset otetaan tarjouksessa huomioon.

Markkinaoikeus katsoo, että tarjoajat eivät ole voineet riittävän selvästi myöskään päätellä, että hankintayksikkö olisi tosiasiassa tarkoittanut, että mobiilisovelluksen on tullut tukea sekä Android- että iOS-käyttöjärjestelmää. Näin ollen tarjouspyynnöstä ei ole käynyt ilmi, että mobiilisovellus olisi välttämättä toiminut ja ollut tarkoitus asentaa liikennöitsijän omaan älypuhelimeen. Tarjouspyynnöstä ei ole myöskään käynyt ilmi, että tässä tapauksessa älypuhelimesta liikennöitsijälle aiheutuvia kustannuksia ei tarvitsisi ottaa huomioon liikennöitsijän kuukausiveloitteisissa kustannuksissa.

Hankintayksikkö ja kuultava ovat markkinaoikeudessa esittäneet, että voittaneen tarjoajan tarjous, jossa älypuhelimen ja tietoliikenneliittymän hintoja ei ole sisällytetty liikennöitsijältä perittävään kuukausihintaan, on ollut tarjouspyynnön mukainen, koska käytännössä kaikilla liikennöitsijöillä on hyödynnettävissä oleva älypuhelin. Markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyynnön sisällön ja hankintayksikön hankintamenettelyn aikana antamien vastausten perusteella tämä ei ole kuitenkaan ollut tarjoajille ilmeistä, vaan tarjoajat ovat tarjouspyynnön ja hankintayksikön vastausten perusteella voineet ymmärtää, että myös mobiilisovelluksen käyttöön tarvittavan tietynlaisen älypuhelimen ja tietoliikenneliittymän kustannukset on tullut ottaa jollakin tavalla huomioon liikennöitsijän kuukausiveloitteisissa kustannuksissa.

Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyyntö on ollut siten epäselvä, ettei se ole ollut omiaan tuottamaan vertailukelpoisia tarjouksia eikä turvaamaan tarjouskilpailuun osallistuvien tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua tarjousvertailussa.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Edellä mainittu hankintamenettelyn virheellisyys sekä jäljempänä seuraamusten osalta lausuttu huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua muista hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista väitteistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu eikä hankintapäätöstä ole muutoinkaan pantu täytäntöön. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös voidaan hankintalain 154 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano kieltää.

Hankintalain 161 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeus voi asettaa tässä laissa tarkoitetun kiellon tai velvoitteen noudattamisen tehosteeksi uhkasakon.

Koska jo hankintamenettelyä koskeva tarjouspyyntö on ollut hankintasäännösten vastainen, hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata vain siten, että hankinnasta järjestetään kokonaan uusi tarjouskilpailu.

Mikäli Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä aikoo edelleen toteuttaa henkilökuljetusten välityspalveluhankinnan julkisena hankintana, sen on järjestettävä uusi tarjouskilpailu, jossa on otettava huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin (1397/2016) mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä. Asian näin päättyessä hankintayksikkö ja kuultava saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän 8.11.2019 tekemän hankintapäätöksen § 84. Markkinaoikeus kieltää Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymää tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön nyt asetetun 200.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän korvaamaan Lahden Aluetaksi Oy:n oikeudenkäyntikulut 18.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ja FCG Smart Transportation Oy:n vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Reima Jussila, Pekka Savola ja Markus Ukkola.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 18.11.2020