MAO:491/20

Puolustusvoimat - polttoaineiden IBC-pakkaukset

julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

Diaarinumero: 2020/329
Antopäivä: 9.11.2020


Asian tausta

Puolustusvoimien (jäljempänä myös hankintayksikkö) logistiikkalaitos on ilmoittanut 24.12.2019 julkaistulla ja 27.1.2020 korjatulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta polttoaineiden IBC-pakkausten tavarahankinnasta.

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtaja on 29.4.2020 tekemällään hankintapäätöksellä BQ5301 valinnut Nokian Metallirakenne Oy:n tarjouksen.

Hankintailmoituksen mukaan hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on ollut 1.900.000 euroa.

Puolustusvoimien logistiikkalaitos on 29.7.2020 tekemällään päätöksellä BQ11711 muun ohella poistanut Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtajan hankintapäätöksen 29.4.2020 BQ5301 ja keskeyttänyt hankintamenettelyn.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Nokian Metallirakenne Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Toissijaisesti valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 327.000 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 8.644,17 eurolla lisättynä oikeudenkäyntimaksua vastaavalla määrällä, viivästyskorkoineen.

Perustelut

Hankintamenettelyn keskeyttämiselle ei ole ollut todellista ja perusteltua syytä. Hankintamenettelyn keskeyttämisen syyksi on valituksenalaisessa päätöksessä esitetty tarjousten kohdan 2.3 täydennyttäminen vain yhden tarjoajan tarjouksen eli valittajan tarjouksen osalta. Valittajan tarjousta koskenut hankintayksikön täsmennyspyyntö on kuitenkin ollut aiheeton. Jo valittajan alun perin antama tarjous on ollut tältä osin tarjouspyynnön mukainen. Täydennyspyyntö ei ole myöskään antanut valittajalle sellaista uutta tai johdattelevaa tietoa, joka olisi asettanut valittajan epätasa-arvoiseen asemaan suhteessa muihin tarjoajiin. Tarjouskilpailuun osallistuneen Kaucon Oy:n tarjouksesta on puolestaan ollut nähtävissä, ettei kyseisen yhtiön tarjoama tuote ole vastannut tarjouspyynnön vaatimusmatriisin kohdan 2.3 edellytyksiä, minkä vuoksi Kaucon Oy:n tarjouksen täydennyttäminen tältä osin olisi ollut turhaa.

Tarjoajien soveltuvuutta ei myöskään ole vakiintuneen periaatteen mukaisesti arvioitu ennen tarjousten vertailua. Kaucon Oy olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta ennen tarjousten vertailuun ryhtymistä. Näin ollen yhtiön tarjouksen tarjouskilpailusta sulkemispäätökseen otetut maininnat edellytettyjen toimitusaikojen ja teknisen edellytyksen täyttymättä jäämisestä ovat olleet merkityksettömät, eikä niitä olisi tullut tutkia tai mainita päätöksessä lainkaan. Tästä syystä hankintamenettelyn keskeyttämispäätökseen sisältynyt maininta siitä, että Kaucon Oy:n tarjous olisi suljettu tarjouskilpailusta samalla perusteella kuin valittajan tarjousta on pyydetty täydentämään, on ollut virheellinen.

Edellä esitetyn johdosta hankintamenettelyssä ei ole tosiasiallisesti tapahtunut sellaista virhettä, joka hankintayksikön olisi tullut oikaista poistamalla hankintapäätös ja keskeyttämällä hankintamenettely.

Mikäli tarjouksen täydentämispyynnön lähettäminen vain yhdelle tarjoajalle katsottaisiin virheelliseksi menettelyksi, on huomattava, ettei menettelyllä ole ollut vaikutusta tarjouskilpailun lopputulokseen. Kaucon Oy ei ole täyttänyt asetettuja soveltuvuusvaatimuksia, ja muut tarjoukset eivät ole edellyttäneet vaatimusmatriisin kohdan 2.3 osalta täydentämistä. Valittajalta pyydetty täydennys ei ole vaarantanut objektiivisesti tasapuolisuuden, syrjimättömyyden tai avoimuuden periaatetta. Hankintamenettelyn keskeyttäminen on ollut suhteeton toimenpide sillä tavoiteltuun päämäärään nähden.

Hankintamenettelyn keskeyttäminen onkin keinotekoisesti perustettu Kaucon Oy:n tekemään valitukseen. Tarjouskilpailuun osallistuneen tahon tekemää valitusta ei voida pitää hankintasäännösten mukaisena hankintamenettelyn keskeyttämisperusteena. Hankintamenettelyn keskeyttäminen on tarkoittanut käsillä olevassa tapauksessa väistämättä perusteetonta etua hankintayksikölle, sillä tarjoajien on uusia tarjouksiaan tehtäessä alennettava tarjoushintojaan aiemmasta. Kysymys on ollut tinkimisestä.

Vastine

Vaatimukset

Puolustusvoimat on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 4.000 eurolla viivästyskorkoineen.

Perustelut

Hankintapäätöksen 29.4.2020 tekemiseen johtanut tarjousten vertailu on tehty siinä käsityksessä, että hankintayksikkö on pyytänyt tarjouskilpailun voittajaksi valitulta valittajalta täsmennystä sen tarjoukseen vain sähkötyöturvallisuustodistuksen osalta. Asiassa on myöhemmin käynyt ilmi, että hankintayksikkö on pyytänyt valittajaa täydentämään tarjoustaan myös vaatimusmatriisin kohdan 2.3 teknisen vaatimuksen osalta. Tämän vuoksi tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus on arvioitu uudelleen 7.7.2020, jolloin on havaittu polttoainepakkausten mittapiirrosten perusteella, että valittajan tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön vaatimusmatriisin kohdan 2.3 mukainen IBC-pakkausten pohjan osalta ennen valittajalta täydennyspyyntöön saatua vastausta.

Myös Kaucon Oy:n tarjouksen liitteenä ollut mittapiirros on ollut tarjouspyynnön vastainen, mutta Kaucon Oy:ltä ei ole pyydetty asiasta täydennystä. Näin ollen täsmennyspyyntö vain valittajalta teknisen vaatimuksen osalta on ollut objektiivisesti tarkasteltuna syrjivää ja epätasapuolista.

Hankintapäätöksen oikaiseminen siten, että toiseksi tullut Finncont Oy olisi nostettu tarjouskilpailun voittajaksi, ei ole ollut enää 7.7.2020 mahdollinen menettely, koska ajan kuluminen olisi edellyttänyt
Finncont Oy:n tarjouksen täydennyttämistä vaadittujen toimitusaikojen osalta. Hankintamenettely on päädytty edellä mainituista syistä keskeyttämään. Hankintamenettelyn keskeyttämisen perusteena ei ole ollut Kaucon Oy:n valitus yhtiön tarjouksen tarjouskilpailusta sulkemista koskevasta päätöksestä.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että vaatimusmatriisissa ei ole vaadittu, että mittapiirustuksessa esitetään tai todennetaan vaatimusmatriisin kohdan 2.3 mukaisia kuormalavatyyppisen pohjan detaljikuvia. Piirroksen riittävää yksityiskohtaisuuden tasoa on tullut arvioida tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella. Hankintayksikkö ei ole voinut keskeyttää hankintamenettelyä sen perusteella, että se on edellyttänyt tarjoajilta kyseisessä vaiheessa piirustuksia, joiden on ollut tarkoitus tarkentua vasta suunnittelukatselmuksessa.

Vaikka valittajan tarjouksen mittapiirros-sivulta ei ole käynyt ilmi vaatimusmatriisin kohdan 2.3 edellytysten mukaisia tietoja, valittaja on esittänyt kyseisen kohdan edellytysten mukaiset tiedot mittapiirroksen ohella antamassaan havainnekuvassa ja lisäksi tarjouksessaan nimenomaisesti sitoutunut täyttämään vaatimusmatriisin kyseisen kohdan vaatimuksen ja valmistamaan tuotteen kyseisen vaatimuksen mukaisesti.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on antanut lisälausuman.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Kysymyksenasettelu ja oikeusohjeet

Asiassa on valituksen johdosta arvioitava, onko hankintayksikkö menetellyt julkisista hankinnoista annettujen oikeusohjeiden vastaisesti, kun se on keskeyttänyt hankintamenettelyn.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.

Hankintalain 74 §:n 2 momentin mukaan, jos tarjouksessa tai osallistumishakemuksessa olevat tiedot tai asiakirjat ovat puutteellisia tai virheellisiä taikka jotkut asiakirjat tai tiedot puuttuvat, hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään tietoja tai asiakirjoja hankintayksikön asettamassa määräajassa. Edellytyksenä on, että menettelyssä noudatetaan mainitun lain 3 §:ssä säädettyjä periaatteita.

Hankintalain 125 §:n 1 momentin mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Mainitun pykälän esitöiden (HE 108/2016 vp s. 223) mukaan pykälä on säilynyt muuttumattomana aiemmin voimassa olleen julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 73 a §:ään nähden.

Viimeksi mainittua säännöstä koskevissa esitöissä (HE 182/2010 vp s. 22) on todettu, että hankintamenettelyn keskeyttämiseen on oikeuskäytännössä suhtauduttu suhteellisen sallivasti eikä säännöksellä ole ollut tarkoitus tiukentaa vallinnutta tulkintakäytäntöä. Hyväksyttävänä hankinnan keskeyttämisen perusteena on oikeuskäytännössä pidetty muun ohella tarjouspyynnön osoittautumista tulkinnanvaraiseksi tai virheelliseksi. Talousvaliokunnan mietinnössä (TaVM 48/2010 vp s. 4) on todettu, ettei hankintamenettelyn keskeyttäminen edellytä vakavien tai poikkeuksellisten seikkojen olemassaoloa.

Tarjouspyyntö, tarjousten käsittely ja hankintamenettelyn keskeyttämispäätös

Tarjouspyynnön kohdassa ”Hankinnan kohteen kriteerit” on todettu muun ohella, että hankinnan kohteen vähimmäisvaatimukset on ilmoitettu vaatimusmatriisissa kriittisinä vaatimuksina ja kriittisinä optiovaatimuksina, joiden täyttymättä jääminen johtaa tarjouksen sulkemiseen tarjouskilpailusta.

Tarjouspyynnön liitteenä 1 olleen vaatimusmäärittelyasiakirjan kohdassa 1.1 on todettu muun ohella, että toimittaja ilmaisee tarjouksessaan tarjoamansa tuotteen vaatimusten täyttymisen täyttämällä tarjouspyynnön liitteenä olevan vaatimusmatriisin ja että toimittaja kuvaa luotettavalla tavalla, miten vaatimus täyttyy.

Tarjouspyynnön liitteenä 2 olleen vaatimusmatriisin kohdassa 2.3 on todettu seuraavaa:

”Polttonestepakkauksen pohjan täytyy olla kuormalavatyyppinen. Pakkausta täytyy pystyä käsittelemään altapäin vähintään kolmelta sivulta mm. haarukkavaunulla, trukilla ja trukkipiikein varustetulla traktorilla. Kuormalavan kaikkien sivujen aukkojen täytyy olla taskumaisia käsittelyn vakauden takaamiseksi.”

Kyseisen asiakirjan kohdassa 3.1 on todettu seuraavaa:

”Toimittajan täytyy esittää tarjouksessaan mittapiirros, jossa selvitetään polttonestepakkauksen ja siihen sisältyvän IBCpakkauksen olennaiset mitat ja massat (myös painopiste), putki- / käyttökaavio, tässä teknisessä eritelmässä esitettyjen toimintojen ja varusteiden sijoittuminen IBC-pakkaukseen sekä polttonaineiden jaon toiminnallisuudet.”

Tarjoajien on tullut ilmoittaa edellä mainittujen kohtien osalta, täyttyykö vaatimus. Lisäksi tarjoajilla on ollut mahdollisuus esittää kohdissa huomautuksia.

Asiassa saadun selvityksen perusteella kaikki tarjouskilpailuun osallistuneet tarjoajat ovat tarjouksensa toimittamisen yhteydessä ilmoittaneet, että vaatimusmatriisin kohdan 2.3 vaatimus täyttyy.

Hankintayksikkö on toimittanut valittajalle täsmennyspyynnön, jossa on todettu muun ohella seuraavaa:

”Pyydämme täydentämään tarjoustanne seuraavilla tiedoilla:

[‒ ‒]

Vaatimusmatriisi 2.3 Polttonestepakkauksen pohjan täytyy olla kuormalava-tyyppinen. Pakkausta täytyy pystyä käsittelemään altapäin vähintään kolmelta sivulta mm. haarukkavaunulla, trukilla ja trukkipiikein varustetulla traktorilla. Kuormalavan kaikkien sivujen aukkojen täytyy olla taskumaisia käsittelyn vakauden takaamiseksi. Tarkennatteko miten tämä vaatimus täyttyy havainnekuvan mukaisella IBC-säiliöllä?”

Valittajan täsmennyspyyntöön antamassa vastauksessa on todettu vaatimusmatriisin kohdan 2.3 osalta seuraavaa:

”Polttonestepakkauksen käsittely on mahdollista neljältä sivulta spesifikaation kohdassa 2.3 vaadituilla menetelmillä. Tarjouskuvissa nämä kaikki yksityiskohdat eivät ole näkyvissä. Suunnitteluvaiheen detaljikuvissa nämä käsittelyn mahdollistavat kotelo/tunnelirakenteet selviät yksityiskohtaisesti.”

Hankintayksikkö on 29.4.2020 tekemällään päätöksellä sulkenut Kaucon Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta muun ohella sen vuoksi, että vaatimusmatriisin kohdan 2.3 vaatimus ei ole täyttynyt yhtiön toimittaman sijoittelukuvan perusteella. Asiassa saadun selvityksen perusteella hankintayksikkö ei ole pyytänyt Kaucon Oy:tä täsmentämään tarjoustaan edellä mainituilta osin. Edellä mainitun hankintayksikön tekemän päätöksen mukaan Kaucon Oy:n ei ole myöskään voitu katsoa täyttäneen vaatimusta riittävistä taloudellisista ja rahoituksellisista edellytyksistä.

Hankinnan keskeyttämispäätöksessä 29.7.2020 on esitetty keskeyttämisen perusteena muun ohella seuraavaa:

”Hankintayksikkö täydennytti tarjousten käsittelyä varten Nokian Metallirakenne Oy:n tarjousta teknisen vaatimuksen osalta (vaatimusmatriisin kohta 2.3), joka oli yksi Kaucon Oy:n tarjouksen hylkäysperusteista. Hankintayksikkö havaitsi 7.7.2020 tarjousten uudelleen tarkastelussa, että ennen tarjouksen täydennyttämistä myöskään Nokian Metallirakenne Oy:n tarjous ei ollut tarjouspyynnön mukainen kyseisen teknisen vaatimuksen osalta.

[‒ ‒]

Hankinta keskeytetään, koska hankintayksikkö katsoo, että tarjouksen täydennyttäminen vain yhdeltä tarjoajalta teknisten vaatimusten osalta tarjousten käsittelyn yhteydessä vaaransi hankintalain 3 §:n 1 momentin periaatteiden toteutumisen. Jotta menettely ja tarjousten vertailu olisi ollut objektiivisesti tarkasteltuna tasapuolisuuden, syrjimättömyyden ja avoimuuden periaatteet täyttävä, olisi kaikille tarjoajille tullut antaa mahdollisuus tarjousten täydentämiseen samojen vaatimusten osalta. Näin ollen hankintapäätöksen (BQ5301) tekeminen ei ole objektiivisesti tarkasteltuna perustunut hankintalain 3 §:n 1 momentin edellyttämään tasapuoliseen ja syrjimättömään tarjousten vertailuun.

Virhettä ei hankintayksikön näkemyksen mukaan voi korjata hankintalain 132 §:n mukaisella hankintayksikön hankintaoikaisulla ja nostamalla tarjouskilpailussa toiseksi tullutta Finncont Oy:n tarjouskilpailun voittajaksi, koska tarjouspyynnöllä edellytettiin tarjousten voimassaoloa 30.4.2020 saakka, sekä IBC-pakkausten toimitusaikoja prototyypeille 30.9.2020 sekä vuoden 2020 tilausmäärälle 30.9.2021. Hankintayksikön näkemyksen mukaan tarjousten sisältö niin ikään muuttuisi olennaisesti, mikäli täydentämistä pyydettäisiin tässä vaiheessa, jolloin tarjoukset eivät enää olisi hankintalain 67 §:n edellyttämällä tavalla tarjouspyyntöön nähden keskenään vertailukelpoisia. Näin ollen hankintayksikkö katsoo, että hankintaoikaisu ja tarjousten täydennyttäminen eivät toteutuisi hankintalain 3 §:n 1 momentin periaatteiden mukaisesti.”

Asian arviointi

Valittaja on esittänyt, että hankintamenettelyn keskeyttämiselle ei ole ollut todellista ja perusteltua syytä. Valittajan mukaan valittajan tarjousta koskeva täsmennyspyyntö on ollut aiheeton, koska jo valittajan alun perin jättämä tarjous on ollut vaatimusmatriisin kohdan 2.3 osalta tarjouspyynnön mukainen. Valittaja on lisäksi esittänyt, että vaikka tarjouksen täydentämispyynnön lähettämisessä vain yhdelle tarjoajalle katsottaisiin olleen kyse virheellisestä menettelystä, tällä ei kuitenkaan ole ollut vaikutusta tarjouskilpailun lopputulokseen. Kaucon Oy ei ole täyttänyt asetettuja soveltuvuusvaatimuksia, ja muut tarjoukset eivät ole edellyttäneet vaatimusmatriisin kohdan 2.3 osalta täydentämistä. Valittajan mukaan hankintamenettelyn keskeyttämisessä on ollut kysymys tarjoushintojen tinkimisestä.

Hankintayksikkö on esittänyt, että hankintamenettelyn keskeyttämiselle on ollut perusteltu syy. Hankintayksikön mukaan valittajan tarjouksen liitteenä olleen mittapiirroksen perusteella valittajan tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön mukainen ennen tarjouksen täsmentämistä. Hankintayksikkö on lisäksi esittänyt, että Kaucon Oy:ltä ei ole pyydetty valittajan tavoin asiasta täydennystä ja täsmennyksen pyytäminen vain valittajalta on ollut syrjivää ja epätasapuolista.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintamenettelyn keskeyttäminen ei edellytä vakavien tai poikkeuksellisten seikkojen olemassaoloa. Hankintamenettelyn keskeyttämisen edellytyksenä oleva todellinen ja perusteltu syy voi johtua myös hankintayksikön omasta toiminnasta tai laiminlyönnistä aiheutuvasta hankintamenettelyn virheellisyydestä.

Markkinaoikeus toteaa lisäksi, että asiassa saadun selvityksen perusteella sekä valittaja että Kaucon Oy ovat tarjouksissaan ilmoittaneet vaatimusmatriisin kohdan 2.3 vaatimuksen täyttyvän. Hankintayksikkö on katsonut molempien tarjoajien toimittamien piirustusten olleen ristiriidassa tarjoajien ilmoitusten kanssa. Kuitenkin vain valittajaa on pyydetty täsmentämään tarjoustaan vaatimusmatriisin kohdan 2.3 osalta. Tarjouksen täsmentämisen jälkeen valittajan tarjous on hyväksytty tarjousvertailuun ja sen tarjous on valittu alkuperäisessä hankintapäätöksessä. Kaucon Oy:n tarjous on suljettu tarjouskilpailusta muun ohella sen perusteella, että vaatimusmatriisin kohdan 2.3 vaatimus ei ole täyttynyt.

Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on menetellyt hankintalain 3 §:n 1 momentissa säädetyn tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimusten vastaisesti, kun se on pyytänyt vain valittajaa täsmentämään tarjoustaan. Vaikka Kaucon Oy on suljettu tarjouskilpailusta myös puuttuneen soveltuvuuden vuoksi, hankintayksikön ei ole katsottava menetelleen hankintasäännösten vastaisesti, kun se on hankintamenettelyn keskeyttämisellä pyrkinyt poistamaan edellä mainitun virheensä. Viimeksi mainitun osalta on nimittäin huomattava, että hankintayksikkö on keskeyttänyt hankintamenettelyn tilanteessa, jossa Kaucon Oy on valittanut päätöksestä, jolla sen tarjous on suljettu tarjouskilpailusta. Kun lisäksi otetaan huomioon, mitä hankintamenettelyn keskeyttämispäätöksessä on todettu ajan kulumisesta ja tarjouspyyntöasiakirjoissa asetetuista toimitusehdoista, markkinaoikeus katsoo, että hankintamenettelyn keskeyttämiselle on ollut hankintasäännöksissä tarkoitettu todellinen ja perusteltu syy, eikä kyse ole ollut valittajan väittämällä tavalla tinkimisestä.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella ei ole myöskään perusteita katsoa, että hankintayksikkö olisi hankintamenettelyn keskeyttäessään menetellyt valittajaa tai muita tarjouskilpailuun osallistuneita tarjoajia kohtaan syrjivästi tai muutoin epätasapuolisesti.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin hankintasäännösten vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muutoin, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95–101 §:ssä säädetään, ei kuitenkaan viimeksi mainitun lain 95 §:n 3 momenttia.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95 §:n 1 momentin mukaan oikeudenkäynnin osapuoli on velvollinen korvaamaan toisen osapuolen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan. Pykälän 2 momentin mukaan korvausvelvollisuuden kohtuullisuutta arvioitaessa voidaan lisäksi ottaa huomioon asian oikeudellinen epäselvyys, osapuolten toiminta ja asian merkitys asianosaiselle.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Vastaavasti valittaja saa itse vastata oikeudenkäyntikuluistaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Nokian Metallirakenne Oy:n korvaamaan Puolustusvoimien oikeudenkäyntikulut 4.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Jussi Karttunen sekä markkinaoikeustuomarit Mirva Näsi ja Markus Ukkola.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeduesta.

 
Julkaistu 17.11.2020