MAO:432/20

Joensuun kaupunki - koulukampuksen pihan korjaus- ja muutostyöt

julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

Diaarinumero: 2020/41
Antopäivä: 5.10.2020


Asian tausta

Joensuun kaupungin (jäljempänä myös hankintayksikkö) Pohjois-Karjalan hankintatoimi on ilmoittanut 28.10.2019 julkaistulla ja 11.11.2019 korjatulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Sirkkalan koulukampuksen pihan korjaus- ja muutostöiden rakennusurakasta.

Joensuun kaupungin Pohjois-Karjalan hankintatoimi on 31.1.2020 tekemällään hankintapäätöksellä muun ohella sulkenut Ykkös Infra Oy:n tarjouskilpailusta ja valinnut Viherrakenne J. Turunen Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 350.000–450.000 euroa.

Hankintasopimus on allekirjoitettu 20.3.2020.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Ykkös Infra Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 34.500 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.820 eurolla lisättynä oikeudenkäyntimaksun määrällä viivästyskorkoineen.

Perustelut

Hankintayksikkö on sulkenut valittajan tarjouskilpailusta hankintasäännösten vastaisesti. Valittajan tarjouksessaan esittämät kolme referenssiä ovat olleet arvoltaan vaaditun suuruisia, eikä niissä ole ollut urakoitsijasta johtuneita viivästyksiä. Liperin palvelukeskuksen urakka on ollut valmis, mutta vastuusuhteiden selvittely on ollut kesken. Kuopion vankilassa tehtyjen töiden arvo on ollut jo valitusta tehtäessä yli 500.000 euroa, ja vastuusuhteiden selvitys on jatkunut. Lappeenrannan oikeustalon urakan kokonaisarvo on ollut valituksen tekemisen aikaisilla tiedoilla enemmän kuin 200.000 euroa.

Hankintayksikkö on kohdellut valittajaa epätasapuolisesti ja syrjivästi. Hankintayksikön olisi tullut luottaa valittajan tarjouksessa ilmoitettuihin referenssitietoihin tai pyytää lisäselvitystä valittajalta sen sijaan, että hankintayksikkö on sulkenut valittajan tarjouskilpailusta edes perustelematta, miksi referenssit eivät ole vastanneet vaatimuksia.

Valittajan tarjous on ollut hinnaltaan halvin.

Vastine

Vaatimukset

Joensuun kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.750 eurolla viivästyskorkoineen.

Perustelut

Hankintayksikkö ei ole menetellyt virheellisesti sulkiessaan valittajan tarjouskilpailusta, ja se on kohdellut tarjoajia avoimesti, tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Hankintayksiköllä ei ole velvollisuutta pyytää tarjoajaa täsmentämään tarjoustaan. Hankintayksikkö on tarkistanut valittajan tarjouksessa ilmoitettujen referenssitietojen paikkansapitävyyden valittajan ilmoittamilta henkilöiltä. Vastauksista on selkeästi käynyt ilmi, että referenssit eivät ole täyttäneet tarjouspyynnön vaatimuksia.

Tarjouspyynnön mukaan tarjoajalla on tullut olla vähintään kolme referenssiä, joten yksikin puute valittajan ilmoittamissa kolmessa referenssissä on johtanut valittajan sulkemiseen tarjouskilpailusta. Yksikään valittajan kolmesta referenssikohteesta ei ole täyttänyt tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia.

Liperin palvelukeskuksen urakan arvo on ollut referenssin yhteyshenkilön ilmoittaman mukaan 146.000 euroa, joten hankinnan arvo ei olisi ollut vähintään 200.000 euroa, vaikka kaikki riidanalaiset lisätyöt otettaisiinkin huomioon, ja hanke on valmistunut myöhässä urakoitsijasta johtuvista syistä. Kuopion vankilan urakkasopimus on purettu, eikä urakka ole ollut valmis. Viivästymiset ovat yhteyshenkilön mukaan johtuneet urakoitsijasta, ja hankinnan arvon määritteleminen on ollut vielä kesken. Lappeenrannan oikeustalon yhteyshenkilön mukaan hankkeen arvo on ollut noin 168.000 euroa, tuntitöiden lisäarvo on ollut 3.000 euroa ja urakan valmiusaste on ollut tuolloin noin 40 prosenttia.

Kuultavan lausunto

Viherrakenne J. Turunen Oy on esittänyt, että valittajan referenssit eivät ole olleet tarjouspyynnössä asetettujen vaatimusten mukaisia. Valittajan urakoista Liperin palvelukeskuksen urakka ja Kuopion vankilan urakka eivät ole valmistuneet määräaikaan mennessä.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että kaikki kolme referenssikohdetta ovat täyttäneet tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset. Kunkin kolmen kohteen osalta valittajan urakoitsijana suorittamat hyväksytyt työt ovat olleet arvoltaan 200.000 euroa. Referenssin arvoa määritettäessä ratkaisevaa on ollut tosiasiallisesti tehdyn työn arvo eikä lähtökohtainen urakkasumma. Hankintayksikön viittaamat viivästykset eivät ole johtuneet urakoitsijana toimineesta valittajasta vaan hankkeiden tilaajista.

Liperin palvelukeskuksen osalta valittajan urakoitsijana suorittamat hyväksytyt työt ovat olleet arvoltaan yli 200.000 euroa. Viivästys on ollut niin vähäinen, että hankintasäännösten mukaista perustetta tarjouskilpailusta sulkemiselle ei ole ollut. Kuopion vankilan osalta valittajan urakoitsijana suorittamat hyväksytyt työt ovat olleet arvoltaan yli 200.000 euroa. Urakkasopimuksen purkaminen on johtunut tilaajasta, eikä laillisia perusteita purkamiselle ole ollut. Urakan valmiusaste sopimusta purettaessa on ollut 86 prosenttia. Lappeenrannan oikeustalon urakan valmiusaste on ollut marraskuun 2019 lopussa selvästi yli 80 prosenttia, ja lopullinen urakkasumma on ollut 271.195,21 euroa. Urakka on otettu vastaan helmikuussa 2020.

Hankintayksikölle olisi tullut olla yksistään riittävää, että tarjoajalla on ollut referenssi johtamisesta ja laadusta vastaavan työnjohtajan osalta.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on esittänyt, että valittajan vastaselityksessään ilmoittamat tiedot referenssikohteiden arvosta ovat olleet ristiriidassa valittajan aiemmin ilmoittamien tietojen kanssa. Tarjouspyynnössä on lisäksi edellytetty, että kohteen on tullut olla valmis.

Liperin palvelukeskuksen urakka on valmistunut 9.11.2017, vaikka sen on urakkasopimuksen mukaan tullut valmistua jo 23.10.2017. Hankintayksikön kannalta on ollut ratkaisevaa, että kohde ei ole valmistunut aikataulussa. Kuopion vankilan referenssikohde ei ole vastannut tarjouspyynnön vaatimuksia jo sillä perusteella, että kohteen urakkasopimus on purettu ja purkamishetkellä urakka ei ole ollut valmis. Merkitystä ei ole ollut sillä, onko purkaminen johtunut urakoitsijasta vai tilaajasta. Lappeenrannan oikeustalon urakan arvo ei ole ollut vähintään 200.000 euroa, ja valittajankin mukaan urakka ei ole ollut valmis tarjousten jättämisen määräaikaan mennessä.

Hankintayksikkö ei ole voinut poiketa tarjouspyynnössä asettamistaan vaatimuksista riippumatta valittajan työnjohtajan näytöistä ja osaamisesta.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 105 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia tarjoajan soveltuvuudelle. Soveltuvuutta koskevien vaatimusten tulee olla oikeassa suhteessa hankinnan kohteeseen. Hankintayksikön tulee ilmoittaa käyttämänsä vaatimukset hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja, joka ei vastaa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia. Hankintayksikkö voi vaatia, että tarjoajat antavat tarjouksensa osana vakuutuksen, että ne täyttävät hankintayksikön asettamat soveltuvuutta koskevat vaatimukset. Vakuutuksessa annettujen tietojen paikkansapitävyys tulee tarkastaa tarjouskilpailun voittajan osalta ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista. Pykälän 2 momentin mukaan ehdokkaiden ja tarjoajien sulkemisessa tarjouskilpailun ulkopuolelle ja soveltuvuutta koskevien vaatimusten asettamisessa voidaan noudattaa, mitä mainitun lain 80–86 §:ssä säädetään.

Hankintalain 83 §:n mukaan hankintayksikkö voi asettaa ehdokkaiden tai tarjoajien rekisteröitymistä, taloudellista ja rahoituksellista tilannetta sekä teknistä ja ammatillista pätevyyttä koskevia lain 84–86 §:ssä tarkoitettuja vaatimuksia. Vaatimuksista on ilmoitettava hankintailmoituksessa. Vaatimusten tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja ne on suhteutettava hankinnan luonteeseen, käyttötarkoitukseen ja laajuuteen. Vaatimuksilla tulee voida asianmukaisesti varmistaa, että ehdokkaalla tai tarjoajalla on oikeus harjoittaa ammattitoimintaa ja että sillä on riittävät taloudelliset ja rahoitusta koskevat voimavarat sekä tekniset ja ammatilliset valmiudet toteuttaa kyseessä oleva hankintasopimus. Ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta.

Hankintalain 86 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia, joilla varmistetaan, että ehdokkailla ja tarjoajilla on tarvittavat henkilöstö- ja tekniset voimavarat ja kokemusta hankintasopimuksen toteuttamiseksi hankintayksikön edellyttämällä tasolla. Hankintayksikkö voi vaatia, että riittävä kokemus osoitetaan viittaamalla aiemmin toteutettuihin sopimuksiin.

Hankintalain 123 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava. Pykälän 2 momentissa on säädetty muun ohella siitä, että päätöksestä tai siihen liittyvistä asiakirjoista on käytävä ilmi ratkaisuun olennaisesti vaikuttaneet seikat, joita ovat ainakin ehdokkaan, tarjoajan tai tarjouksen hylkäämisen perusteet sekä keskeiset perusteet, joilla hyväksyttyjen tarjousten vertailu on tehty.

Tarjouspyyntö, valittajan tarjous ja hankintapäätös

Hankintayksikkö on tarjouspyynnöllään pyytänyt tarjouksia Sirkkalan koulukampuksen pihan korjaus- ja muutostöiden rakennusurakasta.

Tarjouspyynnön kohdan "Soveltuvuusvaatimukset" alakohdassa "Referenssit" sekä vastaavasti soveltuvuusvaatimuksia koskevassa taulukossa on todettu muun ohella seuraavaa:

"Tarjoajalla on oltava vähintään kolme (3) referenssiä hankinnan kohdetta vastaavasta hankinnasta, viimeksi kuluneen viiden (5) vuoden ajalta. Määräaika viiden (5) vuoden ajalle katsotaan alkavan tarjousten jättämisen määräajan päivämäärästä. Vastaavaksi kohteiksi katsotaan julkisten rakennusten ja alueiden maarakennustyö, jonka arvo on ollut vähintään 200.000 euroa (alv 0 %). Viime kädessä vastaavuuden arvioi tilaaja. Hyväksyttäviltä referensseiltä myöskin edellytetään, että ne ovat valmistuneet urakkasopimuksen mukaisessa aikataulussa, eivätkä ole viivästyneet urakoitsijasta johtuvista syistä."

Viimeksi mainitussa tarjouspyynnön kohdassa on edellytetty lisäksi, että tarjoaja liittää tarjouksensa kunkin referenssikohteen osalta muun ohella lyhyen kuvauksen hankkeesta ja sen laajuudesta, tiedon hankkeen arvonlisäverottomasta kokonaisarvosta 10.000 euron tarkkuudella, työn suorittamisen ajankohdasta ("kk/vuosi–kk/vuosi") sekä hankkeen yhteyshenkilön ja yhteystiedot, jolta referenssi pystytään tarkistamaan. Kustakin referenssikohteesta on lisäksi tullut vahvistaa seuraava:

"Urakka valmistui urakkasopimuksen mukaisessa aikataulussa, eikä mahdolliset viivästykset johtuneet urakoitsijasta johtuvista syistä."

Valittaja on ilmoittanut tarjouksessaan kolme referenssikohdetta. Ensimmäisen referenssikohteen eli Liperin palvelukeskuksen urakan arvonlisäverottomaksi kokonaisarvoksi on ilmoitettu 200.000 euroa, toisen referenssikohteen eli Kuopion vankilan urakan 500.000 euroa ja kolmannen referenssikohteen eli Lappeenrannan oikeustalon urakan 200.000 euroa. Kunkin referenssikohteen osalta tarjouksessa on vahvistettu, että urakka on valmistunut urakkasopimuksen mukaisessa aikataulussa, eivätkä mahdolliset viivästykset ole johtuneet urakoitsijasta johtuvista syistä.

Hankintayksikkö on valituksenalaisella hankintapäätöksellä sulkenut valittajan tarjouskilpailusta perustellen päätöstään seuraavasti:

"Ykkös Infra Oy:n tarjous hylätään tarjouspyyntöä vastaamattomana, koska tarjouksessa esitetyt referenssit eivät täytä tarjouspyynnössä esitettyjä vähimmäisvaatimuksia (kohdan 1 ja/tai 2 osalta), joiden mukaan 1. Tarjoajalla on oltava vähintään kolme (3) referenssiä hankinnan kohdetta vastaavasta hankinnasta, viimeksi kuluneen viiden (5) vuoden ajalta."

Asian arviointi

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikkö on menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se on sulkenut valittajan tarjouskilpailusta puuttuvan soveltuvuuden vuoksi. Valittajan mukaan sen ilmoittamat referenssit ovat täyttäneet tarjouspyynnön vaatimukset. Valittaja on myös esittänyt, että hankintayksikkö on menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se on käyttänyt referenssiasiakkailta saatua tietoa valittajan tarjouskilpailusta sulkemisen perusteena varaamatta valittajalle mahdollisuutta esittää lisäselvitystä. Valittaja on lisäksi esittänyt, että hankintayksikkö ei ole hankintapäätöksessään perustellut, miksi referenssit eivät ole vastanneet vaatimuksia.

Hankintayksikkö on esittänyt, että yksikään valittajan ilmoittamista referensseistä ei ole täyttänyt tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia, eikä sillä ole ollut velvollisuutta pyytää valittajalta lisäselvitystä.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjoajien soveltuvuutta koskevilla vaatimuksilla hankintayksikkö pyrkii varmistumaan toimittajan kyvystä toteuttaa hankinta. Hankintayksiköllä on harkintavaltaa soveltuvuusvaatimusten asettamisessa, kunhan menettely ei ole tarjoajia kohtaan syrjivää tai epätasapuolista eikä suhteellisuusperiaatteen tai avoimuusperiaatteen vastaista. Hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta sellaiset tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön tarjouspyynnössä asettamia soveltuvuuden vähimmäisvaatimuksia.

Valittaja on esittänyt edellä selostetusti tarjouksessaan kolme referenssikohdetta sekä näiden yhteyshenkilöt yhteystietoineen. Valittajan tarjouksen mukaan jokaisen kohteen arvo on ollut yli 200.000 euroa ja jokainen urakka on valmistunut urakkasopimuksen mukaisessa aikataulussa, eikä mahdolliset viivästykset ole johtuneet urakoitsijasta johtuvista syistä.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintapäätöksestä on käynyt ilmi, että hankintayksikkö on sulkenut valittajan tarjouskilpailusta, koska valittajan ilmoittamat referenssikohteet eivät ole täyttäneet tarjouspyynnössä esitettyjä vähimmäisvaatimuksia. Valittaja on antamansa tarjouksen, tarjouspyynnön ja kyseisen hankintapäätöksen perusteella voinut riittävästi arvioida hankintamenettelyn oikeellisuutta ja muutoksenhaun aiheellisuutta. Hankintayksikön ei ole siten katsottava menetelleen hankintapäätöstä perustellessaan hankintasäännösten vastaisesti.

Tarjouspyynnön perusteella tarjoajille on tullut olla selvää, että referenssikohteiden yhteyshenkilöiden yhteystietoja on pyydetty ilmoitettujen tietojen paikkansapitävyyden tarkistamiseksi. Hankintayksikkö on tarkastanut tarjouspyynnössä ilmoitetun tarjoajien aikaisempaa kokemusta koskevan vaatimuksen täyttymisen paikkansapitävyyden ottamalla yhteyttä tarjoajien ilmoittamiin yhteyshenkilöihin. Kyse on ollut hankintapäätöksen valmisteluun liittyvästä ja tarjouksessa esitettyjen tietojen varmistamiseen tähtäävästä hankintayksikön menettelystä. Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö ei ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se ei ole ennen hankintapäätöksen tekemistä varannut valittajalle tilaisuutta tulla kuulluksi referenssikohteiden yhteyshenkilöiltä saamastaan selvityksestä.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnön referenssivaatimuksen mukaan referensseiltä on edellytetty, että ne ovat "valmistuneet urakkasopimuksen mukaisessa aikataulussa". Koska niiden on tullut olla valmistuneita, niin tarjouspyynnön perusteella tarjoajille on tullut olla selvää, että tarjoajan referenssikohteekseen ilmoittaman urakan on tullut olla valmis tarjousten jättämiselle varatun määräajan päättyessä 26.11.2019.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella valittajan toiseksi referenssikohteekseen ilmoittaman Kuopion vankilan urakkasopimus on purettu ennen urakan valmistumista, joten se ei ole ollut valmistunut tarjousta jätettäessä, ja kolmanneksi referenssikohteekseen ilmoittaman Lappeenrannan oikeustalon urakan osalta valittaja ei ole edes esittänyt, että sen olisi tullut olla valmistunut tarjousta jätettäessä. Jälkimmäisen referenssin osalta valittaja on vielä esittänyt, että kohteen valmiusaste on ollut tarjousta jätettäessä noin 80–90 prosenttia eli se ei ole ollut valmistunut. Markkinaoikeus katsoo, että jo edellä esitetyillä perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt virheellisesti sulkiessaan valittajan tarjouskilpailusta. Asiassa ei ole tullut myöskään ilmi, että hankintayksikön menettely olisi ollut syrjivää tai epätasapuolista taikka suhteellisuusperiaatteen tai avoimuusperiaatteen vastaista.

Valittaja on lisäksi esittänyt, että tarjouspyynnön vaatimusten täyttämiseksi on ollut riittävää, että tarjoajalla on ollut referenssi johtamisesta ja laadusta vastaavan työnjohtajan osalta. Hankintayksikkö on esittänyt, että se ei ole voinut poiketa tarjouspyynnön vaatimuksista valittajan esittämän työnjohtajan ansioiden perusteella.

Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on menetellyt hankintasäännösten mukaisesti perustaessaan soveltuvuuden arvioinnin tarjouspyynnössä esittämiinsä vaatimuksiin, eikä valittajalla ole tarjouspyynnön taikka hankintasäännösten perusteella ollut oikeutta osoittaa riittävää kokemusta hankintasopimusten toteuttamisesta markkinaoikeudessa esittämällään vaihtoehtoisella tavalla.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin hankintasäännösten vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muutoin, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95–101 §:ssä säädetään, ei kuitenkaan viimeksi mainitun lain 95 §:n 3 momenttia.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95 §:n 1 momentin mukaan oikeudenkäynnin osapuoli on velvollinen korvaamaan toisen osapuolen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan. Pykälän 2 momentin mukaan korvausvelvollisuuden kohtuullisuutta arvioitaessa voidaan lisäksi ottaa huomioon asian oikeudellinen epäselvyys, osapuolten toiminta ja asian merkitys asianosaiselle.

Asiassa annettu ratkaisu ja viimeksi mainitun lain 95 §:n 2 momentissa mainitut seikat huomioon ottaen ei ole kohtuutonta, että valittaja joutuu itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Ykkös Infra Oy:n korvaamaan Joensuun kaupungin oikeudenkäyntikulut 1.750 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Petri Rinkinen, Pasi Yli-Ikkelä ja Pekka Savola.

Huomaa

Päätöksestä on valitettu. Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 14.10.2020