MAO:418/20

Helsingin kaupunki - liikkumisen apuvälineet

julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2019/382
Antopäivä: 23.9.2020Asian tausta

Helsingin kaupungin (jäljempänä myös hankintayksikkö) sosiaali- ja terveyslautakunta on ilmoittanut 17.6.2019 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta liikkumisen apuvälineitä koskevasta hankinnasta kahden vuoden sopimuskaudelle ja mahdolliselle kahdelle yhden vuoden optiokaudelle.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on 5.11.2019 tekemällään hankintapäätöksellä § 253 valinnut sopimustoimittajat puitejärjestelyyn. Valituksen kohteena olevan ryhmän 7 positioon 13 on valittu Camp Scandinavia Oy:n ja Movetta Oy:n tuotteet.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut 3.007.500 euroa, josta ryhmän 7 position 13 arvo hankintayksikön mukaan noin 800.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole pantu täytäntöön.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Haltija Group Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen siltä osin kuin se koskee ryhmän 7 positiota 13, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 6.820 eurolla lisättynä oikeudenkäyntimaksun määrällä viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se on sulkenut valittajan tarjoamat kaksi tarjouspyynnön ehdot täyttänyttä pyörätuolia laatu- ja hintavertailusta. Valittajan tarjoamat pyörätuolit ovat sisältäneet tarjouspyynnön ryhmän 7 position 13 vaatimukset täyttäneen syvyyssäätöominaisuuden. Tarjouspyynnössä ei ole ilmoitettu tapaa, jolla tarjottavan pyörätuolin jalkatuen jalkalaudan syvyyssäätöominaisuus on tullut toteuttaa tai muutoinkaan määritelty kyseistä ominaisuutta tarkemmin.

Virheettömässä hankintamenettelyssä molemmat valittajan tarjoamista pyörätuoleista olisivat saaneet laatuvertailussa vähintään 2,5 pistettä, jolloin ne olisi tarjouspyynnön ehtojen mukaan tullut ottaa mukaan hintavertailuun. Tällöin molemmat valittajan tarjoamista pyörätuoleista olisivat sijoittuneet hintavertailussa valittujen tuotteiden edelle ja tulleet valituiksi.

Tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu on edellyttänyt, että kaikki tarjouspyynnön vaatimukset täyttäneet tarjoukset olisi tullut hyväksyä tarjousvertailuun.

Vastine

Vaatimukset

Helsingin kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.500 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on järjestänyt tarjottujen tuotteiden teknisten vaatimusten todentamiseksi katselmuksen, jossa molemmat valittajan tarjoamista pyörätuoleista on katsottu tarjouspyynnön ehdottomien vaatimusten vastaiseksi sen vuoksi, että tuotteiden jalkalaudan syvyys ei ole ollut säädettävissä.

Hankintayksikkö on valittajan tekemän valituksen ja oikaisuvaatimuksen johdosta järjestänyt uuden katselmuksen, jossa on todettu, että jalkalaudan syvyyden säädön tulee olla jalkalaudassa oleva ominaisuus. Jalkalautojen kääntäminen puolelta toiselle ei ole tarkoitettu säätöominaisuus, vaikka sillä saavutettaisiin eri paikka. Tällöin ei myöskään pystytä vastaamaan asiakkaan tarpeeseen, mikäli tarve olisi vain toispuoleinen säätötarve. Portaaton säädettävyys ja kaksi eri asentoa eivät ole sama asia.

Valittajan tuotteita ei ole otettu tarjouspyynnön ehdottomien vaatimusten vastaisina laatuvertailuun, jolloin tuotteille ei ole tullut myöskään antaa laatuvertailussa pisteitä.

Valittajan väitteellä tuotteiden edullisemmuudesta verrattuna valittuihin tuotteisiin ei ole merkitystä, koska valittajan tuotteet eivät ole täyttäneet vaadittuja teknisiä ominaisuuksia.

Kuultavien lausunnot

Camp Scandinavia Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen, ja esittänyt, että tarjouspyyntö on ollut selkeä ja siinä on kuvattu selvästi tuotteelta vaaditut ominaisuudet. Tarjotussa tuotteessa on tullut olla jalkalaudan kulma- ja syvyyssäätömahdollisuus. Valittajan tarjoamassa tuotteessa ei ole ollut todellista syvyyssäätömahdollisuutta.

Movetta Oy ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että tarjouspyynnössä ei ole edellytetty jalkatuen syvyyssäädön olevan portaaton. Tarjouspyynnössä ei ole myöskään suoraan tai epäsuorasti edellytetty jalkatuella olevan mahdollisuutta toispuoleiseen syvyyssäädettävyyteen. Jalkatuen syvyyssäädettävyys voidaan toteuttaa eri tavoilla. Tarjouspyynnössä ei ole yksilöity tarkemmin vaatimuksia syvyyssäädettävyydelle.

Apuvälinealan yleisen näkemyksen mukaan jalkatuen syvyyssäädettävyydellä ei ole tarkoitettu portaatonta eikä myöskään toispuoleista syvyyssäädettävyyttä. Hankintayksikkö on sulkenut yhdeksästä tarjotusta pyörätuolista seitsemän tarjousten vertailusta muutoksenhaun kohteena olevan kohdan osalta. Kaikki tarjotut tuotteet on suljettu vertailusta samalla perusteella eli sillä, että jalkatuet eivät ole olleet syvyyssäädettäviä. Kaikki tarjoukset on tehty apuvälinealalla vakiintuneiden toimijoiden taholta. Tämä osoittaa, että tarjoajat eivät ole jakaneet hankintayksikön näkemystä kyseisen tarjouspyynnön kohdan tulkinnasta.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.

Hankintamenettely

Hankintayksikkö on 13.6.2019 päivätyllä tarjouspyynnöllään pyytänyt tarjouksia liikkumisen apuvälineistä kahden vuoden sopimuskaudelle ja mahdolliselle kahdelle yhden vuoden optiokaudelle. Tarjouspyynnön kohdassa ”Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot” on ilmoitettu, että osatarjoukset hyväksytään siten, että tarjoaja voi jättää tarjouksen yhteen tai useampaan positioon.

Tarjouspyynnön liitteenä 1 on ollut Excel-asiakirja, johon tarjoajien on tullut muun ohella täyttää tarjottuja tuotteita koskevat tiedot ja yksikköhinnat. Mainitussa asiakirjassa on kohdassa Ryhmä 7, Pos 13 ”Pyörätuolit, ristikkorunkoiset: Pyörätuoli, aktiivi” ilmoitettu tuotteen ehdottomana vaatimuksena muun ohella seuraava:

”Jalkatuet: Sivulle ja alle kääntyvät, helposti korkeussäädettävät. Kulma- ja syvyys säädettävä jalkalauta (levy).”

Tarjouspyynnön kohdassa ”Päätöksenteon perusteet” on todettu muun ohella seuraavaa:

”Ne tarjoajat ja tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajalle ja tarjoukselle asetetut vaatimukset ja selvitykset, otetaan mukaan tuotteiden katselmukseen (Liite 2).

[– –]

Tuotteet joko hyväksytään tai hylätään arviointiryhmän tekemän katselmuksen perusteella. Ne tuotteet, jotka täyttävät kaikki tuotteelle asetetut ehdottomat vaatimukset, hyväksytään mukaan laaturaadin tekemään laatuvertailuun. Mikäli tuote ei täytä kaikkia ehdottomia vaatimuksia, tuote hylätään.”

Valittaja on 14.8.2019 päivätyllä tarjouksellaan tarjonnut tarjouspyynnön ryhmän 7 positioon 13 seuraavia tuotteita: ”Easy Life i” ja ”Sopur Easy 300/200”.

Hankintayksikkö on 5.11.2019 tekemällään hankintapäätöksellä sulkenut valittajan tarjouksen ryhmän 7 position 13 tuotteiden osalta tarjouskilpailusta tarjouspyynnön ehdottomien vaatimusten vastaisina.

Hankintapäätöksen liitteenä olevassa ”Hylätyt tuotteet” -otsikoidussa asiakirjassa on valittajien tarjoamien tuotteiden ”Easy Life i” ja ”Sopur Easy 300/200” osalta todettu ”Hylkäysperusteet”-kohdassa seuraavaa: ”Jalkatuet: ei syvyyssäädettävät”.

Asian arviointi

Valittaja on esittänyt, että sen tarjoamat pyörätuolit ovat täyttäneet tarjouspyynnössä jalkatukien osalta asetetun jalkalaudan syvyyssäätöominaisuutta koskevan vaatimuksen. Valittajan mukaan tarjouspyynnössä ei ole ilmoitettu tapaa, jolla kyseinen syvyyssäätöominaisuus on tullut toteuttaa tai muutoinkaan määritelty kyseistä ominaisuutta tarkemmin.

Hankintayksikkö on esittänyt, että jalkalaudan kääntö puolelta toiselle ei ole vastannut tarjouspyynnössä tarkoitettua säädettävyyttä vaan tarjouspyynnössä on vaadittu jalkatukeen sisältyvän jalkalaudan portaatonta syvyyssäädettävyyttä ja mahdollisuutta toispuoleiseen syvyyssäädettävyyteen.

Markkinaoikeus toteaa asiassa esitetyn selvityksen perusteella, että valittajan tarjoamissa tuotteissa on ollut mahdollisuus vaikuttaa jalkatukeen sisältyvien jalkalautojen syvyyssuuntaiseen asemaan vaihtamalla jalkalautojen paikkaa puolelta toiselle.

Hankintayksikkö on hankintapäätöksessä arvioinut tarjotuille tuotteille suoritetun katselmuksen perusteella, että valittajan pyörätuoleissa käytetty jalkalautojen vaihtaminen puolelta toiselle ei ole vastannut tarjouspyynnössä edellytettyä syvyyssäädettävyyttä.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjousten vertailussa tarjoajien tasapuolinen kohtelu voi toteutua ainoastaan, mikäli tarjoukset ovat keskenään yhteismitallisia ja vertailukelpoisia. Tarjoaja kantaa vastuun siitä, että sen tarjous on tarjouspyynnön sisällöltään selvinä pidettävien vaatimusten mukainen. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että sisällöltään tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen sulkeminen tarjouskilpailusta ei ole ainoastaan hankintayksikön oikeus, vaan hankintayksikkö on tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi velvollinen sulkemaan tarjouskilpailusta tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen silloin, kun tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun tarjousvertailussa. Hankintayksikön päätöksen sulkea tarjous tarjouspyynnön vastaisuuden vuoksi tarjouskilpailusta on perustuttava siihen, että tarjous ei ole täyttänyt tarjouspyynnössä tarjoukselle asetettuja vaatimuksia.

Tarjouspyynnössä on edellä todetuin tavoin edellytetty, että tarjottavissa tuotteissa on tullut olla sivulle ja alle kääntyvät, helposti korkeussäädettävät jalkatuet. Jalkatuissa on lisäksi tullut olla kulma- ja syvyyssäädettävä jalkalauta. Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on harkintavaltaa ehdottomien vaatimusten asettamisessa. Hankintayksikkö ei ole nyt kyseessä olevassa asiassa asettanut tarjouspyynnössä vaatimusta siitä, että jalkatukeen sisältyvän jalkalaudan syvyyssäädön tulisi hankintayksikön esittämällä tavalla olla portaaton, eikä tarjouspyynnössä ole myöskään ollut vaatimusta toispuoleisesta syvyyssäädettävyydestä.

Edellä esitetyn perusteella tarjoajat ovat voineet lähteä siitä, että tarjouspyynnössä ei ole yksilöity tapaa, jolla pyörätuolin jalkatukeen sisältyvän jalkalaudan syvyyssäätö on tullut toteuttaa. Tarjoajat ovat voineet perustellusti tulkita, että millä tahansa tavalla toteutettava syvyyssäätö on täyttänyt tarjouspyynnön vaatimukset. Edellä kuvatun mukaisesti valittajan tarjoamien pyörätuolien jalkatukeen sisältyvä jalkalauta on ollut syvyyssäädettävä, vaikka asentoja ei olekaan ollut kuin kaksi. Valittajan tarjouksen ei voida näin ollen katsoa olevan hankintayksikön esittämillä perusteilla tarjouspyynnön vastainen. Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksiköllä ei ole ollut esittämillään perusteilla oikeutta sulkea valittajan tarjousta tarjousten vertailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintayksikkö on ilmoittanut, että hankintasopimusta ei ole pantu täytäntöön. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös voidaan ryhmän 7 position 13 osalta hankintalain 154 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano tältä osin kieltää.

Hankintalain 161 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeus voi asettaa tässä laissa tarkoitetun kiellon tai velvoitteen noudattamisen tehosteeksi uhkasakon.

Mikäli hankintayksikkö aikoo edelleen toteuttaa kysymyksessä olevan ryhmän 7 positiota 13 koskevan hankinnan julkisena hankintana, sen on uudelleen arvioitava tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus ja vertailtava tarjoukset sekä tehtävä uusi perusteltu hankintapäätös.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin (1397/2016) mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään vaatimansa kulut, siltä osin kuin ne voivat tulla korvattaviksi oikeudenkäyntikuluina, kokonaan vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä. Valittajan oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus sisältää 8.4.2020 päivätyn laskun perusteella hankintaoikaisuvaatimukseen liittyneitä kuluja, jotka eivät ole korvattavia oikeudenkäyntikuluja, kun otetaan huomioon, että hallintolain 64 §:n 1 momentin mukaan hallintoasiassa kukin vastaa omista kuluistaan. Asian näin päättyessä hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan 5.11.2019 tekemän hankintapäätöksen § 253 siltä osin kuin se koskee tuoteryhmän 7 positiota 13. Markkinaoikeus kieltää Helsingin kaupunkia tältä osin tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön nyt asetetun 80.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa Helsingin kaupungin korvaamaan Haltija Group Oy:n oikeudenkäyntikulut 6.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Helsingin kaupungin vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Petri Rinkinen ja Pasi Yli-Ikkelä.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 6.10.2020