MAO:337/20

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/HUS Logistiikka - tutkimuskäsineet

julkinen hankinta - tarjousten vertailu

Diaarinumero: 2019/222
Antopäivä: 10.7.2020Asian tausta

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/HUS Logistiikka (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 4.4.2019 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta tutkimuskäsineiden hankinnasta kolmelle vuodelle ja mahdollisille kahdelle vuoden optiokaudelle.

HUS Logistiikka toimialajohtaja on 27.6.2019 tekemällään hankintapäätöksellä § 71 tuoteryhmän 1 osalta valinnut sopimustuotteiksi OneMed Oy (2) sekä Walki Medical Oy (1) -tarjousten mukaiset tuotteet.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan tuoteryhmän 1 tuotteiden osalta ollut noin 13.500.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

OneMed Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen tuoteryhmän 1 osalta. Toissijaisesti valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 1.287.500 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 7.330 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on pisteytysarvioinnissaan jättänyt antamatta valittajan OneMed Oy (3) -tarjoukselle pisteitä sosiaalisen vastuun vertailusta. Valittajan mainittu tarjous on tullut tarjouskilpailussa neljänneksi, mutta virheettömässä hankintamenettelyssä se olisi voittanut tarjouskilpailun ja valittu joko yksin tai yhdessä OneMed Oy (2) -tarjouksen kanssa.

Valittaja on toimittanut hankintayksikölle tarjouspyynnössä edellytetyt selvitykset ja sitoutunut noudattamaan niitä ohjeita ja määräyksiä, joita tarjouspyynnössä on nimenomaisesti edellytetty. OneMed Oy (3) -tarjouksen mukaiset tutkimuskäsineet valmistetaan Malesiassa valittajan yhteistyöyrityksen kanssa. Valittaja on jättänyt tarjouksensa liitteeksi edellytetyn selvityksen, jonka mukaan yhteistyöyrityksen rekrytointiin liittyvistä kuluista vastaa kyseinen yritys, sekä yhteistyöyrityksen allekirjoittaman sitoumuksen siitä, että se noudattaa valittajan Code of Conduct -asiakirjaan sisältyviä määräyksiä.

Asian arvioinnin kannalta ei ole merkitystä sillä, että valittajan tarjouksen Code of Conduct ja Social Responsibility Program 2019 -liitteitä ei ollut ladattu siihen kohtaan tarjousta, johon hankintayksikkö on pyytänyt ne lataamaan. Hankintayksikön olisi tullut ottaa ne silti huomioon osana valittajan tarjousta.

Vastine

Vaatimukset

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/HUS Logistiikka on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.000 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Valittajan tarjoukseensa liittämä todistus ei ole ollut katsottavissa tarjouspyynnössä edellytetyksi yksityiskohtaiseksi kuvaukseksi kielletyistä rekrytointiin liittyvistä maksuista.

Valittajan tarjoukseen ei ole liitetty vaadittuja tietoja juuri siihen kohtaan, johon tarjouspyynnössä tarjoajia on pyydetty lataamaan tiedot. Sosiaalisen vastuun vertailua varten tarjouspyynnössä asetettu vaatimus on ollut selkeä eikä hankintayksikön ole tullut ottaa huomioon muualla tarjousaineistossa esitettyä selvitystä.

Tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu edellyttää, että tarjouksia arvioidaan sellaisina kuin ne on jätetty. Hankintayksiköllä on oikeus, mutta ei velvollisuutta täsmennyttää tarjouksia. Täsmennyttäminen ei kuitenkaan saa johtaa tarjousten parantamiseen. Ilman täsmennyttämistä hankintayksikkö ei olisi voinut ottaa huomioon valittajan tarjouksen väärässä kohdassa toimitettuja asiakirjoja. Hankintayksikkö on toiminut tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimuksen mukaisesti, kun se ei ole pyytänyt yhtään tarjoajaa täsmentämään tarjoustaan muutoksenhaun kohteena olevan sosiaalisen vastuun kriteerin osalta.

Kuultavan lausunto

Walki Medical Oy ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että sen tarjouksen liitteenä ollut todistus on täyttänyt tarjouspyynnössä asetetut edellytykset.

Asiassa on lisäksi ollut riittävää, että tarjouspyynnössä edellytetty tieto on löytynyt tarjousaineistosta sellaisenaan ja siinä muodossa kuin hankintayksikkö on edellyttänyt. Valittajan tarjouksen liitteenä olleen rekrytointimaksuihin liittyvää politiikkaa koskevan todistuksen huomioon ottamisen edellytyksenä ei ole ollut se, että todistus on ladattu tarjouksen tiettyyn kohtaan. Hankintayksiköllä on ollut velvollisuus tutustua koko tarjoukseen kaikkine liitteineen.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on toimittanut lisäkirjelmän.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 93 §:n 1 momentin mukaan tarjouksista on valittava kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on hankintayksikön kannalta hinnaltaan halvin, kustannuksiltaan edullisin tai hinta-laatusuhteeltaan paras. Mainitun pykälän 2 momentin mukaan hankintayksikkö voi asettaa
hinta-laatusuhteen vertailuperusteita, jotka liittyvät laadullisiin, yhteiskunnallisiin, ympäristö- tai sosiaalisiin näkökohtiin tai innovatiivisiin ominaisuuksiin.

Hankintamenettely

HUS-Logistiikka on pyytänyt tarjouksia tutkimuskäsineistä Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yksiköiden, HUS-jäsenkuntien ja kaupunkien (sisältäen Espoon uuden sairaalan mutta pois lukien Espoon kaupungin), Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän, Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän puolesta.

Tarjouspyynnön kohdan "Kuvaus hankinnasta" mukaan tarjouspyyntö on jaettu 17 tuoteryhmään. Muutoksenhaun kohteena on hankintapäätös liittyen tuoteryhmään 1: KÄSINE TUTKIMUS NITRIILI.

Hankintapäätöksen mukaan tuoteryhmään 1 on valittu sopimustuotteeksi suurimman pistemäärän perusteella seuraavien tarjousten mukaiset tuotteet: Sempremed Velvet, OneMed Oy (2) ja Avalan Alto, Walki Medical Oy (1).

Asian arviointi

Valittaja on esittänyt, että OneMed Oy (3) -tarjouksen osalta tarjousten vertailu on suoritettu virheellisesti, sillä hankintayksikkö on pisteytysarvioinnissaan jättänyt antamatta OneMed Oy (3) -tarjoukselle pisteitä sosiaalisen vastuun vertailun osalta.

Hankintayksikkö on esittänyt, että se ei ole toiminut virheellisesti jättäessään antamatta OneMed Oy (3) -tarjoukselle sosiaalisen vastuun vertailun osalta pisteitä, koska kyseiseen tarjoukseen tältä osin liitetty todistus ei ole ollut tarjouspyynnön vertailukriteereissä edellytetty yksityiskohtaisen kuvaus kielletyistä rekrytointiin liittyvistä maksuista.

Tarjouspyynnön kohdan "Hankinnan kohteen kriteerit" alakohdan "Tuoteryhmä 1: KÄSINE TUTKIMUS NITRIILI" alakohdassa "Sosiaalisen vastuun vertailu" on ilmoitettu sosiaalisen vastuun vertailun osalta seuraavaa:

"Lataa todistus siitä, että käsineet tuottaneella tuotantolaitoksella on rekrytointimaksut kieltävä politiikka, joka sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen kielletyistä rekrytointiin liittyvistä maksuista, sisältää toimenpiteet politiikan valvomisesta sekä rikkomusten yhteydessä sovellettavista korjaavista toimenpiteistä. Rekrytointimaksuiksi katsotaan esimerkiksi erilaiset palvelumaksut rekrytointiyritykselle, matkustusasiakirjoihin liittyvät maksut, maksut terveystarkastuksista, sopimuksen allekirjoituksesta perittävät maksut, koulutusmaksut, matka- ja majoituskulut. Vaihtoehtoisesti voi myös todentaa, ettei tuotantolaitos käytä tuotannossaan ulkomaisia siirtotyöntekijöitä. Pisteytys 0 p tai 5 p."

Valittaja on liittänyt tarjoukseensa edellä mainittuun kohtaan Eco Medi Glove Sdn. Bhd:n laatiman luottamukselliseksi määritellyn asiakirjan, jossa on kuvattu kyseisen yhtiön toimintaa työntekijöiltä perittävien palkkioiden osalta.

Hankintapäätöksessä todetun mukaan sosiaalisen vastuun vertailupisteet on arvioitu tarjoajien tarjouksiinsa lataamien liitteiden perusteella. Sosiaalisen vastuun pisteet on saanut, jos ilmoitetut tiedot ovat täyttäneet hankintayksikön asettamat vaatimukset. Hankintapäätöksen liitteenä olevan tarjousten vertailutaulukon mukaan OneMed Oy (3) -tarjous ei ole saanut toimitettujen asiakirjojen perusteella sosiaalisen vastuun vertailun osalta yhtään pistettä.

Markkinaoikeus katsoo, että edellä mainitussa OneMed Oy (3) -tarjouksen liitteessä esitetyt tiedot eivät ole sisältäneet tarjouspyynnön edellä mainitussa kohdassa edellytettyjä yksityiskohtaisia kuvauksia. Hankintayksikkö ei siten ole tältä osin toiminut hankintasäännösten vastaisesti jättäessään OneMed Oy (3) -tarjouksen vaille pisteitä.

Valittaja on lisäksi esittänyt, että sen tarjoukseensa alakohdan "Yleiset pakottavat vaatimukset" alle lataamat "Code of Conduct" ja "OneMed Social Responsibility Program" -otsikoidut asiakirjat olisi tullut ottaa huomioon pisteytyksessä sosiaalisen vastuun vertailun osalta.

Hankintayksikkö on esittänyt, että tarjouspyynnössä sosiaalisen vastuun vertailua varten asetettu vaatimus on ollut selkeä eikä hankintayksikön ole tullut ottaa pisteytyksessä huomioon muualla valittajan tarjousmateriaalissa esitettyä selvitystä. Hankintayksikkö on lisäksi esittänyt, että tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu edellyttää, että tarjouksia arvioidaan sellaisina kuin ne on jätetty. Hankintayksikkö on edelleen esittänyt, että se on toiminut tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimuksen mukaisesti, kun se ei ole pyytänyt yhtään tarjoajaa täsmentämään tarjoustaan sosiaalisen vastuun kriteerin osalta.

Markkinaoikeus toteaa, että edellä mainituissa asiakirjoissa on sinänsä kuvattu hankintayksikön edellyttämiä toimenpiteitä rekrytointimaksujen kieltämiseksi. Asiassa tulee näin ollen niiden osalta arvioitavaksi, olisiko hankintayksikön tullut ottaa kyseiset selvitykset huomioon OneMed Oy (3) -tarjouksen osalta sosiaalisen vastuun vertailussa.

Markkinaoikeus edelleen toteaa, että hankintayksiköllä on harkintavaltaa tarjousten vertailussa sen suhteen, miten se pisteyttää tarjoukset, kunhan vertailu tapahtuu tarjouspyynnössä etukäteen ilmoitetun mukaisesti ja tarjouksissa ilmoitettuihin tietoihin perustuen tarjoajien kannalta tasapuolisesti. Markkinaoikeus toteaa vielä, että hankintalaissa säännellyn tarjouskilpailumenettelyn lähtökohtana on, että tarjoaja vastaa tarjouksensa sisällöstä ja siitä, että tarjous on sisällöltään pyydetyn mukainen. Hankintayksiköllä ei siten lähtökohtaisesti ole velvollisuutta ottaa tarjousten vertailussa huomioon sellaista tarjoajan tarjouksessaan esittämää selvitystä, jota ei ole annettu tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla tarjouksen tietyssä kohdassa, vaan selvitys on annettu muualla tarjouksessa. Sanottuun nähden markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on toiminut harkintavaltansa rajoissa, kun se ei ole ottanut huomioon muualla valittajan tarjouksessa esitettyä materiaalia ja kun hankintayksikkö on suorittanut tarjousten vertailun sekä pisteyttänyt valittajan tarjouksen hankintapäätöksessä tehdyllä tavalla.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin (1397/2016) mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa OneMed Oy:n korvaamaan Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/HUS Logistiikan oikeudenkäyntikulut 2.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Jussi Karttunen sekä markkinaoikeustuomarit Petri Rinkinen ja Pasi Yli-Ikkelä.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 17.7.2020