MAO:322/20

Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - sydänkeuhkokone

julkinen hankinta - suorahankinta - kilpailuttamisvelvollisuuden laiminlyöminen

Diaarinumero: 2019/148
Antopäivä: 29.6.2020


Asian tausta

Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä myös hankintayksikkö) on hankintailmoitusta julkaisematta pyytänyt 5.10.2018 päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjousta Medtronic Finland Oy:ltä Spectrum Medicalin Quantummerkkisestä sydänkeuhkokoneesta sekä optiona toisesta laitteesta.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hankintapalvelujen hankintapäällikkö on 16.4.2019 tekemällään hankintapäätöksellä päättänyt hankkia sydänkeuhkokoneen suorahankintana Medtronic Finland Oy:ltä.

Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on 2.5.2019 julkaistulla vapaaehtoista ennakkoavoimuutta (ex ante) koskevalla EU-ilmoituksella ilmoittanut sydänkeuhkokoneen hankinnasta neuvottelumenettelyllä ilman edeltävää tarjouskilpailukutsua. Ilmoituksen mukaan sopimuskumppani on Medtronic Finland Oy.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 250.500 euroa.

Hankintapäätös on pantu täytäntöön ottamalla sydänkeuhkokone käyttöön 6.5.2019.

Sydänkeuhkokonetta ja sen huoltoa koskeva hankintasopimus on allekirjoitettu 3.6.2019.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

LivaNova Finland Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikölle tehottomuusseuraamuksen tai toissijaisesti lyhentää hankintasopimuksen sopimuskauden päättymään välittömästi. Vielä valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 7.958,50 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankinta on tehty suorahankintana, vaikka suorahankinnalle ei ole ollut lainmukaisia edellytyksiä. Hankintayksikkö on perustellut suorahankintaa sillä, että kysymyksessä oleva sydänkeuhkokone on ollut vuonna 2018 markkinoille tullut uudenaikainen perfuusiosysteemi, jossa potilasmonitorointi on viety aiempaa paremmalle tasolle ja integroitu itse sydänkeuhkokoneeseen. Hankintayksikön mukaan markkinoilla ei ole ollut muita vastaavat tekniset vaatimukset täyttäviä sydänkeuhkokoneita.

Hankinnan kohteena olevassa laitteessa ei ole ollut potilaan hoidon, hoitotuloksen tai toipumisen kannalta sellaista olennaista lisäarvoa tuottavaa teknistä ominaisuutta, jonka perusteella voitaisiin todeta, että laite olisi ollut teknisiltä ominaisuuksiltaan niin ylivertainen, että hankintasäännösten mukaiset suorahankinnan edellytykset olisivat täyttyneet. Markkinoilla on ollut järkeviä vaihtoehtoisia ratkaisuja. Hankintayksikkö onkin keinotekoisesti kaventanut hankinnan ehtoja, jotta toimittajien määrä on saatu rajattua yhteen. Valittajan tarjoama vastaava laite on ollut hinnaltaan ja ominaisuuksiltaan kilpailukykyinen.

Vastine

Vaatimukset

Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 3.000 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikön kannalta suorahankinnalla hankittu laite ja valittajan laite eivät ole olleet teknisesti vertailukelpoisia. Ensiksi mainittu laite on ollut ainoa sydänkeuhkokone, jossa on integroituna laskimo- ja valtimoveren suora potilaan valvontamonitorointi, joka voidaan hoitaa monikäyttöisillä perfuusioletkujen ympärille kiinnitettävillä antureilla. Valittajan laitteessa laskimo- ja valtimoveren arvoja ei sen sijaan mitata suoraan, kuten hankintayksikön hankkimassa laitteessa, vaan arvot perustuvat laskennallisiin arvioihin paljon kevyemmästä monitoroinnista. Lisäksi hankitun laitteen monitorointi mahdollistaa kiertävän veren hiilidioksiditasojen suoran monitoroinnin, mikä puolestaan mahdollistaa valittajan laitetta tarkemman potilaan aineenvaihdunnan seurannan.

Hankintayksikön hankkimassa laitteessa on ollut merkittävänä uudistuksena sähköinen kiristin, joka toimii sekä valtimo- että laskimokierron puolella. Kyseinen kiristin on portaattomasti säädettävä ja toimii integroituna monitorointisysteemiin siten, että se pystyy säätämään itseään mitatun virtauksen suhteen. Tämä parantaa potilasturvallisuutta. Valittajan laitteessa nesteen virtausta laskimo- ja valtimopuolen letkustoissa säädetään erikseen manuaalisesti.

Edellä mainituista syistä tarjouskilpailua näiden laitteiden välillä ei ole pidetty mielekkäänä tai edes mahdollisena, ja hankinta on toteutettu suorahankintana.

Jos tarjouskilpailu olisi järjestetty, niin hankintayksikön hankkiman sydänkeuhkokoneen ominaisuudet olisivat olleet tarjouskilpailun vähimmäisvaatimuksina. Tällöin tosiasiallisia tarjoajia olisi ollut vain yksi eli hankintayksikön hankkiman laitteen toimittaja.

Suorahankintaa koskevien hankintasäännösten edellytysten mukaisesti vain tietty toimittaja on voinut toteuttaa hankinnan. Järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole myöskään ollut. Hankintayksikkö ei ole syyllistynyt hankinnan ehtojen keinotekoiseen kaventamiseen suorahankintaa tehdessään, eikä ole siten rajoittanut kilpailua.

Kuultavan lausunto

Medtronic Finland Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.800 eurolla viivästyskorkoineen.

Kysymyksessä olevan sydänkeuhkokoneen hankinta on täyttänyt hankintasäännösten mukaiset suorahankinnan edellytykset. Kysymyksessä oleva laite on jo toimitettu, ja laitetoimitusta koskevat sopimusvelvoitteet on täytetty, joten tehottomuusseuraamuksen edellytykset eivät tältä osin täyty.

Laitetoimitukseen on sisältynyt kahden vuoden huoltotakuu. Teknisistä ja yksinoikeuden suojaamiseen liittyvistä syistä ainoastaan kuultava voi huoltaa kysymyksessä olevaa sydänkeuhkokonetta.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että tarjouspyynnössä on asetettu sellaisia vaatimuksia, joita valittu toimittaja ei ole voinut täyttää. Yhtiöllä ei ole muun ohella ollut edellytettyjä referenssejä vastaavista laitteista keskussairaalatasoisessa yksikössä Suomessa.

Tarjouspyynnössä ei ole millään tavoin tuotu esille niitä teknisiä seikkoja, joihin hankintayksikkö on nyt markkinaoikeudessa jälkikäteen vedonnut. Tekniset seikat eivät ole siten olleet suorahankintamenettelyn aloittamisen taustalla. Lokakuun 2018 ja toukokuun 2019 välisenä ajankohtana sydänleikkausten tekemisessä ei ole tapahtunut mitään sellaista lääketieteellistä läpimurtoa, jolla hankintayksikkö olisi voinut perustella tarvetta uusille teknisille ratkaisuille.

Sydänkeuhkokoneita on käytetty niin kauan kuin avosydänleikkauksia on tehty. Laitteen ydintehtävä on kierrättää potilaan verta ja sen tärkein ominaisuus on mahdollisimman turvallinen toiminta potilaan kannalta. Viimeisten noin kuuden vuoden aikana laitteisiin on tullut ominaisuudeksi hapetuksen indeksiarvojen monitorointi. Tämä tehdään yli puolessa sydänleikkauksista monitoroimalla vain laskimopuolta.

Hankintayksikkö on perustellut suorahankintaa sillä, että sen hankkimassa laitteessa on ollut ainoana markkinoilla olevana laitteena integroitu laskimo- ja valtimoveren suora valvontamonitorointi. Valittajan sydänkeuhkokoneeseen saa kuitenkin mittalaitteiston, joka tuottaa täsmälleen samaa tietoa kuin hankintayksikön hankkima laite. Potilaan hoidon kannalta ei ole merkitystä, onko kyseinen mittalaitteisto integroitu sydänkeuhkokoneeseen vai ei. Hankintayksikkö on lisäksi viitannut asiantuntijalausunnossaan tutkimuksiin, jotka on tehty nimenomaan valittajan mittalaitteilla ja monitoroinnilla. Nämä tutkimukset eivät siten todista hankintayksikön hankkimasta laitteesta mitään.

Hankintayksikkö ei ole riittävällä tavalla selvittänyt, minkälaisia vaihtoehtoisia ratkaisuja markkinoilla on ollut.

Hankinnan määrittelyssä on lisäksi asetettava sellaiset vaatimukset, jotka ovat hankinnan kohteen kannalta perusteltuja. Mikäli hankintayksikkö määrittää hankinnan kohteen vähimmäisvaatimukset siten, että vain yksi markkinoilla toimiva yritys voi ne täyttää, eikä määritykselle ole osoitettavissa syrjimätöntä perustetta, kysymyksessä on kilpailun keinotekoinen kaventaminen. Suorahankinta ei ole ollut esillä olevassa asiassa ehdottoman välttämätön, ja hankintayksikkö on siten menetellyt hankintasäännösten vastaisesti.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on esittänyt, että se on tehnyt markkinaselvityksen saatavilla olevista sydänkeuhkokoneista. Hankintayksikön hankkiman laitteen lisäksi saatavilla on ollut valittajan S5 Perfusion System laite.

Hankintayksikön hankkiman laitteen ominaisuudet ovat vastanneet hankintayksikön tarpeita toisin kuin valittajan laitteen. Valittajan laite olisi vaatinut erillisiä lisälaitteita, jotta se olisi päässyt samaan tekniseen tasoon kuin hankintayksikön hankkima laite.

Valittaja on antanut lisälausuman.

Hankintayksikkö on markkinaoikeuden pyytämässä lisäselvityksessä ilmoittanut, ettei tarjouspyynnössä optiona olevasta toisesta laitteesta ole tehty hankintapäätöstä eikä -sopimusta.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 1 §:n 1 momentin mukaan valtion ja kuntien viranomaisten sekä muiden mainitun lain 5 §:ssä tarkoitettujen hankintayksiköiden on kilpailutettava hankintansa ja käyttöoikeussopimuksensa siten kuin mainitussa laissa säädetään.

Hankintalain 2 §:n 1 momentin mukaan lain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluja ja rakennusurakoita julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa. Pykälän 2 momentin mukaan hankintayksiköiden on muun ohella käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet.

Hankintalain 40 §:n 1 momentin mukaan suorahankinnassa hankintayksikkö neuvottelee valitsemiensa toimittajien kanssa hankintasopimuksen ehdoista julkaisematta etukäteen hankintailmoitusta.

Edellä mainittua säännöstä koskevien esitöiden (HE 108/2016 vp s. 133) mukaan suorahankinnassa hankintayksikkö neuvottelee julkaisematta etukäteen hankintailmoitusta yhden tai useamman toimittajan kanssa hankintasopimuksen ehdoista. Mainitussa laissa säädetyt suorahankinnan edellytykset ovat tyhjentäviä. Koska suorahankinta on poikkeus yleiseen ja avoimeen kilpailuttamisvelvollisuuteen, sen käyttöedellytyksiä on tulkittava suppeasti.

Hankintalain 40 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta.

Viimeksi mainittua säännöstä koskevien esitöiden (HE 108/2016 vp s. 134) mukaan suorahankinta on mahdollinen, jos vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan, koska kilpailua ei ole teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä. Säännös perustuu julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/24/EU (hankintadirektiivi) 32 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii ja iii alakohtaan. Hankintadirektiivin johdanto-osan 50 perustelukappaleen mukaan, jos kilpailun puute johtuu teknisistä syistä, nämä syyt on määriteltävä tarkasti ja perusteltava tapauskohtaisesti. Hankintayksikön on esimerkiksi osoitettava, että muun toimittajan on teknisesti lähes mahdotonta saavuttaa vaadittu suoritustaso tai että on tarpeen käyttää erityistä tietotaitoa, välineitä tai keinoja, joita ainoastaan yhdellä toimittajalla on käytettävissään.

Kyseisissä esitöissä on edelleen todettu, että säännöksen tarkoittamana syynä ei voi siten olla esimerkiksi hankintayksikön ilman pakottavaa syytä toteuttamat toimet tai tekemät sopimukset, joilla taataan tietylle palveluntarjoajalle yksinoikeus palvelujen tuottamiseen taikka hankintojen puutteellisesta suunnittelusta aiheutuvat tilanteet, jollainen voi olla kysymyksessä muun ohella hankintatarpeen tultua vajavaisesti kartoitetuksi etukäteen. Suorahankintaa käyttävien hankintayksiköiden on perusteltava, miksi ne eivät voi käyttää vaihtoehtoja, vastaavia tai korvaavia tuotteita tai ratkaisuja. Suorahankintaperustetta ei saa käyttää, jos kilpailun puuttuminen johtuu hankinnan ehtojen keinotekoisesta ja hankinnan tarpeisiin nähden perusteettomasta määrittelystä.

Keskeinen tapahtumainkulku

Hankintayksikkö on hankintailmoitusta julkaisematta pyytänyt 5.10.2018 päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjousta Medtronic Finland Oy:ltä Spectrum Medicalin Quantummerkkisestä sydänkeuhkokoneesta sekä optiona toisesta laitteesta. Tarjouspyynnössä on asetettu laitteen sekä sen huollon vähimmäisvaatimukset. Toimittajan on edellytetty sitoutuvan laitteen huoltoon sekä toimittamaan varaosia ja huoltotarvikkeita vähintään seitsemän vuoden ajan tilauksesta.

Hankintayksikkö on 16.4.2019 tekemällään hankintapäätöksellä päättänyt hankkia sydänkeuhkokoneen suorahankintana Medtronic Finland Oy:ltä. Hankintapäätöksen mukaan suorahankinta on tehty, koska muilla toimittajilla ei ole ollut teknisesti vastaavaa laitetta. Päätöksessä on todettu, että kysymyksessä oleva Quantum-sydänkeuhkokone on vuonna 2018 markkinoille tullut uudenaikainen perfuusiosysteemi, jossa potilasmonitorointi on viety aiempaa paremmalle tasolle ja integroitu sydänkeuhkokoneeseen. Päätöksen mukaan hankintayksikön tiedossa ei ole ollut muita teknisesti vastaavia sydänkeuhkokoneita.

Hankintapäätös on pantu täytäntöön ottamalla sydänkeuhkokone käyttöön 6.5.2019.

Hankintasopimus on allekirjoitettu 3.6.2019.

Suorahankinnan edellytysten arviointi

Hankintayksikkö on esittänyt, että kysymyksessä olevan sydänkeuhkokoneen hankinta on tehty suorahankintana, koska markkinoilla ei ole ollut muita hankintayksikön vaatimukset täyttäviä laitteita. Hankintayksikön mukaan hankittu laite mittaa laskimo- ja valtimoverenkierron arvot suoraan, jolloin potilaasta saadaan luotettavaa tietoa vaativan leikkauksen aikana. Hankittu laite myös monitoroi suoraan potilaan veren hiilidioksiditasoa ja tätä kautta tarkemmin potilaan aineenvaihduntaa. Lisäksi laite pystyy kiristimien avulla säätämään itseään mitatun veren virtauksen suhteen myös laskimoverenkierron osalta. Hankintayksikön mukaan laitteen hankinta on edistänyt potilasturvallisuutta.

Markkinaoikeus toteaa, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan hankintayksiköllä on laaja harkintavalta sen määritellessä hankinnan kohdetta. Hankintayksikkö voi muun ohella määrittää tarjouspyynnössä hankinnan kohteelta vaadittavat ominaisuudet esimerkiksi potilasturvallisuuden perusteella. Hankintayksikön ei lähtökohtaisesti tarvitse sovittaa hankinnan kohteelle asettamiaan vaatimuksia markkinoilla tarjolla olevien laitteiden ominaisuuksiin. Markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikön asiassa esittämiä, sydänkeuhkokoneelta vaadittavia ominaisuuksia voida pitää sillä tavoin perusteettomina, että kysymys olisi ollut hankintalain 40 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta hankinnan ehtojen keinotekoisesta ja hankinnan tarpeisiin nähden perusteettomasta määrittelystä.

Hankintayksikkö on edellä todetuin tavoin perustanut suorahankintaa koskevan päätöksensä siihen, ettei muilla toimittajilla ole ollut teknisesti vastaavaa laitetta. Hankintayksikön markkinaoikeudelle toimittaman lausunnon mukaan hankintayksikkö on tehnyt markkinaselvityksen ja päätynyt suorahankintaan, koska kahta tarjolla olevaa laitetta ei ole pidetty keskenään vertailukelpoisina. Lausunnossa on edelleen todettu, että hankittu laite on ollut ainoa markkinoilla oleva laite, jossa monitorointi ja koneen käyttöominaisuudet ovat täyttäneet edellä mainittuja ominaisuuksia koskevat vaatimukset. Lausunnosta ei ilmene, miten laaja markkinaselvitys on ollut ja onko se kattanut vähintään EU:n laajuisen sydänkeuhkokoneiden tarjonnan.

Edellä esitetty huomioon ottaen hankintayksikkö ei ole osoittanut, että sen käyttöön soveltuvaa sydänkeuhkokonetta ei olisi ollut saatavissa joko Suomesta tai EU-alueelta tai että sopivaa laitetta ei olisi voinut toimittaa jokin muu yritys kuin valittu toimittaja. Riittävänä osoituksena sanotusta ei voida pitää edellä mainittua hankintayksikön markkinaoikeudelle toimittamaa lausuntoa, sillä siitä ei ole edellä todetulla tavalla ilmennyt, että tehty markkinaselvitys olisi kattanut vähintään EU:n laajuisen sydänkeuhkokoneiden tarjonnan. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, ettei kysymys ole ollut hankintalain 40 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta tilanteesta, jossa teknisestä syystä vain tietty toimittaja olisi voinut toteuttaa hankinnan.

Hankintayksikkö ei ole myöskään edes esittänyt, että suorahankintaan olisi ollut jokin muu hankintalain mukainen peruste.

Hankintayksikkö ei edellä lausutun mukaisesti ole esittänyt hyväksyttävää syytä suorahankinnan tekemiselle. Näin ollen hankinnassa on katsottava olleen kysymys laittomasta suorahankinnasta.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti, kun se on toteuttanut sydänkeuhkokoneen hankinnan sitä kilpailuttamatta. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintalain 154 §:n 1 momentin mukaan, jos hankinnassa on menetelty hankintalain vastaisesti, markkinaoikeus voi:

  1. kumota hankintayksikön päätöksen osaksi tai kokonaan;
  2. kieltää hankintayksikköä soveltamasta hankintaa koskevassa asiakirjassa olevaa virheellistä kohtaa tai muuten noudattamasta virheellistä menettelyä;
  3. velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä;
  4. määrätä hankintayksikön maksamaan hyvitysmaksun asianosaiselle, jolla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä;
  5. määrätä hankintayksikölle tehottomuusseuraamuksen;
  6. määrätä hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun;
  7. lyhentää hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen sopimuksen sopimuskauden päättymään määräämänsä ajan kuluttua.

Edellä mainitun pykälän 3 momentin mukaan tehottomuusseuraamus, seuraamusmaksu ja sopimuskauden lyhentäminen voidaan määrätä vain kansallisen kynnysarvon ylittävässä liitteen E mukaisia palveluja koskevassa hankinnassa ja käyttöoikeussopimuksessa sekä EU-kynnysarvon ylittävässä muussa hankinnassa.

Hankintayksikön ilmoituksen mukaan hankintapäätös on pantu täytäntöön ottamalla kysymyksessä oleva sydänkeuhkokone käyttöön 6.5.2019.

Hankintasopimus on allekirjoitettu 3.6.2019. Sopimus on sisältänyt sydänkeuhkokoneen toimituksen ja kymmenen vuoden huoltopalvelun. Markkinaoikeus katsoo, että laitteen hankinta ja sitä koskeva huolto ovat muodostaneet yhden erottamattoman kokonaisuuden.

Koska hankintapäätös on jo pantu täytäntöön, hankintalain 154 §:n 1 momentin 1–3 kohdan mukaisia reaalikeinoja ei voida enää käyttää. Ainoana seuraamuksena hankintayksikön virheellisestä menettelystä voi valittajan asiassa esittämien vaatimusten perusteella tulla kysymykseen tehottomuusseuraamuksen määrääminen tai hankintasopimuksen sopimuskauden lyhentäminen.

Hankintalain 156 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan markkinaoikeus voi todeta hankintasopimuksen tai käyttöoikeussopimuksen tehottomaksi, jos hankintayksikkö on tehnyt suorahankinnan ilman mainitussa laissa säädettyä perustetta eikä suorahankinnassa ole menetelty lain 131 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Hankintalain 156 §:n 4 momentin mukaan tehottomuusseuraamus voi koskea vain vielä täyttämättä olevia sopimusvelvoitteita.

Hankintalain 158 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan markkinaoikeus voi määrätä hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun, jos markkinaoikeus ei ole yleiseen etuun liittyvistä pakottavista syistä mainitun lain 157 §:n mukaisesti määrännyt hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen tehottomuusseuraamusta.

Hankintalain 158 §:n 2 momentin mukaan mainitun pykälän 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa markkinaoikeus voi seuraamusmaksun määräämisen lisäksi tai sen sijasta lyhentää hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen sopimuskauden päättymään määräämänsä ajan kuluttua.

Markkinaoikeus toteaa, että hankinta on edellä todetulla tavalla pantu täytäntöön ottamalla hankittu laite käyttöön, eikä huoltosopimusta voida erottaa sopimuskokonaisuudesta. Ottaen huomioon, että tehottomuusseuraamus voi koskea vain vielä täyttämättä olevia sopimusvelvoitteita, markkinaoikeus katsoo, ettei tehottomuusseuraamusta voida määrätä mainitun sopimuskokonaisuuden osalta.

Markkinaoikeus ei ole jättänyt tehottomuusseuraamusta määräämättä yleiseen etuun liittyvistä pakottavista syistä, vaan sen vuoksi, etteivät tehottomuusseuraamuksen määräämisen edellytykset edellä todetuin tavoin täyty. Asiassa ei näin ollen tule kysymykseen myöskään hankintasopimuksen sopimuskauden lyhentäminen hankintalain 158 §:n 2 momentin nojalla.

Valitus on siten hylättävä pääasian osalta.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin (1397/2016) mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi asiassa annetusta ratkaisusta huolimatta kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä. Asian näin päättyessä hankintayksikkö ja kuultava saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen pääasian osalta.

Markkinaoikeus velvoittaa Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän korvaamaan LivaNova Finland Oy:n oikeudenkäyntikulut 6.500 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Medtronic Finland Oy:n vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Jussi Karttunen sekä markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen ja Riikka Innanen.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 13.7.2020