MAO:320/20

Oulun kaupunki - AV-esitystekniikan ja -tuotantotekniikan laitteet

Julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2019/152
Antopäivä: 26.6.2020

Asian tausta

Monetra Oulu Oy on ilmoittanut muun ohella Oulun kaupungin (jäljempänä myös hankintayksikkö) puolesta 15.6.2018 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta AV-esitystekniikan ja -tuotantotekniikan laitteiden sekä niihin liittyvien palveluiden tavarahankinnasta sopimuskaudelle 27.8.2018 - 31.3.2020 sekä kahdelle vuoden optiokaudelle.

Monetra Oulu Oy on 4.9.2018 tekemällään hankintapäätöksellä ja 11.10.2018 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä valinnut puitesopimustoimittajat hankinnan osa-alueeseen 1, muun ohella Fair Share Scandinavia Oy:n.

Oulun kaupunki on ilmoittanut 26.2.2019 julkaistulla hankintailmoituksella rajoitetulla menettelyllä toteutettavasta Laivakankaan laajennuksen AV-hankinnoista ja 27.3.2019 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut erään puitesopimustoimittajaksi valitun tarjoajan tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 134.495 euroa.

Hankintapäätös on pantu täytäntöön 25.4.2019.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Fair Share Scandinavia Oy on pyytänyt käsittelyluvan myöntämistä sekä vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on vaatinut myös hankinnan väliaikaista keskeyttämistä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 40.000 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.200 eurolla oikeudenkäyntimaksun määrällä lisättynä viivästyskorkoineen.

Perusteet

Käsittelyluvan myöntämiseen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy, koska hankintayksikkö ei ole sulkenut voittaneen tarjoajan tarjouspyynnön vastaista tarjousta tarjouskilpailusta.

Voittaneen tarjoajan tarjoamassa NewLine TT-8616RS, oikeastaan TT-8618RS kosketusnäytössä ei ole ollut sisäänrakennettua langatonta verkkoyhteyttä (wifi), vaan toimiakseen se on edellyttänyt erillistä USB-porttiin kytkettävää lisälaitetta (wifi-dongle). Sisäänrakennetussa wifissä ei tarvita ulkoisia järjestelyjä. Ulkoisen wifi-donglen käytöstä ei ole esitetty kysymyksiä ennen tarjousten tekemistä. Tarjotussa mallissa ei wifin asentamisen jälkeen siten ole ollut tarjouspyynnössä vaadittua kolmea USB-porttia.

Valittajan tarjoama kosketusnäyttö on ollut tarjouspyynnön mukainen.

Vastine

Vaatimukset

Oulun kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää käsittelyluvan myöntämistä koskevan vaatimuksen ja valituksen sekä velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.200 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Käsittelyluvan myöntämiselle ei ole perusteita. Voittaneen tarjoajan tarjoama kosketusnäyttö Newline TT-8618RS on tarjouksessa toimitetun käyttöohjeen mukaan sisältänyt vaaditun sisäänrakennetun wifi-ominaisuuden (Trucast Express App). Tarjouspyynnössä ei ole vaadittu, että kosketusnäytön olisi tullut sisältää sisäänrakennettu antenni wifin käyttöön. Laitevaatimuksissa ei ole kielletty ulkoista antennia. Hankintayksiköllä ei ole ollut aihetta epäillä, että voittaneen tarjoajan esittämät tiedot olisivat olleet virheellisiä.

Tarjouspyynnön vaatimus sisäänrakennetusta käyttöjärjestelmästä ja wifistä on tarkoittanut, että laitteessa on oltava Android-käyttöjärjestelmä, johon wifi on integroitu. Lähes kaikissa isoissa näyttölaitteissa on kuitenkin ulkoinen antenni, koska se toimii paremmin kuin rungon sisään asennettu sisäinen antenni. Wifi-dongle sisältää antennin, joka on käytön kannalta välttämätön.

Internet-yhteys saadaan muodostettua langattomasti liittämällä erillinen antenni eli dongle kosketusnäytön USB-porttiin tai liittämällä nettikaapeli LAN-porttiin. Laitteen käyttöjärjestelmä pystyy luomaan luokkatilaan oman wifi-verkon. Tarjouspyynnössä ei ole vaadittu, että wifin tulee olla laitteen sisään rakennettu ilman ulkoisen antennin käyttämistä niin, että laitteessa tulisi olla kolme vapaata USB-porttia.

Valittajan tarjous on ollut kallein, eikä valittajalla ole siten ollut todellista mahdollisuutta voittaa tarjouskilpailua.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että koska muiden tarjoajien tarjoukset ovat olleet tarjouspyynnon vastaisia, valittaja olisi voittanut virheettömässä menettelyssä tarjouskilpailun.

Hankintayksikön oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus on perusteeton ja määrältään kohtuuton kolmen tunnin työtä vastaavan määrän ylittäviltä osin.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on antanut lisävastineen.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Käsittelylupa

Fair Share Scandinavia Oy on valittanut hankintayksikön julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 42 §:n mukaiseen puitejärjestelyyn perustuvasta hankinnasta. Hankintalain 146 §:n 3 momentin mukaan mainitun lain 42 §:ssä tarkoitettuun puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Markkinaoikeus myöntää valittajalle käsittelyluvan.

Perustelut

Kysymyksenasettelu, sovellettavat oikeusohjeet ja tarjouspyyntö

Asiassa on valituksen perusteella arvioitava, onko hankintayksikkö menetellyt julkisista hankinnoista annettujen oikeusohjeiden vastaisesti, kun se ei ole sulkenut voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouskilpailusta.

Hankintalain 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 104 §:n 2 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintailmoitusta, tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta.

Tarjouspyynnöstä ilmenee, että yksikköhinnat on tullut syöttää liitteenä olevaan yksikköhintaluetteloon ja että tarjoukseen liitetään tuotetiedot tarjottavista tuotteista.

Tarjouspyynnön liitteenä olleessa yksikköhintaluettelossa on useissa kohdissa pyydetty yksikköhintaa 86 tuuman kosketusnäytölle, jonka esimerkkilaitteena on mainittu "NewLine TT8616VN". Tarjoajien on tullut ilmoittaa tarjottu laite ja sen yksikköhinta.

Tarjouspyynnön liitteessä "AV-Laitevaatimukset" on 86 tuuman kosketusnäytön osalta mainittu vaatimuksina muun ohella "Sisäänrakennettu wifi" ja "Liitännät 3xHDMI-tulo, HDMI-lähtö, analoginen äänilähtö, 3xUSB, LAN".

Voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Valittaja on esittänyt muun ohella, että voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen, koska tarjotussa kosketusnäytössä ei ole ollut tarjouspyynnössä edellytettyä sisäänrakennettua langatonta verkkoyhteyttä (wifiä), vaan toimiakseen se on edellyttänyt erillistä USB-porttiin kytkettävää lisälaitetta (wifi-dongle).

Hankintayksikkö on esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjoama Newline TT-8618RS kosketusnäyttö on sisältänyt tarjouspyynnössä vaaditun sisäänrakennetun wifi-ominaisuuden. Hankintayksikön mukaan voittaneen tarjoajan tarjouksessa toimitetussa käyttöohjeessa on ilmoitettu, että laitteessa on integroitu wifi (Trucast Express App). Tarjouspyynnössä ei ole vaadittu, että kosketusnäytön olisi tullut sisältää sisäänrakennettu antenni wifin käyttöön. Hankintayksiköllä ei ole ollut aihetta epäillä, että voittaneen tarjoajan esittämät tiedot olisivat olleet virheellisiä.

Markkinaoikeus toteaa, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tarjoaja kantaa vastuun siitä, että sen tarjous on tarjouspyynnön sisällöltään selvinä pidettävien vaatimusten mukainen. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaate edellyttää, että tarjouksia arvioidaan sellaisina kuin ne on toimitettu hankintayksikölle tarjousten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä. Tarjoaja kantaa vastuun tarjouksensa sisällöstä ja hankintayksiköllä on oikeus luottaa siihen, että tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamat tiedot pitävät paikkansa, ellei sillä ole perusteltua syytä muuta epäillä.

Saadun selvityksen perusteella voittanut tarjoaja on tarjonnut 86 tuuman kosketusnäyttönä tuotetta NewLine TT-8618RS. Voittaneen tarjoajan tarjouksen liitteenä ei ole toimitettu tarjouspyynnössä vaadittuja tuotetietoja tarjotusta tuotteesta. Eräs toinen tarjoaja on tarjonnut tuotetta Newline TT-8616RS ja toimittanut tarjouksen liitteenä tuote-esitteen muun ohella kosketusnäytöstä TT-8618RS. Kyseisessä tuote-esitteessä ei ole ollut mainintaa kosketusnäytön verkkoliitynnöistä. Tuote-esitteessä on lisäksi kuvattu sovellusta "TRUCAST Express App" seuraavasti:

"The built-in wireless casting app lets you connect your own device without hassle. TRUCAST Express supports Airplay, Google Cast, and MirrorOp. Up to 4 devices can be display on the screen at once."

Markkinaoikeus toteaa, että voittaneen tarjoajan tarjoama kosketusnäyttö Newline TT-8618RS on ollut eri tuoteperhettä kuin tarjouspyynnössä esimerkkituotteena mainittu TT-8616VN. Voittaneen tarjoajan tarjous ei ole sisältänyt tarjouspyynnössä edellytettyjä tuotetietoja. Myöskään muut tarjoajat eivät ole toimittaneet hankintayksikölle sellaisia tuotetietoja, joiden perusteella hankintayksikkö olisi voinut todeta, että kosketusnäytössä Newline TT-8618RS olisi ollut "sisäänrakennettu wifi" kun otetaan huomioon, että sisäänrakennettua verkkoliityntää koskeva vaatimus ei ole voinut täyttyä ulkoisella, erikseen asennettavalla lisälaitteella (dongle) ja että kosketusnäytön ruudun jakamista helpottava sovellus ei ole voinut täyttää kyseistä vaatimusta.

Edellä todetun perusteella markkinaoikeus katsoo, että hankintayksiköllä on tullut olla hankintapäätöstä tehdessään perusteltu syy epäillä, että voittaneen tarjoajan tarjoama 86 tuuman kosketusnäyttö ei ole täyttänyt tarjouspyynnön vaatimuksia. Näin ollen hankintayksikkö on menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se ei ole sulkenut voittaneen tarjoajan tarjouspyynnön vastaista tarjousta tarjouskilpailusta.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Edellä mainittu hankintamenettelyn virheellisyys sekä jäljempänä seuraamusten osalta lausuttu huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua muista hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista väitteistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintapäätös on pantu täytäntöön 25.4.2019. Hankintalain 155 §:n 1 momentista johtuen ainoana vaadittuna seuraamuksena hankintayksikön virheellisestä menettelystä voi siten tulla kysymykseen hyvitysmaksun määrääminen.

Hankintalain 154 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan markkinaoikeus voi määrätä hankintayksikön maksamaan hyvitysmaksun asianosaiselle, jolla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä.

Hyvitysmaksun määräämisen edellytyksiä tulee edellä todetun mukaisesti arvioida sen perusteella, millaiseksi tarjouskilpailu ja valittajan asema olisi muodostunut virheettömässä menettelyssä. Nyt kysymyksessä olevaa hankintaa koskevassa virheettömässä menettelyssä hankintayksikön olisi tullut sulkea voittaneen tarjoajan tarjous tarjouskilpailusta. Valittajan tarjous on ollut hankintayksikön tarjouspyynnön mukaisiksi katsomista tarjouksista seuraavaksi halvin. Näin ollen valittajalla on ollut virheettömässä menettelyssä todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu, ja hankintayksikkö on määrättävä maksamaan valittajalle hyvitysmaksu.

Hankintalain 155 §:n 1 momentin mukaan hyvitysmaksua määrättäessä otetaan huomioon hankintayksikön virheen tai laiminlyönnin laatu, valituksen kohteena olevan hankinnan tai käyttöoikeussopimuksen arvo ja valittajalle aiheutuneet kustannukset ja vahinko. Pykälän 2 momentin mukaan hyvitysmaksun määrä ei saa ilman erityistä syytä ylittää kymmentä prosenttia hankintasopimuksen arvosta.

Valituksen kohteena olevan hankinnan arvo on ollut noin 135.000 euroa. Tähän nähden ja kun otetaan huomioon hankintayksikön virheen laatu, markkinaoikeus harkitsee hankintalain 155 §:n 1 momentissa tarkoitetun hyvitysmaksun määräksi 10.000 euroa.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin (1397/2016) mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Asian näin päättyessä hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus määrää Oulun kaupungin maksamaan Fair Share Scandinavia Oy:lle hyvitysmaksuna 10.000 euroa.

Markkinaoikeus velvoittaa Oulun kaupungin korvaamaan Fair Share Scandinavia Oy:n oikeudenkäyntikulut 3.250 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Oulun kaupungin vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Asian tultua ratkaistuksi lausunnon antaminen hankintamenettelyn keskeyttämistä koskevasta vaatimuksesta raukeaa.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää. Markkinaoikeuden päätös hyvitysmaksun, tehottomuusseuraamuksen, seuraamusmaksun ja sopimuskauden lyhentämisen määräämisestä voidaan kuitenkin panna täytäntöön vasta, kun päätös on lainvoimainen.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Reima Jussila ja Pekka Savola sekä asessori Anu Pitkänen.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta

 
Julkaistu 2.7.2020