MAO:314/20

Kaarinan kaupunki - talvikunnossapito

Julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - tarjouksen täsmennyttäminen

Diaarinumero: 2019/368
Antopäivä: 25.6.2020

Asian tausta

Kaarinan kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 9.9.2019 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Kaarinan kaupungin talvikunnossapidosta ajalle 22.10.2019–30.4.2022 ja kahden vuoden optiokaudelle.

Kaarinan kaupungin tekninen lautakunta on 29.10.2019 tekemällään hankintapäätöksellä § 167 valinnut, siltä osin kuin päätöksestä on nyt markkinaoikeudessa kysymys, osa-alueen 8 osalta Maanrakennus Kivelä Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo nyt kysymyksessä olevan osa-alueen osalta on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 220.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

A on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen osa-alueen 8 osalta, kieltää hankintayksikköä tältä osin tekemästä hankintasopimusta tai muullakaan tavalla jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 75.000 euroa viivästyskorkoineen. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 8.700 eurolla, mikä määrä sisältää oikeudenkäyntimaksua vastaavan määrän, viivästyskorkoineen.

Perusteet

Voittaneen tarjoajan tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön mukainen alihankkijoiden ilmoittamisen osalta. Hankintayksikkö on lisäksi hankintasäännösten vastaisesti antanut voittaneelle tarjoajalle mahdollisuuden täydentää tarjoustaan alihankkijoiden ja kaluston osalta tarjousajan päättymisen jälkeen.

Voittanut tarjoaja on ilmoittanut tarjouksessaan, ettei se tule käyttämään alihankkijoita. Voittaneen tarjoajan toiminta- ja laatusuunnitelmassa on kuitenkin todettu mahdollisesti tultavan käyttämään aliurakoitsijoita ja, ettei tässä vaiheessa ole vielä tietoa aliurakoitsijoiden tarpeesta. Voittanut tarjoaja ei ole nimennyt aliurakoitsijoita. Tarjouksessa annetut tiedot ovat olleet tältä osin ristiriitaisia.

Urakkaneuvottelussa, joka pidettiin 1.10.2019, voittanutta tarjoajaa on pyydetty suullisesti täydentämään tarjoustaan aliurakoitsijoiden ja kaluston osalta. Voittanut tarjoaja on toimittanut 8.10.2019 hankintayksikölle pyydetyn täydennyksen, jossa on tarjouksesta poiketen ilmoitettu aikomuksesta käyttää aliurakoitsijoita ja nimetty kaksi aliurakoitsijaa. Täydentämisessä on ollut kyse tarjouksen olennaisesta muuttamisesta, joka ei ole ollut sallittua.

Tarjouspyynnössä on selkeästi vaadittu tarjoajia nimeämään käyttämänsä aliurakoitsijat. Tietoa aliurakoitsijoista ei voida pitää epäolennaisena tai kokonaisuuden kannalta vähämerkityksellisenä, sillä tarjouspyynnössä on vaadittu aliurakoitsijoiden ilmoittamista kahdessa kohdassa.

Voittanut tarjoaja on lisäksi toimittanut 18.10.2019 hankintayksikölle pyydetyn selvityksen kalustosta. Voittanut tarjoaja ei ole yksilöinyt, tuleeko kalusto osa-alueelle 2 vai 8. Tarjouksessa ilmoitetun 6–7 koneen sijaan täydennyksessä on ilmoitettu kaluston määräksi 9 konetta. Lisäksi täydennyksessä on esitetty tarjousta tarkempi ja kattavampi kalustoluettelo, josta on käynyt ilmi koneiden mallit, merkit, nopeudet, iät ja lisäosat sekä miten koneet jakautuvat kohdealueille. Kalustoa koskevalla täydennysmahdollisuudella voittaneen tarjoajan on sallittu lisätä kaluston määrää sekä esittää kalustostaan uutta tietoa tarjousajan päättymisen jälkeen.

Hankintayksikkö on sallinut voittaneen tarjoajan jälkikäteen parantaa asemaansa tarjouskilpailussa. Täydennysmahdollisuutta ei ole annettu muille tarjoajille. Tarjoajia ei ole kohdeltu tasapuolisesti ja syrjimättömästi.

Vastine

Vaatimukset

Kaarinan kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 4.057,50 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Voittaneen tarjoajan toiminta- ja laatusuunnitelma on ollut tarjouspyynnön mukainen.

Koska voittaneen tarjoajan tarjouksessa on jäänyt epäselväksi, aikooko se käyttää alihankkijoita, tarjousta on pyydetty täsmentämään 1.10.2019 käytyjen urakkaneuvotteluiden jälkeen ennen hankintapäätöksen tekemistä. Voittanut tarjoaja on täsmennyksessään ilmoittanut käyttävänsä alihankkijoita ja esittänyt selvityksen niistä. Täsmennyksessä tarjouksen epäselvyys tai ristiriita on tullut selvitetyksi.

Voittaneelta tarjoajalta on pyydetty täsmennystä hankinnan kannalta epäolennaisesta puutteesta tai ristiriidasta. Alihankkijoiden käytön täsmentäminen on ollut epäolennaista, koska voittanut tarjoaja on valittu yhteenlasketun auraus- ja hiekoituskerran hinnan perusteella.

Hankintamenettelyssä on noudatettu tarjoajien yhdenvertaista ja tasapuolista kohtelua. Yhtään tarjoajaa ei ole suljettu pois tarjouskilpailusta osa-alueen 8 osalta. Ainoastaan voittaneelta tarjoajalta on ennen hankintapäätöksen tekemistä ollut tarvetta tarkistaa alihankkijoiden käyttämistä koskeva kysymys. Vastaava tilaisuus olisi tarvittaessa varattu myös muille tarjoajille. Voittaneen tarjoajan tarjoamat hinnat eivät ole muuttuneet täsmennyksen perusteella. Kyse ei ole ollut kielletystä tarjouksen olennaisesta muuttamisesta, koska täsmennyksellä ei ole ollut vaikutusta tarjoajien asemaan tarjouskilpailussa.

Voittaneen tarjoajan ja valittajan ilmoittama kalusto eivät ole merkittävästi poikenneet toisistaan.

Kuultavan lausunto

Maanrakennus Kivelä Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 1.364 eurolla viivästyskorkoineen.

Kuultavan tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen. Kuultava ei ole ilmoittanut tarjouksessaan käyttävänsä aliurakoitsijoita. Tarjouslomakkeessa ei ole vaadittu antamaan tietoja aliurakoitsijoista. Tarjouslomakkeella on tullut antaa vain hintatieto, koska hankinnassa ei ole ollut valintaperusteena kokonaistaloudellisuus eikä urakoitsijaa tai aliurakoitsijaa ole pisteytetty.

Kuultava on ilmoittanut toiminta- ja laatusuunnitelmassaan käyttävänsä mahdollisesti aliurakoitsijoita. Tarjouksen jättämishetkellä ei ole vielä ollut tietoa aliurakoitsijoiden tarpeesta, koska tiedossa ei ole ollut, voittaako kuultava molemmat tarjouskilpailun tarjoamansa osa-alueet 2 ja 8.

Ennen tarjouksen jättämistä kuultava on tiedustellut hankintayksiköltä, voiko se kahden osa-alueen osalta tarjouskilpailun voittaessaan valita sopivamman urakkaneuvotteluissa. Hankintayksikön mukaan tämä on ollut mahdollista. Kun kuultavan tarjous on voittanut kilpailutuksen molempien osa-alueiden osalta, se on joutunut hankkimaan aliurakoitsijoita. Urakkaneuvottelujen jälkeen kuultava on ilmoittanut aliurakoitsijoiksi tahot, joista on toimitettu tilaajavastuuraportit.

Kuultava on toimittanut hankintayksikön pyynnöstä selvityksen aliurakoitsijoiden käyttämisestä ja kalustosta. Kuultava ei ole parantanut tai täydentänyt tarjoustaan hankintasäännösten vastaisesti. Kyseessä ei ole ollut hankinta, jossa valintaperusteena olisi ollut kokonaistaloudellisuus eikä pääurakoitsijaa ja aliurakoitsijoita ole pisteytetty. Kuultava ei ole saanut etua aliurakoitsijoiden ilmoittamisesta.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että tarjouspyynnön mukaan käytettävien koneiden, niiden lisälaitteiden ja aliurakoitsijoiden ilmoittaminen on ollut tarjouspyynnön vähimmäisvaatimus. Näitä tietoja koskevat ristiriidat ja puutteet eivät ole epäolennaisia. Vaikka valintaperusteena on ollut halvin hinta, se ei ole poistanut käytettävien koneiden ja aliurakoitsijoiden ilmoittamisen olennaisuutta. Tarjouspyynnön mukaisten laadullisten näkökulmien täyttyminen on ennakkoedellytys kokonaistaloudellisen edullisuuden arvioinnille.

Voittaneen tarjoajan alkuperäinen kalustoilmoitus on poikennut merkittävästi täydennyksessä ilmoitetusta aluekohtaisesti yksilöidystä kalustosta ja valittajan ilmoittamasta kalustosta. Täydennetty ilmoitus on ollut huomattavasti tarkempi ja kattavampi kuin alkuperäinen ja käytettävien koneiden määrän muutos on olennaisesti parantanut tarjouksen sisältöä. Voittaneen tarjoajan täsmentämät tiedot ovat olleet olennaisia eikä niitä ole voitu päätellä alkuperäisestä tarjouksesta.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on esittänyt, ettei voittaneen tarjoajan tarjous ole täsmennyksen perusteella olennaisesti muuttunut, sillä tarjous on jo alun perin sisältänyt mahdollisuuden alihankkijoiden käyttämiseen ja täyttänyt kaluston osalta tarjouspyynnön vaatimukset.

Voittaneen tarjoajan kalusto on täydennyksessä hieman muuttunut, kun se on täsmentänyt käyttävänsä alihankkijoita. Kyse ei ole ollut tarjouksen olennaisesta tai kielletystä muuttamisesta.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (jäljempänä hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta. Pykälän 2 momentin mukaan, jos tarjouksessa tai osallistumishakemuksessa olevat tiedot tai asiakirjat ovat puutteellisia tai virheellisiä taikka jotkut asiakirjat tai tiedot puuttuvat, hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään tietoja tai asiakirjoja hankintayksikön asettamassa määräajassa. Edellytyksenä on, että menettelyssä noudatetaan 3 §:ssä säädettyjä periaatteita.

Hankintalain 74 §:n 2 momentin esitöissä (HE 108/2016 vp s. 173 ja 174) on todettu, että hankintayksikön ei tule sallia osallistumishakemusten taikka tarjousten olennaista muuttamista. Sallittua ei ole pyytää täsmennyksiä, korjauksia ja täydennyksiä siten, että menettelyllä on olennainen vaikutus ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Siten hankintayksikön ei ole sallittua pyytää tarjoajaa täydentämään tarjousta tarjousajan päättymisen jälkeen esimerkiksi pyytämällä tarjoajaa vaihtamaan tarjotun tarjouspyynnön vastaisen tuotteen taikka toimittamaan tarjousten vertailussa käytettävän merkityksellisen hinta- tai puuttuvan laatutiedon. Hankintayksikkö ei voi myöskään pyytää tarjoajaa toimittamaan kokonaan puuttuvaa olennaista asiakirjaa, joka olisi tullut liittää tarjoukseen.

Hankintalain 77 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi vaatia tarjoajia ilmoittamaan tarjouksessaan, minkä osan sopimuksista se aikoo antaa alihankintana kolmansille, sekä ehdotetut alihankkijat. Tällainen ilmoitus ei rajoita pääasiallisen tarjoajan vastuuta hankinnan toteuttamisesta.

Hankintalain 78 §:n mukaan hankintayksikkö voi 87–89 §:n mukaisesti tarkistaa, onko olemassa perusteita alihankkijoiden poissulkemiseksi 80 tai 81 §:n nojalla. Jos alihankkijaa koskee jokin pakollinen poissulkemisperuste, hankintayksikön on vaadittava, että tarjoaja korvaa alihankkijan. Jos alihankkijaa koskee jokin harkinnanvarainen poissulkemisperuste, hankintayksikkö voi vaatia alihankkijaa korvattavaksi toisella alihankkijalla.

Hankintalain 79 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on ennen tarjousten valintaa tarkistettava, että tarjous on hankintailmoituksessa ja hankinta-asiakirjoissa asetettujen vaatimusten, ehtojen ja perusteiden mukainen (kohta 1) ja että tarjouksen on antanut tarjoaja, jota ei ole suljettu menettelyn ulkopuolelle lain 80 tai 81 §:n nojalla ja joka täyttää hankintayksikön asettamat 83 §:ssä tarkoitetut soveltuvuusvaatimukset (kohta 2).

Hankintalain 88 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on ennen hankintasopimuksen tekemistä vaadittava valittua tarjoajaa toimittamaan ajantasaiset todistukset ja selvitykset sen tutkimiseksi, koskeeko sitä 80 §:ssä tarkoitettu pakollinen poissulkemisperuste ja täyttyvätkö hankintayksikön asettamat 83 §:ssä tarkoitetut soveltuvuusvaatimukset. Jos hankintayksikkö vetoaa 81 §:n 1 momentin 1, 2 tai 4 kohdassa tarkoitettuun harkinnanvaraiseen poissulkemisperusteeseen, sen on ennen hankintasopimuksen tekemistä vaadittava valittua tarjoajaa toimittamaan ajantasaiset todistukset ja selvitykset kyseisen harkinnanvaraisen poissulkemisperusteen olemassaolon tutkimiseksi.

Hankintamenettelyn kulku

Tarjouspyynnön kohdassa 6 on esitetty hankintamenettelyn vaiheiden osalta, että hankintayksikkö tarkastaa tarjoajien soveltuvuuden ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden ennen tarjousten vertailua.

Tarjouspyynnön kohdassa 7.4.1 "Palvelun tarjoajan vähimmäisvaatimukset" on esitetty muun ohella, että urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa toiminta- ja laatusuunnitelma, joka pitää sisällään muun ohella käytettävät koneet, niiden lisälaitteet, henkilöstöresurssit sekä mahdolliset aliurakoitsijat (nimettävä) ja mitoituksen.

Tarjouspyynnön kohdassa 7.4.3 "Resurssit (kalusto ja alihankinta)" on esitetty muun ohella seuraavaa:

"Tarjoajalla tulee olla riittävä ja asianmukainen kalusto palvelun suorittamiseksi.

Tarjoajan tulee osoittaa toiminta- ja laatusuunnitelmassaan, että suoriutuu talvikauden töihin varatulla kalustolla tehtävistä vaadituissa toimenpideajoissa ja saavuttaa vaaditun laatutason. Tarjoajan tulee osoittaa asia mitoituksen kautta esimerkiksi työsaavutustietoihin perustuen.

Toiminta- ja laatusuunnitelmissa tulee esittää yhteenveto työhön käytettävistä koneista ja niiden lisälaitteista.

Mikäli pääurakoitsija aikoo käyttää alihankkijoita, on siitä ilmoitettava toiminta- ja laatusuunnitelmassa. Palveluntuottaja vastaa alihankkijan työstä ja tuloksista kuin omastaan ja alihankkijoiden työn tulee olla tässä tarjouspyynnössä kuvatun laatutason mukaista ja alihankkijoiden tulee noudattaa omalta osaltaan sopimusasiakirjoja.

Alihankkijat tulee hyväksyttää tilaajalla. Hankintayksikkö voi perustellusta syystä kieltää pääurakoitsijaa käyttämästä tiettyä aliurakoitsijaa."

Tarjouspyynnössä on myös esitetty kysymys, aikooko tarjoaja teettää osan hankintasopimuksesta kolmansilla osapuolilla.

Voittanut tarjoaja on ilmoittanut tarjouksessaan, ettei se aio teettää osaa hankintasopimuksesta kolmansilla osapuolilla. Lisäksi voittaneen tarjoajan tarjouksen toiminta- ja laatusuunnitelman kohdassa 3 "Projektin organisointi" on todettu aliurakoitsijoiden osalta seuraavaa:

"Käytetään mahdollisesti aliurakoitsijoita. Tässä vaiheessa ei ole vielä tietoa tarpeesta."

Lisäksi mainitussa voittaneen tarjoajan tarjouksen liitteen kohdassa 3 on esitetty kunnossapitokaluston osalta seuraavaa:

• "liikennetraktorit 3 kpl (varalla 2 kpl), pienkuormaajat 1–2 kpl
o kalustoon aurat ja hiekoittimet
• kuljettajat 4–5 hlö (varalla työnjohto 3 hlö)"

Asian arviointi

Hankintayksikön esittämän mukaan se ei ollut havainnut ennen voittaneen tarjoajan kanssa käytyjä urakkaneuvotteluja voittaneen tarjoajan tarjouksessa olleita ristiriitaisuuksia ja epäselvyyksiä koskien sitä, aikooko voittanut tarjoaja käyttää alihankkijoita vai ei.

Lähtökohtana tarjouskilpailuna järjestetyssä julkisessa hankinnassa on tarjousten lopullisuus. Menettelyn perustana on, että tarjoajat antavat tarjouksensa ja hinnoittelevat ne toisista tarjoajista riippumatta. Tarjoaja kantaa vastuun tarjouksensa sisällöstä, eikä annettujen tarjousten jälkikäteinen muuttaminen ole lähtökohtaisesti sallittua. Tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu edellyttää, että tarjouksia lähtökohtaisesti arvioidaan sellaisina kuin ne on toimitettu hankintayksikölle tarjousten jättämiselle asetetussa määräajassa.

Tarjouspyynnössä on edellytetty tarjoajilta ilmoitusta siitä, aikooko tarjoaja teettää osan hankintasopimuksesta kolmansilla osapuolilla. Mahdolliset aliurakoitsijat on tullut myös nimetä. Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut käyttävänsä mahdollisesti tarpeesta riippuen aliurakoitsijoita niitä kuitenkaan tarjouksessaan nimeämättä. Ilmoitus aliurakoitsijoiden käytön mahdollisuudesta on merkinnyt sitä, että aliurakoitsijat olisi tullut tarjouksessa nimetä. Voittanut tarjoaja on tarjousten jättämiselle varatun määräajan jälkeen hankintayksikön täsmennyskehotuksen johdosta ilmoittanut käyttävänsä hankinnan toteuttamisessa kahta yksilöimäänsä aliurakoitsijaa.

Markkinaoikeus toteaa, että aliurakoitsijoiden eli alihankkijoiden ilmoittamisella on ollut merkitystä tarjoajien soveltuvuuden ja hankintalain poissulkemisperusteiden olemassaolon arvioinnissa. Siten alihankkijoiden ilmoittamatta jättämistä ja siihen liittyvää tarjoajan alihankintamahdollisuudella spekulointia ei voida pitää sellaisina epäolennaisina seikkoina, jotka olisi voitu korjata tarjousta täydentämällä tai täsmentämällä.

Tarjouspyynnössä on vaadittu myös käytettävien koneiden ja niiden lisälaitteiden ilmoittamista. Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut kunnossapitokalustonsa yksilöimättä tarkemmin sen laatua tai kohdentumista eri hankinnan osa-alueille. Voittanut tarjoaja on tarjousten jättämiselle varatun määräajan jälkeen hankintayksikön täydennyskehotuksen johdosta ilmoittanut, että hankinnan osa-alueelle 8 tarjotaan viisi liikennetraktoria. Vaikka täydennyksessä osa-alueelle 8 ilmoitettujen liikennetraktoreiden lukumäärä ei ole poikennut tarjouksessa ilmoitetusta liikennetraktorien määrästä, on täydennyksessä kuitenkin yksilöity käytettävän kaluston laatu tarjousta täsmällisemmin. Kunnossapitokalustolla on ollut merkitystä arvioitaessa sitä, onko tarjoajalla ollut tarjouspyynnössä vaadittu riittävä ja asianmukainen kalusto palvelun suorittamiseksi.

Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on sallinut voittaneen tarjoajan muuttaa tarjoustaan tarjousten jättämiselle varatun määräajan jälkeen hankintasäännösten vastaisesti. Hankintayksikön menettely on käytännössä johtanut siihen, että yksi tarjoaja on saanut muita tarjoajia pidemmän tarjousajan. Näin toimiessaan hankintayksikön ei voida katsoa menetelleen tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimusten mukaisesti. Asian arvioinnissa ei ole merkitystä sillä, mistä syystä voittaneen tarjoajan tarjoukseensa tekemät muutokset ovat johtuneet.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintalain 154 §:n 1 momentin mukaan, jos hankinnassa on menetelty hankintalain vastaisesti, markkinaoikeus voi muun ohella kumota hankintayksikön päätöksen osaksi tai kokonaan, kieltää hankintayksikköä soveltamasta hankintaa koskevassa asiakirjassa olevaa virheellistä kohtaa tai muuten noudattamasta virheellistä menettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä.

Hankintalain 161 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeus voi asettaa kiellon tai velvoitteen noudattamisen tehosteeksi uhkasakon.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös voidaan hankintalain 154 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano kieltää.

Hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata siten, että hankintayksikkö arvioi tarjoajien soveltuvuuden uudelleen, vertailee tarjoukset uudelleen ja tekee uuden perustellun hankintapäätöksen.

Mikäli hankintayksikkö aikoo edelleen toteuttaa Kaarinan kaupungin talvikunnossapitoa koskevan palveluhankinnan tarjouspyynnön osa-alueen 8 osalta kysymyksessä olevan tarjouskilpailun perusteella, sen tulee arvioida tarjoajien soveltuvuus uudelleen, vertailla tarjoukset uudelleen ja tehdä uusi perusteltu hankintapäätös ottaen huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin (1397/2016) mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä ottaen lisäksi huomioon sen, että markkinaoikeuden oikeudenkäyntimaksun määrää on tässä tapauksessa 510 euroa toisin kuin valittajan käsitys sen tätä korkeammasta määrästä esittämänsä kuluerittelyn perusteella on ollut. Asian näin päättyessä hankintayksikkö ja kuultava saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Kaarinan kaupungin teknisen lautakunnan 29.10.2019 tekemän hankintapäätöksen § 167 siltä osin kuin se koskee osa-aluetta 8. Markkinaoikeus kieltää Kaarinan kaupunkia tältä osin tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä vastaavilta osin muutoin täytäntöön nyt asetetun 20.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa Kaarinan kaupungin korvaamaan A:n oikeudenkäyntikulut 6.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Kaarinan kaupungin ja Maanrakennus Kivelä Oy:n vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Sami Myöhänen ja Esko Pakka sekä asessori Anu Pitkänen.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta

 
Julkaistu 1.7.2020