MAO:292/20

Vantaan kaupunki - verhojen, verhotarvikkeiden, kankaiden ja tekstiilityön tarvikkeet

Julkinen hankinta - hankinnan kohteen määritteleminen - tarjousten täydennyttäminen - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2020/67 ja 2020/142
Antopäivä: 18.6.2020

Asian tausta

Vantaan kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 29.10.2019 julkaistulla ja 28.11.2019 korjatulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta verhojen, verhotarvikkeiden, kankaiden ja tekstiilityön tarvikkeiden tavarahankinnasta kahdelle vuodelle ja kahdelle optiovuodelle.

Vantaan kaupungin hankintajohtaja on 4.2.2020 tekemällään hankintapäätöksellä § 4 muun ohella valinnut hankinnan osa-alueen 1 osalta Oy Vallila Contract Ab:n tarjouksen.

Vantaan kaupungin hankintajohtaja on 24.3.2020 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä § 18 tosiasiallisesti poistanut osa-alueen 1 osalta 4.2.2020 tekemänsä hankintapäätöksen sekä ratkaissut asian osa-alueen 1 osalta uudelleen muun ohella sulkemalla Eurokangas Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena ja valitsemalla Oy Vallila Contract Ab:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut noin 1.000.000 euroa, josta hankinnan osa-alueen 1 osuus on ollut noin 750.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu hankinnan osa-alueen 1 osalta.

Asioiden käsittely markkinaoikeudessa

Markkinaoikeuden asia diaarinumero 2020/67

Valitus

Vaatimukset

Eurokangas Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen hankinnan osa-alueen 1 osalta, kieltää tältä osin hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.625 eurolla lisättynä markkinaoikeuden oikeudenkäyntimaksua vastaavalla määrällä viivästyskorkoineen.

Perustelut

Hankintayksikkö on menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se ei ole sulkenut voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. Voittaneen tarjoajan tarjoamat verhokankaat eivät ole internetistä löytyvien tuote-esitteiden tietojen perusteella täyttäneet tarjouspyynnön vaatimuksia värinkestoluokan ja kankaan vähimmäisleveyden osalta. Lisäksi hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti, kun se ei ole sulkenut tarjouskilpailussa toiseksi sijoittuneen tarjoajan tarjousta tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. Toiseksi sijoittuneen tarjoajan tarjoamat verhokankaat eivät ole tuote-esitteiden tietojen perusteella täyttäneet tarjouspyynnön vaatimuksia värinkestoluokan ja kankaan painon osalta.

Vastine

Vaatimukset

Vantaan kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta tai poistaa sen käsittelystä ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut 1.100 eurolla viivästyskorkoineen.

Perustelut

Valitus on jätettävä tutkimatta tai poistettava käsittelystä, koska hankintayksikkö on 24.3.2020 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä kumonnut muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen. Hankintayksikkö on tehnyt hankintaoikaisun, koska se on huomannut, että valittajan ja toiseksi tulleen tarjoajan tarjoukset ovat olleet tarjouspyynnön vastaisia. Asiassa olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään sille aiheutuneet oikeudenkäyntikulut vahinkonaan. Toissijaisesti osapuolten tulisi itse vastata omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi on ollut perusteltua. Hankintayksikkö on kumonnut 4.2.2020 tekemänsä hankintapäätöksen sen jälkeen, kun valittaja on tehnyt hankintaoikaisuvaatimuksen ja valittanut hankintapäätöksestä markkinaoikeudelle. Asiassa olisi kohtuutonta, jos valittaja joutuisi vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan, kun otetaan huomioon, että oikeudenkäynti on aiheutunut hankintayksikön virheestä.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on antanut lisävastineen.

Markkinaoikeuden asia diaarinumero 2020/142

Valitus

Vaatimukset

Eurokangas Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintaoikaisupäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.102,50 eurolla lisättynä markkinaoikeuden oikeudenkäyntimaksua vastaavalla määrällä viivästyskorkoineen.

Perustelut

Tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan tarjoamat tuotteet eivät ole täyttäneet tarjouspyynnössä verhokankaille asetettuja vaatimuksia värinkestoluokan ja kankaan vähimmäisleveyden osalta. Voittaneen tarjoajan tarjoamat tietyt verhokankaat eivät ole tuote-esitteidensä tietojen perusteella olleet tarjouspyynnön mukaisia siltä osin kuin tarjouspyynnössä on edellytetty, että verhokankaan värinkestoluokka on 5–6 ja leveys vähintään 140 cm. Hankintayksiköllä olisi siten ollut velvollisuus sulkea kyseinen tarjous tarjouskilpailusta tarjouspyyntöä vastaamattomana.

Voittanut tarjoaja on verhokankaiden yleisten kriteerien osalta tarjouksessaan vakuuttanut, että sen tarjoamat verhokankaat täyttävät värinkestoluokkaa koskevan vaatimuksen. Voittaneen tarjoajan verhokankaita toimittavien kangastoimittajien internetsivuilta löytyvistä tuote-esitteistä käy kuitenkin ilmi, että tiettyjen tarjottujen kankaiden värinkestoluokka on 4–5. Kankaiden värinkestoluokka ei siten ole vastannut tarjouspyynnön vaatimusta. Kyseinen vaatimus ei ole täyttynyt myöskään voittaneen tarjoajan hankintayksikölle toimittaman testausraportin keskiarvolukeman 5 perusteella. Keskiarvolukema ei vastaa tarjouspyynnössä asetettua vähimmäisvaatimusta värinkestoluokasta 5–6.

Verhokankaiden vähimmäisleveyden osalta voittanut tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut erään kankaan leveydeksi 140 cm. Kyseistä kangasta myyvän kangastoimittajan internetsivujen tuote-esitteen tietojen mukaan kankaan leveys on kuitenkin tarjouksen ilmoituksesta poiketen 138 cm. Hankintaoikaisupäätökseen kirjattu tieto, jonka mukaan voittaneen tarjoajan tarjoamaa kangasta voitaisiin toimittaa 145 cm leveänä, merkitsee, että yhtiö on vaihtanut tarjouksessaan tarjoamansa kankaan toiseen kankaaseen tarjousten jättämiselle asetetun määräajan päättymisen jälkeen.

Tarjouskilpailussa ei ole annettu yhtään tarjouspyynnön mukaista tarjousta. Hankinta on tästä syystä kilpailutettava osa-alueen 1 osalta uudelleen.

Uusi tarjouskilpailu on järjestettävä myös siitä syystä, että hankintayksikkö on menetellyt hankinnan kohteen määrittelemisessä virheellisesti. Tarjouspyynnössä on ilmoitettu osa-alueen 1 osalta ainoastaan ennakoitu kokonaisarvo, eikä hankintayksikkö ole esittänyt yksittäisten palveluiden taikka kankaiden tilausmääristä tai arvosta tarkempaa arviota. Edellä esitetyn johdosta ja koska tarjousten vertailu on suoritettu osa-alueen 1 osalta siten, että palvelujen tuntihinnat ja kankaiden yksikköhinnat on laskettu yhteen, tarjoajien on ollut mahdotonta saada käsitystä osa-alueeseen 1 kuuluvien tavaroiden ja palveluiden tilausmääristä.

Vastine

Vaatimukset

Vantaan kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.500 eurolla viivästyskorkoineen.

Perustelut

Voittaneen tarjoajan tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön vastainen. Tarjotun kankaan yksittäisten värisävyjen valonkestoarvojen keskiarvolukema 5 on täyttänyt tarjouspyynnössä asetetun vaatimuksen värinkestoluokasta 5–6. Voittanut tarjoaja on ilmoittanut alkuperäisessä tarjouksessaan tarjoamansa kankaan leveydeksi 140 cm, joka on ollut tarjouspyynnössä edellytetty vähimmäisleveys.

Koska valittaja on alkuperäisen hankintapäätöksen jälkeen nostanut esille kysymyksen siitä, ovatko voittaneen tarjoajan tarjoamat kankaat täyttäneet edellä mainittuja vaatimuksia, hankintayksikkö on pyytänyt 17.2.2020 sähköpostitse voittaneelta tarjoajalta tästä selvitystä. Vaikka hankintaoikaisupäätöksessä 24.3.2020 on käytetty tästä menettelystä termiä "täsmentäminen", kysymys on ollut voittaneelle tarjoajalle lähetetystä selvityspyynnöstä, jossa ei ole esitetty annettavan selvityksen sisällölle tai laadulle mitään ohjeita tai vaatimuksia. Voittanut tarjoaja on lähettänyt hankintayksikölle selvityksenä kankaiden testausraportit, joista on ilmennyt edellä mainittujen vaatimusten täyttyminen. Kysymys ei ole ollut kielletystä tarjouksen jälkikäteisestä parantamisesta taikka tarjouspyynnön vastaisen tarjouksen korjaamisesta tarjouspyynnön mukaiseksi. Hankintayksikkö ei siten ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti valitessaan voittaneen tarjoajan tarjouksen.

Kankaiden valonkeston osalta kangasvalmistajilla on erilaisia tapoja ilmoittaa kankaan valonkesto. Sellaisen kankaan, joka sisältää useita eri värisävyjä, valonkesto voidaan ilmoittaa myös kaikkien yksittäisten valonkestoarvojen keskiarvona. Voittaneen tarjoajan esittämän selvityksen mukaan sen tarjoaman Dimout-kankaan eri värien valonkestoarvojen keskiarvo on ollut 5, vaikka jonkun yksittäisen värin valonkestoarvo on ollutkin alle 5. Hankintayksiköllä on ollut oikeus hyväksyä voittaneen tarjoajan tarjous tältä osin.

Hankinnassa on valittu puitejärjestelyyn yksi toimittaja, joten tarjoajan kannalta on ollut riittävää, että se on tiennyt kyseessä olevan hankinnan osa-alueen sopimuskauden ennakoidun arvon. Lisäksi kaikki hankintayksikön kuntakonserniin kuuluvat tahot on yksilöity selkeästi tarjouspyynnössä. Hankinnan kohde on määritelty tarjouspyynnössä selkeästi ja tarjoajat ovat voineet antaa sen perusteella yhteismitalliset ja vertailukelpoiset tarjoukset.

Lisäksi valittajan tarjous on joka tapauksessa suljettu tarjouskilpailusta, koska valittajan tarjoamat tuotteet ovat osittain olleet tarjouspyynnön vastaisia. Valittajan tarjouksen menestyksettömyys ei siten ole johtunut hankinnan kohteen väitetystä puutteellisesta määrittelystä taikka siitä, että valittaja ei olisi kyennyt hinnoittelemaan tarjoustaan.

Markkinaoikeudella ei ole toimivaltaa määrätä hankintayksikköä kilpailuttamaan hankintaa uudelleen, mikäli se kumoaa hankintapäätöksen.

Kuultavan lausunto

Oy Vallila Contract Ab ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikkö on menetellyt tarjoajille esittämiensä tarjousten täsmennyspyyntöjen osalta tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimuksen vastaisesti, koska tarjoajilta ei ole pyydetty täsmennyksiä samalla tavalla.

Voittaneelle tarjoajalle esitetyssä täsmennyspyynnössä on pyydetty yhtiötä tosiasiassa vain vahvistamaan tarjouksensa tarjouspyynnön mukaisuus. Vastaavasti valittajan kohdalla on pyydetty ensin 4.3.2020 päivätyssä täsmennyspyynnössä valittajaa toimittamaan hankintayksikölle kankaan tuotetiedot tuotekortilla tai toimittamalla linkki valmistajan sivuille ja 6.3.2020 päivätyssä lisätäsmennyspyynnössä pyydetty valittajaa toimittamaan hankintayksikölle tuotetiedot, joista ilmenevät tarjouspyynnössä hankinnan kohteelle asetetut vähimmäisvaatimukset. Jos täsmennyspyyntö olisi esitetty kaikille tarjoajille samalla tavalla, hankintayksikkö olisi havainnut, että voittaneen tarjoajan tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön mukainen.

Tarjoajat valitsevat kankaat tuotekortin tietojen perusteella. Hankintayksikkö ei ole menetellyt tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimuksen mukaisesti, kun se on hyväksynyt voittaneen tarjoajan tarjoaman kankaan, jonka tuotekortissa ilmoitettu valonkestoarvo on ollut 4–5, vaikka valonkestoraportin keskiarvo on ollut 5. Lisäksi voittanut tarjoaja ei ole edes toimittanut hankintayksikölle testausraporttia kaikista tarjoamiensa kankaiden värisävyistä.

Voittaneen tarjoajan hankintayksikölle toimittaman lisäselvityksen liitteenä olleessa tuotekortissa ei ole ollut mitään mainintaa valittajan 138 cm leveäksi yksilöimän kankaan leveydestä, joten hankintayksikkö ei ole voinut lisäselvityksenkään perusteella varmistua siitä, että tarjottu kangas täyttäisi hankintayksikön asettaman leveysvaatimuksen 140 cm.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Hankintamenettelyn kulusta

Tarjouspyynnöllä on pyydetty tarjouksia verhojen, verhotarvikkeiden, kankaiden ja tekstiilityön tarvikkeista Vantaan kaupungille sekä tarjouspyynnössä nimetyille yhtiöille. Tarjouspyyntö on jakaantunut kuuteen osa-alueeseen.

Vantaan kaupungin hankintajohtaja on 4.2.2020 tekemällään hankintapäätöksellä § 4 muun ohella valinnut hankinnan osa-alueen 1 osalta Oy Vallila Contract Ab:n tarjouksen.

Vantaan kaupungin hankintajohtaja on hankinnan osa-alueen 1 osalta 24.3.2020 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä § 18 tosiasiallisesti poistanut 4.2.2020 tekemänsä hankintapäätöksen osa-alueen 1 osalta sekä ratkaissut asian osa-alueen 1 osalta uudelleen muun ohella sulkemalla Eurokangas Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena ja valitsemalla Oy Vallila Contract Ab:n tarjouksen.

Markkinaoikeuden asia diaarinumero 2020/67

Valittajalla on valittaessaan hankintapäätöksestä 4.2.2020 markkinaoikeuteen ollut tarve saattaa asia markkinaoikeuden käsiteltäväksi ja saada asiassa perusteltu ratkaisu. Valituksen ollessa vireillä markkinaoikeudessa asiantila on kuitenkin muuttunut hankintayksikön tehtyä 24.3.2020 hankintaoikaisupäätöksen, jolla se on poistanut 4.2.2020 tekemänsä hankintapäätöksen valituksessa kysymyksessä olevan osa-alueen 1 osalta.

Aiemman hankintapäätöksen poistaminen osa-alueen 1 osalta on tarkoittanut sitä, ettei hankintaa enää toteuteta osa-alueen 1 osalta 4.2.2020 tehdyn hankintapäätöksen perusteella. Valittajalla ei siten ole enää oikeudellista tarvetta saada asiassa markkinaoikeuden perusteltua ratkaisua siitä, onko hankintayksikkö menetellyt 4.2.2020 tehdyn hankintapäätöksen osalta valittajan esittämin tavoin hankintasäännösten vastaisesti. Näin ollen lausuminen valittajan valituksesta markkinaoikeuden asiassa 2020/67 raukeaa pääasian osalta.

Markkinaoikeuden asia diaarinumero 2020/142

Kysymyksenasettelu ja sovellettavat oikeusohjeet

Asiassa on valittajan markkinaoikeudessa esittämän johdosta kysymys ensinnäkin siitä, onko hankintayksikkö määritellyt hankinta-asiakirjoissa hankinnan kohteen osa-alueen 1 osalta hankintasäännösten vastaisesti. Tämän jälkeen on tarvittaessa otettava kantaa siihen, onko hankintayksikkö menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se on hankintaoikaisupäätöksellään 24.3.2020 valinnut hankinnan osa-alueen 1 osalta Oy Vallila Contract Ab:n tarjouksen, joka valittajan esittämän mukaan on ollut tarjouspyynnön vastainen.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 42 §:n 1 momentin mukaan puitejärjestelyllä tarkoitetaan yhden tai useamman hankintayksikön ja yhden tai useamman toimittajan välistä sopimusta, jonka tarkoituksena on vahvistaa tietyn ajan kuluessa tehtäviä hankintasopimuksia koskevat hinnat ja suunnitellut määrät sekä muut ehdot. Pykälän 4 momentin mukaan puitejärjestelyyn perustuvat hankintasopimukset on tehtävä puitejärjestelyyn valittujen toimittajien ja sellaisten hankintayksiköiden kesken, jotka on selkeästi ilmaistu puitejärjestelyn kilpailutuksen hankinta-asiakirjoissa.

Hankintalain 67 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden liitteet on laadittava niin selviksi, että niiden perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta. Pykälän 2 momentin mukaan, jos tarjouksessa tai osallistumishakemuksessa olevat tiedot tai asiakirjat ovat puutteellisia tai virheellisiä taikka jotkut asiakirjat tai tiedot puuttuvat, hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään tietoja tai asiakirjoja hankintayksikön asettamassa määräajassa. Edellytyksenä on, että menettelyssä noudatetaan mainitun lain 3 §:ssä säädettyjä periaatteita.

Hankintalain 79 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan hankintayksikön on ennen tarjousten valintaa tarkistettava, että tarjous on hankintailmoituksessa ja hankinta-asiakirjoissa asetettujen vaatimusten, ehtojen ja perusteiden mukainen.

Asian arviointi

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikkö on menetellyt hankinnan kohteen määrittelemisessä hankintasäännösten vastaisesti siitä syystä, että tarjouspyynnössä on ilmoitettu osa-alueen 1 osalta ainoastaan ennakoitu kokonaisarvo, eikä hankintayksikkö ole esittänyt yksittäisten palveluiden taikka kankaiden tilausmääristä tai arvosta tarkempaa arviota.

Puitejärjestelynä toteutetussa hankinnassa on ollut tarjouspyynnön osa-alueen 1 osalta kysymys tarjouspyynnössä yksilöityjen verhojen, verhotarvikkeiden, sisustustekstiilien ja rullaverhojen toimittamisesta Vantaan kaupungille ja neljälle nimetylle yhtiölle.

Tarjouspyynnön kohdassa "Kuvaus hankinnasta" on muun ohella ilmoitettu, että hankinnan kohteena olevia verhoja, verhotarvikkeita, sisustustekstiilejä ja rullaverhoja hankitaan pääasiassa Vantaan kaupungin uusiin ja peruskorjattuihin kohteisiin sekä täydennyshankintana muihin kohteisiin sekä tilaajana olevien yhtiöiden määrittelemiin kohteisiin. Palveluna on ilmoitettu toteutettavan verhojen ja rullaverhojen suunnittelu, tarkistusmittaus, ompelu, valmistus ja asennus, joiden tuntihintaan on tullut sisältyä muun muassa matka-, päiväraha- ja ylityökorvaukset sekä muut mahdolliset työnantajakulut.

Tarjouspyynnössä on ilmoitettu osa-alueen 1 hankintojen ennakoiduksi arvonlisäverottomaksi kokonaisarvoksi 750.000 euroa.

Tarjouspyynnön kohdassa "Päätöksenteon perusteet" on osa-alueen 1 osalta todettu, että tarjousten vertailuperusteena on halvin hinta. Kohdassa on lisäksi todettu, että vertailussa käytettävien tuotteiden hinnat lasketaan yhteen ja halvimman kokonaishinnan tarjouksessaan antanut tarjoaja saa tarjousvertailussa 100 pistettä ja on tarjouskilpailun voittaja. Muiden tarjoajien pisteet suhteutetaan voittajan tarjoukseen. Kohdan mukaan verhojen hintoihin tulee sisältyä verhojen suunnittelu, tarkistusmittaus, ompelu ja ompelutarvikkeet sekä asentaminen.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on harkintavaltaa sen suhteen, miten se määrittelee tarjouspyynnössä hankinnan kohteen ja tarjouksen valintaan vaikuttavat seikat. Tarjouskilpailuun osallistuvien tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi hankinnan kohde ja tarjouksen valintaan vaikuttavat seikat on kuvattava tarjouspyynnössä sellaisella tarkkuudella, että tarjoajat tietävät jo tarjouksia laatiessaan, millä seikoilla on merkitystä tarjouskilpailua ratkaistaessa, ja että tarjouspyyntö tuottaa yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintayksikkö on ilmoittanut tarjouspyynnössä hankinnan osa-alueelle 1 ennakoimansa kokonaisarvon. Tarjouspyyntöasiakirjoissa on lisäksi kuvattu hankinnan kohteina olevien tavaroiden ja niiden käyttöön liittyvien palveluiden ominaisuudet sekä käyttökohteet. Vaikka tarjouspyynnön mukaan tarjousvertailussa tavaroiden ja palveluiden yksikköhinnat on otettu huomioon yhdistettyinä, ovat hankinnan kohteeksi ilmoitetut palvelut liittyneet siinä määrin tavaroiden käyttöön, ettei tavaroiden ja palveluiden keskinäinen suhde ole voinut muodostua tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella ammattimaisesti toimivalle tarjoajalle siten epäselväksi, että tarjouspyyntöasiakirjojen voitaisiin katsoa tältä osin olleen epäselvät. Markkinaoikeus toteaa, että tarjoajat ovat saaneet hankinnan laatuun nähden tarjouspyynnön perusteella hankinnan kohteesta riittävät tiedot yhteismitallisten ja vertailukelpoisten tarjousten tekemiseksi, vaikka tarjouspyynnössä ei ole esitetty arvioita yksittäisten palveluiden tai kankaiden tilausmääristä. Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö ei ole toiminut hankintasäännösten vastaisesti hankinnan kohteen määrittelemisessä.

Asiassa on edellä todettu huomioon ottaen otettava vielä kantaa voittaneen tarjoajan antaman tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuteen sekä hankintayksikön menettelyyn tarjousten täydennyttämisessä. Valittajan mukaan voittaneen tarjoajan tarjous ei ole täyttänyt tiettyjen kankaiden osalta tarjouspyynnössä verhokankaiden värinkestolle ja leveydelle asetettuja vaatimuksia. Valittaja on tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointiin liittyen lisäksi esittänyt, että hankintayksikkö on menetellyt tarjoajille esittämiensä tarjousten täsmennyspyyntöjen osalta tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vastaisesti.

Tarjouspyynnössä on osa-alueen 1 osalta muun ohella edellytetty, että "Verhokankaiden värinkesto on vähintään erittäin hyvä taso (5–6)" ja että tiettyjen verhokankaiden leveys on ollut vähintään 140 cm. Tarjoajien on tullut syöttää tarjouksiinsa muun ohella tarjoamiensa verhokankaiden merkki ja malli sekä ilmoittaa, täyttääkö tarjous mainitun värinkestoluokkaa koskeneen vaatimuksen.

Voittanut tarjoaja on edellä mainittuja vaatimuksia koskevilta osin vahvistanut tarjouksessaan kyllä-vastauksella tarjoamiensa verhokankaiden täyttävän tarjouspyynnössä asetetun värinkestovaatimuksen 5–6. Valittaja on esittänyt, että eräs voittaneen tarjoajan tarjoama kangas ei ole täyttänyt vähimmäisvaatimukseksi esitettyä 140 cm leveysvaatimusta ja että kaksi voittaneen tarjoajan tarjoamaa kangasta eivät ole täyttäneet värinkestovaatimusta kyseisten kankaiden valmistajien tuote-esitteissään esittämien tietojen perusteella.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan hankintayksikkö on hankintapäätöksen 4.2.2020 jälkeen selvittänyt tarjoajilta niiden tarjoamien tuotteiden tarjouspyynnön mukaisuutta sekä tarkastanut tarjoukset ja tarjotut tuotteet uudestaan. Hankintayksikkö on voittaneelle tarjoajalle 17.2.2020 toimittamassaan viestissä ilmoittanut saaneensa ilmoituksen siitä, että voittaneen tarjoajan tuotteet eivät täyttäisi tarjouspyynnön vaatimuksia kolmen viestissä yksilöidyn verhokankaan osalta. Valittaja on esittänyt, että hankintayksikkö on valittajalle 6.3.2020 toimittamassa täsmennyspyynnössä pyytänyt tältä tuotetietoja esimerkiksi kankaan leveydestä, painosta, materiaalikoostumuksesta ja sertifikaateista sekä valonkestosta. Hankintaoikaisupäätöksen 24.3.2020 mukaan hankintayksikkö on tarjousten uudelleenarvioinnin jälkeen todennut valittajan ja 4.2.2020 päivätyn alkuperäisen hankintapäätöksen perusteella tarjousten vertailussa toiseksi sijoittuneen tarjoajan tarjoukset tarjouspyynnön vastaisiksi. Hankintaoikaisupäätöksessä on valituksi tulleen voittaneen tarjoajan tarjouksen osalta todettu, että tarjous on saatujen tuotetietojen täsmennysten jälkeen todettu tarjouspyynnön mukaiseksi.

Voittanut tarjoaja on ilmoittanut hankintaoikaisupäätöksessä mainitussa täsmennyksessään tarjouksensa tarjouspyynnön mukaisuudesta hankintayksikölle lisäselvityksenään seuraavaa:

"ohessa lisäselvityksenä:

- testiraportti valonkestosta kangas Edmund Bell Zanzibar, väri Ecru, joka saa arvoksi 5, voin pyytää muista väreistä testiraportteja tarvittaessa.
- testiraportti valonkestosta kangas Delius Dimout 300, useat värisävyt saavat arvoksi 5-6
- tuotekortti Delius Tiba, kankaan leveys 145 cm."

Markkinaoikeus toteaa, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tarjoaja vastaa tarjouksensa sisällöstä ja tarjouksia arvioidaan ainoastaan niistä ilmenevien tietojen perusteella. Hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti oikeus luottaa tarjouksessa ilmoitettuihin tietoihin, ellei sillä ole perusteltua syytä muuta epäillä. Asiassa esitetyn perusteella hankintayksikkö on sinänsä voinut alkuperäistä hankintapäätöstä tehdessään pitää voittaneen tarjoajan tarjousta siinä esitetyn perusteella tarjouspyynnön mukaisena. Voittaneen tarjoajan tarjouspyynnön mukaisuudesta esitettyjen epäilyjen jälkeen hankintayksikön on tarjoajien antamien tarjousten tarjouspyynnön mukaisuutta uudelleenarvioidessaan tullut kuitenkin noudattaa tarjoajien yhdenvertaisen kohtelun periaatetta ja edellyttää kaikilta tarjoajilta samalla tavalla lisäselvityksiä tarjouksiensa tarjouspyynnön mukaisuuden osoittamiseksi.

Edellä kuvatun mukaisesti hankintayksikkö on edellyttänyt valittajalta voittaneeseen tarjoajaan nähden laajemmin lisäselvityksiä tarjottujen tuotteiden tarjouspyynnön mukaisuudesta ja lisäksi hankintayksikkö on hyväksynyt voittaneen tarjoajan osalta lisäselvityksenä sen ilmoituksen tietyn kankaan leveydestä ilman tätä tukevaa muuta selvitystä. Markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikön menettelyä lisäselvitysten pyytämisessä ja niiden hyväksymisessä voida tältä osin pitää tasapuolisena tai syrjimättömänä.

Voittaneen tarjoajan hankintayksikölle toimittamista lisäselvityksen liitteistä ei ole käynyt ilmi, että kaikkien sen tarjoamien verhokankaiden värinkesto olisi tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla ollut vähintään tasolla 5–6, vaikka voittanut tarjoaja on näin lisäselvityksessään esittänyt. Voittaneen tarjoajan toimittaman liitteen perusteella erään kankaan tiettyjen värisävyjen värinkesto on ollut alle 5, vaikka kaikkien värisävyjen värinkeston keskiarvo on voinut tietyllä laskutavalla olla 5. Markkinaoikeus toteaa, että mainittu värinkestoa koskeva vaatimus on asetettu tarjouspyynnössä siten, että kaikkien tarjottujen kankaiden värinkeston on ollut oltava vähintään vaaditulla "erittäin hyvällä tasolla 5–6".

Lisäksi markkinaoikeus toteaa valittajan yksilöimän vähimmäisvaatimusta kapeammaksi väitetyn kankaan osalta, että voittaneen tarjoajan hankintayksikölle toimittamassa tuotekortissa ei ole mainittu mitään kyseisen verhokankaan leveydestä. Ainoa kyseisen kankaan leveyteen liittyvä voittaneen tarjoajan toimittama selvitys on ollut sen oma ilmoitus. Näin ollen voittaneen tarjoajan hankintayksikölle toimittama lisäselvitys ei ole myöskään luotettavasti osoittanut sen tarjoamien verhokankaiden olevan leveydeltään vähimmäisvaatimuksen mukaisia.

Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö ei ole toiminut hankintasäännösten mukaisesti tarjouksien tarjouspyynnön mukaisuutta selvittäessään taikka arvioidessaan voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuutta.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu. Näin ollen Vantaan kaupungin hankintajohtajan hankintaoikaisupäätös 24.3.2020 § 18 voidaan hankintalain 154 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano kieltää. Kun otetaan huomioon, että valittajan on katsottava valittaneen mainitusta hankintaoikaisupäätöksestä markkinaoikeuteen vain siltä osin kuin asia on ratkaistu uudelleen valitsemalla Oy Vallila Contract Ab:n tarjous, hankintaoikaisupäätös 24.3.2020 § 18 on kumottava ja sen täytäntöönpano on kiellettävä voittaneen tarjoajan tarjouksen valitsemisen osalta.

Hankintalain 161 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeus voi asettaa kiellon tai velvoitteen noudattamisen tehosteeksi uhkasakon.

Hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata siten, että hankintayksikkö selvittää ja arvioi tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden uudelleen sekä tekee uuden perustellun hankintapäätöksen.

Mikäli Vantaan kaupunki aikoo edelleen toteuttaa verhojen, verhotarvikkeiden, kankaiden ja tekstiilityön tarvikkeiden tavarahankinnan hankinnan osa-alueen 1 osalta kysymyksessä olevan tarjouskilpailun perusteella, sen on selvitettävä ja arvioitava tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus uudelleen sekä tehtävä uusi perusteltu hankintapäätös ottaen huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muutoin, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95–101 §:ssä säädetään, ei kuitenkaan viimeksi mainitun lain 95 §:n 3 momenttia.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95 §:n 1 momentin mukaan oikeudenkäynnin osapuoli on velvollinen korvaamaan toisen osapuolen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan. Pykälän 2 momentin mukaan korvausvelvollisuuden kohtuullisuutta arvioitaessa voidaan lisäksi ottaa huomioon asian oikeudellinen epäselvyys, osapuolten toiminta ja asian merkitys asianosaiselle.

Hankintayksikön hankintasäännösten vastainen toiminta huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Ottaen huomioon, että asioissa tulee perittäväksi ainoastaan yksi 2.050 euron määräinen oikeudenkäyntimaksu, että asioissa on ollut kysymys samasta hankinnasta ja että valittaja on vedonnut asioissa keskeisesti samoihin seikkoihin, markkinaoikeus arvioi oikeudenkäyntikulujen kohtuulliseksi määräksi niissä yhteensä 6.000 euroa.

Lopputulos

Valituksesta lausuminen raukeaa pääasian osalta asiassa diaarinumero 2020/67.

Markkinaoikeus kumoaa Vantaan kaupungin hankintajohtajan hankintaoikaisupäätöksen 24.3.2020 § 18 siltä osin kuin päätöksessä on valittu Oy Vallila Contract Ab:n tarjous verhoja, verhotarvikkeita, sisustustekstiilejä ja rullaverhoja koskevan osa-alueen 1 osalta. Markkinaoikeus kieltää Vantaan kaupunkia osa-alueen 1 osalta tekemästä hankintasopimusta kyseisen päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön nyt asetetun 75.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa Vantaan kaupungin korvaamaan Eurokangas Oy:n oikeudenkäyntikulut asioissa diaarinumerot 2020/67 ja 2020/142 yhteensä 6.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Vantaan kaupungin vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Petri Rinkinen, Pasi Yli-Ikkelä ja Markus Ukkola.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta

 
Julkaistu 29.6.2020