MAO:287/20

Janakkalan kunta - jätekuljetukset

Julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta

Diaarinumero: 2019/352
Antopäivä: 18.6.2020

Asian tausta

Janakkalan kunta (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 26.6.2019 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Janakkalan kunnan jätekuljetusten hankinnasta 60 kuukauden sopimuskaudelle sekä 24 kuukauden optiokaudelle.

Janakkalan kunnan tekninen lautakunta on 15.10.2019 tekemällään hankintapäätöksellä § 187 sulkenut A:n, Janakkalan Jätteenkuljetus -nimisen toiminimen haltijana, tarjouskilpailusta ja valinnut Urbaser Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut noin 1.300.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

A, Janakkalan Jätteenkuljetus -nimisen toiminimen haltijana on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan valittajan arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.500 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Valittaja on virheellisesti suljettu tarjouskilpailusta.

Hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti ensinnäkin luottoluokitusta koskevan soveltuvuusvaatimuksen asettamisen osalta. Asettaessaan tarjoajille vaatimuksen AA-luottoluokituksesta hankintayksikkö on käytännössä estänyt yksityisen elinkeinonharjoittajan osallistumisen tarjouskilpailuun, koska yksityinen elinkeinonharjoittaja ei voi luottoluokittaja Suomen Asiakastieto Oy:n puutteellisten toimintaedellytysten vuoksi saada asianmukaista luottoluokitusta.

Lisäksi hankintayksikkö on perustanut luottoluokitusta koskevan arviointinsa Janakkalan Jätteenkuljetus -nimisen toiminimen luottotietoihin, kun sen olisi pitänyt perustaa tietonsa A-nimisen henkilön luottotietoihin. Hankintayksikössä hankintapäätöksen tekemiseen osallistuneiden henkilöiden tiedossa on ollut, että A:lla ei ole koskaan ollut tosiasiallisesti velkoja perittävänä tai varsinaisia luottohäiriöitä.

Vielä hankintapäätöksen tehnyt Janakkalan kunnan tekninen lautakunta on menetellyt virheellisesti siinä, kun se on jättänyt käsittelemättä sille tehdyn esityksen puitejärjestelymallin käyttämisestä.

Vastine

Vaatimukset

Janakkalan kunta on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 9.240,85 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassa virheellisesti.

Hankintayksikkö on asettaessaan soveltuvuusvaatimuksia ottanut huomioon jätekuljetusten hankinnan arvon sekä muut hankinnan laajuuteen ja toteuttamiseen liittyvät seikat. Näin ollen se on voinut tarjoajan hankinnan toteuttamiseen liittyvien taloudellisten edellytysten osalta vaatia, että tarjoajan taloudellinen tilanne vähintään vastaa Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa tasoa hyvä AA.

Hankintayksikkö on tarjousten avaamisen jälkeen pyytänyt valittajaa toimittamaan selvityksen siitä, että valittaja täyttää soveltuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset. Valittaja on selvityksenä esittänyt Janakkalan Jätteenkuljetusta koskevan Suomen Asiakastieto Oy:n tuottaman Rating Alfa -raportin, jonka mukaan valittajan luottoluokitus on välttävä B. Valittaja ei siten ole täyttänyt tältä osin asetettua tarjoajan soveltuvuuden vähimmäisvaatimusta. Valittajan tarjouksessa tarjouksen lähettäjäksi on nimetty Janakkalan Jätteenkuljetus ja myös valittajan täyttämässä tarjoajan kelpoisuusselvityksessä eli yhteisessä eurooppalaisessa hankinta-asiakirjassa (ESPD) tarjoajaksi on ilmoitettu Janakkalan Jätteenkuljetus. Valittaja ei ole esittänyt sellaista, jonka nojalla tarjouksen antajaksi tulisi katsoa jokin muu taho.

Hankintayksikkö ei ole menetellyt virheellisesti myöskään valitessaan kilpailutusmenettelyn. Hankintayksikön harkintavallassa on ollut se, minkälaista menettelyä se on halunnut käyttää hankinnan kilpailuttamisessa. Hankintayksikkö on harkintavaltansa puitteissa valinnut sille sopivan menettelyn.

Kuultavan lausunto

Kuultava Urbaser Oy ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

Vastaselitys

Valittaja on muun ohella esittänyt, että hankintapäätöksiä tehneiden luottamushenkilöiden tiedossa on ollut valittajan hyvä taloudellinen tilanne ja että valittaja on tällä tavalla muutoin osoittanut taloudellisen tilanteensa sekä kykynsä toteuttaa hankinta. Valittaja on lisäksi esittänyt, että Suomen Asiakastieto Oy ei ole kyennyt hallussaan olevan aineiston perusteella antamaan asianmukaista ja oikeaa luottoluokituslausuntoa yksityisen elinkeinonharjoittajan, kuten A:n, Janakkalan Jätteenkuljetus -nimisen toiminimen haltijana, osalta. Asetettu soveltuvuusvaatimus on tältä osin ollut syrjivä.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on toimittanut lisäkirjelmän.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 26 §:n 2 momentin mukaan vähintään EU-kynnysarvojen suuruisiin hankintoihin sovelletaan, mitä lain 1–10 ja 14–16 luvussa säädetään hankintasopimuksista. Vähintään EU-kynnysarvon suuruisissa hankinnoissa on noudatettava jotain lain 5 luvussa tarkoitettua menettelyä.

Hankintalain II osassa ei ole säädetty lain 5 luvun menettelyjen etusijajärjestyksestä. Avoimesta menettelystä on säädetty hankintalain 32 §:ssä ja puitejärjestelystä 42 sekä 43 §:ssä. Edellä mainituissa pykälissä ei ole asetettu kyseisille menettelyille käyttöedellytyksiä.

Hankintalain 83 §:n mukaan hankintayksikkö voi asettaa ehdokkaiden tai tarjoajien rekisteröitymistä, taloudellista ja rahoituksellista tilannetta sekä teknistä ja ammatillista pätevyyttä koskevia lain 84–86 §:ssä tarkoitettuja vaatimuksia. Vaatimuksista on ilmoitettava hankintailmoituksessa. Vaatimusten tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja ne on suhteutettava hankinnan luonteeseen, käyttötarkoitukseen ja laajuuteen. Vaatimuksilla tulee voida asianmukaisesti varmistaa, että ehdokkaalla tai tarjoajalla on oikeus harjoittaa ammattitoimintaa ja että sillä on riittävät taloudelliset ja rahoitusta koskevat voimavarat sekä tekniset ja ammatilliset valmiudet toteuttaa kyseessä oleva hankintasopimus. Ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta.

Hankintalain 85 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia, joilla varmistetaan, että ehdokkailla ja tarjoajilla on hankintasopimuksen toteuttamiseen tarvittavat taloudelliset ja rahoitusta koskevat voimavarat.

Hankintalain 88 §:n 1 momentin mukaan ennen hankintasopimuksen tekemistä hankintayksikön on vaadittava valittua tarjoajaa toimittamaan ajantasaiset todistukset ja selvitykset sen tutkimiseksi, koskeeko sitä 80 §:ssä tarkoitettu pakollinen poissulkemisperuste ja täyttyvätkö hankintayksikön asettamat 83 §:ssä tarkoitetut soveltuvuusvaatimukset.

Hankintalain 88 §:n 6 momentin mukaan näyttö ehdokkaan tai tarjoajan taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta voidaan antaa yhdellä tai useammalla lain liitteessä D luetellulla asiakirjalla. Jos ehdokas tai tarjoaja ei hyväksyttävästä syystä voi toimittaa hankintayksikölle sen pyytämiä asiakirjoja, se saa osoittaa taloudellisen ja rahoituksellisen tilanteensa jollakin muulla hankintayksikön hyväksymällä asiakirjalla.

Hankintalain 88 §:n 6 momentin esitöissä (HE 108/2016 vp s. 196) on todettu, että momentissa tarkoitettuja selvityksiä ovat esimerkiksi luottolaitosten lausunnot luottokelpoisuudesta, tieto asianmukaisesta vastuuvakuutuksesta, yrityksen tilinpäätöstiedot tai liikevaihtoa koskevat tiedot. Taloudellista ja rahoituksellista tilannetta koskevia selvityksiä voivat olla myös yrityksen riskiluokkaa koskevat selvitykset.

Hankintalain 74 §:n 2 momentin mukaan, jos tarjouksessa tai osallistumishakemuksessa olevat tiedot tai asiakirjat ovat puutteellisia tai virheellisiä taikka jotkut asiakirjat tai tiedot puuttuvat, hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään tietoja tai asiakirjoja hankintayksikön asettamassa määräajassa. Edellytyksenä on, että menettelyssä noudatetaan lain 3 §:ssä säädettyjä periaatteita.

Hankintalain 74 §:n 2 momentin esitöiden (HE 108/2016 vp s. 174) mukaan soveltuvuuteen liittyvien asiakirjojen täydentämiseen ja täsmentämiseen sovelletaan samoja periaatteita kuin tarjouksiin. Siten tarjoajien ei ole sallittua tehdä olennaisia muutoksia toimittamiinsa tietoihin ja asiakirjoihin. Esitöissä (HE 108/2016 vp s. 174) on lisäksi todettu, että hankintayksiköllä on harkintavaltaa siitä pyytääkö se ehdokkaita tai tarjoajia täsmentämään tai täydentämään asiakirjoja. Hankintayksiköllä ei sitä vastoin ole velvollisuutta antaa ehdokkaille tai tarjoajille oikeutta täsmentää tai täydentää tarjouksia tai osallistumishakemuksia eikä tarjoajalla ole oikeutta vaatia lisäaikaa ja mahdollisuutta tarjouksen loppuunsaattamiseksi hankinta-asiakirjojen vaatimalle tasolle.

Hankintamenettelystä

Hankintayksikkö on ilmoittanut 26.6.2019 julkaistulla hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Janakkalan kunnan jätekuljetusten hankinnasta 60 kuukauden sopimuskaudeksi. Menettelyn perusteella on ilmoitettu valittavan yksi sopimustoimittaja.

Tarjouspyynnön kohdassa "Muut ehdot" on todettu seuraavaa:

"Tarjoajan soveltuvuuden arvioinnin periaatteet:

Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyyntöasiakirjoissa ilmoitetut soveltuvuusvaatimukset sekä hankintalain mukaiset pakolliset ja harkinnanvaraiset soveltuvuusehdot. Mikäli tarjoaja tai sen alihankkija ei ole suomalainen yhteisö, dokumenttien ja asiakirjojen tulee olla yhteisön sijoittumismaan mukaiset. Tällöin dokumentit ja asiakirjat on käännettävä suomeksi virallisen kääntäjän toimesta.

Vaadittavat kirjalliset selvitykset ja dokumentit pyydetään osakokonaisuuksittain tarjouskilpailussa kolmelta alustavasti parhaimman tarjouksen tehneeltä tarjoajalta viimeistään ennen hankintasopimuksen tekemistä. Vastatessaan ’Kyllä’ kelpoisuusvaatimusten kohtiin, tarjoaja takaa, että vaaditut asiat on hoidettu lain ja vaatimusten mukaan, ja että tarjoajalta löytyy tarvittavat dokumentit ja selvitykset tämän todistamiseksi. Tarjous hylätään, mikäli tarjoaja ei pyydettäessä toimita vaadittuja asiakirjoja ja dokumentteja hankintayksikön antamassa määräajassa: Rikosrekisteriotteet on toimitettava viimeistään 12 vuorokauden kuluttua pyynnöstä. Muut dokumentit on toimitettava viimeistään 7 vuorokauden kuluttua pyynnöstä. Todistukset, selvitykset, otteet ja rekisterit eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia tarjouksen jättöhetkestä laskien lukuun ottamatta rikosrekisteriotteita, jotka voivat olla korkeintaan 12 kuukautta vanhat. Kaikkien dokumenttien tulee olla voimassa olevia tarjouksen jättöhetkellä."

Tarjouspyynnön kyseisen kohdan taulukon mukaan:

"Tarjoajan taloudellisen tilanteen on oltava riittävällä tasolla hankinnan kokoon ja laatuun nähden. Taloudellisen tilanteen on oltava sellainen, että se vastaa Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa vähintään tasoa hyvä AA. Hankintayksiköllä on oikeus sulkea tarjouskilpailusta sellaiset tarjoajat, joiden luottoluokitus alittaa vastaavan tason kuin Suomen Asiakastieto Oy:n hyvä AA.

Tarjoajan on pyydettäessä toimitettava Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa -raportti tai muu vastaava yleisesti hyväksytty luottokelpoisuus- ja talousraportti koskien tarjoajayhteisöä. Raportilta on yksiselitteisesti käytävä ilmi tarjoajayhteisön luottoluokitus. Maksuhäiriöt tai konkurssihakemukset oikeuttavat sulkemaan tarjoajan pois tarjouskilpailusta."

Valittajan tarjouksen, jossa tarjouksen lähettäjäksi on ilmoitettu "Janakkalan Jätteenkuljetus" ja jossa on yksilöity sen Y-tunnus, kohdassa "Yhteiskunnalliset ja taloudelliset velvoitteet sekä rekistereihin kuuluminen" on ilmoitettu vastaukseksi "Kyllä" edellä kuvattuun taloudellista tilannetta koskevaan vaatimukseen.

Hankintayksikkö on tarjoukset saatuaan todennut valittajan tarjouksen olleen halvin, jolloin se on pyytänyt valittajaa toimittamaan tarjouspyynnön mukaiset selvitykset soveltuvuusvaatimusten täyttymisestä. Valittaja on toimittanut hankintayksikölle selvityksenä taloudellisesta tilanteesta Suomen Asiakastieto Oy:n tuottaman Rating Alfa -raportin, jonka mukaan elinkeinonharjoittajan "Janakkalan Jätteenkuljetus" luottoluokitus on ollut välttävä B. Raportissa elinkeinonharjoittaja on yksilöity Y-tunnuksella, joka on vastannut valittajan tarjouksessaan esittämää Y-tunnusta.

Hankintayksikkö on 15.10.2019 tekemällään hankintapäätöksellä § 187 sulkenut valittajan tarjouskilpailusta perusteella, että valittaja ei ole täyttänyt tarjouspyynnössä asetettuja tarjoajan soveltuvuuden vähimmäisvaatimuksia. Hankintayksikkö on valinnut Urbaser Oy:n tarjouksen.

Asian arviointi

Valittajan on ensinnäkin katsottava esittäneen, että hankintayksikön olisi tullut toteuttaa hankinta puitejärjestelynä. Hankintayksikön mukaan se on sille menettelyn valinnan osalta kuuluvaa harkintavaltaa käyttäen päättänyt toteuttaa menettelyn tehdyllä tavalla.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintalain 26 §:n 2 momentin mukaan hankintayksiköllä on harkintavaltaa lain 5 luvussa tarkoitettujen menettelyjen valinnassa 5 luvun menettelysäännöksissä säädettyjen käyttöedellytysten puitteissa. Kyseessä oleva hankinta on toteutettu avoimella menettelyllä, jolle ei ole asetettu hankintalaissa käyttöedellytyksiä, eikä asiassa ole muutoinkaan ilmennyt seikkoja, joiden perusteella hankintayksikön voitaisiin katsoa toimineen menettelyn valinnan osalta syrjivällä tai osallistumisen estävällä tavalla. Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö ei siten ole toiminut valittajan väittäminen tavoin virheellisesti siinä, että se ei ole toteuttanut hankintaa puitejärjestelynä.

Valittajan mukaan hankintayksikkö on lisäksi menetellyt virheellisesti tarjoajan taloudelliseen asemaan liittyvää soveltuvuusvaatimusta asettaessaan ja sulkiessaan valittajan pois tarjouskilpailusta tällä perusteella. Hankintayksikkö on kiistänyt valittajan väitteet.

Hankintayksikkö on asettanut tarjouspyynnössä vaatimuksen, jonka mukaan tarjoajan taloudellisen tilanteen on tullut olla sellainen, että se on Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa -luokituksessa vähintään AA (hyvä). Selvityksenä taloudellisesta tilanteesta on voinut esittää Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa -raportin taikka muun vastaavan yleisesti hyväksytyn luottokelpoisuus- ja talousraportin.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjoajien soveltuvuutta koskevilla vaatimuksilla hankintayksikkö pyrkii varmistumaan toimittajan kyvystä toteuttaa hankinta. Hankintayksiköllä on harkintavaltaa sen suhteen, milloin se katsoo, että hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät edellytykset täyttyvät, kunhan menettely ei ole tarjoajia kohtaan syrjivää tai epätasapuolista eikä suhteellisuusperiaatteen tai avoimuusperiaatteen vastaista.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjoajan taloudellista tilannetta koskevan Suomen Asiakastieto Oy:n luottoluokitusraportin vaatiminen on liittynyt hankintayksikön arviointiin tarjoajan edellytyksistä toteuttaa hankinta ja kyse on siten ollut tarjoajan soveltuvuuden täyttymisen osoittamiselle asetetusta vaatimuksesta, jota ei sellaisenaan ole voitu pitää suhteettomana etenkään, kun tarjoajat ovat voineet esittää vaatimuksen täyttymisen myös muulla vastaavalla tavalla. Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö ei ole toiminut virheellisesti asettaessaan tarjoajan taloudellista tilannetta koskevan soveltuvuusvaatimuksen tarjouspyynnössä kuvatulla tavalla.

Asiassa on vielä kysymys siitä, onko hankintayksikkö voinut sulkea valittajan tarjouskilpailusta sillä perusteella, ettei valittaja ole tarjouksensa ja muun esittämänsä perusteella täyttänyt tarjoajan soveltuvuudelle asetettua luottoluokitusvaatimusta.

Valittaja on tarjouksessaan ilmoittanut nimenomaisesti, että sen taloudellinen tilanne vastaa Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa vähintään tasoa hyvä AA. Valittaja on toimittanut hankintayksikön pyytämänä selvityksenä Suomen Asiakastieto Oy:n luottoluokitusraportin, jonka mukaan sen luottoluokitus on ollut B. Valittaja on yksilöity tarjouksessa sekä luottoluokitusraportissa toisiaan vastaavilla Y-tunnuksilla. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan valittaja ei ole toimittanut tarjouksensa mukana eikä myöhemminkään muuta vastaavaa taloudellista selvitystä, mikä olisi sinänsä ollut tarjouspyynnön mukaan sallittua.

Tarjoaja kantaa vastuun siitä, että sen tarjous on tarjouspyynnön sisällöltään selvinä pidettävien vaatimusten mukainen. Lisäksi tarjoaja kantaa vastuun siitä, että sen hankintayksikölle tarjouksen jättämisen jälkeen toimittamat selvitykset vastaavat tarjouksessa esitettyjä vakuutuksia soveltuvuusvaatimusten täyttymisestä. Markkinaoikeus toteaa, että valittajan itse toimittaman Suomen Asiakastieto Oy:n luottoluokitusraportin perusteella tarjouspyynnössä asetettu taloudellista tilannetta koskeva soveltuvuusvaatimus ei ole täyttynyt sen osalta. Hankintalain mukaisena selvityksenä ei voida tältä osin pitää hankintapäätöksen tekemiseen osallistuneilla lautakunnan jäsenillä mahdollisesti olevaa yleistä tietoa tarjoajana toimineen elinkeinonharjoittajan henkilökohtaisesta taloudellisesta tilanteesta. Kyse ei ole ollut myöskään hankintalain 88 §:n 8 momentissa tarkoitetuista tilanteista, jossa hankintayksikkö ei olisi saanut vaatia tarjoajaa toimittamaan näyttöä pykälän 1 momentissa mainittuihin tarkoituksiin taikka jossa hankintayksiköllä olisi ollut tarvittavat ajantasaiset asiakirjat jo hallussaan. Edelleen hankintayksiköllä ei voida katsoa hankintalain 3 §:n 1 momentissa tarkoitettujen periaatteiden tai lain 74 §:n 2 momentin nojalla olevan velvollisuutta pyytää tarjoajaa täydentämään tarjoajan toimittamia soveltuvuusselvityksiä.

Edellä mainituilla perusteilla markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on voinut sulkea valittajan tarjouskilpailusta, koska valittajan hankintayksikölle toimittaman selvityksen perusteella valittaja ei ole täyttänyt tarjouspyynnössä asetettua soveltuvuusvaatimusta tarjoajan taloudellisen tilanteen osalta.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin (1397/2016) mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa A:n korvaamaan Janakkalan kunnan oikeudenkäyntikulut 6.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Petri Rinkinen, Reima Jussila ja Markus Ukkola.

Huomaa

Päätöksestä on valitettu. Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta

 
Julkaistu 29.6.2020