MAO:281/20

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä - tulostuslaitteet

Julkinen hankinta - tarjouspyynnön epäselvyys - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2019/392
Antopäivä: 18.6.2020

Asian tausta

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 9.9.2019 julkaistulla EU-hankintailmoituksella sekä 12.9.2019 julkaistulla korjausilmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta tulostavien laitteiden ja niihin liittyvien palveluiden tavarahankinnasta 48 kuukauden sopimuskaudelle ja enintään kuudelle kuukauden optiokaudelle.

Koulutuskuntayhtymä Salpaus -kuntayhtymän yhtymähallitus on 18.11.2019 tekemällään hankintapäätöksellä § 187 sulkenut Canon Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta ja valinnut KYOCERA Document Solutions Finland Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 270.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Canon Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 5.502,50 eurolla oikeudenkäyntimaksun määrällä lisättynä viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjouspyynnössä on tulostinta g koskevissa pakollisissa vaatimuksissa ilmoitettu paperin syöttökapasiteetiksi vähintään 500 arkkia ja ristiriitaisesti valinnaisvarusteeksi vähintään 500 arkin lisäpaperikaukalo, joka on voinut olla myös sisäänrakennettu. Valittaja on tarjonnut laitetta, jossa on ollut 250 arkin normaali paperikaukalo ja 550 arkin lisäpaperikaukalo. Hankintayksikkö on jälkikäteen tulkinnut tarjouspyyntöä siten, että tarjouspyynnössä on edellytetty 1.000 arkin paperikapasiteettia. Hankintayksikkö on laskenut yhteen pakollisia ja valinnaisia varusteita tavalla, joka ei ole käynyt ilmi tarjouspyynnöstä. Muiden laitteiden osalta tarjouspyynnössä on viitattu paperikaukalon asemesta paperikapasiteettiin. Tarjouspyyntö on ollut epäselvä.

Hankintayksikkö on pyytänyt valittajalta selvitystä tarjotun laitteen paperikapasiteetista ja tuonut esiin, että laitteelta on edellytetty yhteensä 1.000 arkin paperikapasiteettia. Valittaja on muuttanut laitemallia vastaamaan kyseistä vaatimusta. Hankintayksikön mukaan tuotteen vaihtaminen ei ole ollut mahdollista täsmennysmenettelyssä. Valittaja ei ole parantanut tarjoustaan, vaan täsmentänyt sitä vastaamaan hankintayksikön esittämiä uusia vaatimuksia. Valittajan tarjouksen sulkeminen tarjouskilpailusta on siten johtunut tarjouspyynnön ristiriitaisuudesta ja epäselvyydestä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena on ollut halvin hinta. Hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti, kun se ei ole esittänyt perusteita halvimman hinnan käyttämiselle hankinta-asiakirjoissa tai hankintapäätöksessä.

Vastine

Vaatimukset

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 6.806,25 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjouspyynnössä tulostinta g koskevat vaatimukset on ilmoitettu liitteessä, jossa on määritelty laitteiden pakolliset vaatimukset. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena on ollut halvin hinta, joten vaatimuksia ei ole voinut sekoittaa vertailuperusteisiin. Tarjoajien on tullut käsittää, että lisäpaperikaukalo on ollut pakollinen vaatimus ja lisäpaperikaukalon valinnaisuus on tarkoittanut joko sisäänrakennettua tai lisävarusteena tarjottavaa paperikaukaloa. Näin ollen paperin syöttökapasiteetin on tullut olla vähintään 1.000 arkkia. Muut tarjoajat ovat ymmärtäneet tarjouspyynnön näin. Tarjouspyyntöä ei ole ollut perusteltua tulkita siten, että vain 500 arkin lisäpaperikaukalon sisältävä tulostuslaite olisi täyttänyt vaatimukset. Paperikaukalon koolla ja kaukaloiden lukumäärällä on ollut käytännössä olennainen merkitys.

Valittajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen, koska tarjotussa laitteessa on ollut vain 250 arkin normaali paperikaukalo ja 550 arkin lisäpaperikaukalo. Valittaja on pyrkinyt vaihtamaan tarjoamansa tuotteen ja parantamaan tarjoustaan hankintasäännösten vastaisella tavalla. Hankintayksikön on tullut sulkea valittajan tarjous tarjouskilpailusta.

Hankinta on ollut pääasialliselta kohteeltaan tavarahankinta. Tavarahankinnoissa halvimman hinnan käyttämistä kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena ei tarvitse perustella. Perusteluvelvollisuuden rikkominen ei muutoinkaan voisi johtaa hankintasäännöksissä säädettyjen seuraamusten määräämiseen.

Kuultavan lausunto

KYOCERA Document Solutions Finland Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.082,50 eurolla viivästyskorkoineen.

Tarjouspyyntö ei ole ollut epäselvä. Muut tarjoajat kuin valittaja ovat ymmärtäneet tarjouspyynnön samalla tavalla. Jokaisen vaatimuskohdan lopussa on todettu, että kysymys on pakollisesta vaatimuksesta, ja lisäpaperikaukalo on ollut pakollinen vaatimus. Valittaja on täsmennyksessään muuttanut tarjoamansa tulostinlaitteen toiseksi. Koska valittaja on muuttanut tarjousta, eikä valittajan alkuperäinen tarjous ole ollut tarjouspyynnön mukainen, valittajan tarjous on tullut sulkea tarjouskilpailusta. Hankinnan pääasiallisena kohteena on ollut tavarahankinta, joten halvimman hinnan käyttämistä kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena ei ole tarvinnut perustella.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että tarjouspyynnössä hankinnan kohteena oleville laitteille lisäpaperikapasiteetti tai lisäpaperikaukalo on määritelty eri tavoin. Valittajan tarjoaman laitteen 500 arkin lisäpaperikaukalo on täyttänyt tarjouspyynnön pakollisen vaatimuksen vähintään 500 arkin paperin syöttökapasiteetista.

Hankintayksikkö on pyytänyt valittajalta täsmennystä. Myös muilta tarjoajilta on mahdollisesti pyydetty täsmennyksiä. Tarjoajien tasavertaisen kohtelun varmentamiseksi markkinaoikeuden tulee arvioida täsmennyspyynnöt ja niihin annetut vastaukset.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on esittänyt muun ohella, että kaikki täsmennyspyynnöt vastauksineen on toimitettu markkinaoikeudelle vastineen yhteydessä.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 4 §:ssä on muun ohella määritelty, mitä kyseisessä laissa rakennusurakkasopimuksella (2 kohta), tavarahankintasopimuksella (3 kohta) ja palveluhankintasopimuksella (4 kohta) tarkoitetaan.

Hankintalain 7 §:n 1 momentin mukaan hankintaan, joka koskee kahta tai useampaa 4 §:n 2–4 kohdassa ja liitteessä E tarkoitettua hankintalajia, sovelletaan hankintasopimuksen pääasiallisen kohteen mukaan määräytyviä säännöksiä.

Hankintalain 67 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden liitteet on laadittava niin selviksi, että niiden perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta. Pykälän 2 momentin mukaan, jos tarjouksessa tai osallistumishakemuksessa olevat tiedot tai asiakirjat ovat puutteellisia tai virheellisiä taikka jotkut asiakirjat tai tiedot puuttuvat, hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään tietoja tai asiakirjoja hankintayksikön asettamassa määräajassa. Edellytyksenä on, että menettelyssä noudatetaan 3 §:ssä säädettyjä periaatteita.

Hankintalain 93 §:n 1 momentin mukaan tarjouksista on valittava kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on hankintayksikön kannalta hinnaltaan halvin, kustannuksiltaan edullisin tai hinta-laatusuhteeltaan paras. Jos hankintayksikkö käyttää muissa kuin tavarahankinnoissa kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena ainoastaan halvinta hintaa, sen on esitettävä tätä koskevat perustelut hankinta-asiakirjoissa, hankintapäätöksessä taikka hankintamenettelyä koskevassa erillisessä kertomuksessa.

Tarjouspyyntö

Hankintayksikkö on tarjouspyynnöllään pyytänyt tarjouksia muun ohella monitoimilaitteista ja tulostimista. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena on ollut halvin hinta.

Tarjouspyynnön kohdan "Hankinnan kohteen kriteerit" mukaan tarjoajan on tullut ladata tarjouksensa liitteeksi täytetty liite 4 laiteluokkien vaatimuksista Excel-tiedostona.

Tarjouspyynnön liitteen 4 "Selvitys: Laiteluokat vaatimukset" välilehdellä "Tulostinta g koskevat vaatimukset" väliotsikon "Pakolliset vaatimukset laitteelle" jälkeen on todettu paperikapasiteetin ja käsittelyn osalta muun ohella vaatimus "Paperin syöttökapasiteetti vähintään 500 arkkia ilman ohisyöttöä (A4 / 80g)" sekä kohdassa "Valinnaisvarusteet (Voivat olla myös vakiona/sisäänrakennettuna)" vaatimus "Lisäpaperikaukalo vähintään 500 arkkia (A4 / 80g)".

Kumpaankin edellä mainittuun kohtaan tarjoajan on tullut lomaketta täyttäessään valita kyllä tai ei. Kummassakin kohdassa on valintakohtaa seuraavassa sarakkeessa todettu "pakollinen vaatimus". Sen jälkeen, kun lomakkeella on valinnut kyllä, viimeisessä sarakkeessa oleva teksti "Vaatimus ei toteudu" on muuntunut muotoon "OK".

Asian arviointi

Valittaja on esittänyt, että tarjouspyyntö on ollut epäselvä. Tarjouspyynnössä on tulostinta g koskevissa pakollisissa vaatimuksissa ilmoitettu paperin syöttökapasiteetiksi vähintään 500 arkkia ilman ohisyöttöä ja ristiriitaisesti valinnaisvarusteena vähintään 500 arkin lisäpaperikaukalo, joka on voinut olla myös sisäänrakennettu. Valittajan mukaan hankintayksikkö on laskenut yhteen pakollisia ja valinnaisia varusteita tavalla, joka ei ole käynyt ilmi tarjouspyynnöstä.

Markkinaoikeus toteaa, että edellä selostetulla tavalla tarjouspyynnön liitteessä 4 on yksiselitteisellä tavalla todettu pakollisiksi vaatimuksiksi yhtäältä vähintään 500 arkin paperin syöttökapasiteetti ja toisaalta vähintään 500 arkin lisäpaperikaukalo, joka on voinut olla valinnaisvaruste tai sisäänrakennettu. Markkinaoikeus katsoo, että alalla toimivien elinkeinonharjoittajien on tullut tarjouspyynnön perusteella käsittää, että tarjottavassa laitteessa on tullut olla vähintään sisäänrakennettu 500 arkin paperikaukalo ja vähintään 500 arkin lisäpaperikaukalo. Tarjouspyyntöä ei ole pidettävä valittajan esittämin tavoin epäselvänä.

Tarjoaja kantaa vastuun siitä, että sen tarjous on tarjouspyynnön sisällöltään selvinä pidettävien vaatimusten mukainen. Sisällöltään tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen sulkeminen tarjouskilpailusta ei ole ainoastaan hankintayksikön oikeus, vaan hankintayksikkö on tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi velvollinen sulkemaan tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen tarjouskilpailusta silloin, kun tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun tarjousvertailussa.

Valittaja on tarjouksessaan tarjonnut laitetta, jonka sisäänrakennetun paperikaukalon kapasiteetti on ollut 250 paperiarkkia ja lisäkaukalon 500 paperiarkkia. Hankintayksikkö ei ole näin ollen menetellyt virheellisesti sulkiessaan valittajan tarjouspyynnön vastaisen tarjouksen tarjouskilpailusta.

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tarjoaja vastaa tarjouksensa sisällöstä ja tarjouksia arvioidaan ainoastaan niistä ilmenevien tietojen perusteella. Hankintayksiköllä on oikeus tarvittaessa varmistaa tarjoustietojen paikkansa pitävyys tarjoajalta. Vastaavasti tarjoaja kantaa vastuun siitä, että tarjouksessa on annettu kaikki tarjouspyynnön edellyttämät tiedot. Lähtökohtaisesti tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimus edellyttää, että hankintayksikkö perustaa hankintapäätöksensä tarjousaikana hankintamenettelyssä saamiinsa tietoihin.

Hankintayksikkö on varmistanut tarjoajilta tarjoustietojen paikkansa pitävyyttä täsmennyspyynnöiksi nimeämillään tiedusteluilla. Valittaja on esittänyt, että tarjoajien tasavertaisen kohtelun varmentamiseksi markkinaoikeuden tulee arvioida täsmennyspyynnöt ja niihin annetut vastaukset. Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksikön tarjoajille esittämät täsmennyspyynnöt ja sekä niihin saadut vastaukset on toimitettu markkinaoikeudelle ja ne ovat olleet valittajan saatavilla. Valittaja ei ole esittänyt, että hankintayksikkö olisi tarjouksia täsmennyttäessään toiminut epätasapuolisesti tai syrjivästi. Asiassa ei ole perusteita katsoa, että hankintayksikkö olisi menetellyt hankintasäännösten vastaisesti varmistaessaan tarjoustietojen paikkansa pitävyyttä tarjoajilta. Toisaalta hankintayksiköllä ei ole edellä esitetyn perusteella ollut oikeutta ottaa huomioon tarjousten vertailussa valittajan tarjousten määräajan päättymisen jälkeen tekemää tarjotun laitteen vaihtamista toiseen täsmennyspyyntöön antamassaan vastauksessa.

Valittajan mukaan hankintayksikkö on lisäksi menetellyt virheellisesti, kun se ei ole esittänyt perusteita halvimman hinnan käyttämiselle hankinta-asiakirjoissa tai hankintapäätöksessä.

Markkinaoikeus toteaa, että esitetyn selvityksen perusteella hankintasopimuksen pääasiallisena kohteena ovat olleet tavarat, joten hankintayksiköllä ei ole ollut hankintalain 93 §:n 1 momentin perusteella velvollisuutta perustella halvimman hinnan käyttämistä. Hankintayksikkö ei ole näin ollen menetellyt tältäkään osin valittajan esittämin tavoin virheellisesti.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Asiassa sovellettavan hankintalain 149 §:n 2 momentin (1397/2016) mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan ja jos kuultava joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden asian laatuun nähden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä sekä kuultavan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Canon Oy:n korvaamaan Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän oikeudenkäyntikulut 5.000 eurolla ja KYOCERA Document Solutions Finland Oy:n oikeudenkäyntikulut 1.082,50 eurolla, molemmat määrät viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Petri Rinkinen, Pasi Yli-Ikkelä ja Pekka Savola.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta

 
Julkaistu 29.6.2020