MAO:260/20

Jyväskylän kaupunki - työvoimakoulutukset

Julkinen hankinta - liitteen E mukainen palvelu - hankintailmoituksen virheellisyys

Diaarinumero: 2019/378
Antopäivä: 9.6.2020

Asian tausta

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 4.9.2019 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen liittyvää työvoimakoulutusta koskevasta palveluhankinnasta Jyväskylän alueelle keväästä 2020 alkavalle ajanjaksolle ja mahdolliselle optiokaudelle 1.1.2022–31.12.2023.

Jyväskylän kaupungin organisaatioon kuuluva kansalaisopisto on osallistunut hankintamenettelyyn antamalla tarjouksen.

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 11.11.2019 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Arffman Finland Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 870.000–1.740.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu eikä hankintaa ole muutoinkaan pantu täytäntöön.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Jyväskylän kaupunki on vaatinut ensisijaisesti, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen laadullisten vertailuperusteiden kohdan B alakohdan 6 osalta, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä tältä osin. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen kokonaisuudessaan, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.200 eurolla lisättynä oikeudenkäyntimaksun määrällä, viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on suorittanut tarjousten vertailun virheellisesti. Valittajan tarjouksen olisi tullut saada laadullisten vertailuperusteiden kohdan B "Opettajaresurssit" alakohdasta 6 yksi piste, mutta hankintayksikkö on jättänyt valittajan tarjouksen kyseisiltä osin ilman pisteitä. Valittajan tarjouksessa nimetyllä vastuuopettajalla on ollut tarjouspyynnössä kuvattua erityisosaamista, joka on liittynyt tarjottuun koulutukseen ja koulutusalaan. Valittajan hankintaoikaisuvaatimuksessa ja markkinaoikeudessa esittämissä lisätiedoissa ei ole ollut kyse tarjouksen parantamisesta vaan tarjouksessa annettujen tietojen täsmentämisestä.

Mikäli markkinaoikeus vastoin valittajan näkemystä katsoisi, ettei hankintayksiköllä ole velvollisuutta toteuttaa uutta tarjousvertailua valittajan esittämällä tavalla, tarjouspyyntö on katsottava epäselväksi. Tarjouspyynnön laadullisten vertailuperusteiden kohdan B alakohta 6 on jättänyt hankintayksikölle liian paljon harkintavaltaa tarjousten vertailussa. Hankintamenettelyn avoimuus ja tasapuolisuus edellyttävät, että tarjoajat tietävät jo tarjouksia laatiessaan, millä seikoilla on merkitystä hankintamenettelyä ratkaistaessa.

Hankintayksikkö on lisäksi laiminlyönyt hankintapäätöksensä perusteluvelvollisuuden. Hankintapäätöksestä ei ole riittävällä tavalla ilmennyt, mihin konkreettisiin tarjouksista ilmenneisiin seikkoihin tarjousten vertailu on vastuuopettajan erityisosaamisen osalta perustunut ja mihin tarjousten piste-erot ovat tältä osin perustuneet.

Vastine

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on esittänyt, ettei se ole menettelyt hankintasäännösten vastaisesti. Hankintayksikkö on hankintamenettelyssä noudattanut hankintalain 3 §:n yleisiä oikeusperiaatteita kuten tasapuolisuutta ja syrjimättömyyttä.

Hankintayksikkö on suorittanut tarjousten pisteytyksen laadullisten vertailuperusteiden kohdan B alakohdan 6 osalta oikein. Valittaja on tarjouksessaan ilmoittanut nimeämänsä vastuuopettajan yleisiin kielitutkintoihin liittyvän osaamisen sekä vertailuperusteen kohdan B alakohdassa 5 että alakohdassa 6. Vastuuopettajan yleisten kielitutkintojen Suomen kielen haastattelu- ja arviointikokemus on otettu huomioon tarjousvertailussa alakohdassa 5. Samaa asiaa ei ole voitu arvioida ja pisteyttää kahteen kertaan. Valittajan nimeämän vastuuopettajan roolia ei ole myöskään voitu pitää alakohdan 6 osalta edellytetyin tavoin keskeisenä ja merkittävänä.

Koska tarjousta ei saa tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi jälkikäteen enää täydentää ja parantaa, valittajan hankintaoikeusvaatimuksessa ilmoittamia tarkempia tietoja valittajan vastuuopettajan yleisiin kielitutkintoihin liittyvästä osaamisesta ei ole otettu huomioon myöskään hankintaoikaisupäätöksessä.

Laadullisten vertailuperusteiden kohdan B alakohdan 6 pisteytyksen edellytykset ovat olleet selvät. Tarjouspyynnössä on avattu ja ohjeistettu selvästi, ymmärrettävästi ja puolueettomasti käytetyt arviointiperusteet.

Hankintayksikkö on markkinaoikeuden vastinepyynnössä esittämän lisäkysymyksen johdosta esittänyt, että kyseessä on hankintalain liitteen E mukainen palveluhankinta.

Kuultavan lausunto

Arffman Finland Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.200 eurolla.

Kuultava on esittänyt, että valituksessa esitetty ei anna aihetta arvioida ja laatia uudelleen valittajan tarjouksen tarjousvertailussa saamia pisteitä. Samaa asiaa ei ole tarjouspyynnössä nimenomaisesti todetun mukaan voinut arvioida ja pisteyttää kahteen kertaan. Valittajan vasta markkinaoikeudessa toimittamia lisätietoja ei voida ottaa huomioon asian arvioinnissa.

Kyseessä oleva tarjouspyynnön alakohta 6 on ollut kattavasti yksilöity, ja siitä on ilmennyt selvästi ne edellytykset, joiden täyttyminen on johtanut pisteiden saamiseen.

Vastaselitys

Valittaja on antanut vastaselityksen.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Hankinnasta ilmoittaminen

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 4.9.2019 Hilma-tietokannassa julkaistun maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen liittyvää työvoimakoulutusta Jyväskylän alueella koskevan kansallisen hankintailmoituksen mukaan hankinnan pääasiallinen CPV koodi on ollut 80000000-4, Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut.

Hankintailmoituksen mukaan hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on ylittänyt julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (jäljempänä hankintalaki) 25 §:n mukaisen kansallisen kynnysarvon. Hankintayksikön ilmoituksen mukaan kyseinen ennakoitu arvo on ollut 870.000–1.740.000 euroa.

Edellä mainittu CPV-koodi kuuluu julkisista hankintalain liitteen E 2 kohdassa tarkoitettujen palvelujen listaan. Myös hankintayksikkö on itse esittänyt markkinaoikeudessa, että kyseessä on liitteen E mukainen palveluhankinta. Hankinnan ilmoitettu ennakoitu arvo on ylittänyt hankintalain 25 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaisen liitteen E 1–4 kohdassa tarkoitettuja sosiaali- terveyspalveluja koskevan kansallisen kynnysarvon 400.000 euroa. Näin ollen hankintalain 107 §:n mukaisesti hankinnassa tulee sovellettavaksi, mitä hankintalain I (1–31 §) ja IV (123–174 §) osassa säädetään hankintasopimuksista, sekä hankintalain 12 luvun (107–115 §) säännökset sosiaali- ja terveyspalveluista sekä muista erityisistä palveluhankinnoista.

Hankintalain 111 §:n mukaan hankintayksikön on ilmoitettava lain 12 luvun mukaisista palveluhankinnoista siten kuin EU-kynnysarvot ylittäviä hankintoja koskevassa lain 7 luvussa (58–61 §) säädetään.

Hankintalain 58 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan hankintayksikön on toimitettava julkaistavaksi sosiaali- ja terveyspalveluja sekä muita erityisiä palveluhankintoja koskeva ilmoitus liitteessä E tarkoitettuja palveluja koskevasta hankinnasta.

Hankintalain 59 §:n 1 momentin mukaan edellä 58 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset on tehtävä vakiolomakkeiden vahvistamisesta julkisiin hankintoihin liittyvien ilmoitusten julkaisemista varten ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 842/2011 kumoamisesta annetussa komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/1986 vahvistettuja vakiolomakkeita käyttäen. Ilmoituksissa on oltava hankintalain 1 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetun hankintadirektiivin liitteessä V esitetyt tiedot.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella hankintayksikkö on julkaissut hankinnastaan palveluja koskevan kansallisen hankintailmoituksen. Edellä todettu huomioon ottaen hankinnasta olisi kuitenkin tullut julkaista sosiaali- ja terveyspalveluja sekä muita erityisiä palveluhankintoja koskeva EU:n laajuinen ilmoitus vakiolomaketta käyttäen. Kun hankintayksikkö ei ole tällaista ilmoitusta tehnyt, sen menettely on ollut omiaan estämään etenkin toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneita potentiaalisia tarjoajia osallistumasta tarjouskilpailuun, ja se on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Edellä mainittu hankintamenettelyn virheellisyys sekä jäljempänä seuraamusten osalta lausuttu huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua muista hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista väitteistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu eikä hankintapäätöstä ole muutoinkaan pantu täytäntöön. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös voidaan hankintalain 154 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano kieltää.

Hankintalain 161 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeus voi asettaa kiellon tai velvoitteen noudattamisen tehosteeksi uhkasakon.

Koska jo hankintamenettelyä koskeva hankintailmoitus on ollut hankintasäännösten vastainen, hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata vain siten, että hankinnasta järjestetään kokonaan uusi tarjouskilpailu.

Mikäli Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus aikoo edelleen toteuttaa nyt kysymyksessä olevan maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen liittyvää työvoimakoulutusta koskevan hankinnan Jyväskylän alueella julkisena hankintana, sen on järjestettävä uusi tarjouskilpailu, jossa on otettava huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin (1397/2016) mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä. Asian näin päättyessä kuultava saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 11.11.2019 tekemän hankintapäätöksen. Markkinaoikeus kieltää Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön nyt asetetun 100.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen korvaamaan Jyväskylän kaupungin oikeudenkäyntikulut 3.500 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Arffman Finland Oy:n vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Reima Jussila, Mirva Näsi ja Markus Ukkola.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta

 
Julkaistu 26.6.2020