MAO:248/20

Länsirannikon Koulutus Oy - yleishakkuukone

julkinen hankinta - suorahankinta - kilpailuttamisvelvollisuuden laiminlyönti

Diaarinumero: 2020/86
Antopäivä: 2.6.2020Asian tausta

Länsirannikon Koulutus Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 18.12.2019 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta yleishakkuukoneen hankinnasta opetuskäyttöön Ulvilan toimipisteelle. Hankintayksikkö on saanut kaksi tarjousta.

Länsirannikon Koulutus Oy:n toimitusjohtaja on 14.1.2020 tekemillään päätöksillä sulkenut tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisina molemmat saamansa tarjoukset ja 7.2.2020 tekemällään päätöksellä päättänyt siirtyä suorahankintaan ja hankkia yleishakkuukoneen Ponsse Oyj:ltä.

Länsirannikon Koulutus Oy on 12.2.2020 julkaissut suorahankintaan siirtymisestä ja hankintasopimuksen tekemisestä Ponsse Oyj:n kanssa kansallisen suorahankintailmoituksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 180.000–200.000 euroa.

Hankintayksikkö on antanut markkinaoikeudelle kirjallisen sitoumuksen olla panematta hankintapäätöstä täytäntöön niin kauan kuin asia on markkinaoikeudessa vireillä.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

UK-Metsätyö Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintayksikön päätöksen suorahankinnasta ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.250 eurolla, mikä määrä sisältää 2.050 euron oikeudenkäyntimaksun.

Perustelut

Hankintayksikkö on julkaissut alkuperäistä hankintaa koskien kansallisen hankintailmoituksen 18.12.2019. Hankintayksikkö on kuitenkin 7.2.2020 tekemällään päätöksellä siirtynyt suorahankintaan, jossa se on valinnut Ponsse Oyj:n yleishakkuukoneen toimittajaksi.

Hankintayksikkö on tämän jälkeen julkaissut 12.2.2020 suorahankintailmoituksen, jossa se on ilmoittanut, että alkuperäiseen hankintaan on saapunut määräajassa kaksi tarjousta ja että hankintayksikkö on sulkenut molemmat tarjoukset tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisina.

Suorahankintamenettelylle ei ole ollut hankintasäännösten mukaisia perusteita. Hankintasäännökset edellyttävät, ettei suorahankinnassa, jonka perusteena on saatujen tarjousten soveltumattomuus, muuteta olennaisesti alkuperäisen tarjouspyynnön ehtoja. Alkuperäisen kilpailutetun hankinnan osalta 18.12.2019 julkaistun hankintailmoituksen kohdassa 3 oli määritelty tarkasti hankinnan tekniset ja toiminnalliset vaatimukset. Suorahankintaa koskevassa ilmoituksessa on todettu hankinnan koskevan yhtä yleishakkuukonetta ilman teknisiä tai toiminnallisia yksityiskohtaisia määritelmiä. Alkuperäisen tarjouspyynnön ehtoja on näin ollen olennaisesti muutettu suorahankinnassa.

Vastine

Vaatimukset

Länsirannikon Koulutus Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 1.860 eurolla viivästyskorkoineen.

Perustelut

Hankintasäännösten mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä ei ole saatu lainkaan osallistumishakemuksia tai tarjouksia taikka soveltuvia osallistumishakemuksia tai tarjouksia. Lisäedellytyksenä on, että alkuperäisiä tarjouspyynnön ehtoja ei olennaisesti muuteta. Hankintayksikkö ei ole saanut avoimessa menettelyssä tarjouspyynnön mukaisia tarjouksia. Tästä syystä hankintayksikkö on päättänyt siirtyä suorahankintaan. Suorahankinnan sisältö on pysynyt samana kuin mitä on alun perin kilpailutetussa hankinnassa ilmoitettu. Vain muutamia vähäisiä muutoksia on tehty.

Hankintayksikkö on suorahankintamenettelyn neuvotteluvaiheessa pyytänyt alustavia tarjouksia seitsemältä toimijalta, joista valittaja on ollut yksi. Toimittajaksi on valittu Ponsse Oyj. Hankintayksikkö on julkaissut opetuskäyttöön tarkoitetun yleishakkuukoneen suorahankinnasta kansallisen suorahankintailmoituksen 12.2.2020.

Avoimen menettelyn tarjouspyynnön kohdassa 3.1 oli yksilöity hankinnan tekniset vaatimukset. Vaatimukset ovat olleet voimassa myös suorahankinnassa kuitenkin siten, että hakkuukone on voinut olla kuusipyöräisen sijaan myös kahdeksanpyöräinen, se on voinut olla vuosimallin 2015 lisäksi myös vuosimallia 2014 ja sen käyttötunnit ovat voineet olla enintään 9.000 tuntia, kun avoimen menettelyn tarjouspyynnössä niiden enimmäismäärä oli rajattu 6.500 tuntiin.

Hakkuukoneen käyttötarkoitus ei ole kuitenkaan muuttunut. Edellä todetut seikat eivät ole muuttaneet alkuperäisen tarjouspyynnön ehtoja olennaisesti. Hankintayksikkö on tilanteessa, jossa tarjouspyyntöä vastaavia tarjouksia ei ole saatu, täsmentänyt vaatimuksia varmistuakseen, että opetuskäyttöön sopiva yleishakkuukone saadaan hankittua kohtuullisessa ajassa. Yleishakkuukoneelle on opetuskäyttötarkoituksen johdosta ollut välitön tarve.

Kuultavan lausunto

Ponsse Oyj ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

Vastaselitys

UK-Metsätyö Oy on esittänyt, että hankintayksikkö on suorahankinnassa muuttanut olennaisesti alkuperäisen tarjouspyynnön ehtoja. Alkuperäisen tarjouspyynnön mukaan ajoneuvon käyttötuntien on tullut olla alle 6.500 tuntia, kun suorahankinnassa edellytys on ollut alle 9.000 tuntia. Suorahankinnassa hankintayksikön ilmoittamalla tavalla vaatimukset on muutettu myös siltä osin, että hakkuukone on voinut olla kahdeksanpyöräinen ja vuosimalli on voinut olla vuoden vanhempi kuin alkuperäisessä kilpailutuksessa. Etenkin käyttötunteja koskeva muutos on ollut olennainen, sillä kysymyksessä olevilla ajotunneilla koneen arvon alentuminen on noin 17–30 euroa ajotuntia kohden. Jos otetaan huomioon alin arvio, suorahankinnan arvo on ollut 59.500 euroa pienempi kuin alkuperäisessä kilpailutuksessa ja korkeimman arvion mukaan 105.000 euroa pienempi.

Alkuperäisen hankinnan ennakoitu arvo on ollut 180.000–200.000 euroa. Suorahankinnan arvo edellä mainittu arvon alentuminen huomioon ottaen on ollut jopa puolet pienempi. Tällainen erotus on ollut olennainen, ja suorahankinnassa on näin ollen muutettu olennaisesti alkuperäisen tarjouspyynnön ehtoja.

Valittajan saamien tietojen mukaan alkuperäisessä hankinnassa tarjouksen on tehnyt kaksi alalla laajasti tunnettua, perinteikästä ja luotettavaa toimijaa. Alkuperäiset tarjoajat ovat varmasti antaneet tarjoukset, jotka ovat olleet soveltuvia hankintaan, mutta hankintayksikkö on halunnut valita sellaisen toimittajan, joka ei ole alkuperäiseen avoimeen kilpailutukseen osallistunut.

Suorahankinnassa valitulla koneella on ajettu noin 9.000 tuntia. Näin ollen kyseinen yleishakkuukone ei olisi täyttänyt alkuperäisen kilpailutuksen tarjouspyynnössä hankinnan kohteelle asetettuja ehtoja. Tämäkin on osoitus menettelyn hankintasäännösten vastaisuudesta. Valittaja on sitä vastoin suorahankinnassa tarjonnut sellaista konetta, joka olisi täyttänyt alkuperäisen kilpailutuksen ehdot.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Asian tausta ja kysymyksenasettelu

Hankintayksikkö on ilmoittanut 18.12.2019 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta yleishakkuukoneen hankinnasta opetuskäyttöön Ulvilan toimipisteelle ja saanut kaksi tarjousta.

Hankintayksikkö on 14.1.2020 tekemillään päätöksillä sulkenut molemmat saamansa tarjoukset tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisina. Hankintayksikkö on tämän jälkeen pyytänyt alustavia tarjouksia seitsemältä toimijalta, joista valittaja on ollut yksi.

Hankintayksikkö on 7.2.2020 tekemällään päätöksellä päättänyt siirtyä suorahankintaan ja hankkia yleishakkuukoneen Ponsse Oyj:ltä. Hankintayksikkö on tämän jälkeen 12.2.2020 julkaissut suorahankinnasta suorahankintailmoituksen, jossa se on ilmoittanut perustelut suorahankinnan käyttämiselle seuraavalla tavalla:

”Hankintayksikkö on 18.12.2019 julkaistulla hankintailmoituksella (2019-026031) kilpailuttanut kyseisen hankinnan avoimella menettelyllä hankintalain (1397/2016) 32 § mukaisesti. Määräajassa saapui kaksi tarjousta. Hankintayksikkö joutui kuitenkin hylkäämään molemmat saapuneet tarjoukset täysin tarjouspyyntöä vastaamattomina. Tarjousten hylkäyspäätökset ovat lainvoimaisia.

Koska hankinnalle on edelleen välitön tarve, hankintayksikkö on 7.2.2020 tekemällään päätöksellä päättänyt siirtyä suorahankintamenettelyyn.”

Asiassa on valittajan valituksen perusteella arvioitava, onko hankintayksikkö menetellyt hankintasäännösten vastaisesti suorittaessaan edellä todetussa suorahankintailmoituksessa määritellyn tavarahankinnan esittämillään perusteilla suorahankintana.

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 1 §:n 1 momentin mukaan valtion ja kuntien viranomaisten sekä muiden 5 §:ssä tarkoitettujen hankintayksiköiden on kilpailutettava hankintansa ja käyttöoikeussopimuksensa siten kuin mainitussa laissa säädetään.

Hankintalain 2 §:n 1 momentin mukaan lain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluja ja rakennusurakoita julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa. Pykälän 2 momentin mukaan hankintayksikön on muun ohella käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet.

Kansallisia hankintoja koskevan hankintalain 100 §:n 2 momentin mukaan suorahankintoihin sovelletaan, mitä 40 ja 41 §:ssä säädetään.

Hankintalain 40 §:n 1 momentin mukaan suorahankinnassa hankintayksikkö neuvottelee valitsemiensa toimittajien kanssa hankintasopimuksen ehdoista julkaisematta etukäteen hankintailmoitusta. Säännöstä koskevissa esitöissä (HE 108/2016 vp s. 133) on todettu, että koska suorahankinta on poikkeus yleiseen ja avoimeen kilpailuttamisvelvollisuuteen, sen käyttöedellytyksiä on tulkittava suppeasti.

Suorahankinnan edellytyksistä on säädetty hankintalain 40 §:n 2 momentissa, jonka 1 kohdan mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä ei ole saatu lainkaan osallistumishakemuksia tai tarjouksia taikka soveltuvia osallistumishakemuksia tai tarjouksia; lisäedellytyksenä on, että alkuperäisiä tarjouspyynnön ehtoja ei olennaisesti muuteta.

Asian arviointiMarkkinaoikeus arvioi asiassa ensin, onko suorahankinnassa hankintalain 40 §:n 2 momentin 1 kohdan vastaisesti muutettu olennaisesti alkuperäisiä tarjouspyynnön ehtoja.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan hankintayksikkö on suorahankinnassa muuttanut hankinnan kohteena olevalle yleishakkuukoneelle alkuperäisessä tarjouspyynnössä asetettuja pakollisia vaatimuksia siten, että yleishakkuukone on voinut olla kuusipyöräisen sijaan myös kahdeksanpyöräinen, se on voinut olla vuosimallin 2015 lisäksi myös vuosimallia 2014 ja sen käyttötunnit ovat voineet olla enintään 9.000 tuntia, kun alkuperäisessä tarjouspyynnössä niiden enimmäismäärä oli rajattu 6.500 tuntiin.

Markkinaoikeus katsoo, että nyt kysymyksessä olevassa käytetyn työkoneen kaupassa koneen vuosimallia ja käyttötunteja koskevat vaatimukset ovat keskeisiä hankinnan kohteelle asetettuja vaatimuksia, jotka vaikuttavat työkoneen kuntoon ja jäljellä olevaan käyttöikään ja näin ollen myös hintaan. Käyttötuntien enimmäismäärän nostaminen 6.500 tunnista 9.000 tuntiin ja vuosimallia koskeva muutos on jo sinänsä ollut muutoksena oleellinen, koska se on mahdollistanut merkittävällä tavalla enemmän käytettyjen yleishakkuukoneiden tarjoamisen. Kun vielä otetaan huomioon se, että suorahankinnassa on sallittu kuusipyöräisten koneiden lisäksi myös kahdeksanpyöräisten koneiden tarjoaminen, markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyynnön alkuperäisiä ehtoja on suorahankinnassa muutettu olennaisesti. Näin ollen yleishakkuukoneen hankinnassa eivät ole täyttyneet suorahankinnan edellytykset.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan hankintasäännösten vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintalain 154 §:n 1 momentin 1–3 kohdan mukaan, jos hankinnassa on menetelty hankintalain vastaisesti, markkinaoikeus voi kumota hankintayksikön päätöksen osaksi tai kokonaan, kieltää hankintayksikköä soveltamasta hankintaa koskevassa asiakirjassa olevaa virheellistä kohtaa tai muuten noudattamasta virheellistä menettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä.

Saman pykälän 4 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitettu seuraamus voidaan määrätä vain, jos lainvastainen menettely on vaikuttanut hankintamenettelyn lopputulokseen tai asianosaisen asemaan hankintamenettelyssä.

Hankintalain 161 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeus voi asettaa mainitussa laissa tarkoitetun kiellon tai velvoitteen noudattamisen tehosteeksi uhkasakon.

Markkinaoikeus katsoo, että hankinnan tekeminen suorahankintana on vaikuttanut hankintamenettelyn lopputulokseen ja valittajan asemaan hankintamenettelyssä.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu eikä päätöstä suorahankinnasta ole muutoinkaan pantu täytäntöön. Näin ollen valituksenalainen päätös voidaan hankintalain 154 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano kieltää.

Koska hankinta on toteutettu suorahankintana, hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata vain siten, että hankinnasta järjestetään uusi tarjouskilpailu.

Mikäli Länsirannikon Koulutus Oy aikoo edelleen toteuttaa yleishakkuukoneen hankinnan julkisena hankintana, sen on järjestettävä tarjouskilpailu, jossa on otettava huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muutoin, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95–101 §:ssä säädetään, ei kuitenkaan 95 §:n 3 momenttia.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95 §:n 1 momentin mukaan oikeudenkäynnin osapuoli on velvollinen korvaamaan toisen osapuolen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan. Pykälän 2 momentin mukaan korvausvelvollisuuden kohtuullisuutta arvioitaessa voidaan lisäksi ottaa huomioon asian oikeudellinen epäselvyys, osapuolten toiminta ja asian merkitys asianosaiselle.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön hankintasäännösten vastainen toiminta huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Asian näin päättyessä hankintayksikkö sen sijaan joutuu itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Länsirannikon Koulutus Oy:n toimitusjohtajan 7.2.2020 tekemän päätöksen suorahankintaan siirtymisestä ja Ponsse Oyj:n valinnasta yleishakkuukoneen toimittajaksi. Markkinaoikeus kieltää Länsirannikon Koulutus Oy:tä tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön nyt asetetun 20.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa Länsirannikon Koulutus Oy:n korvaamaan UK-Metsätyö Oy:n oikeudenkäyntikulut 3.250 eurolla.

Markkinaoikeus hylkää Länsirannikon Koulutus Oy:n vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Ville Parkkari ja Riikka Innanen.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 11.6.2020