MAO:246/20

Nurmijärven kunta - väistötilat

julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

Diaarinumero: 2019/325
Antopäivä: 2.6.2020Asian tausta

Nurmijärven kunta (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 17.7.2019 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Lepsämän koulun väistötilojen hankinnasta.

Nurmijärven kunnan tekninen lautakunta on 5.9.2019 tekemällään hankintapäätöksellä § 73 valinnut Heikius Hus-Talo Ab:n tarjouksen ja muun ohella sulkenut Suomen Moduulitilat Oy:n tarjouskilpailusta.

Nurmijärven kunnan tekninen lautakunta on 26.9.2019 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä § 83 kumonnut 5.9.2019 tekemänsä hankintapäätöksen § 73, valinnut väistötilojen toimittajaksi M-Partners Oy:n ja muun ohella sulkenut Suomen Moduulitilat Oy:n tarjouskilpailusta, koska sen tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen ja selvitysten osalta puutteellinen, ja sulkenut Heikius Hus-Talo Ab:n tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 800.000 euroa.

Markkinaoikeus on 29.10.2019 antamallaan päätöksellä numero 463 hylännyt Suomen Moduulitilat Oy:n muutoksenhaun kohteena olevan hankintaoikaisupäätöksen täytäntöönpanon väliaikaista kieltämistä koskevan vaatimuksen.

Hankintasopimus on allekirjoitettu 31.10.2019.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Suomen Moduulitilat Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintaoikaisupäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 58.890 euroa viivästyskorkoineen 11.11.2019 lukien. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäynti- ja asianosaiskulut 6.700 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Valittaja on käyttänyt Hankintavahti-palvelua, joka välittää tietoja tarjouspyynnöistä. Tarjouspyyntö on ollut epäselvä. Tarjouspyynnössä on todettu, että ”Toimittajan tulee täyttää HILMA-ilmoituksessa mainitut tarjoajien soveltuvuutta koskevat ehdot”. Tarjouspyynnössä ei ole kuitenkaan yksilöity, mihin hankintailmoitukseen siinä on viitattu.

Hankintailmoituksia julkaistaan satoja joka päivä ja jokaisella ilmoituksella on oman numeronsa, jolla ilmoitukset yksilöidään. Valittaja on täyttänyt hankintailmoituksessa ilmoitetut tarjoajan referenssejä koskevat ehdot. Koska tarjouspyynnössä ei ole yksilöity hankintailmoitusta, tarjoajilla ei ole ollut tiedossaan, että tarjoukseen on liitettävä luettelo referensseistä.

Vastine

Vaatimukset

Nurmijärven kunta on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.260 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintasäännösten mukaan tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset on ilmoitettava hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Tarjoajille asetettua referenssivaatimusta ja vaatimusta referenssejä koskevan selvityksen toimittamisesta ei ole yksilöity tarjouspyynnössä, mutta se on yksilöity hankintailmoituksessa.

Hankintailmoitus liitteineen on julkaisu 17.7.2019 HILMA-sivustolla. Tarjouspyyntö on nimetty yksilöidysti hankintailmoituksen liitteeksi. Koska HILMA-kanava on virallinen hankintojen ilmoituskanava, hankintailmoituksen ja siinä esitetyn referenssivaatimuksen on katsottava tulleen hankintasäännösten edellyttämällä tavalla tarjoajien tietoon. Valittajan käyttämä Hankintavahti on yksityisen tahon ylläpitämä kaupallinen palvelu. Hankintayksikkö ei ole vastuussa siitä, että kaikkia tarvittavia asiakirjoja ei ole julkaistu epävirallisessa kaupallisessa palvelussa tai että tarjoaja ei selvitä hankintailmoituksen sisältöä virallisista lähteistä, vaan turvautuu kaupallisiin palveluihin. Näin ollen hankintailmoitus ja tarjouspyyntö eivät ole olleet hankintasäännösten vastaisia.

Jos tarjouspyynnössä katsottaisiin vastoin hankintayksikön käsitystä olevan virhe, kysymys on ollut niin vähäisestä virheestä, ettei sen perusteella tule määrätä seuraamusta. Virhe ei ole vaikuttanut hankintamenettelyn lopputulokseen tai valittajan asemaan hankintamenettelyssä.

Hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia tarjoajan soveltuvuudelle. Soveltuvuutta koskevien vaatimusten tulee olla oikeassa suhteessa hankinnan kohteeseen. Tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintailmoitusta, tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta määräajassa toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja ja asiakirjoja

Hankintailmoituksessa tarjoajien soveltuvuutta koskevaksi vaatimukseksi on ilmoitettu kaksi toteutettua ja vastaanotettua siirtokelpoista tilaelementtirakennusta viimeisen viiden vuoden aikana tarjouksen vastaanottopäivästä lukien. Soveltuvuuden varmistamiseksi on edellytetty, että tarjoaja liittää tarjoukseensa selvityksen ehdot täyttävistä referensseistä.

Valittaja ei ole liittänyt tarjoukseensa vaadittua referenssiluetteloa. Hankintayksikkö ei ole pyytänyt valittajaa tai muita tarjoajia täydentämään tarjouksiaan. Tarjoajia on kohdeltu tasapuolisesti. Ilman referenssiluetteloa toimitettu valittajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen ja hankintayksiköllä on ollut velvollisuus sulkea valittaja tarjouskilpailusta.

Vastaselitys

Valittaja ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut vastaselitystä.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Tarjoajille asetettavat soveltuvuusvaatimukset ja niistä ilmoittaminen

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (jäljempänä hankintalaki) 99 §:n mukaan sen lisäksi, mitä I (1–31 §) ja IV (123–174 §) osassa säädetään hankintasopimuksista, tavara- ja palveluhankintoihin, suunnittelukilpailuihin sekä rakennusurakoihin, jotka ovat arvoltaan 26 §:ssä säädetyt EU-kynnysarvot alittavia, mutta vähintään 25 §:n 1 momentin 1 tai 2 kohdassa säädettyjen kansallisten kynnysarvojen suuruisia, sovelletaan 11 luvun (99–106 §) säännöksiä.

Hankintalain 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 101 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on toimitettava tämän luvun mukaisesta hankinnasta ja suunnittelukilpailusta julkaistavaksi ilmoitus sähköisesti suomen- tai ruotsinkielisenä internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi käyttäen kansalliselle hankintailmoitukselle tarkoitettua lomaketta.

Hankintalain 102 §:n 3 momentin mukaan, jos hankintayksikkö valikoi ne ehdokkaat, jotka voivat antaa tarjouksia tai osallistua neuvotteluihin, ja asettaa tarjoajien tai ehdokkaiden arvioimiseksi soveltuvuusvaatimuksia, hankintailmoituksessa tulee ilmoittaa vaatimusten asettamisesta sekä siitä, mistä tarkemmat tiedot mahdollisista vaatimuksista ja niiden todentamiseksi vaadittavista asiakirjoista ovat saatavilla. Hankintailmoituksessa on myös ilmoitettava, rajoitetaanko ehdokkaiden määrää. Hankintailmoituksessa mainittuja tietoja voidaan täydentää muualta saatavissa olevilla tiedoilla, mistä on ilmoitettava hankintailmoituksessa.

Hankintalain 104 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on pyydettävä hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä toimittajia määräaikaan mennessä esittämään tarjouksensa. Tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava siten, että sen perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 105 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia tarjoajan soveltuvuudelle. Soveltuvuutta koskevien vaatimusten tulee olla oikeassa suhteessa hankinnan kohteeseen. Hankintayksikön tulee ilmoittaa käyttämänsä vaatimukset hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja, joka ei vastaa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia. Hankintayksikkö voi vaatia, että tarjoajat antavat tarjouksensa osana vakuutuksen, että ne täyttävät hankintayksikön asettamat soveltuvuutta koskevat vaatimukset. Vakuutuksessa annettujen tietojen paikkansapitävyys tulee tarkastaa tarjouskilpailun voittajan osalta ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksikkö on ilmoittanut internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 17.7.2019 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Lepsämän koulun väistötilojen hankinnasta.

Hankintailmoituksessa on tarjoajien soveltuvuudelle asetettujen vaatimusten osalta todettu muun ohella seuraavaa:

”Teknisen suorituskyvyn ja ammatillisen pätevyyden vähimmäisvaatimukset:

  1. Tarjoajalla tulee olla vähintään 2 kpl toteutettua ja vastaanotettua siirtokelpoista tilaelementtirakennusta viimeisen viiden vuoden aikana tarjouksen vastaanottopäivämäärästä lukien.”

Hankintailmoituksessa on vielä todettu, että ”Toimittajan tulee liittää tarjoukseensa selvitys ehdot täyttävistä referensseistä.” Hankintailmoituksen sähköisenä liitteenä on ollut tarjouspyyntö liitteineen.

Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on julkaissut hankinnasta kansallisia hankintoja koskevien hankintalain 101 ja 102 §:n mukaisen hankintailmoituksen, jossa on ollut selvitys tarjoajan soveltuvuudelle asetetuista edellytyksistä ja tältä osin edellytettävästä selvityksestä. Hankintailmoituksessa on myös ollut sähköinen linkki tarjouspyyntöön liitteineen ja se on sisältänyt hankintalain 102 §:ssä edellytetyt tiedot.

Hankintayksikkö, jolla on ollut oikeus asettaa vaatimuksia tarjoajien soveltuvuudelle, on ilmoittanut kilpailutuksesta ja siinä asetetuista soveltuvuusvaatimuksista hankintalain 11 luvussa edellytetyllä tavalla. Hankintayksikkö ei siten ole soveltuvuusvaatimuksen asettaessaan ja niistä ilmoittaessaan menetellyt hankintasäännösten vastaisesti.

Valittajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Hankintalain 104 §:n 2 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintailmoitusta, tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta määräajassa toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja ja asiakirjoja.

Valittajan tarjous, joka on sisältänyt täytetyn tarjouslomakkeen ja kaksi muuta liitettä, ei ole sisältänyt selvitystä siitä, että valittajalla olisi ollut hankintailmoituksessa vähintään edellytetyt kaksi referenssiä siirtokelpoisista tilaelementtirakennuksista.

Hankintayksikkö on 26.9.2019 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä § 83 sulkenut valittajan tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö on perustellut päätöstään sillä, että tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön mukainen ja se ei ole sisältänyt pyydettyjä selvityksiä.

Markkinaoikeus katsoo, että valittajan tarjous on ollut tarjousmenettelyn ehtoja vastaamaton, koska se ei ole sisältänyt tietoja tarjoajan referensseistä, eikä sen perusteella ole näin ollut mahdollista arvioida tarjoajan soveltuvuutta. Hankintayksikkö ei siten ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti sulkiessaan valittajan tarjouskilpailusta.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin (1397/2016) mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Suomen Moduulitilat Oy:n korvaamaan Nurmijärven kunnan oikeudenkäyntikulut 2.260 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Sami Myöhänen, Ville Parkkari ja Esko Pakka.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 11.6.2020