MAO:245/20

Nurmijärven kunta - väistötilat

julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2019/321
Antopäivä: 2.6.2020Asian tausta

Nurmijärven kunta (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 17.7.2019 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Lepsämän koulun väistötilojen hankinnasta.

Nurmijärven kunnan tekninen lautakunta on 5.9.2019 tekemällään hankintapäätöksellä § 73 valinnut Heikius Hus-Talo Ab:n tarjouksen ja muun ohella sulkenut Suomen Moduulitilat Oy:n tarjouskilpailusta.

Nurmijärven kunnan tekninen lautakunta on 26.9.2019 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä § 83 kumonnut 5.9.2019 tekemänsä hankintapäätöksen § 73, valinnut väistötilojen toimittajaksi M-Partners Oy:n ja sulkenut muun ohella Temporent Oy:n ja Heikius Hus-Talo Ab:n tarjoukset tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisina.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 800.000 euroa.

Markkinaoikeus on 29.10.2019 antamallaan päätöksellä numero 462 hylännyt Temporent Oy:n muutoksenhaun kohteena olevan hankintaoikaisupäätöksen täytäntöönpanon väliaikaista kieltämistä koskevan vaatimuksen.

Hankintasopimus on allekirjoitettu 31.10.2019.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus ja sen täydennys

Vaatimukset

Flexator Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintaoikaisupäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on myös vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 61.200 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 18.020 eurolla.

Perusteet

Valittajan tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön vastainen. Tarjouksen liitteenä olleessa pohjapiirroksessa on ollut vähäinen kirjoitusvirhe. Pohjapiirroksessa kaksi 20 neliömetrin OT1-tilaa on virheellisesti merkitty OT3-tiloiksi. OT1-tilojen olemassaolo on kuitenkin käynyt pohjapiirroksesta yksiselitteisesti ilmi. Pohjapiirroksessa on ollut OT3-tiloja tilaohjelmassa vaaditun viiden sijasta seitsemän kappaletta, joista kaksi kappaletta on ollut pinta-alaltaan OT1-tilojen kokoisia eli 20 neliömetrisiä.

Valittajan tarjous on ollut myös muiden tilojen osalta tarjouspyynnön mukainen. Tarjouspyynnön tilaohjelmassa on pyydetty viisi kappaletta "55 hy-m2 opetustilaa", kaksi kappaletta "45 hy-m2 opetustilaa" ja kaksi kappaletta "20 hy-m2 opetustilaa" ja kaikki nämä tilat ovat sisältyneet valittajan tarjoukseen.

Heikius Hus-Talo Ab:n tarjouksen tultua suljetuksi pois tarjouskilpailusta on valittajan tarjous ollut hinnaltaan edullisin. Valittajalla on ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä.

Vastine

Vaatimukset

Nurmijärven kunta on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.280 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjouspyynnön liitteenä olleen tilaohjelman mukaan väistötiloissa on pitänyt olla kaksi kappaletta OT1-tiloja. Valittajan tarjouksen liitteenä olleessa pohjapiirustuksessa ei ole merkittynä yhtään OT1-tilaa.

Hankintasäännösten mukaan tarjouspyyntöä vastaamaton tarjous on suljettava tarjouskilpailusta. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen poissulkeminen on hankintayksikön nimenomainen velvollisuus. Tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu edellyttää myös, että tarjouspyynnön vastaisen tarjouksen alun perin antanut tarjoaja ei saa tarjousajan päättymisen jälkeen parantaa tai täydentää tarjoustaan tarjouspyynnön mukaiseksi. Hankintayksikkö ei voi myöskään omilla toimillaan saattaa tarjousta tarjouspyynnön mukaiseksi.

Hankintayksikkö ei ole ollut velvollinen eikä edes oikeutettu päättelemään, olisiko valittajan tarjoukseen liitetyssä pohjapiirustuksessa OT3-tilaksi merkitty tila kuitenkin OT1-tila. Koska valittajan tarjous ei ole sisältänyt tarjouspyynnön mukaisesti kahta OT1-tilaa, tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön mukainen ja hankintayksikkö on ollut velvollinen sulkemaan sen tarjouskilpailusta.

Vastaselitys

Valittaja on antanut vastaselityksen.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Valittajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (jäljempänä hankintalaki) 99 §:n mukaan sen lisäksi, mitä I (1–31 §) ja IV (123–174 §) osassa säädetään hankintasopimuksista, tavara- ja palveluhankintoihin, suunnittelukilpailuihin sekä rakennusurakoihin, jotka ovat arvoltaan 26 §:ssä säädetyt EU-kynnysarvot alittavia, mutta vähintään 25 §:n 1 momentin 1 tai 2 kohdassa säädettyjen kansallisten kynnysarvojen suuruisia, sovelletaan 11 luvun (99–106 §) säännöksiä.

Hankintalain 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 104 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on pyydettävä hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä toimittajia määräaikaan mennessä esittämään tarjouksensa. Tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava siten, että sen perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 104 §:n 2 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintailmoitusta, tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta määräajassa toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja ja asiakirjoja.

Tarjouspyynnön mukaan tilaelementtirakenteisten väistötilojen laajuus on tarjouspyynnön liitteiden 1–5 mukainen. Tarjouspyynnön liitteenä 1 on ollut 26.6.2019 päivätty tilaohjelma, jossa on yksilöity tarjottavat tilat ja niiden vaatimukset. Tilaohjelman mukaan oppimistiloja tyyppiä "OT-1" on tullut olla kaksi kappaletta ja tällaisen tilan pinta-alan on tullut olla 20 neliömetriä.

Valittaja on oheistanut tarjoukseensa pohjapiirustuksen, jossa on merkittynä OT2-tyypin ja OT3-tyypin tiloja mutta ei OT1-tyypin tiloja. Pohjapiirustuksessa on ollut merkittynä tilojen pinta-alat.

Hankintayksikkö on 26.9.2019 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä § 83 sulkenut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. Hankintayksikkö on perustellut päätöstään seuraavasti: "Temporent Oy:n tarjouksessa on havaittu seuraavat virheet: Tarjouspyynnön liitteenä olleen tilaohjelman mukaan tiloissa pitäisi olla 2 kpl OT-1-tiloja. Temporent Oy:n tarjouksen liitteenä olleessa pohjapiirustuksessa ei ole merkittynä yhtään OT-1-tilaa."

Markkinaoikeus toteaa, että tarjoaja kantaa vastuun siitä, että sen tarjous on tarjouspyynnön sisällöltään selvinä pidettävien vaatimusten mukainen. Sisällöltään tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen sulkeminen tarjouskilpailusta ei ole ainoastaan hankintayksikön oikeus, vaan hankintayksikkö on tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi velvollinen sulkemaan tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen tarjouskilpailusta silloin, kun tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun tarjousvertailussa.

Lisäksi tarjouksia arvioidaan ainoastaan niistä ilmenevien tietojen perusteella. Hankintayksiköllä on oikeus pyytää tarjoajaa määräajassa toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja ja asiakirjoja, mutta sillä ei ole velvollisuutta siihen.

Markkinaoikeus katsoo, että valittajan tarjous on ollut tarjouspyynnön ehdottomien ja selvänä pidettävien tilaelementtirakenteisten väistötilojen osalta tilaohjelman vastainen, kun tarjouksen liitteenä olleessa pohjapiirustuksessa ei ole ollut merkittynä OT1-tyypin tiloja. Näin ollen hankintayksikkö ei ole menetellyt virheellisesti sulkiessaan valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta mainitulla perusteella tarjouspyyntöä vastaamattomana.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin (1397/2016) mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Flexator Oy:n korvaamaan Nurmijärven kunnan oikeudenkäyntikulut 3.280 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Sami Myöhänen, Ville Parkkari ja Esko Pakka.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 11.6.2020