MAO:227/20

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä - hemodialyysihoitopaketit ja tehon jatkuvan hoidon hoitopaketit sekä käänteisosmoosilaitteet

julkinen hankinta - kilpailuttamisvelvollisuus - vertailuperusteet - hintavertailu

Diaarinumero: 2019/246
Antopäivä: 22.5.2020


Asian tausta

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 5.4.2019 julkaistulla ja 25.4.2019 korjatulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta hemodialyysihoitopakettien ja teho-osaston jatkuvan hoidon hoitopakettien sekä käänteisosmoosilaitteiden tavarahankinnasta viiden vuoden hankintakaudelle.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toimitusjohtaja on 8.7.2019 tekemällään hankintapäätöksellä § 50 valinnut Fresenius Medical Care Suomi Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut 1.500.000 euroa.

Hankintapäätöstä ei ole pantu täytäntöön.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Baxter Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 4.900 eurolla lisättynä markkinaoikeuden oikeudenkäyntimaksua vastaavalla määrällä, molemmat määrät viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on käyttänyt tarjousten vertailuperustetta, joka julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti jättää merkittävän osan hankinnan kohteena olevista tavaroista kokonaan sekä hinta- että laatukilpailun ulkopuolelle. Hankintayksikkö on jättänyt hankintaan sisältyvät teho-osaston jatkuvan hoidon hoitopaketit sekä käänteisosmoosilaitteet eli kaksi kolmesta hankinnan kohteena olevista tuotekokonaisuuksista kokonaan vertailematta. Hankintayksikkö ei ole varmistanut näiltä osin julkisten varojen mahdollisimman tehokasta käyttöä, vaan tarjoajat ovat voineet vapaasti asettaa näiden tuotekokonaisuuksien hinnat joutumatta kilpailemaan muiden tarjoajien kanssa.

Hankintayksikkö ei ole myöskään vertaillut teho-osaston jatkuvan hoidon hoitopakettien eikä käänteisosmoosilaitteiden laatua keskenään. Valittajan käsityksenä on, että voittanut tarjoaja on tarjonnut teho-osaston jatkuvan hoitopakettiin joko Multifiltrate-laitetta tai Multifiltrate pro
-laitetta, jotka ovat laadultaan heikompia ja ominaisuuksiltaan suppeampia kuin valittajan tarjoama PrisMax-laite. Lisäksi voittaneen tarjoajan todennäköisesti tarjoama Multifiltrate pro -laite ei täytä tarjouspyynnössä asetettuja pakollisia vaatimuksia, koska kyseisellä laitteella ei voida tehdä mPS plasmanvaihtohoitoa.

Hankintayksikkö on lisäksi jättänyt hyödyntämättä olemassa olevat kilpailuolosuhteet kieltämällä osatarjouksen antamisen. Hankinnan kohteena olevat laitteet poikkeavat toisistaan teknisiltä ominaisuuksiltaan sekä käyttötarkoituksiltaan ja käyttötavoiltaan. Niitä voivat tarjota myös osittain eri toimijat. Hankintayksikkö on esittänyt, että se on katsonut tarkoituksenmukaiseksi kilpailuttaa hankinnan kokonaisuutena. Esitetty perustelu hankinnan kilpailuttamisesta kokonaisuutena on perusteeton ja hankintayksikön olisi tullut sallia osatarjoukset.

Hankintayksikkö on ilmoittanut hankinnan ennakoituna arvonlisäverottomana kokonaisarvona vain hemodialyysihoitopakettien arvioidun arvon ja jättänyt huomioimatta kokonaisarvossa muut hankinnan kohteena olevat tavarat. Hankintayksikön menettely on tältäkin osin hankintasäännösten vastaista.

Vastine

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on esittänyt kohdelleensa hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Tarjouspyynnössä on ilmoitettu selvästi, mitä hintoja tarjousvertailussa käytetään ja millaiseen vertailuun hankintapäätös tulee perustumaan. Tarjouskilpailun voittajaksi on valittu kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous.

On totta, että tarjouspyynnössä on pyydetty tarjoamaan hemodialyysihoitopakettien lisäksi teho-osaston jatkuvan hoidon hoitopaketteja tai laitteita, joiden käyttötarpeeksi on ilmoitettu kaksi laitetta. Näiden osalta hankintayksikkö on pyytänyt ilmoittamaan hinnan sekä hoitopaketista koko hankintakaudelle että laitteen kertahankintahinnan. Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että kyseisiä hintoja ei tulla vertailemaan, eivätkä ne vaikuta hankintapäätökseen, koska niiden on arvioitu jäävän arvoltaan pienimerkityksellisiksi.

Teho-osaston jatkuvan hoidon hoitopakettien kustannus on voittaneen tarjoajan tarjouksen perusteella noin 100.000 euroa koko hankintakauden aikana. Kertahankintana kustannus olisi noin 38.000 euroa. Lisäksi kertaostona tehtävien päivitysten kustannus olisi noin 10.000 euroa hankintakaudella.

Tarjouspyynnössä on pyydetty tarjoamaan myös käänteisosmoosilaitteita, joiden käyttötarpeeksi on ilmoitettu kaksi laitetta. Hinta on pyydetty ilmoittamaan laitteesta ja tarvikkeesta. Voittaneen tarjoajan tarjouksen perusteella kustannus on tältä osin noin 17.400 euroa koko hankintakauden aikana.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo huomioiden teho-osaston jatkuvan hoidon hoitopaketit sekä käänteisosmoosilaitteet muodostavat hankinnan kokonaisarvosta enintään 117.400 euroa eli alle kymmenesosan. Kyseisten laitteiden hankinta on arvoltaan pienimerkityksellinen.

Hankintayksikkö on arvioinut, että hankinnan luonteen ja hankittavien laitteiden käytön kannalta on tarkoituksenmukaista sekä turvallisinta hankkia kaikki hankinnan kohteena olevat tavarat samalta toimittajalta, minkä vuoksi hankintayksikkö ei ole hyväksynyt osatarjouksia.

Teho-osaston jatkuvan hoidon hoitopaketti ei ole ollut tarjouspyyntöasiakirjoissa kuvatulla tavalla mukana vertailussa hinnan eikä laadun osalta. Voittaneen tarjoajan tarjoama laite täyttää tarjouspyynnössä asetetut pakolliset vaatimukset.

Hankintayksikkö on ilmoittanut myös hankinnan ennakoidun arvonlisäverottoman kokonaisarvon parhaan arvionsa mukaan. Arvio perustuu hemodialyysihoitojen arvioituun vuotuiseen määrään ja toiminnassa olevien laitteiden vähimmäismäärään. Lisäksi hankintayksikkö on ilmoittanut teho-osaston jatkuvan hoidon laitteiden tarpeeksi kaksi laitetta ja käänteisosmoosilaitteiden tarpeeksi kaksi laitetta. Kaikki edellä mainitut laitteet ovat sisältyneet hankinnan ennakoituun kokonaisarvoon.

Hankintayksikkö on saanut tarjoukset kolmelta varteenotettavalta tarjoajalta Suomessa, mukaan lukien valittajalta, joka kuuluu pienten ja keskisuurten yritysten luokkaan. Hankintayksikön menettely ei ole näin ollen syrjinyt pieniä ja keskisuuria tarjoajia.

Kuultavan lausunto

Fresenius Medical Care Suomi Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja esittänyt muun ohella, että vaikka hankinnassa on ollutkin mukana osia, joiden hintoja ei ole vertailtu, nämä osat ovat olleet taloudelliselta merkitykseltään vähäisiä hankinnan kokonaisarvoon nähden. Voittaneen tarjoajan tarjous on täyttänyt tarjouspyynnön pakolliset vaatimukset. Lisäksi hankintayksiköllä on ollut perusteltu syy kilpailuttaa hankinta yhtenä kokonaisuutena ja kilpailuolosuhteet ovat tulleet hyödynnetyiksi.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että hankinnan kohteena ovat olleet käyttötarkoituksiltaan keskenään erilaiset tuotekokonaisuudet, eikä hankintayksikkö ole varmistanut kahden tuotekokonaisuuden osalta sitä, että potilashoidossa olisi käytössä hinta-laatusuhteeltaan parhaat laitteet.

Hankinta-asiakirjoihin kuuluvassa kuvauksessa hankinnasta on todettu hemodialyysihoitopakettien hankinnan arvioidun arvon olevan noin 300.000 euroa vuodessa eli viiden vuoden sopimuskaudelta yhteensä 1.500.000 euroa. Muiden tuotekokonaisuuksien osalta tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole ilmoitettu niiden arvioitua arvoa. Saatujen tarjousten perusteella voittaneen tarjoajan hemodialyysihoitopakettien vertailuhinnan perusteella koko hankintakauden kustannus on tältä osin noin 1.850.000 euroa. Kun tähän lisätään muiden hankintakokonaisuuksien arvo hankintayksikön ilmoituksen mukaisesti, olisi hankinnan kokonaisarvo lähes 2.000.000 euroa.

Virheettömässä menettelyssä hankintayksikkö olisi saanut hankinnan kohteena olevat tuotekokonaisuudet kokonaistaloudellisesti edullisemmin. Mikäli hankinnan kohteena olevat tuotekokonaisuudet olisi vertailtu asianmukaisesti, myös valittajalla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (jäljempänä hankintalaki) 1 §:n 1 momentin mukaan valtion ja kuntien viranomaisten sekä muiden 5 §:ssä tarkoitettujen hankintayksiköiden on kilpailutettava hankintansa ja käyttöoikeussopimuksensa siten kuin tässä laissa säädetään.

Säännöksen esitöiden (HE 108/2016 vp s. 70) mukaan kilpailuttamisvelvoite on lain keskeisin velvoite. Lain tarkoitus säilyy päävelvoitteen osalta ennallaan menettelytapalakina, joka velvoittaa avoimeen ja tasapuoliseen kilpailuttamiseen. Laki ei sen sijaan sääntele edelleenkään lähtökohtaisesti sitä, mitä hankintayksiköt hankkivat tai millaisia ehtoja hankinnoille asetetaan, ellei näillä ole liityntää tarjouskilpailujen tasapuolisuuteen ja avoimuuteen.

Hankintalain 2 §:n 1 momentin mukaan lain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluja ja rakennusurakoita julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa. Pykälän 2 momentin mukaan hankintayksiköiden on pyrittävä järjestämään hankintatoimintansa siten, että hankintoja voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti ja suunnitelmallisesti olemassa olevat kilpailuolosuhteet hyväksi käyttäen ja ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat huomioon ottaen.

Hankintalain esitöissä (HE 108/2016 vp s. 72) on lain 2 §:n 2 momentin osalta muun ohella lausuttu, että kilpailuolosuhteiden hyödyntämisellä tarkoitetaan tuolloin voimassa olleen hankintalain (348/2007) 2 §:n mukaisesti markkinoiden ja markkinakilpailun hyödyntämistä parhaan lopputuloksen aikaansaamiseksi. Julkisia hankintoja koskevat menettelyt tulee esitöiden mukaan toteuttaa siten, että tarjouskilpailuissa saadaan aikaan todellista kilpailua, jolla optimaalinen hinta tai hinta-laatusuhde voidaan määrittää.

Hankintalain 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 67 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden liitteet on laadittava niin selviksi, että niiden perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 68 §:n 9 kohdan mukaan tarjouspyynnössä, hankintailmoituksessa, ehdokkaille osoitetussa kutsussa tai niiden liitteissä on oltava kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteet ja niiden suhteellinen painotus, kohtuullinen vaihteluväli tai poikkeuksellisissa tapauksissa vertailuperusteiden tärkeysjärjestys.

Hankintalain 93 §:n 1 momentin mukaan tarjouksista on valittava kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on hankintayksikön kannalta hinnaltaan halvin, kustannuksiltaan edullisin tai hinta-laatusuhteeltaan paras.

Pykälän 5 momentin mukaan vertailuperusteiden on liityttävä hankinnan kohteeseen 94 §:n mukaisesti, ne eivät saa antaa hankintayksikölle rajoittamatonta valinnanvapautta ja niiden on oltava syrjimättömiä ja varmistettava todellisen kilpailun mahdollisuus. Hankintayksikön on asetettava vertailuperusteet siten, että tarjoaja pystyy todentamaan niihin perustuvat tiedot tarjousten vertailua varten.

Tarjouspyyntö ja vertailuperusteiden kuvaaminen

Korjatun 23.4.2019 päivätyn tarjouspyynnön kohdassa II.2.4) ”Kuvaus hankinnasta” on todettu muun ohella seuraavaa:

”Tarjouspyynnön kohteena ovat täydelliset hemodialyysihoitopaketit.

[– –]

Tarjouspyynnön kohteena ovat lisäksi teho-osastoon käyttöön tulevat jatkuvan hoidon hoitopaketit. Tarkempi kuvaus tarjouspyynnön liitteessä Kuvaus hankinnasta. Tätä tarjouspyynnön osiota ei huomioida vertailussa mutta se sisällytetään päätökseen.

Tarjous pyydetään myös erillisistä käänteisosmoosi (reverse osmosis-, RO-) -laitteista. Tarkempi kuvaus tarjouspyynnön liitteessä Kuvaus hankinnasta. Tätä tarjouspyynnön osiota ei huomioida vertailussa mutta se sisällytetään päätökseen.”

Tarjouspyynnön kohdassa ”Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä” on todettu, että ”pisteytys kokonaishankinnan mukaan”.

Tarjouspyynnön kohdassa ”Hankintamenettelyä koskeva lisätiedot” on todettu muun ohella, että ”hankinnan luonteen huomioon ottaen Eksote on katsonut tarkoituksenmukaiseksi kilpailuttaa hankinnan kokonaisuutena tarjouspyynnön mukaisella tavalla”.

Tarjouspyynnön kohdassa ”Hinta ja kaupalliset ehdot” on todettu muun ohella seuraavaa:

”Muita tarjouspyynnössämme kysyttyjä hintatietoja (jatkuvan hoidon hoitopaketti, käänteisosmoosilaite) ei käytetä vertailun perusteena.”

Tarjouspyynnön kohdassa ”Päätöksenteon perusteet” on todettu muun ohella seuraavaa:

”Soveltuvuusvaatimukset täyttävistä ja tarjouspyynnön mukaisista tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään parasta hinta-laatusuhdetta. Päätöksenteon perusteena on hemodialyysilaitteiden vertailu.”

Tämän jälkeen tarjouspyynnössä on esitetty hemodialyysilaitetta ja hemodialyysihoitopakettia koskevat vertailuperusteet, joissa hinnan painoarvo on ollut 40 pistettä, laitteen eduksi katsottavien tarjouspyynnössä yksityiskohtaisemmin määriteltyjen ominaisuuksien 25 pistettä, koekäytön perusteella selvitettävien käyttöominaisuuksien 30 pistettä ja käytöntuen saatavuuden 5 pistettä. Tarjouspyynnössä on vielä todettu seuraavaa:

”Suurimman kokonaispistemäärän saanut, tarjouspyynnön vaatimukset täyttävän tarjouksen tehnyt toimittaja valitaan sopimustoimittajaksi.”

Tarjouspyynnön liitteenä olleen ”Kuvaus hankinnasta korjattu” -asiakirjan kohdassa ”Jatkuvan hoidon laitteet teho-osasto” on todettu muun ohella, että ”käytettävissä tulee olla kaksi kappaletta laitteita”. Lisäksi kyseisessä kohdassa on todettu, että ”kokonaishoitovuorokausia tulee olemaan arviolta 30-50 / vuosi”. Saman tarjouspyynnön liitteen kohdassa ”Erilliset käänteisosmoosilaitteet” on todettu muun ohella, että ”käytettävissä tulee olla kaksi kappaletta käänteisosmoosilaitteita”.

Asian arviointi

Asiassa on valittajan esittämän perusteella ensin arvioitava, onko hankintayksikkö menetellyt vastoin julkisia hankintoja koskevia oikeusohjeita, kun se on jättänyt hankinnan kohteena olleet teho-osaston jatkuvan hoidon hoitopaketit ja käänteisosmoosilaitteet sekä hinta- että laatukilpailun ulkopuolelle.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on harkintavaltaa tarjouksen valintaan vaikuttavien seikkojen määrittelemisessä. Hankintalain 1 §:n 1 momentissa säädetty hankintamenettelyn keskeisimmän velvoitteen eli kilpailuttamisvelvoitteen toteutuminen edellyttää kuitenkin sitä, että kilpailutus toteutetaan avoimesti ja tasapuolisesti. Tarjouksen valintaan liittyvien seikkojen tulee lisäksi liittyä hankinnan kohteeseen ja olla luonteeltaan syrjimättömiä. Tarjouksen valintaan liittyvät seikat eivät saa antaa hankintayksikölle rajoittamatonta valinnanvapautta tarjousten vertailun toteuttamisessa, eikä tarjouspyyntöä saa myöskään laatia siten, että se kohtelisi tarjoajia syrjivästi tai epätasapuolisesti. Lisäksi hankintayksikön asettamien vertailuperusteiden tulee hankintalain 93 §:n 5 momentin mukaan varmistaa todellisen kilpailun mahdollisuus.

Hankinnan kohteena on ollut kolme erilaista ja erillistä terveydenhuollon laitetta, jotka ovat muodostaneet hankintakokonaisuuden. Hemodialyysihoitolaitteet on tullut tarjota hoitopaketteina ja teho-osaston jatkuvan hoidon laitteet joko hoitopaketteina tai kertaostettavina laitteina. Käänteisosmoosilaitteet on tullut tarjota kertaostettavina laitteina.

Kyseessä olevassa hankinnassa hankintayksikkö on ilmoittanut perustavansa saamiensa tarjousten vertailun ainoastaan hemodialyysihoitopakettien kokonaistaloudelliseen edullisuuteen. Hankintayksikkö on perustellut menettelyä markkinaoikeudessa sillä, että teho-osaston jatkuvan hoidon hoitopakettien sekä käänteisosmoosilaitteiden hankinta on hankinnan kokonaisarvoon nähden pienimerkityksellinen. Toisaalta tarjouspyynnössä on vertailuperusteita koskevan määrittelyn osalta todettu, että pisteytys tultaisiin tekemään kokonaishankinnan mukaan.

Markkinaoikeus toteaa, että teho-osaston jatkuvan hoidon hoitopakettien sekä käänteisosmoosilaitteiden muodostama osa, joka on jätetty kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailun ulkopuolelle, ei ole ollut arvoltaan vähäinen. Kyseinen osa on selvästi ylittänyt hankintalain 25 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädetyn kansallisen kynnysarvon. Kun otetaan huomioon lisäksi tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt hankintamäärät sekä teho-osaston hoitopakettien vuotuiset käyttömäärät, voittaneen tarjoajan tarjouksen sisältämät hintatiedot sekä hankinnan sopimuskausi, on mahdollista, että teho-osaston jatkuvan hoidon hoitopakettien sekä käänteisosmoosilaitteiden muodostama osa on itsessään saattanut ylittää hankintalain 26 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisen EU-kynnysarvon.

Hankintayksikön menettely kyseessä olevassa hankinnassa on tosiasiallisesti merkinnyt sitä, että tarjoajat ovat voineet vapaasti määritellä teho-osaston jatkuvan hoidon hoitopakettien sekä käänteisosmoosilaitteiden hinnat ilman, että tarjoajien välille on syntynyt todellista kilpailua. Tämä on merkinnyt sitä, että hankintayksikön kilpailuttamisvelvollisuus ei ole kyseessä olevassa hankintakokonaisuudessa tullut täytettyä täysimääräisesti. Jättämällä kyseiset hoitopaketit sekä laitteet huomioon ottamatta tarjousvertailussa hankintayksiköllä on ollut tältä osin rajoittamaton valinnanvapaus tarjousten vertailun toteuttamisessa. Hankintayksikkö ei siten ole varmistanut sitä, että tarjoajien välistä kilpailua hyödynnetään optimaalisesti ja että tarjouskilpailun lopputuloksena on aidosti kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen valinta. Toteutettu hankintakokonaisuus ei ole kaikilta osin ollut hankintasäännösten mukainen eikä hankintayksikön menettely ole myöskään tehostanut julkisten varojen käyttöä.

Hankintayksikön menettely vertailuperusteiden asettamisessa ei ole ollut omiaan turvaamaan tarjoajien tasapuolista, avointa ja syrjimätöntä kohtelua eikä varmistamaan todellisen kilpailun mahdollisuutta. Lisäksi tarjouspyyntö on ollut epäselvä siltä osin kuin siinä on yhtäältä ilmoitettu vertailuperusteiden osalta pisteytyksen tapahtuvan kokonaishankinnan mukaan ja toisaalta, että päätöksenteon perusteena on ainoastaan hemodialyysilaitteiden vertailu.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Edellä mainittu hankintamenettelyn virheellisyys sekä jäljempänä seuraamusten osalta lausuttu huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua muista hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista väitteistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintalain 154 §:n 1 momentin mukaan, jos hankinnassa on menetelty hankintalain vastaisesti, markkinaoikeus voi muun ohella:

  1. kumota hankintayksikön päätöksen osaksi tai kokonaan;
  2. kieltää hankintayksikköä soveltamasta hankintaa koskevassa asiakirjassa olevaa virheellistä kohtaa tai muuten noudattamasta virheellistä menettelyä;
  3. velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä.

Saman pykälän 4 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitettu seuraamus voidaan määrätä vain, jos lainvastainen menettely on vaikuttanut hankintamenettelyn lopputulokseen tai asianosaisen asemaan hankintamenettelyssä.

Markkinaoikeus katsoo, että kilpailuttamisvelvoitteen laiminlyönti ja tarjouspyynnön epäselvyys on vaikuttanut hankintamenettelyn lopputulokseen ja valittajan asemaan hankintamenettelyssä.

Hankintasopimusta ei ole pantu täytäntöön. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös voidaan hankintalain 154 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano kieltää.

Hankintalain 161 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeus voi asettaa kiellon tai velvoitteen noudattamisen tehosteeksi uhkasakon.

Koska jo hankintamenettelyä koskeva tarjouspyyntö on ollut hankintasäännösten vastainen, hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata vain siten, että hankinnasta järjestetään kokonaan uusi tarjouskilpailu.

Mikäli Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä aikoo edelleen toteuttaa kyseessä olevan hankinnan julkisena hankintana, sen on järjestettävä uusi tarjouskilpailu, jossa on otettava huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin (1397/2016) mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut lisättynä markkinaoikeuden oikeudenkäyntimaksun määrällä.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toimitusjohtajan 8.7.2019 tekemän hankintapäätöksen § 50. Markkinaoikeus kieltää Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymää tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön nyt asetetun 150.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän korvaamaan Baxter Oy:n oikeudenkäyntikulut 9.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Ville Parkkari ja Jari Tiainen.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 29.5.2020