MAO:223/20

Väylävirasto - tärinän hallinnointikonsulttipalvelu

julkinen hankinta - vertailuperusteet - tarjousten vertailu

Diaarinumero: 2019/244
Antopäivä: 19.5.2020


Asian tausta

Väylävirasto (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 22.5.2019 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta tärinän hallinnointikonsulttipalvelun hankinnasta 24 kuukauden sopimuskaudelle ja kahdelle yhden vuoden optiokaudelle.

Väylävirasto on 5.7.2019 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Sitowise Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 300.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Suomen Louhintakonsultit Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.440 eurolla lisättynä oikeudenkäyntimaksun määrällä viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti tarjousten vertailuperusteet asettaessaan. Nimettyjen asiantuntijoiden kokemus ja osaaminen on liittynyt enemmän tarjoajien soveltuvuuteen kuin tarjousten kokonaistaloudelliseen edullisuuteen. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteissa laadulle on annettu liian suuri 60 prosentin painoarvo suhteessa hinnan 40 prosentin painoarvoon.

Useamman kuin yhden asiantuntijan henkilökohtaisten referenssien käyttö vertailuperusteena ei ole ollut syrjimätöntä ja tasapuolista. Toisen asiantuntijan kokemukselle vertailuperusteissa annettu painoarvo on ollut kohtuuttoman suuri hankinnan suorittamisen kannalta. Myös sopimusehdot asiantuntijan vaihtamisesta ovat syrjineet valittajaa, joka on käyttänyt pääsääntöisesti vain yhtä asiantuntijaa. Toimeksiannon suuruus on ollut 100 tuntia kuukaudessa, mikä ei ole edellyttänyt kuin poikkeustapauksessa varahenkilön käyttöä. Varahenkilön nimeäminen ennalta poikkeustapauksia varten ei ole siten vastannut todellista tarvetta. Kokonaisuuden kannalta määrältään vähäiset liikennetärinämittaukset ovat valittajalla kuuluneet vain yhden konsultin vastuulle. Tarjoajat, joilla on useampi kuin yksi toimipiste ja liikennetärinämittauksia tekevä asiantuntija, ovat saaneet kilpailuedun yhden toimipisteen tarjoajaan nähden.

Vastine

Vaatimukset

Väylävirasto on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.760 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankinnan kohteena on ollut erityisosaamista edellyttävä tärinän hallinnoinnin konsultointi. Hankintayksiköillä on laaja harkintavalta vertailuperusteiden ja soveltuvuusvaatimusten asettamisessa, vaikka määrittely rajaisikin potentiaalisten tarjoajien määrää. Hankintayksikön harkintavallassa on ollut myös hinnan ja laadun painoarvojen asettaminen. Tarjouspyynnössä on esitetty selvästi tarjoajan soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset sekä vertailuperusteet, muun ohella nimetyn asiantuntijan kokemus tietyistä tärinänhallinnan tehtävistä. Vaatimukset ovat olleet perusteltuja, objektiivisia ja liittyneet hankinnan kohteeseen. Tässä hankinnassa henkilöstön laadulla on ollut olennainen merkitys. Hankintayksikkö on siten voinut ottaa vertailuperusteena huomioon hankintasopimukseen toteutukseen osoitetun henkilöstön pätevyyden ja kokemuksen. Tarjottavien asiantuntijoiden kokemusta ei voi pitää yksinomaan tarjoajien soveltuvuuteen liittyvinä tekijöinä.

Kuultavan lausunto

Sitowise Oy ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti salliessaan tarjoajien täsmentää tarjouksiaan ja ottaessaan huomioon tarjousajan jälkeen vertailupisteytykseen vaikuttavaa aineistoa. Hankintayksikön ei olisi tullut hyväksyä referensseiksi voittaneen tarjoajan tai sen nimeämän asiantuntijan tarjousten jättöaikana keskeneräisiä hankkeita. Vertailua ei ole tehty tarjouspyynnön mukaisesti eikä perusteltu asianmukaisesti. Lisäksi hankintayksikkö on alan yleisen käytännön vastaisesti sallinut usean nimetyn asiantuntijan ilmoittavan referenssikseen kokemuksen samasta kehittämiskohteesta, jonka vuoksi tarjouspyyntö on ollut epäselvä. Edelleen hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti tarjoajiin yhteyttä pitäessään ja jättämällä ilmoittamatta sen, mikä on ollut valintajärjestys tärinän hallinnointikonsultin ja tärinämittauspalveluiden puitesopimustoimittajien välillä.

Muut kirjelmät

Hankintayksikköon lisävastineessaan esittänyt, että se on lähettänyt täsmennyspyynnöt tasapuolisesti kaikille tarjoajille, joiden tarjousten perusteella referenssien tarjouspyynnön mukaisuus on ollut epäselvää. Voittaneen tarjoajan yritysreferenssit ovat olleet tarjouspyynnön ja kaikille tarjouspyyntöön tutustuneille lisäkirjeellä lähetetyn mukaisia, koska yritysreferenssien varsinainen sopimuskausi on päättynyt tarjousten jättämisajankohtana. Nimettyjen asiantuntijoiden kokemuksen osalta tarjouspyynnössä ei ollut annettu ohjeita hankkeiden hyväksyttävästä valmistumisajankohdasta, vaan hankintayksikkö on hyväksynyt kaikki asiantuntijan kokemusta osoittavat hankkeet viimeisen viiden vuoden ajalta. Ilmoitetut hankkeet eivät ole sijoittuneet kokonaan tai pääosin tarjousten jättämisajankohdan jälkeiseen aikaan, ja myös valittaja on ilmoittanut valmistumattomia hankkeita. Hankintapäätös on perusteltu asianmukaisesti. Hankintayksikkö ei ole ollut tarjousaikana yhteydessä tarjoajiin puhelimitse tai sähköpostitse, vaan ainoastaan tarjousten jättämisen jälkeen täsmennys- ja oikaisuvaatimusmenettelyihin liittyen. Tarjouspyynnössä on kuvattu, että tärinän mittaushallinnointikonsultiksi valittua tarjoajaa ei valita tärinän mittauspalveluiden puitejärjestelyyn.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 67 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden liitteet on laadittava niin selviksi, että niiden perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta. Pykälän 2 momentin mukaan, jos tarjouksessa tai osallistumishakemuksessa olevat tiedot tai asiakirjat ovat puutteellisia tai virheellisiä taikka jotkut asiakirjat tai tiedot puuttuvat, hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään tietoja tai asiakirjoja hankintayksikön asettamassa määräajassa. Edellytyksenä on, että menettelyssä noudatetaan 3 §:ssä säädettyjä periaatteita.

Hankintalain 83 §:n mukaan hankintayksikkö voi asettaa ehdokkaiden tai tarjoajien rekisteröitymistä, taloudellista ja rahoituksellista tilannetta sekä teknistä ja ammatillista pätevyyttä koskevia lain 84–86 §:ssä tarkoitettuja vaatimuksia. Vaatimuksista on ilmoitettava hankintailmoituksessa. Vaatimusten tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja ne on suhteutettava hankinnan luonteeseen, käyttötarkoitukseen ja laajuuteen. Vaatimuksilla tulee voida asianmukaisesti varmistaa, että ehdokkaalla tai tarjoajalla on oikeus harjoittaa ammattitoimintaa ja että sillä on riittävät taloudelliset ja rahoitusta koskevat voimavarat sekä tekniset ja ammatilliset valmiudet toteuttaa kyseessä oleva hankintasopimus. Ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta.

Hankintalain 86 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia, joilla varmistetaan, että ehdokkailla ja tarjoajilla on tarvittavat henkilöstö- ja tekniset voimavarat ja kokemusta hankintasopimuksen toteuttamiseksi hankintayksikön edellyttämällä tasolla. Hankintayksikkö voi vaatia, että riittävä kokemus osoitetaan viittaamalla aiemmin toteutettuihin sopimuksiin. Pykälän 2 momentin mukaan hankinnoissa, joiden kohteena on kokoonpano- tai asennustoimia edellyttäviä tavaroita, palveluja tai rakennusurakoita, ehdokkaiden ja tarjoajien ammatillinen pätevyys palvelujen suorittamiseksi tai asennustoimien taikka rakennusurakan toteuttamiseksi voidaan arvioida ammattitaidon, kokemuksen ja luotettavuuden perusteella.

Hankintalain 93 §:n 2 momentin mukaan hankintayksikkö voi asettaa hinta-laatusuhteen vertailuperusteita, jotka liittyvät laadullisiin, yhteiskunnallisiin, ympäristö- tai sosiaalisiin näkökohtiin tai innovatiivisiin ominaisuuksiin. Laatuun liittyviä perusteita voivat olla tekniset ansiot, esteettiset ja toiminnalliset ominaisuudet, esteettömyys, kaikkien käyttäjien vaatimukset täyttävä suunnittelu, käyttökustannukset, kustannustehokkuus, myynnin jälkeinen palvelu ja tekninen tuki, huolto ja toimituspäivä tai toimitus- tai toteutusaika sekä muut toimitusehdot. Hankintayksikkö voi ottaa huomioon myös hankintasopimuksen toteutukseen osoitetun henkilöstön pätevyyden ja kokemuksen sekä henkilöstön organisoinnin, jos osoitetun henkilöstön laadulla voi olla merkittävä vaikutus hankintasopimuksen toteuttamisessa.

Hankintalain 123 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava. Pykälän 2 momentin mukaan päätöksestä tai siihen liittyvistä asiakirjoista on käytävä ilmi ratkaisuun olennaisesti vaikuttaneet seikat, joita ovat ainakin ehdokkaan, tarjoajan tai tarjouksen hylkäämisen perusteet sekä keskeiset perusteet, joilla hyväksyttyjen tarjousten vertailu on tehty.

Tarjouspyyntö

Tarjouspyynnön mukaan hankinnan kohteena ovat olleet raide- ja tieliikenteen aiheuttaman tärinän hallinnoinnin, tärinäyhteydenottojen käsittelyn ja jatkotoimenpiteiden koordinoinnin asiantuntijapalvelut. Tarjoajan on tullut nimetä yksi henkilö päävastuulliseksi hallinnointikonsultiksi ja yksi henkilö tämän varahenkilöksi. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena on ollut nimettyjen asiantuntijoiden tuntihinta 40 prosentin sekä kokemus ja osaaminen 60 prosentin painoarvolla.

Tarjouspyynnön liitteessä 1 "Tehtävän kuvaus" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Nyt tehtävällä hankinnalla on tarkoitus varmistaa, että tärinäyhteydenottojen käsittely Väylävirastossa sujuu lisääntyneistä tärinäyhteydenotoista huolimatta riittävän lyhyellä vasteajalla. – –

Hallinnointikonsultti toimii 1–2 pv/viikko lähtökohtaisesti viraston tiloissa tai omissa toimitiloissaan erikseen niin sovittaessa. Tilaaja määrittelee tehtäviin käytettävän työajan ja hallinnointikonsultin suorittamat työtehtävät sovittuna ajanjaksona.

Konsultin tulee olla tavoitettavissa arkipäivinä normaalina virka-aikana klo 8.00–16.15. Konsultin on reagoitava Väyläviraston yhteydenottoihin ilman aiheetonta viivästystä ja vastattava Väyläviraston yksittäisiä toimeksiantoja koskeviin kyselyihin viimeistään yhden (1) työpäivän kuluessa."

Tarjouspyynnön kohdassa 3 "Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Vaatimus: tarjoajalla on vähintään kolme (3) referenssiä tärinänhallintaan, -torjuntaan tai mittaamiseen liittyvistä suunnittelu-, rakennus- tai kehityshankkeista. Hyväksyttäväksi referenssiksi ei katsota yksittäisen tärinämittauksen suorittamista. Toteutetun hankkeen on pitänyt valmistua kolmen (3) vuoden sisällä laskettuna tarjouspyynnön viimeisestä jättöajasta."

Kyseisessä kohdassa tarjoajien on tullut oheistaa tarjoukseensa tarjouspyynnön referenssejä koskeva liite 2 ohjeistuksen mukaan täytettynä.

Tarjouspyynnön kohdassa "Päätöksenteon perusteet" on kuvattu vertailuperuste nimettyjen asiantuntijoiden kokemuksesta ja osaamisesta seuraavasti:

"Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa liite 3 (Asiantuntijat) ohjeistuksen mukaisesti täytettynä. Tarjoajan tulee nimetä päävastuullinen tärinän hallinnointikonsultti sekä tämän varahenkilö, joita tilaaja on sopimuskaudella ensisijaisesti oikeutettu käyttämään. Tarjoaja voi saada molempien asiantuntijoiden kokemuksesta ja osaamisesta 30 pistettä (yhteensä maksimissaan 60 pistettä)."

Tarjouspyynnön mainitussa liitteessä 3 on esitetty vähimmäisvaatimuksia tarjoajan nimeämän päävastuullisen hallinnointikonsultin ja tämän varahenkilön rataturvakoulutuksesta, projektinhallinnan kokemuksesta, paikkatieto-osaamista sisältävistä hankkeista sekä työkokemuksesta tärinänhallinnan kehittämisessä tai tärinän mittaamisessa. Lisäksi kohdassa "Pisteytettävä kokemus ja osaaminen" on todettu seuraavaa:

"Nimetyn asiantuntijan kokemus tärinänhallintaan liittyvistä kehittämishankkeista (projektipäällikkönä tai vastaavana erityisasiantuntijana) viimeisen viiden (5) vuoden sisällä tarjouksen jättöajasta.

Huom! Asiantuntijan itsensä toteuttamien tärinämittausten suorittamista tai asiantuntijan omalle työnantajalle toteuttamia kehittämishankkeita ei tässä yhteydessä katsota vaatimukset täyttäviksi hankkeiksi. Yksittäisen kehittämishankkeen mahdollisia osakokonaisuuksia ei myöskään katsota omiksi kehityshankkeikseen."

Kohdan mukaan asiantuntija on voinut saada kaksi pistettä jokaisesta mainitusta, korkeintaan kymmenestä hankkeesta eli yhteensä korkeintaan 20 pistettä muun ohella sillä edellytyksellä, että yhtäältä päävastuullisen hallinnointikonsultin ja toisaalta tämän varahenkilön osalta tiedot hankkeista on täytetty vaaditulla tavalla.

Toisen kohdan mukaan nimetyn asiantuntijan tärinän mittaamisen ja tähän liittyvän raportoinnin kokemuksesta viimeisen viiden vuoden sisällä tarjousten jättöajasta on voinut saada 0,5 pistettä jokaisesta mainitusta, korkeintaan 20 mittauksesta eli yhteensä korkeintaan 10 pistettä edellä mainittua vastaavin edellytyksin.

Tarjouspyynnön kohdan "Muut tiedot" alakohdassa "Muut asiat" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Samaan aikaan tärinän hallinnointikonsultin kilpailutuksen kanssa toteutetaan tärinän mittauspalveluiden puitejärjestelyn kilpailutus. – – Tarjoajan tulee huomata, että tärinän hallinnointikonsultin kilpailutuksen voittava tarjoaja ei voi tulla valituksi yhdeksi sopimustoimittajaksi tärinän mittauspalveluiden puitejärjestelyyn."

Asian arviointi

Valittaja on ensinnäkin esittänyt, että hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti tarjousten vertailuperusteet asettaessaan. Tarjottujen asiantuntijoiden kokemus ja osaaminen on liittynyt enemmän tarjoajien soveltuvuuteen kuin tarjousten kokonaistaloudelliseen edullisuuteen. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteissa laadulle on annettu liian painoarvo. Tarjouspyynnössä toisen asiantuntijan kokemukselle asetettu painoarvo on ollut kohtuuttoman suuri hankinnan suorittamisen kannalta. Hankintayksikkö on lisäksi alan käytännön vastaisesti sallinut usean nimetyn asiantuntijan ilmoittavan referenssikseen kokemuksen samasta kehittämiskohteesta, jonka vuoksi tarjouspyyntö on ollut epäselvä.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on laaja harkintavalta määritellä hankinnan kohde ja hankintaa koskevat vaatimukset tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla. Hankintayksikön on kuitenkin otettava huomioon hankintalain vaatimukset tarjouspyynnön selvyydestä ja hankintamenettelyssä on aina noudatettava tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun sekä avoimuuden ja suhteellisuuden vaatimuksia. Hankintamenettelyn avoimuus edellyttää, että tarjoajat tietävät jo tarjouksia laatiessaan, millä seikoilla on merkitystä tarjouskilpailua ratkaistaessa.

Hankinnan kohde huomioon ottaen hankintasopimuksen toteutukseen nimettävän hallinnointikonsultin ja tämän varahenkilön kokemuksella on voinut olla merkittävä vaikutus hankintasopimuksen toteuttamisessa. Markkinaoikeus katsoo, että edellä tarjouspyynnössä konsulttien tehtävistä ja niiden vasteajasta todettu huomioon ottaen hankintayksikkö ei ole ylittänyt harkintavaltaansa tai menetellyt muutoin virheellisesti kyseisten asiantuntijoiden kokemusta koskevien vertailuperusteiden asettamisessa. Hankintayksikkö ei ole myöskään menetellyt virheellisesti, kun se ei ole kieltänyt ilmoittamasta molemmille asiantuntijoille samaa referenssikohdetta, eikä tarjouspyyntö ole myöskään ollut tältä osin valittajan esittämin tavoin epäselvä.

Valittaja on myös esittänyt, että hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti salliessaan tarjoajien täsmentää tarjouksiaan ja ottaessaan huomioon tarjousajan jälkeen vertailupisteytykseen vaikuttavaa aineistoa.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella hankintayksikkö on pyytänyt valittajalta ja tarjousvertailussa kolmanneksi sijoittuneelta tarjoajalta täsmennystä nimettyjen asiantuntijoiden edellä mainittuihin vertailuperusteisiin ilmoitetuista henkilöiden referensseistä. Hankintapäätöksen mukaan selvitysten perusteella hankintayksikkö on katsonut, että tarjouksissa ilmoitetut referenssit ovat täyttäneet tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset. Markkinaoikeus katsoo, että asiassa esitetyn selvityksen perusteella ei ole todettavissa, että hankintayksikkö olisi tältä osin menetellyt hankintalain vastaisesti.

Valittaja on lisäksi esittänyt, että hankintayksikön ei olisi tullut hyväksyä referensseiksi voittaneen tarjoajan tai sen nimeämän asiantuntijan tarjousten jättöaikana keskeneräisiä hankkeita. Hankintayksikön menettely on myös ollut eräillä muilla tavoin virheellistä. Valittajan mukaan hankintapäätöstä ei ole perusteltu hankintasäännösten mukaisesti, minkä lisäksi hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti tarjoajiin yhteyttä pitäessään ja jättäessään toimittamatta valittajalle osan hankintaan liittyvistä asiakirjoista.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella markkinaoikeus toteaa, että voittaneen tarjoajan tarjouksessa ilmoitettujen yritysreferenssien varsinaiset sopimuskaudet ovat päättyneet tarjouksia jätettäessä, eikä hankintayksikkö ole menetellyt valittajan esittämin tavoin virheellisesti hyväksyessään kyseiset referenssit. Voittaneen tarjoajan nimeämän päävastuullisen hallinnointikonsultin tärinänhallinnan kymmenestä kehittämishankkeesta kaksi on ollut sellaisia, joissa ilmoitettu valmiusaste on ollut 50–80 prosenttia. Tarjouspyynnön hinta-laatusuhteen vertailuperusteiden asettamisen yhteydessä ei ole kuitenkaan edellytetty, että nimetyn asiantuntijan kokemuksena tärinänhallintaan liittyvistä kehittämishankkeista viimeisen viiden vuoden sisällä tarjouksen jättöajasta hyväksyttäisiin vain valmistuneita hankkeita. Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö ei ole menetellyt tältäkään osin tarjouksia vertaillessaan hankintasäännösten vastaisesti, ja kun otetaan huomioon hankintapäätöksessä ja sen liitteissä esitetty sekä tavat, joilla hankintayksikkö on ollut yhteydessä tarjoajiin, ei muiltakaan osin ole todettavissa, että hankintayksikön menettely olisi ollut valittajan esittämin tavoin hankintasäännösten vastaista.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin (1397/2016) mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 säädetään.

Hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Suomen Louhintakonsultit Oy:n korvaamaan Väyläviraston oikeudenkäyntikulut 1.760 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Reima Jussila, Pekka Savola ja Markus Ukkola.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 26.5.2020