MAO:222/20

Väylävirasto - tärinän mittauspalvelut

julkinen hankinta - puitejärjestely - vertailuperusteiden asettaminen - tarjouspyyntö - syrjimätön kohtelu - tarjousten täsmentäminen

Diaarinumero: 2019/245
Antopäivä: 19.5.2020Asian tausta

Väylävirasto (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 22.5.2019 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta tärinän mittauspalveluiden hankinnasta 24 kuukauden sopimuskaudelle ja kahdelle yhden vuoden optiokaudelle.

Väylävirasto on 5.7.2019 tekemällään hankintapäätöksellä muun ohella valinnut puitejärjestelyyn toimittajat seuraavassa etusijajärjestyksessä: Taratest Oy, Oy Finnrock Ab ja A-Insinöörit Suunnittelu Oy.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut 1.000.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Suomen Louhintakonsultit Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.960 eurolla oikeudenkäyntimaksun määrällä lisättynä viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti tarjousten vertailuperusteet tarjouspyynnössä asettaessaan. Nimettyjen asiantuntijoiden kokemus ja osaaminen on liittynyt enemmän tarjoajien soveltuvuuteen kuin tarjousten kokonaistaloudelliseen edullisuuteen. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteissa laadulle on annettu liian suuri 60 prosentin painoarvo suhteessa hinnan 40 prosentin painoarvoon.

Usean asiantuntijan henkilökohtaisten referenssien käyttö vertailuperusteena ei ole ollut syrjimätöntä ja tasapuolista. Toisen ja kolmannen asiantuntijan kokemukselle vertailuperusteissa annettu painoarvo on ollut kohtuuttoman suuri hankinnan suorittamisen kannalta. Valittajalla liikennetärinän mittaamisessa raportointivastuu on ollut vain yhdellä konsultilla, mutta mittaamiseen on osallistunut muutakin henkilöstöä. Toimeksiannot on silti voitu toteuttaa määrällisesti ja laadullisesti tarjouspyynnön mukaisesti. Useampi kuin yksi asiantuntija ei lisää toimituksen laatua tai tuo hankintayksikölle lisäarvoa. Tarjoajat, joilla on useampi kuin yksi toimipiste ja asiantuntija, ovat saaneet kilpailuedun yhden toimipisteen tarjoajaan nähden.

Hankintayksikkö on myös muuttanut tarjouspyynnön ehtoja olennaisesti antamatta tarjoajille lisäaikaa tarjousten laadintaan.

Vastine

Vaatimukset

Väylävirasto on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.980 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankinnan kohteena olevat tärinän mittauspalvelut ovat edellyttäneet riittäviä henkilöstöresursseja ja erityisosaamista tarjouksissa nimetyiltä asiantuntijoilta. Tarjouspyyntöasiakirjoista on lisäksi käynyt ilmi, että tärinähallintaan liittyvät yhteydenotot ovat lisääntyneet viime vuosina, että mittauksia suoritetaan huomattavia määriä eri puolilla Suomea ja että tarjouksessa nimettävän asiantuntijan korvaamista toisella rajataan sopimusluonnoksessa. Useamman kuin yhden asiantuntijan nimeäminen ei ole ollut välttämätöntä, mutta hankintayksikön näkökulmasta se on varmistanut palvelutuotannon sujuvuutta ja samanaikaisten mittausten ripeää toteuttamista myös eri puolilla Suomea. Hankintayksiköillä on laaja harkintavalta hankinnan kohteen, vertailuperusteiden ja soveltuvuusvaatimusten asettamisessa, vaikka määrittely rajaisikin potentiaalisten tarjoajien määrää. Hankintayksikön harkintavallassa on ollut myös hinnan ja laadun painoarvojen asettaminen. Tarjouspyynnössä on esitetty tarjoajan soveltuvuusvaatimukset, vähimmäisvaatimukset ja vertailuperusteet, jotka ovat olleet perusteltuja, objektiivisia ja liittyneet hankinnan kohteeseen. Tässä hankinnassa henkilöstön laadulla on ollut olennainen merkitys. Hankintayksikkö on siten voinut ottaa vertailuperusteena huomioon hankintasopimukseen toteutukseen osoitetun henkilöstön pätevyyden ja kokemuksen. Tarjottavien asiantuntijoiden kokemusta ei voi pitää yksinomaan tarjoajien soveltuvuuteen liittyvänä tekijänä.

Hankintayksikkö ei ole muuttanut tarjouspyynnön ehtoja olennaisesti. Hankintayksikkö on lisäkirjeellään täsmentänyt FISE-pätevyyttä koskevaa laatuvaatimusta siten, että vähintään yhdellä nimetyllä asiantuntijalla on tullut olla kyseinen pätevyys. Tarjouspyynnön mukaisten vauriokartoitusten tekeminen on jo alun perin edellyttänyt mainittua pätevyyttä. Muutoksesta on ilmoitettu kaikille tarjouskilpailuun osallistuneille toimittajille, eikä sillä ole ollut vaikutusta potentiaalisten tarjoajien kiinnostukseen osallistua tarjouskilpailuun. Tällainen vähäinen muutos ei ole myöskään edellyttänyt tarjousajan jatkamista.

Kuultavien lausunnot

A-Insinöörit Suunnittelu Oy ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

Oy Finnrock Ab on esittänyt, että valittajan vaatimukset ovat perusteettomia. Puitejärjestelyssä tehtävät työt ovat voineet sijaita eri puolilla Suomea, joten asiantuntijoita koskevat laadun vertailuperusteet ja niiden painoarvot ovat olleet perusteltuja. Liikennetärinämittaus eroaa siinä määrin muista tärinämittauksista, että kaikilla mittaamiseen osallistuvilla on ollut hyvä olla kokemusta liikennetärinämittauksista. Edellä mainitut kriteerit ovat liittyneet kokonaistaloudelliseen edullisuuteen eivätkä tarjoajien soveltuvuuteen.

Taratest Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.535 eurolla viivästyskorkoineen ja esittänyt, että hankintayksikkö ei ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti. Hankintayksiköllä on ollut laaja harkintavalta vertailuperusteiden asettamisessa. Hankintayksikkö on voinut ottaa vertailuperusteissa huomioon asiantuntijoiden osaamisen ja kokemuksen. Laadulla on ollut hankinnassa olennainen merkitys. Vertailuperusteet eivät ole olleet syrjiviä. Valittaja on itse nimennyt kolme asiantuntijaa. Kokemus raideliikenteen tärinämittauksista on ollut tarpeen pisteyttää erikseen. Hankintamenettelyn aikana tehdyt täsmennykset eivät ole muuttaneet mainittavasti tarjouspyyntöä.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikkö ei ole antanut riittävän selkeitä tietoja toimeksiantojen määrästä sekä mittausten ajallisesta ja alueellisesta jakautumisesta. Vain aiemmilla ja nykyisillä sopimustoimittajilla on ollut nämä tiedot. Tehtäväkuvauksen perusteella toimeksiantojen määrä ei ole ollut niin suuri, että yhteenliittymän käyttäminen olisi ollut tarpeellista. Myöskään tarvittavan mittauskaluston määrää tai laatua ei ole kuvattu selkeästi tarjouspyynnössä.

Hankintayksikkö on tarjousvertailussa hyväksynyt Oy Finnrock Ab:n asiantuntijalta raideliikenteen aiheuttaman tärinän mittauksiksi kaksi muuta tärinämittausta. Hankintayksikkö on antanut vertailussa muutenkin pisteitä puutteellisten selvitysten perusteella, eikä ole perustellut vertailua asianmukaisesti. Kokemukseksi on voitu hyväksyä vain referenssikohteen tuottaminen ja tekeminen, ei niiden tuottamiseen tai tekemiseen osallistuminen. Hankintayksikkö on myös alan yleisen käytännön vastaisesti sallinut usean nimetyn asiantuntijan ilmoittavan referenssikseen kokemuksen samasta kohteesta, minkä vuoksi tarjouspyyntö on ollut epäselvä.

Tarjouspyynnön esillä oleva olennainen muuttaminen olisi edellyttänyt hankintamenettelyn keskeyttämistä ja uuden hankintailmoituksen julkaisemista. Joka tapauksessa korjauksista ilmoitettaessa olisi tullut selvästi yksilöidä muutokset. Tarjouspyynnön ja hankintailmoituksen ollessa ristiriitaisia on noudatettava hankintailmoituksessa ilmoitettua.

Hankintayksikkö on lisäksi menetellyt virheellisesti salliessaan tarjoajien täsmentää tarjouksiaan ja ottaessaan huomioon tarjousajan jälkeen vertailuun vaikuttavaa aineistoa. Hankintayksikön ei olisi tullut antaa vertailussa pisteitä niiltä osin kuin vaadittuja tietoja ei ollut annettu. Valittajalle ei ole annettu tilaisuutta täsmentää tarjousta.

Edelleen hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti tarjoajiin yhteyttä pitäessään ja jättäessään toimittamatta valittajalle osan hankintaan liittyvistä asiakirjoista.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on lisävastineessaan esittänyt, että hankintaa ei ole aikaisemmin kilpailutettu, joten tärinämittausten määrää tai jakautumista ei ole ollut mahdollista ilmoittaa tarkasti etukäteen. Mittausten arvioitu määrä ja kokonaisarvo on kuvattu tarjouspyynnössä, ja kaikilla tarjoajilla on ollut samat tiedot. Tarjoajat ovat alan ammattimaisina toimijoina vastanneet siitä, että niillä on ollut käytössään tärinämittauksiin soveltuva kalusto. Puitejärjestelyn tarkoituksena on ollut jakaa toimeksiantoja usealle toimittajalle sen mukaan, miten niillä on ollut resursseja ja kapasiteettia mittaustoimeksiantojen suorittamiseen. Hankintailmoitusta ei ole muutettu. Tarjouspyynnön liitteeseen 3 tehty vähäinen muutos on kuvattu selkeästi, ja valittaja on jättänyt tarjouksensa korjattua liitettä käyttäen. Hankintayksikkö on lähettänyt täsmennyspyynnöt tasapuolisesti kaikille tarjoajille, joiden tarjousten perusteella referenssien tarjouspyynnön mukaisuus on ollut epäselvää. Tarjoajille ei ole annettu mahdollisuutta esittää uusia referenssejä tai muuten muuttaa tarjouksiaan.

Hankintayksikkö ei ole ollut tarjousaikana yhteydessä tarjoajiin puhelimitse tai sähköpostitse, vaan ainoastaan tarjousten jättämisen jälkeen täsmennys- ja oikaisuvaatimusmenettelyihin liittyen. Valittaja ei ole pyytänyt hankintayksiköltä kaikkia hankintaan liittyviä asiakirjoja.

Taratest Oy on toimittanut erittelyn vaadituista oikeudenkäyntikuluistaan.

Valittaja on esittänyt, että Taratest Oy:n tiedoksiantoa koskevat toimenpiteet liittyvät hankintaoikaisuasiaan, josta ei ole oikeutta saada korvausta. Ne ovat hallinnolliseen päätöksentekoon liittyviä eivätkä markkinaoikeuden oikeudenkäyntiin liittyviä oikeudenkäyntikuluja.

Hankintayksikkö on esittänyt, että se on lähettänyt 14.6.2019 sähköisen kilpailutusjärjestelmän kysymys/vastaus-toiminnon kautta kaikille hankintailmoitukseen ja tarjouspyyntöön tutustuneille tahoille lisäkirjeen, joka on sen jälkeen ollut näkyvillä hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön tiedoissa sähköisessä kilpailutusjärjestelmässä.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Keskeiset oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 2 §:n 2 momentin mukaan hankintayksiköiden on pyrittävä järjestämään hankintatoimintansa siten, että hankintoja voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti ja suunnitelmallisesti olemassa olevat kilpailuolosuhteet hyväksi käyttäen ja ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat huomioon ottaen. Pykälän 3 momentin mukaan hankinnat on toteutettava tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina. Hankinnat on pyrittävä järjestämään siten, että pienet ja keskisuuret yritykset ja muut yhteisöt pääsevät tasapuolisesti muiden tarjoajien kanssa osallistumaan tarjouskilpailuihin.

Hankintalain 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 42 §:n 1 momentin mukaan puitejärjestelyllä tarkoitetaan yhden tai useamman hankintayksikön ja yhden tai useamman toimittajan välistä sopimusta, jonka tarkoituksena on vahvistaa tietyn ajan kuluessa tehtäviä hankintasopimuksia koskevat hinnat ja suunnitellut määrät sekä muut ehdot. Pykälän 4 momentin mukaan puitejärjestelyyn perustuvat hankintasopimukset on tehtävä puitejärjestelyyn valittujen toimittajien ja sellaisten hankintayksiköiden kesken, jotka on selkeästi ilmaistu puitejärjestelyn kilpailutuksen hankinta-asiakirjoissa.

Hankintalain 67 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden liitteet on laadittava niin selviksi, että niiden perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 74 §:n 2 momentin mukaan, jos tarjouksessa tai osallistumishakemuksessa olevat tiedot tai asiakirjat ovat puutteellisia tai virheellisiä taikka jotkut asiakirjat tai tiedot puuttuvat, hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään tietoja tai asiakirjoja hankintayksikön asettamassa määräajassa. Edellytyksenä on, että menettelyssä noudatetaan 3 §:ssä säädettyjä periaatteita.

Hankintalain 83 §:n mukaan hankintayksikkö voi asettaa ehdokkaiden tai tarjoajien rekisteröitymistä, taloudellista ja rahoituksellista tilannetta sekä teknistä ja ammatillista pätevyyttä koskevia lain 84–86 §:ssä tarkoitettuja vaatimuksia. Vaatimuksista on ilmoitettava hankintailmoituksessa. Vaatimusten tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja ne on suhteutettava hankinnan luonteeseen, käyttötarkoitukseen ja laajuuteen. Vaatimuksilla tulee voida asianmukaisesti varmistaa, että ehdokkaalla tai tarjoajalla on oikeus harjoittaa ammattitoimintaa ja että sillä on riittävät taloudelliset ja rahoitusta koskevat voimavarat sekä tekniset ja ammatilliset valmiudet toteuttaa kyseessä oleva hankintasopimus. Ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta.

Hankintalain 86 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia, joilla varmistetaan, että ehdokkailla ja tarjoajilla on tarvittavat henkilöstö- ja tekniset voimavarat ja kokemusta hankintasopimuksen toteuttamiseksi hankintayksikön edellyttämällä tasolla. Hankintayksikkö voi vaatia, että riittävä kokemus osoitetaan viittaamalla aiemmin toteutettuihin sopimuksiin. Pykälän 2 momentin mukaan hankinnoissa, joiden kohteena on kokoonpano- tai asennustoimia edellyttäviä tavaroita, palveluja tai rakennusurakoita, ehdokkaiden ja tarjoajien ammatillinen pätevyys palvelujen suorittamiseksi tai asennustoimien taikka rakennusurakan toteuttamiseksi voidaan arvioida ammattitaidon, kokemuksen ja luotettavuuden perusteella.

Hankintalain 93 §:n 2 momentin mukaan hankintayksikkö voi asettaa hinta-laatusuhteen vertailuperusteita, jotka liittyvät laadullisiin, yhteiskunnallisiin, ympäristö- tai sosiaalisiin näkökohtiin tai innovatiivisiin ominaisuuksiin. Laatuun liittyviä perusteita voivat olla tekniset ansiot, esteettiset ja toiminnalliset ominaisuudet, esteettömyys, kaikkien käyttäjien vaatimukset täyttävä suunnittelu, käyttökustannukset, kustannustehokkuus, myynnin jälkeinen palvelu ja tekninen tuki, huolto ja toimituspäivä tai toimitus- tai toteutusaika sekä muut toimitusehdot. Hankintayksikkö voi ottaa huomioon myös hankintasopimuksen toteutukseen osoitetun henkilöstön pätevyyden ja kokemuksen sekä henkilöstön organisoinnin, jos osoitetun henkilöstön laadulla voi olla merkittävä vaikutus hankintasopimuksen toteuttamisessa.

Hankintalain 123 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava. Pykälän 2 momentin mukaan päätöksestä tai siihen liittyvistä asiakirjoista on käytävä ilmi ratkaisuun olennaisesti vaikuttaneet seikat, joita ovat ainakin ehdokkaan, tarjoajan tai tarjouksen hylkäämisen perusteet sekä keskeiset perusteet, joilla hyväksyttyjen tarjousten vertailu on tehty.

Vertailuperusteiden asettaminen

Tarjouspyyntö

Tarjouspyynnön mukaan hankinnan kohteena ovat olleet raideliikenteen aiheuttaman tärinän mittaamiseen ja raportointiin liittyvät palvelut. Puitejärjestelyyn on ollut tarkoitus valita kolme toimittajaa. Tarjoaja on voinut nimetä kolme asiantuntijaa. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena on ollut hinta 40 prosentin sekä nimettyjen asiantuntijoiden kokemus ja osaaminen 60 prosentin painoarvolla.

Tarjouspyynnön liitteessä 1 "Tehtävän kuvaus" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Väylävirastolle on tullut vuosittain 10–20 kpl yhteydenottoja junaliikenteen aiheuttamasta liikennetärinästä. Viimeisen vuoden aikana valitusten määrä on lisääntynyt merkittävästi – –.

Nyt tehtävällä puitejärjestelyllä on tarkoitus varmistaa, että tärinäyhteydenottoihin vastataan nopeasti ja tarvittavat mittaukset raportointeineen hoidetaan mahdollisimman lyhyellä vasteajalla. Tarvittaessa tärinäkohteissa tehdään kiinteistökatselmus vaurioiden kartoittamiseksi. – –

Tärinän mittauspalveluja toteuttava mittauskonsultti suorittaa puitejärjestelyn puitteissa liikenteen tärinämittauksia ja vauriokartoituksia Väyläviraston kanssa yhdessä sovittujen periaatteiden mukaisesti.

Mittauskonsultti nimeää puitejärjestelyyn 1–3 asiantuntijaa, jotka toteuttavat mittauksia päävastuullisina asiantuntijoina.

Käytännössä mittauskonsultti sopii yksittäisten mittaustoimeksiantojen järjestelyistä ja aikatauluista asiakkaan kanssa, suorittaa liikenteen tärinämittauksia ja kiinteistöjen vauriokartoituksia sekä raportoi mittaus- ja kartoitustulokset virastolle. Lisäksi mittauskonsultti voi osallistua Väyläviraston sisäisten toimintatapojen sekä rautatieliikenteen tärinänhallinnan kehittämiseen. Mittauskonsultti voi tehdä myös muita tärinämittauksia, jotka liittyvät radan parantamis- tai kunnossapitohankkeisiin.

Tärinän mittauspalveluita tuottavan mittauskonsultin on mahdollista tehdä myös tärinänhallintaan liittyvää tutkimusta ja osallistua viraston tekemiin tärinäntorjuntaa koskeviin toimenpiteisiin ja niiden valmisteluun. Lisäksi mittauskonsultti voi osallistua Väylävirastolle tulleiden korvaushakemusten käsittelyyn sekä ratatoimituksiin."

Tarjouspyynnön kohdassa "Päätöksenteon perusteet" on kuvattu vertailuperusteita seuraavasti:

"Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa liite 3 (Asiantuntijat) ohjeistuksen mukaisesti täytettynä. Tarjoajan tulee nimetä kolme (3) tärinämittauksen asiantuntijaa, joita tilaaja on sopimuskaudella ensisijaisesti oikeutettu käyttämään. Tarjoaja voi saada nimetyn asiantuntijan kokemuksesta ja osaamisesta maksimissaan kaksikymmentä (20) pistettä. Kolmesta nimetystä asiantuntijasta tarjoaja voi ts. saada yhteensä maksimissaan 60 pistettä.

Tarjoajan tulee hinnoitella vaaditut palvelut kohdan ’Hankinnan kohteen kriteerit’ mukaisesti. Tarjoajan vertailuhinta lasketaan automaattisesti tarjoajan syöttämien hintojen sekä hankintayksikön asettamien painoarvojen avulla."

Tarjouspyynnön kohdan "Hankinnan kohteen kriteerit" mukaan tarjoajien on tullut ilmoittaa hinnat yhden ja viiden tärinämittauksen toteuttamiselle ja näihin liittyvien raporttien toimittamiselle, tärinämittauksen lisävuorokaudelle, lisämittareiden käytölle, nopeustutkan käytölle osana perusmittauksia, vauriokartoitusten toteuttamiselle ja muille mahdollisille tärinänhallintaan liittyville rata- ja asiantuntijatöille. Mainittuja on kuvattu asianomaisissa kohdissa ja ilmoitettu hankittavat määrät.

Tarjouspyynnön liitteessä 3 on esitetty vähimmäisvaatimuksia tarjoajan nimeämien asiantuntijoiden kokemuksesta tärinämittausten toteuttamisessa ja rataturvatutkinnosta. Kohdassa "Pisteytettävä kokemus ja osaaminen" on todettu seuraavaa:

"Nimetyllä asiantuntijalla on voimassa oleva tärinäasiantuntijan FISE-aa sertifikaatti tai vastaava.

HUOM! Pakollisena vähimmäisvaatimuksena on, että vähintään yhdellä tarjoajan asiantuntijalla on vastattu tähän kohtaan ’Kyllä’. Vähimmäisvaatimuksen ylittäviltä osin tarjoaja saa 3 pistettä per asiantuntija, jolla vaatimus täyttyy

– –

Nimetyllä asiantuntijalla on kokemusta raideliikenteen tärinämittauksiin liittyvien nopeusmittausten toteuttamisesta viimeisen kolmen (3) vuoden sisällä tarjouksen jättöajasta

– –

Nimetyllä asiantuntijalla on kokemusta raideliikenteen aiheuttamista tärinämittauksista sekä näihin liittyvien raporttien tuottamisesta viimeisen kolmen (3) vuoden sisällä tarjouksen jättöajasta. Tärinämittauksella tarkoitetaan tässä yhteydessä yhdessä (1) osoitteessa suoritettua mittausta

– –

Nimetyllä asiantuntijalla on kokemusta tärinän aiheuttamien rakennusten vauriokartoitusten toteuttamisesta ja raportoinnista viimeisen kolmen (3) vuoden sisällä tarjouksen jättöajasta. Vauriokartoituksella tarkoitetaan tässä yhdessä kohteessa suoritettua kartoitusta. – –".

Tärinäasiantuntijan sertifikaatista on voinut saada kahdella vaatimukset täyttävällä asiantuntijalla 3 pistettä tai kolmella asiantuntijalla 6 pistettä. Nopeusmittauksia koskevasta kokemuksesta kukin asiantuntija on voinut saada 2 pistettä. Kukin asiantuntija on voinut saada yhden pisteen jokaisesta, korkeintaan 12 raideliikenteen aiheuttamasta tärinämittauksesta, jonka tuottamisen ja näihin liittyvät raportit asiantuntija on tehnyt tietyssä määräajassa. Vastaavasti vauriokartoituksista on voinut saada yhden pisteen jokaisesta, korkeintaan neljän kartoituksen tuottamisesta ja raportin tekemisestä.

Tarjouspyynnön liitteenä olleessa puitesopimusluonnoksessa on kuvattu puitejärjestelyn ulkopuolisia toimeksiantoja ja puitejärjestelyihin perustuvien toimeksiantojen tilaamista lähtökohtaisesti etusijajärjestyksen mukaisesti ja tietyissä tilanteissa kevennetyllä kilpailutuksella tai suoraan joltakin toimittajalta. Sopimusluonnoksen mukaan etusijajärjestyksen mukaisesti tilaaja kohdistaa kunkin toimeksiannon järjestyksessä ensimmäiselle toimittajalle, joka kykenee toimittamaan toimeksiannon mukaisen palvelut edellytetyillä ehdoilla. Sopimusluonnoksen mukaan sekä kevennetyllä kilpailutuksella että suoraan toimittajalta tilatulla toimeksiannolla toteutetuissa puitejärjestelyyn perustuvissa hankinnoissa voidaan pyytää toimittajalta selvityksiä asiantuntijoiden osaamisesta ja käyttää asiantuntijoiden osaamisen arvioinnissa muun ohella haastatteluja. Sopimusluonnoksessa on edelleen todettu, että tarjouksessa esitettyjen projektiin osallistuvien avain- ja vastuuhenkilöiden vaihtaminen kesken palvelutuotannon edellyttää tilaajan suostumusta ja konsultin esittämiä selkeitä perusteluja. Uuden tehtävään esitettävän henkilön on oltava pätevyydeltään ja kokemukseltaan vähintään vaihdettavan henkilön tasoinen.

Asian arviointi vertailuperusteiden asettamisen osalta

Valittaja on esittänyt muun ohella, että useamman kuin yhden asiantuntijan henkilökohtaisten referenssien käyttö vertailuperusteena ei ole ollut syrjimätöntä ja tasapuolista. Toisen ja kolmannen asiantuntijan kokemukselle vertailuperusteissa annettu painoarvo on ollut kohtuuttoman suuri hankinnan suorittamisen kannalta. Useampi kuin yksi asiantuntija ei lisää toimituksen laatua tai tuo hankintayksikölle lisäarvoa. Tarjoajat, joilla on useampi kuin yksi toimipiste ja asiantuntija, ovat saaneet kilpailuedun yhden toimipisteen tarjoajaan nähden. Hankintayksikkö on lisäksi alan käytännön vastaisesti sallinut usean nimetyn asiantuntijan ilmoittavan referenssikseen kokemuksen samasta kehittämiskohteesta, jonka vuoksi tarjouspyyntö on ollut epäselvä.

Hankintayksikkö on esittänyt, että useamman kuin yhden asiantuntijan nimeäminen ei ole ollut välttämätöntä, mutta hankintayksikön näkökulmasta se on varmistanut palvelutuotannon sujuvuuden ja samanaikaisten mittausten ripeän toteuttamisen myös eri puolilla Suomea. Tärinähallintaan liittyvät yhteydenotot ovat lisääntyneet viime vuosina, ja tarjouksessa nimettävän asiantuntijan korvaamista toisella on rajattu sopimusluonnoksessa. Hankintayksiköillä on laaja harkintavalta hankinnan kohteen, vertailuperusteiden ja soveltuvuusvaatimusten asettamisessa, vaikka määrittely rajaisikin potentiaalisten tarjoajien määrää. Puitejärjestelyn tarkoituksena on ollut jakaa toimeksiantoja usealle toimittajalle sen mukaan, miten niillä on ollut resursseja ja kapasiteettia mittaustoimeksiantojen suorittamiseen.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on harkintavaltaa niin hankinnan kohteen määrittelyn ja soveltuvuusvaatimusten kuin kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteiden asettamisessa. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteina tulee käyttää sellaisia seikkoja, joiden perusteella voidaan selvittää, mikä tarjouksista on kokonaistaloudellisesti edullisin. Hankintamenettelyssä on aina noudatettava tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun sekä avoimuuden ja suhteellisuuden vaatimuksia.

Edellä selostetulla tavalla puitejärjestelyyn on ollut tarkoitus valita kolme toimittajaa. Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteiksi on ilmoitettu tietyt tarjotut hinnat ja kolmen nimetyn asiantuntijan pätevyys ja kokemus. Nimettyjen asiantuntijoiden sertifioinnista on voinut saada enintään 6 pistettä ja kunkin nimetyn asiantuntijan kokemuksesta on voinut saada 18 pistettä eli yhteensä 54 pistettä. Toimeksiannot tilattaisiin puitejärjestelyyn valituilta toimittajilta muun ohella etusijajärjestyksen ja toimeksiannon toteuttamismahdollisuuden perusteella, missä yhteydessä on voitu ottaa huomioon palvelun toteuttamiseen osallistuvien asiantuntijoiden osaaminen.

Markkinaoikeus toteaa, että mainituilla vertailuperusteilla on ollut huomattava painoarvo tarjousvertailussa, ja yksittäisen asiantuntijan kokemuksesta ja pätevyydestä on voinut parhaimmillaankin saada vain kolmasosan pisteistä. Kokemukseltaan vähimmäisvaatimukset ylittävien asiantuntijoiden määrä on muodostunut näin ollen tarjousvertailussa merkittäväksi. Toisaalta tarjouspyyntöasiakirjoista ilmenevällä tavalla tärinätutkimuksen tarve on kasvava, puitejärjestelyyn perustuvissa hankinnoissa on voitu käyttää useampaa kuin yhtä asiantuntijaa ja palvelun toteuttamisessa käytettyjen asiantuntijoiden osaamisella on ollut merkitystä puitejärjestelyyn perustuvien hankintojen ratkaisuissa. Kun lisäksi otetaan huomioon hankintayksikön harkintavalta määritellä hinta-laatusuhteen vertailuperusteet, markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt tarjoajia kohtaan syrjivästi tai suhteellisuusperiaatteen vastaisella tavalla hinta-laatusuhteen vertailuperusteet tarjouspyynnössä asettaessaan. Hankintayksikkö ei ole myöskään menetellyt virheellisesti, kun se ei ole kieltänyt ilmoittamasta molemmille asiantuntijoille samaa referenssikohdetta, eikä tarjouspyyntö ole myöskään ollut tältä osin valittajan esittämin tavoin epäselvä.

Hankinnan kohteen kuvaus

Valittaja on myös esittänyt, että hankintayksikkö on menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, tarjouspyynnössä ei ole annettu riittävästi tietoa hankittavista määristä ja niiden jakautumisesta alueellisesti tai ajallisesti, eikä mittauskalustolle ole asetettu määrällisesti tai laadullisesti tarkkoja vaatimuksia.

Hankintayksikkö on esittänyt, että hankintaa ei ole aikaisemmin kilpailutettu, joten tärinämittausten määrää tai jakautumista ei ole ollut mahdollista ilmoittaa tarkasti etukäteen. Mittausten arvioitu määrä ja kokonaisarvo on kuvattu tarjouspyynnössä, ja kaikilla tarjoajilla on ollut samat tiedot. Tarjoajat ovat alan ammattimaisina toimijoina vastanneet siitä, että niillä on ollut käytössään tärinämittauksiin soveltuva kalusto. Puitejärjestelyn tarkoituksena on ollut jakaa toimeksiantoja usealle toimittajalle sen mukaan, miten niillä on ollut resursseja ja kapasiteettia mittaustoimeksiantojen suorittamiseen.

Markkinaoikeus toteaa, että kun otetaan huomioon nyt kyseessä olevan puitejärjestelynä toteutetun hankinnan luonne ja sen kohteena olevat palvelut sekä hankintayksiköllä hankintamenettelyn alussa olleet tiedot hankintatarpeesta, alalla ammattimaisesti toimivat tarjoajat ovat voineet tarjouspyynnön perusteella riittävästi arvioida tarjouskilpailuun osallistumistaan ja laatia tarjouksensa. Näin ollen tarjouspyyntöä ei voida pitää hankintasäännösten vastaisella tavalla epäselvänä hankittavien määrien ja niiden jakautumisen sekä mittauskaluston vaatimusten osalta.

Hankinnan ehtojen muuttaminen hankintamenettelyn aikana ja tarjousten täsmentäminen

Valittaja on lisäksi esittänyt, että hankintayksikkö on menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se on muuttanut tarjouspyynnön ehtoja olennaisesti antamatta tarjoajille lisäaikaa tarjousten laadintaan. Joka tapauksessa korjauksista ilmoitettaessa olisi tullut selvästi yksilöidä muutokset. Hankintayksikkö on edelleen menetellyt virheellisesti salliessaan tarjoajien täsmentää tarjouksiaan ja ottaessaan huomioon tarjousajan jälkeen vertailuun vaikuttavaa aineistoa. Hankintayksikön ei olisi tullut antaa vertailussa pisteitä niiltä osin kuin vaadittuja tietoja ei ollut annettu. Valittajalle ei ole annettu tilaisuutta täsmentää tarjousta.

Hankintayksikkö on esittänyt, että hankintailmoitusta ei ole muutettu. Tarjouspyynnön liitteeseen 3 tehty vähäinen muutos on kuvattu selkeästi, ja valittaja on jättänyt tarjouksensa korjattua liitettä käyttäen. Hankintayksikkö on lähettänyt täsmennyspyynnöt tasapuolisesti kaikille tarjoajille, joiden tarjousten perusteella referenssien tarjouspyynnön mukaisuus on ollut epäselvää. Tarjoajille ei ole annettu mahdollisuutta esittää uusia referenssejä tai muuten muuttaa tarjouksiaan.

Unionin tuomioistuin on 5.4.2017 antamassaan tuomiossa Borta (C-298/15, EU:C:2017:266) todennut, että hankintayksikkö ei lähtökohtaisesti voi muuttaa hankintamenettelyn kuluessa niiden hankintasopimuksen olennaisten ehtojen ulottuvuutta, joihin tekniset eritelmät ja hankintasopimuksen tekoperusteet kuuluvat ja joihin hankinnasta kiinnostuneet taloudelliset toimijat ovat legitiimisti turvautuneet tehdessään päätöksensä valmistautua tarjouksen esittämiseen tai sitä vastoin luopua osallistumasta kyseistä hankintaa koskevan sopimuksen tekomenettelyyn (70 kohta). Tästä ei silti seuraa, että mikä tahansa tarjouspyyntöasiakirjoihin tehty muutos hankintailmoituksen julkaisemisen jälkeen olisi lähtökohtaisesti kielletty olosuhteista riippumatta (71 kohta).

Unionin tuomioistuin on edellä mainitussa tuomiossaan Borta katsonut, että syrjintäkiellon ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteet ja avoimuusvelvollisuus merkitsevät ensinnäkin sitä, että asianomaiset muutokset eivät – vaikka ne voivatkin olla merkittäviä – saa olla siinä määrin olennaisia, että ne olisivat houkutelleet potentiaalisia tarjoajia, jotka eivät ilman näitä muutoksia voisi jättää tarjousta. Tilanne voisi olla tällainen muun ohella silloin, kun hankintasopimus poikkeaa näiden muutosten johdosta luonteeltaan tuntuvasti alun perin määritellystä hankintasopimuksesta (74 kohta). Mainittu vaatimus edellyttää toiseksi, että kyseisistä muutoksista tiedotetaan riittävästi siten, että kaikki kohtuullisen valistuneet ja tavanomaisen huolelliset tarjoajat voivat tutustua niihin samoin edellytyksin samana ajankohtana (75 kohta). Tämä sama vaatimus edellyttää kolmanneksi vielä yhtäältä, että mainitut muutokset tehdään ennen kuin tarjoajat jättävät tarjouksensa, ja toisaalta, että näiden tarjousten jättämiselle asetettua määräaikaa pidennetään silloin, kun kyseiset muutokset ovat tärkeitä, että määräajan pidennyksen kesto riippuu mainittujen muutosten tärkeydestä ja että kyseinen kesto on riittävä, jotta asianomaiset taloudelliset toimijat voivat mukauttaa tarjoustaan muutosten johdosta (76 kohta).

Asiassa saadun selvityksen perusteella tarjouspyynnön liitteenä olleeseen asiantuntijoiden pisteytystaulukkoon on lisätty tarjousten jättämiselle varatun määräajan avoinna ollessa FISE-sertifikaattia koskevat seuraavat täsmennykset:

"HUOM! Pakollisena vähimmäisvaatimuksena on, että vähintään yhdellä tarjoajan asiantuntijalla on vastattu tähän kohtaan ’Kyllä’. Vähimmäisvaatimuksen ylittäviltä osin tarjoaja saa 3 pistettä per asiantuntija jolla vaatimus täyttyy"

"Vähimmäisvaatimus: yhdellä nimetyllä asiantuntijalla on tärinäasiantuntijan FISE-aa sertifikaatti tai vastaava = 0 pistettä
Kahdella nimetyllä asiantuntijalla on tärinäasiantuntijan FISE-aa sertifikaatti tai vastaava = 3 pistettä
Kolmella nimetyllä asiantuntijalla on tärinäasiantuntijan FISE-aa sertifikaatti tai vastaava = 6 pistettä".

Samalla liitteestä on poistettu maininta, jonka mukaan sillä, että nimetyllä asiantuntijalla on voimassa oleva tärinäasiantuntijan FISE aa-sertifikaatti tai vastaava, on saatu kaksi pistettä.

Asiassa saadun selvityksen mukaan mainituista muutoksista on ilmoitettu hankintayksikön sähköisessä kilpailuttamisjärjestelmässä 14.6.2019 eli viikkoa ennen tarjousten jättämiselle varatun määräajan umpeutumista 24.6.2019. Hankintayksikön esittämän mukaan ilmoitus on toimitettu sähköisen kilpailuttamisjärjestelmän kautta kaikille hankintailmoitukseen ja tarjouspyyntöön tutustuneille tahoille. Hankintayksikkö on lisäksi esittänyt, että ilmoitus on ollut näkyvillä hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön tiedoissa sähköisessä kilpailuttamisjärjestelmässä, joten edellä mainitut muutokset ovat olleet myös 14.6.2019 jälkeen hankintailmoitukseen ja tarjouspyyntöön tutustuneiden saatavilla.

Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnön asiantuntijoiden pisteytystä koskevaan sertifikaattitietoon tehtyä muutosta ei voida pitää edellä unionin tuomioistuimen ratkaisussa tarkoitetulla tavalla olennaisena. Asiassa saadun selvityksen mukaan kaikki alkuperäisen hankintailmoituksen perusteella hankinnasta kiinnostuneet ja sähköiseen kilpailutusjärjestelmään rekisteröityneet tarjoajat ovat saaneet 14.6.2019 eli ennen tarjousten jättämiselle varatun määräajan umpeutumista sähköisen ilmoituksen kyseisestä muutoksesta, minkä lisäksi ilmoitus on ollut myös muiden hankintailmoitukseen ja tarjouspyyntöön tutustuneiden saatavilla. Markkinaoikeus katsoo, että mainituista muutoksista on tiedotettu riittävästi siten, että kaikki kohtuullisen valistuneet ja tavanomaisen huolelliset tarjoajat ovat voineet tutustua niihin samoin edellytyksin samana ajankohtana.

Tarjoajilla on ollut kymmenen vuorokautta aikaa reagoida muutoksiin, vaikka tarjousten jättämiselle varattua määräaikaa ei olekaan nimenomaisesti pidennetty. Tätä määräaikaa on pidettävä hankinnan sekä tehtyjen muutosten laatuun ja laajuuteen nähden riittävänä.

Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikön ei voida katsoa menetelleen hankintasäännösten vastaisesti, kun se on ilmoittanut tiedossaan oleville tarjoajille tarjousten vertailun pisteytystä koskevasta muutoksesta.

Asiassa saadun selvityksen mukaan hankintayksikkö on tarjousten jättämiselle varatun määräajan jälkeen pyytänyt kolmelta tarjoajalta täsmennyksiä referenssikuvauksiin siltä osin, kuin tarjoajien tarjousaineistosta on jäänyt epäselväksi se, täyttääkö referenssi tarjouspyynnön vaatimukset. Tarjoajille ei ole kuitenkaan annettu mahdollisuutta esittää tarjousaineistossaan esitettyyn nähden uusia referenssejä tai muuttaa esitettyjä referenssejä toisiksi. Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se on pyytänyt tarjoajilta täydennystä ilmoittamien referenssiensä osalta.

Tarjousten vertailu

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikkö on tarjousvertailussa hyväksynyt hankintasäännösten vastaisesti Oy Finnrock Ab:n asiantuntijalta raideliikenteen aiheuttaman tärinän mittauksiksi kaksi muuta tärinämittausta. Hankintayksikkö on antanut vertailussa muutenkin pisteitä puutteellisten selvitysten perusteella, eikä ole perustellut vertailua asianmukaisesti. Kokemukseksi on voitu hyväksyä vain referenssikohteen tuottaminen ja tekeminen, ei niiden tuottamiseen tai tekemiseen osallistuminen.

Tarjouspyynnössä on edellä kuvatulla tavalla todettu, että tarjousvertailussa pisteitä on voitu saada tarjoajien ilmoittamien asiantuntijoiden suorittamista tärinämittauksista sekä näihin liittyvien raporttien tuottamisesta. Pisteytyksessä arviotavat referenssitiedot on tullut esittää asiantuntijoita koskevalla lomakkeella. Lomakkeella on tullut esittää kunkin nimetyn asiantuntijan osalta muun ohella raideliikenteen aiheuttamien tärinämittausten toteuttamista koskevat asiakkaat, näiden yhteyshenkilöt, valmistumisajankohta sekä lyhyt kuvaus.

Oy Finnrock Ab on tarjouksensa liitteenä toimittamassaan lomakkeessa sekä sen täydennyksessä maininnut raideliikenteen tärinämittauksia toteuttaneen asiantuntijan osalta lyhyessä kuvauksessa raskaasta liikenteestä ja hidasteista johtuvia mittauksia sekä jättänyt mainitsematta, missä roolissa asiantuntija on ollut mainitun referenssityön osalta. Tästä huolimatta lyhyt kuvaus, jonka osalta tarjouspyynnössä ei ole ollut tarkempaa ohjeistusta, on annettu lomakkeen kohdassa, jossa on nimenomaisesti todettu raideliikenteen aiheuttamien tärinämittausten toteuttamisesta. Markkinaoikeus toteaa, ettei lyhyessä kuvauksessa olleita tietoja voida yksin pitää sellaisina, että Oy Finnrock Ab:n referensseinä ilmoitettuja kohteita ei olisi voitu ottaa huomioon tarjousten vertailussa. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se on antanut pisteitä Oy Finnrock Ab:n tarjousasiakirjoissaan esittämien asiantuntijoiden referenssikohteista. Asiassa saadun selvityksen mukaan myöskään muiden tarjoajien tarjousasiakirjoissa ei ole ollut tältä osin sellaista tietoa, jonka perusteella asiantuntijoiden referenssejä ei olisi tullut ottaa huomioon tarjousten vertailussa. Myöskään hankintapäätöksen perusteluja ja päätöksen liitteenä ollutta vertailutaulukkoa ei voida pitää hankintalain 123 §:n vastaisella tavalla puutteellisesti perusteltuina.

Yhteydenpito tarjoajiin

Valittaja on vielä esittänyt, että hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti tarjoajiin yhteyttä pitäessään ja jättäessään toimittamatta valittajalle osan hankintaan liittyvistä asiakirjoista.

Hankintayksikkö on esittänyt, että hankintayksikkö ei ole ollut tarjousaikana yhteydessä tarjoajiin puhelimitse tai sähköpostitse, vaan ainoastaan tarjousten jättämisen jälkeen täsmennys- ja oikaisuvaatimusmenettelyihin liittyen. Valittaja ei ole pyytänyt hankintayksiköltä kaikkia hankintaan liittyviä asiakirjoja.

Markkinaoikeus toteaa, että asiassa saadun selvityksen perusteella hankintayksikkö on ollut yhteydessä tarjoajiin hankintailmoituksen julkaisemisen ja hankinta-asiakirjojen saataville asettamisen jälkeen ilmoittaessaan hankinnan ehtojen muuttumisesta, pyytäessään tarjoajilta täsmennyksiä referenssitietoihin ja antaessaan hankintapäätöksen tiedoksi. Hankintayksikkö on ottanut edellä mainituissa tilanteissa yhteyttä kaikkiin tarjouskilpailuun osallistuneisiin tarjoajiin paitsi täsmentämispyynnöissä, joiden kohderyhmä on muodostunut täsmennystä edellyttäneiden tarjousten perusteella. Edellä esitetyn ja asiassa saadun selvityksen perusteella hankintayksikön ei voida katsoa menetelleen hankintasäännösten vastaisesti, kun se on ollut hankintamenettelyn aikana yhteydessä tarjoajiin.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin (1397/2016) mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö ja Taratest Oy joutuisivat pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset ja Taratest Oy:n oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä.

Korvattavien Taratest Oy:n oikeudenkäyntikulujen kohtuullista määrää harkittaessa markkinaoikeus on ottanut huomioon, että hallintolain 64 §:n 1 momentin mukaan hallintoasiassa kukin vastaa omista kuluistaan. Taratest Oy:n esittämästä kuluerittelystä ilmenee, että sen vaatimukseen on sisällytetty hankintaoikaisumenettelyyn liittyviä, markkinaoikeuden lausuntopyyntöä edeltäneitä kuluja. Näiltä osin Taratest Oy:n vaatimus on hylättävä sen vuoksi, että hallinnollisen käsittelyn kulut eivät ole hallintolainkäyttölaissa (586/1996) tarkoitettuja oikeudenkäyntikuluja.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Suomen Louhintakonsultit Oy:n korvaamaan Väyläviraston oikeudenkäyntikulut 1.980 eurolla ja Taratest Oy:n oikeudenkäyntikulut 385 eurolla, molemmat määrät viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Reima Jussila, Pekka Savola (eri mieltä) ja Markus Ukkola.

Asiassa on äänestetty. Eri mieltä olevan jäsenen äänestyslausunto on liitetty tuomioon.

Eri mieltä olevan jäsenen lausunto

Markkinaoikeustuomari Savola:

Olen enemmistön kanssa samaa mieltä perustelujen kohdasta "Keskeiset oikeusohjeet" ja kohdan "Vertailuperusteiden asettaminen" alakohdasta "Tarjouspyyntö" ja alakohdan "Asian arviointi vertailuperusteiden asettamisen osalta" kolmesta ensimmäisestä kappaleesta. Sen jälkeen lausun seuraavaa.

Edellä selostetulla tavalla puitejärjestelyyn on ollut tarkoitus valita kolme toimittajaa. Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteiksi on ilmoitettu tietyt tarjotut hinnat ja kolmen nimetyn asiantuntijan pätevyys ja kokemus. Nimettyjen asiantuntijoiden sertifioinnista on voinut saada enintään 6 pistettä ja kunkin nimetyn asiantuntijan kokemuksesta on voinut saada 18 pistettä eli yhteensä 54 pistettä. Toimeksiannot tilattaisiin puitejärjestelyyn valituilta toimittajilta muun ohella etusijajärjestyksen ja toimeksiannon toteuttamismahdollisuuden perusteella.

Totean, että nimettyjen päävastuullisten asiantuntijoiden kokemusta koskevilla vertailuperusteilla on ollut huomattava painoarvo tarjousvertailussa, ja yksittäisen asiantuntijan kokemuksesta ja pätevyydestä on voinut parhaimmillaankin saada vain kolmasosan pisteistä. Kokemukseltaan vähimmäisvaatimukset ylittävien asiantuntijoiden määrä on muodostunut näin ollen tarjousvertailussa merkittäväksi. Vertailuperusteilla on siten vertailtu enemmän sitä, kuinka monta vähimmäisvaatimukset ylittävän kokemuksen omaavaa päävastuullista asiantuntijaa tarjoaja on voinut nimetä kuin sitä, kuinka kokenut jokin yksittäinen päävastuullinen asiantuntija on ollut ja mikä kokonaistaloudellisen edullisuuden paras hinta-laatusuhde on ollut. Perustettavassa puitejärjestelyssä toimeksiannot on voitu kohdistaa niihin toimittajiin, jotka kykenevät resurssiensa ja osaamisensa vuoksi ne parhaiten toteuttamaan. Kukin päävastuullinen asiantuntija on lisäksi voinut käyttää toimeksiantojen toteuttamisessa apunaan muuta henkilöstöä. Katson, että asiassa ei ole esitetty perusteita sille, että tässä puitejärjestelyssä toisen ja kolmannen päävastuullisen asiantuntijan kokemusta olisi ollut perusteltua painottaa asetettujen vertailuperusteiden mukaisesti ja että asetetuilla vertailuperusteilla on voitu valita kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella hinta-laatusuhteeltaan parhaat puitesopimustoimittajat.

Edellä todetuilla perusteilla katson, että hankintayksikkö on ylittänyt harkintavaltansa ja menetellyt tarjoajia kohtaan syrjivästi ja suhteellisuusperiaatteen vastaisesti kyseiset kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteet asettaessaan.

Katson, että hankintapäätös on kumottava, eikä asiassa ole tarpeen lausua muista hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista väitteistä. Katson, että mikäli hankintayksikkö aikoo edelleen toteuttaa tärinän mittauspalveluiden hankinnan julkisena hankintana, sen on järjestettävä uusi tarjouskilpailu edellä todetut seikat huomioon ottaen.

Velvollisena lausumaan oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevista vaatimuksista enemmistön pääasiaratkaisun pohjalta olen niiden osalta samaa mieltä kuin enemmistö.

Vakuudeksi:

Puheenjohtaja Reima Jussila

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 26.5.2020