MAO:216/20

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori - ruggeroidut tietokoneet

julkinen hankinta - käsittelylupa - puitejärjestely - kevennetty kilpailutus - tarjouspyynnön epäselvyys - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2019/219
Antopäivä: 15.5.2020Asian tausta

Hansel Oy on ilmoittanut 25.4.2018 julkaistulla ja 24.5.2018 korjatulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteuttavasta ruggeroitujen tietokoneiden hankinnasta vuosille 2018–2020 ja kahden vuoden optiokaudelle. Hansel Oy on 25.6.2018 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut puitejärjestelyyn kaksi puitesopimustoimittajaa.

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori (jäljempänä hankintayksikkö) on edellä mainittuun puitejärjestelyyn liittyen pyytänyt 23.5.2019 päivätyllä ja 6.6.2019 korjatulla tarjouspyynnöllä tarjouksia ruggeroiduista laitteista ja niihin liittyvistä palveluista.

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori on 26.6.2019 tekemällään hankintapäätöksellä diaarinumero 69/02.05/2019 valinnut Telia Inmics-Nebula Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 2.500.000 euroa.

Markkinaoikeus on 18.7.2019 antamallaan päätöksellä numero 353/19 väliaikaisesti kieltänyt hankintayksikön 26.6.2019 tekemän hankintapäätöksen diaarinumero 69/02.05/2019 täytäntöönpanon.

Hankintayksikön ilmoituksen mukaan hankintapäätöstä ei ole pantu täytäntöön, vaan hankinta on toteutettu väliaikaisin järjestelyin.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Kauko Oy on vaatinut, että markkinaoikeus myöntää sille käsittelyluvan, kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksun tai määrää hankintayksikölle tehottomuusseuraamuksen. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 5.363,75 eurolla lisättynä oikeudenkäyntimaksun määrällä viivästyskorkoineen.

Valittaja on vielä vaatinut, että markkinaoikeus antaa sille tiedon voittaneen tarjoajan tarjouksen liitteistä 2.3.2 (Vertailutuotteiden vähimmäisvaatimukset ja hintalomake) ja 2.3.3 (Telia Inmics-Nebula Oy:n alihankkijat).

Perusteet

Asian käsittelylle markkinaoikeudessa on painava hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy, koska tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen eikä se ole täyttänyt puitesopimuksen ehtoja. Tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu edellyttää, että tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta. Asian käsittely on myös tärkeää lain soveltamisen kannalta muissa, samaan puitesopimukseen perustuvissa hankinnoissa.

Voittaneen tarjoajan tarjoamat vertailutuotteet 1B ja 2B eivät ole täyttäneet tarjouspyynnön vaatimusta Androidkäyttöjärjestelmällä varustetuista taulutietokoneista.

Vastine

Vaatimukset

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää käsittelyluvan myöntämistä koskevan vaatimuksen ja valituksen sekä velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.980 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö ei ole menetellyt julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti ruggeroituja tietokoneita koskevassa kevennetyssä kilpailutuksessa. Hankintayksikkö on kohdellut puitesopimustoimittajia tasapuolisesti ja syrjimättä. Asiassa esitettyjen väitteiden luonteen vuoksi asian käsittely ei ole tärkeää lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa.

Voittaneen tarjoajan vertailutuotteiksi 1B ja 2B tarjoamat tuotteet ovat täyttäneet sekä puitesopimuksen että hankintayksikön tarjouspyynnössä asettamat ehdot.

Puitesopimustoimittajan on ollut mahdollista toteuttaa räätälöityjä ratkaisuja tarjouspyynnön edellytysten täyttämiseksi. Tavanomaisen tietoteknisen tiedon valossa ei voida pitää epäuskottavana, että taulutietokoneeseen, johon voidaan asentaa Windows-käyttöjärjestelmä, voidaan asentaa vaihtoehtoisesti myös Android-käyttöjärjestelmä. Hankintayksikkö on erikseen varmistanut voittaneelta tarjoajalta, että sen on ollut mahdollista toimittaa hankintayksikölle tarjouspyynnön mukaiset tuotteet.

Kuultavan lausunto

Vaatimukset

Telia Inmics-Nebula Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää käsittelyluvan myöntämistä koskevan vaatimuksen ja valituksen.

Perusteet

Käsittelyluvan myöntämiselle ei ole perusteita, koska hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan virheellisesti. Asian käsittely ei ole lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, eikä käsittelyluvan myöntämiseen ole painavaa hankintayksikön menettelyyn liittyvää syytä.

Kuultavan tuotteet ovat olleet tarjouspyynnön mukaisia vertailutuotteiden 1B ja 2B osalta. Voittaneen tarjoajan vertailutuotteeksi 2B tarjoama tuote on räätälöity asiakkaalle valmistajan toimesta.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että sillä on oikeus saada tieto voittaneen tarjoajan tarjouksen liitteistä 2.3.2. ja 2.3.3. Tiedon antamatta jättäminen kyseisistä asiakirjoista ei ole välttämätöntä salassapitosäännöksessä tarkoitetun edun suojaamiseksi. Lisäksi tiedon antamatta jättäminen vaarantaa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumisen. Esillä olevassa asiassa on kysymys voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuudesta, ja tämä arviointi perustuu tietopyynnön kohteena olevien asiakirjojen arviointiin.

Voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön vastaisuus perustuu vertailutuotteiden 1B ja 2B osalta siihen, että tarjotuissa tuotteissa ei ole ollut Androidkäyttöjärjestelmää. Tämä tieto on käynyt ilmi voittaneen tarjoajan tarjouksen liitteenä olevista tuotekuvausasiakirjoista. Tarjouspyyntö ei ole mahdollistanut sitä, että Android-käyttöjärjestelmää koskeva vaatimus olisi ollut mahdollista täyttää vastaavat ominaisuudet sisältävällä käyttöjärjestelmällä. Tarjouspyyntö ei ole mahdollistanut myöskään sitä, että laitteeseen, jossa on Windows-käyttöjärjestelmä, olisi mahdollista räätälöidä Androidkäyttöjärjestelmä. Androidkäyttöjärjestelmän asentaminen Windowslaitteeseen voi aiheuttaa useita haasteita. Näiden haasteiden vuoksi laite ei välttämättä toimi sillä tavoin kuin Android-käyttöjärjestelmä toimii. Puitesopimuksen vaatimukset luotettavuudesta, tietoturvasta ja skaalautuvuudesta eivät välttämättä täyty kustomoidulla Androidlaitteella.

Hankintayksikkö ei ole osoittanut, miten se on varmistanut voittaneelta tarjoajalta, että sen on mahdollista toimittaa vertailutuotteiden vaatimukset täyttäviä tuotteita. Hankintayksikön kertomus ei millään tavalla osoita, että voittaneen tarjoajan tarjoamat tuotteet todella olisivat täyttäneet tarjouspyynnön vaatimuksen.

Tarjouspyyntö on ollut epäselvä, jos se on mahdollistanut sen, että vaatimuksen Android-käyttöjärjestelmästä on voinut täyttää myös kustomoidulla käyttöjärjestelmällä.

Muut kirjelmät

Kuultava on esittänyt, että valittajan vaatimat asiakirjat sisältävät kuultavan liikesalaisuuksia. Liitteistä ilmenee tarjottujen tuotteiden yksikköhintatietoja ja tiedot alihankkijoista. Liitteitä ei tule paljastaa kuultavan kilpailijana toimivalle valittajalle. Valittaja on jo saanut tiedon vertailuun vaikuttaneesta voittaneen tarjoajan tarjouksen kokonaishinnasta. Tiedon antaminen valittajan vaatimista asiakirjoista ei ole välttämätöntä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin varmistamiseksi. Valittaja on voinut varmistua voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuudesta jo muiden saamiensa asiakirjojen perusteella.

Voittaneen tarjoajan tarjoamien tuotteiden tarjouspyynnön mukaisuus on varmistettu ensin puitejärjestelyn perustamisen yhteydessä ja toisen kerran nyt esillä olevassa kevennetyssä kilpailutuksessa. Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan osoittanut tuotteidensa täyttävän tarjouspyynnön vaatimukset, minkä lisäksi voittanut tarjoaja on erikseen kirjallisesti vahvistanut hankintayksikölle, että sen tarjoamat tuotteet täyttävät myös vaatimuksen Android-käyttöjärjestelmästä.

Tarjouspyyntö ei ole ollut epäselvä. Tarjouspyynnön kohteena olleiden tuotteiden vähimmäisvaatimukset on esitetty yksityiskohtaisesti tarjouspyyntöasiakirjoissa, minkä lisäksi tarjoajat ovat voineet esittää tuotteita koskevia kysymyksiä. Puitejärjestelyyn hyväksytyn alan ammattimaisen toimijan on tullut ymmärtää vaatimusten sisältö.

Hankintayksikkö on esittänyt, että valittajan pyytämät liiteasiakirjat ovat sisältäneet tietoja, joiden salassa pitäminen on ollut välttämätöntä voittaneen tarjoajan liikesalaisuuksien suojaamiseksi.

Voittaneen tarjoajan tarjoamissa tuotteissa on ollut valmistajan tehtaalla asentama Android-käyttöjärjestelmä. Mahdollisuus toimittaa sama laite Windows-käyttöjärjestelmällä asennettuna ei merkitse sitä, että laite olisi soveltumaton Android-käyttöjärjestelmälle.

Tarjouspyyntö ei ole ollut epäselvä. Valittajan väite epäselvyydestä on perustunut virheellisen oletukseen siitä, että voittaneen tarjoajan tuote ei ole voinut sisältää Android-käyttöjärjestelmää. Tämä virheellinen käsitys on perustunut siihen, että valittaja ei ole ollut tietoinen siitä, että voittaneella tarjoajalla on ollut tarjottavissa myös Androidkäyttöjärjestelmän mukaisia tuotteita.

Valittaja on esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjoamat tuotteet ovat olleet Windows-käyttöjärjestelmällä varustettuja. Tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen hyväksyminen on merkinnyt syrjivää kohtelua. Voittaneen tarjoajan tarjouspyynnön vastaisuus ei ole ollut tarjouksen epäolennainen puute, ristiriita tai virhe, jonka osalta hankintayksikkö olisi voinut pyytää voittanutta tarjoajaa täydentämään tarjoustaan.

Hankintayksikkö on esittänyt, että tarjouspyynnön liitteessä 2 on edellytetty, että laitteen toimituksen tulee sisältää Androidkäyttöjärjestelmä ja siihen liittyvä lisenssi. Voittanut tarjoaja on tehnyt kilpailutuksessa tarjouksen, jossa se on antanut hinnat kyseisille kokoonpanoille. Voittanut tarjoaja on liittänyt mukaan myös tuotekuvausdokumentit, jotka on esitetty vain kerran muutoin samat ominaisuudet sisältävistä laitteista, jotka eroavat vain käyttöjärjestelmän osalta. Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan antanut riittävät tiedot, ja annettu tarjous on vastannut tarjouspyyntöä.

Hankintayksiköllä ei ole ollut syytä omien tietojensa perusteella epäillä voittaneen tarjoajan kykyä toimittaa tarjouspyynnön mukaisia laitteita. Hankintayksikkö on valittajan esittämien toistuvien vaateiden vuoksi lähinnä kohteliaisuudesta valittajaa kohtaan vielä erikseen oikaisuvaatimuksen käsittelyn yhteydessä pyytänyt voittanutta tarjoajaa vahvistamaan, että sen tarjoamat tuotteet täyttävät kilpailutuksen vaatimukset. Kyseistä tiedustelua ei ole tulkittava tarjouksen täydentämiseksi.

Kuultava on esittänyt, ettei hankintayksikkö ole sallinut sen täydentää tarjoustaan hankintasäännösten vastaisesti. Kuultava ei ole miltään osin täydentänyt tai muuttanut tarjoustaan valittajan väittämällä tavalla. Tarjouksessa esitetyt tiedot ovat pysyneet kaikilta osin muuttumattomina. Kuultava on ainoastaan kirjallisesti vahvistanut hankintayksikölle, että tarjouksessa esitetyt tuotteet täyttävät tarjouspyynnön vaatimukset.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Käsittelylupa

Esillä olevassa asiassa on kysymys julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 43 §:ssä tarkoitetusta puitejärjestelyyn perustuvasta hankinnasta.

Hankintalain 146 §:n 3 momentin mukaan mainitun lain 43 §:ssä tarkoitettuun puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa.

Markkinaoikeus myöntää Kauko Oy:lle käsittelyluvan.

Tiedon antaminen asiakirjasta

Valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus antaa sille tiedon voittaneen tarjoajan tarjouksen liitteistä 2.3.2 (Vertailutuotteiden vähimmäisvaatimukset ja hintalomake) ja 2.3.3 (Telia InmicsNebula Oy:n alihankkijat), jotka on merkitty salassa pidettäviksi.

Markkinaoikeus toteaa, että valittajan vaatimat asiakirjat on toimitettu markkinaoikeudelle osana oikeudenkäyntiaineistoa. Asiassa on siten valittajan esittämän vaatimuksen osalta kysymys oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 7 §:ssä tarkoitetun oikeudenkäyntiasiakirjan saamisedellytyksistä.

Oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 8 §:n mukaan oikeudenkäyntiasiakirjan julkisuudesta ja salassapidosta on voimassa, mitä asiakirjan julkisuudesta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (jäljempänä julkisuuslaki) tai muussa laissa säädetään, jollei oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetussa laissa toisin säädetä. Saman pykälän mukaan hallintotuomioistuin voi kuitenkin salassapitosäännösten estämättä antaa oikeudenkäyntiasiakirjasta tiedon siinä laajuudessa kuin se on tarpeen oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin taikka asiaan liittyvän tärkeän yleisen tai yksityisen edun turvaamiseksi.

Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan mukaan salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat, jollei erikseen toisin säädetä, asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liikesalaisuudesta, samoin kuin sellaiset asiakirjat, jotka sisältävät tietoja muusta vastaavasta yksityisen elinkeinotoimintaa koskevasta seikasta, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi elinkeinonharjoittajalle taloudellista vahinkoa, ja kysymys ei ole kuluttajien terveyden tai ympäristön terveellisyyden suojaamiseksi tai toiminnasta haittaa kärsivien oikeuksien valvomiseksi merkityksellisistä tiedoista tai elinkeinonharjoittajan velvollisuuksia ja niiden hoitamista koskevista tiedoista.

Julkisuuslain 11 §:ssä säädetään asianosaisen oikeudesta tiedonsaantiin. Pykälän 1 momentin mukaan hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.

Julkisuuslain 11 §:n 2 momentin 6 kohdan mukaan asianosaisella, hänen edustajallaan ja avustajallaan ei ole mainitun pykälän 1 momentissa tarkoitettua oikeutta julkisessa hankinnassa toisen ehdokkaan tai tarjoajan liikesalaisuutta koskeviin tietoihin; tieto tarjousten vertailussa käytetystä kokonaishinnasta on kuitenkin aina annettava.

Viimeksi mainittua säännöstä koskevassa hallituksen esityksessä (HE 108/2016 vp s. 279 ja 280) on muun ohella todettu, että julkisuuslaissa säädetään ainoastaan selkeä perussääntö siitä, että tarjouskilpailuun osallistuneella toimittajalla tai muulla asianosaisella ei ole julkisuuslain 11 §:n 1 momentissa tarkoitettua oikeutta toisen ehdokkaan tai tarjoajan liike- tai ammattisalaisuutta koskeviin tietoihin. Hallituksen esityksen mukaan lainkohdassa ei määritellä kategorisesti tai säännönmukaisesti mitään tarjousvertailussa tai hankintamenettelyssä muutoin käytettyä tai huomioitua tietoa liike- ja ammattisalaisuudeksi tai toisaalta ehdottoman luovutusvelvollisuuden piiriin. Jokaisen tiedon tai tekijän asema liike- ja ammattisalaisuutena ja siten lain suojan piirissä ratkaistaan jokaisessa yksittäistapauksessa erikseen hankintayksikön ja viime kädessä toimivaltaisen tuomioistuimen ratkaisulla.

Oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 9 §:ssä säädetään asianosaisen oikeudesta tiedonsaantiin. Pykälän 1 momentin mukaan oikeudenkäynnin osapuolena olevalla asianosaisella on oikeus saada tieto muustakin kuin julkisesta oikeudenkäyntiasiakirjasta, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn, jollei mainitun pykälän 2 tai 3 momentista muuta johdu. Pykälän 3 momentin mukaan hallintotuomioistuin voi kuitenkin jättää antamatta muun ohella julkisuuslain 11 §:n 2 momentin 6 kohdassa mainitun salassa pidettäväksi säädetyn tiedon, jos tiedon antamatta jättäminen on välttämätöntä salassapitosäännöksessä tarkoitetun edun suojaamiseksi eikä tiedon antamatta jättäminen vaaranna oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista.

Edellä mainittua oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 9 §:ää koskevassa hallituksen esityksessä (HE 12/2006 vp s. 28) on todettu, että harkittaessa tiedon antamatta jättämistä 3 momentin perusteella on otettava huomioon tiedon ilmaisemisesta aiheutuva haitta tai vahinko niille eduille, joiden suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on säädetty julkisuuslaissa. Näitä etuja ovat yksityisyyden, terveyden ja lapsen edun turvaaminen, liike- ja ammattisalaisuuksien ja niiden rinnastettavien yritystoimintaa koskevien tietojen suojaaminen, yleinen järjestys ja turvallisuus sekä muu erittäin tärkeä yksityinen tai julkinen etu. Tieto voidaan jättää antamatta asianosaiselle vain, kun tämä on välttämätöntä salassa pidettäväksi säädettyjen etujen suojelemiseksi eikä tiedon antamatta jättäminen vaaranna oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista.

Harkittaessa valittajan vaatimien asiakirjojen antamista valittajalle on otettava huomioon oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaamisen edellytykset. Valittajalla on oikeudellinen intressi sellaisiin tietoihin, joilla voi olla merkitystä arvioitaessa sitä, onko hankintamenettely ollut julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaista.

Valittaja on esittänyt, että tiedon antamatta jättäminen sen vaatimista asiakirjoista ei ole välttämätöntä salassapitosäännöksessä tarkoitetun edun suojaamiseksi. Lisäksi tiedon antamatta jättäminen vaarantaa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumisen. Valittajan mukaan esillä olevassa asiassa on kysymys voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuudesta, ja tämä arviointi perustuu tietopyynnön kohteena olevien asiakirjojen arviointiin.

Hankintayksikköon esittänyt, että valittajan pyytämät asiakirjaliitteet ovat sisältäneet tietoja, joiden salassa pitäminen on ollut välttämätöntä voittaneen tarjoajan liikesalaisuuksien suojaamiseksi.

Kuultava on esittänyt, että valittajan pyytämät liitteet sisältävät sen liikesalaisuuksia. Liitteistä käy ilmi tarjottujen tuotteiden yksikköhintatietoja ja tiedot alihankkijoista. Valittaja on jo saanut tiedon vertailuun vaikuttaneesta voittaneen tarjoajan tarjouksen kokonaishinnasta. Tiedon antaminen valittajan vaatimista asiakirjoista ei ole välttämätöntä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin varmistamiseksi.

Markkinaoikeus katsoo, että valittajan vaatimuksen kohteena olevat salaisiksi ilmoitetut tiedot sisältävät sellaista yksityiskohtaista tietoa voittaneen tarjoajan yksikköhinnoista ja alihankkijoista, että kysymys on julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdassa tarkoitetuista liikesalaisuuksista, joita ei voida muina kuin kokonaishintaa koskevina antaa edes tarjouskilpailuun osallistuvalle asianosaisena pidettävälle valittajalle. Tiedon antamatta jättäminen on välttämätöntä salassapitosäännöksessä tarkoitetun edun eli liikesalaisuuksien suojaamiseksi. Kun otetaan lisäksi huomioon jäljempänä hankintamenettelyn oikeellisuudesta lausuttu, markkinaoikeus katsoo, ettei kyseisten tietojen antamatta jättäminen myöskään vaaranna oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista. Valittajan vaatimus tiedon antamisesta asiakirjasta on sen vuoksi hylättävä.

Pääasiaratkaisun perustelut

Oikeusohjeet

Hankintalain 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 43 §:n 3 momentin mukaan, jos hankintayksikkö on tehnyt puitejärjestelyn usean toimittajan kanssa ja puitejärjestelyn kaikkia ehtoja ei ole vahvistettu, puitejärjestelyyn perustuvat hankinnat on tehtävä kilpailuttamalla puitejärjestelyyn valitut toimittajat noudattamalla puitejärjestelyä perustettaessa esitettyjä kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteita, joita voidaan täsmentää, sekä muita ehtoja, jotka on ilmoitettu puitejärjestelyn tarjouspyynnössä.

Hankintalain 43 §:n 4 momentin mukaan hankintayksikön on puitejärjestelyyn perustuvien hankintojen kilpailuttamisessa pyydettävä kirjallisesti tarjous puitejärjestelyyn valituilta toimittajilta. Hankintayksikön on määrättävä tarjousaika, jonka on oltava riittävä ottaen huomioon hankinnan monimutkaisuus ja tarjousten tekemisen edellyttämä aika. Tarjoukset on annettava kirjallisesti ja niiden sisältö on pidettävä luottamuksellisena tarjousajan päättymiseen saakka. Hankintayksikön on valittava paras tarjous noudattaen tarjouspyynnössä esitettyjä kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteita.

Hankintalain 67 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden liitteet on laadittava niin selviksi, että niiden perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta. Mainitun pykälän 2 momentin mukaan, jos tarjouksessa tai osallistumishakemuksessa olevat tiedot tai asiakirjat ovat puutteellisia tai virheellisiä taikka jotkut asiakirjat tai tiedot puuttuvat, hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään tietoja tai asiakirjoja hankintayksikön asettamassa määräajassa. Edellytyksenä on, että menettelyssä noudatetaan mainitun lain 3 §:ssä säädettyjä periaatteita.

Hankintalain 79 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan hankintayksikön on ennen tarjousten valintaa tarkistettava, että tarjous on hankintailmoituksessa ja hankinta-asiakirjoissa asetettujen vaatimusten, ehtojen ja perusteiden mukainen.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Hankintayksikkö on 23.5.2019 päivätyllä ja 6.6.2019 korjatulla tarjouspyynnöllään (jäljempänä ”kevennetyn kilpailutuksen tarjouspyyntö”) pyytänyt tarjouksia ruggeroiduista tietokoneista ja niihin liittyvistä palveluista. Kyseinen tarjouskilpailu on perustunut Hansel Oy:n Ruggeroidut tietokoneet 2018–2020 (2022) -puitejärjestelyyn, joka on perustunut 24.4.2018 päivättyyn tarjouspyyntöön (jäljempänä ”puitejärjestelyn tarjouspyyntö”).

Puitejärjestelyn tarjouspyynnön kohdassa ”Tarjouspyynnön muut ehdot” on todettu vähimmäisvaatimuksina muun ohella seuraavaa:

”Tarjotut tuotteet ja palvelut täyttävät tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyt vaatimukset.”

”Tarjoajan tulee liittää tarjoukseen vapaamuotoinen selvitys laitevalmistajan hyväksynnästä liitteen 1, välilehden ’1 Tietokoneet’, kohdan 1.18 vaatimuksen täyttymiseksi. Selvityksen tulee sisältää vähintään: laitevalmistajan hyväksyntä vaatimuksen 1.18 täyttymiseksi ja yhteystiedot laitevalmistajalle (nimi ja yhteystiedot) mahdollisten lisätietojen saamiseksi.”

Puitejärjestelyn tarjouspyynnön kohdassa ”Hankinnan kohteen kriteerit” on todettu vähimmäisvaatimuksena, että tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa liite 1 ”Vertailutuotteiden vähimmäisvaatimukset ja hintalomake” ohjeiden mukaisesti täytettynä.

Kyseisessä liitteessä 1 on ollut Excel-asiakirja, johon tarjoajien on tullut täyttää tarjoamiensa tuotteiden yksikköhinnat. Mainitun asiakirjan välilehdellä ”1 - Tietokoneet” on ilmoitettu kohdassa ”Vakiokokoonpano” taulutietokoneita koskevien vertailutuotteiden 1B ja 2B osalta laitetyyppinä ja vaatimuksena ”Ruggeroitu taulutietokone, Android”. Saman asiakirjan kohdassa 1.18 on todettu seuraavaa:

”Laitteen yhteensopivuus, vähintään tai uudempi.

Huom! Laitteen toimitukseen sisältyy vaadittu käyttöjärjestelmä ja siihen liittyvä lisenssi. Jos asiakas nimenomaisesti vaatii, niin laite voidaan toimittaa vaatimuksen mukaisesti (esim. Linux-käyttöjärjestelmällä tai ilman käyttöjärjestelmää).”

Kyseisen kohdan 1.18 osalta on vertailutuotteiden 1B ja 2B osalta esitetty seuraava vaatimus:

”- Android.
- Laitteeseen on mahdollista asentaa yhteistyössä Asiakkaan kanssa räätälöity Android-versio (esim. rootattu Secure Android). Tämän vaatimuksen mukainen räätälöintityö ei sisälly vertailutuotteen hintaan vaan hinnoittelu muodostuu Asiakkaan kevennetyssä kilpailutuksessa.
- Katso tarjouspyynnön kohta ’Tarjouspyynnön muut ehdot’.”

Kyseisen asiakirjan kohdan ”Vakiokokoonpano” lopussa on pyydetty tarjoajia ilmoittamaan hinta vaatimusten mukaiselle kokoonpanolle.

Hankintayksikön laatiman kevennetyn kilpailutuksen tarjouspyynnön kohdassa ”Hankinnan kohteen kriteerit” on todettu vähimmäisvaatimuksena muun ohella seuraavaa:

”Toimittaja tiedostaa, että kevennetty kilpailutus perustuu Hansel Oy:n Tietokoneet 2018–2020 (2022) puitejärjestelyyn ja Toimittaja sitoutuu tarjouksen jättämällä tämän tarjouspyynnön liitteenä 2 oleviin sopimusehtoihin ja Tietokoneet 2018–2020 (2022) puitejärjestelyä koskevassa puitesopimuksessa sovittuihin ehtoihin.”

Kyseisessä tarjouspyynnön kohdassa on todettu myös, että:

”Jättäessään tarjouksen tarjoaja vakuuttaa, että tarjottujen hintojen mukaiset tuotteet ja palvelut täyttävät kaikki tarjouspyynnössä ja tässä dokumentissa esitetyt vähimmäisvaatimukset”.

Edelleen kevennetyn kilpailutuksen tarjouspyynnön kohdassa ”Hankinnan kohteen kriteerit” on edellytetty, että tarjoaja liittää tarjoukseensa liitteen 2 ”Hintalomake” ohjeiden mukaisesti täytettynä ja lataa jokaisesta tarjoamastaan laitteesta laitteen teknisen kuvauksen ”datasheet”.

Kyseisen tarjouspyynnön liitteenä 2 on ollut ”Vertailutuotteiden vähimmäisvaatimukset ja hintalomake” -otsikoitu Excel-asiakirja, johon tarjoajien on tullut täyttää tarjoamiensa tuotteiden yksikköhinnat. Mainitun asiakirjan välilehdellä ”Tietokoneet” on ilmoitettu kohdassa ”Vakiokokoonpano” taulutietokoneita koskevien vertailutuotteiden 1B ja 2B osalta laitetyyppinä ja vaatimuksena ”Ruggeroitu taulutietokone, Android”. Kyseisen asiakirjan kohdassa 1.18 on esitetty samat vaatimukset kuin Hansel Oy:n laatiman puitejärjestelyn tarjouspyynnön vastaavassa edellä esitetyssä kohdassa lukuun ottamatta puitejärjestelyn tarjouspyynnössä esitettyä viittausta tarjouspyynnön kohtaan ”Tarjouspyynnön muut ehdot”.

Kyseisen asiakirjan kohdan ”Vakiokokoonpano” lopussa on pyydetty tarjoajia ilmoittamaan hinta vaatimusten mukaiselle kokoonpanolle.

Asian arviointi

Valittaja on esittänyt ensinnäkin, että kevennetyn kilpailutuksen tarjouspyyntö on ollut epäselvä, jos vaatimus Androidkäyttöjärjestelmästä on ollut tulkittavissa siten, että vaatimuksen on voinut täyttää kustomoidulla käyttöjärjestelmällä. Hankintayksikön ja kuultavan mukaan kevennetyn kilpailutuksen tarjouspyyntö ei ole ollut epäselvä.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on myös kevennetyissä kilpailutuksissa harkintavaltaa sen suhteen, miten se määrittelee hankinnan kohteen ja millaisia ominaisuuksia se hankinnan kohteelta edellyttää, kunhan kevennetyn kilpailutuksen määrittelyt eivät ole ristiriidassa puitejärjestelyn ehtojen kanssa. Tarjouskilpailuun osallistuvien tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi hankinnan kohde tulee kuvata kevennetyn kilpailutuksen tarjouspyynnössä sellaisella tarkkuudella, että tarjouspyyntö tuottaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Kevennetyn kilpailutuksen tarjouspyynnön liitteenä 2 olleessa Excelasiakirjassa on edellä todetuin tavoin kuvattu ne vähimmäisvaatimukset, jotka tarjottavien tuotteiden on tullut täyttää. Vertailutuotteiden 1B ja 2B osalta on edellytetty Androidkäyttöjärjestelmää mutta todettu, että laitteeseen on mahdollista asentaa yhteistyössä asiakkaan kanssa myös räätälöity Android-versio. Räätälöidynkin version on siten tullut olla käyttöjärjestelmältään Android. Markkinaoikeus katsoo, ettei kyseistä vaatimusta, joka on asetettu sekä puitejärjestelyn että kevennetyn kilpailutuksen tarjouspyynnössä, ole pidettävä valittajan esittämin tavoin epäselvänä alan ammattimaiselle tarjoajalle.

Valittajan asiassa esittämän perusteella asiassa on seuraavaksi arvioitava, olisiko hankintayksikön tullut katsoa voittaneen tarjoajan tarjous tarjouspyynnön vastaiseksi ja sulkea se tarjouskilpailusta kevennetyssä kilpailutuksessa.

Valittajan mukaan voittaneen tarjoajan tarjoamat vertailutuotteet 1B ja 2B eivät ole täyttäneet kevennetyn kilpailutuksen tarjouspyynnön vaatimusta Androidkäyttöjärjestelmästä, sillä niissä on voittaneen tarjoajan tarjouksen liiteasiakirjojen perusteella ollut Windows-käyttöjärjestelmä.

Hankintayksikkö on esittänyt, että voittaneen tarjoajan vertailutuotteiksi 1B ja 2B tarjoamat tuotteet ovat täyttäneet sekä puitesopimuksen että kevennetyn kilpailutuksen tarjouspyynnössä asetetut ehdot. Voittaneen tarjoajan tarjoamissa tuotteissa on ollut valmistajan tehtaalla asentama Androidkäyttöjärjestelmä. Hankintayksikön mukaan voittanut tarjoaja on antanut hinnan tarjouksen tarjouspyynnön liitteessä 2 eritellyille kokoonpanoille. Voittanut tarjoaja on liittänyt tarjoukseensa myös tuotekuvausdokumentit, jotka on esitetty vain kerran muutoin samat ominaisuudet sisältävistä laitteista, jotka eroavat vain käyttöjärjestelmän osalta. Hankintayksikön käsityksen mukaan voittanut tarjoaja on tarjouksessaan antanut riittävät tiedot, eikä hankintayksiköllä ole ollut syytä omien tietojensa perusteella epäillä voittaneen tarjoajan kykyä toimittaa tarjouspyynnön mukaisia laitteita. Hankintayksikön mukaan tavanomaisen tietoteknisen tiedon valossa ei voida pitää epäuskottavana, että taulutietokoneeseen, johon voidaan asentaa Windowskäyttöjärjestelmä, voidaan asentaa vaihtoehtoisesti myös Android-käyttöjärjestelmä. Hankintayksikkö on vielä erikseen oikaisuvaatimuksen käsittelyn yhteydessä pyytänyt voittanutta tarjoajaa vahvistamaan, että sen tarjoamat tuotteet täyttävät kilpailutuksen vaatimukset.

Kuultava on esittänyt, että sen tarjoamat vertailutuotteet 1B ja 2B ovat olleet tarjouspyynnön mukaisia. Voittaneen tarjoajan tarjoamien tuotteiden tarjouspyynnön mukaisuus on varmistettu ensin puitejärjestelyn perustamisen yhteydessä ja toisen kerran nyt esillä olevassa kevennetyssä kilpailutuksessa.

Markkinaoikeus toteaa, että sekä puitejärjestelyn tarjouspyynnössä että kevennetyn kilpailutuksen tarjouspyynnössä on edellä todetuin tavoin edellytetty, että tarjottavissa, taulutietokoneita koskevissa vertailutuotteissa 1B ja 2B tulee olla Androidkäyttöjärjestelmä. Puitejärjestelyn tarjouspyynnössä on tältä osin edellytetty, että tarjoaja liittää tarjoukseensa vapaamuotoisen selvityksen, jonka tulee sisältää vähintään laitevalmistajan hyväksyntä koskien tarjouspyynnön hintaliitteen edellä mainitun kohdan 1.18 vaatimuksen täyttymistä. Kevennetyn kilpailutuksen tarjouspyyntöasiakirjoissa on puolestaan edellytetty, että tarjoaja toimittaa jokaisesta tarjoamastaan laitteesta laitteen teknisen kuvauksen.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan voittanut tarjoaja on puitejärjestelyn perustamisvaiheessa Hansel Oy:lle antamassaan tarjouksessa vahvistanut merkinnällä ”Kyllä”, että tarjotut tuotteet ja palvelut täyttävät puitejärjestelyn tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyt vaatimukset. Voittanut tarjoaja on lisäksi toimittanut tarjouksensa liitteenä Hansel Oy:n laatiman hintaliitteen täytettynä. Siltä osin kuin puitejärjestelyn tarjouspyynnössä on edellytetty tarjoukseen liitettävän vapaamuotoinen selvitys, jonka on tullut sisältää muun ohella laitevalmistajan hyväksynnän nyt esillä olevan vaatimuksen 1.18 täyttymiseksi, voittanut tarjoaja on oheistanut tarjoukseensa asiakirjan, jonka mukaan voittanut tarjoaja ”tarjoaa ohessa Dell ([yhtiö A]) ja Getac ([yhtiö B]) ruggeroituja tuotteita ja heidän toimittamillaan tiedoilla ja varusteluilla”. Voittaneen tarjoajan tarjouksessa on ollut liitteenä kaksi Delltuotekuvausasiakirjaa, joissa on mainittu käyttöjärjestelmänä Windows ja Linux. Kyseiset tuotekuvausasiakirjat ovat koskeneet kannettavia tietokoneita. Voittaneen tarjoajan tarjous ei ole sisältänyt muita tarjottavien tuotteiden käyttöjärjestelmää tai sen räätälöintiä koskevia tietoja sisältäviä asiakirjoja.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan voittanut tarjoaja on myös kevennettyyn kilpailutukseen antamassaan tarjouksessa vahvistanut tarjouksensa merkinnällä ”Kyllä”, että se sitoutuu tarjouksen jättämällä tarjouspyynnön liitteenä 2 oleviin sopimusehtoihin. Voittanut tarjoaja on toimittanut tarjouksensa liitteenä hankintayksikön laatiman hintaliitteen täytettynä ja lisäksi tarjoamiensa tuotteiden tekniset kuvaukset. Voittaneen tarjoajan tuotekuvausasiakirjoissa on viitattu ainoastaan Windowskäyttöjärjestelmään kunkin tarjotun laitteen osalta. Kyseisissä asiakirjoissa ei ole ollut mitään mainintaa Androidkäyttöjärjestelmästä tai käyttöjärjestelmän räätälöimisestä sellaiseksi.

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tarjoaja vastaa tarjouksensa sisällöstä ja tarjouksia arvioidaan ainoastaan niistä ilmenevien tietojen perusteella. Hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti oikeus luottaa tarjouksessa ilmoitettuihin tietoihin, ellei sillä ole perusteltua syytä muuta epäillä. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi hankintayksikkö on velvollinen sulkemaan tarjouskilpailusta tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen, mikäli tarjouksen puutteellisuus ja tarjouspyynnönvastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen kohtelun tarjousten vertailussa.

Markkinaoikeus katsoo asiassa selvitetyksi, että voittaneen tarjoajan nyt esillä olevaan, kevennettyyn kilpailutukseen antaman tarjouksen tuotekuvausliitteiden perusteella voittaneen tarjoajan tarjoamat vertailutuotteet 1B ja 2B eivät ole täyttäneet tarjouspyynnössä esitettyä taulutietokoneiden käyttöjärjestelmää koskevaa vaatimusta. Kyseiset tuotekuvausliitteet on tarjouspyynnön mukaisesti tullut liittää tarjoukseen, ja niiden merkityksen on katsottava olleen suuri tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden arvioinnissa.

Siihen nähden, että voittaneen tarjoajan tarjoamien tuotteiden tarjouspyynnön vastaisuus on selkeästi ilmennyt voittaneen tarjoajan tarjouspyynnössä edellytettyjen tarjousasiakirjojen keskeisistä kohdista, markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole esillä olevassa asiassa voinut luottaa voittaneen tarjoajan tarjouksen yleisluonteiseen ilmoitukseen siitä, että tarjoaja sitoutuu tarjouspyynnössä esitettyihin vaatimuksiin, tai siihen, että voittaneen tarjoajan tarjouksen liitteenä on ollut täytettynä hankintayksikön laatima hintaliite, josta tietokoneiden käyttöjärjestelmää koskeva vaatimus on ilmennyt. Asiaa ei ole arvioitava toisin sillä perusteella, että kyse on puitejärjestelyyn perustuvasta kevennetystä kilpailutuksesta tai että valittajan tarjous on hyväksytty puitejärjestelyn kilpailutuksessa, sillä sekä hankintasäännöksistä ilmenevien periaatteiden että nyt kyseessä olevan hankinnan taustalla olevan puitejärjestelyn ehtojen mukaan puitejärjestelyyn perustuvien hankintojen yksityiskohtainen tarve ja määrittelyt tehdään kussakin puitejärjestelyyn perustuvassa hankinnassa. Vaikka myös tarjoajan kevennetyssä kilpailutuksessa antamaa tarjousta arvioidaan lähtökohtaisesti kyseisestä tarjouksesta ilmenevien tietojen perusteella, markkinaoikeus toteaa, että myöskään voittaneen tarjoajan puitejärjestelyn perustamisvaiheessa antama tarjous ei ole esillä olevassa asiassa sisältänyt sellaisia tietoja tai asiakirjoja, joista hankintayksikkö olisi voinut todentaa kevennetyssä kilpailutuksessa, että vaatimus taulutietokoneita koskevien vertailutuotteiden 1B ja 2B Androidkäyttöjärjestelmästä täyttyy. Kevennetyn kilpailutuksen voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön vastaisuus on vaikuttanut tarjousten vertailuun.

Vielä markkinaoikeus toteaa, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaate edellyttää myös, että tarjouksia arvioidaan lähtökohtaisesti sellaisina kuin ne on toimitettu hankintayksikölle tarjousten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä. Annettujen tarjousten jälkikäteinen muuttaminen tai tarkentaminen on sallittua ainoastaan hankintalain 74 §:n 2 momentin mukaisissa puitteissa. Kun otetaan huomioon valittajan kevennetyssä kilpailutuksessa antaman tarjouksen tarjouspyynnön vastaisuuden suuri merkitys tarjousten vertailussa ja se, ettei tarjousta ole ylipäänsä muutettu ennen hankintapäätöksen tekemistä, asian arvioinnissa ei ole merkitystä sillä, mitä hankintayksikkö on hankintapäätöksen tekemisen jälkeen tiedustellut voittaneelta tarjoajalta sen tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuteen liittyen tai mitä voittanut tarjoaja on tähän tiedusteluun vastannut.

Markkinaoikeus katsoo, että edellä todetun perusteella hankintayksikön olisi tullut sulkea voittaneen tarjoajan tarjous tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole pantu täytäntöön. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös voidaan hankintalain 154 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano kieltää.

Hankintalain 161 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeus voi asettaa kiellon tai velvoitteen noudattamisen tehosteeksi uhkasakon.

Hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata siten, että hankintayksikkö arvioi kevennetyssä kilpailutuksessa tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden uudelleen ja tekee uuden perustellun hankintapäätöksen.

Mikäli Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori aikoo edelleen toteuttaa ruggeroitujen tietokoneiden hankinnan kevennetyn kilpailutuksen perusteella, sen on arvioitava tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus uudelleen ja tehtävä uusi perusteltu hankintapäätös ottaen huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin (1397/2016) mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Asian näin päättyessä hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää Kauko Oy:n vaatimuksen tiedon antamisesta asiakirjasta.

Markkinaoikeus kumoaa Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin 26.6.2019 tekemän hankintapäätöksen asiassa diaarinumero 69/02.05/2019. Markkinaoikeus kieltää Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtoria tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön nyt asetetun 200.000 euron sakon uhalla.

Edellä määrätty kielto korvaa markkinaoikeuden 18.7.2019 määräämän väliaikaisen kiellon.

Markkinaoikeus velvoittaa Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin korvaamaan Kauko Oy:n oikeudenkäyntikulut 9.463,75 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pasi Yli-Ikkelä (eri mieltä), Mirva Näsi ja Markus Ukkola.

Asiassa on äänestetty. Eri mieltä olevan jäsenen äänestyslausunto on liitetty päätökseen.

Eri mieltä olevan jäsenen äänestyslausunto

Markkinaoikeustuomari Yli-Ikkelä:

Erimielisyyteni koskee voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden arviointia, jonka osalta lausun seuraavaa.

Asiassa on valituksen johdosta kysymys voittaneen tarjoajan kevennetyssä kilpailutuksessa antaman tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden arvioinnista taulutietokoneita koskeneiden vertailutuotteiden 1B ja 2B osalta. Valittajan mukaan hankintayksikkönä kevennetyssä kilpailutuksessa toimineen Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin (jäljempänä myös ”Valtori”) olisi tullut sulkea voittaneen tarjoajan tarjous tarjouspyynnön vastaisena tarjouskilpailusta, koska voittaneen tarjoajan vertailutuotteiksi 1B ja 2B tarjoamissa tuotteissa ei ole ollut tarjouspyynnössä vaadittua Androidkäyttöjärjestelmää. Kysymys on tältä osin siten siitä, onko Valtori ollut velvollinen sulkemaan voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouskilpailusta.

Kevennetyn kilpailutuksen tarjouspyynnön perusteella on ollut vastoin valittajan esittämää selvää, että edellä mainittuja tuotteita koskevan vaatimuksen Android-käyttöjärjestelmästä on voinut täyttää myös niin sanotulla kustomoidulla eli räätälöidyllä Android-käyttöjärjestelmällä. Hankintayksikön laatiman kevennetyn kilpailutuksen tarjouspyynnön vaatimukset ovat pysyneet tältä osin samoina verrattuna Hansel Oy:n kilpailuttaman puitejärjestelyn tarjouspyyntöön, jonka perusteella valittaja ja voittanut tarjoaja oli ainoina toimittajina hyväksytty puitesopimustoimittajiksi.

Voittanut tarjoaja on puitejärjestelyn perustamisvaiheessa Hansel Oy:lle antamassaan tarjouksessa ja uudestaan kevennetyssä kilpailutuksessa Valtorille antamassaan tarjouksessa ilmoittanut tarjoamiensa tuotteiden olevan tarjouspyynnön mukaisia siltä osin, että vertailutuotteisiin 1B ja 2B on mahdollista asentaa räätälöity Android-käyttöjärjestelmä.

Hankintayksikön mukaan sillä ei ole ollut syytä epäillä, että voittaneen tarjoajan kevennetyssä kilpailutuksessa tarjoamat tuotteet eivät täyttäisi asetettuja vaatimuksia valittajan esittämiltä osin.

Katson, että Valtori on kevennetyn kilpailutuksen järjestäneenä hankintayksikkönä voinut luottaa voittaneen tarjoajan antaman tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuteen vertailutuotteilta 1B ja 2B edellytettyjen käyttöjärjestelmien osalta, kun otetaan huomioon, että Hansel Oy oli puitejärjestelyä perustettaessa katsonut voittaneen tarjoajan täyttäneen saman vaatimuksen, jonka täyttämiseen voittanut tarjoaja oli myös kevennetyn kilpailutuksen tarjouksessaan sitoutunut. Räätälöityjen käyttöjärjestelmien toimittaminen on ollut tarjouspyynnön perusteella sallittua, eikä voittaneen tarjoajan tuotekuvausasiakirjoissa ilmoitetuista tiedoista ole seurannut Valtorille velvollisuutta sulkea voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouspyynnön vastaisena tarjouskilpailusta tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi.

Edellä lausutun perusteella hylkään valituksen ja velvoitan valittajan korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut 1.980 eurolla viivästyskorkoineen. Markkinaoikeuden 18.7.2019 antamallaan päätöksellä määräämä väliaikainen kielto raukeaa.

Velvollisena lausumaan oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevista vaatimuksista enemmistön pääasiaratkaisun pohjalta totean olevani niiden osalta samaa mieltä kuin enemmistö.

Vakuudeksi:

Puheenjohtaja Pasi Yli-Ikkelä

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuus tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 26.5.2020