MAO:192/20

Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - varavoimakone G1

julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2019/254
Antopäivä: 28.4.2020Asian tausta

Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 17.6.2019 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta varavoimakoneen G1 uusimista koskevasta hankinnasta.

Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän huollon johtaja on 31.7.2019 tekemällään hankintapäätöksellä 84/2019 valinnut Suomen Diesel Voima Osakeyhtiön tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 80.000–100.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Voimalaite Service Oy on muun ohella vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.000 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjouspyynnön mukaan tarjoajan on tullut esittää neljä referenssikohdetta hankinnan kohdetta vastaavan vaatimustason varavoimajärjestelmästä. Hankinnan kohdetta vastaavan vaatimustason referenssien on edellytetty muun ohella täyttävän lääkintätilojen erityisvaatimukset, jotka on kuvattu ST-käsikirjan nro 31 vaatimuksissa.

Tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella referenssien on tullut olla ST-käsikirjan mukaisten lääkintätilojen SFS-standardin mukaisia. Jos muunlaisia referenssejä on ollut tarkoitus hyväksyä, tarjouspyynnössä olisi tullut ilmoittaa, ettei ST-käsikirjan lääkintätilavaatimuksia vaadita. Tällöin myös ne tarjoajat, joilla ei ole ollut SFS-standardin mukaisia toimituksia, olisivat voineet osallistua tarjouskilpailuun.

Tarjouspyynnössä vaaditut neljä referenssiä ovat koskeneet julkisia hankkeita eivätkä ne siten ole voineet olla liike- tai ammattisalaisuuksia. Koska hankintayksikkö on sallinut voittaneen tarjoajan salata tarjoamansa referenssikohteet, ne eivät ole voineet olla lääkintätiloja. Voittanut tarjoaja ei näin ollen ole täyttänyt tarjouspyynnössä referenssien osalta asetettua soveltuvuusvaatimusta.

Voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen, koska hankinnan kohteena olevaa varavoimajärjestelmää on tarjottu kahdella vaihtoehtoisella teknisellä eritelmällä. Tarjouspyynnön mukaan osatarjouksia tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei ole hyväksytty. Hankintayksikkö on menetellyt myös tältä osin hankintasäännösten vastaisesti.

Muut tarjoajat ovat esittäneet yhden tarjouspyynnön mukaisen toteutusvaihtoehdon yhdellä hinnalla. Jos vaihtoehtoiset tekniset eritelmät olisivat olleet sallittuja, olisivat myös muut tarjoajat voineet tarjota vaihtoehdon teknisestä ratkaisustaan.

Voittaneen tarjoajan tarjoaman vaihtoehtoisen teknisen erittelyn mukainen Genesal on tarjoajalle selvästi edullisempi, eikä se ole täyttänyt tarjouspyynnön vaatimuksia. Kyseisen vaihtoehdon hyväksyminen mahdollistaa sen käyttämisen sopimuskaudella, jolloin sen vaatimustenmukaisuus joudutaan tarkistamaan vasta tarjouskilpailun jälkeen.

Vastine

Vaatimukset

Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.126,25 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjouspyynnössä on vaadittu, että referenssikohde on uusi varavoimajärjestelmä automatiikkakojeistoineen digitaalisella ohjausyksiköllä tahdistus- ja rinnankäyntivarustein. Tarjouskilpailussa on siten hyväksytty kaikki referenssikohteet, joihin on toimitettu tarjouspyynnön vaatimukset täyttävät laitteet. Tarjouspyynnössä ei ole vaadittu, että referenssikohde on lääkintätiloissa. Voittanut tarjoaja on täyttänyt hankintayksikön asettaman referenssivaatimuksen.

Voittanut tarjoaja on jättänyt vain yhden tarjouksen ja teknisen erittelyn, joka on ollut ohjauslogistiikan keskusyksikön mallin osalta tarjouspyynnön mukainen. Voittaneen tarjoajan tarjouksessa on ollut kaksi datalehteä, joista toinen on täydentänyt ensimmäistä tai korvannut sen.

Kuultavan lausunto

Suomen Diesel Voima Osakeyhtiö ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että tyypillinen tarjousten määrä hankinnoissa, joissa on edellytetty referensseiltä uutta varavoimajärjestelmää, digitaalista ohjausyksikköä ja tahdistus- ja rinnankäyntivarustustusta, on kuudesta kymmeneen tarjousta. Esillä olevaan kilpailutukseen on osallistunut vain kolme tarjoajaa, koska tarjoajilla ei ole ollut sairaala- tai lääkintätilaa vastaavia toimituksia.

Varavoima-alalla toimiva toimittaja on mieltänyt tarjouspyynnön vaatimuksen hankinnan kohdetta vastaavan vaatimustason referensseistä koskevan sairaala- tai lääkintätilaympäristöön toimitettuja laitteita. Jos tarjouspyynnössä olisi tarkoitettu vain uutta varavoimajärjestelmää, digitaalista ohjausyksikköä ja tahdistus- ja rinnankäyntivarustusta koskevia referenssejä, ei referenssivaatimuksella olisi ollut merkitystä, koska kaikki toimittajat ovat täyttäneet mainitut vaatimukset.

Hankintayksikkö on hankintasäännösten vastaisesti lieventänyt tarjouspyynnön referenssivaatimusta voittaneen tarjoajan kohdalla, jolla ei ole ollut riittävästi sairaala- tai lääkintätilareferenssejä. Jotta voittanut tarjoaja olisi voitu hyväksyä tarjousvertailuun, hankintayksikön olisi tullut täydentää tarjouspyyntöä ennen tarjousajan päättymistä siten, että vastaavan vaatimustason referenssiksi olisi hyväksytty myös muu kuin sairaalaympäristöön tapahtunut toimitus.

Sen, mikä tekninen eritelmä korvaa toisen teknisen eritelmän tarjouksessa, ei tulisi jäädä hankintayksikön valinnan varaan jälkikäteen, vaan tarjouspyynnön tulee olla tältä osin yksiselitteinen.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Kysymyksenasettelu ja oikeusohjeet

Asiassa on valittajan esittämien vaatimusten johdosta kysymys ensin siitä, onko hankintayksikkö menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se ei ole sulkenut voittanutta tarjoajaa tarjouskilpailun ulkopuolelle puuttuvan soveltuvuuden vuoksi. Lisäksi asiassa on tarvittaessa otettava kantaa siihen, onko hankintayksikkö menetellyt julkisista hankinnoista annettujen oikeusohjeiden vastaisesti, kun se ei ole sulkenut voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouspyynnön vastaisena tarjouskilpailusta.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 99 §:n mukaan sen lisäksi, mitä I (1–31 §) ja IV (123–174 §) osassa säädetään hankintasopimuksista, tavara- ja palveluhankintoihin, suunnittelukilpailuihin sekä rakennusurakoihin, jotka ovat arvoltaan 26 §:ssä säädetyt EU-kynnysarvot alittavia, mutta vähintään 25 §:n 1 momentin 1 tai 2 kohdassa säädettyjen kansallisten kynnysarvojen suuruisia, sovelletaan 11 luvun (99–106 §) säännöksiä.

Hankintalain 104 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on pyydettävä hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä toimittajia määräaikaan mennessä esittämään tarjouksensa. Tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava siten, että sen perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 104 §:n 2 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintailmoitusta, tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta määräajassa toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja ja asiakirjoja.

Hankintalain 105 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia tarjoajan soveltuvuudelle. Soveltuvuutta koskevien vaatimusten tulee olla oikeassa suhteessa hankinnan kohteeseen. Hankintayksikön tulee ilmoittaa käyttämänsä vaatimukset hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja, joka ei vastaa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia. Hankintayksikkö voi vaatia, että tarjoajat antavat tarjouksensa osana vakuutuksen, että ne täyttävät hankintayksikön asettamat soveltuvuutta koskevat vaatimukset. Vakuutuksessa annettujen tietojen paikkansapitävyys tulee tarkastaa tarjouskilpailun voittajan osalta ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista.

Voittaneen tarjoajan soveltuvuus

Valittaja on esittänyt, että voittaneen tarjoajan esittämät referenssit eivät ole olleet tarjouspyynnön mukaisia siltä osin, että ne olisivat koskeneet lääkintätiloja.

Hankintayksikkö on esittänyt, ettei tarjouspyynnössä ole vaadittu referenssikohteen olleen lääkintätiloissa.

Tarjouspyynnön kohdassa 4.1 ”Referenssit” on esitetty muun ohella seuraavaa:

”Tarjoajalla on esittää vähintään neljä (4) referenssikohdetta, joihin on toimitettu vastaavan vaatimustason kohteeseen uusi varavoimajärjestelmä automatiikkakojeistoineen digitaalisella ohjausyksiköllä tahdistus- ja rinnankäyntivarustein.”

Tarjoajien on tullut tarjouspyynnön mukaan ilmoittaa tarjouksissaan, täyttyvätkö referenssejä koskevat vaatimukset, ja toimittaa hankintayksikölle referenssiluettelo. Tarjouspyynnön edellä mainitussa kohdassa on lisäksi todettu, että tilaaja voi tarkistaa referenssit, minkä vuoksi yksilöimättömiä referenssejä ei oteta huomioon.

Tarjouspyynnössä ei ole selostettu edellä mainittua tarkemmin, mitä vastaavan vaatimustason kohteella tarkoitetaan. Tarjouspyynnön liitteenä olleessa toimituksenkuvauksessa on ollut yksityiskohtainen kuvaus hankinnan kohteena olevasta varavoimakoneesta ja sen uusinnasta. Kuvauksessa on muun ohella viitattu erilaisiin standardeihin sekä varavoimakoneita koskevaan niin sanottuun ST-käsikirjaan 31.

Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut edellä kuvatun referenssejä koskevan vaatimuksen osalta vastaukseksi ”kyllä” ja toimittanut hankintayksikölle selvityksen referensseistään. Selvityksessä on kuvattu lukumäärältään tarjouspyynnön vaatimukset täyttäviä asiakkaiden ja toteutusvuosien osalta yksilöityjä referenssikohteita, joiden osalta on kuvattu varavoimalaitteiden ja -järjestelmien teholuokkaa. Selvityksestä ei ole käynyt ilmi voittaneen tarjoajan tarjouksessaan esittämään referenssien täyttymistä koskevaan vakuutukseen tai tarjouspyynnön liitteissä oleviin tarkempiin kuvauksiin nähden ristiriitaista tietoa. Markkinaoikeus katsoo, ettei tarjouspyynnössä asetettua referenssivaatimusta ole pidettävä sillä tavoin muotoiltuna, että hankintayksikön voitaisiin katsoa edellyttäneen referenssitoimitukselta varavoimajärjestelmän toimittamista lääkintätiloihin. Hankintayksikkö ei siten ole menetellyt virheellisesti, kun se on hyväksynyt voittaneen tarjoajan esittämät referenssit ja katsonut soveltuvuusvaatimuksen täyttyneen.

Voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi

Valittaja on esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön mukainen, koska hankinnan kohteena olevaa varavoimajärjestelmää on tarjottu kahdella vaihtoehtoisella teknisellä eritelmällä. Voittaneen tarjoajan tarjoaman vaihtoehtoisen teknisen erittelyn mukainen tuotemalli ei ole täyttänyt tarjouspyynnön vaatimuksia.

Hankintayksikkö on esittänyt, että voittanut tarjoaja on jättänyt sen tarjoukseen sisältyneestä kahdesta datalehdestä huolimatta vain yhden tarjouksen ja esittänyt tarjouspyynnön mukaisen teknisen erittelyn.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjoaja kantaa vastuun siitä, että sen tarjous on tarjouspyynnön sisällöltään selvinä pidettävien vaatimusten mukainen. Sisällöltään tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen sulkeminen tarjouskilpailusta ei ole ainoastaan hankintayksikön oikeus, vaan hankintayksikkö on tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi velvollinen sulkemaan tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen tarjouskilpailusta silloin, kun tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun tarjousvertailussa.

Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Tarjouspyynnössä on lisäksi vaadittu, että tarjoukseen on liitettävä tekninen erittely.

Voittanut tarjoaja on toimittanut tarjouksensa liitteenä hankintayksikölle teknisen kuvauksen, josta on nimenomaisesti käynyt ilmi yksityiskohtainen kuvaus tarjotusta koneikosta moottoreineen ja generaattoreineen sekä varavoimajärjestelmän ohjauskeskuksesta. Kyseisen asiakirjan liitteenä on ollut datalehti ohjausjärjestelmästä, moottorista, koneikosta sekä generaattorista. Koneikon datalehden osalta mainitussa asiakirjassa on todettu, että se koskee vakiomallia. Koneikon datalehdessä on ollut vakiomallia koskevia tietoja, jotka ovat esimerkiksi ohjausjärjestelmän osalta poikenneet teknisessä kuvauksessa todetusta.

Voittanut tarjoaja on ilmoittanut tarjouksessaan tarjouspyynnön kysymykseen ”Vakuutamme, että vaatimukset täyttyvät ja sitoudumme toimittamaan hankintayksikölle selvityksiä hankintamenettelyn ja sopimuskauden aikana” vastaukseksi ”Kyllä”.

Markkinaoikeus toteaa, että lähtökohtana tarjouskilpailuna järjestetyssä julkisessa hankinnassa on sekä tarjouspyynnön että tarjousten lopullisuus. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tarjoaja vastaa tarjouksensa sisällöstä ja tarjouksia arvioidaan ainoastaan niistä ilmenevien tietojen perusteella. Hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti oikeus luottaa tarjouksessa ilmoitettuihin tietoihin, ellei sillä ole perusteltua syytä muuta epäillä.

Voittanut tarjoaja on edellä todetun mukaisesti toimittanut hankintayksikölle yksityiskohtaisen teknisen kuvauksen dataliitteineen ja sitoutunut tarjouksessaan siihen, että sen antama tarjous täyttää tarjouspyynnön vaatimukset. Tarjouspyyntöä ei voida edellä kuvatuilta osin pitää hankintasäännösten vastaisesti epäselvänä. Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on mainitut voittaneen tarjoajan tarjouksesta ilmenneet seikat huomioon ottaen voinut luottaa hankintapäätöstä tehdessään siihen, että kyseinen tarjous täyttää tarjouspyynnön vaatimukset. Se seikka, että voittaneen tarjoajan tarjoukseensa liittämä vakiomuotoista koneikkoa koskeva dataliite on poikennut osin tarjouksen liitteenä olleesta varsinaisesta teknisestä kuvauksesta, ei ole merkinnyt sitä, että hankintayksikkö olisi ollut velvollinen sulkemaan voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. Mainittu vakiomuotoisen koneikon dataliite on ainoastaan täydentänyt niitä teknisiä tietoja, joita ei ole esitetty varsinaisessa teknisessä kuvauksessa.

Hankintayksikkö ei edellä lausuttu huomioon ottaen ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se ei ole sulkenut voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouskilpailusta.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin (1397/2016) mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Voimalaite Service Oy:n korvaamaan Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän oikeudenkäyntikulut 1.126,25 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pasi Yli-Ikkelä ja Markus Ukkola sekä asessori Anu Pitkänen.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 6.5.2020