MAO:176/20

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy - putkipainohankinta

julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2019/425
Antopäivä: 20.4.2020Asian tausta

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 4.11.2019 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta putkipainohankinnasta 12 kuukauden ajalle.

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n toimitusjohtaja on 11.12.2019 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Onninen Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ylittänyt EU-kynnysarvon.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Rudus Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen oikeudenkäyntimaksun viivästyskorkoineen.

Perusteet

Valittajan tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen putkipainon kiinnitystarvikkeiden osalta. Tarjouspyynnössä on esitetty kiinnitystarvikkeille asetettujen vaatimusten osalta ilmaisu "tai vastaava". Valittaja on pyrkinyt selvittämään vastaavuutta ollessaan yhteydessä hankintayksikköön.

Tarjouspyynnössä tuotteelle ei ole määritelty mittoja, painoa, raudoitusta tai muotoa. Tarjoajan on tullut mitoittaa tuote kestämään siihen kohdistuvat kuormat ja toimittamaan tyyppikuva tarjouksen liitteenä. Putkipainon on tullut ottaa vastaan paineviemäristä aiheutuva noste kokonaan ja painojen keskinäisen etäisyyden on tullut olla alle kolme metriä. Valittajan tarjoamalla tuotteella päästään pisimpään mahdolliseen etäisyyteen, jossa kierretangoille tulevat kuormat ovat suurimmat. Valittajan tarjoama kiinnikekoko kestää tarjouspyynnön vähimmäisvaatimusten mukaiset suurimmat mahdolliset kuormat.

Tarjouspyynnössä on viitattu määrittelyihin ja valittajan tarjouksessa on osoitettu, että sen ehdottamat ratkaisut täyttävät teknisten määrittelyjen vaatimukset vastaavalla tavalla. Valittajan tuote on tuonut merkittäviä kustannusetuja vaihtoehtoihin nähden. Hankintapäätös on syrjinyt valittajaa ja rajoittanut kilpailua perusteetta.

Vastine

Vaatimukset

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 5.370,75 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Valittajan tarjoamat putkipainot ja kiinnitystarvikkeet ovat olleet tarjouspyynnön vastaisia.Tarjouspyynnön sanamuoto "tai vastaava" ei ole mahdollistanut tarjottavan jotakin muuta kuin kokoluokan M27 muttereita ja kierretankoja.

Hankintayksikkö on toiminut harkintavaltansa rajoissa määritellessään tarjouspyynnössä mutterien ja kierretankojen kokoluokaksi M27. Hankinnan kohde on määritelty mutterien ja kierretankojen osalta hankintasäännösten mukaisesti ja yksiselitteisesti mahdollistaen ainoastaan kokoluokan M27 tarjoamisen. Määritelmä ei ole rajoittanut kilpailua eikä siinä ole viitattu sellaiseen tuotetyyppiin tai vastaavaan, joka suosisi tai syrjisi jotain toimittajaa. Hankinnan kriittisyyden vuoksi tarjouspyynnössä on vaadittu suurempia kiinnitystarvikkeita, vaikka ne ovat kalliimpia kuin pienemmät kiinnitystarvikkeet. Koska tarjouspyynnössä mutterien ja kierretankojen koot on määritelty täsmällisesti, tarjoajia ei ole velvoitettu mitoittamaan muttereita tai kierretankoja kestämään niihin kohdistuvia kuormia.

Hankintayksikkö on ennen hankinnan käynnistämistä tehnyt markkinakartoituksen hankinnan kohteesta. Valittajan menettely markkinavuoropuhelussa on osoittanut valittajan ymmärtäneen, mitä vaatimuksella M27 on tarkoitettu.

Kiinnitystarvikkeita koskeva vaatimus "Iso 898-1 tai vastaavat" on viitannut kiinnitystarvikkeiden yleisiin standardeihin, jotka määrittelevät niiden ominaisuuksia. Tarjouspyynnön mukaan on siten ollut mahdollista tarjota kiinnitystarvikkeita, jotka ovat ominaisuuksiltaan vähintään esitetyn standardin mukaisia.

Tarjouspyynnössä on edellytetty tarjouksessa mitoitettavan putkeen tarvittavien painojen kokonaismäärä ja niiden keskinäinen etäisyys asetetuissa rajoissa. Hankintayksikkö on harkintavaltansa rajoissa määritellyt kiinnitystarvikkeita koskevat tekniset vaatimukset varmistaen, että painot ja niihin liittyvät kiinnitysjärjestelmät tulevat kestämään putken asennuksen ja käytönaikaisen rasitteen. Vaatimukset eivät ole loukanneet tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua eivätkä ne ole olleet suhteellisuusperiaatteen vastaisia.

Kuultavan lausunto

Onninen Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.800 eurolla viivästyskorkoineen.

Valittajan tarjoamat kokoluokan M16 kiinnitystarvikkeet ovat olleet tarjouspyynnön vastaisia. Hankintayksikkö on menetellyt hankintasäännösten mukaisesti sulkiessaan valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta.

Hankintayksiköllä on laaja harkintavalta määritellä hankinnan kohde. Tarjouspyynnön vaatimusta kiinnitystarvikkeiden koolle on käytetty yleisesti. Tarjouspyynnön mukaisten tuotteiden valmistajia on useita, joten tuotteiden saatavuus on ollut hyvä. Valittajalla olisi ollut mahdollisuus hankkia tarjouspyynnön vaatimusten mukaiset kiinnitystarvikkeet kolmannelta taholta.

Tarjouspyyntö ei ole ollut syrjivä tai kilpailua rajoittava. Hankinnan kohde on määritelty hankintayksikön harkintavallan rajoissa. Vaatimukset ovat olleet hankinnan kannalta perusteltuja ja kyseiseen käyttötarkoitukseen parhaiten soveltuvia. Kiinnitystarvikkeiden kokoluokalla on ollut hankinnassa keskeinen merkitys, koska niiden välillä on merkittäviä eroja esimerkiksi tuotteiden vetolujuudessa, sinkkipinnoituksen paksuudessa ja korroosion kestävyydessä. Kokoluokan M27 tuotteiden vetolujuus on huomattavasti suurempi ja ne kestävät korroosiota paremmin kuin valittajan tarjoamat kokoluokan M16 tuotteet.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että sen tarjoamat painot ja painojen kiinnitystarvikkeita koskevat tekniset ratkaisut ovat täyttäneet moninkertaisesti putkien asennuksen ja käytönaikaisen rasitteen.

Tarjouspyynnössä käytetty sanamuoto "tai vastaavat" on ollut monikossa ja lauseen lopussa käytettynä viitannut useaan ominaisuuteen eikä ainoastaan ISO 1898-1 -standardiin ja mahdollistanut vastaavien kiinnitystarvikkeiden tarjoamisen. Putkipainon suunnitteleminen, paino, muoto ja tuotteiden määrät ovat jääneet tarjoajan harkintavaltaan, vaikka niitä koskevat ratkaisut vaikuttaisivat kiinnitystarvikkeisiin, joilla tuotteen tai putkipainon osat kiinnitetään toisiinsa.

Standardista Maahan ja Veteen asennettavat kestomuoviputket, RIL 77-2013 ilmenee, että putkipainon kiinnitystarvikkeet voitaisiin perustellusti ja hyvää rakennustapaa rikkomatta tehdä teräksen lisäksi muustakin materiaalista. Sanamuoto "tai vastaavat" ei tarkoita, että vain M27-mitassa olevat kuumasinkityt teräksiset kiinnitystarvikkeet olisivat tarjouspyynnön mukaisia. Kyseinen tulkinta erkaantuisi merkittävästi tarjouspyynnön sanamuodosta ja hyvästä rakennustavasta sekä rajoittaisi perusteettomasti kilpailua ja olisi myös hyvän hallinnon periaatteiden vastainen.

Tarjouspyynnön mukaan tarkemmat selvitykset tuoteominaisuuksien täyttymisestä tulee esittää ennen sopimuksen tekemistä, mikä on koskenut myös kiinnitystarvikevalintoja ja mahdollisia tulkinnanvaraisuuksia. Tällaista mahdollisuutta valittajalle ei ole kuitenkaan annettu.

Valittajan tarjoamat M16-kiinnitystarvikkeet toimivat vetolujuuden osalta erinomaisesti. M16-kuumasinkityt kiinnitystarvikkeet tarjoavat reilusti yli 200 vuoden käyttöiän järvivesiolosuhteissa.

Hankinnan kohteena on ollut putkipaino eikä kiinnitystarve, jolla putkipainon osat kiinnitetään toisiinsa. Hankintayksikön harkintavallan rajoja arvioitaessa olennaista on kiinnittää huomiota tarjouspyynnön sanamuotoon ja hankintapäätöksen tarkoitukseen. Valittajan ja voittaneen tarjoajan tuotteiden hintaero on ollut satoja tuhansia euroja.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Kysymyksenasettelu ja oikeusohjeet

Asiassa on valituksessa esitetyn johdosta arvioitava, onko hankintayksikkö menetellyt julkisista hankinnoista annettujen oikeusohjeiden vastaisesti, kun se on sulkenut valittajan tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena tarjouskilpailusta.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 71 §:n 1 momentin mukaan hankinnan kohdetta kuvaavat määritelmät sekä niihin mahdollisesti sisältyvät tekniset eritelmät on esitettävä hankintailmoituksessa, tarjouspyynnössä, neuvottelukutsussa tai näiden liitteissä ja niissä on vahvistettava rakennusurakoilta, palveluilta tai tavaroilta vaadittavat ominaisuudet. Määritelmien on mahdollistettava tarjoajille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun, eivätkä ne saa perusteettomasti rajoittaa kilpailua julkisissa hankinnoissa. Kun hankinnan kohde on tarkoitettu luonnollisten henkilöiden käyttöön, on asianmukaisesti perusteltuja tapauksia lukuun ottamatta hankinnan kohde määriteltävä siten, että otetaan huomioon esteettömyys vammaisille käyttäjille sekä kaikkien käyttäjien vaatimukset täyttävä suunnittelu. Hankinnan kohde on määriteltävä viittaamalla muualla lainsäädännössä tai Euroopan unionin säädöksellä pakollisiksi säädettyihin esteettömyysvaatimuksiin.

Pykälän 2 momentin mukaan hankinnan kohdetta kuvaavat määritelmät on laadittava:

1) sellaisten suorituskykyä koskevien tai toiminnallisten vaatimusten perusteella, jotka ovat riittävän täsmällisiä, jotta tarjoajat pystyvät määrittämään hankinnan kohteen ja hankintayksiköt pystyvät tekemään hankintasopimuksen;

2) viittaamalla hankinnan kohdetta kuvaaviin määritelmiin sekä kansallisiin standardeihin, joilla saatetaan voimaan eurooppalaisia standardeja, eurooppalaisiin teknisiin arviointeihin, yhteisiin teknisiin eritelmiin, kansainvälisiin standardeihin, muihin eurooppalaisten standardointielinten laatimiin teknisiin viitejärjestelmiin, tai jos näitä ei ole, kansallisiin standardeihin, kansallisiin teknisiin hyväksyntöihin tai kansallisiin rakennusurakoiden suunnitteluun, laskentaan ja toteuttamiseen sekä tavaroiden käyttöön liittyviin teknisiin määritelmiin. Jokaiseen viittaukseen on liitettävä ilmaisu "tai vastaava";

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.

Asian arviointi

Valittaja on esittänyt, että sen tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen putkipainon kiinnitystarvikkeiden osalta. Valittajan tarjoama kiinnikekoko kestää tarjouspyynnön vähimmäisvaatimusten mukaiset suurimmat mahdolliset kuormat.

Hankintayksikkö on esittänyt, että valittajan tarjoamat putkipainot ja kiinnitystarvikkeet ovat olleet tarjouspyynnön vastaisia.Tarjouspyynnön sanamuoto "tai vastaava" ei ole mahdollistanut tarjottavan jotakin muuta kuin kokoluokan M27 muttereita ja kierretankoja. Hankintayksikkö on harkintavaltansa rajoissa määritellyt kiinnitystarvikkeita koskevat tekniset vaatimukset varmistaen, että painot ja niihin liittyvät kiinnitysjärjestelmät tulevat kestämään putken asennuksen ja käytönaikaisen rasitteen.

Kuultava on esittänyt, että valittajan tarjoamat kokoluokan M16 kiinnitystarvikkeet ovat olleet tarjouspyynnön vastaisia. Kiinnitystarvikkeiden kokoluokkien välillä on merkittäviä eroja esimerkiksi tuotteiden vetolujuudessa, sinkkipinnoituksen paksuudessa ja korroosion kestävyydessä. Kokoluokan M27 tuotteiden vetolujuus on huomattavasti suurempi ja ne kestävät korroosiota paremmin kuin valittajan tarjoamat kokoluokan M16 tuotteet.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjoaja kantaa vastuun siitä, että sen tarjous on tarjouspyynnön sisällöltään selvinä pidettävien vaatimusten mukainen. Sisällöltään tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen sulkeminen tarjouskilpailusta ei ole ainoastaan hankintayksikön oikeus, vaan hankintayksikkö on tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi velvollinen sulkemaan tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen tarjouskilpailusta silloin, kun tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun tarjousvertailussa.

Tarjouspyynnön kohdassa 6.3.1 "Hankinnan kohdetta koskevat vähimmäisvaatimukset" on esitetty kiinnitystarvikkeille asetettujen vaatimusten osalta muun ohella seuraavaa:

- "Mutterit 8. M27 ISO4032 /DIN 934 KZN, Iso 898-1 tai vastaavat

- -

- Kierretangot M27 DIN 976 8.8 KZN, Iso 898-1 tai vastaavat"

Valittaja on esittänyt tarjouksensa liitteenä olleessa putkipainoa koskevassa mitta- ja raudoituspiirustuksessa mutterin ja kierretangon kokoluokkien olevan M16.

Tarjouspyynnössä on edellä esitetyllä tavalla edellytetty hankinnan kohteena olevien kiinnitystarvikkeiden osalta muttereilta ja kierretangoilta kokoluokkaa M27. Tarjouspyynnössä on kuitenkin samassa yhteydessä lueteltu myös kaksi standardia ja maininta "tai vastaavat".

Tarjouspyyntö on sisältänyt tiettyä tulkinnanvaraisuutta liittyen mutterien kokoluokan yhteydessä esitettyyn ilmaisuun "tai vastaavat", sillä tarjouspyynnöstä ei ilmene, viitataanko ilmaisulla standardien lisäksi myös mutterien ja kierretankojen kokoluokkaan. Asiassa ei esitetyn selvityksen perusteella ole kuitenkaan käynyt ilmi, että tarjouspyyntö olisi ollut edellä todetusta epätäydellisestä ilmaisusta huolimatta siten harhaanjohtava, etteivät alalla ammattimaisesti toimivat tarjoajat olisi riittävällä tavalla ymmärtäneet, mitä tarjouspyynnössä on vaadittu. Ilmaisun "tai vastaavat" on siten katsottava viitanneen ainoastaan tarjouspyynnössä mainittuihin standardeihin. Valittajan tarjousasiakirjoista on ilmennyt, että valittaja on tarjonnut muttereita ja kierretankoja, jotka ovat olleet kokoluokkaa M16. Asiassa saadun selvityksen perusteella valittajan tarjoamien kokoluokan M16 mutterien ja kierretankojen nimellishalkaisija on ollut merkittävästi pienempi kuin tarjouspyynnössä vaadituissa kokoluokan M27 muttereissa ja kierretangoissa. Näin ollen valittajan tarjous ei ole mutterien ja kierretankojen kokoluokan osalta vastannut tarjouspyynnön vaatimuksia.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin (1397/2016) mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö ja kuultava joutuisivat pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön ja kuultavan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Rudus Oy:n korvaamaan Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n oikeudenkäyntikulut 5.370,75 eurolla ja Onninen Oy:n oikeudenkäyntikulut 2.800 eurolla, molemmat määrät viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Rudus Oy:n vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Reima Jussila ja Markus Ukkola sekä asessori Anu Pitkänen.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 28.4.2020