MAO:150/20

Sansia Oy - maaseutuliikenteen linjat ja asiointiliikenne

julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen - vain yksi tarjous

Diaarinumero: 2019/366,
Antopäivä: 9.4.2020


Asian tausta

Sansia Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 23.9.2019 julkaistulla erityisalojen EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Kuopion kaupungin maaseutuliikenteen linjojen 71, 74, 75, 61 ja 81–86 sekä asiointiliikenteen hankinnasta ajalle 1.6.2020–1.6.2025 sekä kahdelle vuoden optiokaudelle.

Sansia Oy:n toimitusjohtaja on 30.10.2019 tekemällään päätöksellä keskeyttänyt hankintamenettelyn ja päättänyt aloittaa uuden hankintamenettelyn.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut noin 8.800.000 euroa.

Markkinaoikeus on 17.12.2019 antamallaan päätöksellä numero 538/19 hylännyt Jääskeläisen Auto Oy:n vaatimuksen hankintamenettelyn keskeyttämisestä sekä päätöksen täytäntöönpanon ja hankintasopimuksen tekemisen kieltämisestä väliaikaisesti asian käsittelyn ajaksi.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Jääskeläisen Auto Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan päätöksen maaseutuliikenteen linjojen 81–86 sekä asiointiliikenteen osalta ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä näiltä osin. Valittaja on myös vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksua. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.250 eurolla lisättynä oikeudenkäyntimaksun määrällä viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintamenettely voidaan keskeyttää yleensä silloin, kun tarjouspyynnön tulkinnanvaraisuus, epäselvyys tai puutteellisuus on johtanut epätäydellisiin ja hylättäviin tarjouksiin. Hankintayksiköllä on oikeus keskeyttää tarjousmenettely suurta taloudellista arvoa edustavissa hankkeissa tilanteessa, jossa on saatu vain yksi tarjous. Tällaisesta tilanteesta ei ole ollut kysymys. Todellista ja perusteltua syytä hankintamenettelyn keskeyttämiselle ei ole ollut. Hankintamenettelyn keskeyttäminen ei ole turvannut tarjousten tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua. Puutteellisia tarjouksia tehneet tarjoajat ovat myös voineet tehdä päätelmiä tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen hintatasosta.

Tarjouspyynnön mukaan hankinnassa tullaan valitsemaan jokaiseen kohderyhmään yksi suurimman pistemäärän saanut tarjous. Valittajan tarjous on ollut kokonaistaloudellisesti edullisin. Tarjouspyynnössä ei ole mainittu mahdollisuudesta keskeyttää hankintamenettely.

Hankintayksikkö on aiemmissa kilpailutuksissa valinnut kuljetusten järjestäjäksi ainoan tarjouksen tehneen tarjoajan keskeyttämättä hankintaa. Hankintayksikön ratkaisu poikkeaa sen aiemmin noudattamasta käytännöstä ja loukkaa valittajan oikeutta tasapuoliseen kohteluun. Nyt kilpailutetut kuljetukset eivät ole herättäneet aiemmin suuren liikennöitsijäkunnan mielenkiintoa, ja tarjouksen ovat jättäneet käytännössä kaikki jo etukäteen potentiaalisiksi tarjoajiksi tiedetyt tahot.

Vastine

Vaatimukset

Sansia Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.350 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on saanut jokaiseen kohderyhmään vain yhden tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen. Hankintamenettely voidaan keskeyttää todellisesta ja perustellusta syystä, josta nyt on ollut kysymys, koska tosiasiallista kilpailua ei ole syntynyt. Hankintamenettely voidaan keskeyttää, vaikka tarjouspyynnössä on todettu, että hankintayksikkö tulee valitsemaan jokaiseen kohderyhmään yhden toimijan.

Saaduista tarjouksista vain kaksi viidestä on ollut tarjouspyynnön mukaisia. Lopuista saaduista tarjouksista on puuttunut tarjouspyynnössä edellytetty selvitys tarjoajan asiakaspalautejärjestelmästä. Tarjousten jälkikäteinen täydentäminen olisi ollut hankintasäännösten vastaista. Hankintayksikkö on pitänyt tarjoukset salassa uuden hankintamenettelyn turvaamiseksi. Tarjoajat eivät ole saaneet tietoonsa toistensa hintoja.

Hankintayksikkö on arvioinut kunkin järjestämänsä hankintamenettelyn tapauskohtaisesti. Päätöksentekoa ei voida perustaa aiempiin hankintamenettelyihin.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että vaikka valitus hylättäisiin, ei ole kohtuutonta, että hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö ei ole suorittanut ulkopuoliselle korvausta asian hoitamisesta. Kohtuulliset ja todelliset hankintayksikön oikeudenkäynti- ja asianosaiskulut ovat määrältään enintään 200 euroa.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Oikeusohjeet

Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (erityisalojen hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Erityisalojen hankintalain 116 §:n 1 momentin mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Säännöksen esitöiden (HE 108/2016 vp s. 276) mukaan säännös vastaa aiemmin voimassa olleen erityisalojen hankintalain (349/2007) 58 a §:ssä (700/2011) säädettyä, jonka esitöiden (HE 182/2010 vp. s. 23) mukaan säännös vastaa sisällöltään aiemmin voimassa olleen julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 73 a §:ää (699/2011).

Viimeksi mainitun säännöksen esitöissä (HE 182/2010 vp s. 22 ja 23) on todettu, että hankintamenettelyn keskeyttämisen syyn arvioinnissa hankintayksikön tulee kiinnittää huomiota siihen, perustuuko hankintamenettelyn keskeyttäminen todellisiin syihin, ja siihen, vaikuttaako ratkaisu syrjivästi ehdokkaisiin tai tarjoajiin. Esitöissä on todettu myös, että hankintayksikkö voi päätyä keskeyttämisen jälkeen toteuttamaan hankinnan omana työnään tai käynnistämään uuden hankintamenettelyn, joka on keskeytettyyn hankintamenettelyyn nähden kuitenkin erillinen ja uusi prosessi. Jos hankinta päätetään toteuttaa myöhemmin, hankintayksikön tulee varmistaa, että aiempaan menettelyyn osallistuneet tarjoajat eivät saa uudessa tarjouskilpailussa perusteetonta etua tai haittaa keskeytettyyn menettelyyn osallistumisen johdosta. Esitöissä on todettu lisäksi, että hankintamenettelyn keskeyttämiseen on oikeuskäytännössä suhtauduttu suhteellisen sallivasti eikä säännöksellä ole ollut tarkoitus tiukentaa vallinnutta oikeuskäytäntöä. Hyväksyttävän hankinnan keskeyttämisen perusteena on oikeuskäytännössä pidetty muun ohella sitä, että hankinnasta on saatu vain yksi hyväksyttävä tarjous. Talousvaliokunnan mietinnössä (TaVM 48/2010 vp s. 4) on lisäksi todettu, ettei hankintamenettelyn keskeyttäminen edellytä vakavien tai poikkeuksellisten seikkojen olemassaoloa.

Asian arviointi

Hankinnan kohteena on ollut Kuopion kaupungin tiettyjen bussilinjojen ja asiointiliikenteen hankinta. Hankintayksikkö on muutoksenhaun kohteena olevalla päätöksellään keskeyttänyt hankintamenettelyn perustellen päätöstään seuraavasti:

”Koska toimitetuista tarjouksista vain kaksi olisivat tarjouspyynnön mukaisia tarjouksia ja hankintayksikön tulisi hylätä kaikki muut tarjoukset, tulisi jokaiseen kohderyhmään vain yksi tarjouspyyntöä vastaava hyväksyttäväksi katsottava tarjous, eikä todellista kilpailutilannetta synny.

Hankinnan keskeyttämiselle on yllä mainittujen perustelujen johdosta lainsäädännön tarkoittama perusteltu syy. Ratkaisu ei vaikuta syrjivästi tarjoajiin.”

Valittaja on esittänyt, että hankintayksiköllä ei ole ollut todellista ja perusteltua syytä hankintamenettelyn keskeyttämiselle ja että hankintayksikkö on poikennut aiemmin noudattamastaan käytännöstä, jossa se ei ole keskeyttänyt hankintamenettelyä, vaikka se on saanut vain yhden tarjouspyyntöä vastaavan tarjouksen. Mahdollisuudesta keskeyttää hankintamenettely ei ollut myöskään mainittu tarjouspyynnössä.

Hankintayksikkö on esittänyt, että sillä on ollut oikeus keskeyttää hankintamenettely, koska hankintamenettelyn keskeyttäminen on perustunut siihen, että jokaiseen kohderyhmään on saatu vain yksi tarjouspyynnön mukainen tarjous, joten tosiasiallista kilpailua ei ole syntynyt.

Markkinaoikeus toteaa, että hyväksyttävänä hankinnan keskeyttämisen perusteena on oikeuskäytännössä pidetty muun ohella sitä, että hankinnasta on saatu vain yksi hyväksyttävä tarjous. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on katsottu, että hankintaviranomaisella ei ole velvollisuutta tehdä sopimusta ainoan tarjouskilpailuun soveltuvaksi osallistujaksi katsotun urakoitsijan kanssa (tuomio 16.9.1999, Fracasso ja Leitschutz, C-27/98, EU:C:1999:420, 33 kohta).

Markkinaoikeus toteaa hankintamenettelyn keskeyttämisen perustuneen siihen, että hankintayksikkö on saanut kuhunkin hankittavaan kokonaisuuteen vain yhden tarjouspyynnön vaatimukset täyttäneen tarjouksen. Hankintayksikkö ei näin ollen ole onnistunut tavoitteessaan saada aikaan kilpailua nyt kyseessä olevassa hankintamenettelyssä. Hankintasäännösten perusteella hankintamenettelyn keskeyttämisen mahdollisuudesta ei ole velvollisuutta ilmoittaa tarjouspyynnössä. Vielä markkinaoikeus toteaa, että nyt kyseessä olevan keskeyttämispäätöksen hankintasäännösten mukaisuuden arvioinnissa ei ole merkitystä hankintayksikön toiminnalla sen aiemmissa hankintamenettelyissä.

Edellä todetuilla perusteilla markkinaoikeus katsoo, että hankintayksiköllä on ollut erityisalojen hankintalain 116 §:n 1 momentissa tarkoitettu todellinen ja perusteltu syy hankintamenettelyn keskeyttämiseen. Asiassa esitetyn perusteella ei ole myöskään perusteita katsoa, että hankintayksikkö olisi hankintamenettelyn keskeyttäessään menetellyt valittajaa kohtaan syrjivästi tai muutoin epätasapuolisesti.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankintamenettelyn keskeyttämisessä valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Erityisalojen hankintalain 128 §:n nojalla sovellettavan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 149 §:n 2 momentin (1397/2016) mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikkö ei ole suorittanut ulkopuoliselle korvausta asian hoitamisesta ja että kohtuulliset ja todelliset hankintayksikön oikeudenkäynti- ja asianosaiskulut ovat määrältään enintään 200 euroa.

Hallintolainkäyttölain (586/1996) 75 §:n 2 momentin mukaan oikeudenkäyntikuluista on muuten soveltuvin osin voimassa, mitä oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 7–16 §:ssä säädetään. Mainitun luvun 8 §:n 1 momentin mukaan korvattavia oikeudenkäyntikuluja ovat oikeudenkäynnin valmistelusta ja asian tuomioistuimessa ajamisesta sekä asiamiehen tai avustajan palkkiosta aiheutuneet kustannukset. Korvausta suoritetaan myös oikeudenkäynnin asianosaiselle aiheuttamasta työstä ja oikeudenkäyntiin välittömästi liittyvästä menetyksestä.

Markkinaoikeus toteaa, että korvattavaksi oikeudenkäyntikuluksi voidaan katsoa asianosaisen palveluksessa olevan henkilön hankintavalituksen johdosta suorittama sellainen työ, joka asiamiehen tekemänä olisi laskutettavaa työtä.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Jääskeläisen Auto Oy:n korvaamaan Sansia Oy:n oikeudenkäyntikulut 1.350 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Muutoksenhaku

Erityisalojen hankintalain 128 §:n nojalla sovellettavan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallintooikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Petri Rinkinen, Pekka Savola ja Mirva Näsi.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 17.4.2020