MAO:137/20

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä - suojakaapit

julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2019/105
Antopäivä: 31.3.2020


Asian tausta

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 3.1.2019 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta 5 vetokaapin ja 9 suojakaapin tavarahankinnasta Kainuun uuteen sairaalaan.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän johtaja on 15.3.2019 tekemällään hankintapäätöksellä § 26 valinnut vetokaappeja koskevan osa-alueen osalta Visu Kaluste Oy:n tarjouksen ja suojakaappeja koskevan osa-alueen osalta sulkenut sen tarjouksen tarjouskilpailusta ja valinnut Labo Line Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut noin 230.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Visu Kaluste Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen suojakaappeja koskevan osa-alueen osalta ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 4.450 eurolla.

Perusteet

Hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti, kun se on sulkenut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta. Hankintapäätöksen mukaan valittajan tarjous ei ole täyttänyt tarjouspyynnön vaatimuksia siltä osin kuin valittajan esittämät referenssit eivät ole olleet sairaala- tai terveydenhuollon ympäristöön tehtyjä toimituksia. Tarjouspyynnössä on kuitenkin pyydetty esittämään referenssi tarjotusta tuotteesta, ei vastaavasta kohteesta. Valittajan referenssi olisi siten tullut hyväksyä.

Valittajan tarjouksen poissulkemista on perusteltu myös sillä, että valittajan suojakaapit kalibroidaan tehtaalla eikä kohteessa asennuksen yhteydessä. Tuotteet kalibroidaan tehtaalla valmistajan normaalikäytännön mukaan, eikä tarjouspyynnössä ole erikseen edellytetty tuotteiden kalibroimista kohteessa.

Hankintapäätöksessä on lisäksi todettu, että laitteen on täytettävä standardin EN 12469 luokan II biologisille suojakaapeille asetetut vaatimukset. Valittajan tarjoama tuote on täyttänyt mainitun standardin vaatimukset. Poissulkemisperuste on ollut epämääräinen, eikä sen osalta ole osoitettu selvästi, miltä osin valittajan tarjous ei ole täyttänyt tarjouspyynnön vaatimuksia.

Vastine

Vaatimukset

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 1.400 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö ei ole menetellyt virheellisesti sulkiessaan valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta. Valittajan tarjous ei ole vastannut tarjouspyynnön vaatimuksia suojakaappien osalta. Tarjouspyyntö on ollut riittävän selkeä, ja kaikkia tarjoajia on kohdeltu tasapuolisesti.

Tarjouspyynnössä on edellytetty, että tarjoajalla tulee olla vähintään yksi nyt tarjotun laitteen toimitus ja asennus Euroopassa viimeisen kolmen vuoden ajalta. Tarjoajia on pyydetty ilmoittamaan tilaaja sekä toimitus- ja asennusajankohdat. Valittaja on tarjouksessaan ilmoittanut viisi referenssikohdetta, joista yksikään ei ole ollut toimitus sairaalakäyttöön. Toimitettujen laitteiden käyttötarkoitusta tai sijoituskohdetta ei ole myöskään tarjouksessa selvitetty tarkemmin. Valittajan esittämät referenssit eivät ole täyttäneet tarjouspyynnön vaatimuksia.

Tarjouspyynnössä on selkeästi edellytetty, että suojakaappien tulee olla tarkoitettu sairaalakäyttöön ja että laitteiden tulee olla käyttötilan ja käyttötarkoituksen mukaan valmistettu ja suojattu kaikilta osin. Tarjouspyynnössä on lisäksi erikseen todettu, että laitteiden tulee täyttää standardin EN 12469 luokan II biologisia suojakaappeja koskevat vaatimukset ja pyydetty tarjoajia esittämään selvitys mainitun vaatimuksen täyttymisestä. Edelleen tarjouspyynnössä on todettu, että suojakaappien tulee olla sairaalan puhdastyöskentelyyn tai lääkkeiden käsittelyyn soveltuvia ja standardoidut vaatimukset täyttäviä.

Tarjouspyynnössä on lisäksi edellytetty, että isotoopin puhdastiloihin tuleva suojakaappi tulee validoida. Validoinnilla varmistetaan, että hankittava laite sopii aiottuun käyttötarkoitukseen ja täyttää sille asetetut vaatimukset. Lisäksi validoinnilla varmistetaan käytännössä, että laite on käyttäjäturvallinen ja täyttää apteekkien lääkevalmistuksesta 20.12.2011 annetun Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräyksen 6/2011 vaatimukset. Määräyksen perusteella lääkkeiden valmistuksessa käytettävän suojakaapin S8020 luokka II soveltuvuus ja toimivuus on varmistettava ennen sen käyttöönottoa. Laitteita käytettäessä, puhdistettaessa, huollettaessa ja kalibroitaessa on noudatettava hyväksyttyjä toimintaohjeita. Tehdyt huolto-, kalibrointi- ja seurantatoimenpiteet tulee dokumentoida.

Valittajalta on ennen sen tarjouksen poissulkemista pyydetty täsmennystä tarjouksessa ilmoitetun alihankkijan osuudesta. Tämän lisäksi sekä valittajalta että voittaneelta tarjoajalta on pyydetty täsmennyksiä suojakaappien teknisten seikkojen tarkistamiseksi. Molemmat tarjoajat ovat toimittaneet täsmennykset ja ne on otettu huomioon tarjouksia arvioitaessa.

Valittaja on ilmoittanut validointivaatimuksen osalta, että sen tarjoamat suojakaapit on kalibroitu tehtaalla, eikä niitä ole merkitty kytkettäväksi poistoilmakanavistoon, joten kohteessa ei tarvita erillistä kalibrointia. Valittajan tarjous ei ole tältä osin täyttänyt tarjouspyynnössä esitettyä validointia koskevaa vaatimusta.

Valittajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen myös hinnan ilmoittamisen osalta. Tarjoajia on pyydetty esittämään tuotteille yksikköhinta. Valittaja on kuitenkin esittänyt suojakaappien osalta kokonaishinnan yhdeksälle tuotteelle.

Valittajan tarjous on ollut myös tarjouspyynnön kielivaatimuksen vastainen. Tarjouspyynnön mukaan tarjous on tullut antaa suomeksi, mutta valittaja on liittänyt tarjoukseensa vieraskielisiä asiakirjoja. Valittaja on liittänyt tarjoukseensa vieraskielisen (saksa/englanti) asiakirjan ”Declaration of confirmity” sekä vieraskielisen (venäjä/englanti) asiakirjan ”System of voluntary certification on management systems”.

Kuultavan lausunto

Labo Line Oy on esittänyt, että toimittajalta on vaadittu kokemusta vähintään yhdestä tarjouspyynnön mukaisesta laitetoimituksesta ja asennuksesta. Tällä hankintayksikkö on halunnut varmistaa, että toimittajalla on kokemusta vastaavasta toimituksesta ja että tämä tuntee laitetyypin asennuksen edellytykset sekä standardien vaatimukset hankintakohteen toimintaympäristössä. Laitteen asennus ja käyttöönottotestaus muualle kuin terveydenhuollon kohteeseen poikkeaa asennuksesta ja testauksesta terveydenhuollon ympäristöön eikä täytä siten tarjouspyynnön referenssivaatimusta asennuksen osalta, vaikka laite itsessään olisi tyyppihyväksytty standardin EN 12469 mukaisesti.

Tarjouspyynnön vaatimus laitteiden toimituksesta täyteen käyttökuntoon saatettuina ja hyväksytysti testattuina on ollut täysin yksiselitteinen. Tarjouspyynnön vaatimusten ja standardin EN 12469 mukaiset luokan II mikrobiologiset suojakaapit edellyttävät aina asennettaessa käyttöpaikalla tehtäviä mainitussa standardissa määriteltyjä virtausmittauksia, suodattimien vuototestausta sekä tarvittaessa laitteen sensorien kalibrointia, mikäli mittausten tulos tätä edellyttää. Pelkkä tehtaalla tehty testaus ei täytä standardin EN 12469 vaatimuksia laitteiden käyttökuntoon saattamisesta, eikä näin ollen täytä tarjouspyynnön vaatimuksia käyttöönoton osalta.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että sen tarjouksessa ilmoitetut referenssit ovat täyttäneet asetetut vaatimukset. Tarjottu laite on myös täyttänyt standardin EN 12469 luokan II mikrobiologisia suojakaappeja koskevat vaatimukset ja soveltuu sairaalakäyttöön.

Valittajan tarjouksen toista poissulkemisperustetta ei ole perusteltu riittävän selkeästi hankintapäätöksessä.

Tarjouspyyntö on ollut validointivaatimuksen osalta epäselvä, ja hankintayksikkö ja tarjoajat ovat kukin tulkinneet sitä eri tavalla. Tarjouspyynnön mainintaa ”isotoopin puhdastiloihin tuleva suojakaappi tulee validoida, joka tulee huomioida” ei ole merkitty minimivaatimukseksi, joten kyseistä vaatimusta voidaan pitää vapaaehtoisena. Valittajan tarjoama tuote on kalibroitu eli testattu tehtaalla ja se toimitetaan asiakkaalle suojattuna ja mittaustodistuksella varustettuna. Tarjouspyynnössä ei ole erikseen vaadittu tuotteiden kalibrointia kohteessa. Vapaaehtoiseksi tulkittava isotoopin tilojen mittausvaatimus voidaan suorittaa tarjouksen huoltohinnaston mukaisesti.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Kysymyksenasettelu

Asiassa on ensiksi arvioitava, onko hankintayksikkö voinut sulkea valittajan tarjouskilpailusta puuttuvan soveltuvuuden vuoksi sillä perusteella, että valittaja ei ole täyttänyt tarjouspyynnössä asetettua referenssivaatimusta. Sen jälkeen asiassa on tarvittaessa vielä arvioitava, onko hankintayksikkö voinut sulkea valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena hankintapäätöksessä mainituilla perusteilla tai hankintayksikön markkinaoikeudessa esittämillä perusteilla.

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (jäljempänä myös hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 67 §:n mukaan tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden liitteet on laadittava niin selviksi, että niiden perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 68 §:n 8 kohdan mukaan tarjouspyynnössä, hankintailmoituksessa, ehdokkaille osoitetussa kutsussa tai niiden liitteissä on oltava ehdokkaiden tai tarjoajien taloudellista ja rahoituksellista tilannetta, teknistä soveltuvuutta ja ammatillista pätevyyttä koskevat ja muut vaatimukset sekä pyyntö täydentää yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja ja luettelo asiakirjoista, joita ehdokkaan tai tarjoajan sekä tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan on soveltuvuuden arviointia varten toimitettava.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.

Hankintalain 83 §:n mukaan hankintayksikkö voi asettaa ehdokkaiden tai tarjoajien rekisteröitymistä, taloudellista ja rahoituksellista tilannetta sekä teknistä ja ammatillista pätevyyttä koskevia 84–86 §:ssä tarkoitettuja vaatimuksia. Vaatimuksista on ilmoitettava hankintailmoituksessa. Vaatimusten tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja ne on suhteutettava hankinnan luonteeseen, käyttötarkoitukseen ja laajuuteen. Vaatimuksilla tulee voida asianmukaisesti varmistaa, että ehdokkaalla tai tarjoajalla on oikeus harjoittaa ammattitoimintaa ja että sillä on riittävät taloudelliset ja rahoitusta koskevat voimavarat sekä tekniset ja ammatilliset valmiudet toteuttaa kyseessä oleva hankintasopimus. Ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta.

Hankintalain 86 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia, joilla varmistetaan, että ehdokkailla ja tarjoajilla on tarvittavat henkilöstö- ja tekniset voimavarat ja kokemusta hankintasopimuksen toteuttamiseksi hankintayksikön edellyttämällä tasolla. Hankintayksikkö voi vaatia, että riittävä kokemus osoitetaan viittaamalla aiemmin toteutettuihin sopimuksiin.

Keskeiset tosiseikat

Hankintayksikkö on pyytänyt tarjouksia yhdeksästä suojakaapista Kainuun uuteen sairaalaan.

Tarjouspyynnön kohdassa II.2.4) ”Kuvaus hankinnasta” sekä tarjouspyynnön kohdassa ”Laitteita koskevat yleiset vaatimukset” on todettu muun ohella seuraavaa:

”Laitteen on oltava tarkoitettu sairaalakäyttöön. Laitteen tulee olla käyttötilan ja käyttötarkoituksen vaatimusten mukaan valmistettu ja suojattu kaikilta osin.”

Tarjouspyynnön kohdassa ”Toimitusta, asennusta ja siirtoa koskevat vaatimukset” on todettu muun ohella seuraavaa:

”Laitteiden toimitus, asennuspaikalle siirto, mahdollinen kokoaminen, asennustyö ja käyttökuntoon saattaminen kokonaisuudessaan sisältyvät laitetoimitukseen.”

Tarjouspyynnön kohdassa ”S8020 Suojakaappi, Luokka II” on todettu muun ohella seuraavaa:

”Isotoopin puhdastiloihin tuleva suojakaappi tulee validoida, joka tulee huomioida.”

Samassa kohdassa on lisäksi todettu seuraavaa:

”Toimittajalla tulee olla vähintään yksi (1) nyt tarjotun laitteen toimitus ja asennus Euroopassa viimeisen kolmen (3) vuoden ajalta. Ilmoitettava tilaaja sekä toimitus- ja asennusajankohdat.”

Tarjoajien on tullut ladata tarjoukseen selvitys referenssivaatimuksen täyttymisestä.

Tarjouspyynnön suojakaappeja koskevassa kohdassa ”Standardivaatimukset” on todettu seuraavaa:

”Laite täyttää standardin EN 12469 luokan II biologiselle suojakaapille asettamat vaatimukset. Ladattava selvitys vaatimuksen täyttymisestä.”

Tarjouspyynnön kohdassa ”Hankinnan taustaa” on todettu suojakaappien osalta seuraavaa:

”Suojakaappien tulee olla sairaalan puhdastyöskentelyyn tai lääkkeiden käsittelyyn soveltuvia ja standardoidut vaatimukset täyttäviä. Laitetta voidaan käyttää esimerkiksi lääkehuoneissa, apteekissa, puhdastiloissa ja laboratorioissa.”

Tarjouspyynnön kohdassa ”Hinta ja kaupalliset ehdot” on todettu muun ohella seuraavaa:

Hankintahintaan sisältyy laitteiden toimitus täyteen käyttökuntoon saatettuna (eli mm. suunnittelu, asennuspaikalle siirto, haalaus, kokoaminen, asennustyö, päivitykset, myös tarvittavat ohjelmistot) toimivana kokonaisuutena (muun ohella koekäytettynä ja hyväksytysti testattuna) sekä sovitettuna sairaalaan rakentamiseen ja suunnitteluun.”

Tarjouspyynnön kohdan ”Muut asiat” alakohdassa ”Yleistä” on todettu muun ohella seuraavaa:

”Tarjous tulee laatia suomen kielellä. Tarjoaja sitoutuu pyydettäessä toimittamaan suomenkieliset käännökset teknisistä liitteistä ja esitteistä.”

Hankintayksikkö on 15.3.2019 tekemällään hankintapäätöksellä § 26 sulkenut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta. Päätöksessä tarjouksen poissulkemista on perusteltu seuraavasti:

”Tarjouspyynnössä molempia laitteita koskevissa yleisissä vaatimuksissa mainittiin, että laitteen on oltava tarkoitettu sairaalakäyttöön. Laitteen tulee olla käyttötilan ja käyttötarkoituksen mukaan valmistettu ja suojattu kaikilta osin.

Lisäksi suojakaappi, luokka II osalta vaadittiin, että toimittajalla on vähintään yksi (1) nyt tarjotun laitteen toimitus ja asennus Euroopassa viimeisten kolmen (3) vuoden ajalta. Visu Kaluste Oy:n tarjouksessa esitetyt referenssit eivät olleet sairaala- tai terveydenhuollon ympäristöön tehtyjä toimituksia. Lisäksi suojakaapit kalibroidaan tehtaalla eikä kohteeseen asennuksen yhteydessä. Tarjouspyynnössä vaadittiin, että laite täyttää standardin EN12469 luokan II biologisille suojakaapeille asetetut vaatimukset. Visu Kaluste Oy:n tarjous jätetään huomioimatta vertailussa ed. perustelujen johdosta.”

Referenssivaatimus

Tarjouspyynnössä on edellä esitetyllä tavalla edellytetty, että toimittajalla tulee olla vähintään yksi nyt tarjotun laitteen toimitus ja asennus Euroopassa viimeisen kolmen vuoden ajalta. Tarjoajien on tullut ilmoittaa referenssikohteen osalta tilaaja sekä toimitus- ja asennusajankohdat. Lisäksi tarjoajien on tullut ladata tarjoukseen selvitys referenssivaatimuksen täyttymisestä.

Valittaja on tarjouksessaan ilmoittanut luokan II mikrobiologisten suojakaappien osalta vuosilta 2017–2018 yhteensä viisi referenssiä, joista yksi on koskenut tarjotun laitteen toimitusta yksityiselle yritykselle ja neljä toimitusta koulutuskuntayhtymälle.

Hankintapäätöksessä on edellä esitetyllä tavalla perusteltu valittajan poissulkemista tarjouskilpailusta sillä, että valittajan ilmoittamat referenssit eivät ole olleet sairaala- tai terveydenhuollon ympäristöön tehtyjä toimituksia.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnön mukaan tarjoajan on tullut esittää vähintään yksi tarjotun suojakaapin toimitusta ja asennusta koskeva referenssi. Lisäksi tarjouspyynnön mukaan tarjottujen suojakaappien on tullut olla sairaalakäyttöön tarkoitettuja ja täyttää standardin EN 12469 luokan II biologisia suojakaappeja koskevat vaatimukset. Tarjouspyynnössä ei ole kuitenkaan esitetty vaatimusta siitä, että referenssin olisi tullut koskea sairaala- tai terveydenhuollon ympäristöön tehtyä toimitusta ja asennusta tai esillä olevan hankinnan kohdetta vastaavaan kohteeseen tehtyä toimitusta ja asennusta.

Edellä esitettyyn nähden markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole voinut sulkea valittajaa tarjouskilpailusta sillä perusteella, että valittajan esittämät referenssikohteet eivät ole olleet toimituksia sairaala- tai terveydenhuollon ympäristöön.

Laitteen validointia koskeva vaatimus

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on laaja harkintavalta sen suhteen, miten se määrittelee hankinnan kohteen ja hankintaa koskevat vaatimukset sekä millaista selvitystä se edellyttää hankinnan kohteena olevien tuotteiden ominaisuuksista. Hankintayksikön on kuitenkin otettava huomioon hankintalain vaatimukset tarjouspyynnön selvyydestä. Tarjouskilpailuun osallistuvien tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi hankinnan kohde tulee kuvata tarjouspyynnössä sellaisella tarkkuudella, että tarjouspyyntö tuottaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Tarjouspyynnössä on edellä esitetyllä tavalla todettu, että isotoopin puhdastiloihin tuleva suojakaappi tulee validoida ja että tämä tulee ottaa huomioon. Lisäksi tarjouspyynnössä on edellytetty, että laitteet on toimitettava toimivana kokonaisuutena sisältäen muun ohella kokoamisen ja asennustyön sekä koekäytön ja testauksen. Tarjouspyynnössä ei ole mainintaa kalibroinnista, mutta tämän toimenpiteen voidaan katsoa olevan osa laitteen käyttöönottoa.

Hankintapäätöksessä valittajan tarjouksen poissulkemista on perusteltu sillä, että valittaja on ilmoittanut tarjouksessaan, että suojakaapit on kalibroitu tehtaalla, eikä erillistä kalibrointia kohteessa tarvita. Hankintapäätöksessä on tältä osin myös viitattu tarjouspyynnön vaatimukseen, jonka mukaan tarjotun laitteen on tullut täyttää standardin EN 12469 luokan II biologisia kaappeja koskevat vaatimukset.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnössä ei ole esitetty vaatimusta siitä, missä ja miten suojakaappien kalibrointi tulisi tehdä. Vaikka kalibroinnin katsottaisiin edellä todetuin tavoin sinänsä sisältyneen tarjouspyynnön laitteiden käyttöönottoon liittyviin vaatimuksiin, valittajan tarjousta ei tarjouspyynnön laitteiden kalibrointia koskevien tarkempien vaatimusten puuttuessa ole voitu sulkea tarjouskilpailusta sillä hankintapäätöksessä esitetyllä perusteella, että valittajan tarjouksessa on ilmoitettu, että laitteet kalibroidaan tehtaalla ja että erillistä kalibrointia kohteessa ei tarvita.

Valittajan tarjous on myös sisältänyt tarjouspyynnössä vaaditun todistuksen siitä, että sen tarjoama laite täyttää standardin EN 12469 luokan II biologisia suojakaappeja koskevat vaatimukset. Markkinaoikeus katsoo, että valittajan tarjousta ei ole voitu sulkea tarjouskilpailusta myöskään sillä hankintapäätöksessä esitetyllä perusteella, että valittajan tarjoama laite ei olisi täyttänyt standardin EN 12469 luokan II biologisia suojakaappeja koskevia vaatimuksia. Valittajan tarjous ei ole siten ollut tarjouspyynnön vastainen hankintapäätöksessä esitetyillä perusteilla.

Hinnan ilmoittaminen

Hankintayksikkö on markkinaoikeudessa esittänyt, että valittajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen myös hinnan ilmoittamisen osalta. Hankintayksikkö on esittänyt, että valittaja on ilmoittanut suojakaappien hinnan yhdeksälle kappaleelle, kun tarjouspyynnössä on vaadittu esittämään tarjottavan tuotteen yksikköhinta.

Markkinaoikeus toteaa, ettei valittajan tarjousta ole suljettu tarjouskilpailusta hankintayksikön edellä mainitsemalla perusteella.

Tarjoajien on tullut sähköisellä tarjouslomakkeella ilmoittaa suojakaappien osalta yksikköhinta. Valittaja on tarjouslomakkeella ilmoittanut suojakaappien yksikköhinnaksi 89.500 euroa. Valittajan erillisestä tarjousasiakirjasta on kuitenkin käynyt ilmi, että kyseessä on ollut kokonaishinta yhdeksälle laitteelle. Valittajan tarjous on siten sisältänyt suojakaappien hinnan osalta ristiriitaisia tietoja.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjoaja kantaa vastuun tarjouksensa tarjouspyynnön mukaisuudesta, eikä hankintayksiköllä ole ollut velvollisuutta pyytää valittajalta täsmennystä suojakaappien hinnan osalta. Valittajan tarjouksessa on suojakaappien osalta ilmoitettu vaaditun yksikköhinnan asemesta kokonaishinta yhdeksälle laitteelle. Tähän nähden markkinaoikeus katsoo, että valittajan tarjous on ollut hinnan ilmoittamisen osalta tarjouspyynnön vastainen. Näin ollen hankintayksiköllä on tällä perusteella ollut oikeus sulkea valittajan tarjous tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti sulkiessaan valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin (1397/2016) mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Markkinaoikeus on edellä todetuin tavoin katsonut, että valittajaa ja sen tarjousta ei olisi saanut sulkea tarjouskilpailusta hankintapäätöksessä mainituilla perusteilla. Valitus on kuitenkin hylätty hankintayksikön vasta markkinaoikeudessa esille tuomalla perusteella. Mainitut seikat huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa annetusta ratkaisusta huolimatta ole kohtuutonta, että myös hankintayksikkö joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus hylkää Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Ville Parkkari ja Riikka Innanen.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 7.4.2020