MAO:136/20

Länsimetro Oy - WC-moduulit

julkinen hankinta - hankinnan kohteen määrittäminen - epäselvä tarjouspyyntö - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2019/81
Antopäivä: 31.3.2020


Asian tausta

Länsimetro Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on julkaissut 20.11.2018 erityisalojen EU-hankintailmoituksen rajoitetulla menettelyllä toteutettavasta Länsimetron Matinkylä–Kivenlahti-hankkeen WC-moduulien hankinnasta.

Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja on 26.2.2019 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut WC-moduulien toimittajaksi Hellman’s Production Oy:n.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut vähintään miljoona euroa. Hankinta on osa Länsimetron Matinkylä–Kivenlahti-hanketta, jonka kustannusarvio on 1.159 miljoonaa euroa.

Markkinaoikeus on 10.4.2019 antamallaan päätöksellä numero 168/19 sallinut muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen täytäntöönpanon.

Hankintasopimus on allekirjoitettu 18.4.2019.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

High Gienic Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä menettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 71.775 euroa viivästyskorkoineen. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäynti- ja asianosaiskulut 8.200 eurolla lisättynä markkinaoikeuden oikeudenkäyntimaksua vastaavalla määrällä viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjouskilpailun voittanut tarjoaja on osallistunut hankinnan valmisteluun tarjouspyyntöön sisältyneen hankinnan kohteen teknisen eritelmän ja tarjouspyynnön liitteenä olleiden suunnitelmien ja tyyppikuvien laatimisen osalta. Tarjouspyynnön liitteenä ollut tekniset vaatimukset
-niminen asiakirja on mukaillut voittaneen tarjoajan käyttämiä teknisiä ratkaisuja. Tarjouspyynnön liitteenä ovat lisäksi olleet voittaneen tarjoajan tyyppikuvat PE- ja LE-moduuleista. Tarjouskilpailun voittaja on Länsimetron ensimmäisen vaiheen WC-moduulien toimittaja.

Menettely on ollut syrjivää, koska hankinnan kohteen määrittelyn teknisissä ratkaisuissa on suosittu voittanutta tarjoajaa sulkemalla pois muiden tarjoajien ratkaisumallit.

Tarjouspyynnön vaatimus opasteiden toteutuksesta kaksivärisenä on muistuttanut voittaneen tarjoajan teknistä ratkaisua. Myös LE-moduulin roskakorille asetetut vaatimukset roskakorin sijainnista ja kannen toiminnallisuuksista ovat noudattaneet voittaneen tarjoajan standardiratkaisua. Lisäksi vaatimus PE-moduulin käsienkuivaajan toteuttamisesta erillisellä seinään upotettavalla kotelorakenteella on sulkenut pois mahdollisuuden tarjota valittajan ohjaavaan ilmaventtiiliin perustuvaa tuotetta. Tarjouspyynnön vaatimus, jonka mukaan valaisinten on kestettävä korkeapaineinen vesipesu, on ylimitoitettu ja tavallisuudesta poikkeava ja sulkee pois valittajan standardituotteen.

Tarjouspyyntö on ollut osin epäselvä. Tarjouspyynnön tekninen erittely ja tarjouspyynnön liitteenä ollut pohjakuva ovat olleet keskenään ristiriidassa seinissä vaadittujen rakenteiden osalta. Valittaja on pyytänyt hankintayksiköltä täsmennystä seinärakenteista ja saanut vastauksen, jonka mukaan kaikkien seinien tulee olla niin sanottua sandwich-rakennetta. Vastaus on ollut ristiriidassa tarjouspyynnön kuva-aineiston ja Länsimetron ensimmäisen vaiheen toteutuksen kanssa.

Myös tarjouspyynnössä esitetty vaatimus siitä, että kaiken tekniikan tulee sijaita huoltotilassa, on ristiriidassa Länsimetron ensimmäisen vaiheen toteutuksen ja tarjouspyynnön liitteenä olleen pohjakuvan kanssa. Valittaja on pyytänyt asiassa hankintayksiköltä tarkennusta ja saanut vastauksen, joka on edelleen ristiriidassa ensimmäisen vaiheen toteutuksen ja tarjouspyynnön kuvaliitteen kanssa. Tarjouspyynnössä esitetty vaatimus ja hankintayksikön tarkennus eivät ole mahdollistaneet valittajan käsienpesuyksikön standardiratkaisun tarjoamista.

Voittaneen tarjoajan tarjous on vastannut Länsimetron ensimmäisen vaiheen toteutusta ja se on näin ollen ollut nyt kysymyksessä olevassa kilpailutuksessa tarjouspyynnön vastainen. Länsimetron ensimmäisen vaiheen toteutuksen mukaiset EI60 palo-ovet ja EI60 seinärakenteen läpiviennit eivät täytä säädettyjä normeja ja paloluokan EI60 osastointivaatimuksia. Myöskään WC-moduulit eivät täytä niille standardissa EN 997 asetettuja vaatimuksia, sillä ne eivät läpäise standardissa esitettyjä huuhtelutestejä. Voittaneen tarjoajan tarjous ei ole myöskään täyttänyt seinien rakenteelle ja tekniikan sijainnille asetettuja vaatimuksia, eikä LE-moduulin käsienpesuyksikön tekniikkaa ole sijoitettu vaaditulla tavalla huoltotilaan.

Vastine

Vaatimukset

Länsimetro Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 17.906,90 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Voittanut tarjoaja ei ole osallistunut hankinnan valmisteluun. Hankintayksikkö on laatinut tarjouspyynnön itse ja suunnitteluaineiston laatimisesta on vastannut ulkopuolinen suunnittelutoimisto. Kaikkien Länsimetron ensimmäisen vaiheen toimittajien kanssa on käyty palautekeskustelut toisen vaiheen hankintojen yhteydessä. Keskustelujen tarkoituksena on ollut ensimmäisen vaiheen kokemusten hyödyntäminen. Hankintayksiköllä on ollut oikeus hyödyntää ensimmäisen vaiheen toteutuksen yhteydessä saamaansa kokemusta hankinta-asiakirjojen laatimisessa, kunhan tämä ei ole ristiriidassa tarjoajien tasapuolisen kohtelun ja kilpailuttamismahdollisuuksien hyödyntämisen kanssa.

Tarjouspyynnön tekniset vaatimukset eivät ole suosineet voittanutta tarjoajaa. Syrjiväksi esitettyjen vaatimusten täyttäminen on ollut helposti kaikkien tarjoajien toteutettavissa ja vaatimukset ovat olleet taloudelliselta merkitykseltään vähäisiä. Tarjouspyynnössä on myös sallittu tarjoajille omien ratkaisujen tarjoaminen. Hankintayksiköllä on harkintavaltaa määritellä hankinnan kohteelle asetettavat vaatimukset.

Hankinnan kohteen tekniset vaatimukset ovat pohjautuneet suurelta osin Länsimetron ensimmäisen vaiheen vaatimuksiin, sillä kyseessä on kaksi hyvin samantyyppistä hankintaa. Ensimmäisen vaiheen hankinta on puolestaan perustunut kantametron WC-ratkaisuihin, metron suunnittelukäsikirjaan sekä keskusteluihin eri toimittajien ja metron liikennöitsijän henkilökunnan kanssa.

Opasteiden osalta valittaja on erehtynyt vaatimuksen sisällöstä. Teknisissä vaatimuksissa ei ole asetettu vaatimusta opasteiden kaksivärisyydestä. Asemien visuaalisen yhtenäisyyden ja käytettävyyden kannalta on perusteltua, että opasteiden muotokieli on samanlainen eri asemilla.

Roskakoreille asetettujen vaatimusten taustalla on lähinnä esteettömyys. Käsienkuivaajan osalta valittaja on virheellisesti katsonut oman standardiratkaisunsa olevan tarjouspyynnön vaatimusten vastainen. Tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset eivät ole estäneet valittajan standardiratkaisun mukaisen ohjaavan ilmaventtiilin käyttämistä. Valaisinten korkeapainevesipesun kestävyysvaatimus on perusteltu hygieniasyistä ja se on perustunut metron liikennöitsijän metrosuunnittelun käsikirjaan. Vaatimus ei ole ollut syrjivä.

Tarjouspyynnön liitteenä olleet tekniset kuvat ovat olleet viitteellisiä, eikä tarjouspyyntö ole ollut epäselvä tai ristiriitainen. Valittaja on käsittänyt seinärakenteen vaatimukset oikein tarjouspyynnön ja hankintayksikön lisäkirjeessään esittämän vastauksen perusteella. Hankintayksikkö on lisäkirjeessään esittänyt myös perustelut vaatimukselle tekniikan sijoittamisesta erilliseen huoltotilaan. Vaatimukset ovat pitkälle yhdenmukaisia Länsimetron ensimmäisen vaiheen toteutuksen kanssa. Myös näiden vaatimusten täyttäminen on ollut kaikkien tarjoajien toteutettavissa ja ne ovat olleet taloudelliselta merkitykseltään vähäisiä.

Valittaja on esittänyt useita väitteitä, jotka perustuvat Länsimetron ensimmäisen vaiheen yhteydessä toteutettuun hankintaan. Aiemmin toteutetulle hankinnalle ei kuitenkaan tule antaa merkitystä muutoksenhaun kohteena olevan hankinnan arvioinnissa. Väitteet siitä, ettei voittanut tarjous täyttäisi tarjouspyynnön vaatimuksia perustuvat virheelliselle olettamalle siitä, että voittanut tarjous vastaisi Länsimetron ensimmäisen vaiheen toteutusta.

Tarjouksessa on tullut olla tarjoajan perustiedot ja täytetty tarjouslomake. Tarjouspyynnössä ei ole pyydetty liittämään tarjoukseen selvitystä tarjotun tuotteen teknisistä ominaisuuksista. Voittanut tarjoaja ei ole esittänyt tarjouksessaan varaumia ja se on näin ollen hyväksynyt tarjouspyynnössä asetetut tekniset vaatimukset. Hankintayksiköllä on hankintasäännösten perusteella ollut oikeus luottaa voittaneen tarjoajan antamiin tietoihin. Voittanut tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen.

Vastaselitys

Länsimetron ensimmäisen vaiheen WC-hankinnasta on käyty voittaneen tarjoajan kanssa vuorovaikutteinen palautekeskustelu. Muutoksenhaun kohteena olevan hankinnan tarjouspyyntö on laadittu tämän palautekeskusten pohjalta. Menettelyn tasapuolisuus olisi edellyttänyt vuorovaikutteisen keskustelun mahdollisuuden tarjoamista myös valittajalle tai hankinnan toteuttamista neuvottelumenettelynä.

Hankintayksikkö on hyväksynyt tarjouspyynnön vastaiset, Länsimetron ensimmäisen vaiheen toteutusta vastaavat, ratkaisut WC-kulhon huuhtelun, LE-moduulin käsienpesuyksikön ja valaisinten osalta. Tarjouspyyntö on tältä osin ollut epäselvä. Valittaja on joutunut valitsemaan tarjoukseensa kalliimman toteutusvaihtoehdon täyttääkseen tarjouspyynnön vaatimukset.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on antanut lisävastineen.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Kysymyksenasettelu

Hankintayksikkö on pyytänyt tarjouksia Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti-hankkeen WC-moduuleista. Tarjouspyynnön kohdan "Hankinnan tavoite" mukaan tarjouksen valintaperusteena on ollut halvin hinta.

Hankintamenettelynä on ollut rajoitettu menettely. Määräaikaan mennessä hankintayksikkö on saanut kaksi osallistumishakemusta. Molemmat ehdokkaat on valittu tarjoajiksi.

Hankintayksikkö on saanut määräaikaan mennessä kaksi tarjousta. Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja on 26.2.2019 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Hellman’s Production Oy:n tarjouksen. Hankintapäätöksessä on todettu muun ohella, että saadut tarjoukset ovat olleet tarjouspyynnön mukaisia.

Valittaja on esittänyt, että voittanut tarjoaja on osallistunut hankinnan valmisteluun, koska hankintayksikkö on laatinut tarjouspyyntöön liitetyn teknisen erittelyn sekä liitteinä olleet suunnitelmat ja kuvat yhteistyössä voittaneen tarjoajan kanssa. Valittaja on myös esittänyt, että tarjouspyyntö on ollut epäselvä ja tarjouspyynnön vaatimukset osin syrjiviä. Valittaja on lisäksi esittänyt, että voittanut tarjous, joka on vastannut Länsimetron ensimmäisen vaiheen toteutusta, on ollut tarjouspyynnön vastainen.

Voittaneen tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun

Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (jäljempänä erityisalojen hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan Hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Erityisalojen hankintalain 70 §:n 1 momentin mukaan, jos ehdokas, tarjoaja tai tarjoajaan liittyvä yritys on osallistunut hankinnan valmisteluun, hankintayksikön on varmistettava, että tämä ei vääristä kilpailua.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain tätä säännöstä vastaavan säännöksen esitöistä (HE 108/2016 vp s. 164) käy ilmi, että ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun voi johtaa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaatteiden vaarantumiseen. Siksi hankintayksikön olisi osaltaan varmistettava, että mikään hankinnan valmisteluun osallistunut taho ei saa sellaista etulyöntiasemaa, joka johtaisi hankintamenettelyssä tasapuolisen ja syrjimättömän kilpailutilanteen vaarantumiseen.

Hankintayksikön on hankintamenettelyn kaikissa vaiheissa noudatettava tarjoajien yhdenvertaisen kohtelun ja avoimuuden periaatetta hankintamenettelyn läpinäkyvyyden varmistamiseksi. Hankintayksikön on toimittava siten, että kaikilla ehdokkailla ja tarjoajilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet menestyä tarjouskilpailussa ja että hankintamenettely myös ulospäin näyttäytyy tasapuolisena. Tarjoajan osallistuminen tarjouskilpailun valmisteluun tai muu hankintayksikön avustaminen saattaa vaarantaa hankintamenettelyn avoimuuden tai tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaatteiden toteutumisen hankinnassa. Mainittujen periaatteiden vaarantumista on aina arvioitava kunkin yksittäistapauksen erityispiirteet huomion ottaen.

Markkinaoikeus toteaa, että vaikka voittaneen tarjoajan ja hankintayksikön välillä on käyty palautekeskustelu edellisen hankinnan toteutuksesta, tämä ei osoita, että voittanut tarjoaja olisi osallistunut nyt kysymyksessä olevassa hankinnassa tarjouspyynnön laatimiseen. Hankintayksiköllä on ollut oikeus kerätä kokemusta aiemmasta hankkeestaan ja hyödyntää mainittua kokemusta ja aiemman hankkeen toteutuksen materiaaleja. Asiassa esitetyn perusteella ei ole ilmennyt, että voittanut tarjoaja olisi tosiasiassa osallistunut tarjouspyynnön laatimiseen, laatinut tarjouspyynnön liitteenä olevat kuvat tarjouspyyntöä varten tai että tarjouspyyntö olisi laadittu tavalla, joka suosii voittanutta tarjoajaa. Markkinaoikeus katsoo, että voittanut tarjoaja ei ole osallistunut hankinnan valmisteluun siten, että tarjoajien tasavertainen ja syrjimätön kohtelu olisi vaarantunut.

Hankinnan kohteen kuvaaminen, tekniset erittelyt ja tarjouspyynnön epäselvyys

Erityisalojen hankintalain 71 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden liitteet on laadittava niin selviksi, että niiden perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Erityisalojen hankintalain 72 §:n 1 ja 12 kohdan mukaan tarjouspyynnössä, hankintailmoituksessa, ehdokkaille osoitetussa kutsussa tai niiden liitteissä on oltava hankinnan kohteen määrittely tai hankekuvaus sekä hankinnan kohteeseen liittyvät muut laatuvaatimukset ja muut tiedot, joilla on olennaista merkitystä hankintamenettelyssä ja tarjousten tekemisessä.

Erityisalojen hankintalain 75 §:n 1 momentin mukaan hankinnan kohdetta kuvaavat määritelmät sekä niihin mahdollisesti sisältyvät tekniset eritelmät on esitettävä hankintailmoituksessa, tarjouspyynnössä, neuvottelukutsussa tai näiden liitteissä, ja niissä on vahvistettava rakennusurakoilta, palveluilta tai tavaroilta vaadittavat ominaisuudet. Määritelmien on mahdollistettava tarjoajille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun, eivätkä ne saa perusteettomasti rajoittaa kilpailua julkisissa hankinnoissa. Kun hankinnan kohde on tarkoitettu luonnollisten henkilöiden käyttöön, on asianmukaisesti perusteltuja tapauksia lukuun ottamatta hankinnan kohteen määrittely laadittava siten, että otetaan huomioon esteettömyys vammaisille käyttäjille sekä kaikkien käyttäjien vaatimukset täyttävä suunnittelu.

Erityisalojen hankintalain 75 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohtien mukaan hankinnan kohdetta kuvaavat määritelmät on laadittava  sellaisten suorituskykyä koskevien tai toiminnallisten vaatimusten perusteella, jotka ovat riittävän täsmällisiä, jotta tarjoajat pystyvät määrittämään hankinnan kohteen ja hankintayksiköt pystyvät tekemään hankintasopimuksen tai viittaamalla hankinnan kohdetta kuvaaviin määritelmiin sekä kansallisiin standardeihin, joilla saatetaan voimaan eurooppalaisia standardeja, eurooppalaisiin teknisiin arviointeihin, yhteisiin teknisiin eritelmiin, kansainvälisiin standardeihin, muihin eurooppalaisten standardointielinten laatimiin teknisiin viitejärjestelmiin, tai jos näitä ei ole, kansallisiin standardeihin, kansallisiin teknisiin hyväksyntöihin tai kansallisiin rakennusurakoiden suunnitteluun, laskentaan ja toteuttamiseen sekä tavaroiden käyttöön liittyviin teknisiin määritelmiin; jokaiseen viittaukseen on liitettävä ilmaisu "tai vastaava".

Erityisalojen hankintalain 75 §:n 3 momentin mukaan hankinnan kohdetta kuvaavassa määritelmässä ei saa mainita tiettyä valmistajaa tai tiettyä alkuperää olevia tavaroita, eikä siinä myöskään saa viitata tavaramerkkiin, patenttiin, tuotetyyppiin, alkuperään, erityiseen menetelmään, joka on ominainen tietyn tarjoajan tavaroille, palveluille tai tuotantoon siten, että viittaus suosii tai syrjii tiettyjä tarjoajia tai tavaroita. Tällainen viittaus on poikkeuksellisesti sallittu vain, jos hankintasopimuksen kohdetta ei ole mahdollista riittävän täsmällisesti ja selvästi kuvata muutoin. Viittaukseen on tällöin liitettävä ilmaisu "tai vastaava".

Tarjouspyynnön Tekniset vaatimukset -liitteen kohdassa "Opasteet materiaalit, värit ja toteutus" on todettu seuraavaa:

"Piktogrammit ovissa ja seinässä (pyörätuolisymboli LE-wc:n käyttöpaneelin yläpuolella) polttoleikattua ja mustaksi maalattua terästä
- Paksuus 1.5-2.0mm
- Piktogrammien tulee olla yhtenäisestä kappaleesta
Kiinnitys seinään liimaamalla kiinnityspinta ja olosuhteet (ilkivallankesto) huomioiden"


Tekniset vaatimukset -liitteen kohdassa "Automaattiset perus-wc-elementit" on todettu:

"Seinään upotettu ilmapuhallin käsien kuivaukseen wc-kulhon yhteydessä".

Tekniset vaatimukset -liitteen kohdassa "Automaattiset LE-wc-elementit" on lisäksi todettu, että jätteen talteenottoastian tulee olla kanneton tai helposti avattavissa ja että kannen tulee pysyä auki-asennossa.

Tekniset vaatimukset -liitteen kohtien "Automaattiset perus-wc-elementit" ja " Automaattiset LE-wc-elementit" mukaan valaisimissa on huomioitava käyttöympäristö ilkivallankeston ja korkeapainevesipesun osalta.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on laaja harkintavalta määritellä hankinnan kohde ja hankintaa koskevat vaatimukset tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla. Hankintamenettelyssä on kuitenkin aina noudatettava tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun sekä avoimuuden ja suhteellisuuden vaatimuksia.

Hankinnan kohdetta koskevaa vaatimusta ei voida lähtökohtaisesti pitää syrjivänä, vaikka alalla olisi vain yksi tai muutama vaaditunlaisen palvelun tarjoaja. Hankintayksikön ei julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden perusteella tarvitse sopeuttaa tarjouspyynnön ehtoja olemassa olevaan tarjontaan, jos hankkeessa perustellusti pyritään hankintayksikön tarpeita palvelevaan lopputulokseen. Hankintamenettelyä ei voida pitää virheellisenä myöskään sen vuoksi, että yksittäisen tarjouskilpailuun osallistuneen yrityksen valikoima ei sisällä hankintayksikön tarvetta vastaavaa ratkaisua. Tarjoajalla on mahdollisuus kehittää omaa tarjontaansa tai ostaa puuttuvia ratkaisuja ja osaamista muilta toimittajilta.

Markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyynnössä esitetyt opasteiden valmistustapaa, LE-moduulin roskakoria, PE-moduulin käsienkuivaajaa ja valaisinten korkeapaineisen vesipesun kestävyyttä koskevat tekniset vaatimukset ovat olleet yleisesti alan elinkeinonharjoittajina toimivien tarjoajien toteutettavissa, eivätkä ne ole olleet sellaisia, joiden voitaisiin katsoa edellyttäneen tuotteelta tiettyä valmistajaa, tiettyä alkuperää tai erityistä menetelmää. Hankintayksikkö on myös esittänyt vaatimuksille hankinnan kohteeseen liittyviä hyväksyttäviä perusteita, kuten esteettömyyden, hygieenisyyden ja koko metrolinjan yhdenmukaisuuden, eikä näin ollen voida myöskään katsoa, että tarjouspyyntöasiakirjojen vaatimukset olisivat olleet tältä osin suhteellisuusperiaatteen vastaisia tai olisivat perusteettomasti rajoittaneet kilpailua taikka syrjineet valittajaa.

Tarjouspyynnön liitteenä olevassa asiakirjassa "Tekniset vaatimukset" on esitetty vaatimuksia liittyen lattioiden, seinien ja katon rakenteisiin, teknisten laitteiden ja liitäntöjen sijoittamiseen ja wc-istuinten teknisiin ominaisuuksiin. Tarjouspyynnön liitteenä on ollut teknisiä piirustuksia wc-moduulista. Mainitun teknisen kuvamateriaalin ohessa on todettu seuraavaa: "esimerkkikuvat perustuen Länsimetron 1-vaiheen toteutukseen toimittajat voivat ehdottaa omiin järjestelmiin perustuvia vastaavia kokoonpanoja".

Tekniset vaatimukset -liitteen kohdassa "Lattiat, seinät ja katot" on todettu, että "Seinien ulko- ja sisäpinnan välissä eristys (esim. uretaani)". Valittaja on esittänyt hankintayksikölle kysymyksen "Mitä kaikkia seiniä uretaanieristeisten seinien käyttövaatimus koskee?", johon hankintayksikkö on vastannut seuraavasti:

"Uretaanieristeelle ei ole käyttövaatimuksia, se on mainittu vain yhtenä esimerkkinä. Kaikki WC-moduulien seinät tulee sisä- ja ulkopintojen välisiltä osiltaan olla eristettyjä. [– –] Lippuhallien vastaisilla oviseinillä tulee huomioida osastointivaatimus EI60 eristeen palamattomuuden ja/tai sijainnin suhteen."

Tekniset vaatimukset -liitteen kohdan "WC-moduulien laite- ja tarvike-erittelyt" kohdan 5.1 Yleistä mukaan kaikki tekniset laitteet ja liitännät on sijoitettava WC-tilojen ulkopuolelle erillisen lukittavan oven taakse.

Valittaja on esittänyt hankintayksikölle tarkentavan kysymyksen "Mitä tarkoitetaan "kaikki tekniset laitteet"? Luonnollisesti ovenavaajat, kytkimet, liikeanturit, eivät sisälly tähän. Sisältyykö käsienkuivain, käsienpesun magneettiventtiili, saippuapumppu? Mitä osia vaatimus koskee?". Hankintayksikkö on vastannut seuraavaa:

"Metroasemaympäristössä tulee vessojen osalta huomioida erityisesti ilkivallankesto. WC-elementtien taakse jää elementeille sekä niiden tekniikalle ja liitynnöille huoltotila, jonne käynti järjestetään erillisen lukitun oven kautta, joko inva-WC:stä (jolloin oviyhteys tässä urakassa) tai kokonaan vessoista erillisen käyntioven kautta (jolloin ovi rakennusurakassa). Tämän huoltotilan puolelle on tarkoitus sijoittaa kaikki teknisten laitteiden runko-, moottori-, säädin- yms, osat, jotta käyttäjät eivät pääse niihin käsiksi. WC-tilojen puolella tulee olla mahdollisimman vähän irrotettavissa ja rikottavissa olevia osia. Esimerkiksi käsienkuivaus on teknisissä vaatimuksissa edellytetty seinään upotettavaksi, jolloin seinässä on vain aukotus ilmavirralle ja saippuavesi on edellytetty annosteltavaksi suoraan pesuveteen käsienpesun alkuvaiheessa, jolloin WC-tilan puolelle ei tule saippuapumppua."

Tekniset vaatimukset -liitteen kohdassa "Automaattiset LE-wc-elementit" on todettu:

"Liiketunnistimella varustettu vesihana pesualtaan yhteydessä" sekä "Lämminilmapuhallin pesualtaan yhteydessä".

Tekniset vaatimukset -liitteen kohdassa "Automaattiset perus-wc-elementit" on todettu:

"Seinään upotettu ilmapuhallin käsien kuivaukseen wc-kulhon yhteydessä.
- Toiminta liiketunnistimella, puhaltimen toiminta-aika ja lämpötila oltava säädettävissä"

Tekniset vaatimukset -liitteen kohdassa "Noudatettavat ohjeet ja normit" on ilmaistu, että jokaisella käymälämoduulilla tulee olla CE-merkintä tai jos moduulilla ei ole merkintää, yksittäisten komponenttien tulee olla CE-merkittyjä.

Valittaja on esittänyt hankintayksikölle WC-istuinten huuhtelua koskevan tarkentavan kysymyksen "Onko WC kulhon huuhtelulle vaatimuksia? Veden määrä / huuhteluaika." Hankintayksikkö on vastannut seuraavasti:

"WC-moduulit sijaitsevat metroasemilla, eli käyttöympäristö on raskas julkinen liikenne. Huuhteluveden määrästä ja huuhteluajasta ei ole suureiden osalta annettu tarkkoja lukuarvoja, vaan vaatimuksena on vessojen tarkoituksenmukainen toiminta em. käyttöympäristössä. Huuhteluveden määrän ja –ajan tulee olla säädettävissä, jotta voidaan optimoida riittävä huuhtelu suhteessa ekologisuuteen."

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksikön on otettava huomioon hankintalain vaatimukset tarjouspyynnön selvyydestä. Tarjouskilpailuun osallistuvien tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi hankinnan kohde tulee kuvata tarjouspyynnössä sellaisella tarkkuudella, että tarjouspyyntö tuottaa yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia. Tarjoajille tulee olla selvää, mitä tarjouspyynnössä esitetyillä vaatimuksilla tarkoitetaan.

Tarjouspyynnön liitteinä olleissa teknisissä piirustuksissa on ollut maininta, jonka mukaan ne ovat esimerkkejä. Valittaja on saanut kysymyksiinsä lattioiden, seinien ja katon rakenteista sekä teknisten laitteiden sijoittamisesta hankintayksiköltä täsmennykset, jotka ovat vahvistaneet tarjouspyynnön teknisissä vaatimuksissa esitettyjä vaatimuksia. Valittaja on näin ollen tiennyt tarjousta tehdessään, että tarjouksen tulee noudattaa ilmoitettuja teknisiä vaatimuksia. Markkinaoikeus toteaa, että teknisten laitteiden sijoittamisen osalta tarjouspyynnön ilmaisu ja hankintayksikön vastaus valittajan esittämään kysymykseen eivät ole täysin yksiselitteisiä, mutta ne ovat kuitenkin olleet siten yksilöityjä, että niiden merkitys on ollut, ottaen huomioon hankinnan kohde ja vastaus kokonaisuudesta, alan ammattimaisen tarjoajan ymmärrettävissä.

Markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyynnössä WC-moduuleilta on edellytetty CE-merkintää, eikä erillistä vaatimusta WC-istuinten standardin EN 997 mukaisuudesta ole esitetty. Asiassa ei myöskään ole osoitettu, että hankintayksikön huuhtelumääriä koskeva vastaus olisi CE-merkintää koskevan vaatimuksen vastainen.

Edellä todetun perusteella, ja ottaen vielä huomioon, ettei yhtään tarjousta ole katsottu tarjouspyynnön vastaiseksi, markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyyntö ei ole ollut mainituilta osin valittajaa syrjivä ja se on ollut riittävän täsmällinen ja selkeä tuottamaan yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Erityisalojen hankintalain 78 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.

Tarjouspyynnön kohdan "Tarjouksen sisältö" mukaan tarjous muodostuu tarjouspalvelu.fi-palvelussa täytetyistä tarjoajan perustiedoista ja täytetystä K102 Tarjouslomake -tiedostosta. Kohdassa on ilmoitettu myös seuraava:

"Mikäli teknisessä aineistossa on pyydetty toimittamaan liitteitä, ei niitä tule pyynnöstä huolimatta toimittaa tarjouksen yhteydessä. Mikäli tällaista aineistoa tästä huolimatta toimitetaan, ei kyseistä aineistoa käsitellä mitenkään tai oteta huomioon tarjousten käsittelyssä."

Tarjouslomakkeessa K102 tarjoajaa on pyydetty ilmoittamaan ainoastaan urakkahinta, huollon- ja kunnossapidon hinta sekä hintatiedot muutostöiden osalta.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksikkö on edellyttänyt tarjoajia toimittamaan tarjouksessaan tarjoajan perustiedot ja täytetyn tarjouslomakkeen. Tarjouslomakkeeseen on tullut täyttää ainoastaan tarjottavien tuotteiden ja palveluiden hinnat. Voittanut tarjoaja ei ole tehnyt tarjouksessaan varaumia ja se on jättänyt tarjouksensa tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla.

Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti ollut oikeus luottaa tarjouksessa ilmoitettuihin tietoihin ja siihen, että voittanut tarjoaja on sitoutunut toimituksensa tarjouspyynnön mukaisuuteen. Voittaneen tarjoajan tarjousmateriaalista ei ole ilmennyt sellaista seikkaa, jonka perusteella hankintayksikön olisi tullut epäillä ilmoitettujen tietojen oikeellisuutta ja tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuutta. Länsimetron edellisen hankkeen toteutustavalla ja tarjouspyynnön ehdoilla ei ole merkitystä arvioitaessa voittajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuutta käsillä olevassa asiassa. Hankintayksikkö ei siten ole menetellyt julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti katsoessaan voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaiseksi ja hyväksyessään sen mukaan tarjousten vertailuun.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin (1397/2016) mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa High Gienic Oy:n korvaamaan Länsimetro Oy:n oikeudenkäyntikulut 12.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Pertti Virtanen ja Ville Parkkari.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 7.4.2020