MAO:123/20

Monetra Oulu Oy - ajoneuvojen renkaat

julkinen hankinta - valitusosoitus - myöhästynyt valitus - valituksen tutkiminen

Diaarinumero: 2019/95
Antopäivä: 20.3.2020


Asian tausta


Monetra Oulu Oy:n (jäljempänä myös hankintayksikkö) hankintapalvelut on ilmoittanut 4.2.2019 julkaistulla ja 18.2.2019 korjatulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta ajoneuvojen renkaiden ja rengaspalvelujen hankinnasta ajalle 1.3.2019–28.2.2021 ja kahdelle yhden vuoden optiokaudelle.

Monetra Oulu Oy:n palvelujohtaja on 8.3.2019 tekemällään hankintapäätöksellä nro 31/2019 valinnut toimittajat puitejärjestelyyn.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 600.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.


Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Lapin Kumi Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä.

Perusteet

Tarjouspyynnössä esitetyt laadun vertailuperusteet ovat olleet niin epäselvät, etteivät ne ole olleet omiaan turvaamaan tarjoajien tasapuolista kohtelua. Tarjouspyynnöstä ei ole käynyt selkeästi ilmi, mistä laatupisteet koostuvat ja mitkä ovat niiden arviointiperusteet.

Vastine

Vaatimukset

Monetra Oulu Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 750 eurolla.

Perusteet

Laadun vertailuperusteet ja painoarvot on määritelty selkeästi tarjouspyynnön kohdassa "Ryhmän yleiset kriteerit". Laadun vertailu on perustunut palvelun toimintavarmuuden, palvelun käyttökustannusten ja kustannustehokkuuden sekä raaka-aineiden sosiaalisiin vastuisiin liittyviin kolmeen arviointiperusteeseen.

Kuultavien lausunnot

Suomen Euromaster Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen. Tarjouspyyntö on ollut selkeä ja tarjousten vertailu on suoritettu tarjouspyynnössä esitettyjen vertailuperusteiden mukaisesti tarjoamien antamien tarjousten perusteella.

Vianor Oy on ilmoittanut tukevansa Lapin Kumi Oy:n valitusta ja vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Tarjouspyyntö on ollut epäselvä ja puutteellinen, eikä se ole ollut omiaan tuottamaan yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia.

Vastaselitys

Valittaja on antanut vastaselityksen.

Muut kirjelmät

Valittaja ja hankintayksikkö ovat antaneet markkinaoikeuden pyynnöstä lisälausumat liittyen kysymykseen valituksen saapumisesta määräajassa.

Valittaja on esittänyt, että sen käsityksen mukaan valitus on saapunut ajoissa. Valittaja on saanut hankintapäätöksen tiedoksi sähköpostilla 11.3.2019, jolloin valituksen jättämisen määräpäivä on ollut hankintapäätökseen liitetyn valitusosoituksen mukaisesti 25.3.2019. Valitusosoituksessa ei ole ollut mainintaa markkinaoikeuden aukioloajoista, jolloin valituksen toimittamisen takaraja on ollut kello 23.59. Valittaja on toimittanut valituksensa 25.3.2019 normaalin työajan puitteissa kello 17.00:59.

Hankintayksikkö on esittänyt, että koska valitus on saapunut markkinaoikeuteen muutoksenhaun viimeisenä päivänä markkinaoikeuden virka-ajan päätyttyä, on valitus jätettävä myöhässä saapuneena tutkimatta. Valitusosoituksessa on ollut maininta, että valitus tulee jättää kyseisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Oikeudelliset lähtökohdat

Asiaan yleisenä oikeudenkäyntilakina sovellettavan hallintolainkäyttölain (586/1996) 51 §:n 2 momentin mukaan, jos valitusta ei ole tehty määräajassa, valitus jätetään tutkimatta.

Asiassa on markkinaoikeudessa ensi vaiheessa kysymys siitä, onko Lapin Kumi Oy:n valitus ja Vianor Oy:n muutoksenhaun kohteena olevaan päätökseen liittyvät vaatimukset toimitettu markkinaoikeuteen määräajassa. Mikäli näin ei ole, ne on jätettävä tutkimatta.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (jäljempänä hankintalaki) 123 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava. Pykälän 2 momentin mukaan päätöksestä tai siihen liittyvistä asiakirjoista on käytävä ilmi ratkaisuun olennaisesti vaikuttaneet seikat, joita ovat ainakin ehdokkaan, tarjoajan tai tarjouksen hylkäämisen perusteet sekä keskeiset perusteet, joilla hyväksyttyjen tarjousten vertailu on tehty.

Hankintalain 126 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on liitettävä tekemäänsä päätökseen muun ohella valitusosoitus, jossa selostetaan, miten asia on mahdollista saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Pykälän 2 momentin (1397/2016) mukaan valitusosoituksen ja oikaisuohjeen antamiseen ja korjaamiseen sovelletaan muutoin, mitä valituksen osalta hallintolainkäyttölain (586/1996) 3 luvussa ja oikaisuohjeen osalta hallintolain (434/2003) 7 luvussa säädetään.

Hankintalain 126 §:n 2 momentin (1397/2016) perusteella valitusosoituksen hankintapäätökseen liittämisen osalta tulee sovellettavaksi hallintolainkäyttölain (586/1996) 3 luvussa oleva 14 §. Sen 2 momentin mukaan valitusosoituksessa on mainittava: 1) valitusviranomainen; 2) viranomainen, jolle valituskirjelmä on toimitettava; sekä 3) valitusaika ja mistä se lasketaan. Pykälän 3 momentin mukaan valitusosoituksessa on selostettava säännökset valituskirjelmän sisällöstä ja liitteistä sekä valituksen perille toimittamisesta. Hallintolain valitusosoitusta koskeva 47 § vastaa sanamuodoiltaan hyvin pitkälle hallintolainkäyttölain (586/1996) edellä todettuja 14 §:n säännöksiä.

Hankintalain 127 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön tekemä päätös perusteluineen sekä valitusosoitus ja oikaisuohje on annettava tiedoksi kirjallisesti niille, joita asia koskee. Päätös edellä mainittuine asiakirjoineen annetaan tiedoksi käyttäen ehdokkaan ja tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa. Käytettäessä sähköistä yhteystietoa ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon päivänä, jona asiaa koskeva sähköinen asiakirja on viestin vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että sähköistä viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa hankintayksikön on merkittävä viestiinsä erikseen tieto viestin lähettämispäivästä.

Hankintalain 147 §:n 1 momentin mukaan valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen, jollei mainitussa pykälässä toisin säädetä. Pykälän 3 momentin mukaan valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 8 §:n mukaan sähköinen viesti toimitetaan viranomaiselle lähettäjän omalla vastuulla. Saman lain 10 §:n 1 momentin mukaan sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Säädettyjen määräaikain laskemisesta annetun lain 1 §:n mukaan, kun laissa tai asetuksessa on säädetty määräaika noudatettavaksi tuomioistuimessa tahi muun viranomaisen luona, on se, mikäli ei joistakin asioista ole toisin säädetty, laskettava, niin kuin määräaikalaissa sanotaan. Lain 6 §:n 1 momentin mukaan muun ohella muutoksenhakemuksen jättäminen sekä muu määräajassa tuomioistuimessa suoritettava toimi on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä, virastossa suoritettava toimi ennen viraston aukioloajan päättymistä ja tuomioistuimen istunnossa suoritettava toimi ennen istunnon päättymistä.

Valtion virastojen aukiolosta annetun asetuksen (332/1994) 1 §:n mukaan valtion virastot ovat auki arkipäivinä kello 8.00–16.15. Virastot ovat suljettuina lauantaisin, vapunpäivänä, juhannusaattona ja jouluaattona, jollei viraston toiminta muuta vaadi.

Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksen KHO 2018:152 mukaisessa tapauksessa valitus vakuutusoikeuteen oli tullut toimittaa kyseiseen valituksenalaiseen päätökseen liitetyn valitusosoituksen mukaan asianomaiselle työttömyyskassalle viimeistään 28.10.2015 ennen työttömyyskassan aukioloajan päättymistä. Oikeudenkäynnin kuluessa esitetyn tiedustelun johdosta työttömyyskassa oli ilmoittanut toimipisteensä aukioloajan 28.10.2015 olleen kello 8.00–16.00. Asiassa oli myös selvitetty valituskirjelmä toimitetun kyseiselle työttömyyskassalle 28.10.2015 kello 16.13. Tässä tilanteessa, kun valitusosoituksesta ja siinä selostetuista säännöksistä ei ollut ilmennyt, että valitusaika olisi tuona päivänä päättynyt ennen kello 16.15, korkein hallinto-oikeus päätyi ratkaisussaan siihen, että valitusta ei olisi tullut jättää myöhään tehtynä tutkimatta.

Markkinaoikeuden arviointi

Nyt käsillä olevassa asiassa muutoksenhaun kohteena olevaan päätökseen kirjatun ja muun asiassa saadun selvityksen perusteella kyseinen päätös on annettu tiedoksi tarjoajille ja siten myös valittajalle 11.3.2019 sähköisenä tiedoksiantona. Tiedoksianto on sisältänyt hankintapäätöksen tarjousvertailuineen sekä oikaisuohjeen ja valitusosoituksen markkinaoikeuteen.

Edellä tiedoksiannon ajankohdasta todettu huomioon ottaen on selvää, että hankintalain 147 §:n 1 momentin mukaisen 14 päivän muutoksenhakuajan mukaisen määräajan viimeinen päivä on ollut 25.3.2019.

Valittajan esittämän mukaan valituksen jättämisen takaraja on ollut määräpäivänä 25.3.2019 kello 23.59, koska valitusosoituksessa ei ole ollut mainintaa markkinaoikeuden aukioloajoista.

Muutoksenhaun kohteena olevaan päätökseen liitetyssä valitusosoituksessa on valituksen perillä olon ajankohdan osalta todettu seuraavaa: "Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä." Valitusosoituksessa ei ole ollut ilmoitusta markkinaoikeuden aukioloajoista tai myöskään kellonaikaa, jolloin sen aukiolo päättyy.

Markkinaoikeuden aukioloaika määräytyy valtion virastojen aukiolosta annetun asetuksen (332/1994) 1 §:n mukaisesti eli se on auki arkipäivinä kello 8.00–16.15. Tästä aikavälistä käytetään yleisesti ilmaisua virka-aika (ks. esimerkiksi hankintaoikeudellinen ratkaisu KHO 2013:108).

Hallintolainkäyttölain (586/1996) 14 §:n 2 ja 3 momentti huomioon ottaen valitusosoituksen vähimmäisvaatimuksiin ei kuulu sen ilmoittaminen, minä kellonaikana valituksen on oltava perillä. Kun otetaan huomioon, että muutoksenhaun kohteena olevan päätöksen valitusosoituksessa on käytetty ilmaisua "ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä", ja että valtion virastojen, kuten markkinaoikeuden, aukioloajan on valtion virastojen aukiolosta annetulla asetuksella (332/1994) säädetty olevan arkipäivinä kello 8.00–16.15, valitusosoituksessa esitettyä ei ole voinut objektiivisin perustein arvioituna käsittää siten, etteikö hankintalain 147 §:n 1 momentin mukainen muutoksenhakuaika olisi päättynyt määräpäivänä kello 16.15.

Valittajan sähköpostitse markkinaoikeuteen toimittama valitus on saapunut oikeushallinnon sähköpostijärjestelmän palvelimelle 25.3.2019 kello 17.00:59, jolloin valituksen on katsottava aikaisintaan olleen markkinaoikeuden käytettävissä siten, että valituksen sisältävää viestiä on voitu käsitellä. Koska valitus on saapunut markkinaoikeuteen kyseisenä päivänä vasta markkinaoikeuden aukioloajan päättymisen eli kello 16.15 jälkeen, se on jätettävä myöhässä saapuneena tutkimatta.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös on annettu tiedoksi myös Vianor Oy:lle 11.3.2019. Se on esittänyt muun ohessa muutoksenhaun kohteena olevan päätöksen kumoamista koskevan vaatimuksensa vasta 1.7.2019 markkinaoikeuteen saapuneessa lausunnossaan. Ottaen huomioon, kun edellä todetuin tavoin muutoksenhakuajan päättymispäivä 11.3.2019 toteutetuin tiedoksiannoin on ollut 25.3.2019, Vianor Oy:n markkinaoikeudessa esittämät vaatimukset on jätettävä myöhässä saapuneina tutkimatta.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin (1397/2016) mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asia on ollut oikeudellisesti epäselvä valituksen tutkimisen edellytysten osalta. Todettu huomioon ottaen ei ole kohtuutonta, että hankintayksikkö joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus jättää Lapin Kumi Oy:n valituksen ja Vianor Oy:n vaatimukset tutkimatta.

Markkinaoikeus hylkää Monetra Oulu Oy:n vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Sami Myöhänen ja Markus Mattila.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuus tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 1.4.2020