MAO:37/20

Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä - kirkon julkisivusaneeraus

julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2019/150
Antopäivä: 10.2.2020

Asian tausta

Ylä-Savon seurakuntayhtymä (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 27.2.2019 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Iisalmen Pyhän Ristin kirkon julkisivusaneerausta koskevasta rakennusurakasta ajalle 8.5.–30.9.2019.

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on 23.4.2019 tekemällään hankintapäätöksellä § 57 valinnut Pinnoitus-Pekka Oy:n tarjouksen. Hankintapäätöksessä on muun ohessa esitetty valittajan tarjouksen olleen tarjouspyynnön vastainen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 197.580,64 euroa.

Hankintasopimus on tehty 27.5.2019.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Maalausliike Pöntinen Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä sekä määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 36.693 euroa.

Perusteet

Hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti, kun se on sulkenut valittajan tarjouskilpailusta täyttymättä jääneiden referenssivaatimusten ja sen tarjouksen tarjouksessa esitettyjen ehtojen perusteella.

Tarjouksessa ei ole esitetty ehtoja, vaan lisähinnat on annettu rakennustyöselityksen mukaisesti. Lisähinnat ovat osittain puuttuneet yksikköhintaluettelosta, joten sitä on täydennetty puuttuvilta osin. Koska kohteeseen ei ole tehty kuntotutkimusta eikä rappauskohtia siten ole määritelty asiakirjoissa, on yksikköhintaluetteloa täydennetty rappauskorjauskohtien sijainnin mukaan.

Vastine

Vaatimukset

Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen.

Perusteet

Valittajan tarjous ei ole ollut vertailukelpoinen, koska tarjottu kokonaishinta ei ole sisältänyt tarjouspyynnössä edellytettyjä yli 20 metrin korkeudessa tehtäviä julkisivun korjaustöitä. Valittaja on lisännyt yli 20 metrissä tehtävien korjaustöiden yksikköhinnat yksikköhintaluetteloon.

Tarjouspyynnön mukaan tarjouksen tulee olla kiinteähintainen eikä vaihtoehtoisia tarjouksia hyväksytä. Kirkkorakennukseen on varattu tietty määräraha ja hankintayksikön on pystyttävä jo hankkeen alussa arvioimaan sen lopulliset kustannukset. Kirkkorakennuksen torni on 40 metriä korkea ja sen korjaaminen on olennainen osa urakkaa.

Hankintapäätös on ollut hankintasäännösten, tarjouspyynnön ja urakkaohjelman mukainen.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että sen edustaja on tarkastellut ennen tarjouksen antamista urakkaan sisältyvien korjausmäärien sijaintia ja todennut vaurioituneen rappauksen purkamisen 50 neliömetrin pinta-alalta, rappauspaikkauksen 50 neliömetrin pinta-alalta, halkeamakorjausten 50 neliömetrin pinta-alalta ja betonirungon korjauksen 25 neliömetrin pinta-alalta sijainneen alle 20 metrin korkeudessa.

Urakkaan kuulumatonta edellä mainittujen määrien ylittävää korjausta ei ole voitu havaita silmämääräisesti maasta käsin. Yli 20 metrin korkeudessa tehtävä katselmus edellyttäisi telinettä tai nostinta. Tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole ollut vauriokartoitusta eikä urakoitsijaa ole vaadittu sitä tekemään, vaan ainoastaan omatoimisesti tutustumaan rakennuspaikkaan.

Tarjouspyynnön yksikköhintaluettelon mukaan se on täytettävä tarvittavilta osiltaan ja siihen on lisättävä muun ohella mahdollisesti puuttuvien materiaalien koot ja tyypit. Valittaja on täydentänyt tarjouspyynnön edellytyksen mukaisesti yksikköhintaluetteloa korjaustyypillä, koska urakkaan sisältyvät vauriokohdat ovat sijainneet alle 20 metrin korkeudessa ja yksikköhintaluettelon mukaisesti yksikköhinnan tulee vastata suoritettavaa työtä.

Yli 20 metrin korkeudessa tehtäviä mahdollisia korjauksia varten valittaja on antanut yksikköhinnan, joka vastaa kustannuksiltaan suoritettavaa työtä. Koska korjaustyöt on sidottu annettuihin määriin, ne tehdään niin sanottuna yksikköurakkana tarjouspyynnön mukaisesti. Urakassa on kiinteähintaista ja yksikköhintaista urakkaa. Siten tarjous ei ole vaihtoehtoinen vaan tarjouspyynnön mukainen.

Muut kirjelmät

Valittaja on esittänyt hyvitysmaksuvaatimuksensa sisältävän kustannukset kohteeseen tutustumisesta, kulut kustannus- ja tarjouslaskennasta sekä aiheutuneen vahingon, kuten yleiskustannusten ja liikevoiton katemenetykset. Hyvitysmaksuvaatimus ylittää kymmenen prosenttia hankinnan arvosta, koska kesäsesonkiin ei ollut mahdollista saada korvaavaa urakkaa.

Hankintayksikkö on toimittanut lisäkirjelmän.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Hankintasopimus on tehty 27.5.2019, joten valittajan esittämistä vaatimuksista saattaisi menestyä vain hyvitysmaksuvaatimus. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 154 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan hyvitysmaksun määräämisen eräs edellytys on se, että valittajalla on ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailua virheettömässä menettelyssä. Jos valittajan tarjous on ollut hankintapäätöksessä esitetyin tavoin tarjouspyynnön vastainen, valittajalla ei olisi ollut mahdollisuutta voittaa tarjouskilpailua.

Hankintapäätöksen mukaan valittajan tarjous ei ole täyttänyt tarjouspyynnön vaatimuksia, koska se on sisältänyt ehtoja eikä se ole pitänyt sisällään yli 20 metrin korkeudessa tehtäviä julkisivun korjaustöitä. Valittajan mukaan tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen. Valittajan tarjouksessa ei ole esitetty tarjouspyynnön vastaisia ehtoja, vaan lisähinnat on annettu rakennustyöselityksen mukaisesti.

Hankintalain 99 §:n mukaan sen lisäksi, mitä lain I (1–31 §) ja IV (123–174 §) osassa säädetään hankintasopimuksista, tavara- ja palveluhankintoihin, suunnittelukilpailuihin sekä rakennusurakoihin, jotka ovat arvoltaan 26 §:ssä säädetyt EU-kynnysarvot alittavia, mutta vähintään 25 §:n 1 momentin 1 tai 2 kohdassa säädettyjen kansallisten kynnysarvojen suuruisia, sovelletaan 11 luvun (99–106 §) säännöksiä.

Hankintalain 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 104 §:n 2 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintailmoitusta, tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta määräajassa toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja ja asiakirjoja.

Tarjousten vertailussa tarjoajien tasapuolinen kohtelu voi toteutua ainoastaan, mikäli tarjoukset ovat keskenään yhteismitallisia ja vertailukelpoisia. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi hankintayksikkö on tämän vuoksi velvollinen sulkemaan tarjouskilpailusta tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen, mikäli tarjouksen tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen kohtelun tarjousten vertailussa.

Tarjouspyynnön mukaan "Urakan sisältönä" on ollut Ylä-Savon seurakuntayhtymän Iisalmen Pyhän Ristin kirkon julkisivusaneeraus suunnitelmien ja työselityksien mukaisessa laajuudessa. Urakkaan on ilmoitettu kuuluvan maalaus- ja kunnostustyöt kokonaisurakkana sisältäen suojaus- ja telinetyöt sekä siivous- ja jätekustannukset.

Tarjouspyynnössä on todettu tarjoushintaa koskevien vaatimusten osalta, että hinta tulee esittää kokonaishintaisena ja että yksikköhinnat kaikilta osa-alueilta tulee antaa erillisellä yksikköhintaluettelolla.

Tarjouspyynnön liitteenä olevan urakkaohjelman kohdan 2.2 "Hankkeen urakkamuoto" mukaan:

"Urakkamuotona on kokonaishintainen kokonaisurakka. Maalaustöiden edustaja toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana.

Maksuperuste on urakkasopimuksen mukainen kiinteä kokonaishinta.

Urakoihin sisältyvät kaikkien niiden töiden suorittaminen, aputöineen sekä aine- ja tarvikehankintoineen siten, että rakennustyö voidaan luovuttaa rakennuttajalle työn päätyttyä täysin valmiina ja urakka-asiakirjojen edellyttämässä kunnossa."

Urakkaohjelman kohdan 15.1 "Tarjousten hylkääminen" mukaan:

"Tarjous voidaan hylätä siinä tapauksessa, jos se ei ole tarjouspyyntökirjojen mukainen tai silloin, jos se sisältää omia ehtoja." – –

Tarjouspyynnön liitteenä olevan yksikköhintaluettelon mukaan:

"Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja." – –

Yksikköhintaluettelossa on edelleen todettu urakkaan kuuluvan julkisivujen rappauksen purkutöitä ja paikkarappauksia kumpiakin erikseen 50 neliömetriä, julkisivujen halkeamien korjauksia 50 juoksumetriä ja betonivaurioiden laastipaikkauskorjauksia 25 neliömetriä.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella kokonaishintaan on katsottava sisältyneen kaikki muut kuin yksikköhintaluettelossa luetellut työt. Vaurioituneen rappauksen purkamisen, rappausten paikka- ja halkeamakorjausten sekä betonirungon kunnostuksen osalta tietyn työmäärän ylittävä määrä on yksikköhintaluettelon perusteella erillisen hinnan perusteella laskutettavaa työtä.

Valittaja on tarjouksessaan antanut pyydetyn kokonaishinnan. Tämän lisäksi valittaja on tarjouksensa liitteenä olevassa yksikköhintaluettelossa todennut, että yli 20 metrin korkeudessa tehtävät vaurioituneen rappauksen purkaminen, rappausten paikkakorjaus, rappausten halkeamakorjaukset, punatiilialustan kunnostus ja betonirungon kunnostus ovat lisätöitä, jotka eivät sisälly kokonaishintaan.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella kokonaishintaan on tullut sisältyä myös yli 20 metrin korkeudessa tehtävät työt. Yksikköhintaluetteloa on ollut tarkoitus käyttää vain siinä tapauksessa, että tiettyjen töiden työmäärä on edellä todetuin tavoin ylittänyt yksikköhintaluettelossa ilmoitetut neliömetri- tai juoksumetrimäärät.

Markkinaoikeus katsoo, että valittaja on ilmoittaessaan yli 20 metrin korkeudella tehtävien edellä lueteltujen töiden olevan kokonaishintaan sisältymättömiä lisätöitä asettanut tarjouksessaan tarjouspyynnön vastaisen ehdon.

Edellä todetun perusteella hankintayksikkö ei ole toiminut virheellisesti katsoessaan, että valittajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen valittajan tarjouksessa esitettyjä hintoja koskeviin ehtoihin liittyvästä syystä. Valittajan tarjous on siten pitänyt tällä perusteella sulkea tarjouskilpailusta. Todettu huomioon ottaen valitus on hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Kuitenkin päätökseen, jolla markkinaoikeus on määrännyt hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun, saa hakea muutosta valituslupaa pyytämättä valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää. Markkinaoikeuden päätös hyvitysmaksun, tehottomuusseuraamuksen, seuraamusmaksun ja sopimuskauden lyhentämisen määräämisestä voidaan kuitenkin panna täytäntöön vasta, kun päätös on lainvoimainen.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen ja Sami Myöhänen sekä asessori Anu Pitkänen.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 10.2.2020