MAO:503/19

Fimlab Laboratoriot Oy - immunofluoresenssin kokonaisautomaatio, niiden tuki- ja huoltopalvelut ja antigeenilasit

julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

Diaarinumero: 2018/438
Antopäivä: 25.11.2019

ASIAN TAUSTA

Fimlab Laboratoriot Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 14.6.2018 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta immunofluoresenssin kokonaisautomaatiota, niiden tuki- ja huoltopalveluja ja immunofluoresenssin antigeenilaseja koskevasta hankinnasta.

Fimlab Laboratoriot Oy:n hankinta- ja logistiikkapäällikkö on 27.9.2018 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Immuno Diagnostic Oy:n tarjouksen.

Fimlab Laboratoriot Oy:n hankinta- ja logistiikkapäällikkö on 31.10.2018 tekemällään päätöksellä keskeyttänyt hankintamenettelyn ja päättänyt aloittaa uuden kilpailutuksen valmistelun.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 500.000 euroa.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Oy Reagena Ltd on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan keskeytyspäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä tekemällä asiassa uuden hankintapäätöksen alkuperäisen tarjouspyynnön johdosta annettujen tarjousten perusteella. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 3.084,50 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikön päätös hankintamenettelyn keskeyttämisestä ei ole perustunut todellisiin syihin.

Fimlab Laboratoriot Oy:n päätöksessään hankintamenettelyn keskeyttämisen perusteena esittämä väite ei pidä paikkaansa, sillä ensinnäkin Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän verkkosivuilla on jo 20.4.2018 tiedotettu, että laboratorioiden yhdistäminen on harkinnassa. Lisäksi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus on jo 18.4.2018 päättänyt, että Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä liittyy Fimlab Laboratoriot Oy:n osakkaaksi. Edelleen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän päätöksestä on tiedotettu 25.6.2018 Fimlab Laboratoriot Oy:n kotisivuilla.

Edellä esitetyillä perusteilla Fimlab Laboratoriot Oy on ollut tietoinen yhdistymisestä jo hankintamenettelyn tarjouspyyntöä valmistelleessaan ja sen julkaistessaan. Yhdistymispäätöksiä edeltää selvitysvaihe, jossa arvioidaan se, kuinka yhdistyminen vaikuttaa yksiköiden liiketoimintaan.

Fimlab Laboratoriot Oy on jatkanut hankintamenettelyä tehdystä yhdistymispäätöksestä huolimatta ja hyväksynyt Immuno Diagnostics Oy:n hankintamenettelyssä antaman tarjouksen 27.9.2018 eli kolme kuukautta yhdistymispäätöksen tekemisen jälkeen. Mikäli Fimlab Laboratoriot Oy:n todellinen hankintamenettelyn keskeyttämisen peruste olisi ollut laboratoriotoimintojen yhdistäminen, sen olisi tullut keskeyttää hankintamenettely välittömästi lopullisen päätöksen tekemisen jälkeen eli viimeistään 25.6.2018. Fimlab Laboratoriot Oy on keskeyttänyt hankintamenettelyn vasta Oy Reagena Ltd:n tehtyä asiasta hankintaoikaisuvaatimuksen ja valituksen.

Edellä mainitulla yhdistymisellä ei ole myöskään ollut tosiasialista vaikutusta nyt kyseessä olevaan kilpailutukseen.

Hankintamenettelyn keskeytyspäätöksessä arvioitu 16 prosentin tutkimusmäärän kasvu on niin vähäinen, ettei se olisi vaikuttanut siihen, mitä laitetyyppiä kyseiseen kokonaisautomaatioon tarjotaan.

Kun alkuperäisen tarjouspyynnön kohteena ei ole ollut endomysium, vasta-aineiden määrittämiseen tarvittavia antigeenilaseja, ei hankintamenettelyn keskeyttämisen perusteena ole voitu käyttää sitä, että endomysium, vasta-aineiden tuotannon järjestämisen tarve kasvaa huomattavasti ja Fimlab Laboratoriot Oy harkitsee tutkimuksen ottamista omaan tuotantoon. Edellä mainittu ei voi senkään vuoksi olla perusteena hankintamenettelyn keskeyttämiselle, että päätöstä tutkimuksen ottamisesta omaan tuotantoon ei ole asiassa tehty. Mikäli hankintayksikkö päättäisi tilata endomysium, vasta-aineiden määrittämiseen tarvittavia antigeenilaseja tämän kilpailutuksen jälkeen, se tapahtuisi normaalisti kilpailuttamalla ne tästä hankinnasta erillisellä kilpailutuksella.

Se, että Immuno Diagnostic Oy on tehnyt virheellisen tarjouksen, ei tarkoita, ettei tarjousta olisi voitu laatia tarjouspyynnön perusteella oikein. Hankintayksikkö on keskeyttänyt hankintamenettelyn vasta, kun alkuperäistä hankintapäätöstä koskeva valitus on tehty markkinaoikeuteen. Tarjouspyynnön epäselvyyteen ei ole ennen tätä reagoitu asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti. Hankintayksikkö ei siten ole tosiasiallisesti pitänyt tarjouspyyntöään epäselvänä tai tulkinnanvaraisena. Tarjouspyynnössä ei ole ollut epäselvyyttä myöskään siltä osin, kuin kysymys on ollut tuotteista, joita alkuperäisessä tarjouspyynnössä on pyydetty. Valittajan tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen.

Vastine

Vaatimukset

Fimlab Laboratoriot Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 4.498,10 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintamenettelyn keskeyttämiselle on ollut perusteltuja ja todellisia syitä.

Hankintaprosessin aikana Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä on yhdistynyt hankintayksikköön. Yhdistymisen johdosta hankinnan kohteena olevilla laitteilla ja tarvikkeilla tehtävät tutkimusmäärät kasvavat 16 prosenttia verrattuna tarjouspyynnössä annettuihin tarvikkeita ja laitekapasiteettia koskeviin volyymitietoihin. Volyymimuutos on olennainen sopimusmuutos, joka ei ole sallittu hankintasäännösten nojalla, eikä yhdistymisestä aiheutuvaa tutkimusmäärän kasvua ole mahdollista toteuttaa nyt käsiteltävän hankinnan puitteissa

Nyt käsiteltävää hankintaa valmistelevilla asiantuntijoilla ei ole ollut käytössään tietoja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hankinnan kohteeseen liittyvistä tutkimusvolyymeistä taikka siitä, miten hankinnan kohteena olevat tutkimukset on järjestetty Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä siinä vaiheessa, kun nyt käsiteltävää hankintaa on valmisteltu.

Tutkimusmäärien volyymimuutos on vaikuttanut tarjottavien laitteiden kapasiteettivaatimukseen ja sopimuskaudella hankittavien tarvikkeiden määrään. Kapasiteettivaatimus vaikuttaa siihen, millaista kapasiteettia hankintayksikkö voisi sopimuskaudella edellyttää. Mikäli hankintayksikkö olisi tarjouspyynnössä edellyttänyt tarpeeseen nähden alimitoitettua kapasiteettia, hankintayksikkö ei voisi sopimuskaudella vedota virheeseen tai sopimusrikkomukseen, jos kapasiteetti ei riittäisikään täyttämään kasvanutta kapasiteettitarvetta. On selvää, että kapasiteetin kasvu vaikuttaa hankittavien tarvikkeiden määrään, koska tarvikkeet on tarjouspyynnössä pyydetty hinnoittelemaan muodossa "euroa/tutkimustulos sisältäen kaikki tarvikkeet".

Hankintamenettelyn keskeyttämispäätöksen jälkeen hankintayksikköön on tullut uusia osakkaita, mistä aiheutuva volyymimuutos tulee arvioida ja ottaa huomioon uudessa tarjouskilpailussa.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhdistyminen hankintayksikköön nostaa endomysium, vasta-aineiden määritysten tutkimusvolyymejä 30 prosenttia suhteessa hankintayksikön nykyisiin tutkimusvolyymeihin. Tästä syystä hankintayksikkö on päättänyt ottaa tutkimuksen omaan tuotantoon, kun se nykyisin teetetään alihankintana. Hankinnan kohteena olevilla laitteilla tehdään näitä tutkimuksia. Hankintatarve on muuttunut siten, että hankintayksikön tulee kilpailuttaa endomysium, vasta-aineiden tutkimuksessa tarvittavat laitteet ja tarvikkeet siten, että laitekapasiteetti riittää endomysium, vasta-aineiden tutkimukseen. Myöskään endomysium, vasta-aineiden tutkimuksia ei ole mahdollista toteuttaa sopimusmuutoksella.

Saaduista kolmesta tarjouksesta kahdessa on ollut hinnoitteluun liittyviä epäselvyyksiä ja mahdollisia hintavaraumia. Tarjouspyyntö on ollut jossain määrin tulkinnanvarainen tai epäselvä. Hankintayksiköllä olisi ollut joka tapauksessa oikeus sulkea Immuno Diagnostics Oy:n tarjous tarjouskilpailusta hinnoittelua koskevien varaumien vuoksi. Tämän jälkeen ainoastaan valittajan tarjous olisi ollut jäljellä tarjouskilpailussa, mikä olisi ollut hyväksyttävä peruste hankintamenettelyn keskeyttämiselle.

Hankintayksikössä on tehty linjaus siitä, että toistaiseksi hankinnat toteutetaan käyttökorvausperiaatteella, jossa hankintayksikkö ei hanki laitteita omistukseensa. Tästä syystä hankintaa ei ole mahdollista toteuttaa muutoin kuin keskeyttämällä hankintamenettely ja käynnistämällä se kokonaan alusta.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikkö ei ole perustellut riittävästi hankintapäätöksessään eikä vastineessaan sitä, että analytiikan tutkimusmäärien kasvu olisi todellinen ja perusteltu syy hankintamenettelyn keskeyttämiselle. Hankintayksikkö ei ole perustellut lainkaan sitä, miksei hankintayksikön esittämiä analytiikan kasvaneita tutkimusmääriä olisi voitu tutkia alkuperäisen tarjouspyynnön mukaisilla laitteilla.

Tutkimusmäärien kasvu ei muuta hankinnan kohdetta ja luonnetta, vaan ainoastaan laajentaa vähäisessä määrin hankittavia tutkimusmääriä. Hankintayksikön väite siitä, että sillä olisi ollut oikeus keskeyttää hankintamenettely estääkseen hankintasäännösten vastaisen tilanteen syntymisen myöhemmin hankintasopimuksen täytäntöönpanossa, ei ole ollut todellinen ja perusteltu syy hankintamenettelyn keskeyttämiselle.

Hankintamenettelyn keskeyttäminen ei perustu todellisiin syihin, mikäli hankintayksikkö päättää kilpailutuksen aikana toteuttaa hankinnan omana työnään. Hankintayksikön tulee tehdä päätös omana työnä teettämisen ja kilpailuttamisen välillä jo ennen hankintamenettelyn käynnistämistä. Hankintaprosessin käynnistäminen markkinakartoitusta varten on kiellettyä. Näin ollen endomysium, vasta-aineiden määrittämiseen tarvittaviin antigeenilaseihin liittyviä seikkoja ei ole pidettävä hyväksyttävänä syynä hankintamenettelyn keskeyttämiselle, vaan pikemminkin hankintayksikön suorittamana markkinakartoituksena.

Vaikka tarjouspyyntö olisi alun alkaen ollut epäselvä, siinä olleet epäselvyydet on pystytty korjaamaan tarjouksiin pyydetyin täsmennyksin.

Käyttökorvausperiaatteeseen siirtymistä koskevasta suunnitelmanmuutoksesta ei ole ollut mainintaa hankintamenettelyn keskeyttämispäätöksessä. Valittaja on saanut tästä tiedon vasta hankintayksikön toimittaessa markkinaoikeudelle vastineensa.

Hankintamenettelyn aloittaminen keskellä pitkällä olevaa yritysjärjestelyprosessia ja hankintamenettelyn loppuun saattaminen yritysjärjestelyprosessin päättämisen jälkeen hankintayksikön kuvaamalla ostopalvelumallilla kuvastaa sitä, ettei hankintayksiköllä ole alun perinkään ollut tarkoitusta toteuttaa hankintaa sellaisena kuin se kun kuvattu hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä.

Hankintayksikön vasta markkinaoikeudessa esittämä hankintamenettelyn keskeyttämisen perustelujen laajennus merkitsee mahdollisesti sitä, että hankintapäätöksellä on syrjitty joitain tarjoajia.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on lisävastineessaan esittänyt, että tapauksessa ei ole kysymys siitä, että hankintayksikkö olisi ensin kilpailuttanut tietyn palvelun ja sen jälkeen päättänyt ottaa kyseisen palvelun omaan tuotantoon. Nyt käsiteltävässä tapauksessa on kysymys siitä, että hankintayksikkö ei ole ottanut huomioon kilpailutuksessa endomysium, vasta-ainetutkimuksia.

Hankintayksikön linjaus siitä, että jatkossa kaikki laitehankinnat pyritään korvaamaan palveluhankinnoilla, joissa laite ei tule hankintayksikön omistukseen, liittyy hankintayksikön liiketoimintastrategiaan eikä johdu nyt käsiteltävästä hankinnasta tai valittajasta.

Hankintayksikkö on antanut markkinaoikeudelle toisen lisävastineen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Kysymyksenasettelu ja sovellettavat oikeusohjeet

Asiassa on valittajan valituksessaan esittämän perusteella kysymys siitä, onko Fimlab Laboratoriot Oy hankintayksikkönä menetellyt hankintasäännösten mukaisesti tehdessään 31.10.2018 päätöksen hankintamenettelyn keskeyttämisestä.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 125 §:n 1 momentin mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Säännöksen esitöiden (HE 108/2016 vp s. 223) mukaan pykälä säilyy muuttumattomana aiemmin voimassa olleen julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 73 a §:ään nähden.

Viimeksi mainitun säännöksen esitöiden (HE 182/2010 vp s. 22 ja 23) mukaan keskeyttämisen syyn arvioinnissa hankintayksikön tulee kiinnittää huomiota siihen, perustuuko hankintamenettelyn keskeyttäminen todellisiin syihin, ja siihen, vaikuttaako ratkaisu syrjivästi ehdokkaisiin tai tarjoajiin. Hankintamenettelyn tulee pääsääntöisesti johtaa hankintasopimuksen tekemiseen eikä hankintamenettelyn aloittaminen ilman aikomusta tehdä hankintasopimusta esimerkiksi markkinatilanteen kartoittamiseksi ole hyväksyttävää. Hankinnan keskeyttäminen tarkoittaa asiallisesti hankintamenettelyn päättämistä hankintaa tekemättä, vaikka hankintayksikön hankintatarve pysyisikin ennallaan. Hankintayksikkö voi päätyä keskeyttämisen jälkeen toteuttamaan hankinnan omana työnään tai käynnistämään uuden hankintamenettelyn, joka on keskeytettyyn hankintamenettelyyn nähden kuitenkin erillinen ja uusi prosessi. Jos hankinta päätetään toteuttaa myöhemmin, hankintayksikön tulee varmistaa, että aiempaan menettelyyn osallistuneet tarjoajat eivät saa uudessa tarjouskilpailussa perusteetonta etua tai haittaa keskeytettyyn menettelyyn osallistumisen johdosta.

Säännöksen esitöissä (HE 182/2010 vp s. 22) on edelleen todettu, että hankintamenettelyn keskeyttämiseen on oikeuskäytännössä suhtauduttu suhteellisen sallivasti eikä säännöksellä ole ollut tarkoitus tiukentaa vallitsevaa tulkintakäytäntöä. Hyväksyttävänä hankinnan keskeyttämisen perusteena on oikeuskäytännössä pidetty muun ohella tarjouspyynnön osoittautumista tulkinnanvaraiseksi tai virheelliseksi tai sitä, että hankinnasta on saatu vain yksi hyväksyttäväksi katsottava tarjous. Talousvaliokunnan kyseistä hallituksen esitystä koskevassa mietinnössä (TaVM 48/2010 vp s. 4) on lisäksi todettu, että Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisukäytännön mukaan hankintamenettelyn keskeyttäminen ei edellytä vakavien tai poikkeuksellisten seikkojen olemassaoloa.

Hankintamenettelyn keskeyttämisperusteet

Hankintamenettelyn keskeyttämispäätöksessä on todettu muun ohella seuraavaa:

"Hankinnan keskeyttäminen perustuu seuraaviin syihin:

Hankinnan kohteena olevan analytiikan tutkimusmäärien kasvu

Tarjouspyynnössä on käytetty vuoden 2017 volyymilukuja ja niihin pohjautuen on pyydetty arvioimaan tarvittavien laitteiden määrä ja reagenssien hinta/tutkimus. Tarjouspyynnön julkaisemisen jäkeen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän (PHHYKY) valtuusto teki päätöksen laboratoriotoimintojen yhdistämisestä Fimlab Laboratoriot Oy:öön. Yhdistyminen tapahtuu 1.12.2018.

Toimintojen yhdistymisen vaikutuksia ei ole voitu arvioida ennen hankintapäätöksen tekemistä. Lokakuun 2018 aikana tehdyissä selvityksissä Päijät-Hämeen laboratorion nykyisestä toiminnasta, on osoittanut, että liiketoimintakaupalla on merkittäviä vaikutuksia kilpailutuksen kohteena olevaan erikoisanalytiikkaan. Liiketoimintakaupan seurauksena tutkimusmäärät nousevat kilpailutuksen kohteena olevassa analytiikassa nykyisen arvion mukaan noin 16 %. Tällä kasvulla on merkittävä vaikutus mm. hankittavien laitteiden kapasiteettiin ja tarvittavien lasien määrään.

Endomysium, vasta-aineiden määrittämiseen tarvittavat antigeenilaseja

(– –) Päijät-Hämeen laboratorion liiketoimintakaupan johdosta endomysium, vasta-aineiden tuotannon järjestämisen tarve kasvaa huomattavasti, sillä alustavan arvion mukaan tutkimuksen kokonaismäärä kasvaa noin 30 %. Tällä hetkellä Fimlab Laboratoriot Oy ja Päijät-Hämeen laboratorio eivät tee tutkimusta omana tuotantona, vaan tutkimus teetetään alihankintana. Liiketoimintakaupan myötä tutkimusvolyymi kasvaa niin suureksi, että Fimlab Laboratoriot Oy harkitsee tutkimuksen ottamista omaan tuotantoon. Tämän vuoksi tutkimukseen tarvittavat antigeenilasit tulee huomioida hintavertailussa ja lisäksi tutkimusmäärät tulee huomioida hankittavan laitekapasiteetin määrässä.

Tarjouspyynnön epäselvyys

Saaduista tarjouksista yksi oli selvästi tarjouspyynnön vastainen. Kahdessa tarjouksessa oli hinnoitteluun liittyviä olettamuksia ja ehtoja. Tarjouspyyntö ei ollut riittävän selkeä vaadittavien näytelasien määrän ja laadun arvioimiseen. Epäselvyys on johtanut olettamuksiin ja varaumiin, joiden johdosta saadut tarjoukset eivät ilmeisesti ole vertailukelpoisia."

Asian arviointi

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan hyväksyttäväksi hankintamenettelyn keskeyttämisen perusteeksi on katsottu muun ohella suunnitelmamuutokset ja tarjouspyynnön tulkinnanvaraisuus. Hankintamenettelyn keskeyttämisen edellytyksenä oleva todellinen ja perusteltu syy voi johtua myös hankintayksikön omasta toiminnasta tai laiminlyönnistä aiheutuvasta hankintamenettelyn virheellisyydestä. Hankintamenettelyn keskeyttäessään hankintayksikön on lisäksi otettava huomioon suhteellisuuden ja tasapuolisen kohtelun vaatimukset.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintamenettelyn keskeyttämispäätös on perustunut hankintayksikön mukaan ensinnäkin analytiikan tutkimusmäärien kasvuun, mikä on johtunut Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhdistymisestä hankintayksikköön. Analyytiikan tutkimusmäärien kasvun on katsottava vaikuttaneen ainakin tutkimuksessa tarvittavien tarvikkeiden määrään ja siten tarjousten hinnoitteluun. Markkinaoikeus vielä toteaa, että hankintayksikkö on ottanut muutokset huomioon keskeyttämispäätöksen jälkeen käynnistetyn uuden hankintamenettelyn tarjouspyynnössä. Muutoksia ei voida tältä osin pitää vähäisinä.

Asiassa saadun selvityksen mukaan hankintayksikkö on ilmoittanut edellä kuvatusta yhdistymisestä verkkosivuillaan 25.6.2018, mutta että jo 20.4.2018 on Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän verkkosivuilla ollut tiedote yhdistymisen vireilläolosta. Asiassa ei ole kuitenkaan käynyt ilmi, että hankintayksikkö olisi jo hankintailmoituksen julkaisuajankohtana 14.6.2018 ollut tietoinen mahdollisesti toteutuvan yhdistymisen vaikutuksista käynnistyvän hankintamenettelyn kohteeseen siinä määrin, että sillä ei voitaisi katsoa olleen hankintailmoitusta julkaistaessa aikomusta tehdä hankintasopimusta hankintailmoituksen ja sen yhteydessä saataville asetetun tarjouspyynnön mukaisesti. Asiassa on vielä huomioitava, että hankinnan keskeyttämistä koskevan päätöksen mukaan hankintayksikön toimesta on tehty selvityksiä hankintapäätöksen tekemisen jälkeen ja näissä selvityksissä on havaittu, että liiketoimintakaupalla on merkittäviä vaikutuksia kilpailutuksen kohteena olevaan erikoisanalytiikkaan.

Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, että hankintayksiköllä on ollut hankintalain 125 §:n 1 momentissa tarkoitettu suunnitelmamuutoksista johtuva todellinen ja perusteltu syy hankintamenettelyn keskeyttämiselle.

Markkinaoikeus toteaa vielä, että asiassa saadun selvityksen mukaan hankintayksikön hankintamenettelyssä saamista kolmesta tarjouksesta kahdessa on ollut hinnoitteluun liittyviä epäselvyyksiä ja mahdollisia hintavaraumia. Hankintamenettelyn keskeyttämispäätöksessä on todettu, että tarjouspyyntö ei ole ollut edellä mainitun vuoksi ollut riittävän selkeä vaadittavien näytelasien määrän ja -laadun arvioimiseen ja että saadut tarjoukset eivät ilmeisesti ole olleet vertailukelpoisia Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksiköllä on ollut edellä todetusta johtuen myös tarjouspyyntöasiakirjojen virheellisyydestä johtuva todellinen ja perusteltu syy hankintamenettelyn keskeyttämiselle.

Asiassa ei ole perusteita katsoa hankintayksikön hankintamenettelyn keskeyttämisen perusteluiksi esittämiä syitä myöskään keinotekoisiksi tai syrjiviksi. Asiassa ei ole muutoinkaan tullut ilmi, etteikö hankintamenettelyn keskeyttäminen olisi perustunut todellisiin ja perusteltuihin syihin, tai että keskeyttäminen olisi vaikuttanut tarjoajiin syrjivästi.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Hankintayksiköllä ei sen ilmoituksen mukaan ole arvonlisäverolain 34, 36 ja 102 §:ssä säädetty huomioon ottaen oikeutta vähentää hankinnan kohdetta koskevaan liiketoimintaan liittyvästä oikeudenkäynnistä aiheutuneisiin kuluihin sisältyvää arvonlisäveroa omassa verotuksessaan. Korvattaviksi vaadituista oikeudenkäyntikuluista ei siten ole vähennettävä niihin sisältyvää arvonlisäveroa.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Oy Reagena Ltd:n korvaamaan Fimlab Laboratoriot Oy:n oikeudenkäyntikulut 3.755,65 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Petri Rinkinen, Jaakko Ritvala ja Markus Ukkola.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta. 
Julkaistu 3.12.2019