MAO:491/19

Espoon kaupunki - henkilöstöetujen mobiilipalvelut

julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2018/529
Antopäivä: 15.11.2019

ASIAN TAUSTA

Espoon kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 31.10.2018 julkaistulla ja 17.11.2018 korjatulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta henkilöstöetujen mobiilipalvelujen hankinnasta.

Espoon kaupunginjohtaja on 11.12.2018 tekemällään hankintapäätöksellä § 23 valinnut Eazybreak Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut 1.900.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

ePassi Payments Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Toissijaisesti valittaja on vaatinut, että hankintayksikkö velvoitetaan suorittamaan sille hyvitysmaksu. Lisäksi valittaja on vaatinut, että hankintayksikköä kielletään ryhtymästä hankinnan väliaikaiseen järjestämiseen. Vielä valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 9.200 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen ja se olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta.

Hankintayksikkö on asettanut tarjouspyynnössä pakollisen V1-vaatimuksen, jonka mukaan tarjoajan kulttuuriedun käyttöpaikkoihin pääkaupunkiseudulla kuuluu tarjoushetkellä vähintään kuusi elokuvateatteria, joista vähintään kaksi sijaitsee Espoossa. Valittajan voittaneen tarjoajan verkkosivuilta saaman tiedon perusteella voittaneella tarjoajalla ei tosiasiassa ole tarjoushetkellä täyttynyt edellä mainittu vähimmäisvaatimus.

Lisäksi hankintayksikkö on asettanut tarjouspyynnössä pakollisen V1-vaatimuksen, jonka mukaan maksutapahtuma voi tapahtua yhden transaktion periaatteella (koko transaktio maksuvälineessä: osa maksusta henkilöstöetua käyttäen ja loput omavastuuna loppuasiakkaan itse palveluun siirtämään saldoa käyttäen). Voittaneella tarjoajalla ei ole sellaista palvelua, joka mahdollistaisi tarjouspyynnössä vaaditun yhden transaktion periaatteen toteutumisen.

Vastine

Vaatimukset

Espoon kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.200 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Voittanut tarjoaja on vastannut tarjouksessaan valittajan viittaamiin tarjouspyynnön kulttuuriedun käyttöpaikkoja ja yhden transaktion periaatetta koskeviin vähimmäisvaatimuksiin "kyllä" ja siten voittaneen tarjoajan tarjous on täyttänyt tarjouspyynnössä asetetut puheena olevat pakolliset vaatimukset ja ollut tarjouspyynnön mukainen.

Hankintayksikkö on valittajan valituksen johdosta pyytänyt voittanutta tarjoajaa antamaan vielä selvityksen asiassa. Hankintayksikölle antamassaan selvityksessä voittanut tarjoaja on edelleen vahvistanut täyttävänsä vähimmäisvaatimukset. Voittaneen tarjoajan selvityksen perusteella sillä on tarjoushetkellä ollut yhteensä 151 kulttuuriedun käyttöpaikkaa pääkaupunkiseudulla, joista on voinut ostaa elokuvalippuja muun ohella pääkaupunkiseudun elokuvateattereihin. Näistä 32 on sijainnut Espoossa. Yhteensä näistä 151 käyttöpaikasta on voinut ostaa elokuvalippuja 12 elokuvateatteriin pääkaupunkiseudulla, joista 4 on sijainnut Espoossa. Edelleen voittaneen tarjoajan selvityksen mukaan sen palvelussa on mahdollista konfiguroida asiakkaan käyttö siten, että työntekijä voi maksaa yhden maksun periaatteella yli 10,50 euron arvoisia lounaita. Näistä ylimenevä osuus veloitetaan omavastuuna itse siirrettyä saldoa käyttäen. Näin ollen voittaneen tarjoajan tarjoama palvelu on myös selvityksen jälkeen osoittautunut tarjouspyynnön mukaiseksi.

Tarjouspyynnön kulttuuriedun käyttöpaikkoja koskevassa vaatimuksessa käyttöpaikka-käsitteellä ei ole tarkoitettu fyysistä elokuvateatteria vaan yritystä, josta henkilöstöetuun oikeutettu voi ostaa kulttuuriedun oikeuttaman palvelun, kuten elokuvateatteriin oikeuttavan elokuvalipun. Tarjouspyynnön hankinnan kohdetta kuvaavissa määritelmissä on määritelty, että käyttöpaikka tarkoittaa yritystä, jolta loppuasiakas ostaa henkilöstöedun oikeuttaman palvelun (esimerkiksi lounaan) palveluntuottajan ylläpitämällä maksuvälineellä. Lisäksi on määritelty, että palvelu tarkoittaa hankinnan kohteen mukaista kokonaispalvelua henkilöstöetujen käyttämiseen, maksuvälitykseen ja hallintaan kattaen mobiilimaksupalvelun (mukaan lukien maksuväline) loppuasiakkaalle, etujen hallinnan mahdollistavan palvelun (mukaan lukien integraatio) tilaajan käyttöön sekä palveluverkoston hallinnan. Käyttöpaikka-käsitteen sisältö on ilmennyt myös muista V1-vaatimuksista, joissa on viitattu muun ohella R-kioskeihin yhtenä käyttöpaikkana.

Kuultavan lausunto

Eazybreak Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.125 eurolla. Eazybreak Oy:n tarjous on täyttänyt kaikki tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että ottaen huomioon tarjouspyynnön hankinnan kohdetta koskevat määritelmät elokuvateatterivaatimuksessa on selvästi ja nimenomaisesti asetettu vähimmäisvaatimukseksi, että yrityksiin, joilta Espoon kaupungin työntekijä voi ostaa henkilöstöedun oikeuttaman elokuvalipun sopimustoimittajan ylläpitämällä maksuvälineellä, kuuluu pääkaupunkiseudulla tarjoushetkellä vähintään kuusi elokuvateatteria, joista vähintään kaksi sijaitsee Espoossa. Kyseisessä vaatimuksessa on täsmennetty käyttöpaikan määritelmää siten, että käyttöpaikan on tullut olla nimenomaan elokuvateatteri. Siten sopimustoimittajan ylläpitämän maksuvälineen on tullut jo tarjoushetkellä mahdollistaa se, että Espoon kaupungin työntekijät ovat voineet ostaa elokuvalippuja nimenomaisesti elokuvateatterista, eikä esimerkiksi R-kioskeista tai muilta vastaavilta tahoilta. Kun voittaneella tarjoajalla ei ole ollut tarjoushetkellä vaatimuksessa tarkoitettuna käyttöpaikkana yhtään Espoossa sijaitsevaa elokuvateatteria, ei luonnollisesti sen tarjoamalla palvelulla ole voinut tarjoushetkellä ostaa elokuvalippuja vähintään kahdesta Espoossa sijaitsevasta elokuvateatterista. Voittaneen tarjoajan tarjous ei siten ole täyttänyt tarjouspyynnössä asetettua vähimmäisvaatimusta. Kun käyttöpaikka on täsmennetty kyseisessä vaatimuksessa nimenomaan elokuvateatteriksi mainitsematta R-kioskeja, ei kyseistä kulttuuriedun käyttöpaikkaa koskevaa vaatimusta tulkittaessa ole merkitystä sillä, mitä muissa V1-vähimmäisvaatimuksissa on todettu.

Elokuvateatteria koskevaan vaatimukseen ei voida soveltaa oikeuskäytännössä vakiintunutta periaatetta siitä, että tarjoajalla on oikeus hankkia tarjouksessaan esittämänsä kalusto ja hankinnan toteuttamiseksi tarvittava muu organisaatio vasta tarjousajan jälkeen, koska vaatimuksessa on nimenomaisesti vaadittu sen täyttymistä tarjoushetkellä ja kysymyksessä ei ole ollut kalusto- tai organisaatioresurssi. Kyseinen vaatimus on ollut pakollinen vähimmäisvaatimus, joka tarjoajan on tullut täyttää ollakseen ylipäätään mukana tarjousvertailussa.

Kun voittaneen tarjoajan yhden transaktion periaatteen käyttöönotto on annetun selvityksen mukaan vaatinut jonkinasteista konfigurointia, ei sen tarjoama palvelu ole voinut tarjoushetkellä täyttää tarjouspyynnössä asetettua vaatimusta.

Valittajaa ei tule velvoittaa korvaamaan hankintayksikön ja kuultavan oikeudenkäyntikuluja siinäkään tapauksessa, että valitus hylätään, koska valittaja ei ole esittänyt asiassa mitään ilmeisen perusteetonta vaatimusta. Lisäksi hankintayksikön oikeus saada oikeudenkäyntikulujaan korvatuiksi on kyseenalaista, kun se ei ole käyttänyt vastineen laatimisessa ulkopuolista tahoa kuten esimerkiksi asianajotoimistoa, vaan vastine on laadittu viranomaistyönä.

Muut kirjelmät

Oikeudenkäynnin osapuolet ovat toimittaneet lisäkirjelmiä. Hankintayksikkö on esittänyt muun ohella, ettei se ole pannut hankintapäätöstä täytäntöön vaan ainoastaan tehnyt väliaikaisen sopimuksen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Kysymyksenasettelu ja sovellettavat oikeusohjeet

Asiassa on valittajan valituksessaan esittämän perusteella kysymys siitä, onko voittaneen tarjoajan tarjous ollut tarjouspyynnön vastainen.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (jäljempänä hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.

Voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikön olisi tullut sulkea voittaneen tarjoajan tarjous tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. Valittajan mukaan voittaneen tarjoajan tarjoama palvelu ei ole täyttänyt tarjouspyynnön pakollisia vähimmäisvaatimuksia siltä osin kuin niissä on edellytetty ensinnäkin, että kulttuuriedun käyttöpaikkoihin pääkaupunkiseudulla kuuluu tarjoushetkellä vähintään kuusi elokuvateatteria, joista vähintään kaksi sijaitsee Espoossa, ja toiseksi, että maksutapahtuma voi tapahtua yhden transaktion periaatteella.

Espoon kaupunki on pyytänyt tarjouksia sen henkilöstöetujen mobiilipalveluista. Tarjouspyynnön mukaan tarjoajan on tullut sisällyttää tarjoukseensa muun ohella liite 5 "Vaatimuslomake" täytettynä. Vaatimuslomake on sisältänyt palvelun sisältöä ja laatua koskevat vaatimukset ja kysymykset. Tarjouspyynnön vaatimuslomakkeen välilehdellä 2 "Toiminnalliset vaatimukset" on V1-vaatimuksena esitetty muun ohella seuraavaa:

"Maksutapahtuma voi tapahtua yhden transaktion periaatteella (koko transaktio maksuvälineessä: osa maksusta henkilöstöetua käyttäen ja loput omavastuuna Loppuasiakkaan itse palveluun siirtämää saldoa käyttäen)."

[ – – ]

"Kulttuuriedun käyttöpaikkoihin pääkaupunkiseudulla kuuluu tarjoushetkellä vähintään kuusi elokuvateatteria, joista vähintään kaksi sijaitsee Espoossa."

Tarjouspyynnön mukaan V1-vaatimukset ovat olleet tarjottavan palvelun pakollisia vähimmäisvaatimuksia, joihin on saanut vastata vain "Kyllä" tai "Ei".

Tarjouspyynnössä on muun ohella edellytetty, että tarjoaja lataa tarjouksensa liitteeksi projektisuunnitelman ja yleisen palvelukuvauksen. Palvelukuvauksen on tullut sisältää kuvaukset eri osapalveluista eli lounasedusta, laitos- ja valvonta-aterioista, liikunta- ja kulttuurieduista sekä työmatkaedusta. Siinä on lisäksi tullut kuvata tarjottu mobiilimaksuvälineratkaisu, sisältäen tiiviin yhteenvedon sen teknologiasta ja toimitusmallista.

Tarjouspyynnön kohdassa "Hylkäämisperusteet" on todettu muun ohella, että tarjottujen palveluiden (ja tuotteiden) tulee olla tarjouspyynnön mukaisia. Tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöä ja sen liitteitä sekä niissä mainittuja vaatimuksia. Sisällöltään tarjouspyyntöä vastaamaton tarjous voidaan hylätä.

Markkinaoikeus toteaa, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaate edellyttää, että tarjouksia arvioidaan sellaisina kuin ne on toimitettu hankintayksikölle tarjousten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä. Tarjoaja kantaa vastuun tarjouksensa sisällöstä ja hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti oikeus luottaa siihen, että tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamat tiedot pitävät paikkansa.

Valittaja on antanut tarjouksensa tarjouspyynnön mukaisilla lomakkeilla, toimittanut vaaditut liitteet ja vastannut kysymyksessä olevien vähimmäisvaatimusten kohdalla "Kyllä". Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on voinut luottaa voittaneen tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamaan tietoon siitä, että sen palvelu täyttää tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset, kun tarjousasiakirjoista ei ole ilmennyt aihetta muuta epäillä.

Edellä mainittuun nähden asiassa ei ole tarpeen lausua hankintayksikön menettelystä liittyen sen myöhempiin toimenpiteisiin koskien varmistumista voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuudesta sanotuilta osin.

Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt asiassa virheellisesti, kun se ei ole sulkenut voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään. Hankinta-asiassa ei siten tule sovellettavaksi viimeksi mainitun pykälän 3 momentti.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö ja kuultava joutuisivat pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön ja kuultavan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa ePassi Payments Oy:n korvaamaan Espoon kaupungin oikeudenkäyntikulut 1.200 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus velvoittaa ePassi Payments Oy:n korvaamaan Eazybreak Oy:n oikeudenkäyntikulut 1.125 eurolla.

Asian tultua ratkaistuksi lausunnon antaminen väliaikaisen hankintasopimuksen tekemisen kieltämistä koskevasta vaatimuksesta raukeaa.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Kuitenkin päätökseen, jolla markkinaoikeus on määrännyt hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun, saa hakea muutosta valituslupaa pyytämättä valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää. Markkinaoikeuden päätös hyvitysmaksun, tehottomuusseuraamuksen, seuraamusmaksun ja sopimuskauden lyhentämisen määräämisestä voidaan kuitenkin panna täytäntöön vasta, kun päätös on lainvoimainen.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen ja Sami Myöhänen sekä asessori Anu Pitkänen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.
 
Julkaistu 15.11.2019