MAO:481/19

Pirkkalan Jäähalli Oy - tekojään kylmätekniikkajärjestelmät

julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

Diaarinumero: 2019/134
Antopäivä: 5.11.2019

ASIAN TAUSTA

Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy on ilmoittanut Pirkkalan Jäähalli Oy:n (jäljempänä myös hankintayksikkö) puolesta 4.3.2019 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta uusien jäähdytys- ja HVAC-järjestelmien tavarahankinnasta Pirkkalan jäähalliin.

Pirkkalan Jäähalli Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja ovat 9.4.2019 tekemällään hankintapäätöksellä valinneet Suomen Tekojää Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut 450.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Huurre Finland Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen.

Perusteet

Voittanut tarjoaja ei ole täyttänyt tarjouspyynnössä asetettuja soveltuvuusvaatimuksia.

Tarjoajilta on vaadittu viimeisen kolmen vuoden ajalta kolme referenssiä, joiden osalta on tullut osoittaa, että tarjoajalla on kokemusta transkriittisen hiilidioksidijärjestelmän suunnittelusta, asennuksesta, käyttöönotosta ja huoltotoiminnasta. Voittaneen tarjoajan tarjouksessaan esittämistä referensseistä yksi on ollut ulkojäärata, joka on ollut käytössä vain talvikaudella ja toimii siten alikriittisenä järjestelmänä. Alikriittinen järjestelmä ei toimisi hankinnan kohteena olevassa tilassa. Voittanut tarjoaja olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta.

Voittaneella tarjoajalla ei ole julkisesti saatavilla olevia laatujärjestelmän ISO 9001 ja ympäristöjärjestelmän ISO 14001 sertifikaatteja. Yhtiö ei ole myöskään toimittanut hankintailmoituksen vaatimusten mukaisesti kyseisiä laatusertifikaatteja hankintayksikölle. Hankintayksikön mukaan voittanut tarjoaja on toimittanut sille luottamukselliseksi merkityn selvityksen, jossa on todettu yhtiöllä olevan toiminnassa vastaavan tason järjestelmät. Hankintayksikkö ei ole kyennyt osoittamaan perusteita, joilla se on tehnyt vastaavuusarvion edellä mainittuihin sertifikaatteihin, eikä voittaneella tarjoajalla ole voitu katsoa olevan käytössään vastaavia laatu- ja ympäristöjärjestelmiä. Voittanut tarjoaja ei ole tältäkään osin täyttänyt hankintailmoituksessa tarjoajalle asetettuja soveltuvuusvaatimuksia ja yhtiö olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta.

Vastine

Vaatimukset

Pirkkalan Jäähalli Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 4.119,10 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on toiminut hankinnassa hankintasäännösten mukaisesti ja kohdellut tarjoajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi.

Hankintayksikkö on saanut asiantuntijalausunnon siitä, onko voittaneen tarjoajan toimittama ja valituksessa viitattu referenssi vastannut tarjouspyynnössä asetettuja soveltuvuusvaatimuksia. Lausunnossa osoitetaan, että voittaneen tarjoajan toimittama CO2-järjestelmä voi toimia transkriittisessä tilassa missä tahansa käyttökohteessa ja ulkoilmaolosuhteissa.

Voittanut tarjoaja on ilmoittanut tarjouksessaan, että sillä on ISO 9001 ja ISO 14001 -standardeja vastaavat laatujärjestelmät. Tarjouspyynnössä ei ole ollut tarkoitus vaatia juuri kyseisiä laatujärjestelmiä, vaan hankintayksikön tarkoituksena on ollut, että valitulla yrityksellä on käytössään jonkinlainen laatujärjestelmä. Näin ollen hankintayksikön tarkoituksena on ollut hyväksyä myös mainittuja standardeja vastaavat järjestelmät. Tämä on mahdollistanut laadukkaiden pienten ja keskisuurten yritysten osallistumisen kyseiseen hankintamenettelyyn. Voittanut tarjoaja on toimittanut hankintapäätöksen jälkeen hankintayksikölle liikesalaisuuksiksi ilmoitetut tiedot laatujärjestelmästään. Hankintayksikkö on hyväksynyt selvitykset laatujärjestelmistä.

Kuultavan lausunto

Suomen Tekojää Oy on esittänyt, että sen tarjouksessaan esittämä ja valituksessa viitattu referenssikohteen järjestelmä toimii transkriittisellä hiilidioksidiprosessilla. Yhtiö on valmistanut, käyttöönottanut, ylläpitänyt ja huoltanut kymmeniä transkriittisellä hiilidioksidiprosessilla toimivia jäähdytyslaitoksia. Yhtiöllä on lisäksi ISO 9001 ja ISO 14001 -standardien mukainen laatujärjestelmä, jonka se on esittänyt hankintayksikölle. Laatujärjestelmä on kelpuutettu korkeatasoisiin jäärataprojekteihin kuten jääkiekon maailmanmestaruuskilpailujen areenoihin ja olympialaisten taitoluistelu-, curling- ja pikaluisteluratojen kylmätekniikkatoimituksiin.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että voittaneen tarjoajan referenssikohteen järjestelmää ei ole käytetty transkriittisenä.

Tarjouspyynnön vaatimuksena on ollut kokemuksen osoittaminen transkriittisen hiilidioksidijärjestelmän suunnittelusta, asennuksesta, käyttöönotosta ja huoltotoiminnasta eikä vain se, että kyseessä on ollut transkriittinen järjestelmä.

Sekä ISO 9001 että ISO 14001 -laadunhallintajärjestelmät koostuvat useista eri osa-alueista, joissa on useita vaatimuksia. Kullakin osa-alueella on standardin mukaiset dokumentointivaatimukset, joiden on tullut täyttyä. Hankintayksikkö ei ole vastineessaan kuvannut mitenkään sitä, millä perusteella se on katsonut voittaneen tarjoajan selvitysten täyttäneen edellä mainittuja standardeja vastaavat vaatimukset.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on lisälausumassaan esittänyt, että hiilidioksidilaitosten kylmäprosessia voidaan ajaa ilman ongelmia transkriittisenä missä tahansa käyttökohteessa. Voittaneen tarjoajan esittämässä ja valituksessa viitatussa referenssikohtessa CO2-järjestelmä on toiminut transkriittisessä tilassa.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Kysymyksenasettelu ja sovellettavat oikeusohjeet

Asiassa on valituksen johdosta arvioitava, onko hankintayksikkö menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se ei ole sulkenut voittanutta tarjoajaa tarjouskilpailusta puuttuvan soveltuvuuden johdosta.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 83 §:n mukaan hankintayksikkö voi asettaa ehdokkaiden tai tarjoajien rekisteröitymistä, taloudellista ja rahoituksellista tilannetta sekä teknistä ja ammatillista pätevyyttä koskevia 84–86 §:ssä tarkoitettuja vaatimuksia. Vaatimuksista on ilmoitettava hankintailmoituksessa. Vaatimusten tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja ne on suhteutettava hankinnan luonteeseen, käyttötarkoitukseen ja laajuuteen. Vaatimuksilla tulee voida asianmukaisesti varmistaa, että ehdokkaalla tai tarjoajalla on oikeus harjoittaa ammattitoimintaa ja että sillä on riittävät taloudelliset ja rahoitusta koskevat voimavarat sekä tekniset ja ammatilliset valmiudet toteuttaa kyseessä oleva hankintasopimus. Ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta.

Hankintalain 86 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia, joilla varmistetaan, että ehdokkailla ja tarjoajilla on tarvittavat henkilöstö- ja tekniset voimavarat ja kokemusta hankintasopimuksen toteuttamiseksi hankintayksikön edellyttämällä tasolla. Hankintayksikkö voi vaatia, että riittävä kokemus osoitetaan viittaamalla aiemmin toteutettuihin sopimuksiin.

Hankintalain 90 §:n 2 momentin mukaan muun ohella hankintayksikkö voi pyytää ehdokkaalta tai tarjoajalta selvityksen laadunvarmistustoimenpiteistä. Hankintayksikön vaatiessa riippumattomien toimielinten antamia todistuksia siitä, että ehdokas tai tarjoaja täyttää laadunvarmistusstandardien vaatimukset, mukaan lukien esteettömyys vammaisille henkilöille, sen on viitattava alan eurooppalaisiin standardisarjoihin perustuviin laadunvarmistusjärjestelmiin, jotka varmentamista koskevia eurooppalaisia standardisarjoja noudattavat toimielimet ovat vahvistaneet.

Tarjouspyyntö ja voittaneen tarjoajan tarjous

Tarjouspyynnön kohdassa "Other terms and conditions" alakohdassa "References" on todettu muun ohella seuraavaa:

"In the past three years (since 1.1.2016) the tenderer must have experience in designing, installing, commissioning and servicing transcritical carbon dioxide refrigeration systems, including heat recovery function.

The tenderer must provide three reference objects, which all describe a transcritical carbon dioxide refrigeration system including heat recovery.

A brief report (maximum of one A4 page of each reference) for each reference must be provided explaining the type of refrigeration system including the refrigerant that has been worked with and what type of work was performed. For newly started companies, key personnel must have the corresponding experience."

Kyseiset kohdat eivät ole olleet toistensa alakohtia, vaan itsenäisiä soveltuvuusvaatimuksia, joihin on tullut antaa erilliset vastaukset.

Tarjouspyynnön kohdan "Other terms and conditions" alakohdassa "ISO 9001 and ISO 14004" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Tenderer has a quality assurance system established in the company corresponding to ISO 9001 and an environmental management system corresponding to ISO 14001.

The contracting authority will ask the awarded tenderer to deliver certificates concerning ISO 9001 and ISO 14004 certificates before signing the procurement contract."

Edellä mainitussa kohdassa on lisäksi täsmennetty, että vaatimus on ollut vähimmäisvaatimus.

Tarjoajien on tullut täyttää tarjouspyynnön liitteenä ollut yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja (ESPD).

Voittaneen tarjoajan tarjouksen liitteessä on esitetty ja kuvattu kolme referenssikohdetta. Valituksessa viitattuna referenssinä on mainittu joulukuussa 2018 toimitettu koulun lähiliikuntapaikan tekojäärata, jonka osalta on esitetty muun ohella, radan kylmätekniikkalaitteiston lämpötalteenoton ja veden lämmityksen toimintaperiaatteita. Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut kysymykseen "Tenderer has a quality assurance system established in the company corresponding to ISO 9001 and an environmental management system corresponding to ISO 14001" vastaukseksi "Yes".

Voittanut tarjoaja on toimittanut hankintayksikölle hankintapäätöksen jälkeen 15.4.2019 päivätyn asiakirjan, jonka otsikkona on ollut "Työ- ja laadunvarmistussuunnitelma ISO 9001 -standardia noudattaen". Asiakirjassa on kuvattu ympäristöön liittyvien tekijöiden huomioon ottamista asiakirjan mukaan ISO 14001 -standardia noudattaen.

Asian arviointi

Valittajan mukaan voittaneen tarjoajan tarjouksessa esittämä koulun lähiliikuntapaikan tekojääradan kylmätekniikkalaitteiston referenssi ei ole vastannut tarjouspyynnön referenssivaatimuksia, sillä valittajan mukaan laitteistoa ei ole käytetty tarjouspyynnön vaatimusten mukaisesti transkriittisessä tilassa.

Hankintayksikkö on esittänyt, että sen hankkiman asiantuntijaselvityksen mukaan voittaneen tarjoajan referenssinä mainittu koulun tekojääradan CO2-järjestelmä voi toimia transkriittisessä tilassa missä tahansa käyttökohteessa ja ulkoilmaolosuhteissa. Myös kuultava on esittänyt, että sen tarjouksessaan esittämä referenssijärjestelmä toimii myös transkriittisellä hiilidioksidiprosessilla.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnössä ei ole edellytetty, että tarjoajalla on nimenomaan jokaisen kolmen referenssikohteen osalta kokemusta käytöstä transkriittisessä tilassa. Siinä on ainoastaan edellytetty yleisemmällä tasolla, että tarjoajalla on viimeisen kolmen vuoden ajalta kokemusta transkriittisten järjestelmien käytöstä: "must have experience in designing, installing, commissioning and servicing transcritical carbon dioxide refrigeration systems, including heat recovery function". Markkinaoikeus lisäksi toteaa, että tarjouspyynnön kohdassa: "The tenderer must provide three reference objects, which all describe a transcritical carbon dioxide refrigeration system including heat recovery" ei edellytetä, että kyseiset kolme ilmoitettua referenssijärjestelmää ovat toimineet transkriittisessä tilassa, vaan kyseistä kohtaa on tulkittava siten, että niissä on tullut olla järjestelmä ("describe a … system"), joka on voinut toimia transkriittisessä tilassa.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti oikeus luottaa tarjoajan tarjouksessa ilmoittamiin tietoihin, ellei sillä ole perusteltua syytä muuta epäillä.

Asiassa saadun selvityksen mukaan voittanut tarjoaja on ilmoittanut tarjouksessaan kuvauksen kolmesta referenssikohteesta. Hankintayksikkö on katsonut, että kaikki referenssit ovat täyttäneet tarjouspyynnön vaatimukset. Hankintayksikkö on hankintapäätöksen tekemisen jälkeen, saatuaan valittajan hankintaoikaisuvaatimuksen, pyytänyt kolmannelta osapuolelta asiantuntijaselvityksen siitä, onko edellä mainittu valituksessa viitattu referenssikohde vastannut tarjouspyynnössä edellytettyä referenssiä. Hankintayksikön saaman selvityksen mukaan valittajan toimittama CO2-järjestelmä on vastannut tarjouspyynnön vaatimuksia referenssikohteelle eli kyseessä on ollut järjestelmä, joka on voinut toimia transkriittisessä tilassa.

Edellä mainitun perusteella markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on voinut luottaa voittaneen tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamaan tietoon siitä, että sen ilmoittama referenssi vastaa tarjouspyynnössä edellytettyä. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö ei ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se ei ole sulkenut voittanutta tarjoajaa tarjouskilpailusta sen ilmoittamien referenssikohteiden tarjouspyynnön vastaisuuden johdosta.

Valittaja on lisäksi esittänyt, että voittanut tarjoaja olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta sillä perusteella, ettei se ole toimittanut hankintailmoituksen vaatimusten mukaisesti ISO 9001 ja ISO 14001 -laatusertifikaatteja hankintayksikölle. Valittajan mukaan hankintayksikkö ei ole kyennyt osoittamaan perusteita, joilla se on tehnyt vastaavuusarvion edellä mainittuihin sertifikaatteihin, eikä voittaneella tarjoajalla ole voitu katsoa olevan käytössään vastaavia laatu- ja ympäristöjärjestelmiä.

Hankintayksikkö on esittänyt, että tarjouspyynnössä ei ole ollut tarkoitus vaatia juuri siinä viitattujen ISO 9001 ja ISO 14001 -standardien mukaisia laatujärjestelmiä, vaan hankintayksikön tarkoituksena on ollut hyväksyä myös mainittuja standardeja vastaavat järjestelmät. Hankintayksikkö on hyväksynyt selvitykset laatujärjestelmistä.

Tarjouspyynnössä on edellä kuvatulla tavalla esitetty vaatimuksena, että tarjoajalla on laadunhallintajärjestelmä, joka vastaa ISO 9001 ja ISO 14001 -standardeja. Lisäksi tarjouspyynnössä on todettu, että hankintayksikkö pyytää voittanutta tarjoajaa ennen sopimuksen allekirjoittamista toimittamaan edellä mainittuja standardeja koskevia sertifikaatteja. Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnön tietyissä kohdissa ISO 14001 -standardiin on viitattu virheellisellä numerolla 14004, mutta että asiassa ei ole tullut esiin, etteikö asianosaisten kannalta olisi ollut selvää, että tarjouspyynnössä on tarkoitettu ISO 14001 -standardia.

Voittanut tarjoaja on edellä kuvatulla tavalla tarjouksessaan vahvistanut laatujärjestelmänsä täyttävän tarjouspyynnön vaatimukset. Voittanut tarjoaja on lisäksi toimittanut hankintayksikölle hankintapäätöksen jälkeen yksitoistasivuisen kuvauksen käytössään olevasta työ- ja laadunvarmistussuunnitelmasta. Tässä kuvauksessa on esitetty tietoja toimenpiteistä, aikataulusta, käytettävistä materiaaleista, ympäristötekijöiden huomioon ottamisesta, työturvallisuudesta sekä laatuvaatimuksista useissa eri työvaiheissa. Kuvauksen otsikossa on mainittu, että suunnitelma on tehty ISO 9001 -standardia noudattaen, minkä lisäksi asiakirjassa on kuvattu ympäristöön liittyvien tekijöiden huomioon ottamista asiakirjan mukaan ISO 14001 -standardia noudattaen. Voittanut tarjoaja on lisäksi toimittanut markkinaoikeudelle asiakirjat "Suomen Tekojää Oy Quality Manual, ISO 9001:2015 Quality Management System" sekä "Suomen Tekojää Oy Environmental Manual, ISO 14001:2015 EMS".

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnön laatujärjestelmää koskeva vaatimus on ollut sanamuodoltaan ("corresponding to") sellainen, että hankintayksikön ei voida katsoa tarkoittaneen asettaa tarjouspyynnössään ehdotonta vaatimusta täysin ISO 9001 ja ISO 14001 -laatustandardien mukaisen laatujärjestelmän olemassaolosta. Tarjouspyynnön sertifikaattien toimittamista koskevaa mainintaa on siten arvioitava tämän laatujärjestelmälle asetetun vaatimuksen valossa, eikä hankintayksikön voida katsoa vaatineen hankintalain 90 §:ssä tarkoitetulla tavalla riippumattomien toimielinten antamia todistuksia laatustandardien täyttymisestä. Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on voinut pitää voittaneen tarjoajan laatujärjestelmää hankintayksikölle esitettyjen tietojen perusteella tarjouspyynnön mukaisena sekä hankintamenettelyssä että sen jälkeen saatuaan voittaneelta tarjoajalta selvityksiä. Hankintayksikkö ei siten ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se ei ole sulkenut voittanutta tarjoajaa tarjouskilpailusta.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Hankintayksikö on ilmoituksensa mukaan liiketoiminnastaan arvonlisäverovelvollinen ja sillä on oikeus vähentää oikeudenkäyntikuluihinsa sisältyvä arvonlisävero omassa verotuksessaan. Tämän vuoksi korvattavaksi vaadituista oikeudenkäyntikuluista on vähennettävä niihin sisällytetty arvonlisävero.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Huurre Finland Oy:n korvaamaan Pirkkalan Jäähalli Oy:n oikeudenkäyntikulut 3.321,85 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Petri Rinkinen, Pasi Yli-Ikkelä ja Markus Ukkola.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta. 
Julkaistu 7.11.2019